Softwarová podpora v procesním
řízení
Zkušenosti z praxe využití software ATTIS
Ostrava, 7. října 2010
www.attis.cz
ATTN Consulting s.r.o.
1
Obsah
Koncepce řízení výkonnosti
Koncepce řízení výkonnosti s podporou ATTIS
Výhody využití specializovaného SW pro tvorbu procesního modelu
Výhody procesního modelu pro procesní řízení organizace
Grafická analýza – vizualizace atributů procesních kroků
Grafická analýza – zobrazení v podobě swimming poolu
Tabulková analýza – tvorba tříděných sestav
Spolupráce s VŠB Ostrava
Spolupráce s VŠE Praha
Spolupráce s UTB Zlín
Kontakt
www.attis.cz
ATTN Consulting s.r.o.
2
Koncepce řízení výkonnosti
Úspěšná implementace systému řízení výkonnosti vyžaduje
manažerské měření a hodnocení na všech úrovních organizace.
www.attis.cz
ATTN Consulting s.r.o.
3
Koncepce řízení výkonnosti s
podporou ATTIS
Integrací dat do jednoho databázového systému vznikají
synergické efekty, a manažeři tak mají lepší informační podporu
pro řízení výkonnosti
na všech úrovních.
ATTIS.BPM – Procesní
řízení společnosti
• mapování procesů a
podprocesů
• popis činností a jejich
atributů
• modelování organizační
struktury
• správa organizačních
vazeb
• pracovní náplně
www.attis.cz
ATTIS.MBO – Měření
výkonnosti společnosti
ATTIS.MOT – Hodnocení
a vzdělávání zaměstnanců
• tvorba a správa cílů a
ukazatelů (KPIs)
• tvorba strategických map
• měření výkonnosti a
reporting
• podpora metodiky
Balanced Scorecard
• hodnocení zaměstnanců na
základě výkonu
• hodnocení zaměstnanců dle
kompetenčního modelu
• evidence vzdělávání a
propojení na e-learning
ATTN Consulting s.r.o.
4
Výhody využití
specializovaného SW pro
tvorbu procesního modelu (1)
Dynamičnost modelu
•
lze prohlížet všechny úrovně procesů, podprocesů, měnit zadané
údaje, provádět úpravy v jednotlivých atributech, kopírovat, přesouvat
apod.
Názornost zobrazení
•
integrované nástroje kreslení umožňují tvořit přehledné procesní mapy
a dle potřeby v nich graficky nebo textově zobrazovat atributy
popisující jednotlivé procesní kroky
Provázanost prvků
•
do modelu jsou všechny vazby zaznamenány jen jednou, aktualizace
prvků modelu se promítají na dotčená místa automaticky, nastavené
vazby lze prohlížet, analyzovat a spravovat souhrnně i jednotlivě
www.attis.cz
ATTN Consulting s.r.o.
5
Výhody využití
specializovaného SW pro
tvorbu procesního modelu (2)
Analytické možnosti
•
jednotlivé atributy popisující procesní kroky lze souhrnně analyzovat a
vytvářet přehledové sestavy za celý procesní model nebo jeho části
Propojení s měřením výkonnosti
•
všechny úrovně procesního modelu lze přímo propojit s ukazateli
výkonnosti a sledovat tak aktuální výkonnost společnosti z procesního
hlediska
www.attis.cz
ATTN Consulting s.r.o.
6
Výhody procesního modelu pro
procesní řízení organizace (1)
Jednodušší řízení činností a odpovědností zaměstnanců
•
pro všechny zaměstnance lze z procesního modelu získat podrobný
popis všech odpovědností a činností, které mají vykonávat,
dokumentů, s kterými mají pracovat, a směrnic, kterými se při práci
musí řídit
Tlak na zlepšování procesů a výstupů
•
neustálým rozvojem procesního modelu a vhodnými interními
opatřeními lze eliminovat vykonávání činností, které nepřispívají k
přidané hodnotě procesů, vyjasnit kompetence v průběhu procesů a
vytvářet tak přiměřený tlak na hladký průběh procesů a zvyšování
kvality jejich výstupů
Identifikace procesů vhodných k automatizaci – workflow
•
vymodelované a popsané procesy v procesním modelu jsou prvním,
ale významným krokem k jejich automatizaci, pomocí které lze docílit
vyšší efektivity a transparentnosti
www.attis.cz
ATTN Consulting s.r.o.
