ORBIT MERRET, spol. s r. o.
Vodňanská 675/30
198 00 Praha 9
Česká republika
tel.: +420 281 040 200
fax.: +420 281 040 299
e-mail: [email protected]
www.orbit.merret.cz
ZASTOUPENÍ:
Belgie
INELMATEC
www.inelmatec.be
Bosna a Hercegovina
Instruments Ltd.
www.instruments.ba
Egypt
El-Gammal Industrial Systems Co.
Estonsko
MTR Automation OU
www.mtr.ee
Francie
ADEL Instrumentation
www.adel-instrumentation.fr
Itálie
ELAP spa
www.elap.it
Kanada
A-Tech Instruments Ltd.
www.a-tech.ca
ORBIT MERRET, spol. s r. o.
je držitelem certifikátů:
Litva
AXIS Industries
www.axis.lt
Slovinsko
ADEPT PLUS d.o.o.
www.adeptplus.sl
Maďarsko
Q-TECH Engineering Ltd and Co.
www.q-tech.hu
Švédsko
Thermokon - Danelko
www.danelko.se
Německo
VARIOHM- EUROSENSORS Ltd.
www.variohm.com
Švýcarsko
ORBIT CONTROLS AG
www.orbitcontrols.ch
Nizozemí
AE Sensors B.V.
www.aesensors.nl
Thajsko
Lamax and Partners Co.,Ltd.
www.lamax.co.th
Polsko
TR Automatyka Sp.z o.o.
www.trautomatyka.pl
Tunisko
Compagnie Générale Du Matériel - CGM
Rakousko
GRUBER Electric Ges.m.b.H.
www.gruber-electric.at
Rumunsko
Synchro Comp s.r.l.
www.synchro.ro
Korea
Neuron Tech
Rusko
OOO „ORBIT MERRET“
www.orbit.merret.ru
Kuwajt
KCC Engineering & Contracting Co.
www.kccec.com.kw
Slovensko
TECHREG, spol. s r. o.
www.techreg.sk
ORBIT MERRET, spol. s r. o.,
v České a Slovenské republice zastupuje:
Ukrajina
PROMVITECH, SPF, LLC
www.promvitech.com.ua
USA
Metrix Instrument Co.& PMC/Beta
www.metrix.com
Velká Británie
VARIOHM- EUROSENSORS Ltd.
www.variohm.com
KATALOG PŘÍSTROJŮ
S CERTIFIKACÍ PRO JADERNÉ ELEKTRÁRNY 2013
PANELOVÉ MĚŘÍCÍ PŘÍSTROJE
SLOUPCOVÉ ZOBRAZOVAČE
PŘEVODNÍKY NA LIŠTU
VŠEOBECNÉ
OBCHODNÍ PODMÍNKY
VŠEOBECNÉ
OBCHODNÍ PODMÍNKY
1. Základní ustanovení
1.1.Tyto Všeobecné obchodní servisní a záruční podmínky upravují vztahy při dodávkách zboží a služeb,
dále jen „předmětu plnění“ firmou ORBIT MERRET, spol. s r.o., (dále je „dodavatel“) odběratelům
a jsou závazné pro veškerý obchodní styk.
1.2.Signování právně závazných aktů směřujících k založení závazkového vztahu mezi dodavatelem
a odběratelem ve věci dodávky předmětu plnění dodavatelem akceptují účastníci, že jejich
vzájemný závazkový vztah se bude řídit ve smyslu ustanovení § 262 odst. 1 Obchodního zákoníku
režimem citovaného zákona. Založení sjednaného závazkového vztahu je vždy podmíněno přijetím
objednávky odběratele dodavatelem.
2. Cena předmětu plnění
2.1.Katalogy a ceníky vydávané dodavatelem, jakož i ústní a telefonické informace o cenách předmětu
plnění jsou informativní, ze strany dodavatele nezávazné a odběratelem nevymahatelné. Dodavatel
si vyhrazuje právo změnit technické parametry, popř. i ceny předmětu plnění bez předchozího
písemného oznámení. Dodavatel nezodpovídá za chyby vzniklé při tisku obchodních a technických
materiálů.
2.2. Pro upřesnění ceny je odběratel oprávněn si vyžádat závaznou cenovou nabídku (dále jen
„nabídka“), jejíž platnost je 21 kalendářních dnů ode dne vystavení, není-li uvedeno jinak.
2.3.Ceny předmětu plnění uváděné v nabídce nezahrnují žádné související služby, pokud není výslovně
uvedeno jinak. Požadavek na poskytnutí souvisejících služeb je třeba uvést v objednávce.
2.4.Dodavatel předpokládá obvyklé použití předmětu plnění. Jakékoliv specifické požadavky na
předmět plnění je třeba výslovně uvést v objednávce.
3. Uzavření smlouvy
3.1.Jednotlivé obchodní případy se uzavírají na základě písemných objednávek odběratele, zaslaných
poštou nebo faxem, ve výjimečných případech též na základě ústní nebo telefonické objednávky.
3.2. Objednávka musí obsahovat tyto základní náležitosti:
- obchodní jméno a sídlo odběratele včetně telefonického a faxového spojení;
- osobu, oprávněnou v dané věci jednat jménem odběratele, IČO a DIČ (je-li registrován jako plátce
DPH);
- jednoznačné určení předmětu plnění dle technických podkladů firmy ORBIT MERRET, spol.s
r.o., jeho množství, dodací podmínky (místo a termín) a případně další specifické požadavky na
předmět plnění
3.3. Po obdržení objednávky odběratele zašle dodavatel odběrateli „Potvrzení objednávky“, a to
písemně, faxem či e-mailem. Dodavatel je oprávněn přijmout i objednávku doručenou mu po
uplynutí lhůty platnosti nabídky. Potvrzení objednávky je dodavatel povinen odeslat odběrateli
nejpozději do 3 pracovních dnů od dne doručení objednávky.
3.4. V případě, že v objednávce odběratele jde o nestandardní předmět plnění nebo částka překračuje
30 000 Kč, vyžádá si dodavatel před přijetím objednávky složení zálohy ve sjednané výši na
základě vystavené zálohové faktury. Dodací lhůta, uvedená v potvrzení objednávky, začíná běžet
po uhrazení zálohy objednavatelem.
3.5. V případě větších dodávek předmětu plnění, či specifických podmínek, za nichž má být plnění
uskutečněno, resp. požaduje-li to některý z účastníků, mohou účastníci uzavřít zvláštní smlouvu na
předmět plnění s odkazem na znění těchto Všeobecných podmínek.
3.6.Dodatečné změny nebo doplňky smlouvy (objednávky) potřebují pro svou platnost písemné
potvrzení.
4. Dodací podmínky
4.1.Dodávky předmětu plnění budou dle možností dodavatele realizovány v co nejkratším
termínu, obvykle do 2 - 21 dnů, v případě speciálních produktů a rozsáhlejších dodávek
do 3 - 8 týdnů.
4.2. Předpokladem dodržení dodací lhůty dodavatele je splnění platebních závazků odběratele z dříve
uskutečněných obchodních případů.
4.3. Předpokládaný termín plnění je uveden v potvrzení objednávky. Dodavatel může ve vyjímečných
případech termín plnění prodloužit, musí však neprodleně na tuto změnu upozornit odběratele.
4.4. Prodlení v dodací lhůtě našich subdodavatelů, stávka, zákazy vývozu nebo dovozu, válka, jakož
i jiné případy vyšší moci osvobozují dodavatele od povinnosti dodat ve lhůtě, aniž by tímto
odběrateli příslušelo právo na odvolání objednávky nebo právo požadovat nějaké odškodnění
(penále).
4.5.Za splnění termínu plnění se považuje dodání předmětu plnění odběrateli ve výdejním místě dodavatele
(osobní odběr), nebo předáním pověřeným pracovníkem dodavatele v místě plnění anebo předáním
předmětu plnění prvnímu tuzemskému dopravci.
4.6.Je-li sjednán osobní odběr odběratelem je za splnění termínu plnění považováno též sdělení odběrateli,
že předmět plnění je připraven k expedici.
4.7. Náklady spojené s dodáním do jiného místa plnění, než je výdejní místo dodavatele, nese odběratel.
4.8. Nepřevezme-li odběratel předmět plnění z důvodů ležících na jeho straně, nese odběratel náklady
spojené s opakovaným dodáním v plné výši.
4.9.Zjistí-li odběratel rozpor s dodacím listem, rozdíl v množství a druhu plnění, zjevné poškození obalů či
produktů, je povinen tuto skutečnost neprodleně sdělit dodavateli anebo doručitelovi zásilky a písemně
ji uvést na dodacím listu popř. na dodacím listu spediční služby, nejpozději však do 2 pracovních dnů od
předání. Na pozdější reklamace tohoto typu nemusí dodavatel brát zřetel.
5. Stornování objednávky odběratelem
5.1. V případě zrušení objednávky po jejím potvrzení na základě žádosti odběratele je dodavatel oprávněn
vyfakturovat kupujícímu 20 % z ceny neodebraných výrobků.
5.2.Dojde-li k neoprávněnému vrácení dodaného předmětu plnění po řádném dohodnutém termínu, je
dodavatel oprávněn účtovat smluvní pokutu ve výši 50 % celkové účtované ceny dodávky.
5.3.Uplatní-li dodavatel nárok na odstupné nebo smluvní pokutu na neoprávněné vrácení dodávky dle
ustanovení odst. 5.2. je potvrzení objednávky zrušeno po zaplacení stanovené částky.
V případě prodlení při placení této částky je dodavatel oprávněn uplatnit sankce dle odst. 6.3.
6. Platební podmínky
6.1. Pokud nebyly ujednány zvláštní platební podmínky, je splatnost našich faktur 14 dní.
6.2. Dodavateli vzniká právo fakturovat ihned po předání předmětu plnění prvnímu veřejnému přepravci,
v případě sjednaného osobního odběru po jeho uskutečnění, nebo po dodání zboží dodavatelem.
6.3. Nedodrží-li odběratel stanovený termín platby, je povinností odběratele uhradit prodávajícímu na základě
jeho vyúčtování smluvní pokutu ze prodlení v úhradě dohodnuté kupní ceny ve výši 0,10 % z fakturované
ceny ze každý den prodlení.
6.4. V případě prodlení odběratele v plnění závazků není dodavatel povinen plnit další dodávky do doby,
než bude dluh vyrovnán. Odběratel v tomto případě není oprávněn požadovat pokutu za pozdní plnění
vzniklé v této souvislosti. V případě dlouhodobého neplnění závazků ze strany odběratele lze potvrzené
objednávky odběratele vyřadit z evidence bez náhrady.
6.5.Dnem splatnosti se rozumí den, do kterého musí být částka připsána na účet dodavatele nebo složena
v pokladně dodavatele.
7. Vlastnictví předmětu plnění
7.7. Vlastnické právo k předmětu plnění dle těchto podmínek přechází na odběratele až zaplacením celé výše
kupní ceny.
8. Záruční podmínky
8.1.Dodavatel poskytne na předmět plnění záruku bezchybné funkce po dobu 60 měsíců od jeho dodání,
pokud není stanoveno jinak.
8.2.Dodavatel neodpovídá za poškození způsobené nesprávným skladováním, nesprávným vnějším
zapojením, za poškození vnějšími vlivy, zejména účinky elektrických veličin nepřípustné velikosti,
neodbornou montáž, chybným seřízením nebo nesprávnou obsluhou.
9. Ostatní ujednání
9.1. V případech, kdy se výše uvedené Všeobecné obchodní podmínky liší od podmínek uvedených
v předložené objednávce odběratele, platí pro uzavření této smlouvy ustanovení obsažená v potvrzení
objednávky. Případné doplnění ze strany odběratele musí být odsouhlaseno dodavatelem, jinak platí
ustanovení dle odst. 3.6.
9.2.Způsob přepravy předmětu plnění stanovuje dodavatel při respektování maximální hospodárnosti
přepravy, nebylo-li kupujícím výslovně požadováno jinak.
9.3.Tyto Všeobecné obchodní podmínky se řídí ustanoveními Obchodního zákoníku.
9.4.
Všechny spory související s aplikací, realizací nebo výkladem těchto podmínek budou řešeny
před Obchodním soudem v Praze.
PANELOVÉ
MĚŘICÍ
PŘÍSTROJE
PRO
JADERNÉ ELEKTRÁRNY
2013.2
© ORBIT MERRET ™  2013.2.JE  cz
Výška (mm)
Rychlost
(měření/s)
Přesnost
(% z rozsahu)
Limity
Analog
Data
AV nebo Data
PN
Digitální filtry
RTC
OM Link
Napájení
Velikost
(mm)
Strana
±9999
14
±60 mV…±500 V
±0,1 A…±5 A
0,1…40
±0,1






Tára, Hold, Lock, MF,
Min/Max, Špič. hodnota,
Linearizace v 50 bodech


10…30 V AC/DC
80…250 V AC/DC
96 x 48
6
OM 402UNI
±9999
14
1…4 vstupy
±2 V/±5 V/±10 V/±40 V
±5 mA/±20 mA/4…20 mA
0,1…40
±0,1






Tára, Hold, Lock, MF,
Min/Max, Špič. hodnota,
Linearizace v 50 bodech
Mat. operace mezi vstupy


10…30 V AC/DC
80…250 V AC/DC
96 x 48
6
OM 402UNI
9999
14
0,1/1/10/100 kΩ/Auto
0,1…40
±0,1






Tára, Hold, Lock, MF,
Min/Max, Špič. hodnota
Linearizace v 50 bodech


10…30 V AC/DC
80…250 V AC/DC
96 x 48
6
OM 402PWR
9999
14
0…10/120/250/450 V
0…60/150/300 mV, 1/2,5/5 A
0,6…5
±0,2






VRMS, ARMS, W, Hz, Q, S, cos Ω,
Hold, Lock, Min/Max


10…30 V AC/DC
80…250 V AC/DC
96 x 48
6
OM 402UNI
±9999
14
±2 V; ±5 V, ±10 V, ±40 V
±5 mA; ±20 mA; 4…20 mA
0,2…40
±0,1






50 bodů/1 tab., Tára, Hold, Lock,
MF, Min/Max
Linearizace v 50 bodech


10…30 V AC/DC
80…250 V AC/DC
96 x 48
6
OM 402UNI
±9999
14
Pt 50/100/500/1000,
Ni 1000/10000, Cu 50/100
J/K/T/E/B/S/R/N/L
0,1…40
±0,15






Tára, Hold, Lock, MF,
Min/Max, Špič. hodnota
Aut. kompenzace CJC


10…30 V AC/DC
80…250 V AC/DC
96 x 48
6
Zobrazovače
pro lineární
potenciometry
OM 402UNI
±9999
14
Lin. potenciometr > 500 Ω
0,1…40
±0,2






Tára, Hold, Lock, MF,
Min/Max, Špič. hodnota,
Linearizace v 50 bodech


10…30 V AC/DC
80…250 V AC/DC
96 x 48
6
Programovatelný
AV
OM 602AV
999999
14
Pomocné vstupy (UP/DW)
±0,2






sinus/pila/trojúhelník/
obdélník/náhodná funkce
Hold, Lock, MF, Min/Max,
Linearizace v 50 bodech


10…30 V AC/DC
80…250 V AC/DC
96 x 48
8
OMU 408UNI
±9999
14
4x/8x
±60 mV…40 V
±5/±20/4…20 mA/±2/5/10 V
0…0,1/1/10/100 kΩ
Pt 100/500/1 000, Cu 50/100
Ni1 000/10 000
J/K/T/E/B/S/R/N/L
Lin. potenciometr > 500 Ω
1,0…40
±0,2







Tára, Hold, Lock, MF, Min/Max,
Špič. hodnota
Ex. ovládání, Zaokrouhlení, Mat.
operace mezi vstupy,
Aut. kompenzace CJC
Linearizace v 254 bodech


10…30 V AC/DC
80…250 V AC/DC
96 x 48
10
OMB 402UNI
30 LED +
±9999
9,1
±60 mV…500 V/ 0…5 A
0…20/4…20 mA/0…2/5/10 V
0…0,1/1/10/100 kΩ
Pt 100/500/1 000
Ni1 000/10 000, Cu 50/100
J/K/T/E/B/S/R/N/L
Lin. potenciometr > 500 Ω
0,1…40
±0,2






Tára, Hold, Lock, MF, Min/Max,
Špič. hodnota
Ex. ovládání, Zaokrouhlení,
Linearizace v 50 bodech


10…30 V AC/DC
80…250 V AC/DC
96 x 48
12
OMB 451UNI
OMB 452UNI
50 LED +
999999
+LCD
9,1
14
±60 mV…500 V/ 0…5 A
0…20/4…20 mA/0…2/5/10 V
0…0,1/1/10/100 kΩ
Pt 100/500/1 000
Ni1 000/10 000, Cu 50/100
J/K/T/E/B/S/R/N/L
Lin. potenciometr > 500 Ω
0,1…40
±0,2






Tára, Hold, Lock, MF, Min/Max,
Špič. hodnota
Ex. ovládání, Zaokrouhlení,
Linearizace v 50 bodech


10…30 V AC/DC
80…250 V AC/DC
160x60
160x80
14
16
OMB 481
48 LED
0…60 mV, 0…10 V
0…5/20 mA/4…20 mA,
E/J/K/N + GOST-R
0,5/5/50
±0,1






Hold, Lock
Linearizace v 25 bodech


10…30 V AC/DC
164x30
18
(3x)
0…60 mV, 0…10 V
0…5/20 mA/4…20 mA,
E/J/K/N + GOST-R
0,5/5/50
±0,1






Hold, Lock
Linearizace v 25 bodech


10…30 V AC/DC
164x60
18
0…60 mV, 0…10 V
0…5/20 mA/4…20 mA,
E/J/K/N + GOST-R
0,5/5/50
±0,1






Hold, Lock
Linearizace v 25 bodech


10…30 V AC/DC
164x60
18
±60 mV…40 V
±5/±20/4…20 mA/±2/5/10 V
0…0,1/1/10/100 kΩ
Pt 100/500/1 000, Cu 50/100
Ni1 000/10 000
J/K/T/E/B/S/R/N/L
Lin. potenciometr > 500 Ω
1,0…40
±0,2






Tára, Hold, Lock, MF, Min/Max,
Špič. hodnota, Zaokrouhlení,
Aut. kompenzace CJC
Linearizace v 50 bodech


10…30 V AC/DC
80…250 V AC/DC
193x153
20
Monitory
procesů
Přehled
Ohmmetry
Wattmetry
AC VA-metry
Linearizátory
Teploměry
Ohmmetry
Sloupcové
zobrazovače
OMB 483
48 LED
OMB 484
(4x)
48 LED
OM 402JEDU
32 LED
+9999
+999999
14
Funkce
Zobrazení
OM 402UNI
DC
VA-metry
Vstup
Typ
PŘEHLED PŘÍSTROJŮ
výbava na přánístandardní výbava nelze objednat
2 |
ORBIT MERRET ™ 2013.2.JE cz
Přesnost
(% z rozsahu)
Analog
Data
AV nebo Data
PN
Digitální filtry
RTC
OM Link
Napájení
Velikost
(mm)
0,5…80
±0,2






Hold/Lock,
Linearizace v 25 bodech


24/110/230 VAC
10…30 VDC
113x 98
22
OMX 102UNI
3+3 LCD
5
±20/60/1000 mV
0…20/4…20 mA/0…2/5/10 V
0,3/1,5/3/30 kΩ
Pt 100/500/1 000
Ni1 000/10 000, Cu 50/100
J/K/T/E/B/S/R/N/L
Lin. potenciometr > 500 Ω
0,5…100
±0,2






Hold/Lock,
Linearizace v 25 bodech


10…30 V AC/DC
80…250 V AC/DC
113x 98
22
Strana
Rychlost
(měření/s)
±0,4/4/40/400 V, ±1/5 A
±4/40 mA, ±60/300 mV
Funkce
Výška (mm)
5
Limity
Zobrazení
3+3 LCD
Vstup
Typ
OMX 102DC
Digitální
převodníky
na DIN lištu
OMX 102PWR
3+3 LCD
5
0…5 A/0…450 V
0,5…10
±0,3






