Ermächtigt
und notifiziert
g em äß Arti kel 10 der
Richtlinie des Rates vom
21. Dezember 1988 zur Angleichung der Rechts- und
Verwaltungsvorschriften
d er M i t g li e d s t aa t en
über Bauprodukte
(89/106/EWG)
Evropské technické schválení
ETA-07/00
PŘEKLAD Z NĚMECKÉHO ORIGINÁLU
Obchodní označení
EJOT upevňovací prvky pro ploché střechy
EJOT Fasteners Flat Roof
Držitel schválení
EJOT Baubefestigungen GmbH
In der Stockwiese 35
57334 Bad Laasphe
NĚMECKO
Předmět schválení
a účel použití
Upevňovací prvky pro systémy hydroizolace plochých střech
Trade name
Holder of approval
Generic type and use
Fasteners for flexible waterproofing membrane systems
of construction product
Platnost:
Validity:
vom
13. června 2013
bis
17. leden 2017
from
to
Výrobna
Manufacturing plant
Toto schválení obsahuje
This Approval contains
Výrobna 1, Výrobna 2, Výrobna 3, Výrobna 4, Výrobna 5, Výrobna 6, Výrobna 7
Factory 1, Factory 2, Factory 3, Factory 4, Factory 5, Factory 6, Factory 7
38 stran včetně 32 příloh
38 pages including 32 annexes
Evropská organizace pro technické schvalování
European Organisation for Technical Approvals
Z44680.13
8.04.02-181/13
Evropské technické schválení
ETA-07/0013 I
strana 2 z 28 | 13. června 201
PRÁVNÍ ZÁKLADY A VŠEOBECNÁ USTANOVENÍ
USTANOVENÍ
1 Toto Evropské technické schválení uděluje Německý institut pro stavební techniku DIBt v souladu se: - směrnicí Rady 89/106/EHS z 21. prosince 1988 o přizpůsobení právních a správních předpisů členských států o stavebních výrobcích1, změněnou směrnicí Rady2 93/68/EWG a nařízením (EG) Evropského parlamentu a rady3 č. 1882/2003; - zákonem o uváděnístavebních produktů do pohybu a o volném pohybu zboží se stavebními výrobky k realizaci směrnice Rady 89/106/EHS z 21. prosince 1988 o přizpůsobení právních a správních předpisů členských států o stavebních výrobcích a jiných právních úkonů Evropských společenství (Zákon o stavebních výrobcích ‐BauPG) z 28. dubna 19984, změněným naposledy zákonem z 1. října 20065; - společnými jednacími řády pro žádosti, přípravu a udělování Evropských technických schválení podle dodatku k rozhodnutí komise6 94/23/ES; - směrnicí o Evropském technickém schválení pro " Mechanicky upevňované střešní hydroizolační systémy ", ETAG 006.
2 Německý institut pro stavební techniku DIBt je oprávněn kontrolovat, zda se plní ustanovení tohoto evropského technického schválení. Tato kontrola může probíhat ve výrobně. Držitel evropského technického schválení však zůstává zodpovědný za shodu výrobků s evropským technickým schválením a za jejich použitelnost pro předpokládaný účel použití. 3 Toto evropské technické schválení nesmí být převedeno na jiné výrobce nebo zástupce výrobců, než ty, kteří jsou uvedeni na straně 1, nebo na jiné výrobny, než ty které jsou uvedeny na straně 1 tohoto evropského technického schválení. 4 Německý institut pro stavební techniku může toto evropské technické schválení zrušit, zvláště po sdělení komise na základě čl. 5 odst. 1 směrnice 89/106/EHS. 5 Toto evropské technické schválení se smí předávat dále pouze v nezkrácené podobě – i při elektronickém doručování. S písemným souhlasem Německého institutu pro stavební techniku DIBt však však může k částečné reprodukci dojít. Částečná reprodukce musí být jako taková označena. Texty a
