Seznam změn v programu KROS plus
verze 18.00 (2015/I)
ABSTRAKT
Zjednodušené importy z Excelu, Inteligentní importy a kontroly importovaných dat, uživatelská
poznámka položek, vylepšení při tvorbě výkazů výměr, snazší tisk seznamu figur, efektivnější
nákladový controlling – vstup dat z Výrobní faktury do přehledu Sledování stavby
Seznam změn v programu KROS plus v. 18.00
OBSAH
1 ZJEDNODUŠENÉ IMPORTY Z EXCELU ........................................................... 2 Inteligentní importy ........................................................................................................... 2 Kontrola importovaného souboru ...................................................................................... 3 Ostatní vylepšení importu .................................................................................................. 3 2 UŽIVATELSKÁ POZNÁMKA POLOŽEK ........................................................... 5 3 SLEDOVÁNÍ SKUTEČNÝCH NÁKLADŮ STAVBY V REALIZACI .......................... 7 4 VYLEPŠENÍ VÝKAZU VÝMĚR ......................................................................... 8 Seznam figur z Hromadného tisku ...................................................................................... 8 Jednodušší kopírování jiného výkazu výměr ...................................................................... 8 Ostatní vylepšení výkazu výměr ......................................................................................... 9 5 DROBNÁ VYLEPŠENÍ A OSTATNÍ ÚPRAVY .................................................... 9 1/ 11
Seznam změn v programu KROS plus v. 18.00
1 ZJEDNODUŠENÉ IMPORTY Z EXCELU
Velikou výhodou programu KROS plus je možnost importu různých formátů excelovských souborů
(XLS/XLSX). Správné nastavení jejich importu je však někdy velice komplikované. Nová vylepšení v importu Vám
výrazně ulehčí import a ušetří čas.
Inteligentní importy
Excelovské soubory

rozpočtové tiskové sestavy KROS plus,

upravené soubory Excel Komplet 2012/VZ z programu KROS plus,

zadání veřejných zakázek RTS,

zadání veřejných zakázek euroCALC
naimportujete v nové verzi téměř automaticky a bez složitého nastavování. Uvedené soubory dokáže program sám
rozeznat a připraví listy na import: nastaví rozsah dat, přiřadí názvy sloupců, úrovní a přiřadí správné typy položek.
Po rozpoznání listů Vás program nastaví do nové záložky Seznam listů s názvy všech listů importovaného excelu.
Automaticky nastavené listy na import jsou v seznamu podbarveny zeleně a označeny na import. Na těchto
listech není potřebné už nic nastavovat, stačí je zkontrolovat a importovat.
Listy, které program nerozpoznal, jsou bílé. Dvojklikem na řádek se můžete přepnout přímo na tento list
a sami nastavit všechno potřebné na jeho import (rozsah dat, přiřadit názvy sloupců a úrovní...).
POZOR: Funkce Inteligentní importy – automatické nastavení listů je dostupná pouze s platným Balíkem
služeb zákaznické podpory, v rámci kterého budeme průběžně aktualizovat a doplňovat importy o nové formáty
excelů.
Při neplatném Balíku služeb zákaznické podpory je třeba nastavit listy na import ručně.
2/ 11
Seznam změn v programu KROS plus v. 18.00
POZNÁMKA: Automatické rozpoznávání a nastavování importovaných excelů můžete vypnout
v Nastaveních
v záložce Import Excel Univerzál.
Kontrola importovaného souboru
Při rozsáhlejších rozpočtech se může stát, že při jejich importu přehlédnete některý řádek s položkou. Položka
se nenaimportuje do programu a její vynechání (a vynechání ocenění) může způsobit až vyřazení ze soutěže. Při
importu excelovských souborů jsme proto umožnili rychle procházet problematická místa.
Pokud list, který označíte na import, obsahuje vynechané řádky s možnými (potenciálními) položkami,
program Vás na tento list upozorní vykřičníkem v panelu Seznam listů. Dvojklikem na něho nebo tlačítkem
Vynechané položky si problematické položky listu můžete zkontrolovat v náhledu – v tomto případě se zobrazí
jen ty vynechané řádky, které jsou pravděpodobně položkami (mají vyplněný Popis, Množství a MJ). Když zjistíte,
že vynechaný řádek chcete skutečně importovat, z kontrolního náhledu se dvojklikem na řádek (nebo tlačítkem
Nastav na položku) přepnete na ten samý řádek do listu, kde mu přiřadíte požadovanou úroveň.
