T.C.
NEVŞİHİR HACI BEKTAŞ VELİ ÜNİVERSİTESİ
GÜZEL SANATLAR FAKÜLTESİ
ÖZEL YETENEK SINAVI
KILAVUZU
2014–2015
EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI
RESİM BÖLÜMÜ
RESİM ANASANAT DALI
NEVŞEHİR
2014
1
SINAVLARIN DUYURULMASI
Nevşehir Hacı Bektaş Veli Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi Resim Bölümü Resim
Anasanat Dalı Özel Yetenek Sınavı ile ilgili kontenjan, ön kayıt, sınav tarihleri ve aday olmak
için gerekli koşullar aşağıda belirtilmiştir.
Programın
Adı
Kontenjan Başvuru
ve
Sınav
Tarihi
Ön Kayıt
Tarihi
Resim
Bölümü
(Normal
Öğretim)
30+3*
23
Haziran04
Temmuz
2014
30+3*
23
Haziran04
Temmuz
2014
Resim
Bölümü
(İkinci
Öğretim)
Kesin Kayıt
Tarihi
Yedek Adayların
Boş Kalan
Kontenjanlara Kayıt
Tarihi
08-12 Eylül 2014
07-08
Temmuz
2014
Bu tarihler arasında
01-05 Eylül
kontenjanların dolmaması
2014
halinde Üniversitemiz
Web sayfasından yeni
tarihler ilan edilecektir.
08-12 Eylül 2014
07-08
Temmuz
2014
Bu tarihler arasında
01-05 Eylül
kontenjanların dolmaması
2014
halinde Üniversitemiz
Web sayfasından yeni
tarihler ilan edilecektir.
*Yabancı Kontenjanı
Ön Kayıt Yeri: Nevşehir Hacı Bektaş Veli Üniversitesi Öğrenci İşleri Daire Başkanlığı Özel
Yetenek Sınavı Kayıt Bürosu
Not: Hafta sonu kayıt yapılmayacaktır.
Sınav Yerleri: Nevşehir Hacı Bektaş Veli Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi
2
BAŞVURU İÇİN GEREKLİ ŞARTLAR
a) Türkiye Cumhuriyeti Vatandaşı veya Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti vatandaşı olmak.
b) 2014 – Yükseköğretime Geçiş Sınavı (YGS) puan türlerinin birinden en az 150 puan
almış olmak.
c) Yüksek Öğretime Geçiş Sınavı (YGS) ile herhangi bir Yüksek Öğretim Önlisans
programına kesin kayıt hakkı kazanmış olan adaylar da bu programlara başvurabilirler.
d) Başvuru belgelerinden herhangi birinin, fotokopi ve asıllarının birbirine uymaması
halinde, belge sahibi sınavı kazanmış olsa da kaydı yapılmayacaktır.
e) Başvurular şahsen yapılacak olup posta ile yapılan başvurular kabul edilmeyecektir.
BAŞVURU İÇİN GEREKLİ BELGELER
a) Başvuru dilekçesi (Kayıt esnasında verilecek).
b) İki adet renkli vesikalık fotoğraf (Son altı ay içinde çekilmiş, adayın sınavdaki
görünümüne uygun olmalıdır).
c) Nüfus cüzdanı aslı ve 1 adet fotokopisi.
d) 2014 yılına ait YGS Sonuç Belgesi ve 1 adet fotokopisi.
e) Diplomanın veya mezuniyet belgesinin aslı ve 1 adet fotokopisi.
f)
Özel Yetenek Sınav Başvuru Ücret Dekontu: Adayların Resim Bölümü, Resim Anasanat
Dalı (I. Öğretim) tek sınav için 150,00 TL, Resim Bölümü, Resim Anasanat Dalı (II.
Öğretim) tek sınav için 150,00 TL, her iki sınava da kayıt yaptıran adayların 200,00 TL
sınav başvuru ücreti yatırmaları gerekmektedir. Resim Bölümü, Resim Anasanat Dalı (I.
Öğretim ve II. Öğretim) ile birlikte başvurulan diğer bölümlerin her bir sınavı (I. Öğretim
için ayrı, II. Öğretim için ayrı) için 50,00 TL ilave ücret ödenecektir.
g) Resim Bölümü Resim Anasanat Dalı I.Öğretim ve II. Öğretim sınavları ile Seramik ve
Cam bölümü Seramik Anasanat Dalı I.öğretim sınavları aynı tarih ve saatte yapılacaktır.