Hold/Lock,
Linearizace v 25 bodech


10…30 V AC/DC
80…250 V AC/DC
113x 98
22
OMX 102UQC
3+3 LCD
5
TTL, PNP/NPN, 0,1 Hz…50 kHz,
< 30/150/300 V
0,1…50 s
±0,1






Hold/Lock, Teach-in
Linearizace v 25 bodech


10…30 V AC/DC
80…250 V AC/DC
113x 98
22
OMX 102T
3+3 LCD
5
1…4/2…8/4…16 mV/V
0,5…100
±0,2






Hold/Lock, Teach-in
Linearizace v 25 bodech


10…30 V AC/DC
80…250 V AC/DC
113x 98
22
výbava na přánístandardní výbava nelze objednat
ORBIT MERRET ™ 2013.2.JE cz
| 3
OM LINK
Program OM Link je určený pro snadné nastavování, ovládání, upgrade firmware
přístrojů i převodníků a visualizaci měřícího procesu.
U nových přístrojů ORBIT MERRET je rozhraní OM Link ve standardní výbavě.
K připojení do PC je nutný kabel OML (verze USB nebo RS232).
Program lze použít pro nastavování (1 přístroj) nebo sběr dat pomocí linky RS 232
a RS 485 vhodnějšího pro on-line připojení v provozu.
OM LINK
Správa připojení
Hlavní menu: Program > Správa připojení
Vytvoření nového připojení
Hlavní menu: Připojení > Nové...
Správa měření
Hlavní menu: Program > Správa měření
Otevření nového okna měření
Hlavní menu: Měření > Nové okno
Okno Měření
Správa připojení
Vytvoření nového připojení
Hlavní menu: Připojení > Nové...
Otevření uloženého souboru měření
Hlavní menu: Měření > Otevřít
Konfigurace připojení
Načtení/uložení konfigurace oken,
připojení a měření
Hlavní menu:
Program > Načíst konfiguraci
Program > Uložit konfiguraci..
Nastavení aplikace
Hlavní menu: Program > Nastavení...
Změna parametrů aktivního připojení
Hlavní menu: Připojení > Upravit...
Ukončení připojení
Hlavní menu: Připojení > Ukončit
Protokol událostí
Hlavní menu: Program > Protokol
Informace o aplikaci
Hlavní menu: Nápověda > O programu...
Ukončení všech připojení
Hlavní menu: Připojení > Ukončit připojení
Zobrazení měření
Hlavní menu: Měření > Nové okno/Otevřít
Okno Měření
SPRÁVA PŘIPOJENÍ
Správa
připojení
umožňuje
vytváření a rušení připojení,
poskytuje jejich seznam rozdělený
dle typu, s uvedením základních
parametrů a měřitelných hodnot
(kanálů), a slouží jako výchozí místo
pro spouštění měření, nastavení
přístrojů OM, zobrazování jejich
vlastností atd.
Připojení je klíčovou entitou aplikace
OM Link – představuje fyzické
nebo virtuální spojení s přístroji OM
a je základním objektem většiny
funkcí aplikace.
• Matematické, představuje matematickou operaci nad měřenými hodnotami
z jiných připojení (on-line)
• Pasivní odposlech, slouží pro analýzu komunikace probíhající v autonomních
měřících systémech
ORBIT MERRET ™ 2013.2.JE cz
Nastavení přístroje
Hlavní menu: Přístroj > Nastavení
Tabulka linearizace
Hlavní menu: Přístroj > Tabulka linearizace
fyzické
• Off-line, slouží k zobrazení menu přístroje a jeho přednastavení pro pozdější
použití v on-line režimu
4 |
Vymazání obsahu paměti
Hlavní menu: Přístroj > Vynulovat paměť
Vlastnosti a servis přístroje
Hlavní menu: Přístroj > Vlastnosti a servis...
Typy připojení:
• On-line, představuje
spojení s přístrojem OM
Načtení dat z paměti přístroje
Hlavní menu: Přístroj > Načíst data...
Spuštění skriptu
Hlavní menu: Přístroj > Spusť skript
Nahrání firmware do přístroje
Hlavní menu: Přístroj > Firmware upload...
SPRÁVA MĚŘENÍ
NASTAVENÍ PŘÍSTROJE
Správa měření umožňuje vytváření a rušení souborů měření, grafů a jednotlivých hodnot,
poskytuje jejich strukturovaný přehled a umožňuje měnit parametry grafů a hodnot.
Jednou z hlavních vlastností programu OM Link je možnost pohodlného
nastavování přístrojů přímo z Vašeho počítače.
• nastavení hodnot a parametrů přístroje
• přehled celého nastavovacího menu (PROFI/LIGHT/USER)
Okno Měření
• vlastní konfigurace celého menu
• export a import nastavení přístroje
Otevření nového okna měření
Hlavní menu: Měření > Nové okno
Otevření uloženého souboru měření
Hlavní menu: Měření > Otevřít
Uložení souboru měření
Hlavní menu: Měření ložit/Uložit jako...
Uzavření okna měření
Hlavní menu: Měření > Zavřít
Export souboru měření do CSV
Hlavní menu: Měření > Exportovat soubor...
Uložení snímku grafů do BMP
Hlavní menu: Měření > Uložit snímek...
OKNO MĚŘENÍ
Nastavovat lze všechny existující položky, i ty které jsou v přístroji nepřístupné
nebo blokované.
U většiny položek v menu přístroje lze nastavit jejich atribut pro „USER menu“
(vidět/měnit/skrýt) a navíc odstranit nebo přidat jakoukoliv položku z „LIGHT menu“.
Tak lze případně sestavit
zákaznické menu přístroje
pro danou aplikaci a úroveň
znalostí obsluhy, s tím že
je navíc možné u max. 10
položek zvolit i jejich pořadí.
Každé nastavení menu
přístroje lze uložit
do
souboru a použít pro
konfiguraci dalších přístrojů.
Výhodou je i možnost
poslání kompletního menu
přes e-mail k technické
pomoci přímo výrobci.
Ve vlastnostech a servisu získáte kompletní informace o přístroji.
Okno Měření je pohledem na historický i aktuální průběh měření určitých veličin a jejich
skupin. Okno poskytuje tři možné režimy pohledu na měřená data:
1) grafy -
zobrazují historický průběh měření ve volitelném časovém rozsahu.
Pomocí ovládacího panelu v tomto režimu lze posouvat zobrazené časové
období, měnit zobrazený časový rozsah (od 1 vteřiny do 15 dnů),
a nastavovat další parametry zobrazení grafů (názvy, datum v časové ose).
2) ukazatele – zobrazují aktuální hodnoty měřených veličin.
3) tabulka – zobrazuje historický průběh měření v tabulkové číselné formě.
Pomocí ovládacího panelu v tomto režimu lze přepínat mezi zobrazením interpolovaných
hodnot v určitých časových krocích a zobrazením skutečně naměřených vzorků hodnot.
V režimu grafů
a tabulky lze dále
pozastavovat
běžící
měření
a znovu
je
spouštět. Přitom
lze též specifikovat,
zdali se při znovuspuštění měření
zachová dřívější
průběh (historie)
a měření
se
naváže,
nebo
zda bude měření
zahájeno znovu a historie zrušena.
Hodnoty z přístroje lze do měření přidávat např. ze Správy připojení výběrem určitého
kanálu přístroje z on-line připojení (příp. matematického, nebo připojení typu pasivní
odposlech) a přetažením do okna měření. Tímto způsobem lze též nové hodnoty (veličiny)
začleňovat do již existujících grafů (v případě režimu grafů), tzn. dvě veličiny v jednom
grafu se společným měřítkem a časovou osou.
Strukturalizaci veličin a grafů a změnu jejich parametrů (názvy, rozsahy, barvy) lze dále
provádět ve Správě měření.
ORBIT MERRET ™ 2013.2.JE cz
| 5
OM 402
OM 402
Modelová řada OM 402 jsou 4místné panelové programovatelné přístroje
navržené pro maximální účelovost a pohodlí uživatele při zachování jeho
příznivé ceny.
Typ OM 402UNI je multifunkční přístroj s možností konfigurace pro 8 různých
variant vstupu, snadno konfigurovatelných v menu přístroje. Dalším rozšířením
vstupních modulů lze měřit větší rozsahy DC napětí a proudu nebo rozšířit
počet vstupů až na 4 (platí pro PM).
Základem přístroje je jednočipový mikrokontroler s vícekanálovým 24 bitovým
sigma-delta převodníkem, který přístroji zaručuje vysokou přesnost, stabilitu
a snadné ovládání.





