VÝPIS Z KATASTRU NEMOVITOSTÍ
prokazující stav evidovaný k datu 08.07.2011 11:39:17
Vyhotoveno bezúplatně dálkovým přístupem pro účel: Provedení exekuce, č.j.: 179/11 pro Soudní exekutor Ender Pavel,
Mgr.
Okres: CZ0802 Frýdek-Místek
Obec: 598810 Třinec
Kat.území: 771104 Lyžbice
List vlastnictví: 9811
V kat. území jsou pozemky vedeny v jedné číselné řadě
A Vlastník, jiný oprávněný
Vlastnické právo
Tesarczyk Stanislav Ing., Na Kopci 1282, Lyžbice, 739 61
Třinec 1
B Nemovitosti
Pozemky
Parcela
Výměra[m2] Druh pozemku
1481/1
1481/8
Identifikátor
Podíl
581025/0215
Způsob využití
Způsob ochrany
zemědělský půdní
fond
2663 orná půda
302 zastavěná plocha a
nádvoří
Stavby
Typ stavby
Část obce, č. budovy
Způsob využití Způsob ochrany
Lyžbice, č.p. 1282
rod.dům
B1
Jiná práva
Typ vztahu
Oprávnění pro
Na parcele
1481/8
Povinnost k
o Věcné břemeno vedení
vodovodní a plynové přípojky
Parcela: 1481/1
Parcela: 1481/8
Parcela: 1493/6
Listina Smlouva o zřízení věcného břemene - úplatná
vkladu práva ke dni 25.09.2001.
V-1287/2001-832
Z-2132/2004-832
ze dne 24.09.2001. Právní účinky
V-1286/2001-832
C
Omezení vlastnického práva
Typ vztahu
Oprávnění pro
Povinnost k
o Zástavní právo smluvní
zajištění pohledávky ve výši 4.900.000,-Kč, vyplývající ze Smlouvy o poskytnutí
hypotečního úvěru reg. č. 5500/242549-01/09/01-001/00/R
V-1150/2009-832
Stavba: Lyžbice, č.p. 1282
Hypoteční banka, a.s., Radlická
V-1150/2009-832
333/150, Praha 5, Radlice, 150 57, Parcela: 1481/1
V-1150/2009-832
Parcela: 1481/8
RČ/IČO: 13584324
Listina Smlouva o zřízení zástavního práva podle obč.z. ze dne 06.05.2009. Právní účinky
vkladu práva ke dni 06.05.2009.
V-1150/2009-832
o Zástavní právo smluvní
zajištění pohledávek vyplývajících ze Smlouvy o úvěru č. 3303/08/5142
ve znění případných dodatků ve výši 3.000.000,-Kč
V-635/2010-832
Stavba: Lyžbice, č.p. 1282
Československá obchodní banka, a.
V-635/2010-832
Parcela: 1481/8
s., Radlická 333/150, Praha 5,
V-635/2010-832
Parcela: 1481/1
Radlice, 150 57, RČ/IČO: 00001350
Listina Smlouva o zřízení zástavního práva podle obč.z. ze dne 10.03.2010. Právní účinky
vkladu práva ke dni 10.03.2010.
Nemovitosti jsou v územním obvodu, ve kterém vykonává státní správu katastru nemovitostí ČR
Katastrální úřad pro Moravskoslezský kraj, Katastrální pracoviště Třinec, kód: 832.
strana 1
VÝPIS Z KATASTRU NEMOVITOSTÍ
prokazující stav evidovaný k datu 08.07.2011 11:39:17
Vyhotoveno bezúplatně dálkovým přístupem pro účel: Provedení exekuce, č.j.: 179/11 pro Soudní exekutor Ender Pavel,
Mgr.
Okres: CZ0802 Frýdek-Místek
Kat.území: 771104 Lyžbice
Obec: 598810 Třinec
List vlastnictví: 9811
V kat. území jsou pozemky vedeny v jedné číselné řadě
Typ vztahu
Oprávnění pro
Povinnost k
V-635/2010-832
o Věcné břemeno (podle listiny)
provozování podzemního kabelového vedení nn,přípojkové skříně
včetně vstupu a vjezdu na tento pozemek za účelem oprav
a údržby na části parcely
Parcela: 1481/1
ČEZ Distribuce, a. s., Teplická
Z-4888/2010-832
874/8, Děčín IV-Podmokly, 405 02
Děčín 2, RČ/IČO: 24729035
Listina Smlouva o zřízení věcného břemene - bezúplatná ze dne 29.09.2004. Právní účinky
vkladu práva ke dni 04.10.2004.
V-2054/2004-832
Listina Souhlasné prohlášení o přechodu práva podle zákona č. 670/2004 Sb. ze dne
06.08.2007.
Z-5025/2007-832
Listina Výpis z obchodního rejstříku prokazující splynutí obchodních společností ze dne
09.11.2010.
Z-4888/2010-832
o Zástavní právo zákonné
k zajištění daňových pohledávek v celkové výši 5.283.733,- Kč
Stavba: Lyžbice, č.p. 1282
Finanční úřad v Českém Těšíně,
Z-5358/2010-832
Masarykovy sady 84/8, Český Těšín, Parcela: 1481/8
Z-5358/2010-832
Parcela: 1481/1
737 01 Český Těšín 1
Z-5358/2010-832
Listina Rozhodnutí správce daně o zřízení zástavního práva (§ 72 zák.č.337/1992 Sb.)