Aday aynı sınav evrakında tercih sıralaması yapacaktır .
h) Sınav başvuru ücreti, TR3800 0120 0968 6000 0600 0002 numaralı NEÜ Strateji
Geliştirme Daire Başkanlığı Halk Bankası Nevşehir Şubesi hesabına yatırılacaktır.
Adaylar, Özel Yetenek Sınav Harcı yatırdıklarına dair banka dekontunu ön kayıt bürosuna
teslim edeceklerdir. Yatırılan sınav harcı her ne sebeple olursa olsun iade edilmez.
i) Başvuru belgelerinin herhangi birinin, fotokopi ve asıllarının birbirine uymaması halinde
belge sahibi sınavı kazanmış olsa dahi kaydı yapılmayacak ve hakkında yasal işlem
yapılacaktır.
3
ADAYLARIN ÖZEL YETENEK SINAVI’NA GİREBİLMELERİ İÇİN YANLARINDA
BULUNDURMALARI GEREKEN BELGELER
a) Özel Yetenek Sınavı Giriş Kartı
b) Fotoğraflı (son 6 ay içinde çekilmiş) Onaylı Özel Kimlik Belgesi (Nüfus Cüzdanı, Sürücü
Belgesi veya Pasaport).
A –RESİM BÖLÜMÜ RESİM ANASANAT DALI ÖZEL YETENEK SINAVI
SINAV TARİHLERİ YERİ VE SAATLERİ
Sınav Yeri:
Resim Bölümü Resim Anasanat Dalı sınavı; Nevşehir Hacı Bektaş Veli Üniversitesi Güzel
Sanatlar Fakültesi Binasında (Hacıbektaş) 07- 08 Temmuz 2014 tarihinde iki (2) gün olmak üzere
iki aşamalı sınav yapılacaktır.
Belirtilen tarihlerde Resim Bölümü Resim Anasanat Dalı Resim Anasanat Dalı, Normal
Öğretim sınavı 7 Temmuz 2014’te saat 10.00’da canlı modelden Desen sınavı yapılacaktır. Aynı
gün saat 14.00’te İmgesel sınavı yapılacaktır.
Adaylar sınav saatinden en az 1 saat önce sınav yerinde hazır bulunacak ve önceden
belirlenmiş olan salonlara yerleştirilecektir.
Sınav tarihi, yeri ve saatlerinde sınav jürisinin isteği üzerine, Sınav Yürütme Kurulunca,
aday sayısının çokluğuna göre uygun görülen değişiklikler yapılabilir.
SINAV ARAÇ VE GEREÇLERİ
a) Adaylar sınava gelirken yanlarında kurşun kalem, silgi, kalemtıraş ve mandal/kıskaç dışında
herhangi bir malzeme getirmeyecektir.
b) Adayların kullanacakları 50x35 cm boyutlarındaki kâğıtlar ve altlıklar sınav esnasında
verilecektir.
4
SINAVLARIN YAPILMASI
Resim Bölümü Resim Anasanat Dalı Özel Yetenek sınavı iki aşamalı olarak yapılacaktır.
İki aşamadan elde edilen Özel Yetenek Sınavı Puanının aritmetik ortalaması 50’nin altında olan
adayın sınavı başarısız kabul edilerek diğer hesaplama yapılmayacaktır.
Sınav başladığında, adaylar kendilerine verilecek olan kağıtların üzerine ad, soyad, baba
adı ve aday numaralarını yazacaklardır. Sınav görevlileri gözetiminde isimlerin üzerleri
kapatılarak yapıştırılacaktır.
Sınav başladıktan sonraki ilk 15 dakika içinde sınava geç kalan öğrenciler Sınav Yürütme
Kurulu Başkanı’nın yazılı izni ile bulundukları oturumda sınava alınacaklardır. İlk 15 dakikadan
sonra hiçbir öğrenci sınava alınmayacaktır. Geç kalan öğrencilere ek süre verilmeyecektir. Sınav
süresince görevlilerle konuşmak ve soru sormak yasaktır. Aynı şekilde görevlilerin de adaylarla
yakından ve alçak sesle konuşmaları yasaktır. Cep telefonu ile sınava girmek kesinlikle yasaktır.
I. ve II. AŞAMA SINAVLARI
Adaylar,
 07 Haziran 2014 tarihinde, saat 10.00’da canlı modelden desen sınavı yapılacaktır.
 07 Haziran 2014 tarihinde, saat 14.00’te imgesel sınavı yapılacaktır.
Her iki sınav 100 tam puan üzerinden değerlendirilecek ve her iki sınavın ortalaması
alınacaktır. 50 puanın altında olan adayın sınavı başarısız kabul edilerek hesaplama
yapılmayacaktır.