4MÍSTNÉ PROGRAMOVATELNÉ ZOBRAZENÍ
MULTIFUNKČNÍ VSTUP (DC, PM, RTD, T/C, DU)
DIGITÁLNÍ FILTRY, TÁRA, LINEARIZACE
VELIKOST DIN 96 X 48 MM
NAPÁJENÍ 80…250 V AC/DC
 Rozšíření
Pomocné napětí  Komparátory  Datový výstup  Analogový výstup
Záznam naměřených hodnot  Napájení 10…30 V AC/DC
Tříbarevný displej - 20 mm
OVLÁDÁNÍ
Přístroj se nastavuje a ovládá pěti tlačítky umístěnými na předním panelu. Všechna
programovatelná nastavení přístroje jsou ve třech nastavovacích režimech.
LIGHT MENU je chráněné volitelným číselným kódem a obsahuje pouze položky
nutné pro nastavení přístroje
PROFI MENU je chráněné volitelným číselným kódem a obsahuje kompletní
nastavení přístroje
USER MENU může obsahovat libovolné položky vybrané z programovacího menu
(LIGHT/PROFI), kterým se určí právo (vidět nebo měnit). Přístup je volný, bez hesla.
Standardní výbavou je rozhraní OM Link, kterým lze s ovládacím programem
upravovat a archivovat všechny nastavení přístroje i provádět update firmware
(s kabelem OML). Program je určen také pro visualizaci a archivaci naměřených
hodnot z více přístrojů.
Všechny nastavení jsou uloženy v paměti EEPROM (zůstávají i po vypnutí
přístroje). Na displeji lze zobrazit měřené jednotky.
OM 402UNI
DC VOLTMETR A AMPÉRMETR
MONITOR PROCESŮ
OHMMETR
TEPLOMĚR PRO Pt/Cu/Ni/Termočlánky
ZOBRAZOVAČ PRO LINEÁRNÍ POTENCIOMETRY
STANDARDNÍ FUNKCE
PROGRAMOVATELNÉ ZOBRAZENÍ
Volba: typu vstupu a měřicího rozsahu
Měřicí rozsah: nastavitelný pevně nebo s automatickou změnou (OHM)
Nastavení: ruční, v menu lze nastavit pro obě krajní hodnoty vstupního signálu libovolné
zobrazení na displeji, např. vstup 0…39,99 V > 0…850.0
Zobrazení: -99999…999999
KOMPENZACE
Vedení (RTD, OHM): automatická (3- a 4-drát) nebo ruční v menu (2-drát)
Sondy (RTD): vnitřní zapojení (odpor vedení v měřicí hlavici)
Studených konců (T/C): ruční nebo automatická, v menu lze provést volbu termočlánku
a kompenzaci studených konců, která je nastavitelná nebo automat. (teplota svorek)
LINEARIZACE
Linearizace: lineární interpolací v 50 bodech (pouze přes OM Link)
DIGITÁLNÍ FILTRY
ROZŠÍŘENÍ
POMOCNÉ NAPĚTÍ je vhodné pro napájení snímačů a převodníků. Je plynule
nastavitelné v rozsahu 5…24 VDC.
KOMPARÁTORY jsou určeny pro hlídání jedné, dvou, tří nebo čtyř mezních hodnot
s reléovým výstupem. Uživatelsky lze zvolit režim limit: MEZ/DAVKA/OD-DO. Limity
mají nastavitelnou hysterezi v plném rozsahu displeje a volitelné zpoždění sepnutí
v rozsahu 0…99,9 s. Dosažení nastavených mezí je signalizováno LED a zároveň
sepnutím příslušného výstupu.
DATOVÉ VÝSTUPY jsou pro svou rychlost a přesnost vhodné k přenosu
naměřených údajů pro další zobrazení nebo přímo do řídících systémů. V nabídce
je izolovaná RS232 a RS485 s ASCII/MESSBUS/MODBUS/PROFIBUS protokolem.
ANALOGOVÉ VÝSTUPY najdou své uplatnění v aplikacích, kde je požadováno
další vyhodnocení nebo zpracování naměřených údajů v externích zařízeních.
V nabídce je univerzální analogový výstup s možností volby typu výstupu - napětí/
proud. Hodnota analogového výstupu odpovídá údaji na displeji a jeho typ i rozsah
je volitelný v menu.
ZÁZNAM NAMĚŘENÝCH HODNOT je interní časové řízení sběru dat. Je vhodné
všude tam, kde je nutné registrovat naměřené hodnoty. Lze použít dva režimy.
FAST, který je určený pro rychlé ukládání (40 zápisů/s) všech naměřených hodnot
až do 8 000 záznamů. Druhý režim je RTC, kde je záznam dat řízený přes Real
Time s ukládáním ve zvoleném časovém úseku a periodě. Do paměti přístroje
je možné uložit až 266 000 hodnot. Přenos dat do PC přes sériové rozhraní
RS232/485 a OM Link.
6 |
ORBIT MERRET ™ 2013.2.JE cz
Plovoucí/Exponenciální/Aritmetický průměr: z 2…30/100/100 měření
Zaokrouhlení: nastavení zobrazovacího kroku pro displej
MATEMATICKÉ FUNKCE
Min/max. hodnota: registrace min./max. hodnoty dosažené během měření
Tára: určená k vynulování displeje při nenulovém vstupním signálu
Špičková hodnota: na displeji se zobrazuje pouze max. nebo min. hodnota
Mat. operace: polynom, 1/x, logaritmus, exponenciál, odmocnina, odmocnina, sin x
a matematické funkce mezi vstupy
EXTERNÍ OVLÁDÁNÍ
Lock: blokování tlačítek
Hold: blokování displeje/přístroje
Tára: aktivace táry
Nulování MM: nulování min/max hodnot
TECHNICKÁ DATA
ZOBRAZENÍ
KOMPARÁTOR
NAPÁJENÍ
Displej: -99999…999999, červené nebo zelené 14segmentové LED,
výška 14 mm,
-999…9999, červené/zelené 7segmentové LED, výška 20 mm
Popis: poslední dva znaky displeje lze použít pro popis měřených
veličin (nastavitelné v menu)
Desetinná tečka: nastavitelná - v menu
Jas: nastavitelný - v menu
Typ: digitální, nastavitelný v menu, sepnutí kontaktu < 30 ms
Limity: -99999…999999
Hystereze: 0…999999
Zpoždění: 0…99,9 s
Výstup: 2x relé s spínacím kontaktem (250 VAC/30 VDC, 3 A)
a 2x relé s přepínacím kontaktem (250 VAC/50 VDC, 3 A),
2x/4x otevřený kolektor, 2x SSR, 2x bistabilní relé
10…30 V AC/DC, ±10 %, max. 13,5 VA, PF ≥ 0,4, ISTP< 40 A/1 ms
80…250 V AC/DC, ±10 %, max. 13,5 VA, PF ≥ 0,4, ISTP< 40 A/1 ms
Napájení je jištěno pojistkou uvnitř přístroje
PŘESNOST PŘÍSTROJE
DATOVÉ VÝSTUPY
TK: 50 ppm/°C
Přesnost: ±0,1 % z rozsahu + 1 digit (pro zobrazení 9999 a 5 měř./s)
±0,15 % z rozsahu + 1 digit
RTD, T/C
Přesnost měření st. konce: ±1,5°C
Rychlost: 0,1…40 měření/s
Přetížitelnost: 10x (t < 30 ms) - ne pro 250 V/450 V a 5 A; 2x
Linearizace: lineární interpolací v 50 bodech
Digitální filtry: exp./plovoucí/aritmetický průměr, zaokrouhlení
Funkce: ofset, min./max. hod., Tára, špičková hod., Mat. operace
Ext. ovládání: HOLD, LOCK, Tára, Min/Max
Záznam hodnot: záznam naměřených dat do paměti přístroje
RTC - 15 ppm/°C, čas-datum-hodnota displeje, < 266k údajů
FAST (UNI) - hodnota displeje, < 8k údajů
Rozlišení (RTD, T/C): 1°/0,1°/0,01°C
Watch-dog: reset po 0,4 s
OM Link: Firemní komunikační rozhraní pro ovládání, nastavení a update
přístroje
Kalibrace: při 25°C a 40 % r.v.
Protokol: ASCII, MESSBUS, MODBUS - RTU, PROFIBUS
Formát dat: 8 bitů + bez parity + 1 stop bit (ASCII)
7 bitů + sudá parity + 1 stop bit (Messbus)
Rychlost: 600…230 400 Baud, 0,0096…12 Mbaud (PROFIBUS)
RS 232: izolovaná
RS 485: izolovaná, adresace (max. 31 přístrojů)
MECHANICKÉ VLASTNOSTI
Materiál: Noryl GFN2 SE1, nehořlavý UL 94 V-I
Rozměry: 96 x 48 x 120 mm
Otvor do panelu: 90,5 x 45 mm
PROVOZNÍ PODMÍNKY
Připojení: konektorová svorkovnice, průřez vodiče < 1,5/2,5 mm 2
Pracovní teplota: -20°…60°C
Skladovací teplota: -20°…80°C
Krytí: IP64 (pouze čelní panel)
El. bezpečnost: ČSN EN 61010-1, A2
Izolační pevnost: 4 kVAC po 1 min. mezi napájením a vstupem
4 kVAC po 1 min. mezi napájením a datovým/anal. výstupem
4 kVAC po 1 min. mezi vstupem a reléovým výstupem
2,5 kVAC po 1 min. mezi vstupem a datovým/anal. výstupem
Izolační odolnost: pro stupeň znečištění II, kategorie měření III.
napájení přístroje > 670 V (ZI), 300 V (DI)
vstup, výstup, PN > 300 V (ZI), 150 V (DI)
EMC: ČSN EN 61326-1
Seizmická způsobilost: ČSN IEC 980: 1993, čl. 6
Validace SW (UNI): Klasifikace ČSN IEC 62138, 61226 sk. B, C
ANALOGOVÉ VÝSTUPY
Typ: izolovaný, programovatelný s 16 bitovým D/A převodníkem, typ
a rozsah výstupu je volitelný v menu
Nelinearita: 0,1 % z rozsahu
TK: 15 ppm/°C
Rychlost: odezva na změnu hodnoty < 1 ms
Rozsahy: 0…2/5/10 V, ±10 V, 0…5 mA, 0/4…20 mA
(komp. < 500 Ω/12 V nebo 1 000 Ω/24 V)
POMOCNÉ NAPĚTÍ
Nastavitelné: 5…24 VDC/max. 1,2 W
ZI - Základní izolace, DI - Dvojitá izolace
MĚŘICÍ ROZSAHY
ZAPOJENÍ JEDNOTLIVÝCH VSTUPŮ
Přístroj OM 402 je multifunkční přístroj v těchto variantách a rozsazích
VSTUP „I“
typ UNI, standard (kód „0“)
DC:
±60/±150/±300/±1 200 mV
PM:
0…5 mA/0…20 mA/4…20 mA/±2 V/±5 V/±10 V/±40 V
OHM:
0…100 Ω/0…1 kΩ/0…10 kΩ/0…100 kΩ/Auto
RTD:
Pt 50/100/Pt 500/Pt 1 000
Cu:
Cu 50/Cu 100
Ni:
Ni 1 000/Ni 10 000
T/C:
J/K/T/E/B/S/R/N/L
DU:
Lineární potenciometr (min. 500 Ω)
VSTUP „U“
DC
PM
±60/±150/±300/±1200 mV
0…5/0…20 mA/4…20 mA
±2/±5/±10/40 V
SPECIFIKACE OBJEDNACÍHO KÓDU
UNI
type UNI, rozšíření A
DC:
±0,1/±0,25/±0,5/±2/±5 A/±100 V/±250 V/±500 V
nula
typ UNI, rozšíření B (rozšíření o další 3 vstupy)
PM:
3x 0…5 mA/0…20 mA/4…20 mA/±2 V/±5 V/±10 V/±40 V
standard
A
±0,1/±0,25/±0,5//±2/±5 A
±100/±250/±500 V
B
rozšíření o další 3 vstupy (PM)
K
P
S
U
Z
PŘIPOJENÍ
na přání
OBJEDNACÍ KÓD
E4
E3
C4
C3
OM 402UNI
Ot. kolektor
Napájení
+ + + +
+ +
F
A
B
E
L4
L3
Relé
VSTUP - 4/U
VSTUP - 4/I
VSTUP - 3/U
VSTUP - 3/I
GND
VSTUP - 2/U
VSTUP - 2/I
+
-
G
D
SSR
C
Option B
VSTUP - U
11 12 13
E
- GND - U/I
- GND - I (2/5 A)
3
4
5
5
6
7
B
+
A
I
2
II
1
III
GND
AV-I
AV-U
VSTUP - I
CJC
N
L2
L1
Ot. kolektor
C2
E2
C1
E1
NAPÁJENÍ
- + +
E
L
+
VSTUP - U
VSTUP - I
GND
-
Pomocné napětí
EXT. 1
EXT. 2
EXT. 3
+
Analogový výstup
14 15 16 17 18 19 20 21 22 23
S+ SS+
Pomocné napětí
E-ES-ES-
- +
-
ne
RS 232
RS 485
MODBUS
PROFIBUS
DC, PM
RTD, OHM, Ni
E+
E+
ES+
ne
ano (kompenzace < 500 Ω/12 V)
ano (kompenzace < 1000 Ω/24 V)
Datový výstup
T/C
+
DU
ne
ano
Záznam naměřených hodnot
Barva displeje
Specifikace
0
1
?
ne
1x relé (spínací)
2x relé (spínací)
3x relé (2x spínací + 1x přepínací)
4x relé (2x spínací + 2x přepínací)
2x otevřený kolektor
4x otevřený kolektor
2x otevřený kolektor + 2x relé (přepínací)
2x relé (přepínací)
2x SSR
2x relé, bistabilní
1x relé (přepínací)
D
10
C
9
IV V VI
8
10…30 V AC/DC
80…250 V AC/DC
Rozšíření, viz. tabulka „Specifikace objednacího kódu“
Komparátory
Option A
RxD/L+
TxD/LGND
-
ne
RTC
FAST (jen pro typ UNI)
červená (14 mm)
zelená (14 mm)
červená/zelená (20 mm)
standardně se neuvádí
validace SW - IEC 62138, IEC 61226
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
A
B
0
1
2
0
1
2
3
4
0
1
0
1
2
1
2
3
00
VS
*GND (vstup + Option A) je galvanicky spojené s vstupy EXT. a konektorem OM Link
*U Option B doporučujeme propojit svorky GND (základ/boční karta) vnější propojkou
Základní provedení přístroje je označeno tučně
ORBIT MERRET ™ 2013.2.JE cz
| 7
OM 602AV
OM 602AV
OM 602AV je programovatelný analogový výstup.
Základem přístroje je jednočipový mikroprocesor, který přístroji zaručuje
přesnost, stabilitu a snadné ovládání.
 6MÍSTNÉ PROGRAMOVATELNÉ ZOBRAZENÍ
 VELIKOST DIN 96 X 48 MM
 NAPÁJENÍ 80…250 V AC/DC
 Rozšíření
Pomocné napětí  Komparátory  Datový výstup  Analogový výstup
Tříbarevný displej - 20 mm  Napájení 10…30 V AC/DC
OVLÁDÁNÍ
Přístroj se nastavuje a ovládá pěti tlačítky umístěnými na předním panelu. Všechna
programovatelná nastavení přístroje jsou realizována ve třech nastavovacích
režimech.
OM 602AV
PROGRAMOVATELNÝ VÝSTUP
STANDARDNÍ FUNKCE
PROGRAMOVATELNÉ ZOBRAZENÍ
Zobrazení: -99999…999999 s pevnou nebo plovoucí DT
Nastavení: v „KM“ lze nastavit pro obě krajní hodnoty rozsahu AV libovolné zobrazení
LIGHT MENU je chráněné volitelným číselným kódem a obsahuje pouze položky
nutné pro nastavení přístroje
ANALOGOVÝ VÝSTUP
PROFI MENU je chráněné volitelným číselným kódem a obsahuje kompletní
nastavení přístroje
Typ: izolovaný, programovatelný s rozlišením 16 bitů, rychlost < 0,2 ms
Rozsah: 0…2/5/10 V, ±10 V, 0…5 mA, 0/4…20 mA
USER MENU může obsahovat libovolné položky vybrané z programovacího menu
(LIGHT/PROFI), kterým se určí právo (vidět nebo měnit). Přístup je volný, bez hesla.
DIGITÁLNÍ FILTRY
Standardní výbavou je rozhraní OM Link, kterým lze s ovládacím programem
upravovat a archivovat všechny nastavení přístroje i provádět update firmware
(s kabelem OML). Program je určen také pro visualizaci a archivaci naměřených
hodnot z více přístrojů.
Všechny nastavení jsou uloženy v paměti EEPROM (zůstávají i po vypnutí
přístroje). Na displeji lze zobrazit měřené jednotky.
ROZŠÍŘENÍ
KOMPARÁTORY jsou určeny pro hlídání jedné, dvou, tří nebo čtyř mezních hodnot
s reléovým výstupem. Uživatelsky lze zvolit režim limit: MEZ/DAVKA/OD-DO. Limity
mají nastavitelnou hysterezi v plném rozsahu displeje a volitelné zpoždění sepnutí
v rozsahu 0…99,9 s. Dosažení nastavených mezí je signalizováno LED a zároveň
sepnutím příslušného relé.
POMOCNÉ NAPĚTÍ je vhodné pro napájení snímačů a převodníků. Je plynule
nastavitelné v rozsahu 5…24 VDC.
DATOVÉ VÝSTUPY jsou pro svou rychlost a přesnost vhodné k přenosu
naměřených údajů pro další zobrazení nebo přímo do řídících systémů. V nabídce
je izolovaná RS232 a RS485 s ASCII/MESSBUS/MODBUS/PROFIBUS protokolem.
8 |
ORBIT MERRET ™ 2013.2.JE cz
Exponen. průměr: z 2…100 měření
n-tá hodnota: z 2…100 měření
Poloměr necitlivosti: pásmo potlačení změny měřené hodnoty
FUNKCE
Min/max. hodnota: registrace min./max. hodnoty během měření
Mat. operace: polynom, 1/x, log., exponenciál, mocnina, odmocnina, sin x
Typ výstupního signálu: sinus/pila/trojúhelník/obdélník/náhodná funkce
EXTERNÍ OVLÁDÁNÍ
Hold: blokování displeje/přístroje
Lock: blokování tlačítek
Funkce: ovládání volitelných funkcí z menu přístroje
TECHNICKÁ DATA
ZOBRAZENÍ
DATOVÉ VÝSTUPY
MECHANICKÉ VLASTNOSTI
Displej: 999999, červené nebo zelené 14segmentové LED, výška
14 mm, 9999, červená/zelené 7segmentové LED, výška 20 mm
Desetinná tečka: nastavitelná - v menu
Jas: nastavitelný - v menu
Protokol: ASCII, MESSBUS, MODBUS - RTU, PROFIBUS
Formát dat: 8 bitů + bez parity + 1 stop bit (ASCII)
7 bitů + sudá parity + 1 stop bit (Messbus)
Rychlost: 600…230 400 Baud
9 600 Baud…12 Mbaud (PROFIBUS)
RS 232: izolovaná
RS 485: izolovaná, adresace (max. 31 přístrojů)
Materiál: Noryl GFN2 SE1, nehořlavý UL 94 V-I
Rozměry: 96 x 48 x 120 mm
Otvor do panelu: 90,5 x 45 mm
PŘESNOST PŘÍSTROJE
Vstupní filtry: filtrační konstanta, zaokrouhlení
Funkce: HOLD, LOCK, Digitální filtry, Tára
OM Link: Firemní komunikační rozhraní pro ovládání, nastavení a update
přístroje
Kalibrace: při 25°C a 40 % r.v.
PROVOZNÍ PODMÍNKY
Připojení: konektorová svorkovnice, průřez vodiče < 1,5/2,5 mm 2
Doba ustálení: do 15 minut po zapnutí
Pracovní teplota: -20°…60°C
Skladovací teplota: -20°…85°C
Krytí: IP64 (pouze čelní panel)
El. bezpečnost: ČSN EN 61010-1, A2
Izolační pevnost: 4 kVAC po 1 min. mezi napájením a vstupem
4 kVAC po 1 min. mezi napájením a datovým/anal. výstupem
4 kVAC po 1 min. mezi vstupem a reléovým výstupem
2,5 kVAC po 1 min. mezi vstupem a datovým/anal. výstupem
Izolační odolnost: pro stupeň znečištění II, kategorie měření III.
napájení přístroje > 670 V (ZI), 300 V (DI)
vstup, výstup, PN > 300 V (ZI), 150 V (DI)
EMC: ČSN EN 61326-1
Seizmická způsobilost: ČSN IEC 980: 1993, čl. 6
Validace SW (AV): Klasifikace ČSN IEC 62138, 61226 sk. B, C
ANALOGOVÉ VÝSTUPY
Typ: izolovaný, programovatelný s 16 bitovým D/A převodníkem,
typ a rozsah výstupu je volitelný v menu
Nelinearita: 0,1 % z rozsahu
TK: 15 ppm/°C
Rychlost: odezva na změnu hodnoty < 1 ms
Rozsahy: 0…2/5/10 V, ±10 V, 0…5 mA, 0/4…20 mA
(komp. < 500 Ω/12 V nebo 1 000 Ω/24 V)
KOMPARÁTOR
Typ: digitální, nastavitelný v menu, sepnutí kontaktu < 30 ms
Limity: -99999…999999
Hystereze: 0…999999
Zpoždění: 0…99,9 s
Výstup: 2x relé se spínacím kontaktem (250 VAC/50 VDC, 3 A)
a 2x relé s přepínacím kontaktem (250 VAC/50 VDC, 3 A),
2x/4x otevřený kolektor, 2x SSR, 2x bistabilní relé
POMOCNÉ NAPĚTÍ
Nastavitelné: 5…24 VDC/max. 1,2 W
NAPÁJENÍ
10…30 V AC/DC, ±10 %, max. 13,5 VA, PF ≥ 0,4, ISTP< 40 A/1 ms
80…250 V AC/DC, ±10 %, max. 13,5 VA, PF ≥ 0,4, ISTP< 40 A/1 ms
Napájení je jištěno pojistkou uvnitř přístroje
ZI - Základní izolace, DI - Dvojitá izolace
PŘIPOJENÍ
OBJEDNACÍ KÓD
OM 602AV
-
Napájení
Komparátory
9
10
11 12 13
RxD/L+
TxD/LGND
+
-
3
4
5
5
6
7
žádný
RS 232
RS 485
MODBUS
PROFIBUS
I
2
žádný
1x relé (spínací)
2x relé (spínací)
3x relé (2x spínací + 1x přepínací)
4x relé (2x spínací + 2x přepínací)
2x otevřený kolektor
4x otevřený kolektor
2x otevřený kolektor + 2x relé (přepínací)
2x relé (přepínací)
2x SSR
2x bistabilní relé
1x relé (přepínací)
Datový výstup
II
1
III
GND
AV-I
AV-U
IV V VI
L4
L3
8
10…30 V AC/DC
80…250 V AC/DC
14 15 16 17 18 19 20
-
+
Pomocné napětí
GND
L2
L1
NAPÁJENÍ
Pomocné napětí
EXT. 1
EXT. 2
EXT. 3
N
E
L
Barva displeje
Specifikace
ne
ano
červená (14 mm)
zelená (14 mm)
červená/zelená (20 mm)
standardně se neuvádí
validace SW - IEC 62138, IEC 61226
Základní provedení přístroje je označeno tučně
0
1
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
A
B
0
1
2
3
4
0
1
1
2
3
00
VS
* Uvedení do prodeje není stanoveno
ORBIT MERRET ™ 2013.2.JE cz
| 9
OMU 408UNI
OMU 408UNI
OMU 408UNI je 8kanálová měřicí ústředna navržené pro maximální
účelovost a pohodlí uživatele při zachování jeho příznivé ceny. Multifunkční
přístroj s možností konfigurace pro 8 různých variant vstupu, snadno
konfigurovatelných v menu přístroje.
Základem přístroje je jednočipový mikrokontroler s vícekanálovými
24 bitovými sigma-delta převodníky, které přístroji zaručují vysokou přesnost,
stabilitu a snadné ovládání.
Velkou předností přístroje je vzhledem k vysoké rychlosti vzorkování na
jednotlivých kanálech, možnost vyhodnocovat všechny měřicí vstupy
současně.