obrázky v reklamních materiálech nesmí být ani v rozporu s evropským technickým schválením, ani ho nesmí zneužívat. 6 Evropské technické schválení uděluje příslušné schvalovací místo ve svém úředním jazyce. Toto znění odpovídá znění uvedenému v EOTA. Překlady do jiných jazyků musí být jako překlady označeny. 1 2 3 4 5 6 Úřední list Evropských společenství č. L 40 z 11. února 1989, str. 12 Úřední list Evropských společenství č. L 220 z 30. srpna 1993, str. 1 Úřední list Evropské unie L 284 z 31. října 2003, str. 25 Bundesgesetzblatt (spolkový zákon), díl I 1998, str. 812 Bundesgesetzblatt (spolkový zákon), díl I 2006, str. 2407, 2416 Úřední list Evropských společenství č. L 17 z 20.ledna.1994, str. 34 Evropské technické schválení
ETA-07/0013 II strana 3 z 28 | 13. června 2013 ZVLÁŠTNÍ USTANOVENÍ EVROPSKÉHO TECHNICKÉHO SCHVÁLENÍ 1 Popis výrobku/výrobků a účel použití 1.1 Popis výrobku U stavebních výrobků se jedná o mechanické upevňovací prvky. Stavební upevňovací prvky se skládají
ze šroubu z oceli s povlakem nebo nerezavějící oceli a talíře s pouzdrem nebo bez pouzdra. Talíře bez
pouzdra jsou vyrobeny z oceli s povlakem a talíře s pouzdrem jsou z plastu (polyamid nebo polyetylen). 1.2 Účel použití Použití upevňovacích prvků je zamýšleno pro upevnění střešních hydroizolačních pásů podle ETAG 006.
Nosnou konstrukci mohou tvořit ocelové trapézové profily, beton, pórobeton nebo dřevo.
Ustanovení tohoto evropského technického schválení jsou založany na předpokládané životnosti
upevňovacích prvků 10 let. Údaje o životnosti nelze vykládat jako záruku výrobce, nýbrž je nutné je
uvažovat pouze jako pomocný protředek pro výběr správného výrobku s přihlédnutím k očekávané, hospodářsky přiměřené životnosti stavebního díla.
použití upevňovacích prvků pro mechanicky upevněné střešní hydroizolační pásy podle ETAG 006
Pro
je vyžadována samostatná ETA pro celý hydroizolační systém. 2 2.1 Charakteristika výrobku a zkušební proces Charakteristika výrobku Upevňovací prvky musejí odpovídat údajům v přílohách 1 až 19.
Vlastnosti materiálů, rozměry a tolerance, které nejsou uvedeny v přílohách 1 až 19, musejí odpovídat
údajům v technické dokumentaci7 schválené k tomuto evropskému technickému schválení. 2.2 Bezpečnost při užívání (ER 4)
Charakteristické hodnoty a střední hodnoty únosnosti upevňovacích prvků v tahu jsou uvedeny v
přílohách 20 a 21. Tyto hodnoty byly zjištěny pomocí tahových zkoušek podle ETAG 006.
Upevňovací prvky splňují požadavky stanovené v ETAG 006 na chování při pootočení. Toto bylo
posouzeno na základě existujících praktických zkušeností výrobce.
