A1
Nové napojení dešťové kanalizace :
Stávající areálová kanalizační stoka je vybudována jako jednotná gravitační kanalizace.
Střešní svod ze stříšky před vstupem do objektu bude na stávající kanalizační stoku
napojen odbočkou do stávajícího potrubí.
Vedení kanalizační přípojky je patrné z výkresu. Pro ležaté kanalizační potrubí bude použito
trub a tvarovek z materiálu PVC-KG. Dimenze dle výkresové dokumentace.
Uložení potrubí do rýhy, podsyp pískem tl.10 cm, obsyp prosívkou tl.30 cm nad vrch potrubí.
Zásyp rýhy hutněním po vrstvách.
10x300x150
PRŮVLAKU=2700
10x300x150
6x300x150
V
VZOROVÝ ŘEZ ULOŽENÍ POTRUBÍ
a) V KOMUNIKACI
b) VE VOLNÉM TERÉNU
VOZOVKY
KONSTRUKCE
VÝŠKA KRYTÍ (NADLOŽÍ)
ZATRÁVNĚNÍ + OHUMUSOVÁNÍ V TL. 150 mm
NEBO OPRAVA DLE STÁVAJÍCÍ STAVU
ZÁSYP HUTNĚNÝ PO VRSTVÁCH
(ZEMINA Z VÝKOPU)
ŠTĚRKOPÍSEK
100
300
ÚROVEŇ PRO STROJNÍ HUTNĚNÍ
(MIN. 300 mm NAD VRCHOLEM POTRUBÍ)
OBSYP Z NESOUDRŽNÉHO MATERIÁLU
(MAX. ZRNITOST 45 mm PŮVODNÍ ZEMINY)
ŠTĚRKOPÍSEK
100
D
HLOUBKA VÝKOPU
(DLE PODÉLNÉHO PROFILU)
KÓTA TERÉNU
LOŽE VÝKOPU
POTRUBÍ
D (mm)
DRENÁŽNÍ POTRUBÍ
(V PŘÍPADĚ ODVODNĚNÍ STAVBY)
VNĚJŠÍ PRŮMĚR
B - ŠÍŘKA RÝHY
(VIZ. ČSN EN 1610, prEN 1046)
-0,370
Veškerá práva vyhrazena. Tento výkres a detail je majetkem projektanta a nesmí být použit celý ani z části bez písemného souhlasu.
Autorizovaná projekční
kancelář
p r o j e k t
NAPOJENO V PŘEDPOKLÁDANÉ HLOUBCE 3,5m
DN
15
0
LEGENDA ČAR
STÁVAJÍCÍ TRASA LEŽATÉ KANALIZACE
NOVĚ NAVRŽENÁ TRASA KANALIZAČNÍ DEŠŤOVÉ PŘÍPOJKY
1 000
400/150 45°
Beckovského 1882
580 01 Havlíčkův Brod
tel./fax: 569 431 005
mobil :
608 419 357
604 595 808
[email protected]
VEDOUCÍ PROJEKTU :
VYPRACOVAL :
KONTROLOVAL :
Michal Topolovský
Dita Hnulíková
Lenka Rechtigová
INVESTOR :
STÁVAJÍCÍ TRASA
DLE PODKLADU AKADEMIE - VOŠ, GYMNÁZIUM A SOŠ SnS
NUTNO PROVĚŘIT
s. r. o.
DATUM :
Kraj Vysočina
Jihlava, Žižkova 57/1882, PSČ 587 33
Kraj :
Akce :
DN 150 45°
1 000
Obsah :
Vysočina
MÚ :
Světlá nad Sázavou
AKADEMIE - VOŠ, GYMNÁZIUM A SOŠ
Světlá nad Sázavou
- ZATEPLENÍ BUDOVY st. 1018 NOVÉ NAPOJENÍ DEŠŤOVÉ KANALIZACE
03.2014
Zakázka
:
13070
Formát
:
6xA4
Stupeň
:
DPS
Měřítko
:
1:100, 1:25
Výkres
:
-
výkres č.
1
kopie
Download

příloha DI 1 NOVÉ NAPOJENÍ DEŠŤOVÉ