8KANÁLOVÁ MĚŘICÍ ÚSTŘEDNA
4MÍSTNÉ PROGRAMOVATELNÉ ZOBRAZENÍ
DIGITÁLNÍ FILTR, TÁRA, LINEARIZACE
VELIKOST DIN 96 X 48 MM
NAPÁJENÍ 80…250 V AC/DC
 Rozšíření
Komparátory  Datový výstup  Analogový výstup
Záznam naměřených hodnot  Napájení 10…30 V AC/DC
OVLÁDÁNÍ
Přístroj se nastavuje a ovládá pěti tlačítky umístěnými na předním panelu. Všechna
programovatelná nastavení přístroje jsou realizována ve třech nastavovacích
režimech.
LIGHT MENU je chráněné volitelným číselným kódem a obsahuje pouze položky
nutné pro nastavení přístroje
OMU 408UNI
DC VOLTMETR A AMPÉRMETR
MONITOR PROCESŮ
OHMMETR
TEPLOMĚR PRO Pt/Cu/Ni/Termočlánky
ZOBRAZOVAČ PRO LINEÁRNÍ POTENCIOMETRY
STANDARDNÍ FUNKCE
PROGRAMOVATELNÉ ZOBRAZENÍ
Volba: typu vstupu a měřícího rozsahu
Nastavení: ruční, v menu lze nastavit pro obě krajní hodnoty vstupního signálu libovolné
zobrazení na displeji
Zobrazení: -999…9999
PROFI MENU je chráněné volitelným číselným kódem a obsahuje kompletní
nastavení přístroje
PŘEPÍNÁNÍ VSTUPŮ
USER MENU může obsahovat libovolné položky vybrané z programovacího menu
(LIGHT/PROFI), kterým se určí právo (vidět nebo měnit). Přístup je volný, bez hesla.
Ručně: tlačítkem na předním panelu nebo externě (vstupy EXT.)
Automaticky: nastaveným časovým intervalem
Standardní výbavou je rozhraní OM Link, kterým lze s ovládacím programem
upravovat a archivovat všechny nastavení přístroje i provádět update firmware
(s kabelem OML). Program je určen také pro visualizaci a archivaci naměřených
hodnot z více přístrojů.
Všechny nastavení jsou uloženy v paměti EEPROM (zůstávají i po vypnutí přístroje).
Na displeji lze zobrazit měřené jednotky.
KOMPENZACE
Vedení (RTD, OHM): automatická (3- a 4-drát) nebo ruční v menu (2-drát)
Sondy (RTD): vnitřní zapojení (odpor vedení v měřicí hlavici)
Studených konců (T/C): ruční nebo automatická, v menu lze provést volbu termočlánku
a kompenzaci studených konců, která je nastavitelná nebo automat. (teplota svorek)
LINEARIZACE
Linearizace : lineární interpolací v 255 bodech/8 kanálů (přes OM Link)
ROZŠÍŘENÍ
DIGITÁLNÍ FILTRY
KOMPARÁTORY jsou určeny pro hlídání čtyř nebo osmi mezních hodnot
s reléovým výstupem. Uživatelsky lze zvolit pro každý vstup libovolný počet
výstupních relé s režimem: MEZ/OD-DO. Limity mají nastavitelnou hysterezi
v plném rozsahu displeje a volitelné zpoždění sepnutí. Dosažení nastavených mezí
je signalizováno LED a zároveň sepnutím příslušného relé.
DATOVÉ VÝSTUPY jsou pro svou rychlost a přesnost vhodné k přenosu
naměřených údajů pro další zobrazení nebo přímo do řídících systémů. V nabídce
je izolovaná RS232 a RS485 s ASCII/MESSBUS/MODBUS/PROFIBUS protokolem.
ANALOGOVÉ VÝSTUPY najdou své uplatnění v aplikacích, kde je požadováno
další vyhodnocení nebo zpracování naměřených údajů v externích zařízeních.
V nabídce je univerzální analogový výstup s možností volby typu výstupu - napětí/
proud a volbou přiřazení libovolnému vstupu. Hodnota analogového výstupu
odpovídá údaji na displeji a jeho typ i rozsah je volitelný v menu.
ZÁZNAM NAMĚŘENÝCH HODNOT je interní časové řízení sběru dat. Je vhodné
všude tam, kde je nutné registrovat naměřené hodnoty. Lze použít dva režimy.
FAST, který je určený pro rychlé ukládání (80 zápisů/s) všech naměřených hodnot
až do 8 000 záznamů. Druhý režim je RTC, kde je záznam dat řízený přes Real
Time s ukládáním ve zvoleném časovém úseku a periodě. Do paměti přístroje
je možné uložit až 532 000 hodnot. Přenos dat do PC přes sériové rozhraní
RS232/485 a OM Link.
10 |
ORBIT MERRET ™ 2013.2.JE cz
Plovoucí/Exponenciální/Aritmetický průměr: z 2…30/100/100 měření
Zaokrouhlení: nastavení zobrazovacího kroku pro displej
FUNKCE
Min/max. hodnota: registrace min./max. hodnoty dosažené během měření
Tára: určená k vynulování displeje při nenulovém vstupním signálu
Špičková hodnota: na displeji se zobrazuje pouze max. nebo min. hodnota
Mat. operace: polynom, 1/x, logaritmus, exponenciál, odmocnina, odmocnina, sin x
a současně mezi vstupy - součet, rozdíl, součin, podíl
EXTERNÍ OVLÁDÁNÍ
Vstupy EXT.: přepínání vstupů z nadřazených systémů nebo ovládání Hold, Lock, Tára
a nulování Min/max. hodnoty
TECHNICKÁ DATA
ZOBRAZENÍ
KOMPARÁTOR
NAPÁJENÍ
Měřená hodnota: -999…9999, červené nebo zelené 14segmentové LED,
výška 14 mm
Označení kanálu: 9, červené nebo zelené 7segmentové LED,
výška 9,1 mm
Měřicí jednotky: 99, červené nebo zelené 14segmentové LED,
výška 10 mm
Desetinná tečka: nastavitelná - v menu
Jas: nastavitelný - v menu
Typ: digitální, nastavitelný v menu, limita lze přiřadit libovolnému
vstupu, sepnutí kontaktu < 30 ms
Limity: -999…9999
Hystereze: 0…9999
Zpoždění: 0…99,9 s
Výstup: 4x/8x relé se spínacím kontaktem (250 VAC/30 VDC, 3 A)
10…30 V AC/DC, ±10 %, max. 13,5 VA, PF ≥ 0,4, ISTP< 40 A/1 ms
80…250 V AC/DC, ±10 %, max. 13,5 VA, PF ≥ 0,4, ISTP< 40 A/1 ms
Napájení je jištěno pojistkou uvnitř přístroje
DATOVÉ VÝSTUPY
Protokol: ASCII, MESSBUS, MODBUS - RTU, PROFIBUS
Formát dat: 8 bitů + bez parity + 1 stop bit (ASCII)
7 bitů + sudá parity + 1 stop bit (Messbus)
Rychlost: 600…230 400 Baud
9 600 Baud…12 Mbaud (PROFIBUS)
RS 232: izolovaná
RS 485: izolovaná, adresace (max. 31 přístrojů)
PŘESNOST PŘÍSTROJE
TK: 50 ppm/°C
Přesnost: ±0,2 % z rozsahu + 1 digit (pro zobrazení 9999 a 5 měř./s)
Přesnost měření st. konce: ±1,5°C
Rychlost: 1,3…40 měření/s
Rozlišení: 0,1°C (RTD), 1°C (T/C)
Kompenzace vedení: max. 40 Ω
Linearizace: lineární interpolací v 255 bodech/pro 8 kanálů
Kompenzace st. konců: ruční 0°…99°C nebo automatická
Digitální filtry: exp./plovoucí/aritmetický průměr, zaokrouhlení
Funkce: min./max. hod., Tára, špičková hod., Mat. operace
Ext. ovládání: HOLD, LOCK, Tára
Záznam hodnot: záznam naměřených dat do paměti přístroje
RTC - 15 ppm/°C, čas-datum-hodnota displeje, < 532k údajů
FAST - hodnota displeje, < 8k údajů
Watch-dog: reset po 0,4 s
OM Link: Firemní komunikační rozhraní pro ovládání, nastavení a update
přístroje
Kalibrace: při 25°C a 40 % r.v.
MECHANICKÉ VLASTNOSTI
Materiál: Noryl GFN2 SE1, nehořlavý UL 94 V-I
Rozměry: 96 x 48 x 120 mm
Otvor do panelu: 90,5 x 45 mm
PROVOZNÍ PODMÍNKY
ANALOGOVÉ VÝSTUPY
Typ: izolovaný, programovatelný s rozlišením max. 10 000 dílků,
analogový výstup odpovídá údaji na displeji, typ, rozsah a přiřazení
výstupu je volitelné v menu
Nelinearita: 0,2 % z rozsahu
TK: 50 ppm/°C
Rychlost: odezva na změnu hodnoty < 150 ms
Rozsahy: 0…2/5/10 V, 0…5 mA, 0/4…20 mA
(komp. < 500 Ω/12 V nebo 1 000 Ω/24 V)
Připojení: konektorová svorkovnice, průřez vodiče < 1,5/2,5 mm 2
Doba ustálení: do 15 minut po zapnutí
Pracovní teplota: -20°…60°C
Skladovací teplota: -20°…85°C
Krytí: IP64 (pouze čelní panel)
El. bezpečnost: ČSN EN 61010-1, A2
Izolační pevnost: 4 kVAC po 1 min. mezi napájením a vstupem
4 kVAC po 1 min. mezi napájením a datovým/anal. výstupem
4 kVAC po 1 min. mezi vstupem a reléovým výstupem
2,5 kVAC po 1 min. mezi vstupem a datovým/anal. výstupem
Izolační odolnost: pro stupeň znečištění II, kategorie měření III.
napájení přístroje > 670 V (ZI), 300 V (DI)
vstup, výstup, PN > 300 V (ZI), 150 V (DI)
EMC: ČSN EN 61326-1
Seizmická způsobilost: ČSN IEC 980: 1993, čl. 6
Validace SW: Klasifikace ČSN IEC 62138, 61226 skupina B, C
ZI - Základní izolace, DI - Dvojitá izolace
MĚŘICÍ ROZSAHY
Přístroj OMU 408UNI je multifunkční přístroj nastavitelný v těchto variantách a rozsazích
DC:
PM:
OHM:
RTD:
Cu:
Ni:
T/C:
DU:
±60/±150/±300/±1 200 mV
0…5 mA/0…20 mA/4…20 mA/±2 V/±5 V/±10 V/±40 V
0…100 Ω/0…1 kΩ/0…10 kΩ/0…100 kΩ
Pt 50/100/Pt 500/Pt 1 000
Cu 50/Cu 100
Ni 1 000/Ni 10 000
J/K/T/E/B/S/R/N/L
Lineární potenciometr (min. 500 Ω)
Vstupy nejsou vzájemně galvanicky oddělené!
Maximální rozdíl mezi svorkami GND je 0,2V - DC, PM, TC, DU (interně spojeny přes odpory 100R)
Svorky E- musí být na stejném potenciálu - OHM, RTD-Pt, RTD-Ni, RTD-Cu (interně spojeny kovově)
PŘIPOJENÍ
OBJEDNACÍ KÓD
OMU 408UNI
Napájení
L5
L1
L2
L6
L7
L3
L4
L8
NAPÁJENÍ
A
2
C
3
D
E
F
G
H
I
J
K
L
M
N
Komparátory
žádný
4 relé
8 relé
4
8 7 6 5
4 3 2 1
Záznam naměřených hodnot
Barva displeje
9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24
- + +
- + +
- + +
- + +
VSTUP - U
VSTUP - I
GND
232
8
VSTUP - U
VSTUP - I
GND
485
7
VSTUP - U
VSTUP - I
GND
GND
AV-I
AV-U
6
VSTUP - U
VSTUP - I
GND
GND
Rx/TxRx/Tx+
5
Označení kanálu má opačnou barvu
CJC
Specifikace
0
1
0
1
0
1
2
0
1
2
3
4
žádný
Analogový
RS 232
RS 485
PROFIBUS
O
28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47
GND
TxD
RxD
-
4 vstupy
8 vstupů
Výstup
B
25 26 27
1
Počet vstupů
E
L
N
+ -
10…30 V AC/DC
80…250 V AC/DC
0
1
2
ne
RTC
FAST*
1
2
červená
zelená
00
VS
standardně se neuvádí
validace SW - IEC 62138, IEC 61226
DC, PM
*Záznam naměřených hodnot v režimu FAST je možný pouze z lichých kanálů, tj. 1, 3, 5 a 7.
RTD, OHM, Ni
E+
E+
ES+
S+ SS+
+
+
- +
E-- E+
ES-- E+
ES- ES+
S+ SS+
- +
E-- E+
ES-- E+
ES- ES+
S+ SS+
- +
E-- E+
ES-- E+
ES- ES+
S+ SS+
- +
E-ES-ES-
T/C
GND
EXT. 1
EXT. 2
EXT. 3
DU
Základní provedení přístroje je označeno tučně
ORBIT MERRET ™ 2013.2.JE cz
| 11
OMB 402
OMB 402
Modelová řada OMB 402 jsou panelové programovatelné tříbarevné sloupcové
zobrazovače s pomocným displejem navržené pro maximální účelovost
a pohodlí uživatele při zachování jeho příznivé ceny.
Typ OMB 402UNI je multifunkční přístroj s možností konfigurace pro 8 různých
variant vstupu, snadno konfigurovatelných v menu přístroje.
Základem přístroje je jednočipový mikrokontroler s vícekanálovým
24bitovým sigma-delta převodníkem, který přístroji zaručuje vysokou přesnost,
stabilitu a snadné ovládání.





VODOROVNÝ BARGRAF - 30 LED S DISPLEJEM
MULTIFUNKČNÍ VSTUP (DC, PM, RTD, T/C, DU)
DIGITÁLNÍ FILTRY, TÁRA, LINEARIZACE
VELIKOST DIN 96 X 48 MM
NAPÁJENÍ 80…250 V AC/DC
 Rozšíření
Pomocné napětí  Komparátory  Datový výstup  Analogový výstup
Záznam naměřených hodnot  Napájení 10…30 V AC/DC
OVLÁDÁNÍ
Přístroj se nastavuje a ovládá pěti tlačítky umístěnými na předním panelu. Všechna
programovatelná nastavení přístroje jsou realizována ve třech nastavovacích
režimech.
LIGHT MENU je chráněné volitelným číselným kódem a obsahuje pouze položky
nutné pro nastavení přístroje
PROFI MENU je chráněné volitelným číselným kódem a obsahuje kompletní
nastavení přístroje
USER MENU může obsahovat libovolné položky vybrané z programovacího menu
(LIGHT/PROFI), kterým se určí právo (vidět nebo měnit). Přístup je volný, bez hesla.
Standardní výbavou je rozhraní OM Link, kterým lze s ovládacím programem
upravovat a archivovat všechny nastavení přístroje i provádět update firmware
(s kabelem OML). Program je určen také pro visualizaci a archivaci naměřených
hodnot z více přístrojů.
Všechny nastavení jsou uloženy v paměti EEPROM (zůstávají i po vypnutí přístroje).
OMB 402UNI
DC VOLTMETR A AMPÉRMETR
MONITOR PROCESŮ
OHMMETR
TEPLOMĚR PRO Pt/Cu/Ni/Termočlánky
ZOBRAZOVAČ PRO LINEÁRNÍ POTENCIOMETRY
STANDARDNÍ FUNKCE
PROGRAMOVATELNÉ ZOBRAZENÍ
Volba: typu vstupu a měřícího rozsahu
Měřicí rozsah: nastavitelný pevně nebo s automatickou změnou (OHM)
Nastavení: ruční, v menu lze nastavit pro obě krajní hodnoty vstupního signálu libovolné
zobrazení na displeji
Zobrazení: 30 LED + 6místný pomocný displej
KOMPENZACE
Vedení (RTD): automatická (3-drát) nebo ruční v menu (2-drát)
Sondy (RTD): vnitřní zapojení (odpor vedení v měřicí hlavici)
Studených konců (T/C): ruční nebo automatická, v menu lze provést volbu termočlánku
a kompenzaci studených konců, která je nastavitelná nebo automatická (teplota svorek)
LINEARIZACE
Linearizace (DC, PM, DU): lineární interpolací v 50 bodech (pouze přes OM Link)
DIGITÁLNÍ FILTRY
ROZŠÍŘENÍ
POMOCNÉ NAPĚTÍ je vhodné pro napájení snímačů a převodníků. Je plynule
nastavitelné v rozsahu 5…24 VDC.
Plovoucí/Exponenciální/Aritmetický průměr: z 2…30/100/100 měření
Zaokrouhlení: nastavení zobrazovacího kroku pro displej
MATEMATICKÉ FUNKCE
KOMPARÁTORY jsou určeny pro hlídání jedné, dvou, tří nebo čtyř mezních hodnot
s reléovým výstupem. Uživatelsky lze zvolit režim limit: MEZ/DAVKA/OD-DO. Limity
mají nastavitelnou hysterezi v plném rozsahu displeje a volitelné zpoždění sepnutí
v rozsahu 0…99,9 s. Dosažení nastavených mezí je signalizováno LED a zároveň
sepnutím příslušného relé.
Min/max. hodnota: registrace min./max. hodnoty dosažené během měření
Tára: určená k vynulování displeje při nenulovém vstupním signálu
Špičková hodnota: na displeji se zobrazuje pouze max. nebo min. hodnota
Mat. operace: polynom, 1/x, logaritmus, exponenciál, odmocnina, odmocnina, sin x
DATOVÉ VÝSTUPY jsou pro svou rychlost a přesnost vhodné k přenosu
naměřených údajů pro další zobrazení nebo přímo do řídících systémů. V nabídce
je izolovaná RS232 a RS485 s ASCII/MESSBUS/MODBUS/PROFIBUS protokolem.
EXTERNÍ OVLÁDÁNÍ
ANALOGOVÉ VÝSTUPY najdou své uplatnění v aplikacích, kde je požadováno
další vyhodnocení nebo zpracování naměřených údajů v externích zařízeních.
V nabídce je univerzální analogový výstup s možností volby typu výstupu - napětí/
proud. Hodnota analogového výstupu odpovídá údaji na displeji a jeho typ i rozsah
je volitelný v menu.
ZÁZNAM NAMĚŘENÝCH HODNOT je interní časové řízení sběru dat. Je vhodné
všude tam, kde je nutné registrovat naměřené hodnoty. Lze použít dva režimy.
FAST, který je určený pro rychlé ukládání (40 zápisů/s) všech naměřených hodnot
až do 8 000 záznamů. Druhý režim je RTC, kde je záznam dat řízený přes Real
Time s ukládáním ve zvoleném časovém úseku a periodě. Do paměti přístroje
je možné uložit až 266 000 hodnot. Přenos dat do PC přes sériové rozhraní
RS232/485 a OM Link.
12 |
ORBIT MERRET ™ 2013.2.JE cz
Lock: blokování tlačítek
Hold: blokování displeje/přístroje
Tára: aktivace táry
Nulování MM: nulování min/max hodnoty
TECHNICKÁ DATA
ZOBRAZENÍ
KOMPARÁTOR
NAPÁJENÍ
Displej: 30 tříbarevných LED s 6míst. pom. displejem (-99999…999999),
výška 9,1 mm
Desetinná tečka: nastavitelná - v menu
Jas: nastavitelný - v menu
Typ: digitální, nastavitelný v menu, sepnutí kontaktu < 30 ms
Limity: -99999…999999
Hystereze: 0…999999
Zpoždění: 0…99,9 s
Výstup: 2x relé se spínacím kontaktem (250 VAC/50 VDC, 3 A)
2x relé s přepínacím kontaktem (250 VAC/50 VDC, 3 A),
2x/4x otevřený kolektor, 2x SSR, 2x bistabilní relé
10…30 V AC/DC, ±10 %, max. 13,5 VA, PF ≥ 0,4, ISTP< 40 A/1 ms
80…250 V AC/DC, ±10 %, max. 13,5 VA, PF ≥ 0,4, ISTP< 40 A/1 ms
Napájení je jištěno pojistkou uvnitř přístroje
PŘESNOST PŘÍSTROJE
TK: 50 ppm/°C
Přesnost: ±0,1 % z rozsahu + 1 digit (pro zobrazení 9999 a 5 měř./s)
±0,15 % z rozsahu + 1 digit
RTD, T/C
Přesnost měření st. konce: ±1,5°C
Rychlost: 0,1…40 měření/s
Přetížitelnost: 10x (t < 30 ms) - ne pro > 250 V a 5 A; 2x
Linearizace: lineární interpolací v 50 bodech
Digitální filtry: exp./plovoucí/aritmetický průměr, zaokrouhlení
Funkce: Ofset, Min/max. hod., Tára, Špičková hod., Mat. operace
Ext. ovládání: HOLD, LOCK, Tára, Nulování
Záznam hodnot: záznam naměřených dat do paměti přístroje
RTC - 15 ppm/°C, čas-datum-hodnota displeje, < 266k údajů
FAST (UNI) - hodnota displeje, < 8k údajů
Watch-dog: reset po 0,4 s
OM Link: Firemní komunikační rozhraní pro ovládání, nastavení a update
přístroje
Kalibrace: při 25°C a 40 % r.v.
MECHANICKÉ VLASTNOSTI
Materiál: Noryl GFN2 SE1, nehořlavý UL 94 V-I
Rozměry: 96 x 48 x 120 mm
Otvor do panelu: 90,5 x 45 mm
DATOVÉ VÝSTUPY
PROVOZNÍ PODMÍNKY
Protokol: ASCII, MESSBUS, MODBUS - RTU, PROFIBUS
Formát dat: 8 bitů + bez parity + 1 stop bit (ASCII)
7 bitů + sudá parity + 1 stop bit (Messbus)
Rychlost: 600…230 400 Baud
9 600 Baud…12 Mbaud (PROFIBUS)
RS 232: izolovaná
RS 485: izolovaná, adresace (max. 31 přístrojů)
Připojení: konektorová svorkovnice, průřez vodiče < 1,5/2,5 mm 2
Doba ustálení: do 15 minut po zapnutí
Pracovní teplota: -20°…60°C
Skladovací teplota: -20°…80°C
Krytí: IP64 (pouze čelní panel)
El. bezpečnost: ČSN EN 61010-1, A2
Izolační pevnost: 4 kVAC po 1 min. mezi napájením a vstupem
4 kVAC po 1 min. mezi napájením a datovým/anal. výstupem
4 kVAC po 1 min. mezi vstupem a reléovým výstupem
2,5 kVAC po 1 min. mezi vstupem a datovým/anal. výstupem
Izolační odolnost: pro stupeň znečištění II, kategorie měření III.
napájení přístroje > 670 V (ZI), 300 V (DI)
vstup, výstup, PN > 300 V (ZI), 150 V (DI)
EMC: ČSN EN 61326-1
Seizmická způsobilost: ČSN IEC 980: 1993, čl. 6
Validace SW (UNI): Klasifikace ČSN IEC 62138, 61226 sk. B, C
ANALOGOVÉ VÝSTUPY
Typ: izolovaný, programovatelný s 16 bitovým D/A převodníkem,
typ a rozsah výstupu je volitelný v menu
Nelinearita: 0,1 % z rozsahu
TK: 15 ppm/°C
Rychlost: odezva na změnu hodnoty < 1 ms
Rozsahy: 0…2/5/10 V, ±10 V, 0…5 mA, 0/4…20 mA
(komp. < 500 Ω/12 V nebo 1 000 Ω/24 V)
POMOCNÉ NAPĚTÍ
Nastavitelné: 5…24 VDC/max. 1,2 W
ZI - Základní izolace, DI - Dvojitá izolace
MĚŘICÍ ROZSAHY
ZAPOJENÍ JEDNOTLIVÝCH VSTUPŮ
Přístroj OMB 402 je multifunkční přístroj v těchto variantách a rozsazích
VSTUP „I“
typ UNI, standard (kód „0“)
DC:
±60/±150/±300/±1 200 mV
PM:
0…5 mA/0…20 mA/4…20 mA/±2 V/±5 V/±10 V/±40 V
OHM:
0…100 Ω/0…1 kΩ/0…10 kΩ/0…100 kΩ
RTD:
Pt 100/Pt 500/Pt 1 000
Cu:
Cu 50/Cu100
Ni:
Ni 1 000/Ni 10 000
T/C:
J/K/T/E/B/S/R/N/L
DU:
Lineární potenciometr (min. 500 Ω)
VSTUP „U“
DC
PM
±60/±150/±300/±1200 mV
0…5/0…20 mA/4…20 mA
±2/±5/±10/40 V
SPECIFIKACE OBJEDNACÍHO KÓDU
UNI
nula
typ UNI, rozšíření A
DC:
±0,1/±0,25/±0,5/±2/±5 A/±100 V/±250 V/±500 V
A
standard
±0,1/±0,25/±0,5//±2/±5 A
±100/±250/±500 V
B
C
K
P
S
U
Z
PŘIPOJENÍ
na přání
OBJEDNACÍ KÓD
E4
E3
C4
C3
OMB 402UNI
Ot. kolektor
Napájení
SSR
L4
L3
Relé
10
11 12 13
+
E
- GND - U/I
- GND - I (2/5 A)
3
4
5
5
6
7
B
+
A
I
2
II
1
III
GND
AV-I
AV-U
VSTUP - U
D
9
C
8
IV V VI
Option A
RxD/L+
TxD/LGND
VSTUP - I
CJC
L2
L1
Ot. kolektor
C2
E2
C1
E1
NAPÁJENÍ
VSTUP - U
VSTUP - I
GND
N
- + +
E
L
+
Pomocné napětí
EXT. 1
EXT. 2
EXT. 3
+
10…30 V AC/DC
80…250 V AC/DC
Rozšíření, viz. tabulka „Specifikace objednacího kódu“
Komparátory
žádný
1x relé (přepínací)
2x relé (přepínací)
3x relé (přepínací)
4x relé (přepínací)
2x otevřený kolektor
4x otevřený kolektor
2x otevřený kolektor + 2x relé (přepínací)
2x relé (přepínací)
SSR
2x bistabilní relé
1x relé (přepínací)
Analogový výstup
14 15 16 17 18 19 20 21 22 23
-
-
S+ SS+
Datový výstup
Pomocné napětí
E-ES-ES-
- +
T/C
+
DU
ne
ano
Záznam naměřených hodnot
Barva pomocného displeje
Specifikace
-
žádný
RS 232
RS 485
MODBUS
PROFIBUS
DC, PM
RTD, OHM, Ni
E+
E+
ES+
ne
ano (kompenzace < 500 Ω/12 V)
ano (kompenzace < 1 000 Ω/24 V)
ne
RTC
FAST (jen pro UNI)
červená
zelená
standardně se neuvádí
validace SW - IEC 62138, IEC 61226
0
1
?
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
A
B
0
1
2
0
1
2
3
4
0
1
0
1
2
1
2
00
VS
*GND (vstup + Option A) je galvanicky spojené s vstupy EXT. a konektorem OM Link
*U Option B doporučujeme propojit svorky GND (základ/boční karta) vnější propojkou
Základní provedení přístroje je označeno tučně
* Uvedení do prodeje není stanoveno
ORBIT MERRET ™ 2013.2.JE cz
| 13
OMB 451
OMB 451
Modelová řada OMB 451 jsou panelové programovatelné tříbarevné sloupcové
zobrazovače s pomocným displejem a nastavitelnou LCD stupnicí. Přístroje
jsou navrženy jako rozměrová náhrada přístrojů ZEPAKOMP.
Typ OMB 451UNI je multifunkční přístroj s možností konfigurace pro 8 různých
variant vstupu, snadno konfigurovatelných v menu přístroje.
Základem přístroje je jednočipový mikrokontroler s vícekanálovým
24bitovým sigma-delta převodníkem, který přístroji zaručuje vysokou přesnost,
stabilitu a snadné ovládání.