Program Vás na listy s možnými vynechanými položkami upozorní také při importu celého souboru.
Z upozornění se můžete přepnout zpátky na první vynechanou položku listu a vynechané položky můžete
zkontrolovat.
Ostatní vylepšení importu
ZJEDNODUŠENÍ NASTAVENÍ ŘÁDKŮ NA IMPORT
Při importu můžete řádkům s různým formátováním (např. investorem zvýrazněné změny položek, barevná
zvýraznění v rámci výkazu výměr aj.) přiřadit jednu úroveň (konstrukce, materiál...) bez toho, aniž by se formát
řádků měnil.
3/ 11
Seznam změn v programu KROS plus v. 18.00
PŘÍKLAD: Řádky výkazu výměr (výpočty, mezisoučty, součty a poznámky) bývají ve formátu Komplet
2012 odlišeny jiným formátem. Původně se při označení řádku na import zobrazovala složitá otázka. V aktuální
verzi se už i řádek s jiným formátem označí stejnou úrovní.
NOVÉ ÚROVNĚ, NOVÉ SLOUPCE A JEJICH PŘEHLEDNĚJŠÍ NASTAVENÍ
Mnohé rozpočty obsahují i další důležité údaje, které je potřebné naimportovat do programu. Do nastavení
importu z excelu jsme proto přidali nové sloupce pro import Celkové hmotnosti, Celkové suti a nové úrovně
pro import Objektu, Plného popisu a poznámek k souboru cen (Pozn. k ceně pod položkou, Pozn. k ceně
nad položkou).
Úroveň Objekt můžete využít pro import takových souborů, které mají v samostatných řádcích poznačeno,
ke kterému objektu patří položky pod ním (např. excel z programu euroCALC od firmy Callida).
Navíc jsme přehledněji uspořádali plovoucí menu, abyste se ve velikém množství názvů při nastavování
sloupců a úrovní lépe orientovali.
AUTOMATICKÁ NASTAVENÍ ZAČÁTKU ROZSAHU DAT
Před samotnou tabulkou s položkami se často nacházejí rekapitulační údaje nebo údaje o zakázce (např.
Projektant, Dodavatel apod.). Aby se z excelu do programu importovaly jen položky rozpočtu, program nalezne
první řádek rozpočtu a sám nastaví rozsah importovaných dat. Automatické nastavení začátku dat funguje tehdy,
pokud názvy sloupců program přiřazuje automaticky (v Nastaveních na záložce Import Excel Univerzál je potřebné
ponechat možnost Automaticky přiřadit sloupce při otevření souboru označenou).
ZALOŽENÍ STAVBY PŘI IMPORTU SOUBORU EXCELU
Do možností importu z excelů jsme doplnili funkci, která umožňuje zvolit si způsob importu. V nové verzi už
není potřebné před importem zakládat stavbu, program nabídne založení nové stavby, nebo import do aktuální
stavby (s možnostmi zařazení podle kódu, do podřízené úrovně...).
4/ 11
Seznam změn v programu KROS plus v. 18.00
Při importu souboru do nové stavby se automaticky založí stavba s kódem IMPORT a název stavby podle
názvu importovaného souboru.
2 UŽIVATELSKÁ POZNÁMKA POLOŽEK
Potřebujete si k položkám rozpočtu poznačit vlastní poznámky? Chcete si pomocí těchto poznámek vyfiltrovat
konkrétní položky, vytvořit přehledy?
Využijte možnost zapsat si k položce Uživatelské zařazení, do něhož si můžete poznačit číslo výkresu,
etapu realizace a jiné, pro Vás důležité informace. Poznačit si můžete text až do 50 znaků! Abyste tento údaj mohli
editovat pohodlněji přímo v tabulce rozpočtu, přidali jsme ho také do pohledu Volitelné údaje.
Pokud chcete stejnou poznámku (Uživatelské zařazení) nastavit více položkám najednou, stačí je dopředu
označit a na jedné z označených položek vyplnit Uživatelské zařazení. Text se pak doplní do všech ostatních
označených položek.
Podle Uživatelského zařazení můžete položky rozpočtu zatřídit, vyfiltrovat nebo také seskupit, čímž
získáte přehledný seznam podle stejných údajů zapsaných v Uživatelském zařazení.
5/ 11
Seznam změn v programu KROS plus v. 18.00
Rozpočty s uživatelským zařazením vytisknete přes tiskové sestavy, které ve svém názvu obsahují
„volitelné sloupce“ (např. 2.4 Rozpočet – volitelné sloupce). Tyto šablony byly zařazeny mezi často používané, takže
se Vám přednostně nabídnou při tisku.
