T.C.
, ‘ -K
o ,'5
'" v
/ -
ÇEVRE VE ŞEHİRCİLİK BAKANLIĞI
TAPU VE KADASTRO GENEL MÜDÜRLÜĞÜ
tL
Topu v e K a d a stro
YOZGAT XXII. BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ
KADASTRO MÜDÜRLÜĞÜ PERSONELİNE YÖNELİK
MESLEKİ MEVZUATI GELİŞTİRME SINAVI
12 NİSAN 2014
Adı ve Soyadı
Saat: 11.00
:...................................................................
Kurum Sicil No :...................................................................
TOPLAM SORU SAYISI
40
SINAV SÜRESİ
(DAKİKA)
50
DİKKAT: 1. Soru kitapçıklarını kontrol ederek, baskı hatası olan kitapçığın değiştirilmesi için
salon sorumlularına başvurunuz.
2. Soru kitapçığındaki açıklamaları okuyunuz.
3. Sınavda hesap makinesi, cep telefonu ve çağrı cihazı kullanılması yasaktır. Bu
cihazları sınav başlamadan önce sınav salon görevlisine teslim ediniz.
4. Sınav salonu dışına soru kitapçığının ve cevap kağıdının çıkartılması yasak olup,
sınav bitiminde sınav salon görevlisine teslim ediniz.
1.
2.
3.
CEVAP KÂĞIDI İLE İLGİLİ AÇIKLAMALAR
Cevap kâğıdı üzerine yazacağınız yazı ve yapacağınız işaretlemelerde kurşun kalemden
başka kalem kullanmayınız.
Size verilen cevap kâğıdında yazılı olan bilgilerin size ait olup olmadığını kontrol ediniz.
Cevaplarınızı cevap kâğıdına aşağıdaki örnekte olduğu gibi yuvarlağın, dışına taşırmadan
işaretleyiniz. Yanlış karalamalarınızı düzeltirken yuvarlağın içini temizce siliniz.
ÖRNEK KODLAMA:
1.
2.
3.
4.
SORU KİTAPÇIĞI İLE İLGİLİ AÇIKLAMA
Soru kitapçığında 40 soru bulunmaktadır. Kitapçık için verilen cevaplama süresi 50
dakikadır.
Her sorunun dört seçeneği vardır. Dört seçenekten sadece bir tanesi doğru cevaptır.
Cevaplarınız puanlanırken her doğru cevaba puan verilecek, yanlış cevaplarınız dikkate
alınmayacaktır.
Size ayrı bir karalama kâğıdı verilmeyecektir. Soru kitapçığınızın içindeki boş alanları
karalama yapmak için kullanabilirsiniz.
BAŞLAYINIZ DENİLMEDEN SORU KİTAPÇIĞINI AÇMAYINIZ.
MESLEKİ MEVZUATI GELİŞTİRME SINAVI 2014
6083 sayılı Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü
Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun’a göre,
aşağıdakilerden
hangisi
Kadastro
Dairesi
Başkanlığının görevleri arasında ver almaz?
A) Tapu planlarının teknik yönden reddine dair
müdürlüklerce verilen kararlara karşı yapılan
itirazları inceleyerek Genel Müdürlük görüşünü
hazırlamak
B) Büyük ölçekli harita ve harita bilgileri üretim
standartlarını tespit etmek ve üretimin belirle­
nen standartlara uygunluğunu denetlemek
C) Tapu planlarının yenilenmesine, sayısallaştı­
rılmasına ve güncellenmesine karar vermek,
yıllık çalışma programlarını yapmak ve yapılan
işleri takip etmek
D) 5368 sayılı Kanun hükümlerine göre harita ve
kadastro mühendislik bürolarına lisans ver­
mek, bu büroların faaliyet usul ve esaslarını
belirlemek, sicil ve kaydım tutmak
4.
3402 sayılı Kadastro Kanunu’na göre, kadast­
rosu yapılacak bölgeler, ana plana uygun olarak
nasıl belirlenir?
A)
B)
C)
Valinin teklifi ve İçişleri Bakanlığının onayı ile
İlgili bakanın teklifi ve Bakanlar Kurulu onayı ile
Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğünün teklifi ve
bağlı bulunduğu bakanın onayı ile
İl kadastro müdürünün teklifi ve valinin onayı ile
D)
5.
3402 sayılı Kadastro Kanunu’na göre, belediyesi
olan yerlerde bilirkişi seçimini aşağıdakilerden hangisi
yapar?
A) Belediye encümeni
B) Belediye başkanı
C) Belediye meclisi
D) Belediye imar müdürü
6.
3402 sayılı Kadastro Kanunu gereğince yapılan
çalışmalarda, çalışma alanında iki kadastro ekibinin
görev yapması durumunda kaç tane bilirkişi seçilir?
