METAL 2005
24.-26.5.2005, Hradec nad Moravicí
___________________________________________________________________________
PARAMETRY OVLIVŇUJÍCÍ ZARŮSTÁNÍ VÝLEVEK MEZIPÁNVE
PŘI ODLÉVÁNÍ SBQ OCELÍ
PARAMETERS INFLUENCING NOZZLE CLOGGING IN TUNDISH
AT SBQ STEEL CONTINUOUS CASTING
Tomáš Gumulec a)
Zdeněk Adolf a)
Petr Suchánek a)
Zbygniev Piegza b)
a)
VŠB-Technická univerzita Ostrava, Česká republika
b)
TŘINECKÉ ŽELEZÁRNY, a.s.
Abstrakt
SBQ oceli, neboli „Special Bar Quality“ oceli, jsou oceli určené k výrobě tyčí a tyčí ve
svitcích se zvýšenými požadavky na kvalitativní parametry. Požadovaný stav se dociluje
zúženým chemickým složením oceli, precizním litím sochorů, jejich řízeným válcováním a
ochlazováním a nedestruktivní kontrolou. SBQ oceli zahrnují širokou škálu různých typů a
jakostí ocelí, např. konstrukční, uhlíkové, mikrolegované, automatové atd. Některé jakosti
těchto ocelí jsou rovněž vyráběny v TŘINECKÝCH ŽELEZÁRNÁCH,a.s. Po zpracování na
primárním agregátu jsou následně zpracovávány pochody sekundární metalurgie. Po ukončení
těchto pochodů se tyto oceli odlévají na zařízení pro plynulé odlévání (ZPO) a to na obou
ZPO č.1 i 2.. To sebou může přinést řadu technických komplikací. Mezi nejčastější problémy
při jejich plynulém odlévání patří zarůstání výlevek mezipánve. Tento jev se vyskytuje
zejména u ZPO č.2. Zarůstání výlevek je způsobeno nalepováním nekovových vměstků na
stěnu výlevky. Mezi nejškodlivější vměstky patří v tomto směru zejména vměstky typu Al2O3
a CaS. Z tohoto důvodu je nutné Al2O3 vměstky modifikovat na tekuté hlinitany a současně
zabránit vzniku vměstků CaS v tekuté oceli. Jako modifikátor vměstků se používá zejména
vápník. V rámci grantového projektu č. 106/04/0029 byly vybrány skupiny taveb jakostí, u
kterých k tomuto jevu dochází nejčastěji, s cílem odhalit příčiny (včetně stanovení jejich
významnosti), které tento nežádoucí jev způsobují.
1. Úvod
Jak již bylo uvedeno výše, oceli typu SBQ zahrnují širokou škálu různých typů ocelí. Ve
většině případů jde o značky oceli se zvýšeným obsahem síry. Problémem při výrobě těchto
ocelí je však trend zalepovat výlevky mezipánve při plynulém odlévání oceli. Hlavní příčinou
tohoto jevu je usazování nekovových vměstků typu Al2O3 a CaS na stěny výlevek a růst
vrstvy těchto nasazenin. K zabránění tohoto nepříznivého jevu je třeba vzniku těchto
škodlivých vměstků zabránit. Jednak lze vměstky modifikovat na jiný, méně škodlivý, typ
nekovového vměstku, a jednak vytvořit podmínky pro jejich vznik až po odlévání, tedy při
tuhnutí a krystalizaci oceli. V první části tohoto článku jsou rozebírány vlivy a podmínky,
působící na vznik těchto nekovových vměstků, druhé části článku jsou pak uvedeny výsledky
statistického zpracování jednotlivých parametrů oceli již odlitých taveb SBQ ocelí. V závěru
jsou diskutovány výsledky.
1
METAL 2005
24.-26.5.2005, Hradec nad Moravicí
___________________________________________________________________________
2. Modifikace vměstků
Jednou z možností zabránění zalepování výlevek je modifikace nekovových vměstků.