7 Z.1
Technická dokumentace tohoto evropského technického schválení je uložena v Německém institutu pro stavební techniku DIBt a, pokud by byla významná pro úkoly příslušných schválených institucí zapojených do procesu schválení shody, musí být těmto schvalovacím místům předána. 8.04.02-218/1
Evropské technické schválení
ETA-07/0013 strana 4 z 28 | 13. června 2013
Hlediska životnosti
2.3 Požadavky na trvanlivost podle ETAG 006 (odolnost proti korozi upevňovacích prvků z kovu, odolnost
proti rázu a křehnutí upevňovacích prvků z plastu po teplotním stárnutí, požadavky na výsledky zkoušek Charpyho kladivem na plastových vzorcích před a po teplotním stárnutí) jsou splněny na všech kompo nentech z povrchově upravené oceli, polyamidu a polyetylenu. Veškeré komponenty z povrchově upravené oceli odolávají 15 cyklům zkoušky popsané v ETAG 006
(zkouška podle Kesternicha) a vykazují maximálně 15% povrchové koroze. Výsledky zkoušek k prověření rázové pevnosti a křehkosti komponentů z polyamidu a polyetylenu
vykazovaly rozdíl úrovní více jak 1,0 m před a po teplotním stárnutí těchto komponentů. Další výsledky
příslušné
zkoušky Charpyho kladivem po teplotním stárnutí neudávaly žádné snížené hodnoty ve srovnání
s výsledky před teplotním stárnutím. 3 Hodnocení a prokázání shody výrobku a označení CE 3.1 Systém prokazování shody Podle rozhodnutí 97/463/ES Evropské komise8 musí být použit systém osvědčení shody 2 +. Tento systém osvědčení shody je popsán dále: Systém 2+: základy Prohlášení výrobce o shodě výrobku na základě: (a) úkolů výrobce (1) první přezkoušení výrobku, (2) vlastní kontrola ve výrobě, (3) zkouška vzorků odebraných z výroby výrobcem dle stanoveného zkušebního plánu. (b) úkoly schvalovacího orgánu (4) certifikace vlastní kontroly ve výrobě na základě ‐ vstupní inspekce výrobny a vlastní kontroly výroby, ‐ průběžné kontroly, posuzování a uznávání vlastní kontroly ve výrobě. Poznámka: Schvalovací
místa jsou také označovana jako "notifikovaná místa".
3.2 Kompetence 3.2.1
3.2.1.1
Úkoly výrobce Vlastní kontrola ve výrobě Výrobce musí provádět stálou vlastní kontrolu výroby. Všechny údaje, požadavky a předpisy předepsané výrobcem se systematicky zachovávají ve formě písemných provozních a technologických pokynů. Vlastní kontrola ve výrobě musí zajišťovat, že je výrobek ve shodě s tímto evropským technickým schválením. Výrobce smí používat pouze výchozí materiály, které jsou uvedeny technické dokumentaci tohoto evropského technického schválení. 8
Z.1
Úřední list Evropských společenství/Unie L 80 z 18.03.1998.
8.04.02-218/1
Evropské technické schválení
ETA-07/0013 strana 5 z 28 | 13. června 2013
Vlastní kontrola výroba ve výrobně musí odpovídat zkušebnímu a kontrolnímu plánu z ledna 2007,
k tomuto evropskému technickému schválení, který je částí tohoto evropského technického schválení.
Zkušební a kontrolní plán je stanoven v souvislosti s vlastním systémem kontroly výroby prováděným výrobcem a je uložen u Německého institutu pro stavební techniku DIBt9.
Výsledky vlastní kontroly výroby se musí zaznamenávat a vyhodnocovat v souladu s ustanoveními zkušebního a kontrolního plánu.
3.2.1.2
Ostatní úkoly výrobce Výrobce musí smluvně pověřit instituci, která je schválená pro úkoly dle odst. 3.1 pro oblast "Upevňovací prvky pro střešní hydroizolační systémy" prováděním opatření dle odstavce 3.2.2. K tomuto účelu
musí výrobce schválené instituci předložit plán kontroly výroby dle odstavců 3.2.1.1 a 3.2.2.
Výrobce musí odevzdat prohlášení o shodě s vyjádřením, že stavební produkt je v souladu s
ustanoveními tohoto evropského technického schválení. 3.2.2 Úkoly schválených institucí Schválená instituce musí provést následující úkoly v souladu s plánem kontroly: -
první inspekci díla a vlastní kontroly výroby ve výrobně, -
průběžnou kontrolu, posouzení a uznání vlastní kontroly výroby ve výrobně. Schválená instituce musí zachyti t podstatné body svých výše uvedených opatření a zdokumentovat
dosažené výsledky a závěry v písemné zprávě. Schválená instituce pověřené výrobcem musí udělit certifikát o shodě ES s vyjádřením, že vlastní kontrola výroby ve výrobně odpovídá ustanovením tohoto Evropského technického schválení.