BARGRAF - 50 LED S DISPLEJEM A LCD STUPNICÍ
MULTIFUNKČNÍ VSTUP (DC, PM, RTD, T/C, DU)
DIGITÁLNÍ FILTRY, TÁRA, LINEARIZACE
VELIKOST DIN 160 X 60 MM
NAPÁJENÍ 80…250 V AC/DC
 Rozšíření
Pomocné napětí  Komparátory  Datový výstup  Analogový výstup
Záznam naměřených hodnot  Napájení 10…30 V AC/DC
OVLÁDÁNÍ
Přístroj se nastavuje i ovládá dvěma tlačítky a točítkem umístěným na předním
panelu. Všechna programovatelná nastavení přístroje jsou realizována ve třech
nastavovacích režimech.
LIGHT MENU je chráněné volitelným číselným kódem a obsahuje pouze položky
nutné pro nastavení přístroje
PROFI MENU je chráněné volitelným číselným kódem a obsahuje kompletní
nastavení přístroje
USER MENU může obsahovat libovolné položky vybrané z programovacího menu
(LIGHT/PROFI), kterým se určí právo (vidět nebo měnit). Přístup je volný, bez hesla.
OMB 451UNI
DC VOLTMETR A AMPÉRMETR
MONITOR PROCESŮ
OHMMETR
TEPLOMĚR PRO Pt/Cu/Ni/Termočlánky
ZOBRAZOVAČ PRO LINEÁRNÍ POTENCIOMETRY
STANDARDNÍ FUNKCE
PROGRAMOVATELNÉ ZOBRAZENÍ
Volba: typu vstupu a měřícího rozsahu
Měřicí rozsah: nastavitelný pevně nebo s automatickou změnou (OHM)
Stupnice: LCD, volně programovatelná
Nastavení: ruční, v menu lze nastavit pro obě krajní hodnoty vstupního signálu libovolné
zobrazení na displeji
Zobrazení: 50 LED + 6místný pomocný displej
KOMPENZACE
Standardní výbavou je rozhraní OM Link, kterým lze s ovládacím programem
upravovat a archivovat všechny nastavení přístroje i provádět update firmware
(s kabelem OML). Program je určen také pro visualizaci a archivaci naměřených
hodnot z více přístrojů.
Vedení (RTD): automatická (3-drát) nebo ruční v menu (2-drát)
Sondy (RTD): vnitřní zapojení (odpor vedení v měřicí hlavici)
Studených konců (T/C): ruční nebo automatická, v menu lze provést volbu termočlánku
a kompenzaci studených konců, která je nastavitelná nebo automatická (teplota svorek)
Všechny nastavení jsou uloženy v paměti EEPROM (i po vypnutí přístroje).
LINEARIZACE
Linearizace (DC, PM, DU): lineární interpolací v 50 bodech (pouze přes OM Link)
ROZŠÍŘENÍ
POMOCNÉ NAPĚTÍ je vhodné pro napájení snímačů a převodníků. Je plynule
nastavitelné v rozsahu 5…24 VDC.
KOMPARÁTORY jsou určeny pro hlídání jedné, dvou, tří nebo čtyř mezních hodnot
s reléovým výstupem. Uživatelsky lze zvolit režim limit: MEZ/DAVKA/OD-DO. Limity
mají nastavitelnou hysterezi a zpoždění sepnutí. Dosažení nastavených mezí je
signalizováno LED a zároveň sepnutím příslušného relé.
DATOVÉ VÝSTUPY jsou pro svou rychlost a přesnost vhodné k přenosu
naměřených údajů pro další zobrazení nebo přímo do řídících systémů. V nabídce
je izolovaná RS232 a RS485 s ASCII/MESSBUS/MODBUS/PROFIBUS protokolem.
ANALOGOVÉ VÝSTUPY najdou své uplatnění v aplikacích, kde je požadováno
další vyhodnocení nebo zpracování naměřených údajů v externích zařízeních.
V nabídce je univerzální analogový výstup s možností volby typu výstupu - napětí/
proud. Hodnota analogového výstupu odpovídá údaji na displeji a jeho typ i rozsah
je volitelný v menu.
ZÁZNAM NAMĚŘENÝCH HODNOT je interní časové řízení sběru dat. Lze použít
dva režimy. FAST, který je určený pro rychlé ukládání (40 zápisů/s) naměřených
hodnot. Druhý režim je RTC, kde je záznam dat řízený přes Real Time s ukládáním
ve zvoleném časovém úseku a periodě. Přenos dat do PC je přes sériové rozhraní
RS232/485 a OM Link.
14 |
ORBIT MERRET ™ 2013.2.JE cz
DIGITÁLNÍ FILTRY
Plovoucí/Exponenciální/Aritmetický průměr: z 2…30/100/100 měření
Zaokrouhlení: nastavení zobrazovacího kroku pro displej
MATEMATICKÉ FUNKCE
Min/max. hodnota: registrace min./max. hodnoty dosažené během měření
Tára: určená k vynulování displeje při nenulovém vstupním signálu
Špičková hodnota: na displeji se zobrazuje pouze max. nebo min. hodnota
Mat. operace: polynom, 1/x, logaritmus, exponenciál, odmocnina, odmocnina, sin x
a současně mezi vstupy - součet, rozdíl, součin, podíl
EXTERNÍ OVLÁDÁNÍ
Lock: blokování tlačítek
Hold: blokování displeje/přístroje
Tára: aktivace táry
Nulování MM: nulování min/max hodnoty
TECHNICKÁ DATA
ZOBRAZENÍ
KOMPARÁTOR
NAPÁJENÍ
Displej: 50 tříbarevných LED + tříbarevné LED pro indikaci mezí,
6místný pomocný displej (-99999…999999), výška 9,1 mm
podsvětlená a volně programovatelná LCD stupnice
Desetinná tečka: nastavitelná - v menu
Jas: nastavitelný - v menu
Typ: digitální, nastavitelný v menu, sepnutí kontaktu < 30 ms
Limity: -99999…999999
Hystereze: 0…999999
Zpoždění: 0…99,9 s
Výstup: 1…4x relé s přep. kontaktem (250 VAC/50 VDC, 3 A), 2x/4x
otevřený kolektor
10…30 V AC/DC, ±10 %, max. 13,5 VA, PF ≥ 0,4, ISTP< 40 A/1 ms
80…250 V AC/DC, ±10 %, max. 13,5 VA, PF ≥ 0,4, ISTP< 40 A/1 ms
Napájení je jištěno pojistkou uvnitř přístroje
PŘESNOST PŘÍSTROJE
TK: 50 ppm/°C
Přesnost: ±0,1 % z rozsahu + 1 digit (pro zobrazení 9999 a 5 měř./s)
±0,15 % z rozsahu + 1 digit
RTD, T/C
Přesnost měření st. konce: ±1,5°C
Rychlost: 0,1…40 měření/s
Přetížitelnost: 10x (t < 30 ms) - ne pro > 250 V a 5 A; 2x
Linearizace: lineární interpolací v 50 bodech
Digitální filtry: exp./plovoucí/aritmetický průměr, zaokrouhlení
Funkce: Ofset, Min/max. hod., Tára, Špičková hod., Mat. operace
Ext. ovládání: HOLD, LOCK, Tára, Nulování
Záznam hodnot: záznam naměřených dat do paměti přístroje
RTC - 15 ppm/°C, čas-datum-hodnota displeje, < 266k údajů
FAST (UNI) - hodnota displeje, < 8k údajů
Watch-dog: reset po 0,4 s
OM Link: Firemní komunikační rozhraní pro ovládání, nastavení a update
přístroje
Kalibrace: při 25°C a 40 % r.v.
MECHANICKÉ VLASTNOSTI
Materiál: Noryl GFN2 SE1, nehořlavý UL 94 V-I
Rozměry: 160 x 60 x 80 mm
Otvor do panelu: 150 x 50 mm
DATOVÉ VÝSTUPY
Protokol: ASCII, MESSBUS, MODBUS - RTU, PROFIBUS
Formát dat: 8 bitů + bez parity + 1 stop bit (ASCII)
7 bitů + sudá parity + 1 stop bit (Messbus)
Rychlost: 600…230 400 Baud
9 600 Baud…12 Mbaud (PROFIBUS)
RS 232: izolovaná
RS 485: izolovaná, adresace (max. 31 přístrojů)
PROVOZNÍ PODMÍNKY
Připojení: konektorová svorkovnice, průřez vodiče < 1,5/2,5 mm 2
Doba ustálení: do 15 minut po zapnutí
Pracovní teplota: -20°…60°C
Skladovací teplota: -20°…80°C
Krytí: IP64 (pouze čelní panel)
El. bezpečnost: ČSN EN 61010-1, A2
Izolační pevnost: 4 kVAC po 1 min. mezi napájením a vstupem
4 kVAC po 1 min. mezi napájením a datovým/anal. výstupem
4 kVAC po 1 min. mezi vstupem a reléovým výstupem
2,5 kVAC po 1 min. mezi vstupem a datovým/anal. výstupem
Izolační odolnost: pro stupeň znečištění II, kategorie měření III.
napájení přístroje > 670 V (ZI), 300 V (DI)
vstup, výstup, PN > 300 V (ZI), 150 V (DI)
EMC: ČSN EN 61326-1
Seizmická způsobilost: ČSN IEC 980: 1993, čl. 6
Validace SW (UNI): Klasifikace ČSN IEC 62138, 61226 sk. B, C
ANALOGOVÉ VÝSTUPY
Typ: izolovaný, programovatelný s 16 bitovým D/A převodníkem,
typ a rozsah výstupu je volitelný v menu
Nelinearita: 0,1 % z rozsahu
TK: 15 ppm/°C
Rychlost: odezva na změnu hodnoty < 1 ms
Rozsahy: 0…2/5/10 V, ±10 V, 0…5 mA, 0/4…20 mA
(komp. < 500 Ω/12 V nebo 1 000 Ω/24 V)
POMOCNÉ NAPĚTÍ
Nastavitelné: 5…24 VDC/max. 1,2 W
ZI - Základní izolace, DI - Dvojitá izolace
MĚŘICÍ ROZSAHY
ZAPOJENÍ JEDNOTLIVÝCH VSTUPŮ
Přístroj OMB 451 je multifunkční přístroj v těchto variantách a rozsazích
VSTUP „I“
typ UNI, standard (kód „0“)
DC:
±60/±150/±300/±1 200 mV
PM:
0…5 mA/0…20 mA/4…20 mA/±2 V/±5 V/±10 V/±40 V
OHM:
0…100 Ω/0…1 kΩ/0…10 kΩ/0…100 kΩ
RTD:
Pt 100/Pt 500/Pt 1 000
Cu:
Cu 50/Cu100
Ni:
Ni 1 000/Ni 10 000
T/C:
J/K/T/E/B/S/R/N/L
DU:
Lineární potenciometr (min. 500 Ω)
VSTUP „U“
DC
PM
±60/±150/±300/±1200 mV
0…5/0…20 mA/4…20 mA
±2/±5/±10/40 V
SPECIFIKACE OBJEDNACÍHO KÓDU
UNI
nula
typ UNI, rozšíření A
DC:
±0,1/±0,25/±0,5/±2/±5 A/±100 V/±250 V/±500 V
standard
A
±0,1/±0,25/±0,5//±2/±5 A
±100/±250/±500 V
B
rozšíření o další 3 vstupy (PM)
C
K
P
S
U
Z
PŘIPOJENÍ
na přání
OBJEDNACÍ KÓD
OMB 451UNI
+
VSTUP - U
-
GND - U/I
GND - I (2/5 A)
Analogový výstup
+
VSTUP - I
+ + + +
A
B
+ +
E
F
G
D
C
-
VSTUP - 4/U
VSTUP - 4/I
VSTUP - 3/U
VSTUP - 3/I
GND
VSTUP - 2/U
VSTUP - 2/I
4
5
6
7
8
9
10
11 12
B
C
D
IV V VI
A
I
3
II
2
III
1
E
Option A
GND
Analogový výstup - I
Analogový výstup - U
Napájení
10…30 V AC/DC
80…250 V AC/DC
Rozšíření, viz. tabulka „Specifikace objednacího kódu“
Komparátory
žádný
1x relé (přepínací)
2x relé (přepínací)
3x relé (přepínací)
4x relé (přepínací)
2x otevřený kolektor
4x otevřený kolektor
2x otevřený kolektor + 2x relé (přepínací)
Option B
RxD/L+
TxD/LGND
13 14 15
-
ne
ano (kompenzace < 500 Ω/12 V)
ano (kompenzace < 1 000 Ω/24 V)
Datový výstup
16 17 18 19 20 21 22 23 24 25
žádný
RS 232
RS 485
MODBUS
PROFIBUS
+
CJC
-
Relé
- + +
DC, PM
Pomocné napětí
VSTUP - U
VSTUP - I
GND
L4
L3
L2
L1
C4
E4
C3
E3
C2
E2
C1
E1
NAPÁJENÍ
Pomocné napětí
EXT. 1
EXT. 2
EXT. 3
N
E
L
Ot. kolektor
+
ne
ano
Záznam naměřených hodnot
RTD, OHM, Ni
E+
E+
ES+
S+ SS+
E-ES-ES-
Barva pomocného displeje
- +
T/C
Specifikace
-
*GND (vstup + Option A) je galvanicky spojené s vstupy EXT. a konektorem OM Link
*U Option B doporučujeme propojit svorky GND (základ/boční karta) vnější propojkou
+
ne
RTC
FAST (jen pro UNI)
červená
zelená
standardně se neuvádí
validace SW - IEC 62138, IEC 61226
0
1
?
0
1
2
3
4
5
6
7
0
1
2
0
1
2
3
4
0
1
0
1
2
1
2
00
VS
DU
Základní provedení přístroje je označeno tučně
ORBIT MERRET ™ 2013.2.JE cz
| 15
OMB 452
OMB 452
Modelová řada OMB 452 jsou panelové programovatelné tříbarevné sloupcové
zobrazovače s pomocným displejem a nastavitelnou LCD stupnicí. Přístroje
jsou navrženy jako rozměrová náhrada přístrojů ZEPAKOMP.
Typ OMB 452UNI je multifunkční přístroj s možností konfigurace pro 8 různých
variant vstupu, snadno konfigurovatelných v menu přístroje.
Základem přístroje je jednočipový mikrokontroler s vícekanálovým
24bitovým sigma-delta převodníkem, který přístroji zaručuje vysokou přesnost,
stabilitu a snadné ovládání.