A) 12
B)9
C) 6
D)3
Resmî yazışma kurallarıyla ilgili aşağıdaki
ifadelerden hangisi yanlıştır?
A) Metin ilgiden sonra başlayıp imzaya kadar
süren kısımdır.
B) Metin içerisinde geçen sayılar rakamla ve/
veya yazı ile yazılabilir.
C) Metne, ilginin son satırından itibaren iki aralık,
ilgi yoksa gönderilen yerden sonra üç aralık
bırakılarak başlanır.
D) Metnin bitiminden itibaren iki-dört aralık boşluk
bırakılarak yazıyı imzalayacak olan makam
sahibinin adı, soyadı ve unvanı yazı alanının
en soluna yazılır.
Başkasına ait arsa üzerinde veya altında yapı
inşa etmek veya mevcut bir yapıyı muhafaza
etmek hakkını tanıyan irtifak hakkı aşağıdakilerden hangisidir?
A) Taşınmaz yükü
C) Üst hakkı
B) Oturma hakkı
D) İntifa hakkı
3402 sayılı Kadastro Kanunu gereğince yapılan
çalışmalarda, kadastro çalışmalarına ne kadar süre
ara verilmesi hâlinde, mevki veya ada ilanlarının
yeniden verilmesi gerekir?
7.
A) 30 günden fazla
C) 60 günden fazla
8.
B) 3 aydan fazla
D) 1 aydan fazla
3402 sayılı Kadastro Kanunu gereğince yapılan
çalışmalarda, kadastro tutanağı düzenlendikten
sonra kadastro ekibi çalışma alanında işlerini
bitirinceye kadar, tespitler için kadastro
teknisyenliğine veya kadastro müdürlüğüne
yapılan itirazları aşağıdakilerden hangisi
inceler?
A) Kadastro Ekibi
C) Kadastro Müdürü
B) Kontrol Mühendisi
D) Kadastro Komisyonu
MESLEKİ MEVZUATI GELİŞTİRME SINAVI 2014
9.
Aşağıdakilerden hangisi LlHKAB’ın
görevlerinden değildir?
A)
B)
C)
D)
13.
Plan Örneği çıkarılması
Birleştirme işlemi
Cins Değişikliği işlemi
Aplikasyon işlemi
Parselasyon kapsamında bir kısmı düzenleme
sahasında kalan parseller için aşağıdakilerden
hangisi düzenlenir?
A) Kadastro ayırma çapı
B) Ayırma krokisi
C) Kadastro çapı
D) İmar çapı
14. 22-a Uygulamalarında, depremin taşınmazların
geometrik şekil ve konumlarında meydana
getirdiği değişiklik sebebi ile zeminde oluşan
ve taşınmazların deprem öncesi ilgilileri
tarafından çekişmesiz kullanılan, bilirkişi
beyanları ve teknik belgeleri yardımı ile
belirlenen ve krokide sarı renk ile gösterilen
sınır hangisidir?
10.
Aşağıdaki hata türlerinden hangisi 3402 sayılı
Kadastro Kanunu’nun 41. maddesi kapsamında
düzeltilemez?
A) Ölçü hatası
B) Tersimat hatası
C) Sınırlandırma hatası
D) Malik isminin evrakına aykırı olarak yanlış
yazılması hatası
A)
B)
C)
D)
15.
22-a uygulamalarında aşağıdaki sınır tiplerinden
hangisinde aplikasyon yapmaya gerek yoktur?
A) Çekişmeli sınır
B) Değişebilir Sınır
C) Geçerli sayılabilecek sınır
D) Belirsiz sınır
11.
Aşağıdakilerden hangisi 3402 sayılı Kadastro
Kanunu’nun 41. maddesi kapsamında tersimat hatası
olarak değerlendirilemez?
A)
B)
C)
Hatalı parsel kırık noktası tersimi
Hatalı parsel kırık noktası birleştirilmesi
Parsel sınırının kırıklı olduğu hâlde düz olarak
sınırlandırılmış olması
D) Eksik parsel kırık noktası
12.
Geçerli sınır
Deprem sonrası oluşan sınır
Geçerli sayılabilecek sınır
Değişebilir sınır
16.
22-a Uygulamalarında, sınırlandırma krokilerinde
kırmızı renkte gösterilen sınır hangisidir?
Değişebilir sınır
c) Belirsiz sınır
A)
B) Sabit sınır
D) Çekişmeli sınır
Düzenleme ortaklık payı aşağıdaki hangi tesis
için kullanılmaz?
Belediye hizmet binası
Çocuk bahçesi
c) İbadet yeri
d ) Millî Eğitim Bakanlığına bağlı ilk ve ortaöğre­
tim kurumu
A)
17.