6/ 11
Seznam změn v programu KROS plus v. 18.00
3 SLEDOVÁNÍ SKUTEČNÝCH NÁKLADŮ STAVBY V REALIZACI
Chcete kontrolovat vývoj nákladů na stavbě v čase? Potřebujete znát, zda jste překročili plán nákladů
v aktuálním období?
Do programu KROS plus jsme zapracovali podporu pro vyhodnocování plánovaných a skutečných nákladů
stavby v rámci etap výstavby. Etapy výstavby jsou tvořeny jednotlivými splátkami výrobní faktury, ve které jsou
evidovány skutečné výkony v plánovaných cenách. Hospodárnost na stavbě tak dokážete vyhodnotit už v průběhu
její realizace, ne až na konci.
Plánované náklady z výrobní faktury (ve sloupci Plán za provedené práce) je možné porovnat v modulu
Sledování stavby se skutečnými náklady z účetnictví (ve sloupci Aktuální stav). Zjistíte tak předpokládané ušetřené
nebo překročené náklady (ve sloupci Předpokládané ušetřené náklady) a dokážeme včas zareagovat, například
aktualizovat plán. Tímto způsobem dokážete efektivně zkontrolovat také správnost fakturace Vašich poddodavatelů.
Zároveň vidíte, jakou část z plánovaných výkonů jste už zrealizovali (procentuální vyjádření ve sloupci Plán
za provedené práce) nebo kolik nákladů z plánovaných Vám ještě zůstává vyčerpat (Zůstatek plánu).
Pokud nevyužíváte Výrobní fakturu, můžete Sledování stavby využívat nadále jako doposud (na základě porovnání
skutečných nákladů z ekonomického systému s náklady z kalkulace). Přejmenovali jsme jen sloupce Zůstatek
a Předpokládaný stav na Aktuální zůstatek a Předpokládané celkové náklady, aby z jejich názvů bylo jasné,
co znamenají. Zároveň jsme do záhlaví jednotlivých sloupců doplnili informaci, odkud se údaje přenášejí nebo jak
se počítají.
7/ 11
Seznam změn v programu KROS plus v. 18.00
4 VYLEPŠENÍ VÝKAZU VÝMĚR
Seznam figur z Hromadného tisku
Pro zjednodušení tisku figur a jejich výpočtů v rámci všech zakázek (objektů, částí) jedné stavby byla do
hromadného tisku přidána sestava Seznam figur. Tato sestava obsahuje v členění po zakázkách všechny figury
použité ve výkazech výměr položek v rámci celé stavby.
Navíc, pro lepší přehled o tom, ve kterých položkách se figury používají, jsme do Hromadného tisku přidali
tiskovou sestavu Seznam figur - rozšířená. Z rozšířené tiskové sestavy tak zjistíte všechny položky, kde se figura
používá pro výpočet množství a na jaké položce byla definována (první položka v seznamu Použití figury).
Jednodušší kopírování jiného výkazu výměr
Vytvořený výkaz výměr se může využít také u dalších položek rozpočtu, proto jsme zjednodušili kopírování
pomocí funkce Jiný výkaz. Tuto funkci můžete nyní vyvolat rychleji pomocí tlačítka Jiný výkaz ze všech oken,
ve kterých se pracuje s výkazem výměr – ze zápisového okna položky, okna výkaz výměr (Ctrl+W) nebo panelu
výkaz výměr. Do seznamu výkazu výměr se navíc můžete dostat také klávesovou zkratkou Ctrl+F3.
8/ 11
Seznam změn v programu KROS plus v. 18.00
Ostatní vylepšení výkazu výměr
 Při importu Excel Komplet/VZ se do Seznamu figur naimportují už i ty figury, které byly zadefinovány na
řádcích mezisoučtu a součtu.
 Pokud jste ve výkazu výměr měli dva řádky a vymazali jste ten, z něhož se počítalo množství položky, při
ukládání výkazu se zobrazovalo upozornění. Program jsme upravili tak, aby se automaticky nastavil
zůstávající řádek jako množství položky.
5 DROBNÁ VYLEPŠENÍ A OSTATNÍ ÚPRAVY
 Z panelu nákladů v otevřené zakázce můžete zjistit, jaké jsou náklady za dodávku a montáž za aktuální nebo
označené položky.