Desen Sınavı

Canlı
Modelden
(karakalem)
desen
çalışması,
100
tam
puan
üzerinden
değerlendirilecektir.

Çalışma (dinlenme araları dâhil) 120 dakika sürecektir.
İmgesel Tasarım Sınavı

İmgesel Tasarım (karakalem) çalışması (dinlenme araları dâhil) 120 dakika sürecektir.

Sınav sorusu sınav başlamadan 30 (Otuz) dakika önce sınav jürisi tarafından hazırlanır.
Not: Sınav Jürisi, Sınav Yürütme Kurulunun onayı ile yaptırılması istenilen imgesel çalışmanın
özelliğine göre sınav süresinde kısmî değişiklik yapabilir.
5
SINAVLARIN DEĞERLENDİRİLMESİ
- Anatomi,
- Kompozisyon (Düzenleme ve yerleştirme),
- Proporsiyon (Oran-Orantı),
- Perspektif (Mekândaki Görünüş),
- Teknik Olgunluk,
- Duyarlılık,
- Yaratıcılık,
- Özgün Tasarım,
- Estetik ve Plastik Elemanlar, vb.
AÇIKLAMA:
Resim Bölümü Resim Anasanat Dalı Özel Yetenek Sınavı ile ilgili her türlü itirazlar Özel
Yetenek Sınavı Yürütme Kurulu Başkanlığı’na dilekçe ile yazılı olarak yapılacaktır. Sonuç ne
olursa olsun yatırılan ücret geri ödenmeyecektir. İtirazlar sınav sonucunun ilan edilişinden
sonraki ilk 7 Gün içinde yapılabilecek, 7. Günden sonra yapılan itirazlar değerlendirilmeyecektir.
YERLEŞTİRME PUANLARININ (YP) BELİRLENMESİ
Resim Bölümü Resim Anasanat Dalı Özel Yetenek Sınavında alınan puan baz alınarak
Özel Yetenek Sınavı Puanı (ÖYSP) bulunur. Bu puan, her yıl ÖSYM Sınav Kılavuzunun “Özel
Yetenek Gerektiren Eğitim Programları ile İlgili İşlemler” başlığı altında verilen, ÖYSP Standart
Puanına (ÖYSP-SP) dönüştürülür. Elde edilen bu standart puan, Ortaöğretim Başarı Puanı (OBP)
ve o yıla ait Yükseköğretime Geçiş Sınavı Puanı (YGS-P) ile birlikte, ÖSYM Sınav Kılavuzunda
“Özel Yetenek Gerektiren Eğitim Programları ile İlgili İşlemler” başlığı altında açıklandığı
şekliyle, yerleştirmeye esas olan puanın hesaplanmasında kullanılır (YP). Bu hesaplamada YGS
puanı olarak dört puan türünün en yükseği değerlendirmeye alınır. YP hesabıyla ilgili daha geniş
bilgi Özel Yetenek Sınavı Kılavuzunda verilir.
6
Sınav Sonuçlarının Açıklanması:
a) Sınav Yürütme Kurulu tarafından özel yetenek sınavı puanlama sonuçlarının kesin tespiti
yapılır ve Dekanlık Makamına sunulur. Her Anasanat Dalı için öğretim türüne göre ayrı ayrı
alınacak öğrenci kontenjanı kadar asil ve yine öğrenci kontenjanı kadar da yedek liste Dekanlık
Makamınca ilan edilir. Canlı Modelden Desen ve İmgesel Tasarım sınavlarının aritmetik
ortalaması hesaplanarak en az 50 puan alan adaylar arasından asil ve yedek liste belirlenir.
b) Adayların aldıkları puanların eşit olması halinde ÖYSP puanı yüksek olana öncelik tanınır.
KESİN KAYITLAR
1- Asıl listeden kazananların kesin kayıtları 01 Eylül 2014 tarihinden itibaren (08:00 – 17:00
Saatleri arasında) Nevşehir Hacı Bektaş Veli Üniversitesi Öğrenci İşleri Daire Başkanlığı’nda
yapılacaktır. Bu tarihler arasında sağlık mazereti nedeniyle kayıt yaptırmaya gelemeyecek
adayların yerine, bu adayların durumlarını belgeleyen Devlet Hastanesinden alınmış rapor ile
kanuni vekili kayıt yaptırabilir. Bunun haricinde belirlenen tarihlerde kayıtlarını yaptırmamış
adayların hiçbir mazereti kabul edilmez. 5 Eylül (Saat 17:00’a kadar) kesin kayıtların son
günüdür.
