Univerzita Karlova v Praze
Pedagogická fakulta
Katedra germanistiky
otevírá studium vzdělávacího programu v rámci celoživotního vzdělávání
Doplňující didaktické studium německého jazyka
Vzdělávací program je určen pedagogům základních a středních škol, kteří chtějí získat odbornou
kvalifikaci pro výuku německého jazyka a doloží znalost konkrétního cizího jazyka na úrovni C1 dle
Společného evropského referenčního rámce a musí si doplnit didaktické oborové studium.
Absolvent studia získá znalosti a dovednosti v oblasti oborové didaktiky cizího jazyka s důrazem na
jazyk německý v rámci modulů zaměřených na všechny řečové dovednosti a jazykové prostředky
včetně didaktiky nelingvistických disciplín, jako jsou reálie a literatura.
Program je akreditován MŠMT č.j. MSMT-33559/2013-1-8101
Celkový hodinový rozsah vzdělávacího programu je 70 hodin. Obsahuje přímou výuku v rozsahu 60
hodin a distanční formu výuky v rozsahu 10 hodin. Přímá výuka bude probíhat jednou týdně v
rozsahu 5 hodin (pátek odpoledne) od dubna do června 2014. Distanční forma výuky je zaměřena na
praktické využití získaných teoretických poznatků s cílem vytvoření didaktizace účastníkem zvoleného
tématu ve formě závěrečné práce.
Úspěšný absolvent získá osvědčení Univerzity Karlovy.
Poplatek účastníka za celé studium činí 7.500,- Kč.
Informace naleznete na https://is.cuni.cz/studium/ekczv/index.php?do=detail&cid=1776
Závaznou evidenci účastníků vede administrátorka kurzu pí Monika Mikešová na Katedře
germanistiky. Po zaslání přihlášky obdrží účastník studia podrobné informace o organizaci studia.
Přihlášku posílejte poštou na adresu: Katedra germanistiky
Monika Mikešová
Katedra germanistiky
Celetná 13
110 00 Praha 1
nebo (scan přihlášky s podpisem) na mailovou adresu: [email protected]
V případě dostatečného počtu účastníků bude kurz zahájen 11.4. 2014
S dotazy se obracejte na garanta vzdělávacího programu: PhDr. Pavla Nečasová, Ph.D.
[email protected]
1
Studium vede k získání odborné kvalifikace v programu CŽV uskutečňovaném vysokou školou podle zákona č.
563/2004 Sb., ve znění novely zákona č. 198/2012 Sb., § 8, odst. 1), písm. i) a § 9, odst. 1), písm. g) a § 12, písm.
b) a d). Program splňuje standardy pro doplňující didaktické studium cizích jazyků stanovené MŠMT.
Download

Katedra germanistiky Doplňující didaktické studium německého jazyka