STŘEDNÍ ŠKOLA TECHNICKÁ,
PŘEROV, KOUŘÍLKOVA 8
Výroční zpráva o činnosti školy
za školní rok 2012 – 2013
Přerov 2013
Střední škola technická, Přerov, Kouřílkova 8
Výroční zpráva o činnosti školy
za školní rok 2012/2013
Výroční zpráva vychází z § 10 odst. 3 školského zákona č. 561/2004 Sb., ve znění § 7 odst. 1, písmene a)
– i) vyhlášky č. 15/2005 Sb., kterou se stanoví náležitosti dlouhodobých záměrů, výročních zpráv a
vlastního hodnocení školy, v platném znění
(byla sestavena podle osnovy stanovené OŠMT KÚ Olomouc)
Zpracovali: ředitel školy a vedoucí úseků ve spolupráci s předsedy metodických komisí, výchovnou
poradkyní, metodičkou školní prevence, metodičkou ICT, koordinátorkou EVVO, personalistkou, hlavní
ekonomkou školy a vedoucím technickohospodářské správy
Zprávu předkládá ke schválení: Mgr. Šober František, ředitel školy
V Přerově dne 30. září 2013
Výroční zpráva byla projednána na poradě vedení a poradách jednotlivých úseků v říjnu 2013.
Výroční zpráva byla projednána a schválena školskou radou v říjnu 2013.
1
Vážení pedagogové, zaměstnanci, rodiče, žáci a všichni přátelé naší školy,
předkládáme Vám v pořadí již 17. výroční zprávu o činnosti naší školy za školní rok
2012 – 2013 a v ní opětovné roční poohlédnutí za životem, výchovou a vzděláním na naší
škole.
Úvodní kapitoly zprávy poskytují základní informace o škole, charakteristice školy
a profilaci absolventů jednotlivých oborů.
Mezi hlavní úkoly tomto školním roce patřilo dokončení pilotního ověřování výuky
podle školních vzdělávacích programů (ŠVP) zpracovaných před 3 roky. Po závěrečných
zkouškách proto metodické komise provedly revize ŠVP u 3letých oborů vzdělání. Byly
provedeny úpravy učebních plánů a posouzeno, zda ŠVP odpovídají realitě zejména v oblasti
praxe a odborného výcviku. Ale také, zda teorie nezaostává za praxí a je v souladu
s nejnovějšími novinkami v oboru. Od roku 2011-12 se učilo podle nových ŠVP také u
nástavbového studia, tady proběhly úpravy v podobném duchu.
I v letošní výroční zprávě o činnosti školy naleznete jako obvykle základní statistické
údaje o prospěchu a chování žáků, výsledky závěrečných zkoušek a také výsledky státních
maturitních zkoušek. Najdete zde i údaje o aktivitách žáků z mimoškolní zájmové činnosti.
Výroční zpráva prezentuje některé personálie o pracovnících školy, základní informace o
dalším vzdělávání pedagogických pracovníků, analýzy výchovného poradenství a
protidrogové prevence, analýzu EVVO a uvádí mimo jiné i přehled těch firem nebo organizací
a institucí, které s naší školou spolupracují.
K významným aktivitám nesporně patří zapojení školy do projektové činnosti – loni
to bylo celkem 5 projektů financovaných z ESF, z toho 2 vlastní.
Jako právnická osoba Olomouckého kraje, který je naším zřizovatelem, spravuje
škola majetek za cca 100 milionů korun. Roční rozpočet se řádově pohybuje okolo 50
milionů korun. Protože hospodaříme s majetkem kraje, je naším prioritním cílem spravovat
ho co nejlépe. Bližší informace o hospodaření podávají výroční zprávy a rozbory
o hospodaření za příslušný kalendářní rok.
Pravidelně aktualizované informace o naší škole jako významné vzdělávací instituci
Olomouckého kraje můžete najít také na internetových stránkách školy www.kourilkova8.cz.
Vážení přátelé, příznivci naší školy, všichni si určitě přejeme, aby modernizace naší
školy pokračovala i v dalších letech její existence. Prioritou školy pro další období tak zůstává
zajištění co nejlepších výchovně vzdělávacích podmínek nejen pro děti a mládež, ale i pro
dospělé, a samozřejmě i nadále poskytovat kvalitní servis celoživotního vzdělávání na vysoké
profesionální úrovni.
K tomuto cíli zcela jistě přispějí další připravované projekty zaměřené jednak
na pořízení investičního majetku, ale i na další vzdělávání pedagogických pracovníků a žáků.
Přeji příjemné a snad i zajímavé počtení a listování v tomto rozsáhlém materiálu.
Mgr. Šober František
ředitel školy
2
Obsah
ZÁKLADNÍ ÚDAJE O ŠKOLE .......................................................................................................................... 4
1.
