Ochrana životního
prostředí a změna
klimatu
Environmental protection
and climate change
Sysel obecný, foto: Jiří Bohdal
▪
▪
▪
▪
Biodiverzita a ekosystémové služby
Monitorování a integrované plánování a kontrola v životním prostředí
Adaptace na změnu klimatu
Zachycování a ukládání oxidu uhličitého (CCS)
▪
▪
▪
▪
Biodiversity and ecosystem services
Environmental monitoring and integrated planning and control
Adaptation to climate change
Carbon capture and storage (CCS)
www.eeagrants.cz www.norwaygrants.cz
www.eeagrants.org www.noramb.cz
Sociální inkluze
a pomoc
ohroženým dětem
Social inclusion and help
to children at risk
Sdružení Podané ruce, Olomouc,
foto: Helena Benýšková/Norské velvyslanectví
▪ Ohrožené děti a mládež
- deinstitucionalizace péče o ohrožené děti
-práva dětí a mládeže, účast v rozhodovacích procesech
▪
Národní, regionální a místní iniciativy pro snižování nerovností
mezi skupinami a na podporu sociálního začleňování
▪
Children and youth at risk
-deinstitutionalization of the care for children at risk
-children’s and youth rights, involvement in decision-making processes
▪
Local and regional initiatives to reduce national inequalities and
to promote social inclusion
www.eeagrants.cz www.norwaygrants.cz
www.eeagrants.org www.noramb.cz
Posilování
občanské
společnosti
Strengthening civil
society
Jarní cyklojízda 2008, foto: Lubomír Kotek/Auto*Mat
▪
Program pro nevládní neziskové organizace
-lidská práva, práva menšin, genderová rovnost
-demokracie, transparentnost
-posilování kapacit NNO
-ochrana životního prostředí, děti a mládež
▪ Fund for non-governmental organisations
-human rights, minority rights, gender equality
-democracy, good governance, transparency
-capacity building of NGOs
-environmental protection, children and youth
www.eeagrants.cz www.norwaygrants.cz
www.eeagrants.org www.noramb.cz
Kulturní dědictví
a současné
umění
Cultural heritage
and contemporary arts
Filozofický sál, foto: archiv Strahovské knihovny
▪
Zachování a revitalizace kulturního dědictví
-sbírky muzejní povahy, písemné kulturní dědictví, filmové dědictví
-nemovité kulturní památky, průmyslové dědictví
▪
Podpora rozmanitosti v kultuře a umění v rámci evropského kulturního dědictví
-prezentace současného umění
▪
Conservation and revitalisation of cultural heritage
-museum-type collections, written cultural heritage, film heritage
-immovable cultural heritage, industrial heritage
▪
Promotion of diversity in culture and arts within European cultural heritage
-presentation of contemporary arts
www.eeagrants.cz www.norwaygrants.cz
www.eeagrants.org www.noramb.cz
Spolupráce
ve vědě
a vzdělávání
Cooperation in research
and education
Čeští vědci na Svalbardu,
foto: Jihočeská univerzita
▪ Spolupráce škol a stipendia
-institucionální spolupráce
-mobilita studentů a akademických pracovníků
▪ Fond pro podporu výzkumu
-společenské a humanitní vědy, životní prostředí, zdraví
▪ Cooperation among schools and scholarships
-institutional cooperation
-mobility of students and academic staff
▪ Research support fund
-social sciences and humanities, environment, health
www.eeagrants.cz www.norwaygrants.cz
www.eeagrants.org www.noramb.cz
Podpora
veřejného zdraví
Public health support
Péče o nezralé novorozence ©Nadace Charty 77
▪ Iniciativy v oblasti veřejného zdraví
-psychiatrická péče
-péče o děti
▪ Public health initiatives
-mental health
-child care
www.eeagrants.cz www.norwaygrants.cz
www.eeagrants.org www.noramb.cz
Rovnost pohlaví
Gender equality
Ilustrační obrázek, foto: Fórum 50%
▪Uplatňování hlediska rovných příležitostí žen a mužů
▪Podpora slaďování pracovního a soukromého života
▪Domácí násilí a násilí založené na pohlaví
▪
Mainstreaming gender equality
▪
Promoting work-life balance
▪
Domestic and Gender-based violence
www.eeagrants.cz www.norwaygrants.cz
www.eeagrants.org www.noramb.cz
Justice a vnitřní
záležitosti
Justice and home
affairs
Stráž pod Ralskem, foto: Archiv Vězeňské služby ČR
▪Spolupráce v rámci Schengenu a boj proti přeshraniční a organizované
trestné činnosti, včetně nezákonného obchodování s lidmi a migrace
zločineckých skupin
▪Budování kapacit a spolupráce v justici
▪Nápravné služby včetně alternativních trestů
▪Schengen cooperation and combating cross-border and organised crime,
including trafficking and itinerant criminal groups
▪Judicial capacity-building and cooperation
▪Correctional services, including non-custodial sanctions
www.eeagrants.cz www.norwaygrants.cz
www.eeagrants.org www.noramb.cz
Download

Biodiverzita a ekosystémové služby Monitorování a integrované