BS03 - Nádrže a soustavy
ÚSTAV VODNÍHO HOSPODÁŘSTVÍ KRAJINY
Cvičení č. 1 - Stanovení zatopených ploch a vynesení batygrafických čar v zadaném
profilu
 V zadaném profilu na mapě vyneste batygrafické čáry (závislost zatopené plochy a
objemu na výšce). Batigrafické čáry musejí pokrývat minimální výšku nádrže, která je
uvedena v zadání projektu.
Literatura:
 STARÝ, M.: Nádrže a vodohospodářské soustavy, Brno, ES VUT, 1990
 STARÝ, M.: Nádrže a vodohospodářské soustavy – Metodické návody do cvičení, Brno,
ES VUT, 1990
Download

BS03 - Nádrže a soustavy - Ústav vodního hospodářství krajiny