1.1.
1.2.
NÁZEV ŠKOLY A DALŠÍ INFORMACE ................................................................................................................. 4
CHARAKTERISTIKA ŠKOLY .............................................................................................................................. 5
PŘEHLED OBORŮ VZDĚLÁNÍ ..................................................................................................................... 10
2.
2.1.
2.2.
2.3.
PŘEHLED OBORŮ VZDĚLÁNÍ VYUČOVANÝCH VE ŠKOLNÍM ROCE 2012/2013 .................................................. 10
PROFIL ABSOLVENTA OBORŮ VZDĚLÁNÍ ........................................................................................................ 11
DALŠÍ VZDĚLÁVÁNÍ VE ŠKOLNÍM ROCE 2012/2013........................................................................................ 15
PŘEHLED UČEBNÍCH DOKUMENTŮ VČETNĚ SCHVALOVACÍCH DOLOŽEK MŠMT ................ 16
3.
3.1.
3.2.
PŘEHLED OBORŮ VZDĚLÁNÍ PODLE RVP A ŠVP VE ŠKOLNÍM ROCE 2012/2013 ............................................. 16
INOVACE, ZAVÁDĚNÍ NOVÝCH METOD DO VÝUKY A VZDĚLÁVÁNÍ ................................................................. 17
STATISTICKÉ ÚDAJE O ŠKOLE .................................................................................................................. 19
4.
4.1.
4.2.
4.3.
4.4.
4.1.
ÚDAJE O PRACOVNÍCÍCH ŠKOLY: ................................................................................................................... 19
POČET ŽÁKŮ NA UČITELE (PŘEPOČTENÝ): ...................................................................................................... 22
ORGANIZAČNÍ STRUKTURA PLATNÁ VE SLEDOVANÉM OBDOBÍ (PAVOUK): .................................................... 23
ÚDAJE O ŽÁCÍCH: ........................................................................................................................................... 24
ÚDAJE O PŘIJÍMACÍM ŘÍZENÍ .......................................................................................................................... 25
ÚDAJE O VÝSLEDCÍCH VZDĚLÁVÁNÍ A CHOVÁNÍ ŽÁKŮ ................................................................. 26
5.
5.1.
5.2.
5.3.
VÝSLEDKY KLASIFIKACE PODLE OBORŮ A ROČNÍKŮ:..................................................................................... 26
VÝSLEDKY MATURITNÍCH ZKOUŠEK: ............................................................................................................. 28
VÝSLEDKY ZÁVĚREČNÝCH ZKOUŠEK: ........................................................................................................... 29
VÝSLEDKY CHOVÁNÍ ŽÁKŮ ZA 1. A 2. POLOLETÍ ............................................................................... 31
6.
POČET ŽÁKŮ SE SNÍŽENÝM STUPNĚM Z CHOVÁNÍ ...................................................................................................... 31
6.1.
HODNOCENÍ VÝCHOVNÉHO PORADENSTVÍ ..................................................................................................... 35
6.2.
HODNOCENÍ VÝCHOVNĚ VZDĚLÁVACÍ PREVENCE:......................................................................................... 37
6.3.
HODNOCENÍ ENVIRONMENTÁLNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ: ........................................................................................ 41
DALŠÍ VZDĚLÁVÁNÍ PEDAGOGICKÝCH PRACOVNÍKŮ..................................................................... 43
7.
7.1.
7.2.
7.3.
VZDĚLÁVÁNÍ UČITELŮ TEORETICKÉHO VYUČOVÁNÍ:..................................................................................... 43
VZDĚLÁVÁNÍ UČITELŮ PRAKTICKÉHO VYUČOVÁNÍ: ...................................................................................... 44
VZDĚLÁVÁNÍ VYCHOVATELŮ: ....................................................................................................................... 45
8. ÚDAJE O MIMOŠKOLNÍCH VZDĚLÁVACÍCH AKTIVITÁCH, GRANTOVÝCH PROGRAMECH,
SOUTĚŽÍCH .............................................................................................................................................................. 46
8.1.
8.2.
8.3.
ÚDAJE O MIMOŠKOLNÍCH AKTIVITÁCH .......................................................................................................... 46
ÚDAJE O SOUTĚŽÍCH ...................................................................................................................................... 47
ÚDAJE O GRANTOVÝCH PROGRAMECH........................................................................................................... 47
ZPRÁVA O KONTROLNÍ A INSPEKČNÍ ČINNOSTI ................................................................................ 49
9.
10.
DALŠÍ SLEDOVANÉ OBLASTI .................................................................................................................. 49
10.1.
REALIZACE KONCEPČNÍCH MATERIÁLŮ KRAJE........................................................................................... 49
10.2.