Pokud již ustanovení Evropského technického schválení a příslušného plánu kontroly nejsou plněna, musí certifikační orgán certifikát o shodě odebrat a neprodleně informovat Německý institut pro stavební techniku DIBt.
3.3 Označení CE Označení CE musí být umístěno na každém jednotlivém balení upevňovacích prvků. Za písmeny "CE" jsou
případně připojena identifikační čísla schváleného certifikačního orgánu, stejně tak následující doplňkové
údaje:
 jméno a adresa výrobce (právnické osoby odpovědné za výrobu);  obě poslední číslice roku, v němž proběhlo označení CE;  číslo certifikátu o shodě ES pro vlastní kontrolu výroby ve výrobně;  číslo evropského technického schválení;  název výrobku.
9
Z.1
Zkušební a kontrolní plán je nedílnou součástí dokumentace tohoto evropského technického schválení a může být vydán
jen schválenému místu
zapojenému do procesu prokázání shody. Viz odst. 3.2.2. 8.04.02-218/1
o
Evropské technické schválení
ETA-07/0013 strana 6 z 28 | 13. června 2013
4 Předpoklady, za kterých byla pozitivně posouzena použitelnost výrobku pro uvažované
použití 4.1 Výroba Evropské technické schválení bylo uděleno výrobkům na základě odsouhlasených údajů a informací, které jsou uloženy v Německém institutu pro stavební techniku DIBt a slouží k identifikaci posuzovaných a hodnocených výrobků. Změny výrobku nebo výrobního procesu, které by mohly vést k tomu, že uložené
údaje a informace již nejsou správné, se musí před zavedením sdělit Německému institutu pro stavební techniku DIBt. Německý institut pro stavební techniku DIBt rozhodne o tom, zda budou mít takové změny vliv na schválení a následně na platnost označení CE na základě schválení nebo ne, a příp. stanoví, zda je nutné dodatečné posouzení nebo změna schválení. Zabudování Zabudování probíhá výhradně podle údajů výrobce. Výrobce předá prováděcí firmě návod na montáž.
4.2 Pro použití upevňovacích prvků pro mechanicky připevňované střešní systémy podle ETAG 006 se předkládá platná ETA pro celý střešní hydroizolační
systém. Systémová ETA obsahuje nejen odpor proti účinkům sání
větru celého systému, nýbrž také výrobkové vlastnosti jednotlivých komponentů. Prohlášení shody zabudovaných upevňovacích prvků s ustanovaními tohoto evropského schválení
je
potvrzeno peostřednictvím realizační firmy.
5. Povinnosti výrobce Výrobce musí zabezpečit, aby byli všichni účastníci informování o zvláštních ustanoveních podle oddílů 1,
2 a 4. Tyto informace mohou být prováděny např. kopírováním odpovídajících částí evropského technického
schválení. Současně musí být uváděny veškeré údaje pro zabudování jednoznačně na balení a/nebo
na přiloženém letáku. Přednostně jsou údaje udávány v obrazové podobě.
