Technický list
PercoTop® KH
1K Alkyd Topcoat
Popis
PercoTop® KH je 1K krycí lak na bázi alkydové pryskyřice.
Produkty
PercoTop® KH
CS991
CS010-CS094
CS212
CS600
CS601
PercoTop® KH 1K Alkyd Topcoat
PercoTop® KH Binder
PercoTop® Tints
PercoTop® Sikkativ 376
PercoTop® Thinner Standard
PercoTop® Thinner 1K
Barevné odstíny
Barevné odstíny RAL a jiné vzorníky barev.
K dispozici v různých stupních lesku.
Vlastnosti
Snadná aplikace.
Různé možnosti použití.
Podklady
Vytvrzené, rozpouštědlům odolné, dobře zachovalé a zbroušené laky od výrobce nebo staré laky.
Povrchy ošetřené základní nátěrovou barvou nebo vyplněné tmelem.
1/5
Version 6/05/2010
PCTKH– 0 – CS
Tento technický list nahrazuje veškeré předchozí publikace.
Technický list
PercoTop® KH
1K Alkyd Topcoat
Příprava podkladu
Podklad musí být důkladně očištěn.
Povrch obrušte:
a. nasucho pomocí excenteru a odsávání prachu P320 – P500;
b. namokro brusným papírem P600 – P800.
Před aplikací dalšího nátěru odmastěte.
Hodnota VOC (těkavé organické látky) směsi připravené k aplikaci (Směrnice EU 1999/13/ES)
•
•
RAL 9010: 570 g/l s 15 % CS601.
RAL 9005: 578 g/l s 15 % CS601.
Zpracování
Ředidlo
Doporučená tloušťka suché vrstvy
2/5
PercoTop Thinner Standard CS 600
PercoTop Thinner 1K CS 601
35 – 50 µm
Version 6/05/2010
PCTKH– 0 – CS
Tento technický list nahrazuje veškeré předchozí publikace.
Technický list
PercoTop® KH
1K Alkyd Topcoat
Aplikační viskozita
DIN 4 při 20 °C
(s)
Ředidlo
(hmotn. %)
Rozvor
trysky
(mm)
Aplikační tlak /
tlak materiálu
(bar)
Počet
operací
18 - 20 s
15 – 20 %
1,3 – 1,4
3-5
2
18 - 20 s
15 – 20 %
1,3 – 1,4
Podle
údajů výrobce
2
Aplikace
hydraulickým
tlakem/Airmix
25 - 35 s
5 – 10 %
0,18
Tlaková nádoba/
čerpadlo
(vysokotlaké
stříkání)
18 - 20 s
Aplikace
Spádové/
pneumatické
podávání
(vysokotlaké
stříkání)
Stříkací
pistole HVLP
(nízkotlak)
Elektrostatické
stříkání
3/5
2-3
2
100
3–5
15 – 20 %
1,3 – 1,5
2
0,5 – 2
Po konzultaci s aplikačním technikem DuPont.
Version 6/05/2010
PCTKH– 0 – CS
Tento technický list nahrazuje veškeré předchozí publikace.
Technický list
PercoTop® KH
1K Alkyd Topcoat
Schnutí
Sušení na vzduchu při 20 °C
Zaschlost nátěru proti prachu
Nelepivý na omak
Suché po
Přisoušení
Odvětrání: 20 minut.
Podle tloušťky nátěru.
35 minut
Teplota objektu: 60 °C
Doba schnutí
Teplota při schnutí
Parametry
Viskozita při dodání
Teplota vzplanutí
Bílá
Ve formě dodávky
Černá
Ve formě dodávky
4/5
tloušťka suché vrstvy 40 µm
30 minut
6 – 24 hodin
30 – 75 hodin
Bílý:
70 – 80 s DIN 4
Černý: 70 – 80 s DIN 4
31 °C
Hustota
Sušina
Hmotnost
(%)
Teoretická
vydatnost
(při 40 µm)
2
(m /kg)
Teoretická spotřeba
materiálu
2
(při 40 µm) (g/m )
(g/cm³)
1,17
52,5
6,9
143
0,97
43,3
7,5
133
Version 6/05/2010
PCTKH– 0 – CS
Tento technický list nahrazuje veškeré předchozí publikace.
Technický list
PercoTop® KH
1K Alkyd Topcoat
Upozornění
Před přípravou konkrétního barevného odstínu a zároveň před
samotnou aplikací nutné důkladně promíchat.
Před aplikací se doporučuje kontrola barevných odstínů.
Skladovatelnost
12 měsíců v originálních obalech při teplotě 5 °C až 35 °C
Bezpečnost
Před použitím prostudujte bezpečnostní list.
Respektujte výstražné pokyny na obalu.
Zde poskytované informace korespondují s našimi vědomostmi platnými ke dni zveřejnění této publikace.
Tyto informace mohou být postupně revidovány s nově získávanými znalostmi a zkušenostmi.
Poskytované údaje se týkají běžného rozsahu produktových vlastností a vztahují se jen k výslovně
uváděným materiálům; tyto údaje nemusejí být pro daný materiál platné v případě kombinace s
jakýmikoliv jinými látkami či přísadami, nebo při jakémkoliv zpracování, není-li výslovně popsáno.
Poskytované údaje by neměly být používány k specifikaci technických podmínek nebo využívány
samostatně jako podklad plánování, nejsou ani určeny k nahrazování jakýchkoliv testů nutných pro zjištění
vhodnosti materiálu pro požadované účely. Jelikož společnost DuPont nemůže předcházet všem
odchylkám při skutečném konečném použití, nejsou poskytovány žádné záruky a DuPont nepřebírá
žádnou zodpovědnost ve spojitosti se zde poskytovanými informacemi. Nic v této publikaci nemůže být
považováno za souhlas jakkoliv využívat či porušovat patentová práva.
Copyright © 2009 DuPont. Všechna práva vyhrazena. Oválné logo společnosti DuPont , DuPont™, The
miracles of science™ a všechny produkty označené symboly ® nebo ™ jsou registrované obchodní
značky nebo ochranné značky E.I. du Pont de Nemours a spol. nebo poboček.
5/5
Version 6/05/2010
PCTKH– 0 – CS
Tento technický list nahrazuje veškeré předchozí publikace.
Download

PercoTop® KH