Univerzita Palackého v Olomouci
Filozofická fakulta
Katedra politologie a evropských studií
http://kpes.upol.cz
POLITIKA PRO KAŽDÉHO
SYLABUS PRO ZIMNÍ SEMESTR 2012/2013 (KPE/PK)
Mgr. Eva Lebedová, Ph.D.
[email protected]
Doc. PhDr. Tomáš Lebeda, Ph.D.
[email protected]
Doc. Mgr. Pavel Šaradín, Ph.D.
[email protected]
I. Cíl kurzu a jeho postavení v programu KPES
Náplní kurzu je popularizace výzkumu politiky v České republice a vysvětlení základních
pravidel a mechanismů, jak politika funguje. Každý den se setkáváme s řadou jevů, které
politika ovlivňuje, chodíme k volbám, referendům, sledujeme politické debaty, čteme noviny a
sledujeme další média, zkrátka aniž si to uvědomujeme, jsme politikou zásadně ovlivňováni.
Předmět má za cíl vysvětlit populární a především srozumitelnou formou vybrané základní
principy politiky a je určen zejména posluchačům, kteří nestudují politologii.
II. Metody výuky
Výuka probíhá formou nepovinných přednášek. Ke každému přednášenému tématu je rovněž
doporučena studijní literatura. Tato literatura může být zahrnuta do písemného testu.
III. Požadavky na ukončení kurzu
Přednášky jsou nepovinné. Kurz bude ukončen zkouškou ve formě písemného testu, jež bude
ověřovat znalosti týkající se obsahu přednášek.
IV. Hodnocení
Písemný test/zkouška
=
100 %
1
V. Obsah kurzu
Přednášky:
Úterý: 15:00 – 16:30 (Aula FF UP)
1. TÝDEN – 24. září
Přednáška (P): ÚVOD, STRUKTURA KURZU, POŽADAVKY KURZU. 1997 ANEB 16 LET POTÉ
2. TÝDEN – 1. října
P: ÚSTAVNĚ-POLITICKÉ MECHANISMY V DEMOKRATICKÝCH STÁTECH A JSOU TY ČESKÉ SPRÁVNĚ
NASTAVENY?
Č: SARTORI, Giovanni: Srovnávací ústavní inženýrství. Praha 2001, 2. část knihy.
ÚSTAVA ČR.
3. TÝDEN – 8. října
P: JE NAŠE POLITIKA ZKORUMPOVANÁ? PENÍZE A POLITIKA.
Č: FRIČ, Pavol: Systémová past. Dostupné na http://respekt.ihned.cz/c1-52093540-systemovapast
4. TÝDEN – 15. října
P: PODLE JAKÝCH PRAVIDEL VOLÍME? NEMĚLA BY SE TA ČESKÁ ZMĚNIT?
Č: SARTORI, Giovanni: Srovnávací ústavní inženýrství. Praha 2001, 2. část knihy.
5. TÝDEN – 22. října
P: JAK NA VOLIČE? VOLEBNÍ KAMPANĚ A POLITICKÝ MARKETING.
Č: BRADOVÁ, Eva – ŠARADÍN, Pavel: Volební kampaně v ČR a volby 2006: Amerikanizace
kampaní? In: Parlamentní volby 2006 a česká politika. Sestavili Břetislav Dančák a Vít Hloušek.
Brno, Mezinárodní politologický ústav 2006, s. 228–250.
6. TÝDEN – 29. října
P: MŮŽEME POLITIKU MĚŘIT? VOLEBNÍ PRŮZKUMY A JINÉ NÁSTROJE.
Č: LEBEDA, Tomáš – KREJČÍ, Jindřich: Výzkumy volebních preferencí a jejich prezentace
v médiích. In: Voliči a volby 2006. Sestavili Tomáš Lebeda, Lukáš Linek, Pat Lyons a Klára
Vlachová. Praha 2007, s. 37–62.
7. TÝDEN – 5. listopadu
P: POLITICKÁ REKLAMA A POLITICKÝ MARKETING.
Č: LEBEDOVÁ, Eva: Role negativních kampaní v systému politické komunikace České
republiky. Disertační práce. Olomouc 2011, s. 110–124. Dostupné online.
8. TÝDEN – 12. Listopadu
P: CO VŠECHNO DOKÁŽÍ PROFESIONÁLNÍ PORADCI A CO JE TO SPIN-DOCTORING?
Č: ŠUSTKOVÁ, Markéta: Silvio Berlusconi a Forza Italia: fyziognomie marketingu lídra. In:
Politické kampaně, volby a politický marketing. Sestavil Pavel Šaradín. Olomouc 2007, s. 53–
68.
9. TÝDEN – 19. listopadu
P: KDE JSOU MEZE NEGATIVNÍ REKLAMY V POLITICE? JE U NÁS NEGATIVNÍ KAMPAŇ JINÁ NEŽ
V ZAHRANIČÍ?
Č: BRADOVÁ, Eva: Negativní reklama a negativní kampaň: Historie, využití a výzkum. In:
Negativní kampaně a politická reklama ve volbách. Eva Bradová a kol. Olomouc 2008, s. 13-44.
10. TÝDEN – 26. listopadu
P: LOBBYING NEBO TRIPARTITA? KAM SAHAJÍ PRSTY ZÁJMOVÝCH SKUPIN A JAKÁ JE OBČANSKÁ
PARTICIPACE V ČR?
Č: ŘÍCHOVÁ, Blanka: Úvod do současné politologie. Praha, Portál 2002, s. 115–130.
2
11. TÝDEN – 3. prosince
P: JSOU VŠECHNY VOLBY STEJNĚ DŮLEŽITÉ?
Č: ŠARADÍN, Pavel: Teorie voleb druhého řádu. Olomouc 2008.
12. TÝDEN – 10. prosince
P: POLITIKA ZEZDOLA. JAK FUNGUJE KOMUNÁLNÍ A KRAJSKÁ POLITIKA?
Č: VODIČKA, Karel – ŠIMKA, Karel: Komunální politika. In: Politický systém České republiky.
Sestavili Karel Vodička a Ladislav Cabada, Praha 2003, s. 279–300.
13. TÝDEN – zápočtový test
3
Download

POLITIKA PRO KAŽDÉHO - Katedra politologie a evropských studií