Modifikací se rozumí změna chemického složení vměstku, tvaru a velikosti vměstku. Jako
modifikátor se používá zejména vápník, nejčastěji ve formě plněného profilu CaSi. Působení
vápníku na nekovové vměstky je možno vidět na obr.1. [1]. Ilustrace je založena na
předpokladu, že tavenina je dezoxidovaná pouze hliníkem Vápník je v oceli téměř
nerozpustný a na rozdíl od ostatních prvků nemá vedlejší účinky na základní kovovou matrici.
Cílem přidávání vápníku je zajistit dobrou odlévatelnost pomocí kontroly tvaru a stavu
vměstku. To znamená, že zbylé množství tuhého Al2O3 musí být modifikováno na tekuté
hlinitany vápenaté. Interval koncentrací vápníku, který zajišťuje ztekucení vměstků Al2O3 je
relativně úzký. Musíme se vyhnout nadbytku vápníku, protože jinak spolu se zbývající
sírou v tavenině může tvořit CaS, který rovněž způsobuje zalepování výlevek. Vhodné
rozmezí obsahu vápníku tvořící tekuté hlinitany vápenaté je znázorněné na obr.2.
Akceptovatelné jsou hlinitany vápenaté s CaO od 38 do 64 %. Preferovaný typ je
12CaO.7Al2O3, kde podíl CaO představuje 52%.
Pro výpočet množství vápníku, které by mělo být přidáno do tavby by měly být uváženy
následující informace:
• Obsah Al2O3 v oceli před modifikací
• Obsah síry a volného kyslíku
• Obsah volného vápníku požadovaného po přidání
• Ztráty
způsoben
é
vypařová
ním.
Podle názoru Stolteho
[3], při dobré dezoxidaci
taveniny a velmi nízké
reoxidaci
se
rozpustí
v tavenině okolo 15 %
přidaného vápníku.
Obr.2: Změna složení vměstku přidáním vápníku
Fig.2: Change of inclusion composition by calcium addition
Obr.1: Schématické znázornění modifikace morfologie vměstku
2
Fig.1: Schematic illustration of modification of
inclusion morphology
Pokud je vápník přidáván do
oceli, může vytvářet CaS nebo
transformovat Al2O3 vměstky, a to
v závislosti na obsazích hliníku,
kyslíku
a
síry.
Z termodynamického
hlediska
bude vápník reagovat s kyslíkem
nebo sírou tak dlouho, dokud se
koncentrace těchto reagujících
složek bude pohybovat na velice
nízké úrovni (pod 2 ppm) [2].
METAL 2005
24.-26.5.2005, Hradec nad Moravicí
___________________________________________________________________________
[Ca] + [O] = CaO
(1)
[Ca] + [S] = CaS
(2)
[Ca] + (Al2O3) = (hlinitany vápníku) + [Al]
(3)
Mezi jednu z kritických otázek patří, zda bude či nebude vápník, přidávaný do oceli,
reagovat se sírou a vytvářet tuhý CaS (2) nebo modifikovat Al2O3 na tekutý hlinitan vápenatý
v důsledku reakce (3). Za účelem stanovení, zda bude vápník modifikovat vměstky, bohaté na
Al2O3 nebo zda bude reagovat se sírou za vzniku CaS, byly kombinovány reakce (2) a (3) a
podrobeny termodynamické analýze. Například, pokud je vápník přidáván do oceli v zájmu
transformace Al2O3 na CaO.6Al2O3, dochází k reakci :
3CaS + 19 Al2O3 = 3(CaO.6 Al2O3) + 2[Al] + 3[S]
(4)
Jestliže obsahy Al a S překročí hodnoty potřebné pro rovnováhu v reakci (4), dojde
k vytvoření CaS. V případě dalších hlinitanů vápníku bude docházet k reakcím:
12CaS + 7(CaO.6Al2O3) = 19(CaO.2Al2O3) + 8[Al] + 12[S]
(5)
3CaS + 4(CaO.2Al2O3) = 7(CaO.Al2O3) + 2[Al] + 3[S]
(6)
15CaS + 33(CaO.Al2O3) = 4(12CaO.7Al2O3) + 10[Al] + 15[S]
(7)
Proto, aby docházelo k tvorbě tekutých vměstků, musí být obsahy hliníku a síry menší
než hodnoty potřebné pro rovnováhu v reakci (7) [2].
