Copyright (c) 2008 [email protected]
1.1 Teorie tréninkové /florbalové/ jednotky
Tréninková jednotka, dále jen TJ, je základní organizační celek
tréninkového celku. Uskutečňují se v ní konkrétní trenérské záměry. Délka
TJ může být od 45 min do 2-3 hodin. TJ se dělí to 3 částí:
• Přípravná část
• Hlavní část
• Závěrečná část
Přípravná část
Slouží jako příprava organismu a psychiky sportovce na
tréninkovou zátěž a plnění hlavních a vedlejších úkolů v TJ.
o Psychologická příprava – hráči musí být seznámeni s úkoly
tréninku, pochopit nároky.
o Příprava pohybového aparátu – TJ musí být zahájena
prostřednictvím cvičení na protažení svalů a přípravu
kloubního aparátu. Intenzita těchto cvičení musí stoupat,
aby vyvolala odezvu ve funkčních systémech organismu.
o Příprava pohybové činnosti – obsahem přípravy pohybové
činnosti většinou bývá činnost, na kterou obsahově
navazuje hlavní část (tato část se u trenérů hodně
vynechává)
Trvání přípravné části je u každého trenéra jiné. Z pravidla trvá
15 – 45 minut podle délky tréninkové jednotky.
Hlavní část
Hlavní část tréninkové jednotky plní tyto úkoly:
o Rozvinutí nebo udržení jednotlivých pohybových schopností
o Nácvik a stabilizace sportovní techniky, taktiky
o Upevňování struktury sportovního výkonu nebo jeho částí
V praxi musíme brát v úvahu zásady pro sestavování
posloupnosti jednotlivých cvičení, která vycházejí z fyziologických
zákonitostí. Jedná se o únavu centrální nervového systému (CNS).
Doporučená posloupnost:
a) Obratnostní schopnosti
b) Rychlostní schopnosti
c) Silové schopnosti
d) Posilovací cvičení
e) Vytrvalostní schopnosti
Dále je důležité postupovat:
1. Postupovat od nejjednodušších cvičení
ke složitějším
2. Cvičení nová zařazovat na začátek
hlavní části, cvičení již osvojená by
měla následovat poté
Toto je důležité obecné schéma, které je třeba přizpůsobit
požadavkům TJ v určitém období. Součástí hlavní části by měla být téměř
vždy i hra.
Copyright (c) 2008 [email protected]
Závěrečná část
Zajišťuje plynulý přechod od maximální tréninkové zátěže
k postupnému návratu všech funkcí organismu k normálnímu stavu. Dále
přispívá k urychlení regeneračních procesů. Obsah je závislý na charakteru
zatížení v hlavní části TJ. Zpravidla by měla obsahovat v první fázi výklus
a v druhé fázi strečink.
Struktura i obsah TJ nesmí být stereotypní, mění se s ohledem na
věk, výkonnost sportovce a období tréninkového cyklu.
Download

1.1 Teorie tréninkové /florbalové/ jednotky Tréninková jednotka, dále