Georg Feistel
Vedoucí oddělení
Z.1
Ověřil
8.04.02-218/1
Strana 7 evropského technického schválení
ETA‐07/0013 z 13. června 2013
překlad z německého originálu
EJOT střešní upevňovače
kombinace 1
Šroub: EJOT Dabo® SW 8 R 4,8 x LS
Držák: EJOT® HTK 82/40
příloha 1
Strana 8 evropského technického schválení
ETA‐07/0013 z 13. června 2013
překlad z německého originálu
EJOT střešní upevňovače
kombinace 2
Šroub: EJOT Dabo® SW 8 RT 4,8 x LS
Držák: EJOT® HTV 82/40
příloha 2
Strana 9 evropského technického schválení
ETA‐07/0013 z 13. června 2013
překlad z německého originálu
EJOT střešní upevňovače
kombinace 3
Šroub: EJOT Dabo® TKR 4,8 x LS
Držák: EJOT® HTK
příloha 3
Strana 10 evropského technického schválení
ETA‐07/0013 z 13. června 2013
překlad z německého originálu
EJOT střešní upevňovače
kombinace 4
Šroub: EJOT Dabo® TKE 4,8 x LS
Držák: EJOT® HTK
příloha 4
Strana 11 evropského technického schválení
ETA‐07/0013 z 13. června 2013
překlad z německého originálu
EJOT střešní upevňovače
kombinace 5
Šroub: EJOT Dabo® VHT‐R 4,8 x LS
Držák: EJOT® HTK
příloha 5
Strana 12 evropského technického schválení
ETA‐07/0013 z 13. června 2013
překlad z německého originálu
EJOT střešní upevňovače
kombinace 6
Šroub: EJOT Dabo® TKR 4,8 x LS
Držák: EJOT® HTK 2G
příloha 6
Strana 13 evropského technického schválení
ETA‐07/0013 z 13. června 2013
překlad z německého originálu
EJOT střešní upevňovače
kombinace 7
Šroub: EJOT Dabo® TKE 4,8 x LS
Držák: EJOT® HTK 2G
příloha 7
Strana 14 evropského technického schválení
ETA‐07/0013 z 13. června 2013
překlad z německého originálu
EJOT střešní upevňovače
kombinace 8
Šroub: EJOT Dabo® VHT‐R 4,8 x LS
Držák: EJOT® HTK 2G
příloha 8
Strana 15 evropského technického schválení
ETA‐07/0013 z 13. června 2013
překlad z německého originálu
EJOT střešní upevňovače
kombinace 9
Šroub: EJOT Dabo® TKR 4,8 x LS
Držák: EJOT® HTV 82/40 TK
příloha 9
Strana 16 evropského technického schválení
ETA‐07/0013 z 13. června 2013
překlad z německého originálu
EJOT střešní upevňovače
kombinace 10
Šroub: EJOT Dabo® TKE 4,8 x LS
Držák: EJOT® HTV 82/40 TK
příloha 10
Strana 17 evropského technického schválení
ETA‐07/0013 z 13. června 2013
překlad z německého originálu
EJOT střešní upevňovače
kombinace 11
Šroub: EJOT Dabo® VHT‐R 4,8 x LS
Držák: EJOT® HTV 82/40 TK
příloha 11
Strana 18 evropského technického schválení
ETA‐07/0013 z 13. června 2013
překlad z německého originálu
EJOT střešní upevňovače
kombinace 12
Šroub: EJOT Dabo® TKR 4,8 x LS
Držák: EJOT® HTV 82/40 F
příloha 12
Strana 19 evropského technického schválení
ETA‐07/0013 z 13. června 2013
překlad z německého originálu
EJOT střešní upevňovače
kombinace 13
Šroub: EJOT Dabo® TKE 4,8 x LS
Držák: EJOT® HTV 82/40 F
příloha 13
Strana 20 evropského technického schválení
ETA‐07/0013 z 13. června 2013
překlad z německého originálu
EJOT střešní upevňovače
kombinace 14
Šroub: EJOT Dabo® SW 8 R 4,8 x LS / EJOT Dabo® SW 8 RT 4,8 x LS
Držák: EJOT® HTV 82/40 F
příloha 14
Strana 21 evropského technického schválení
ETA‐07/0013 z 13. června 2013
překlad z německého originálu
EJOT střešní upevňovače
kombinace 15
Šroub: EJOT Dabo® VHT‐R 4,8 x LS
Držák: EJOT® HTV 82/40 F
příloha 15
Strana 22 evropského technického schválení
ETA‐07/0013 z 13. června 2013