SPOLUPRÁCE ŠKOLY NA REGIONÁLNÍ ÚROVNI ........................................................................................... 49
10.3.
JINÉ .......................................................................................................................................................... 51
SEZNAM PŘÍLOH ................................................................................................................................................ 53
10.
ZHODNOCENÍ A ZÁVĚR ............................................................................................................................ 54
3
1. ZÁKLADNÍ ÚDAJE O ŠKOLE
(§ 7 vyhlášky č. 15/ 2005,odst. 1, písmeno a)
1.1.
Název školy a další informace
Název školy dle zřizovací listiny:
Střední škola technická, Přerov, Kouřílkova 8
Sídlo školy:
Kouřílkova 8
750 02 Přerov
Právní forma: příspěvková organizace
IČO:
190 138 33
DIČ:
CZ 190 138 33
RED_IZO:
600 171 370
Zřizovatel:
Olomoucký kraj
právní forma: kraj, IČO: 60 609 450
Jeremenkova 40a
779 00 Olomouc
Ředitel školy: Mgr. František Šober
Školská rada: zřízena pro 3 leté funkční období s účinností od 24. 5. 2011
– změna člena ŠR od 28. 5. 2012 (zřizovací listina viz příloha č. 4)
Sdružení rodičů: pracovalo při škole do 31. 12. 2010; v současnosti není zájem o jeho zřízení
Místa poskytovaného vzdělání a služeb:
a) Střední škola (SŠ)
cílová kapacita 1000 žáků, kapacita k 1. 9. 2012 – 559 žáků
IZO:
130 001 538
Místa poskytovaného vzdělávání (teoretické i praktické výuky):
Kouřílkova 8, 750 02 Přerov
Bří Hovůrkových 17, 750 02 Přerov
9. května 194, 750 02 Přerov
b) Domov mládeže (DM)
IZO:
kapacita 210 lůžek, k 1. 9. 2012 187 ubytovaných žáků
110 029 917
Místa poskytovaných služeb:
Bří Hovůrkových 17, 750 02 Přerov
c) Školní jídelna (ŠJ)
IZO:
kapacita-max. počet jídel 1400, k 1. 9. 2012 971 stravovaných
172 103 941
Místo poskytovaných služeb: Bří Hovůrkových 17, 750 02 Přerov
Telefon SŠT – ústředna:
Telefon – ředitel:
Fax:
e-mail:
www stránky:
581 201 276
581 203 295
581 203 293
[email protected]
www.kourilkova8.cz
4
1.2.
Charakteristika školy
1.2.1. Střední škola technická, Přerov, Kouřílkova 8 (dále jen SŠT) je příspěvkovou
organizací Olomouckého kraje od 1. 7. 2001 podle zřizovací listiny č. j. 1645/2001 ze dne 28. 9. 2001 v platném
znění pozdějších dodatků.
1.2.2. SŠT jako komplexní typ střední školy zajišťuje výuku teoretickou i praktickou v učebních
a studijních oborech. Praktická výuka žáků všech oborů probíhá v dílnách SŠT na Kouřílkově ulici č. 8, Bří
Hovůrkových 17 a také na pracovišti praktického vyučování, Přerov, 9. května 194. Žáci 2., 3. nebo 4. ročníků
absolvují rovněž praxi na základě smluvního vztahu u různých firem.
SŠT dále poskytuje ubytování na domově mládeže, zabezpečuje stravování žáků přerovských SŠ, resp. další
služby v rámci produktivní práce žáků nebo jiné činnosti.
SŠT je svým zaměřením střední odbornou školou polytechnickou a v roce 2012/2013 zabezpečovala:
Střední vzdělání s výučním listem v jednom dvouletém a tříletých oborech vzdělávání,
které zahrnují všeobecné vzdělání a odbornou přípravu pro výkon dělnických povolání.
Toto studium je ukončeno závěrečnou zkouškou. Jedná se o obory optickomechanické,
elektrotechnické, strojírenské, stavební, dřevařské, stravovací a ubytovací služby.
Střední vzdělání s maturitní zkouškou je možné získat ve čtyřletých oborech vzdělání nebo
ve vzdělávacím programu nástavbového studia, jejichž absolventi jsou připravováni
pro výkon náročných dělnických povolání a některých technicko-hospodářských
a administrativních činností provozního charakteru. Tato forma studia je ukončena
maturitní zkouškou s možností pokračování ve studiu zejména na vysokých školách
technického zaměření. Hlavní váha je kladena na obory strojírenské: zaměřené
na strojírenství, optiku, mechaniku a mechatroniku. Jedná se o obory mechatronika,
mechanik seřizovač a mechanik strojů a zařízení; od roku 2005/6 nabízí i vzdělávání
ve studijním univerzálním oboru pro chlapce a dívky – mechanizace a služby. Dále nabízí
dvouleté denní nebo tříleté dálkové nástavbové studium Provozní technika pro absolventy
všech strojírenských oborů a nástavbové studium Stavební provoz pro absolventy
stavebních oborů.