40305/2010 /369970806012 ze dne 15.12.2010. Právní moc ke dni 22.01.2011.
Z-5358/2010-832
o Exekuční příkaz k prodeji
nemovitosti
Tesarczyk Stanislav Ing., Na
Z-1532/2011-832
Kopci 1282, Lyžbice, 739 61
Třinec 1, RČ/IČO: 581025/0215,
Stavba: Lyžbice, č.p. 1282
Tesarczyk Stanislav Ing., Na
Z-1532/2011-832
Kopci 1282, Lyžbice, 739 61
Třinec 1, RČ/IČO: 581025/0215,
Parcela: 1481/1
Tesarczyk Stanislav Ing., Na
Z-1532/2011-832
Kopci 1282, Lyžbice, 739 61
Třinec 1, RČ/IČO: 581025/0215,
Parcela: 1481/8
Listina Exekuční příkaz k prodeji nemovitých věcí Exekutorský úřad Frýdek-Místek,JUDr.Jiří
Trojanovský 143 EX-00065/2011 -007 (28EXE2702/2011-10) ze dne 25.03.2011.
Z-1532/2011-832
o Exekuční příkaz k prodeji
nemovitosti
Tesarczyk Stanislav Ing., Na
Kopci 1282, Lyžbice, 739 61
Z-2570/2011-832
Nemovitosti jsou v územním obvodu, ve kterém vykonává státní správu katastru nemovitostí ČR
Katastrální úřad pro Moravskoslezský kraj, Katastrální pracoviště Třinec, kód: 832.
strana 2
VÝPIS Z KATASTRU NEMOVITOSTÍ
prokazující stav evidovaný k datu 08.07.2011 11:39:17
Vyhotoveno bezúplatně dálkovým přístupem pro účel: Provedení exekuce, č.j.: 179/11 pro Soudní exekutor Ender Pavel,
Mgr.
Okres: CZ0802 Frýdek-Místek
Obec: 598810 Třinec
Kat.území: 771104 Lyžbice
List vlastnictví: 9811
V kat. území jsou pozemky vedeny v jedné číselné řadě
Typ vztahu
Oprávnění pro
Povinnost k
Třinec 1, RČ/IČO: 581025/0215,
Stavba: Lyžbice, č.p. 1282
Tesarczyk Stanislav Ing., Na
Z-2570/2011-832
Kopci 1282, Lyžbice, 739 61
Třinec 1, RČ/IČO: 581025/0215,
Parcela: 1481/1
Tesarczyk Stanislav Ing., Na
Z-2570/2011-832
Kopci 1282, Lyžbice, 739 61
Třinec 1, RČ/IČO: 581025/0215,
Parcela: 1481/8
Listina Exekuční příkaz k prodeji nemovitých věcí Exekutorský úřad Karviná, JUDr.Juraj
Polák 068 EX-00352/2011 -013/ZA (27EXE2286/2011-16) ze dne 03.05.2011. Právní moc
ke dni 10.05.2011.
Z-2570/2011-832
o Zástavní právo exekutorské
k zajištění pohledávky ve výši 190.000-Kč s příslušenstvím
Stavba: Lyžbice, č.p. 1282
Miczka Edvard, Kostelní 526,
Z-2763/2011-832
Parcela: 1481/1
Albrechtice, 735 43 Albrechtice u
Z-2763/2011-832
Českého Těšína, RČ/IČO: 530731/056 Parcela: 1481/8
Z-2763/2011-832
Listina Exekuční příkaz o zřízení exekutorského zástavního práva na nemovitosti
Exekutorský úřad Karviná,JUDr.Juraj Polák 068 EX-00352/2011 -013/ZA.
(27EXE2286/2011-16) ze dne 03.05.2011. Právní moc ke dni 10.05.2011.
Z-2763/2011-832
D
Jiné zápisy - Bez zápisu
E
Nabývací tituly a jiné podklady zápisu
Listina
o Smlouva kupní
ze dne 20.05.2009. Právní účinky vkladu práva ke dni 25.05.2009.
Pro: Tesarczyk Stanislav Ing., Na Kopci 1282, Lyžbice, 739 61
Třinec 1
F
V-1341/2009-832
RČ/IČO: 581025/0215
Vztah bonitovaných půdně ekologických jednotek (BPEJ) k parcelám
Parcela
1481/1
BPEJ
Výměra[m2]
74700
2112
74710
551
Pokud je výměra bonitních dílů parcel menší než výměra parcely, zbytek parcely není bonitován
Nemovitosti jsou v územním obvodu, ve kterém vykonává státní správu katastru nemovitostí ČR:
Katastrální úřad pro Moravskoslezský kraj, Katastrální pracoviště Třinec, kód: 832.
Vyhotovil:
Český úřad zeměměřický a katastrální - SCD
Vyhotoveno:
08.07.2011
13:48:21
Nemovitosti jsou v územním obvodu, ve kterém vykonává státní správu katastru nemovitostí ČR
Katastrální úřad pro Moravskoslezský kraj, Katastrální pracoviště Třinec, kód: 832.
strana 3
Download

VÝPIS Z KATASTRU NEMOVITOSTÍ