překlad z německého originálu
EJOT střešní upevňovače
kombinace 16
Šroub: EJOT Dabo® TKR 4,8 x LS
Držák: EJOT® HTV 40 RU 6,5 mm
příloha 16
Strana 23 evropského technického schválení
ETA‐07/0013 z 13. června 2013
překlad z německého originálu
EJOT střešní upevňovače
kombinace 17
Šroub: EJOT Dabo® TKE 4,8 x LS
Držák: EJOT® HTV 40 RU 6,5 mm
příloha 17
Strana 24 evropského technického schválení
ETA‐07/0013 z 13. června 2013
překlad z německého originálu
EJOT střešní upevňovače
kombinace 18
Šroub: EJOT Dabo® VHT‐R 4,8 x LS
Držák: EJOT® HTV 40 RU 6,5 mm
příloha 18
Strana 25 evropského technického schválení
ETA‐07/0013 z 13. června 2013
překlad z německého originálu
EJOT střešní upevňovače
kombinace 19
Šroub: EJOT Dabo® TKR 4,8 x LS
Držák: EJOT® EcoTek 50
příloha 19
Strana 26 evropského technického schválení
ETA‐07/0013 z 13. června 2013
překlad z německého originálu
EJOT střešní upevňovače
kombinace 20
Šroub: EJOT Dabo® TKE 4,8 x LS
Držák: EJOT® EcoTek 50
příloha 20
Strana 27 evropského technického schválení
ETA‐07/0013 z 13. června 2013
překlad z německého originálu
EJOT střešní upevňovače
kombinace 21
Šroub: EJOT® FBS – R – 6,3 x LS
Držák: EJOT® HTV 82/40 F
příloha 21
Strana 28 evropského technického schválení
ETA‐07/0013 z 13. června 2013
překlad z německého originálu
EJOT střešní upevňovače
kombinace 22
Šroub: EJOT® FBS – R – 6,3 x LS
Držák: EJOT® HTV 40 RU 6,5 mm
příloha 22
Strana 29 evropského technického schválení
ETA‐07/0013 z 13. června 2013
překlad z německého originálu
EJOT střešní upevňovače
kombinace 23
Šroub: EJOT® FBS – R – 6,3 x LS
Držák: EJOT® EcoTek 50
příloha 23
Strana 30 evropského technického schválení
ETA‐07/0013 z 17. ledna 2012
překlad z německého originálu
EJOT střešní upevňovače
kombinace 24
Šroub: EJOT® FPS – E – 8,0 x LS
Držák: EJOT® HTV 82/40 F
příloha 24
Strana 31 evropského technického schválení
ETA‐07/0013 z 17. ledna 2012
překlad z německého originálu
EJOT střešní upevňovače
kombinace 25
Šroub: EJOT® FPS – E – 8,0 x LS
Držák: EJOT® HTV 40 RU 6,5 mm
příloha 25
Strana 32 evropského technického schválení
ETA‐07/0013 z 17. ledna 2012
překlad z německého originálu
EJOT střešní upevňovače
kombinace 26
Šroub: EJOT® FPS – E – 8,0 x LS
Držák: EJOT® EcoTek 50
příloha 26
Strana 33 evropského technického schválení
ETA‐07/0013 z 17. ledna 2012
překlad z německého originálu
EJOT střešní upevňovače
kombinace 27
Upevňovací prvek: EJOT® FDDplus x LD‐R (jednodílný)
příloha 27
Strana 34 evropského technického schválení
ETA‐07/0013 z 17. ledna 2012
překlad z německého originálu
EJOT střešní upevňovače
kombinace 28
Upevňovací prvek: EJOT® FDDplus x LD‐R (dvojdílný)
příloha 28
Strana 35 evropského technického schválení
ETA‐07/0013 z 17. ledna 2012
překlad z německého originálu
EJOT střešní upevňovače
kombinace 29
Upevňovací prvek: EJOT® FDDplus x LD‐E (jednodílný)
příloha 29
Strana 36 evropského technického schválení
ETA‐07/0013 z 17. ledna 2012
překlad z německého originálu
EJOT střešní upevňovače
kombinace 30
Upevňovací prvek: EJOT® FDDplus x LD‐E (dvojdílný)
příloha 30
Strana 37 evropského technického schválení
ETA‐07/0013 z 17. ledna 2012
překlad z německého originálu
Charakteristické hodnoty výtažných sil
EJOT upevňovače
podklad
č.