B)
Aşağıdakilerden hangisi 22-a Uygulaması
kapsamındadır?
Ayni veya şahsi hak tesisi
Zilyetlik yolu ile edinme
C) Kat irtifakı veya kat mülkiyeti tesisi
D) 2981 sayılı İmar Affı Kanunu’nun
10’uncu maddesinin (b) bendinin
uygulaması
A)
B)
2
MESLEKİ MEVZUATI GELİŞTİRME SINAVI 2014
18.
22-a Uygulamalarında, çalışılmaya başlanacak
ada/mevki ilanı kaç gün önceden yapılır?
A)
19.
5
B) 20
C)7
22.
D) 30
Kadastro müdürlüklerince karşılanmakta olan,
aşağıdaki işlemlerden hangisi için döner ser­
maye ücreti tahsil edilmesi gerekmemektedir?
A) Birleştirme
B) Aplikasyon
C) Plan örneği
D) Parselin yerinde gösterilmesi
Kesin askı ilanı süresince 22-a Uygulaması
çalışmaları ile ilgili itirazlar nereye yapılır?
Kadastro Mahkemesine
Kadastro Komisyonuna
C) Kadastro Müdürüne
D) Valilik veya Kaymakamlıklar
A)
B)
23.
20.
A) Yapının kat adedi
B) Varsa tecavüz miktarı
C) Komşu parsel maliklerinin imzaları
D) Yapının cinsi
Sayısallaştırma ile ilgili mevzuata göre,
sayısallaştırma çalışmaları kapsamında, yer
kontrol noktaları ve detay noktalarının koordi­
natları kullanılarak, ölçü değerlerinden hesap­
lanan ya da haritasından herhangi bir yöntem ile
elde edilen koordinat değerlerini aşağıdakilerden hangisi ifade etmektedir?
A) Pafta koordinatı
C) Kesin koordinatı
B) Geçici koordinatı
D) iyileştirilmiş koordinatı
24.
21.
Cins değişikliği işlemi sırasında, tescil bildiri­
minde aşağıdakilerden hangisi gösterilmez?
Sayısallaştırma çalışmalarına başlanarak,
çalışmaların devam ettiği birimlerde, ilgililerince
yapılan talebe bağlı işlem başvurularında,
çalışmalara ne şekilde yön verilir?
Fotogrametrik paftalarda yapılacak aplikasyon
işleminde, 2010/4 sayılı Genelge’ye göre, paf­
taların çözünürlüklerinin olması gereken en az
değeri aşağıdakilerden hangisidir?
A) 300 dpi
C) 500 dpi
Sayısallaştırma mevzuatı kapsamında talep
hiçbir şekilde alınmaz.
B) Talep, sayısallaştırma çalışmaları neden gös­
terilerek resmi yazı ile reddedilir.
c) Talep karşılanır ancak, ilgilisine işlem
sonucunu gösterir resmî belge verilmez.
D) Talep,
sayısallaştırma
sürecinin
tamamlanması beklenmeden kadastro teknik
mevzuatına göre karşılanır.
B) 400 dpi
D) 600 dpi
A)
25.
Fen kayıt defterinde, aşağıdaki bilgilerden
hangisi ver almamaktadır?
A) İşleme konu taşınmazın vasfı
B) Mahalline gidildiği tarih.
C) Havale edilen personelin adı, soyadı ve
İmzaları
D) işlem gören taşınmaza ait, ada-parsel
bilgileri
3
MESLEKİ MEVZUATI GELİŞTİRME SINAVI 2014
26.
Aşağıdaki talebe bağlı işlemlerden hangisi tescile
tabi bir işlemdir?
30.
A) Aplikasyon
B) Plan örneği
C) Parselin yerinde gösterilmesi
D) Cins değişikliği
27.
A) Sarı
C) Yeşil
31.
Aşağıdakilerden hangisi talebe bağlı olarak
kadastro müdürlüklerince yapılan değişiklik
işlemlerinden değildir?
A) Cins değişikliği
C) Hâlihazır harita
28.
B
Kesinleşmiş orman kadastro çalışmalarındaki
vasıf ve mülkiyet değişikliği getirmeyen fenni
hatalar kimler tarafından düzeltilir?
'
&
C
Yukarıdaki şekilde (AB) semti 1109 ve B açısı 1909
olduğuna göre (BC) semti aşağıdakilerden
hangisidir?
209
1809
2209
1209
Bilim ve fen bakımından orman niteliğini
kaybetmiş yerlerin orman sınırları dışına
çıkartılması
işlemleri
kimler
tarafından
yapılmaktadır?
A)
B)
C)
D)
190q
33.