2- Kayıtlarını yaptırmayan aday ve adayların yerine yedek listeden yerleştirme yapılır. 2014–
2015 öğretim yılında Fakültemiz Resim Bölümü Resim Anasanat Dalı Özel Yetenek Sınavı
Sonucu asil listeden kayıt yaptırmayanların yerine, boş kalan kontenjanlara yedek listede yer
alan adaylar 08 Eylül 2014 tarihinde (08:00 – 17:00 Saatleri arasında) dilekçeleri ile müracaat
ederler. Yedek listeden kayıt haklarını kazananların ise kayıtlarını 08-12 Eylül 2014 tarihinde
(08:00 – 17:00 Saatleri arasında) yaptırmaları gerekmektedir. 19 Eylül 2014 tarihinde dilekçe
vermeyen yedek adaylar daha sonra kayıt hakkı talep edemezler.
3- Asil ve yedek listeden yapılan kayıtların tamamlanmasından sonra da, kontenjan açığı
oluşması durumunda, fakülte yönetim kurulu kararı almak koşuluyla yedek listedeki öğrenci
sırasına göre kontenjan tamamlama yoluna gidilir.
7
ÖNEMLİ NOT: Özel Yetenek Sınav Kılavuzunda belirtilen kesin kayıt tarihleri ile Yüksek
Öğretim Kurumunun beyan ettiği üniversitelere kayıt tarihleri (Öğrenci Yerleştirme Sınavı Kayıt
Tarihleri) karıştırılmamalıdır. Bu kılavuzda belirtilen kayıt tarihleri (Özel Yetenek Sınavı Kayıt
Tarihleri) esas olup kayıt tarihlerinin geçirilmemesi, aksi takdirde kayıt hakkının kaybedileceği
önemle duyurulur.
2014 YGS ÖZEL YETENEK SINAVI İLE ÖĞRENCİ ALAN EĞİTİM
PROGRAMLARINDA SINAV SONUÇLARININ DEĞERLENDİRİLMESİ
Resim Bölümü Resim Anasanat Dalı Özel yetenek gerektiren programların sınavları ile
seçme ve yerleştirme işlemleri yükseköğretim kurumlarınca yapılmaktadır. Özel yetenek
gerektiren programlara başvurular doğrudan programın bağlı bulunduğu yükseköğretim
kurumuna yapılır. Sınav ve değerlendirme işlemleri ilgili yükseköğretim kurumu tarafından
yürütülür. Yükseköğretim programları için özel yetenek sınavları bu programların bağlı olduğu
yükseköğretim kurum kurallara bağlı kalınarak sınav puanları, ortaöğretim başarı puanı ve en
yüksek YGS puanlarının katkısından oluşan puan göz önünde tutularak yerleştirme yapılacaktır.
Özel Yetenek Sınavı sonuçlarına göre öğrenci alan programlardan eş değer lisans
programlarına yatay geçiş yoluyla geçmek isteyen adayların ilgili puan türünde 150 veya daha
fazla puan almış olmaları zorunludur.
Yurt dışı ve KKTC'deki üniversitelerin özel yetenek sınavı sonuçlarına göre öğrenci alan
programlarında öğrenime başlayan öğrencilerin ülkemizdeki üniversitelere yatay geçiş yapmaları
mümkün değildir.
Merkezî yerleştirme ile bir yükseköğretim programına kesin kayıt hakkı kazanmış adaylar
da isterlerse özel yetenek sınavıyla öğrenci alan yükseköğretim programlarına başvurabilirler.
8
ÖZEL YETENEK GEREKTİREN EĞİTİM PROGRAMLARI İLE İLGİLİ İŞLEMLER
Özel Yetenek Sınavı sonuçlarına göre öğrenci alan Antrenörlük Eğitimi, Beden Eğitimi ve Spor
Öğretmenliği, Müzik Öğretmenliği, Seramik ve Cam-İş Öğretmenliği, Rekreasyon, Spor
Bilimleri ve Spor Yöneticiliği programlarına (Bu programlar bundan böyle “Eğitim Programları”
olarak adlandırılacaktır.) öğrenci seçme işlemleri aşağıdaki hususlar göz önünde tutularak
yapılacaktır.