ocel. plech
šroub
talíř
1)
2)
dřevo
3)
4)
beton
7)
5)
lehký
póro‐
beton8) beton)9
6)
[kN]
1 Dabo® SW 8 R 4,8 x L
HTV 82/40
2 Dabo® SW 8 RT 4,8 x L
3 Dabo® TKR ‐ 4,8 x L
4 Dabo® TKE ‐ 4,8 x L
HTK
5 Dabo® VTH‐R ‐ 4,8 x L
0,86
6 Dabo® TKR ‐ 4,8 x L
7 Dabo® TKE ‐ 4,8 x L
HTK 2G
8 Dabo® VTH‐R ‐ 4,8 x L
0,86
9 Dabo® TKR ‐ 4,8 x L
HTV 82/40 TK
10 Dabo® TKE ‐ 4,8 x L
11 Dabo® VTH‐R ‐ 4,8 x L
0,86
1,05
1,42
1,70
1,08
1,06
1,42
1,70
1,08
0,94
0,90
1,20
1,20
1,06
1,42
1,70
1,08
0,94
0,90
1,30
1,30
1,06
1,42
1,70
1,08
0,94
0,90
2,61
1,76
1,06
1,42
1,70
1,08
0,94
0,90
2,61
1,76
1,06
1,42
1,70
1,08
0,94
0,90
2,61
1,76
1,06
1,42
1,58
1,08
1,20
1,21
1,21
12 Dabo® TKR ‐ 4,8 x L
13 Dabo® TKE ‐ 4,8 x L
HTV 82/40 F
14 Dabo® SW 8 R(T) 4,8 x L
15 Dabo® VTH‐R ‐ 4,8 x L
0,86
16 Dabo® TKR ‐ 4,8 x L
17 Dabo® TKE ‐ 4,8 x L
HTV 40 RU 6,5 mm
18 Dabo® VTH‐R ‐ 4,8 x L
0,86
19 Dabo® TKR ‐ 4,8 x L
EcoTek 50
20 Dabo® TKE ‐ 4,8 x L
1,21
1,21
21 FBS ‐ R ‐ 6,3 x L
HTV 82/40 F
1,78
22 FBS ‐ R ‐ 6,3 x L
HTV 40 RU 6,5 mm
1,73
23 FBS ‐ R ‐ 6,3 x L
EcoTek 50
1,58
24 FPS ‐ E ‐ 8,0 x L
HTV 82/40 F
1,7210)
25 FPS ‐ E ‐ 8,0 x L
HTV 40 RU 6,5 mm
1,7210)
26 FPS ‐ E ‐ 8,0 x L
EcoTek 50
1,5810)
27 FDDplus 50 x L ‐ R (jednodílný)
28 FDDplus 50 x L ‐ R (dvojdílný)
29 FDDplus 50 x L ‐ E (jednodílný)
1,35
1,34
1,7811)
30 FDDplus 50 x L ‐ E (dvojdílný)
1) S280GD – EN 10326, tloušťka tmin = 0,63 mm
2) S280GD – EN 10326, tloušťka tmin = 0,75 mm
3) palubky: EN 14081‐1 / C24, tloušťka ≥ 25 mm
4) dřevotříska: EN 12369‐1 ; tlouštka ≥ 21 mm
5) překližka: EN 12369‐2 ; tlouštka ≥ 18 mm
6) OSB/3: EN 300, EN 13986; tloušťka ≥ 18 mm
7) C12/15 EN 206, efektivní kotevní hloubka ≥ 30 mm
8) LC12/13 EN 206, efektivní kotevní hloubka ≥ 30 mm
9) P 3.3 / 5,0 EN 12602; efektivní kotevní hloubka ≥ 60 mm
10) efektivní kotevní hloubka ≥ 60 mm
11) efektivní kotevní hloubka ≥ 65 mm
EJOT střešní upevňovače
Charakteristické hodnoty výtažných sil
příloha 31
Strana 38 evropského technického schválení
ETA‐07/0013 z 17. ledna 2012
překlad z německého originálu
Střední hodnoty výtažných sil
EJOT upevňovače
podklad
č.