3. Výsledky statistické analýzy taveb
Pro sledování, statistické zpracování a stanovení významnosti jednotlivých parametrů na
odlévatelnost oceli, byl stanoven tzv. „Příznak tekutosti“, dále značený jako „PT“, který
charakterizuje míru zalepení výlevky podle výšky polohy zátkové tyče. Nabývá hodnoty 1 až
4, přičemž hodnota 1 symbolizuje odlití tavby bez problémů, zátková tyč se nachází v nízké
poloze, naopak hodnota 4 znázorňuje v podstatě havarijní stav, kdy zátková tyč je v nejvyšší
poloze, neboť průtok oceli výlevkou je už značně limitován nasazeninami ve výlevce. Bližší
popis PT je uveden v tab. 1. Tento parametr je vztažený na celou tavbu, nikoli na jednotlivé
výlevky, neboť se projevoval u všech výlevek mezipánve stejně. Z PT byl následně vypočítán
ještě pomocný parametr „PTs“, který vznikl vynásobením PT tavby jejím pořadím v sekvenci.
Hodnota tohoto parametru dosahovala hodnot 4 až 20. Opět čím nižší hodnota, tím lépe.
Tab.1: Tabulka PT
Tab.1: Table of the PT
PT
1
2
3
4
Popis
Tavba proběhla v pořádku
Tavba výlevku mírně zanáší
Tavba výlevku zanáší více (většinou se končí u další tavby v sekvenci)
Tavba úplně zanesla ponorné výlevky
3
METAL 2005
24.-26.5.2005, Hradec nad Moravicí
___________________________________________________________________________
Tab.2: Korelační tabulka / Tab.2: Correlation table
PT
PTs
C
Mn
Si
P
0,7337
0,3095
-0,1288
-0,1714
0,0734
0,2008
1
0,3906
-0,2354
-0,2774
0,2718
0,0360
1
-0,5638
-0,5579
0,3113
-0,2599
1
0,9199
-0,3393
0,5259
1
-0,2893
0,4025
1
-0,0836
1
Al
Ca
Ca/Al
Ca/S
Al/S
T v MP
0,4055
-0,0220
-0,2166
-0,1293
0,1197
-0,2450
0,4351
-0,2140
-0,3788
-0,2172
0,2489
-0,5674
0,2616
-0,2386
-0,3429
-0,0709
0,3263
-0,4199
-0,4754
0,0558
0,3631
-0,1836
-0,5891
0,2751
-0,4987
0,1291
0,4273
-0,0624
-0,5307
0,3931
0,0548
0,0611
0,0199
0,0984
0,0715
-0,1160
Přehř.
Hm. v LP
Hm. v MP
-0,0655
-0,0042
0,0217
-0,3527
-0,2041
0,1691
0,1845
-0,1716
0,1471
0,0605
0,1179
-0,0181
0,1834
0,1395
-0,0488
0,0269
0,0305
-0,0176
PT
1
PTs
C
Mn
Si
P
S
S
Al
Ca
Ca/Al
Ca/S
Al/S
T v MP
Přehř.
Hm. v LP
Hm. v MP
-0,2141
-0,0950
0,0586
-0,5472
-0,7534
-0,0500
1
-0,0948
-0,6178
-0,0268
0,7803
-0,3240
1
0,8223
0,8738
-0,0211
0,5476
1
0,6767
-0,4476
0,5884
1
0,3190
0,4937
1
-0,1775
1
-0,1781
-0,1418
-0,0271
-0,2333
-0,1218
0,1480
0,4082
0,4626
-0,3680
0,4297
0,4357
-0,3367
0,4431
0,4830
-0,2886
-0,0368
0,0431
0,1334
0,7973
0,4049
-0,3486
1
0,3077
-0,2606
1
-0,2894
1
S
Al
Ca
Ca/Al
Ca/S
Al/S
T v MP
Přehř.