BARGRAF - 50 LED S DISPLEJEM A LCD STUPNICÍ
MULTIFUNKČNÍ VSTUP (DC, PM, RTD, T/C, DU)
DIGITÁLNÍ FILTRY, TÁRA, LINEARIZACE
VELIKOST DIN 160 X 80 MM
NAPÁJENÍ 80…250 V AC/DC
 Rozšíření
Pomocné napětí  Komparátory  Datový výstup  Analogový výstup
Záznam naměřených hodnot  Napájení 10…30 V AC/DC
OVLÁDÁNÍ
Přístroj se nastavuje i ovládá dvěma tlačítky a točítkem umístěným na předním
panelu. Všechna programovatelná nastavení přístroje jsou realizována ve třech
nastavovacích režimech.
LIGHT MENU je chráněné volitelným číselným kódem a obsahuje pouze položky
nutné pro nastavení přístroje
PROFI MENU je chráněné volitelným číselným kódem a obsahuje kompletní
nastavení přístroje
USER MENU může obsahovat libovolné položky vybrané z programovacího menu
(LIGHT/PROFI), kterým se určí právo (vidět nebo měnit). Přístup je volný, bez hesla.
OMB 452UNI
DC VOLTMETR A AMPÉRMETR
MONITOR PROCESŮ
OHMMETR
TEPLOMĚR PRO Pt/Cu/Ni/Termočlánky
ZOBRAZOVAČ PRO LINEÁRNÍ POTENCIOMETRY
STANDARDNÍ FUNKCE
PROGRAMOVATELNÉ ZOBRAZENÍ
Volba: typu vstupu a měřícího rozsahu
Měřicí rozsah: nastavitelný pevně nebo s automatickou změnou (OHM)
Stupnice: LCD, volně programovatelná
Nastavení: ruční, v menu lze nastavit pro obě krajní hodnoty vstupního signálu libovolné
zobrazení na displeji
Zobrazení: 50 LED + 6místný pomocný displej
KOMPENZACE
Standardní výbavou je rozhraní OM Link, kterým lze s ovládacím programem
upravovat a archivovat všechny nastavení přístroje i provádět update firmware
(s kabelem OML). Program je určen také pro visualizaci a archivaci naměřených
hodnot z více přístrojů.
Vedení (RTD): automatická (3-drát) nebo ruční v menu (2-drát)
Sondy (RTD): vnitřní zapojení (odpor vedení v měřicí hlavici)
Studených konců (T/C): ruční nebo automatická, v menu lze provést volbu termočlánku
a kompenzaci studených konců, která je nastavitelná nebo automatická (teplota svorek)
Všechny nastavení jsou uloženy v paměti EEPROM (i po vypnutí přístroje).
LINEARIZACE
Linearizace (DC, PM, DU): lineární interpolací v 50 bodech (pouze přes OM Link)
ROZŠÍŘENÍ
POMOCNÉ NAPĚTÍ je vhodné pro napájení snímačů a převodníků. Je plynule
nastavitelné v rozsahu 5…24 VDC.
KOMPARÁTORY jsou určeny pro hlídání jedné, dvou, tří nebo čtyř mezních hodnot
s reléovým výstupem. Uživatelsky lze zvolit režim limit: MEZ/DAVKA/OD-DO. Limity
mají nastavitelnou hysterezi a zpoždění sepnutí. Dosažení nastavených mezí je
signalizováno LED a zároveň sepnutím příslušného relé.
DATOVÉ VÝSTUPY jsou pro svou rychlost a přesnost vhodné k přenosu
naměřených údajů pro další zobrazení nebo přímo do řídících systémů. V nabídce
je izolovaná RS232 a RS485 s ASCII/MESSBUS/MODBUS/PROFIBUS protokolem.
ANALOGOVÉ VÝSTUPY najdou své uplatnění v aplikacích, kde je požadováno
další vyhodnocení nebo zpracování naměřených údajů v externích zařízeních.
V nabídce je univerzální analogový výstup s možností volby typu výstupu - napětí/
proud. Hodnota analogového výstupu odpovídá údaji na displeji a jeho typ i rozsah
je volitelný v menu.
ZÁZNAM NAMĚŘENÝCH HODNOT je interní časové řízení sběru dat. Lze použít
dva režimy. FAST, který je určený pro rychlé ukládání (40 zápisů/s) naměřených
hodnot. Druhý režim je RTC, kde je záznam dat řízený přes Real Time s ukládáním
ve zvoleném časovém úseku a periodě. Přenos dat do PC je přes sériové rozhraní
RS232/485 a OM Link.
16 |
ORBIT MERRET ™ 2013.2.JE cz
DIGITÁLNÍ FILTRY
Plovoucí/Exponenciální/Aritmetický průměr: z 2…30/100/100 měření
Zaokrouhlení: nastavení zobrazovacího kroku pro displej
MATEMATICKÉ FUNKCE
Min/max. hodnota: registrace min./max. hodnoty dosažené během měření
Tára: určená k vynulování displeje při nenulovém vstupním signálu
Špičková hodnota: na displeji se zobrazuje pouze max. nebo min. hodnota
Mat. operace: polynom, 1/x, logaritmus, exponenciál, odmocnina, odmocnina, sin x
a současně mezi vstupy - součet, rozdíl, součin, podíl
EXTERNÍ OVLÁDÁNÍ
Lock: blokování tlačítek
Hold: blokování displeje/přístroje
Tára: aktivace táry
Nulování MM: nulování min/max hodnoty
TECHNICKÁ DATA
ZOBRAZENÍ
KOMPARÁTOR
NAPÁJENÍ
Displej: 50 tříbarevných LED + tříbarevné LED pro indikaci mezí,
6místný displej (-999…9999+2 znaky), 4x výška 14 mm, 2x výška 10 mm
podsvětlená a volně programovatelná LCD stupnice
Desetinná tečka: nastavitelná - v menu
Jas: nastavitelný - v menu
Typ: digitální, nastavitelný v menu, sepnutí kontaktu < 30 ms
Limity: -99999…999999
Hystereze: 0…999999
Zpoždění: 0…99,9 s
Výstup: 1…4x relé s přep. kontaktem (250 VAC/50 VDC, 3 A), 2x/4x
otevřený kolektor, 1…4x bistabilní relé
10…30 V AC/DC, ±10 %, max. 13,5 VA, PF ≥ 0,4, ISTP< 40 A/1 ms
80…250 V AC/DC, ±10 %, max. 13,5 VA, PF ≥ 0,4, ISTP< 40 A/1 ms
Napájení je jištěno pojistkou uvnitř přístroje
PŘESNOST PŘÍSTROJE
TK: 50 ppm/°C
Přesnost: ±0,1 % z rozsahu + 1 digit (pro zobrazení 9999 a 5 měř./s)
±0,15 % z rozsahu + 1 digit
RTD, T/C
Přesnost měření st. konce: ±1,5°C
Rychlost: 0,1…40 měření/s
Přetížitelnost: 10x (t < 30 ms) - ne pro > 250 V a 5 A; 2x
Linearizace: lineární interpolací v 50 bodech
Digitální filtry: exp./plovoucí/aritmetický průměr, zaokrouhlení
Funkce: Ofset, Min/max. hod., Tára, Špičková hod., Mat. operace
Ext. ovládání: HOLD, LOCK, Tára, Nulování
Záznam hodnot: záznam naměřených dat do paměti přístroje
RTC - 15 ppm/°C, čas-datum-hodnota displeje, < 266k údajů
FAST (UNI) - hodnota displeje, < 8k údajů
Watch-dog: reset po 0,4 s
OM Link: Firemní komunikační rozhraní pro ovládání, nastavení a update
přístroje
Kalibrace: při 25°C a 40 % r.v.
MECHANICKÉ VLASTNOSTI
Materiál: Noryl GFN2 SE1, nehořlavý UL 94 V-I
Rozměry: 160 x 80 x 80 mm
Otvor do panelu: 150 x 70 mm
DATOVÉ VÝSTUPY
Protokol: ASCII, MESSBUS, MODBUS - RTU, PROFIBUS
Formát dat: 8 bitů + bez parity + 1 stop bit (ASCII)
7 bitů + sudá parity + 1 stop bit (Messbus)
Rychlost: 600…230 400 Baud
9 600 Baud…12 Mbaud (PROFIBUS)
RS 232: izolovaná
RS 485: izolovaná, adresace (max. 31 přístrojů)
PROVOZNÍ PODMÍNKY
Připojení: konektorová svorkovnice, průřez vodiče < 1,5/2,5 mm 2
Doba ustálení: do 15 minut po zapnutí
Pracovní teplota: -20°…60°C
Skladovací teplota: -20°…80°C
Krytí: IP64 (pouze čelní panel)
El. bezpečnost: ČSN EN 61010-1, A2
Izolační pevnost: 4 kVAC po 1 min. mezi napájením a vstupem
4 kVAC po 1 min. mezi napájením a datovým/anal. výstupem
4 kVAC po 1 min. mezi vstupem a reléovým výstupem
2,5 kVAC po 1 min. mezi vstupem a datovým/anal. výstupem
Izolační odolnost: pro stupeň znečištění II, kategorie měření III.
napájení přístroje > 670 V (ZI), 300 V (DI)
vstup, výstup, PN > 300 V (ZI), 150 V (DI)
EMC: ČSN EN 61326-1
Seizmická způsobilost: ČSN IEC 980: 1993, čl. 6
Validace SW: Klasifikace ČSN IEC 62138, 61226 skupina B, C
ANALOGOVÉ VÝSTUPY
Typ: izolovaný, programovatelný s 16 bitovým D/A převodníkem,
typ a rozsah výstupu je volitelný v menu
Nelinearita: 0,1 % z rozsahu
TK: 15 ppm/°C
Rychlost: odezva na změnu hodnoty < 1 ms
Rozsahy: 0…2/5/10 V, ±10 V, 0…5 mA, 0/4…20 mA
(komp. < 500 Ω/12 V nebo 1 000 Ω/24 V)
POMOCNÉ NAPĚTÍ
Nastavitelné: 5…24 VDC/max. 1,2 W
ZI - Základní izolace, DI - Dvojitá izolace
MĚŘICÍ ROZSAHY
ZAPOJENÍ JEDNOTLIVÝCH VSTUPŮ
Přístroj OMB 452 je multifunkční přístroj v těchto variantách a rozsazích
VSTUP „I“
typ UNI, standard (kód „0“)
DC:
±60/±150/±300/±1 200 mV
PM:
0…5 mA/0…20 mA/4…20 mA/±2 V/±5 V/±10 V/±40 V
OHM:
0…100 Ω/0…1 kΩ/0…10 kΩ/0…100 kΩ
RTD:
Pt 100/Pt 500/Pt 1 000
Cu:
Cu 50/Cu100
Ni:
Ni 1 000/Ni 10 000
T/C:
J/K/T/E/B/S/R/N/L
DU:
Lineární potenciometr (min. 500 Ω)
VSTUP „U“
DC
PM
±60/±150/±300/±1200 mV
0…5/0…20 mA/4…20 mA
±2/±5/±10/40 V
SPECIFIKACE OBJEDNACÍHO KÓDU
UNI
nula
typ UNI, rozšíření A
DC:
±0,1/±0,25/±0,5/±2/±5 A/±100 V/±250 V/±500 V
standard
A
±0,1/±0,25/±0,5//±2/±5 A
±100/±250/±500 V
B
rozšíření o další 3 vstupy (PM)
C
K
P
S
U
Z
PŘIPOJENÍ
na přání
OBJEDNACÍ KÓD
OMB 452UNI
+
VSTUP - U
-
GND - U/I
GND - I (2/5 A)
Analogový výstup
+
VSTUP - I
+ + + +
A
B
+ +
E
F
G
D
C
-
VSTUP - 4/U
VSTUP - 4/I
VSTUP - 3/U
VSTUP - 3/I
GND
VSTUP - 2/U
VSTUP - 2/I
4
5
6
7
8
9
10
11 12
B
C
D
IV V VI
A
I
3
II
2
III
1
E
Option A
GND
Analogový výstup - I
Analogový výstup - U
Napájení
10…30 V AC/DC
80…250 V AC/DC
Rozšíření, viz. tabulka „Specifikace objednacího kódu“
Komparátory
žádný
1x relé (přepínací)
2x relé (přepínací)
3x relé (přepínací)
4x relé (přepínací)
2x otevřený kolektor
4x otevřený kolektor
2x otevřený kolektor + 2x relé (přepínací)
Option B
RxD/L+
TxD/LGND
13 14 15
ne
ano (kompenzace < 500 Ω/12 V)
ano (kompenzace < 1 000 Ω/24 V)
Datový výstup
16 17 18 19 20 21 22 23 24 25
žádný
RS 232
RS 485
MODBUS
PROFIBUS
+
CJC
-
Relé
- + +
DC, PM
Pomocné napětí
VSTUP - U
VSTUP - I
GND
L4
L3
L2
L1
C4
E4
C3
E3
C2
E2
C1
E1
NAPÁJENÍ
Pomocné napětí
EXT. 1
EXT. 2
EXT. 3
N
E
L
Ot. kolektor
+
ne
ano
Záznam naměřených hodnot
RTD, OHM, Ni
E+
E+
ES+
S+ SS+
E-ES-ES-
Barva pomocného displeje
- +
T/C
Specifikace
-
*GND (vstup + Option A) je galvanicky spojené s vstupy EXT. a konektorem OM Link
*U Option B doporučujeme propojit svorky GND (základ/boční karta) vnější propojkou
+
-
ne
RTC
FAST (jen pro UNI)
červená
zelená
standardně se neuvádí
validace SW - IEC 62138, IEC 61226
0
1
?
0
1
2
3
4
5
6
7
0
1
2
0
1
2
3
4
0
1
0
1
2
1
2
00
VS
DU
Základní provedení přístroje je označeno tučně
* Uvedení do prodeje není stanoveno
ORBIT MERRET ™ 2013.2.JE cz
| 17
OMB 481/483/484
OMB 481/483/484
Modelová řada OMB 480 jsou panelové programovatelné tříbarevné sloupcové
zobrazovače.
Přístroje jsou navrženy jako 100 % náhrada světelné stopy EDU, zařízení ruské
výroby M1730, M1731 > OMB 481, M1741 > OMB 483 a M1743 > OMB 484.
Světelnou stopu tvoří 48 tříbarevných LED. Měřenou hodnotu signalizuje
jedna žlutá LED a měřicí rozsah je ohraničený lehce podsvíceným pásmem
(ustávky), dolní je zelené a horní červené. Při překročení nastaveného rozsahu
(v ustávce) se změní barva žluté LED na zelenou, resp. červenou podle její
hodnoty.
Podtečení vstupního rozsahu signalizuje zelená šipka, přetečení červená šipka,
které jsou umístěny vně světelné stopy. Při podtečení stopa zhasne.
Přerušení měřicího obvodu indikuje rozsvícení obou šipek současně. Základem
přístroje je jednočipový mikrokontroler s A/D převodníkem, který přístroji
zaručuje dobrou přesnost, stabilitu a snadné ovládání.





BARGRAF - 48 LED
MULTIFUNKČNÍ VSTUP (DC, PM, T/C)
DIGITÁLNÍ FILTRY, TÁRA, LINEARIZACE
VELIKOST DIN 160 X 30/60 MM
NAPÁJENÍ 10…30 V AC/DC
 Rozšíření
Komparátory
OVLÁDÁNÍ
OMB 481/483/484
DC VOLTMETR A AMPÉRMETR
MONITOR PROCESŮ
TEPLOMĚR PRO Termočlánky
STANDARDNÍ FUNKCE
Přístroj je určený pro prosté měření bez dalšího vyhodnocení.
PROGRAMOVATELNÉ ZOBRAZENÍ
Standardní výbavou je rozhraní OM Link, kterým lze s ovládacím programem
upravovat a archivovat všechny nastavení přístroje i provádět update fi rmware
(s kabelem OML).
Měřicí rozsah: přes OM Link, lze nastavit typ vstupu a pro verzi DC, PM i zobrazení na
displeji obě krajní hodnoty vstupního signálu a zvolit pro ně zobrazovací mód
Zobrazení: 48 LED
Při splnění technických požadavků lze pomocí programu OM Link provádět i
kalibraci přístroje.
MÓD ZOBRAZENÍ
Všechny nastavení jsou uloženy v paměti EEPROM (zůstávají i po vypnutí přístroje).
ROZŠÍŘENÍ
STOPA
BOD
SLOUPEC
3 - BAR
POMOCNÉ NAPĚTÍ je vhodné pro napájení snímačů a převodníků.
Je pevné 24 VDC.
KOMPARÁTORY jsou určeny pro hlídání dvou mezních hodnot s reléovým
výstupem. Limity mají nastavitelnou hysterezi a zpoždění sepnutí. Dosažení
nastavených mezí je signalizováno LED a zároveň sepnutím příslušného relé.
3 - PAS
- na displeji se zobrazují dva body v jedné barvě
- na displeji se zobrazuje jeden bod v jedné barvě
- na displeji se zobrazuje sloupec v jedné barvě
- na displeji se zobrazuje tříbarevný sloupec
- změnu barvy určují nastavené meze (BARVY > PASMO)
- při překročení meze se mění barva celého displeje, tzn. na displeji svítí vždy
pouze sloupec jedné barvy
- na displeji se zobrazuje tříbarevný sloupec, kaskáda
- změnu barvy určují nastavené meze (BARVY > PASMO)
- při překročení meze se mění barva dané části displeje, tzn. na displeji
mohou svítit současně až 3 barvy
KOMPENZACE
Studených konců (T/C): ruční nebo automatická, v menu lze provést volbu termočlánku
a kompenzaci studených konců, která je nastavitelná nebo automatická (teplota svorek)
LINEARIZACE
Linearizace: lineární interpolací v 50 bodech (pouze přes OM Link)
DIGITÁLNÍ FILTRY
Exponenciální průměr: z 2…100 měření
Zaokrouhlení: nastavení zobrazovacího kroku pro displej
Pásmo necitlivosti: zadává se přímo v měřicích jednotkách a je symetrické na odě strany
EXTERNÍ OVLÁDÁNÍ
Hold: blokování displeje/přístroje
18 |
ORBIT MERRET ™ 2013.2.JE cz
TECHNICKÁ DATA
ZOBRAZENÍ
POMOCNÉ NAPĚTÍ
Displej: 2x 48 tříbarevných LED (typ OMB 481), 3x 48 tříbarevných LED
(typ OMB 483), 4x 48 tříbarevných LED (typ OMB 484)
Barvy: červená/zelená/oranžová
Jas: nastavitelný - v menu
Nastavitelné: 24 VDC/max. 1,2 W
NAPÁJENÍ
10…30 V AC/DC, ±10 %, max. 13,5 VA, PF ≥ 0,4, ISTP< 40 A/1 ms
Napájení je jištěno pojistkou uvnitř přístroje
PŘESNOST PŘÍSTROJE
MECHANICKÉ VLASTNOSTI
TK: 50 ppm/°C
Přesnost: ±1 % z rozsahu + 1 dílek
Přesnost měření st. konce: ±1,5°C
Rychlost: 0,5/5/50 měření/s
Přetížitelnost: 10x (t < 30 ms); 2x
Linearizace: lineární interpolací v 25 bodech
Digitální filtry: exponenciální průměr, zaokrouhlení, pásmo necitlivosti
Funkce: HOLD
Měřicí test: kontrola měřicího rozsahu z externího kalibrátoru
Watch-dog: reset po 0,4 s
OM Link: Firemní komunikační rozhraní pro ovládání, nastavení a update
přístroje
Kalibrace: při 25°C a 40 % r.v.
Materiál: ABS, nehořlavý UL 94 V-I
Rozměry: 164 x 30 x 65 mm (typ OMB 481),
164 x 60 x 65 mm (typ OMB 483/484)
Otvor do panelu: 157 x 30 mm (typ OMB 481),
157 x 49 mm (typ OMB 483/484)
PROVOZNÍ PODMÍNKY
Připojení: konektorová svorkovnice, průřez vodiče < 1,5/2,5 mm 2
Doba ustálení: do 15 minut po zapnutí
Pracovní teplota: -20°…60°C
Skladovací teplota: -20°…80°C
Krytí: IP64 (pouze čelní panel)
El. bezpečnost: ČSN EN 61010-1, A2
Izolační pevnost: 4 kVAC po 1 min. mezi napájením a vstupem
4 kVAC po 1 min. mezi vstupem a reléovým výstupem
Izolační odolnost: pro stupeň znečištění II, kategorie měření III.
napájení přístroje > 670 V (ZI), 300 V (DI)
vstup, výstup, PN > 300 V (ZI), 150 V (DI)
EMC: ČSN EN 61326-1
Seizmická způsobilost: ČSN IEC 980: 1993, čl. 6
Validace SW: Klasifikace ČSN IEC 62138, 61226 skupina B, C
KOMPARÁTOR
Typ: digitální, nastavitelný v menu, sepnutí kontaktu < 30 ms
Výstup: 2x relé s přep. kontaktem (250 VAC/50 VDC, 3 A)
ZI - Základní izolace, DI - Dvojitá izolace
MĚŘICÍ ROZSAHY
ZAPOJENÍ JEDNOTLIVÝCH VSTUPŮ
Přístroj OMB 481/483/484 je multifunkční přístroj v těchto variantách a rozsazích
VSTUP „I“
typ UNI
DC:
PM:
T/C:
0…60 mV
0…5 mA/0…20 mA/4…20 mA/0…10 V
E/J/K/N + GOST-R
VSTUP „U“
DC
PM
PŘIPOJENÍ
0…60 mV
0…5/0…20 mA/4…20 mA
0…10 V
OBJEDNACÍ KÓD
-
OMB
Typ
4
4
4
Komparátory
8
8
8
1
2
3
žádný
ano
GND
0/4 - 20 mA
0 - 60 mV
0 - 10 V
- + + +
- + + +
15 16 17 18
1
3
4
-
- +
5
6
7
8
19 20 21 22
9
10
4
f f f
Specifikace
standardně se neuvádí
validace SW - IEC 62138, IEC 61226
0
1
00
VS
- + + +
23 24 25 26
11 12 13 14
- + + +
0 - 10 V
0 - 60 mV
0/4 - 20 mA
GND
L2
L1
NAPÁJENÍ
Pom. napětí
OM Link
+
2
e e e
GND
0/4 - 20 mA
0 - 60 mV
0 - 10 V
3
d d d
GND
0/4 - 20 mA
0 - 60 mV
0 - 10 V
2



1
c c c
Základní provedení přístroje je označeno tučně
ORBIT MERRET ™ 2013.2.JE cz
| 19
OM 402JEDU
OM 402JEDU
OM 402JEDU je 4 místný panelový programovatelný přístroj s tříbarevným
sloupcovým zobrazovačem.
Přístroje jsou navrženy jako 100 % náhrada zařízení ruské výroby:
KPD1 - 503/504/517/518, KPM1 - 503/504/546, KPP1 - 512
a KPU1 - 503/504/562/576.
Typ OM 402JEDU je multifunkční přístroj s možností konfi gurace pro
8 různých variant vstupu, snadno konfi gurovatelných v menu přístroje.
Použití tříbarevných displejů s nastavitelnou hranicí změny barev má příznivý
vliv na přehlednost a jednoduchost obsluhy tak i rychlého a bezchybné
rozhodování případných kritických stavů měřicích procesů.
Přístroj tvoří tříbarevný sloupec se signalizací stavu releových výstupů
a hlavním (20 mm) displej, které podle nastavených parametrů mění navíc
i barvu a tak dávají obsluze okamžitou informaci o stavu měření.