1. Başvurular üniversiteler tarafından alınacaktır.
2. Eğitim programlarına başvurabilmek için adayların 2014-YGS’ye girmiş olmaları zorunludur.
3. Başvuru için gazetelere ve diğer yayın organlarına verilecek ilanlarda;
2014 – Yükseköğretime Geçiş Sınavı (YGS) puan türlerinin birinden en az 150 puan almış
olmak, gerektiği bilgileri yer alacaktır.
4. Eğitim programları için, programın özelliğine göre, yetenek sınavları üniversitelerce
hazırlanacak, uygulanacak ve sınavın sonuçları toplanarak bir puan halinde ifade edilecektir. Bu
puana bundan böyle Özel Yetenek Sınavı Puanı (ÖYSP) denecektir.
5. Üniversiteler, Özel Yetenek Sınavına giren adayların ortaöğretim başarı puanlarını (OBP)
ÖSYM'nin İnternet adresinden 2014 YGS sonuçları açıklandıktan sonra edinebileceklerdir.
6. Yerleştirmeye esas olan puanın hesaplanması için aşağıdaki üç puan belli ağırlıklarla
çarpılarak toplamı alınacaktır.
a) ÖYSP Standart Puanı (ÖYSP-SP)
b) Ortaöğretim Başarı Puanı (OBP)
c) 2014-YGS Puanı (YGS-P) (YGS puanlarının en yükseği)
7. Özel Yetenek Sınavı Puanının (ÖYSP) ağırlıklandırmaya girebilmesi için bu puanların
standart puanlara çevrilmesi gerekir. ÖYSP’lerin standart puana çevrilmesi için önce ÖYSP
dağılımının ortalaması ve standart sapması hesaplanacak, daha sonra da her aday için aşağıdaki
formül kullanılarak ÖYSP Standart Puanı hesaplanacaktır.
9
(
Adayın
ÖYSP
Puan
ÖYSP Standart
ÖYSP
)
_ Dağılımının
Ortalaması
ÖYSP Puan dağılımının
Puanı ( ÖYSP - SP ) = 10 x
Standart Sapması
+ 50
Bu durumda her adayın bir ÖYSP Standart Puanı (ÖYSP - SP) olacaktır. ÖYSP - SP dağılımının
ortalaması 50, standart sapması 10’dur.
8. Yerleştirmeye esas olacak puan (Yerleştirme puanı = YP ) aşağıdaki formül kullanılarak
hesaplanacaktır.
a) Aday aynı alandan geliyorsa (Örneğin, Aday Güzel Sanatlar Lisesinin Resim alanından
geliyorsa)
i.
YP = ( 1,17 x ÖYSP - SP ) + ( 0,11 x OBP ) + ( 0,22 YGS - P ) + ( 0,03 x OBP )
b) Aday diğer alanlardan geliyorsa (Örneğin, Resim bölümü programı için aday genel lisenin
Sosyal Bilimler alanından geliyorsa)
ii. YP = ( 1,17 x ÖYSP - SP ) + ( 0,11 x OBP ) + ( 0,22 YGS - P )
9. Daha önce YGS, YGS/LYS puanı veya özel yetenek sınavı sonucu ile örgün yükseköğretim
programına yerleştirilmiş adayların ortaöğretim başarı puanlarına uygulanacak katsayılar yarıya
düşürülecektir. Bu kural açık öğretimin kontenjan sınırlaması olan programları için de uygulanacaktır.
Sınavsız geçiş ile meslek yüksekokulları veya açık öğretimin kontenjan sınırlaması olmayan
programlarına 2013-YGS'de yerleştirilen adaylara bu kural uygulanmayacaktır.
10. Adaylar YP puanlarına göre en yüksek puandan başlamak üzere sıraya konacak ve kontenjan
sayısı kadar aday sınavı kazanmış olacaktır.
Sınav Tarihi:
Bölümü
Resim Bölümü
(I. Öğretim ve
II.Öğretim)
Tarih
Saat
Yer
07.07.2014 (Desen)
10.00
07.07.2014 (İmgesel)
14.00
Güzel Sanatlar
Fakültesi
1
0
Bilgi İçin: www.nevsehir.edu.tr
Tel: 0384 441 34 55
0384 228 10 00 (19002, 19003)
Fax: 0384 441 34 56
1
1
Download

tc nevşihir hacı bektaş veli üniversitesi güzel sanatlar fakültesi özel