Hm. v LP
Hm. v MP
1
0,9854
0,1091
0,0067
1
-0,1002
-0,0280
1
-0,1658
1
Tab.3: Tabulka parciálních korelací / Tab.3: Partial correlation table
PT
PTs.
C
Mn
Si
0,7350
0,1155
0,0103
0,0031
-0,3363
1
-0,1024
-0,0215
0,0550
0,3903
1
-0,4815
-0,1720
0,1401
1
0,6240
-0,1535
1
0,0749
1
S
Al
Ca
Ca/Al
Ca/S
Al/S
0,0584
0,3259
-0,2386
0,1487
0,2296
-0,2811
-0,0611
-0,1162
0,1205
-0,0472
-0,1252
0,1328
0,2810
-0,0400
-0,0928
0,0996
0,0662
0,1036
0,3054
-0,0378
-0,0755
0,2135
-0,0229
0,1521
0,0457
-0,0425
-0,0230
0,0564
0,0019
0,0646
0,0969
0,1846
-0,2008
0,2014
0,1597
-0,1368
1
0,1359
0,3781
-0,2402
-0,3755
-0,3599
1
0,8320
-0,5929
-0,7378
0,8794
1
0,6758
0,9076
-0,6250
1
-0,3194
0,1730
1
0,7003
1
T v MP
Přehř.
Hm. v LP
Hm. v MP
0,1133
-0,0588
0,2057
-0,0442
-0,1737
0,0892
-0,1438
0,0010
-0,9710
0,9792
0,0787
0,0336
-0,4709
0,4592
0,1575
0,0359
-0,1155
0,1649
-0,1015
0,0292
0,1315
-0,1085
0,1044
-0,0218
0,2466
-0,2633
0,1761
0,0888
-0,0311
0,0148
-0,0658
0,1163
-0,0693
0,0919
-0,0668
-0,1783
0,0715
-0,0953
0,0783
0,1588
0,0610
-0,0697
0,0805
0,1228
0,0806
-0,0758
0,1345
-0,0262
PT
1
PTs
C
Mn
Si
P
P
4
METAL 2005
24.-26.5.2005, Hradec nad Moravicí
___________________________________________________________________________
3.1 Korelační analýza
Nejprve byl vytvořen soubor, čítající 91 taveb různých SBQ jakostí, ovšem podobného
chemického složení. Poté byly vybrány posuzované parametry. Jednalo se o parametry
chemického složení oceli, její teploty a podle teoretického předpokladu či provozních
zkušeností rovněž poměry mezi některými vybranými prvky v tekuté oceli. Jednotlivé
parametry byly transformovány na bezrozměrné velikosti [4]. Nejprve byl soubor podroben
korelační analýze, pro získání základních těsností závislostí. Byly stanoveny jak párové
korelace, tak rovněž korelace parciální. Výsledky těchto analýz jsou uvedeny v tab. 2 a 3.
3.2 Regresní analýza
Tab.4: Regresní analýza pro parametr PT
Tab.4: Regression analysis for parameter PT
KK
PKK
úhel
P
obsah C
0,3095
0,1155
y = 0,507x + 0,053
26,89
0,0028
obsah Mn
-0,1288
0,0103
y = -0,188x + 0,3
-10,65
0,2235
obsah Si
-0,1714
0,0031
y = -0,297x + 0,373
-16,54
0,1043
obsah P
0,0734
-0,3363
y = 0,131x + 0,205
7,46
0,4891
obsahS
0,2008
0,0584
y = 0,609x - 0,13
31,34
0,0563
obsah Al
0,4055
0,3259
y = 0,75x - 0,119
36,87
6,688E-05
obsahCa
-0,022
-0,2386
y = -0,048x + 0,269
-2,75
0,8361
poměr Ca/Al
-0,2166
0,1487
y = -0,41x + 0,395
-22,29
0,0392
poměrCa/S
-0,1293
0,2296
y = - 1,154x + 0,328
-49,1
0,2219
poměrAl/S
0,1197
-0,2811
y = 0,209x + 0,14
11,8
0,2583
teplota v mezipánvi
-0,245
0,1133
y = -0,437x + 0,455
-23,61
0,0193
teplota přehřátí oceli
-0,0655
-0,0588
y = -0,101x + 0,301
-5,77
0,5375
hmotnost oceli v licí pánvi
-0,0042
0,2057
y = -0,008x + 0,258
-0,46
0,9684
hmotnost oceli v mezipánvi
0,0217
-0,0442
y = 0,039x + 0,233