4MÍSTNÉ PROGRAMOVATELNÉ ZOBRAZENÍ
MULTIFUNKČNÍ VSTUP (DC
(DC, P
PM, RTD, T/C,
/ DU))
DIGITÁLNÍ FILTRY, TÁRA, LINEARIZACE
KOMPARÁTORY, ZÁZNAM MĚŘENÍ
ANALOGOVÝ VÝSTUP, POMOCNÉ NAPĚTÍ
NAPÁJENÍ 80…250 V AC/DC
Doplňkovou informací jsou displeje (zelené) s měricími jednotkami
a nastavitelnými mezemi jednotlivých aktivních releových výstupů.
Základem přístroje je mikrokontroler s vícekanálovým 24 bitovým sigma-delta
převodníkem, který přístroji zaručuje vysokou přesnost a snadné ovládání.
 Rozšíření
Datový výstup  Napájení 10…30 V AC/DC
OVLÁDÁNÍ
Přístroj se nastavuje a ovládá pěti tlačítky umístěnými na předním panelu. Všechna
programovatelná nastavení přístroje jsou ve třech nastavovacích režimech.
LIGHT MENU je chráněné volitelným číselným kódem a obsahuje pouze položky
nutné pro nastavení přístroje
PROFI MENU je chráněné volitelným číselným kódem a obsahuje kompletní
nastavení přístroje
USER MENU může obsahovat libovolné položky vybrané z programovacího menu
(LIGHT/PROFI), kterým se určí právo (vidět nebo měnit). Přístup je volný, bez hesla.
Standardní výbavou je rozhraní OM Link, kterým lze s ovládacím programem
upravovat a archivovat všechny nastavení přístroje i provádět update firmware
(s kabelem OML). Program je určen také pro visualizaci a archivaci naměřených
hodnot z více přístrojů.
Všechny nastavení jsou uloženy v paměti EEPROM (zůstávají i po vypnutí
přístroje). Na displeji lze zobrazit měřené jednotky.
STANDARDNÍ FUNKCE
PROGRAMOVATELNÉ ZOBRAZENÍ
Volba: typu vstupu a měřicího rozsahu
Měřicí rozsah: nastavitelný pevně nebo s automatickou změnou (OHM)
Nastavení: ruční, v menu lze nastavit pro obě krajní hodnoty vstupního signálu libovolné
zobrazení na displeji, např. vstup 0…39,99 V > 0…850.0
Zobrazení: -99999…999999
KOMPENZACE
Vedení (RTD, OHM): automatická (3- a 4-drát) nebo ruční v menu (2-drát)
Sondy (RTD): vnitřní zapojení (odpor vedení v měřicí hlavici)
Studených konců (T/C): ruční nebo automatická, v menu lze provést volbu termočlánku
a kompenzaci studených konců, která je nastavitelná nebo automat. (teplota svorek)
LINEARIZACE
Linearizace: lineární interpolací v 50 bodech (pouze přes OM Link)
KOMPARÁTORY
ROZŠÍŘENÍ
DATOVÉ VÝSTUPY jsou pro svou rychlost a přesnost vhodné k přenosu
naměřených údajů pro další zobrazení nebo přímo do řídících systémů. V nabídce
je izolovaná RS232 a RS485 s ASCII/MESSBUS/MODBUS/PROFIBUS protokolem.
Výstup: 4x bistabilní relé s přepínacím kontaktem
ANALOGOVÝ VÝSTUP
Typ: izolovaný, programovatelný s 16 bitovým D/A převodníkem, typ a rozsah výstupu je
volitelný v menu 0…2/5/10 V, ±10 V, 0…5 mA, 0/4…20 mA
ZÁZNAM NAMĚŘENÝCH HODNOT
RTC: 15 ppm/°C, čas-datum-hodnota displeje, < 266k údajů
DIGITÁLNÍ FILTRY
Plovoucí/Exponenciální/Aritmetický průměr: z 2…30/100/100 měření
Zaokrouhlení: nastavení zobrazovacího kroku pro displej
MATEMATICKÉ FUNKCE
Min/max. hodnota: registrace min./max. hodnoty dosažené během měření
Tára: určená k vynulování displeje při nenulovém vstupním signálu
Špičková hodnota: na displeji se zobrazuje pouze max. nebo min. hodnota
Mat. operace: polynom, 1/x, logaritmus, exponenciál, odmocnina, odmocnina, sin x
a matematické funkce mezi vstupy
EXTERNÍ OVLÁDÁNÍ
Lock: blokování tlačítek
Hold: blokování displeje/přístroje
Tára: aktivace táry
Nulování MM: nulování min/max hodnot
20 |
ORBIT MERRET ™ 2013.2.JE cz
TECHNICKÁ DATA
ZOBRAZENÍ
KOMPARÁTOR
NAPÁJENÍ
Displej: 32 tříbarevných LED se signalizací limit, tříbarevný LED displej,
výška 20 mm, pomocný zelený displej pro měřicí jednotky, pomocné
displeje pro zobrazení limit, výška 10 mm
Barvy: červená/zelená/oranžová
Jas: nastavitelný - v menu
Typ: digitální, nastavitelný v menu, sepnutí kontaktu < 30 ms
Limity: -99999…999999
Hystereze: 0…999999
Zpoždění: 0…99,9 s
Autotest: automatická kontrola funkčnosti všech relé
Výstup: 4x relé s přepínacím kontaktem (250 VAC/30 VDC, 3 A)
10…30 V AC/DC, ±10 %, max. 13,5 VA, PF ≥ 0,4, ISTP< 40 A/1 ms
80…250 V AC/DC, ±10 %, max. 13,5 VA, PF ≥ 0,4, ISTP< 40 A/1 ms
Napájení je jištěno pojistkou uvnitř přístroje
PŘESNOST PŘÍSTROJE
MECHANICKÉ VLASTNOSTI
Materiál: hliník, šedá barva RAL 9018
Rozměry: 153 x 193 x 88 mm
Otvor do panelu: 145 x 185 mm
DATOVÉ VÝSTUPY
TK: 50 ppm/°C
Přesnost: ±0,1 % z rozsahu + 1 digit (pro zobrazení 9999 a 5 měř./s)
±0,15 % z rozsahu + 1 digit
RTD, T/C
Přesnost měření st. konce: ±1,5°C
Rychlost: 0,1…40 měření/s
Přetížitelnost: 10x (t < 30 ms); 2x
Linearizace: lineární interpolací v 50 bodech
Digitální filtry: exp./plovoucí/aritmetický průměr, zaokrouhlení
Funkce: ofset, min./max. hod., Tára, špičková hod., Mat. operace
Ext. ovládání: HOLD, LOCK, Tára, Min/Max
Záznam hodnot: záznam naměřených dat do paměti přístroje
RTC - 15 ppm/°C, čas-datum-hodnota displeje, < 266k údajů
Rozlišení (RTD, T/C): 1°/0,1°/0,01°C
Watch-dog: reset po 0,4 s
OM Link: Firemní komunikační rozhraní pro ovládání, nastavení a update
přístroje
Kalibrace: při 25°C a 40 % r.v.
Protokol: ASCII
Formát dat: 8 bitů + bez parity + 1 stop bit
Rychlost: 600…230 400 Baud
RS 232: izolovaná, přístupná z předního panelu
RS 485: izolovaná, adresace (max. 31 přístrojů)
PROVOZNÍ PODMÍNKY
Připojení: konektorová svorkovnice, průřez vodiče < 1,5/2,5 mm 2
Pracovní teplota: -20°…60°C
Skladovací teplota: -20°…80°C
Krytí: IP42 (pouze čelní panel)
El. bezpečnost: ČSN EN 61010-1, A2
Izolační pevnost: 4 kVAC po 1 min. mezi napájením a vstupem
4 kVAC po 1 min. mezi napájením a datovým/anal. výstupem
4 kVAC po 1 min. mezi vstupem a reléovým výstupem
2,5 kVAC po 1 min. mezi vstupem a datovým/anal. výstupem
Izolační odolnost: pro stupeň znečištění II, kategorie měření III.
napájení přístroje > 670 V (ZI), 300 V (DI)
vstup, výstup, PN > 300 V (ZI), 150 V (DI)
EMC: ČSN EN 61326-1
Seizmická způsobilost: ČSN IEC 980: 1993, čl. 6
Validace SW (UNI): Klasifikace ČSN IEC 62138, 61226 sk. B, C
ANALOGOVÉ VÝSTUPY
Typ: izolovaný, programovatelný s 16 bitovým D/A převodníkem,
typ a rozsah výstupu je volitelný v menu
Nelinearita: 0,1 % z rozsahu
TK: 15 ppm/°C
Rychlost: odezva na změnu hodnoty < 1 ms
Rozsahy: 0…2/5/10 V, ±10 V, 0…5 mA, 0/4…20 mA
(komp. < 1 000 Ω/24 V)
POMOCNÉ NAPĚTÍ
Nastavitelné: 5…24 VDC/max. 1,2 W
ZI - Základní izolace, DI - Dvojitá izolace
MĚŘICÍ ROZSAHY
ZAPOJENÍ JEDNOTLIVÝCH VSTUPŮ
Přístroj OM 402JEDU je multifunkční přístroj v těchto variantách a rozsazích
typ UNI
DC:
PM:
OHM:
RTD:
Cu:
Ni:
T/C:
DU:
VSTUP „I“
VSTUP „U“
DC
±60/±150/±300/±1 200 mV
0…5 mA/0…20 mA/4…20 mA/±2 V/±5 V/±10 V/±40 V
0…100 Ω/0…1 kΩ/0…10 kΩ/0…100 kΩ/Auto
Pt 50/100/Pt 500/Pt 1 000
Cu 50/Cu 100
Ni 1 000/Ni 10 000
J/K/T/E/B/S/R/N/L
Lineární potenciometr (min. 500 Ω)
PM
PŘIPOJENÍ
±60/±150/±300/±1200 mV
0…5/0…20 mA/4…20 mA
±2/±5/±10/40 V
OBJEDNACÍ KÓD
-
OM 402JEDU
Napájení
10…30 V AC/DC
80…250 V AC/DC
Datový výstup
1
+
-
ne
RS 485
L
2
Specifikace
NAPÁJENÍ
N
3
E
standardně se neuvádí
validace SW - IEC 62138, IEC 61226
0
1
0
1
00
VS
4
5
L1
6
7
8
L2
9
10
11 12
L3
13 14 15
L4
OM Link
-
-
ESE-E--
+
+
+ +
SS+ S-
GND
VSTUP - I
VSTUP - U
ES+
ES+
E+
-
25 26 27
+ +
CJC
16 17 18 19 20 21 22 23 24
EXT. 2
EXT. 1
Pomocné napětí
DC, PM
GND
AV - proudový
AV - napěťový
RTD, OHM, Ni
T/C
DU
28 29 30
GND
RS 485/LRS 485/L+
Základní provedení přístroje je označeno tučně
ORBIT MERRET ™ 2013.2.JE cz
| 21
OMX 102
OMX 102
Modelové řada OMX 102 jsou programovatelné převodníky s montáží na DIN
lištu navržené pro maximální účelovost a pohodlí uživatele při zachování jeho
příznivé ceny. V nabídce jsou verze UNI, DC, PWR, UQC a T. Pro zobrazení
naměřených údajů, snadnější nastavení přehlednost funkce je standardně
vybaven podsvětleným LCD displejem.
Typ OMX 102UNI je multifunkční přístroj s možností konfigurace pro
8 různých variant vstupů snadno konfigurovatelných v menu přístroje.
Pro měření větších rozsahů DC a AC napětí a proudů jsou určené verze
OMX 102DC a OMX 102PWR.
Základem přístroje je jednočipový mikrokontroler s 16bitovým A/D převodníkem,
který přístroji zaručuje dobrou přesnost, stabilitu a snadné ovládání.
Typ OMX 102UQC je levný universální čítač/měřič frekvence/stopky/hodiny.




PROGRAMOVATELNÉ IZOLOVANÉ PŘEVODNÍKY
MULTIFUNKČNÍ VSTUP (DC, PM, RTD, T/C, DU)
LCD DISPLEJ, DIGITÁLNÍ FILTR, TÁRA
VÝSTUP
0/4…20 mA/0…5 mA/0,2…2,2 kHz, 0…2/5/10 V/±10 V
 NAPÁJENÍ 80…250 V AC/DC
 Rozšíření
Pomocné napětí  Komparátory  Datový výstup
Záznam naměřených hodnot  Napájení 10…30 V AC/DC
OVLÁDÁNÍ
Přístroj se nastavuje a ovládá dvěma tlačítky umístěnými na předním panelu.
Všechna programovatelná nastavení přístroje jsou realizována ve třech
nastavovacích režimech.
LIGHT MENU je chráněné volitelným číselným kódem a obsahuje pouze položky
nutné pro nastavení přístroje
PROFI MENU je chráněné volitelným číselným kódem a obsahuje kompletní
nastavení přístroje
USER MENU může obsahovat libovolné položky vybrané z programovacího menu
(LIGHT/PROFI), kterým se určí právo (vidět nebo měnit). Přístup je volný, bez hesla.
OMX 102DC
DC VOLTMETR A AMPÉRMETR
OMX 102UNI
DC VOLTMETR A AMPÉRMETR
MONITOR PROCESŮ
OHMMETR
TEPLOMĚR PRO Pt/Cu/Ni/Termočlánky
ZOBRAZOVAČ PRO LINEÁRNÍ
POTENCIOMETRY
OMX 102PWR
AC VOLTMETR A AMPÉRMETR
AC ANALYZÁTOR SÍTĚ
OMX 102UQC
UNIVERZÁLNÍ ČÍTAČ
OMX 102T
PŘEVODNÍK PRO TENZOMETRY
STANDARDNÍ FUNKCE
PROGRAMOVATELNÝ VSTUP
Volba: typu vstupu a měřícího rozsahu
Nastavení: ruční, v „menu lze nastavit pro obě krajní hodnoty vstupního signálu libovolný
typ (V, mA, Hz) a rozsah analogového výstupu i zobrazení na LCD displeji
Funkce vážení (T): ruční nebo automatická kalibrace, signalizace ustálené rovnovážné
polohy, ustálení nuly, automatické sledování nuly, definovaný počet dílků stupnice
Nastavení (UQC): měřicí mód čítač/frekvence/stopky/hodiny s nastavitelným kalibračním
koeficientem, časovou základnou a zobrazením
ANALOGOVÝ VÝSTUP
Standardní výbavou je rozhraní OM Link, kterým lze s ovládacím programem
upravovat a archivovat všechny nastavení přístroje i provádět update firmware
(s kabelem OML). Program je určen také pro visualizaci a archivaci naměřených
hodnot i z více přístrojů.
Typ: izolovaný, programovatelný s rozlišením 16 bitů, rychlost < 0,2 ms
Rozsah: 0…2/5/10 V, ±10 V, 0…5 mA, 0/4…20 mA, 0,2…2 200 Hz
Všechny nastavení jsou uloženy v paměti EEPROM (zůstávají i po vypnutí přístroje).
Vedení (RTD, OHM): automatická (3- a 4-drát) nebo ruční v menu (2-drát)
Sondy (RTD): vnitřní zapojení (odpor vedení v měřicí hlavici)
Studených konců (T/C): ruční nebo automatická, v menu lze provést volbu termočlánku
a kompenzaci studených konců, která je nastavitelná nebo automatická (teplota svorek)
Na displeji lze zobrazit měřené jednotky.
ROZŠÍŘENÍ
KOMPENZACE
LINEARIZACE
Linearizace: lineární interpolací v 25 bodech (pouze přes OM Link)
POMOCNÉ NAPĚTÍ je vhodné pro napájení snímačů a převodníků. Je galvanicky
oddělené s plynule nastavitelnou hodnotou.
KOMPARÁTORY jsou určeny pro hlídání dvou mezních hodnot s reléovým
výstupem. Limity mají nastavitelnou hysterezi v plném rozsahu displeje i volitelné
zpoždění sepnutí v rozsahu 0…99,9 s. Dosažení nastavených mezí je signalizováno
LED a zároveň sepnutím příslušného relé.
DATOVÉ VÝSTUPY jsou pro svou rychlost a přesnost vhodné k přenosu
naměřených údajů pro další zobrazení nebo přímo do řídících systémů. V nabídce
je izolovaná RS232 a RS485 s ASCII/PROFIBUS protokolem.
DIGITÁLNÍ FILTRY
Exponenciální průměr: z 2…100 měření
Zaokrouhlení: nastavení zobrazovacího kroku pro displej
Vstupní filtr (UQC): propustí vstupní signál do 5…1 000 Hz
FUNKCE
Preset (UQC): počáteční nenulová hodnota, která se načte vždy po vynulování přístroje
Nastavení aktuální hodnoty (UQC): počáteční hodnota, např. aktuálně proteklé množství
Tára: nulování displeje při nenulovém vstupním signálu
EXTERNÍ OVLÁDÁNÍ
Hold: blokování displeje/přístroje
Lock: blokování tlačítek
Nulování (UQC): nulování čítače
Start/Stop (UQC): ovládání stopek/hodin
22 |
ORBIT MERRET ™ 2013.2.JE cz
TECHNICKÁ DATA
ZOBRAZENÍ
OM Link: Firemní komunikační rozhraní pro ovládání, nastavení a update
přístroje
Kalibrace: při 25°C a 40 % r.v.
Displej: LCD s podsvětlením, 2x 3 znaky +2x popis (3 znaky)
Popis: druhý a čtvrtý řádek LCD displeje lze použít pro popis měřené
veličiny, resp. výstupní veličiny (nastavitelné v menu)
Desetinná tečka: nastavitelná - v menu
POMOCNÉ NAPĚTÍ
Nastavitelné: 5…24 VDC/max. 2,5 W
NAPÁJENÍ
KOMPARÁTOR
PŘESNOST PŘÍSTROJE
TK: 50 ppm/°C
Přesnost: ±0,15 % z rozsahu + 1 digit (pro 20 měř./s)
±0,3 % z rozsahu + 1 digit
PWR, T/C
±0,05 % z hodnoty + 1 digit
UQC
±0,01 % z hodnoty ±2ms (UQC - stopky)
UQC
±0,01 % z hodnoty ±130ms (UQC - RTC)
UQC
Přesnost měření st. konce: ±1,5°C
Rychlost: 0,5…100 měření/s
Přetížitelnost: 10x (t < 30 ms) - ne pro > 200 V a 5 A; 2x
Rozlišení: 0,1°C (RTD), 1°C (T/C), pro displej
Watch-dog: reset po 20 ms
Funkce: HOLD, LOCK, Digitální filtry, Tára
Linearizace (DC, PM, DU): lineární interpolací v 25 bodech
Funkce (UC): zálohování dat, Preset
Vstupní filtry (UQC): filtrační konstanta, zaokrouhlení
Časová základna (UQC): 0,5/1/5/10/50 s
Kalibrační konstanta (UQC): 0,01…9999
Vstupní filtr (UQC): 0/5/40/100/1000 Hz
Přednastavení (UQC): 0…999
Měřicí módy (PWR): napětí (VRMS), proud (ARMS), výkon (W), kmitočet (Hz)
a s výpočtem Q, S, cos fi
Záznam hodnot: záznam naměřených dat do paměti přístroje
RTC - 15 ppm/°C, čas-datum-hodnota displeje, < 266k údajů
FAST (UNI) - hodnota displeje, < 8k údajů
10…30 V AC/DC, ±10 %, max. 5 VA, PF ≥ 0,4, ISTP< 40 A/1 ms
80…250 V AC/DC, ±10 %, max. 5 VA, PF ≥ 0,4, ISTP< 40 A/1 ms
Napájení je jištěno pojistkou uvnitř přístroje
Typ: digitální, nastavitelný v menu, sepnutí kontaktu < 50 ms
Limity: 999, resp -99…999 k
Hystereze: 0…999, resp. 999 k
Zpoždění: 0…99,9 s
Výstup: 2x relé se spínacím kontaktem (250 VAC/30 VDC, 3 A)
MECHANICKÉ VLASTNOSTI
Materiál: PA 66, nehořlavý UL 94 V-I, modrý
Rozměry: 113 x 98 x 35 mm
Montáž: na DIN lištu, šířka 35 mm
DATOVÉ VÝSTUPY
Protokol: ASCII, MESSBUS, MODBUS - RTU, PROFIBUS
Formát dat: 8 bitů + bez parity + 1 stop bit (ASCII)
7 bitů + sudá parity + 1 stop bit (Messbus)
Rychlost: 600…230 400 Baud
9 600 Baud…12 Mbaud (PROFIBUS)
RS 232/RS 485: izolovaná, adresace (max. 31 přístrojů/RS485)
Ethernet: 10/100BaseT, zabezpečená komunikace, POP3, FTP
PROVOZNÍ PODMÍNKY
Připojení: konektorová svorkovnice, průřez vodiče < 1,5/2,5 mm 2
Doba ustálení: do 15 minut po zapnutí
Pracovní teplota: -20°…60°C
Skladovací teplota: -20°…80°C
Krytí: IP20
El. bezpečnost: ČSN EN 61010-1, A2
Izolační pevnost: 4 kV po 1 min. mezi napájením, vst. a výstupy
Izolační odolnost: pro stupeň znečištění II, kategorie měření III.
napájení přístroje > 670 V (ZI), 300 V (DI)
vstup, výstup, PN > 300 V (ZI), 150 V (DI)
EMC: ČSN EN 61326-1
Seizmická způsobilost: ČSN IEC 980: 1993, čl. 6
ANALOGOVÉ VÝSTUPY
Typ: izolovaný, programovatelný s 16 bitovým D/A převodníkem,
typ a rozsah výstupu je volitelný v menu
Nelinearita: 0,1 % z rozsahu
TK: 15 ppm/°C
Rychlost: odezva na změnu hodnoty < 1 ms
Rozsahy: 0…2/5/10 V, ±10 V, 0…5 mA, 0/4…20 mA
(komp. < 500 Ω/12 V)
Zvlnění: 5 mV zbytkového zvlnění při výstupním napětí 10 V
Frekvenční: izolovaný, programovatelný, otevřený kolektor s vnitřním
napájecím odporem, 0,2…2 200 Hz
ZI - Základní izolace, DI - Dvojitá izolace
MĚŘICÍ ROZSAHY
ZAPOJENÍ JEDNOTLIVÝCH VSTUPŮ
Přístroj OMX 102 je multifunkční přístroj v těchto variantách a rozsazích
VSTUP 1
typ UNI (kanál 1 a 2)
DC:
±20/±60/±0,2 V/±0,4 V/±1 V
PM:
±5 mA/±20 mA/4…20 mA/±2 V/±5 V/±10 V
OHM:
0…100 Ω/0…300 ΩΩ/0…1,5 kΩ/0…3 kΩ/0…24 kΩ/0…30 kΩ
RTD:
Pt 50/100/500/1 000
Cu:
Cu 50/Cu 100
Ni:
Ni 1 000/10 000
T/C:
J/K/T/E/B/S/R/N/L
DU:
Linear potentiometer (min. 500 Ω)
DC
±20/±40/±80 V
PM
±2/±5/±10 V
VSTUP 2
VSTUP 3
VSTUP 4
VSTUP 5
±30/60 mV/±1 V
±90/180 mA
±5/20 mA, 4…20 mA
T/C
J/K/T/E/B/S/R/N/L
DC/Hi
±25/±50/±100 V
±200/±400 V
PWR
0…120/450 V
±0,5/±1/±5 A
0…10/250 V
0…60/300 mV
0…1//2,5/5 A
UPŘESNĚNÍ ROZSAHU V OBJEDNACÍM KÓDU
Typ DC - Hi:
±1 A/±5 A/±25 V/±50 V/±100 V/±200 V/±400 V (kanál 1)
Typ PWR:
0…1 A/0…5 A,
0…60 mV/0…300 mV/0…24 V/0…50 V/0…90 V/0…120 V/0…250 V/0…450 V (kanál 1)
UNI
Typ T:
1…4 mV, 2…8 mV, 4…16 mV/V (kanál 1)
Typ UQC:
0…30 V/0…300 V,
komparační úrovně jsou nastavitelné v menu,
vstupní kmitočet 0,1 Hz…50 kHz (20 kHz pro QUADR a UP/DW, 10 kHz pro QUADR - čítač) (kanál 1)
PŘIPOJENÍ
A
kanál 1
B
kanál 1 a 2
PWR - U
PWR - I
T
1…4 mV/V
1…8 mV/V
C
4…16 mV/V
K
0…60/300 mV
P
0…1/2,5/5 A
S
0…10/120 V
U
0…250/450 V
OBJEDNACÍ KÓD
GND
TxD
RxD
Kanál 1
G
H
I
J
K
L
M
N
O
P
Q
R
S
T/C
Napájení
VSTUP 4
F
T
+
OHM, RTD, Ni, Cu
EE- SES- S-
Analogové výstupy
E+
ES+
S+ ES+
Výstup
10
Napájení snímače
Sense
VSTUP
VSTUP
Sense
Napájení snímače
16 17 18 19 20
žádný
RS 232
RS 485
MODBUS*
PROFIBUS
HART*
10/100BaseT Ethernet
Pomocné napětí
Typ OMX 102T má PN ve standarní výbavě
Záznam naměřených hodnot
OMX 102UC
+
+
VSTUP A (< 30 V)
+
AV 1
Specifikace
+
AV Proud
AV Napětí
GND
AV Kmitočet
AV Napájení OC
AV 2
L2
L1
NAPÁJENÍ
AV Proud
AV Napětí
GND
AV Kmitočet
AV Napájení OC
E
N
L
+ -
12 13 14 15
Nulování (< 30 V)
11
++ - ++ ++ - ++
Nulování (< 300 V)
9
VSTUP A (< 300 V)
8
-
7
-
3
-
2
+
+
+
1
ne
ano
ne
RTC
FAST (jen pro UNI)
standardně se neuvádí
validace SW - IEC 62138, IEC 61226
Základní provedení přístroje je označeno tučně


