KRAJSKÝ ÚŘAD
MORAVSKOSLEZSKÝ KRAJ
Odbor životního prostředí a zemědělství
*KUMSX01C7STG*
28. října 117, 702 18 Ostrava
MSK 132708/2013
ŽPZ/31537/2013/KoL
245.1 V5
Ing. Lucie Koloničná, Ph.D.
Odbor životního prostředí a zemědělství
595 622 281
595 622 396
[email protected]
2014-04-16
Čj:
Sp. zn.:
Vyřizuje:
Odbor:
Telefon:
Fax:
E-mail:
Datum:
Rozhodnutí
Výroková část
Krajský úřad Moravskoslezského kraje, odbor životního prostředí a zemědělství, (dále „krajský úřad“), jako
věcně a místně příslušný správní orgán podle § 29 odst. 1 zákona č. 129/2000 Sb., o krajích (krajské zřízení),
ve znění pozdějších předpisů, podle § 27 odst. 1 písm. e) zákona č. 201/2012 Sb., o ochraně ovzduší (dále jen
„zákon o ochraně ovzduší“), a po provedení správního řízení podle zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve
znění pozdějších předpisů (dále jen „správní řád“), rozhodl takto:
Právnické osobě Letiště Ostrava, a.s., sídlem Mošnov – Letiště Ostrava č.p. 401, 742 51,
IČO 268 27 719, (účastník řízení dle § 27 odst. 1 správního řádu), se vydává povolení provozu dvou
stacionárních zdrojů podle § 11 odst. 2 písm. d) zákona o ochraně ovzduší:
[1]
stacionární zdroj uvedený pod kódem 1.2. přílohy č. 2 k zákonu o ochraně ovzduší:

dieselagregát BCV 560-50 o jmenovitém tepelném příkonu 1 030 kWt a elektrickém výkonu
408 kVA;





stacionární zdroj slouží jako záložní zdroj energie;
palivem je motorová nafta;
provozovatelem stacionárního zdroje je právnická osoba Letiště Ostrava, a.s., IČO 268 27 719;
stacionární zdroj je umístěn v Mošnově č.p. 401, k.ú. 699934 Mošnov;
spaliny jsou odváděny komínem o výšce 2,8 m. nad terénem;
Zavedli jsme systém environmentálního řízení a auditu
tel.: 595 622 222
fax: 595 622 126
ID DS: 8x6bxsd
IČ: 70890692
Bankovní spojení: Česká spořitelna, a. s. – centrála Praha
DIČ: CZ70890692
č. účtu: 1650676349/0800
Úřední hodiny Po a St 9.00–17.00; Út, Čt 9.00–14:30; Pá 9.00–13:00
www.kr-moravskoslezsky.cz
Čj: MSK 132708/2013
[2]
Sp. zn.: ŽPZ/31537/2013/KoL
stacionární zdroj uvedený pod kódem 1.2. přílohy č. 2 k zákonu o ochraně ovzduší:

dieselagregát CATERPILLAR 3508 TA o jmenovitém tepelném příkonu 2 181 kWt a elektrickém
výkonu 800 kVA;