2,23
0,8380
tab. pro PT
Rovnice regresní přímky
Tab.5: Regresní analýza pro parametr PTs
Tab.5: Regression analysis for parameter PTs
KK
PKK
úhel
P
obsah C
0,3906
-0,1024
y = 0,395x + 0,041
21,55
0,0001
obsah Mn
-0,2354
-0,0215
y = -0,212x + 0,25
-11,97
0,0247
obsah Si
-0,2774
0,055
y = -0,297x + 0,317
-16,54
0,0078
obsah P
0,2718
0,3903
y = 0,299x + 0,086
16,65
0,0092
obsahS
0,036
-0,0611
y = 0,067x + 0,154
3,83
0,7346
obsah Al
0,4351
-0,1162
y = 0,497x - 0,05
26,43
1,634E-05
obsahCa
-0,214
0,1205
y = -0,29x + 0,295
-16,17
0,0416
poměr Ca/Al
-0,3788
-0,0472
y = -0,443x + 0,35
-23,89
0,0002
poměrCa/S
-0,2172
-0,1252
y = -1,197x + 0,275
-50,12
0,0386
tab. pro PTs
Rovnice regresní přímky
poměrAl/S
0,2489
0,1328
y = 0,268x + 0,052
15
0,0173
teplota v mezipánvi
-0,5674
-0,1737
y = -0,625x + 0,486
-32,01
4,498E-09
teplota přehřátí oceli
-0,3527
0,0892
y = -0,335x + 0,357
-18,52
0,0006
hmotnost oceli v licí pánvi
-0,2041
-0,1438
y = -0,25x + 0,363
-14,04
0,0524
hmotnost oceli v mezipánvi
0,1691
0,001
y = 0,186x + 0,101
10,37
0,1090
5
METAL 2005
24.-26.5.2005, Hradec nad Moravicí
___________________________________________________________________________
Z tab.4 vyplývá, že nejtěsnější závislosti mezi PT a parametry tekuté oceli vykazují
obsah uhlíku a hliníku, poměr obsahů Ca/Al a teplota oceli v mezipánvi. Z hlediska
parciálních korelací se nejsilněji projevily obsahy fosforu a hliníku a také poměr obsahů Al/S.
Největší strmost lineárních závislostí vykazují zejména obsah uhlíku, křemíku, síry a
hliníku, dále pak poměr obsahů Ca/Al a teplota oceli v mezipánvi.
Z tab.5 vyplývá, že vysokou těsnost závislosti mezi PTs a parametry tekuté oceli
vykazují téměř všechny parametry, nevíce však obsah hliníku, poměr obsahů Ca/Al a teplota
oceli v mezipánvi (dáno kritickou hodnotou P a velikostí korelačním koeficientem).
Z hlediska parciálních korelací se jako významný parametr projevil pouze obsah fosforu.
Vysokou strmost lineárních závislostí vykazuje opět většina parametrů, největší pak
opět obsah hliníku, poměr obsahů Ca/Al a teplota oceli v mezipánvi.
3.3 Vícenásobná regresní analýza
Výsledky dosažené pomocí párových a parciálních regresí byly následně podrobeny
statistickému rozboru vícenásobnou lineární regresí. Nejprve byly do vícenásobné lineární
regrese zahrnuty všechny parametry pro porovnání s výsledky předešlých statistických
analýz. Ne vždy se tyto výsledky potvrdily, jejich kritická hodnota P nesplňovala limit 0,05.
Proto byly následně do vícenásobné regrese zahrnuty parametry, které se ukázaly jako
významné až při vícenásobných regresích a také další podstatné parametry vyplývající z
teoretického předpokladu a zkušeností metalurgů. Touto kombinací, doplňováním a ubíráním
parametrů se nakonec podařilo nalézt jen parametry, jejichž hodnota P byla menší než 0,05.