ocel. plech
šroub
talíř
1)
2)
dřevo
3)
4)
beton
7)
5)
lehký
póro‐
beton8) beton)9
6)
[kN]
1 Dabo® SW 8 R 4,8 x L
HTV 82/40
2 Dabo® SW 8 RT 4,8 x L
3 Dabo® TKR ‐ 4,8 x L
4 Dabo® TKE ‐ 4,8 x L
HTK
5 Dabo® VTH‐R ‐ 4,8 x L
1,10
6 Dabo® TKR ‐ 4,8 x L
7 Dabo® TKE ‐ 4,8 x L
HTK 2G
8 Dabo® VTH‐R ‐ 4,8 x L
1,10
9 Dabo® TKR ‐ 4,8 x L
HTV 82/40 TK
10 Dabo® TKE ‐ 4,8 x L
11 Dabo® VTH‐R ‐ 4,8 x L
1,10
1,28
3,07
3,14
2,04
1,28
2,12
2,12
2,04
1,10
1,28
1,28
1,28
1,28
1,28
1,28
1,28
1,10
1,38
1,38
1,38
1,28
3,07
3,14
2,04
1,10
1,94
5,54
2,06
1,28
2,96
2,96
2,04
1,10
1,94
5,54
2,06
1,28
2,96
2,96
2,04
1,10
1,94
5,54
2,06
1,28
1,61
1,61
1,61
1,28
1,38
1,47
12 Dabo® TKR ‐ 4,8 x L
13 Dabo® TKE ‐ 4,8 x L
HTV 82/40 F
14 Dabo® SW 8 R(T) 4,8 x L
15 Dabo® VTH‐R ‐ 4,8 x L
1,10
16 Dabo® TKR ‐ 4,8 x L
17 Dabo® TKE ‐ 4,8 x L
HTV 40 RU 6,5 mm
18 Dabo® VTH‐R ‐ 4,8 x L
1,10
19 Dabo® TKR ‐ 4,8 x L
EcoTek 50
20 Dabo® TKE ‐ 4,8 x L
1,47
1,47
21 FBS ‐ R ‐ 6,3 x L
HTV 82/40 F
2,96
22 FBS ‐ R ‐ 6,3 x L
HTV 40 RU 6,5 mm
3,21
23 FBS ‐ R ‐ 6,3 x L
EcoTek 50
1,61
24 FPS ‐ E ‐ 8,0 x L
HTV 82/40 F
2,1510)
25 FPS ‐ E ‐ 8,0 x L
HTV 40 RU 6,5 mm
2,1510)
26 FPS ‐ E ‐ 8,0 x L
EcoTek 50
1,5810)
27 FDDplus 50 x L ‐ R (jednodílný)
28 FDDplus 50 x L ‐ R (dvojdílný)
29 FDDplus 50 x L ‐ E (jednodílný)
1,59
1,83
1,8911)
30 FDDplus 50 x L ‐ E (dvojdílný)
1) S280GD – EN 10326, tloušťka tmin = 0,63 mm
2) S280GD – EN 10326, tloušťka tmin = 0,75 mm
3) palubky: EN 14081‐1 / C24, tloušťka ≥ 25 mm
4) dřevotříska: EN 12369‐1 ; tlouštka ≥ 21 mm
5) překližka: EN 12369‐2 ; tlouštka ≥ 18 mm
6) OSB/3: EN 300, EN 13986; tloušťka ≥ 18 mm
7) C12/15 EN 206, efektivní kotevní hloubka ≥ 30 mm
8) LC12/13 EN 206, efektivní kotevní hloubka ≥ 30 mm
9) P 3.3 / 5,0 EN 12602; efektivní kotevní hloubka ≥ 60 mm
10) efektivní kotevní hloubka ≥ 60 mm
11) efektivní kotevní hloubka ≥ 65 mm
EJOT střešní upevňovače
Střední hodnoty výtažných sil
příloha 32
Download

ETA-07-0013_EJOT prvky pro upevnění plochých