stacionární zdroj slouží jako záložní zdroj energie;
palivem je motorová nafta;
provozovatelem stacionárního zdroje je právnická osoba Letiště Ostrava, a.s., IČO 268 27 719;
stacionární zdroj je umístěn v Mošnově č.p. 401, p.č. 822/18, k.ú. 699934 Mošnov;
spaliny jsou odváděny komínem o výšce 2,8 m. nad terénem.
Jmenovité tepelné příkony výše uvedených stacionárních zdrojů se podle § 4 odst. 7 zákona o ochraně ovzduší
nesčítají.
Odůvodnění
Krajský úřad obdržel dne 23.9.2013 žádost právnické osoby Letiště Ostrava, a.s., sídlem Mošnov – Letiště
Ostrava č.p. 401, 742 51, IČO 268 27 719, o vydání povolení provozu stacionárních zdrojů podle § 11 odst. 2
písm. d) a § 41 odst. 6 zákona o ochraně ovzduší.
Dnem podání žádosti bylo v souladu s § 44 odst. 1 správního řádu zahájeno u krajského úřadu správní řízení.
Stacionární zdroje byly uvedeny do provozu před nabytím účinnosti zákona o ochraně ovzduší a nemají vydané
povolení provozu podle § 17 odst. 1 písm. d) zákona č. 86/2002 Sb., o ochraně ovzduší a o změně některých
dalších zákonů (zákon o ochraně ovzduší), ve znění pozdějších předpisů. O provoz stacionárních zdrojů tak bylo
zažádáno v souladu s § 41 odst. 6 zákona o ochraně ovzduší.
Stacionární zdroje jsou uvedeny pod kódem 1.2. (spalování paliv v pístových spalovacích motorech o celkovém
jmenovitém tepelném příkonu od 0,3 MW do 5 MW včetně) přílohy č. 2 k zákonu o ochraně ovzduší.
Stacionárními zdroji jsou dva dieselagregáty, dieselagregát BCV 560-50 o jmenovitém tepelném příkonu
1 030 kWt a elektrickém výkonu 408 kVA a dieselagregát CATERPILLAR 3508 TA o jmenovitém tepelném
příkonu 2 181 kWt a elektrickém výkonu 800 kVA. Stacionární zdroje slouží jako záložní zdroje energie. Palivem
je motorová nafta. Stacionární zdroje jsou umístěny v Mošnově č.p. 401, k.ú. 699934 Mošnov, a jejich
provozovatelem je právnická osoba Letiště Ostrava, a.s., IČO 268 27 719.
Dopisem č.j.: MSK 1426/2014, sp.zn.: ŽPZ/31537/2013/KoL, ze dne 7.1.2014, požádal krajský úřad v souladu
s § 12 odst. 2 zákona o ochraně ovzduší Českou inspekci životního prostředí (dále „inspekce“)
o vyjádření. Dne 17.1.2014 bylo krajskému úřadu doručeno vyjádření inspekce ze dne 16.1.2014,
zn.: ČIŽP/49/OOO/1309281.005/14/VRT.
Inspekce ve svém vyjádření m.j. uvádí: „ČIŽP předloženou žádost včetně doložených podkladů posoudila
a nemá žádných závažných připomínek k vydání předmětného povolení pro stacionární vyjmenovaný spalovací
zdroj.“.
2/4
tel.: 595 622 222
fax: 595 622 126
ID DS: 8x6bxsd
IČ: 70890692
Bankovní spojení: Česká spořitelna, a. s. – centrála Praha
DIČ: CZ70890692
č. účtu: 1650676349/0800
Úřední hodiny Po a St 9.00–17.00; Út, Čt 9.00–14:30; Pá 9.00–13:00
www.kr-moravskoslezsky.cz
Čj: MSK 132708/2013
Sp. zn.: ŽPZ/31537/2013/KoL
Na základě uvedených skutečností shledal krajský úřad podkladové materiály pro vydání povolení provozu dvou
stacionárních zdrojů podle § 11 odst. 2 písm. d) zákona o ochraně ovzduší za dostatečné, a proto rozhodl tak,
jak je ve výrokové části tohoto rozhodnutí uvedeno. Závazné podmínky dle § 12 odst. 4 zákona o ochraně
ovzduší krajský úřad nestanovil, neboť nejsou relevantní vzhledem k typu zdrojů a množství znečišťujících látek
vnášených do ovzduší, případně vyplývají ze zákona o ochraně ovzduší (a tudíž je bezpředmětné je stanovovat
tímto rozhodnutím) a prováděcího právního předpisu, nebo nejsou zákonem o ochraně ovzduší a jeho
prováděcím právním předpisem vyžadovány.
Krajský úřad také v souladu s § 4 odst. 7 zákona o ochraně ovzduší posoudil zda s ohledem na uspořádání
stacionárních zdrojů se pro účely stanovení celkového tepelného příkonu spalovacích stacionárních
zdrojů jmenovité tepelné příkony sčítají či nesčítají a dospěl k závěru, že odvod znečišťujících látek
samostatným komínem je realizován neboť znečišťování společným komínem bez ohledu na počet komínových
průduchů není možné, a to s ohledem na uspořádání stacionárních zdrojů a s přihlédnutím k jejich
technickému řešení odvodu znečišťujících látek (m.j. s ohledem na běžná technická řešení, účel
využití stacionárních zdrojů, bezpečnost atd.).
Krajský úřad v souladu s ustanovením § 36 správního řádu dal účastníkovi řízení možnost vyjádřit se před
vydáním rozhodnutí k jeho podkladům i ke způsobu jejich zjištění, případně navrhnout jejich doplnění,
a to dopisem č.j.: MSK 46804/2014, sp.zn.: ŽPZ/31537/2013/KoL, ze dne 3.4.2014. Oznámení o možnosti
vyjádřit se k podkladům rozhodnutí před jeho vydáním bylo účastníkovi řízení doručeno prostřednictvím datové
schránky dne 3.4.2014. Účastník řízení této možnosti nevyužil.
Provozovatel stacionárních zdrojů je povinen dodržovat povinnosti provozovatelů dle zákona o ochraně ovzduší
a dále dle vyhlášky č. 415/2012 Sb., o přípustné úrovni znečišťování a jejím zjišťování a o provedení některých
dalších ustanovení zákona o ochraně ovzduší.
Poučení
Proti tomuto rozhodnutí se lze odvolat k Ministerstvu životního prostředí podáním učiněným u zdejšího
krajského úřadu, a to ve lhůtě 15 dnů ode dne jeho doručení (§ 83 odst. 1 správního řádu) v souladu
s ustanovením § 82 odst. 2 správního řádu. Odvolání se podává v počtu jednoho stejnopisu. Podané odvolání
má v souladu s § 85 odst. 1 správního řádu odkladný účinek. Odvolání jen proti odůvodnění rozhodnutí je
nepřípustné.
Ing. Marek Bruštík
vedoucí oddělení
ochrany ovzduší a integrované prevence
3/4
tel.: 595 622 222
fax: 595 622 126
ID DS: 8x6bxsd
IČ: 70890692
Bankovní spojení: Česká spořitelna, a. s. – centrála Praha
DIČ: CZ70890692
č. účtu: 1650676349/0800
Úřední hodiny Po a St 9.00–17.00; Út, Čt 9.00–14:30; Pá 9.00–13:00
www.kr-moravskoslezsky.cz
Čj: MSK 132708/2013
Sp. zn.: ŽPZ/31537/2013/KoL
Rozdělovník:
1.
Účastník řízení:
Letiště Ostrava, a.s., sídlem Mošnov – Letiště Ostrava č.p. 401, 742 51, IČO 268 27 719
2.
Dotčený správní orgán (po nabytí právní moci):
Česká inspekce životního prostředí, Oblastní inspektorát Ostrava, Oddělení ochrany ovzduší Valchařská 15,
702 00 Ostrava
4/4
tel.: 595 622 222
fax: 595 622 126
ID DS: 8x6bxsd
IČ: 70890692
Bankovní spojení: Česká spořitelna, a. s. – centrála Praha
DIČ: CZ70890692
č. účtu: 1650676349/0800
Úřední hodiny Po a St 9.00–17.00; Út, Čt 9.00–14:30; Pá 9.00–13:00
www.kr-moravskoslezsky.cz
Download

Provoz 2 dieselagregát Mošnov