ZmEnyt'ikajicise registrace
vozidelpo 1.1.2015
Od 1. ledna 201-5vstupuje v fdinnost novela zdkona d. 239/2073, kterou se mEni zdkon
provozuvozidelna pozemnichkomunikacfch.
Podstatn6zmdnyse
d. 56/2001Sb.,o podminkdch
budoutrlkatdodasn6ho
vyiazenivozidlaa vozidlav pievodu.
L. DoiasnEwiazend vozidh
Tato zm6nase t,ikd vozidel,kterd jsou doEasn6vyiazenaz provozu(tzn. RZ byly ddny do
depozita)v obdobido 30.06.2013.
Vlastniktakov6hovozidlaje povinense dostavitdo 1 roku
ode dne nabytiridinnostitohoto z6kona(tj. do 31.12.2015)na M6U Vsetinna ilsekregistru
vozidela ozndmitfdeljehovyuiitia adresumista,kdeje silnidni
vozidloumist6no.Pokudtak
neudini,
takov6vozidlozanikne.
z. Vozidtauievqdlr
U vozidla,kter6 je v ,,pievodu",tedy neni piihldieno na nov6hovLstnika,musi b,it do 6
poddnai6dost o z6pis
mEsicfiode dne nabytiridinnosti
tohoto zdkona(tj. do 30.05.2015),
vozidla(tzn.dokondeniregistrace),
vlastnikaa provozovatele
silnidniho
Pokudnebudedo
dokoniena,toto vozidlozanikne.
uveden6hodataregistrace
pozornost.
Upozorfiujeme
vlastnikysilnitnichvozidel,aby zmdndmv zdkonEvEnovalizv'iSenou
BliZSi
informaceposkytnoupracovniciregistruvozidel:
-eS-$eg3_Ueg*Sgi,
vedoucfoddEleni(vedouciodd6leni
dopravndsprSvnich
agend),
[email protected],cz
tel.: 571 49I 123,e-mai|: i lona,va
vozidel),tel.: 571 49tI25, e-mail:
referent(evidence
Aed&eSegqetllgyd,
n..l.z
radka.navratilovaR$.F-S!qyseti
vozidel),tel.: 571 491124,e-mail:
*lankaGhglka_va,
referent(evidence
h.lgnke,ehvtkqv"a@:nestqvset!q.ez
vozidel),tel.: 571 497I27, e-mail:
telf gaze!$ka,referent(evidence
petr.bez@
j*e*Jgg9fffijk,
referent(technik), tel,: 571 491 127,e-mail:
ip.sefun-v
neryik@$sslsveeli&sr
Len&al-lgitkgva,referent(technik),tel.: 571 49LL26,e-mail:
qLin."c_A
l.enka..hU-e.i
[email protected]$tq_vs
Dne 1.1.2015nab'ivd ridinnostizdkon d. 239/2013,ktenim se mdni zdkon d. 56/2oOLSb., o
podminkdch
provozuvozidelna pozemnichkomunikacich.
ie s novelouz6konai:e
Upozorfiujeme,
mdnipostupvyiizovdni
2ddostiklient0na dsekuregistruvozidel.
1. Pievodvozidla
-
i6dost se vyiizujeobecnitiiad obce s roziiienoup0sobnosti,,vjednom registradnim
dkonu"
la dosavadniho
PROVOZOVATELE.
v mist6pobytu/mfstapodnikdn(/sid
-
spoledni)idost dosavadnihovlastnikaa novdhovlastnikaa provozovatele,
neni-linov'im
nebodosavadnim
vlastnikem.
-
K vyiizeniiiidosti se dostavipfivodni i nov'i vlastniksoudasnE,
kteii mohou b1?tzastoupeni
zmocn6ncem.
Prokazuje-li
se zmocn6nec
k zastoupeni
pii zdpisusilnidniho
vozidlado registru
silniinichvozidelplnou moci, musi b.'itpln:i moc podeps6nariiednEov6ien'im podpisem
^1
nebouzniivanrimelektronick'impodpisemzmocnitele.
-
K Zddosti
musfb'it piedloieno:
-
o
Technick'ipr0kaz,osv6dienio registracivozidla,doklado pojistEniodpovddnostipr0kaznebodoklado pobytu(cizinci)
zelen6karta,obdansk'i
o
evidenEnikontrola, kterii nesmi b'ft starii 14 dn0
.
sprdvnipoplatekpodle poloiky 26 pism. a) zdkonai. 634/2004Sb., o sprdvnich
poplatcich,
piedpisri
ve zndnipozd6jSich
o
poplatek podle zdkonao odpadechz.d. IBi/1AOLSb., o odpadech,ve zndni
pozd6j5ich
piedpis0(tzv.ekologick6
dafi- hradinov'ivlastnikneboprovozovatel)
zm6namusib'it provedena
do 10 dn0 od piechoduvlastnick6ho
priiva
2. ZmEnavlastnika(zapsdniii ukonieni leasingunebojin6 fyzick6ii prdvnick6osoby,zapsdni
dEdictvi,draiba, rozhodnutisoudupii vypciridiSni
jmEni maniel0)
spoleEn6ho
-
vyiizuje obecni riiad obce s rozSiienoup0sobnostiv mistd pobytu/mistapodnik6ni/sidla
dosavadniho
PROVOZOVATELE.
-
spoledndiddost vlastnikaa nov6ho provozovatelenebo iddost provozovatele,
pokud je
novlimprovozovatelem
zapsanfvlastnik
-
K vyiizeniiddosti se dostavipfivodnii nov'i vlastniksouiasnE;kteii mohou b,it zastoupeni
zmocndncem.