  
  


  


















0
1
?
ne
1x relé (spínací)
2x relé (spínací)
1x otevřený kolektor
2x otevřený kolektor
žádný
1x
2x
OMX 102T
USB
N I
D C*
W R*
Q C*
T*
10…30 V AC/DC
80…250 V AC/DC
Měřicí rozsah, viz. tabulka „Upřesnění“
Komparátory
GND
E
ETHERNET
5
GND
Rx/TxRx/Tx+
1
2
3
4
5
VSTUP
VSTUP
VSTUP
VSTUP
GND
VSTUP
1
2
3
4
VSTUP
VSTUP
VSTUP
VSTUP
GND
VSTUP
EXT. 1
EXT. 2
Pomocné napětí
D
P
U
Obj. kód se o nevyužité pozice zkracuje!
-
C
485
+
B
232
++++ - + ++++ - +
+A
U
Typ
-
Kanál 2
OMX 102
DU
0
1
2
3
4
0
1
2
0
1
2
3
4
5
7
0
1
0
1
2
00
VS
* Uvedení do prodeje není stanoveno
ORBIT MERRET ™ 2013.2.JE cz
| 23
PŘÍSLUŠENSTVÍ
OM USB-RS
Izolovaný převodník USB > RS 232/RS 485
FUNKCE
Uspořádání přístroje: Převodník galvanicky odděluje USB sběrnici a RS výstup.
Výstupní linky RS 232 a RS 485 jsou galvanicky spojené a přes budiče připojeny na
jeden UART. Z tohoto důvodu lze používat vždy jen jeden výstup.
DATOVÝ VÝSTUP
Rychlost RS 232: 600…460 800 baud
Rychlost RS 485: 600…921 600 baud
NAPÁJENÍ
5 V/100 mA z USB
PROVOZNÍ PODMÍNKY
Konektorová svorkovnice: průřez vodiče <1,5 mm2
Pracovní teplota: 0 .. 60 °C
Skladovací teplota: -10 .. 85 °C
Izolační odolnost: pro stupeň znečištění II, kategorie měření III
Vstup/výstup > 300 V(ZI), 150 V(DI)
 NAPÁJENÍ 5 V/100 mA Z USB
PŘÍSLUŠENSTVÍ
K převodníku může být dodán i USB A-B kabel
ZI - Základní izolace, DI - Dvojitá izolace
24 |
ORBIT MERRET ™ 2013.2.JE cz
VŠEOBECNÉ
OBCHODNÍ PODMÍNKY
VŠEOBECNÉ
OBCHODNÍ PODMÍNKY
1. Základní ustanovení
1.1.Tyto Všeobecné obchodní servisní a záruční podmínky upravují vztahy při dodávkách zboží a služeb,
dále jen „předmětu plnění“ firmou ORBIT MERRET, spol. s r.o., (dále je „dodavatel“) odběratelům
a jsou závazné pro veškerý obchodní styk.
1.2.Signování právně závazných aktů směřujících k založení závazkového vztahu mezi dodavatelem
a odběratelem ve věci dodávky předmětu plnění dodavatelem akceptují účastníci, že jejich
vzájemný závazkový vztah se bude řídit ve smyslu ustanovení § 262 odst. 1 Obchodního zákoníku
režimem citovaného zákona. Založení sjednaného závazkového vztahu je vždy podmíněno přijetím
objednávky odběratele dodavatelem.
2. Cena předmětu plnění
2.1.Katalogy a ceníky vydávané dodavatelem, jakož i ústní a telefonické informace o cenách předmětu
plnění jsou informativní, ze strany dodavatele nezávazné a odběratelem nevymahatelné. Dodavatel
si vyhrazuje právo změnit technické parametry, popř. i ceny předmětu plnění bez předchozího
písemného oznámení. Dodavatel nezodpovídá za chyby vzniklé při tisku obchodních a technických
materiálů.
2.2. Pro upřesnění ceny je odběratel oprávněn si vyžádat závaznou cenovou nabídku (dále jen
„nabídka“), jejíž platnost je 21 kalendářních dnů ode dne vystavení, není-li uvedeno jinak.
2.3.Ceny předmětu plnění uváděné v nabídce nezahrnují žádné související služby, pokud není výslovně
uvedeno jinak. Požadavek na poskytnutí souvisejících služeb je třeba uvést v objednávce.
2.4.Dodavatel předpokládá obvyklé použití předmětu plnění. Jakékoliv specifické požadavky na
předmět plnění je třeba výslovně uvést v objednávce.
3. Uzavření smlouvy
3.1.Jednotlivé obchodní případy se uzavírají na základě písemných objednávek odběratele, zaslaných
poštou nebo faxem, ve výjimečných případech též na základě ústní nebo telefonické objednávky.
3.2. Objednávka musí obsahovat tyto základní náležitosti:
- obchodní jméno a sídlo odběratele včetně telefonického a faxového spojení;
- osobu, oprávněnou v dané věci jednat jménem odběratele, IČO a DIČ (je-li registrován jako plátce
DPH);
- jednoznačné určení předmětu plnění dle technických podkladů firmy ORBIT MERRET, spol.s
r.o., jeho množství, dodací podmínky (místo a termín) a případně další specifické požadavky na
předmět plnění
3.3. Po obdržení objednávky odběratele zašle dodavatel odběrateli „Potvrzení objednávky“, a to
písemně, faxem či e-mailem. Dodavatel je oprávněn přijmout i objednávku doručenou mu po
uplynutí lhůty platnosti nabídky. Potvrzení objednávky je dodavatel povinen odeslat odběrateli
nejpozději do 3 pracovních dnů od dne doručení objednávky.
3.4. V případě, že v objednávce odběratele jde o nestandardní předmět plnění nebo částka překračuje
30 000 Kč, vyžádá si dodavatel před přijetím objednávky složení zálohy ve sjednané výši na
základě vystavené zálohové faktury. Dodací lhůta, uvedená v potvrzení objednávky, začíná běžet
po uhrazení zálohy objednavatelem.
3.5. V případě větších dodávek předmětu plnění, či specifických podmínek, za nichž má být plnění
uskutečněno, resp. požaduje-li to některý z účastníků, mohou účastníci uzavřít zvláštní smlouvu na
předmět plnění s odkazem na znění těchto Všeobecných podmínek.
3.6.Dodatečné změny nebo doplňky smlouvy (objednávky) potřebují pro svou platnost písemné
potvrzení.
4. Dodací podmínky
4.1.Dodávky předmětu plnění budou dle možností dodavatele realizovány v co nejkratším
termínu, obvykle do 2 - 21 dnů, v případě speciálních produktů a rozsáhlejších dodávek
do 3 - 8 týdnů.
4.2. Předpokladem dodržení dodací lhůty dodavatele je splnění platebních závazků odběratele z dříve
uskutečněných obchodních případů.
4.3. Předpokládaný termín plnění je uveden v potvrzení objednávky. Dodavatel může ve vyjímečných
případech termín plnění prodloužit, musí však neprodleně na tuto změnu upozornit odběratele.
4.4. Prodlení v dodací lhůtě našich subdodavatelů, stávka, zákazy vývozu nebo dovozu, válka, jakož
i jiné případy vyšší moci osvobozují dodavatele od povinnosti dodat ve lhůtě, aniž by tímto
odběrateli příslušelo právo na odvolání objednávky nebo právo požadovat nějaké odškodnění
(penále).
4.5.Za splnění termínu plnění se považuje dodání předmětu plnění odběrateli ve výdejním místě dodavatele
(osobní odběr), nebo předáním pověřeným pracovníkem dodavatele v místě plnění anebo předáním
předmětu plnění prvnímu tuzemskému dopravci.
4.6.Je-li sjednán osobní odběr odběratelem je za splnění termínu plnění považováno též sdělení odběrateli,
že předmět plnění je připraven k expedici.
4.7. Náklady spojené s dodáním do jiného místa plnění, než je výdejní místo dodavatele, nese odběratel.
4.8. Nepřevezme-li odběratel předmět plnění z důvodů ležících na jeho straně, nese odběratel náklady
spojené s opakovaným dodáním v plné výši.
4.9.Zjistí-li odběratel rozpor s dodacím listem, rozdíl v množství a druhu plnění, zjevné poškození obalů či
produktů, je povinen tuto skutečnost neprodleně sdělit dodavateli anebo doručitelovi zásilky a písemně
ji uvést na dodacím listu popř. na dodacím listu spediční služby, nejpozději však do 2 pracovních dnů od
předání. Na pozdější reklamace tohoto typu nemusí dodavatel brát zřetel.
5. Stornování objednávky odběratelem
5.1. V případě zrušení objednávky po jejím potvrzení na základě žádosti odběratele je dodavatel oprávněn
vyfakturovat kupujícímu 20 % z ceny neodebraných výrobků.
5.2.Dojde-li k neoprávněnému vrácení dodaného předmětu plnění po řádném dohodnutém termínu, je
dodavatel oprávněn účtovat smluvní pokutu ve výši 50 % celkové účtované ceny dodávky.
5.3.Uplatní-li dodavatel nárok na odstupné nebo smluvní pokutu na neoprávněné vrácení dodávky dle
ustanovení odst. 5.2. je potvrzení objednávky zrušeno po zaplacení stanovené částky.
V případě prodlení při placení této částky je dodavatel oprávněn uplatnit sankce dle odst. 6.3.
6. Platební podmínky
6.1. Pokud nebyly ujednány zvláštní platební podmínky, je splatnost našich faktur 14 dní.
6.2. Dodavateli vzniká právo fakturovat ihned po předání předmětu plnění prvnímu veřejnému přepravci,
v případě sjednaného osobního odběru po jeho uskutečnění, nebo po dodání zboží dodavatelem.
6.3. Nedodrží-li odběratel stanovený termín platby, je povinností odběratele uhradit prodávajícímu na základě
jeho vyúčtování smluvní pokutu ze prodlení v úhradě dohodnuté kupní ceny ve výši 0,10 % z fakturované
ceny ze každý den prodlení.
6.4. V případě prodlení odběratele v plnění závazků není dodavatel povinen plnit další dodávky do doby,
než bude dluh vyrovnán. Odběratel v tomto případě není oprávněn požadovat pokutu za pozdní plnění
vzniklé v této souvislosti. V případě dlouhodobého neplnění závazků ze strany odběratele lze potvrzené
objednávky odběratele vyřadit z evidence bez náhrady.
6.5.Dnem splatnosti se rozumí den, do kterého musí být částka připsána na účet dodavatele nebo složena
v pokladně dodavatele.
7. Vlastnictví předmětu plnění
7.7. Vlastnické právo k předmětu plnění dle těchto podmínek přechází na odběratele až zaplacením celé výše
kupní ceny.
8. Záruční podmínky
8.1.Dodavatel poskytne na předmět plnění záruku bezchybné funkce po dobu 60 měsíců od jeho dodání,
pokud není stanoveno jinak.
8.2.Dodavatel neodpovídá za poškození způsobené nesprávným skladováním, nesprávným vnějším
zapojením, za poškození vnějšími vlivy, zejména účinky elektrických veličin nepřípustné velikosti,
neodbornou montáž, chybným seřízením nebo nesprávnou obsluhou.
9. Ostatní ujednání
9.1. V případech, kdy se výše uvedené Všeobecné obchodní podmínky liší od podmínek uvedených
v předložené objednávce odběratele, platí pro uzavření této smlouvy ustanovení obsažená v potvrzení
objednávky. Případné doplnění ze strany odběratele musí být odsouhlaseno dodavatelem, jinak platí
ustanovení dle odst. 3.6.
9.2.Způsob přepravy předmětu plnění stanovuje dodavatel při respektování maximální hospodárnosti
přepravy, nebylo-li kupujícím výslovně požadováno jinak.
9.3.Tyto Všeobecné obchodní podmínky se řídí ustanoveními Obchodního zákoníku.
9.4.
Všechny spory související s aplikací, realizací nebo výkladem těchto podmínek budou řešeny
před Obchodním soudem v Praze.
ORBIT MERRET, spol. s r. o.
Vodňanská 675/30
198 00 Praha 9
Česká republika
tel.: +420 281 040 200
fax.: +420 281 040 299
e-mail: [email protected]
www.orbit.merret.cz
ZASTOUPENÍ:
Belgie
INELMATEC
www.inelmatec.be
Bosna a Hercegovina
Instruments Ltd.
www.instruments.ba
Egypt
El-Gammal Industrial Systems Co.
Estonsko
MTR Automation OU
www.mtr.ee
Francie
ADEL Instrumentation
www.adel-instrumentation.fr
Itálie
ELAP spa
www.elap.it
Kanada
A-Tech Instruments Ltd.
www.a-tech.ca
ORBIT MERRET, spol. s r. o.
je držitelem certifikátů:
Litva
AXIS Industries
www.axis.lt
Slovinsko
ADEPT PLUS d.o.o.
www.adeptplus.sl
Maďarsko
Q-TECH Engineering Ltd and Co.
www.q-tech.hu
Švédsko
Thermokon - Danelko
www.danelko.se
Německo
VARIOHM- EUROSENSORS Ltd.
www.variohm.com
Švýcarsko
ORBIT CONTROLS AG
www.orbitcontrols.ch
Nizozemí
AE Sensors B.V.
www.aesensors.nl
Thajsko
Lamax and Partners Co.,Ltd.
www.lamax.co.th
Polsko
TR Automatyka Sp.z o.o.
www.trautomatyka.pl
Tunisko
Compagnie Générale Du Matériel - CGM
Rakousko
GRUBER Electric Ges.m.b.H.
www.gruber-electric.at
Rumunsko
Synchro Comp s.r.l.
www.synchro.ro
Korea
Neuron Tech
Rusko
ZAO „ORBIT MERRET“
www.orbit.merret.ru
Kuwajt
KCC Engineering & Contracting Co.
www.kccec.com.kw
Slovensko
TECHREG, spol. s r. o.
www.techreg.sk
ORBIT MERRET, spol. s r. o.,
v České a Slovenské republice zastupuje:
Ukrajina
PROMVITECH, SPF, LLC
www.promvitech.com.ua
USA
Metrix Instrument Co.& PMC/Beta
www.metrix.com
Velká Británie
VARIOHM- EUROSENSORS Ltd.
www.variohm.com
KATALOG 2013
PANELOVÉ MĚŘÍCÍ PŘÍSTROJE
SLOUPCOVÉ ZOBRAZOVAČE
VELKOPLOŠNÉ DISPLEJE
PŘEVODNÍKY NA LIŠTU
Download

Panelové přístroje pro jaderné elektrárny