Přihláška k účasti v projektu Benchmarking muzeí, památníků a galerií ČR
zřizovaných kraji a obcemi
Muzeum, památník, galerie (název a adresa):………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………
Zřizovatel: ………………………………………………………………………………………………………………
e-mail: ……………………………………….. telefon:…………………………………
Přihlašujeme se tímto k účasti v projektu Benchmarking muzeí, památníků a galerií ČR zřizovaných kraji a
obcemi, který zabezpečuje NIPOS Praha ve spolupráci s AMG. Pro účely tohoto projektu souhlasíme s využitím
údajů o činnosti našeho muzea (památníku, galerie), které obsahuje „Roční statistický výkaz Kult (MK) 14-01 o
muzeu a galerii“. Heslo pro přístup do databáze obsahující výsledky vyhodnocení vložených dat bude mít
k dispozici níže uvedený statutární zástupce muzea (památníku, galerie). Heslo bude zasláno po zpracování
přihlášky na níže uvedení kontaktní email.
……………………………………………
jméno a příjmení statutárního zástupce
………….……………………………………….
kontaktní email, na který bude zasláno heslo
(prosíme čitelně hůlkovým písmem)
(prosíme čitelně hůlkovým písmem)
V ………………………. dne ……………………..
Vyplněnou a podepsanou přihlášku zašlete prosím na adresu:
NIPOS
Fügnerovo náměstí 1866/5
P.O.BOX 12
120 21 Praha 2
………….……………………………………….
razítko a podpis statutárního zástupce
Download

Přihláška k účasti v projektu Benchmarking muzeí, památníků a