Prokazuje-li
se zmocndnec
pii zdpisusilnidniho
k zastoupeni
vozidlado registru
silniinichvozidelplnou moci, musi b'it plnii moc podepsdnariiedn6 ovdien'fmpodpisem
nebouznSvan'imelektronick'impodpisemzmocnitele.
-
K iiidosti musib,it piedloZeno:
-
r
pr0kaz,osvdddeni
TechnickV
o registraci
vozidla,doklado pojiSt6niodpovddnosti
pr0kaznebodoklado pobytu(cizinci)
zelen6karta,obdansk'i
r
doklado nabyti(napii.rozhodnuti
pr6vnimoci,rozhodnuti
o d6dictvis doloZkou
o
piiklepuapod.)
r
evidenini kontrola,kterd nesmib'it starii 14 dn0
.
sprivni poplatekpodle poloiky 26 pism. a) zdkonaE. 63412004Sb., o sprivnich
poplatcich,ve znEnipozdEjiichpiedpisfr
zmdnamusib,it provedenado 10 dn0 od pFechodu
priiva
vlastnick6ho
3. Zdpis zmEny provozovatele(napi. pii piediasn6m ukonieni leasingov6smlouvy, novf
provozovatelbude napi. leasingov6spolefnost)
-
vyiizuje obecni riiad obce s roziiienou prisobnostiv mist6 pobyiu/mistapodnikdni/sidla
dosavad
niho PROVOZOVATE
LE.
-
spoleini iiidost vlastnika a nov6ho provozovatelenebo iiidost provozovatelepokud je
novrimprovozovatelemzapsan'ivlastnik
-
K vyiizeni iddosti se dostavivlastnikvozidlaa provozovatel,
kteii mohou b'it zastoupeni
zmocn6ncem.
Prokazuje-li
se zmocndnec
k zastoupenipii
zdpisusilnidniho
vozidlado registru
silniEnich
vozidelplnou moci, musi b,it pln6 moc podepsinariiednEovEien'impodpisem
nebouzniivanrim
elektronick'impodpisemzmocnitele.
-
K Zddostimusib,it piedloieno:
o
pr0kaz,osvEddeni
TechnickV
o registraci
vozidla,doklado pojiSt6ni
odpov6dnosti
pr0kaznebodoklado pobytu(cizinci)
zelendkarta,obdansk'i
r
evidenini kontrola,kterd nesmib'it star3i14 dn0
.
sprdvni poplatek podle poloiky 26 pism. a) zdkonaE. 63412004Sb., o sprivnich
poplatcich,ve znEnipozd6jiichpiedpis0
r
poplatek podle zdkona o odpadechz.d. 785/2OOLSb., o odpadech,ve zndnf
pozddjiichpiedpis0(tzv.ekologickd
dafi- hradinovf provozovatel)
4. Vyiazenivozidlaz provozu{obdobastdvajicihodoiasnrihovyiazenivozidla)
-
Vozidlom0ie b'it vyiazenoz provozu:
.
na i;idost vlastnikao vyiazenivozidlaz provozu.Trvii-livyiazenisilnidnihovozidla
z provozud6le nei 12 po sob6 jdoucichkalendiiinichm6sicri,je vlastnikvozidla
povinen6zndmitadresumista,kdeje vyiazen6silniini vozidloumistEnoa riieljeho
vyuiiti.
-
o
z provozuvozidlaa ve lhritd 14 dn0 od zdniku
zaniklo-lipojigtdniodpovEdnosti
poji5tdniodpovEdnosti
z provozuvozidlanebylauzavienanovd pojistndsmlouvao
pojiStEni
z provozuvozidlat'ikajiciset6hoZsilnidniho
vozidla,
odpov6dnosti
.
na ziikladEi6dostivlastnikavozidla,kter6mubylo odcizeno
K Z6dostimusfb'it piedloZeno:
o
o registraci
vozidla,registradnf
znadky,u odcizen6ho
technick'ipr0kaz,osvdddeni
vozidlatak6 protokolod PoliciedR
o
plnd moc
iadatel mriie b'it zastoupenzmocnEncem,
ovdiena.
.
Sb.,o sprdvnich
spriivnipoplatekpodle poloZky26 pism.b) zdkonaE. Gg4l2OO4
poplatcich,ve znEnipozdEjiichpiedpis0
nemusi bit dfednE
Upozorfiujemevlastnikysilnidnichvozidel, aby zmEndmv zdkondvEnovalizvriSenoupozornost.
Pokudsi obian6 budou chtit vyiidit sv6 zdleiitosti po 1.1.2015doporudujeme,aby se piedem
informovalina internetornich
strdnkdchwww.mestovsetin.cz
, sekce,,Potiebujisi vyiidit", piipadnEu
pracovnikri
registruvozidel:
-Bgjeea_Veqhqga,
vedouciodd6lenf(vedouciodd6lenidopravnEspr6vnichagend),
te l.: 571 49L I23, e-maiI: ilo-na.Lankcv-a
n.ez
@mestovs-eti
vozidel),tel.: 571 491124,e-mail:
referent(evidence
Blggk_e*eh$bqva,
blankashylkovaRmes!"p"vggtin.ea
pelEes:Aggkg,referent(evidence
vozidel),tel.: 571 49I12I, e-mail:
mestavse!ncZ
setr.berCIuska@
tSn&Altg*ikgyii,referent (technik),tel.: 571 491126,e-mail:
mestqvsetinei
lcrrka.huCikova.lP
referent (techni k), te l.: 571 49I 127,e-mai |:
lnX"JgSSf_MSqAdih,
Losef.mur arcilt-@$e$,ayselig.ca
vozidel),tel.:571 497725,e-mail:
referent(evidence
Sed&qN"n"Vfdfilaq't
radka.nevratilova
n".qa
@mJ:sLg_\rscti
Download

Registrace vozidel od 1.1.2015