9/ 11
Seznam změn v programu KROS plus v. 18.00
 Stávající klasifikaci JKSO jsme rozšířili o dvě poslední úrovně: konstrukčně materiálová charakteristika
a druh stavební akce, abyste objekty mohli zatřídit až do nejnižší úrovně klasifikace a splnit tak požadavky
platné legislativy.
 Rozšířili jsme Online ceníky prodejců materiálů o ceníky firmy Elfetex.
 Pokud si prodloužíte platnost Balíku služeb zákaznické podpory, přímo z okna Balíku služeb
zákaznické podpory (s informací o jeho neplatnosti nebo blížícím se konci platnosti) si můžete stáhnout
licenční soubor z internetu a pokračovat v užívání všech služeb, které Balík poskytuje.
 Na základě připomínek státních organizací, které z důvodů platné legislativy nemohou pro opravné a
údržbové práce používat výraz „Stavba“ byl upraven export Excel VZ tak, aby bylo možné zvolit, zda se ve
vyexportovaném souboru použije namísto doposud používaného výrazu „Stavba“ výraz „Zakázka“.
 V nové verzi programu jsme umožnili označování také těch zakázek, které byly přesunuty do koše. Zakázky
už nemusíte obnovovat po jedné, stačí je označit a najednou obnovit. Podobným způsobem můžete
najednou obnovit také celé stavby.
10/ 11
Seznam změn v programu KROS plus v. 18.00
 Při exportu do formátu Excel komplet 2012/VZ můžete pomocí nové volby nastavit, aby se ve
vyexportovaném souboru zobrazily také standardně skryté sloupce (poznámka, DPH, hmotnost,
normohodiny, suť).
 Při exportu zadání Excel Komplet 2012/VZ se už neexportují normohodiny.
 V tiskových sestavách s volitelnými sloupci se doposud zobrazovaly všechny volitelné sloupce, i když nebyly
vyplněny. Tisk jsme upravili tak, že pokud je obsah volitelného sloupce v Nastaveních definován jako
„prázdný“, takový sloupec se v tiskové sestavě nezobrazí a nevytiskne.
 Při hromadném přenosu cen z kalkulace do rozpočtu program nepřenese cenu položky, která je navázaná
na položku s rozdílným typem věty (např. materiál v rozpočtu je navázaný na konstrukci v kalkulaci nebo
naopak). V nové verzi se v Protokolu úprav vypíše, ve kterých zakázkách se kterým položkám cena
nepřenesla. Tento seznam si můžete uložit pomocí klávesových zkratek na kopírování (Ctrl+C a Ctrl+V) např.
do dokumentu MS Word a objekty podle něj zkontrolovat.
 Při definování přirážky je v centrálním seznamu stavebních dílů možné označovat nebo odznačovat všechny
podřízené díly najednou na jeden klik - označením nebo odznačením nadřízeného dílu (např. kliknutím na
HSV označíte všechny podřízené díly HSV).
 Uživatelé SQL verzí programu často spolupracují na jedné zakázce s uživateli lokálních verzí programu. Aby
si mohli zakázky mezi sebou měnit jednodušeji, zpřístupnili jsme také uživatelům SQL verzí funkce
Archivace a Obnova.
Když stavbu archivovanou na SQL pošlete uživateli lokální (JET) verze programu, ten ji může obnovit
a naopak, stavbu archivovanou na JETu může obnovit také uživatel SQL verze.
 Funkce Porovnání rozpočtu a kalkulace už vyčíslí celkový zisk i v případě, že jsou rozpočet a kalkulace
v různých měnách. Celkové náklady z kalkulace jsou tehdy za účelem vyčíslení zisku převedeny na měnu
rozpočtu. Na přepočet se užije kurz z nastavení stavby.
 Abyste mohli lépe odlišit, v jaké fázi se stavba nachází, přidali jsme k nabídkovým fázím stavby novou fázi
s názvem 0 - Zadávací dokumentace.
 Pokud jste používali program s platnou licencí, ale HW klíč se nenačetl (např. jste jej opomenuli vložit do
USB portu), zobrazilo se několik oken a program se nespustil nebo spustil s omezeními DEMO verze. Nyní
se ihned spustí průvodce kontrolou HW klíče, který napoví, v čem je problém.
 Pomocí funkce Vlož z jiné databáze nebo při kopírování celých ceníků je možné kopírovat už jen vlastní
položky.
11/ 11
Download

Seznam změn v programu KROS plus verze 18.00