Z dosažených výsledků byly sestaveny rovnice vícenásobných lineárních regresí.
Výsledky těchto vícenásobných lineárních regresí jsou uvedeny v následujících
tabulkách.
V tab.6 jsou uvedeny výsledky vícenásobné regresní analýzy pro všechny parametry
tekuté oceli pro parametr PT. V tab.7 jsou následně uvedeny výsledné významné parametry
pro PT. Následně je z této tabulky odvozena rovnice vícenásobné regresní analýzy pro PT.
Tab.6: Vícenásobná regresní analýza PT
Tab.7: Konečná vícenásobná regresní analýza PT
Tab.7: Final multiple regression for PT
Tab.6: Multiple regression for PT
Koef.
Odch.
t stat
Hodnota P
Koef.
Odch.
t stat
konstanta
-0,5570
0,9984
-0,5579
0,5786
konstanta
-0,1034
0,0959
-1,0785
0,2838
obsah C
0,5171
0,9908
0,5219
0,6032
obsah C
0,4852
0,1506
3,2222
0,0018
obsah Mn
-0,0322
0,4524
-0,0712
0,9434
obsah Al
1,4666
0,2574
5,6984
0,0000
poměr Al/S
-1,0372
0,2474
-4,1931
0,0001
obsah Si
0,2443
0,4351
0,5615
0,5761
obsah P
-0,1226
0,1770
-0,6923
0,4908
obsah S
0,2193
1,2599
0,1740
0,8623
obsah Al
4,2253
1,2677
3,3331
0,0013
obsah Ca
-4,8019
2,4105
-1,9921
0,0500
poměr Ca/Al
1,7371
1,1674
1,4880
0,1409
poměr Ca/S
16,6296
9,1322
1,8210
0,0725
poměr Al/S
-3,3060
1,3361
-2,4743
0,0156
teplota v MP
-0,2842
1,5175
-0,1873
0,8520
přehřátí v MP
0,1085
1,2411
0,0874
0,9306
hmot. v LP
0,2858
0,2174
1,3142
0,1927
hmot. v MP
-0,0996
0,1778
-0,5600
0,5771
6
Hodnota P
METAL 2005
24.-26.5.2005, Hradec nad Moravicí
___________________________________________________________________________
Jako nejvýznamnější parametry se při vícenásobné regresní analýze projevily obsahy
uhlíku, hliníku a vzájemný poměr obsahů Al/S. Výsledná rovnice vícenásobné regresní
analýzy má tvar:
PT = -0,1034 + 0,4852*[C] + 1,4666*[Al] - 1,0372*[Al/S]
(8)
V tab.8 jsou uvedeny výsledky vícenásobné regresní analýzy pro všechny parametry
tekuté oceli pro parametr PTs. V tab.9 jsou následně uvedeny výsledné významné parametry
pro PTs. Následně je z této tabulky odvozena rovnice vícenásobné regresní analýzy pro PTs.
Tab.8: Vícenásobná regresní analýza PTs
Tab.9: Konečná vícenásobná regresní analýza PTs
Tab.9: Final multiple regression for PTs
Tab.8: Multiple regression for PTs
konstanta
Koef.
Odch.
t stat
Hodnota P
0,2564
0,5795
0,4425
0,6594
konstanta
obsah C
-0,1298
0,5751
-0,2257
0,8220
obsah P
obsah Mn
-0,0471
0,2626
-0,1794
0,8581
obsah Al
teplota v MP
obsah Si
0,1866
0,2526
0,7389
0,4622
obsah P
0,2060
0,1027
2,0050
0,0485
obsah S
-0,1712
0,7313
-0,2341
0,8155
obsah Al
1,2578
0,7358
1,7094
0,0914
obsah Ca
-1,0183
1,3991
-0,7278
0,4690
poměr Ca/Al
0,5489
0,6776
0,8101
0,4204
poměr Ca/S
3,0552
5,3005
0,5764
0,5660
poměr Al/S
-0,7717
0,7755
-0,9950
0,3229
teplota v MP
-1,0400
0,8808
-1,1808
0,2414
přehřátí v MP
0,4277
0,7203
0,5938
0,5544
hmot. v LP
0,0123
0,1262
0,0974
0,9227
hmot. v MP
-0,0418
0,1032
-0,4054
0,6863
Koef.