7
Výhody procesního modelu pro
procesní řízení organizace (2)
Významný krok ke splnění požadavků certifikace ISO
•
principy procesního řízení jsou integrované v normách ISO; procesní
model přímo propojený s měřením výkonnosti je moderní a efektivní
cestou k úspěšné certifikaci systému managementu kvality,
environmentu, bezpečnosti práce, informací apod.
Snazší provádění organizačních změn
•
popsané procesy tvořící elektronický procesní model jsou ideální
platformou pro řízení a sledování dopadů organizačních změn; výstupy
z procesního modelu významně pomáhají porovnat stávající a nově
navrhované stavy
Sladění odpovědností a kompetencí pracovníků
•
provázáním odpovědností jednotlivých pracovníků v procesech s
kompetencemi v kompetenčních modelech pro určité pozice lze značně
zefektivnit řízení lidských zdrojů a lépe identifikovat vzdělávací potřeby
www.attis.cz
ATTN Consulting s.r.o.
8
Grafická analýza – vizualizace
atributů procesních kroků
Vstupy/Výstupy zobrazené formou objektů a záznamy v Matici
odpovědností zobrazené formou textového výpisu
www.attis.cz
ATTN Consulting s.r.o.
9
Grafická analýza – zobrazení v
podobě swimming poolu
Zobrazení Jednoduchého swimming poolu Vykonává
www.attis.cz
ATTN Consulting s.r.o.
10
Tabulková analýza – tvorba
tříděných sestav
Sestava Odpovědnost osob v jednotlivých procesních krocích –
tzv. pracovní náplně
www.attis.cz
ATTN Consulting s.r.o.
11
Tabulková analýza – tvorba
tříděných sestav
Sestava ISO v procesních krocích – přiřazení článků normy ISO
9001 k procesním krokům
www.attis.cz
ATTN Consulting s.r.o.
12
Spolupráce s VŠB Ostrava
Ekonomická fakulta - Katedra aplikované informatiky
Předměty:
•
SW inženýrství – Ing. Jan Ministr, Ph.D.
•
Organizační projektování – Ing. Bazsová Blanka, Ph.D.
Aktivity:
•
modelování organizační struktury, definování cílů, metrik a kompetencí
•
tvorba testovacích scénářů a interaktivních výukových materiálů (tzv.
tutoriálů)
•
podpora diplomových prací
•
využití v distanční formě studia oboru „Kvantitativní podpora
managementu“
www.attis.cz
ATTN Consulting s.r.o.
13
Spolupráce s VŠE Praha
Podnikohospodářská fakulta – Katedra podnikové ekonomiky
Předmět Dynamický Balanced Scorecard – doc. Ing. Inka
Neumaierová, CSc.
Cvičení
•
návrhy strategických cílů v jednotlivých perspektivách scorcardu a
měřitelných ukazatelů (KPIs)
•
tvorba strategických map
•
export výstupů do semestrálních prací
Přednáška
•
ukázka reportingu ukazatelů a vyhodnocování plnění cílů v SW ATTIS
•
zkušenosti z poradenské činnosti zaměřené na implementaci Balanced
Scorecard ve firmách a veřejných institucích
www.attis.cz
ATTN Consulting s.r.o.
14
Spolupráce s UTB Zlín
Fakulta managementu a ekonomiky – Katedra financí a
účetnictví - prof. Dr. Ing. Drahomíra Pavelková
Aktivity
•
podpora diplomových prací – např. Projekt implementace Balanced
Scorecard ve firmě ATEKO a.s.
www.attis.cz
ATTN Consulting s.r.o.
15
Kontakt
Ing. Martin Kubáň
Ing. Alexandr Toloch
Tel.: 607 108 782
Email: [email protected]
Tel.: 603 830 727
Email: [email protected]
ATTN Consulting s.r.o.
Krapkova 280/7
664 00 Olomouc
www.attis.cz
ATTN Consulting s.r.o.
16
Download

Výhody procesního modelu pro procesní řízení - cssi