Orman
Orman
Orman
Orman
kadastro komisyonlarınca
bölge müdürlüklerince
genel müdürlüğünce
işletme müdürlüklerince
Tapu ile sahipli ve üç hektardan büyük
ormanlık alan aşağıdakilerden hangisinin
onayı ile özel orman statüsü kazanmaktadır?
A) Bakanlar Kurulu Kararı ile
B) Orman işletme müdürlüğü oluru ile
C) Orman ve Su işleri Bakanlığının oluru ile
D) Vali onayı ile
29. Aşağıdaki kanunlardan hangisi TapulamaKadastro çalışmaları kapsamı dışındadır?
A) 509 sayılı Kanun
C) 3083 sayılı Kanun
B) Kırmızı
D) Mavi
A) Orman işletme müdürlüklerince kurulan bir
heyet marifetiyle
B) Orman bölge müdürlüklerince kurulan bir heyet
marifetiyle
C) Orman kadastro komisyonlarınca
D) Orman bölge müdürlüğü tarafından
görevlendirilecek bir mühendis marifetiyle
B) İrtifak hakkı
D) Birleştirme
32.
A)
B)
C)
D)
Orman vasfını yitiren ( orman dışına çıkarılan)
2B alanları orman haritalarında hangi renk ile
gösterilir?
B) 2613 sayılı Kanun
d ) 5602 sayılı Kanun
4
MESLEKİ MEVZUATI GELİŞTİRME SINAVI 2014
37.
34.
Poligon noktalarının GPS yöntemiyle farklı
zamanlarda en az iki kez ölçülmesi durumunda iki
oturumdan elde edilen izdüşüm koordinatları ve
elipsoit yükseklikleri arasındaki fark en fazla kaç
cm olabilir?
A)
B)
C)
D)
A) İlgilinin müracaatı üzerine düzeltilir.
B) Kadastro müdürlüğünce re'sen düzeltilebilir.
C) Düzeltme taşınmaz maliklerine ve diğer hak
sahiplerine tebliğ edilir.
D) Kadastrodan itibaren on yıl geçmiş ise bu
hataların düzeltilmesi mümkün değildir.
±8 cm
±7 cm
±5 cm
+3 cm
Kadastro Çalışma Alanı ile ilgili olarak aşağıdaki
ifadelerden hangisi yanlıştır?
35.
Kadastro sırasında geometrik durumları
kesinleşmiş olan taşınmazlarda ölçü,
sınırlandırma, tersimat ve hesaplamalardan
doğan hataların düzeltilmesi ile ilgili olarak
aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır?
38.
A) Kadastro bölgesindeki her köy ile belediye
sınırları içinde bulunan mahallelerin her biri,
kadastro çalışma alanmı teşkil eder.
b) Kadastro ekibinin tespit ettiği kadastro çalışma
alanı sınırları mahalle, belediye, köy idari
sınırları olarak kabul edilir.
C) Kadastro ekibi, kadastro çalışma alanı
sınırının tespitinde il ve ilçelerin belediye
sınırları ile köy sınırlarını dikkate alır.
D) Kadastro çalışma alanındaki ormanların
kadastro ekibince sınırlandırma ve tespitleri
yapılarak 30 günlük kısmi ilana alınır.
Orman arazilerinin tahsisi hakkında yönetmelik'e
göre verilen izinler en fazla kaç yıl süreli
olabilir?
49
36
25
5
A)
B)
C)
D)
B.Ö.H.H.B.Ü.Y ( Büyük Ölçekli Harita ve Harita
Bilgileri Üretim Yönetmeliği)' nin öngördüğü koordinat
sistemi hangi datumdadır?
39.
A)
B)
C)
D)
36.
ED50
ITRF96
TUTGA
GRS80
Yol, meydan, köprü gibi tesislerin kadastro
esnasındaki hukuki akıbeti ile ilgili olarak
aşağıdaki ifadelerden hangisi doğrudur
40.
A) Haritasında gösterilmekle yetinilir.
B) Diğer taşınmaz mallar gibi tapu kütüğüne
kaydedilir.
C) Kadastro esnasında bu taşınmazlara ilişkin
herhangi bir işlem yapılmaz.
D) Sınırlandırılır, parsel numarası verilerek
yüzölçümü hesaplanır ve özel siciline
yazılır.
BÖHHBÜY ( Büyük Ölçekli Harita ve Harita
Bilgileri Üretim Yönetmeliği)' ye göre yeni
üretilen C3 noktasının; TUTGA, C1 veya C2
noktalarına olan eş zamanlı gözlem süresine, 5
km’den sonra her 1 km için kaç dakika eklenir?
A) 5 dakika
C) 4 dakika
B) 3 dakika
D) 2 dakika
TEST BİTTİ.
CEVAPLARINIZI KONTROL EDİNİZ.
5
Download

DİKKAT: 1. Soru kitapçıklarını kontrol ederek, baskı hatası olan