Odch.
0,1888
0,2244
0,3163
-0,5002
0,0850
0,0894
0,0975
0,0945
t stat
Hodnota P
2,2213
0,0289
2,5097
0,0139
3,2447
0,0017
-5,2951 8,829E-07
Jako nejvýznamnější parametry se při vícenásobné regresní analýze projevily obsahy
fosforu, hliníku a teplota oceli v mezipánvi. Výsledná rovnice vícenásobné regresní analýzy
má tvar:
PTs = 0,1888 + 0,2244*[P] + 0,3163*[Al] - 0,5002*[T oceli v MP]
(9)
4. Závěr
Cílem práce bylo nalezení a stanovení závislostí mezi parametry tekuté oceli a kritérii,
které charakterizují podmínky odlévání oceli PT a PTs pro ZPO č.2 v TŘINECKÝCH
ŽELEZÁRNÁCH,a.s. V prvé části byly tyto parametry rozebrány teoreticky, ve druhé pak
byly tyto teoretické předpoklady podrobeny praktickému rozboru pomocí metod matematické
statistiky. Z teoretického rozboru vyplývá, že největší vliv by měly mít obsahy hliníku,
vápníku, kyslíku a síry a také teplota likvidu oceli.
Při statistickém rozboru se jako nejvýznamnější parametr projevil zejména obsah
hliníku, který svou významnost potvrdil u převážné části analýz u obou hodnocených
parametrů (PT i PTs). Projevovala se také teplota likvidu oceli, která je dána chemickým
složením oceli, zvláště pak prvky, které ji výrazně snižují (např. uhlík). Překvapivě se velmi
významně projevoval rovněž obsah fosforu. Zarážející je, že se významněji neprojevily
obsahy vápníku a síry a rovněž ani parametry poměrů prvků v oceli, u kterých se
předpokládal velmi významný vliv.
7
METAL 2005
24.-26.5.2005, Hradec nad Moravicí
___________________________________________________________________________
Uplatněné metody matematické statistiky samy o sobě zřejmě nejsou schopny zcela
postihnout výsledky procesů probíhajících při odlévání oceli. Většina sledovaných parametrů
tekuté oceli vykazuje značnou technologickou provázanost, což rovněž není příznivé pro
statistický rozbor. Také mohou existovat další faktory, ovlivňující dané vady, ovšem
nesledované a statistickému zhodnocení skryté.
Přesto lze konstatovat, že pomocí vybraných statistických metod byl, i když jen
částečně, stanoven vliv vybraných parametrů na zalepování ponorných výlevek mezipánve.
[1] Fruehan, R. J.: The Making, Shaping and Treating of Steel, 11th Edition Steelmaking and
Regininy Volume, The AISE Steel Foundation Pittsburgh, Pa,1998, ISBN:0-930767-02-0.
[2] Fruehan, R. J. - Larsen, K.: Calcium Modification of Oxide Inclusions, Iron&Steelmaker,
July 1990, p 45 - 52.
[3] Stolte, G.: Secondary Metallurgy, Fundamentals Processes Applications, 2002. (ISBN 3-51400648-2)
[4] Adolf, Z. – Husar, I. – Moravec, R. – Gumulec, T. – Piegza, Z.: Results Reached at Billet
Quality Monitoring on CCM 2 Třinec Steelworks, a.s. In: 5th International Metallurgical
Conference „Continuous Casting of Billets and Modelling of Steelmaking Processes“,
Třinec 21.-23. 10. 2003, s. 209-221. (ISBN 80-239-0861-8)
Článek vznikl v rámci řešení grantového projektu č. 106/04/0029 za finanční podpory
Grantové agentury ČR.
8
Download

parametry ovlivňující zarůstání výlevek mezipánve při odlévání sbq