1.2.3. Doplňující informace ke školnímu roku 2012/2013:
Vedení SŠT pracovalo ve školním roce v tomto složení:
ředitel
– Mgr. František Šober
zástupci ředitele a vedoucí:
pro teoretické vyučování
– Mgr. Zdena Fenzová (zástupce statutárního orgánu)
– Bc. Roman Novotný
pro praktické vyučování
– Ing. Miroslav Anděl
pro výchovu mimo vyučování
– Ivanka Čecháková
vedoucí ekonom školy
– Ing. Jaromíra Malátková
vedoucí technickohospodářské správy
– Ing. Jiří Pouzal
Ve školním roce 2012/2013 se pokračovalo v plnění úkolů vzdělávací koncepce školy na léta 2010/2014.
Koncepce se týká i nadále především přechodu výuky z osnov na ŠVP, další inovace, modernizace a reorganizace
výuky při zapojení školy do projektů financovaných z ESF. Zaměřuje se také na plnění dalších důležitých
vzdělávacích cílů – jako např. úkolů výchovného poradenství a protidrogové prevence; na pokračování činnosti
místního centra celoživotního vzdělávání (v rámci CUOK, které je výsledkem projektu UNIV 1 až 3); k cílům
koncepce patří i nákup nových moderních pomůcek; zachování estetiky školního prostředí za předpokladu pravidelné
údržby budov a zařízení atd. V neposlední řadě si pedagogický sbor dal za cíl zapojit se do dalších projektů z ESF
(do tzv. „měkkých“ i „tvrdých“ projektů) a získat tak finance na modernizaci výuky technických oborů. (více
o vzdělávacím programu v jiných částech zprávy, zejména v kapitolách o aktivitách školy).
Koncepce doplňuje vzdělávací cíle z minulých let a vycházela především z Dlouhodobého záměru
vzdělávání a rozvoje výchovně vzdělávací soustavy Olomouckého kraje.
1.2.4.
Výchovně-vzdělávací činnost zajišťují úseky teoretického a praktického vyučování, výchovu mimo
vyučování zabezpečuje domov mládeže. Nepedagogické činnosti zabezpečuje provozně
ekonomický úsek.
5
1.2.5.
Charakteristika jednotlivých pedagogických úseků:
Úsek teoretického vyučování
Úsek je řízen zástupcem ředitele pro teoretické vyučování, který je současně zástupcem statutárního orgánu.
Z organizačních důvodů při počtu více jak 18 tříd může být zřízena i druhá funkce zástupce ředitele pro TV.
Přehledné informace o pedagogických pracovnících jsou zpracovány v kapitole: 4.1. Údaje o pracovnících školy.
Denní studium probíhalo ve školním roce 2012-13 v těchto 19 třídách:
Zkratka třídy
Název oboru vzdělání: RVP – ŠVP
Mch1.
Mechanik seřizovač
Mechatronika
Automechanik
A1.
E1.
JMZe1.
ZOK1.
O1.
IT1.
A2.
Stravovací a ubytovací služby
Malířské a natěračské práce
Jemný mechanik
Zedník
Zámečník
Obráběč kovů
Provoz a ekonomika služeb
Instalatér
Tesař
Automechanik
A3.
Práce ve stravování
Malířské a natěračské práce
Jemný mechanik
Zámečník
Zedník
Tesař
Instalatér
Mechanik seřizovač
Optik
Provoz a ekonomika služeb
Automechanik
E3.
Malířské a natěračské práce
JMTZ3.
Jemný mechanik
Tesař
Zámečník
Zedník
Instalatér
Mechanik seřizovač
Optik
Provoz a ekonomika služeb
Mechatronika
Mechanik seřizovač
Provoz a ekonomika služeb
E2.
JMZ2.
ZeTI2.
MOP2.
ZeI3.
MOP3.
Mch4.
PES4.
■ jednooborové třídy
■ dvouoborové třídy
6
■ tříoborové třídy
Nástavbové studium probíhalo ve školním roce 2012-13 ve 3 třídách:
Zkratka třídy
Název oboru vzdělání: RVP – ŠVP
PT2.
DS1.
Provozní technika – denní forma vzdělávání
Provozní technika – dálková forma vzdělávání
Stavební provoz – dálková forma vzdělávání
Provozní technika – dálková forma vzdělávání
DS3.
Výuka probíhala ve dvou budovách:
V budově teorie na Kouřílkově 8 byla výuka zabezpečena:
-
-
-
v 10 standardních učebnách vybavených videorekordéry, CD přehrávači a televizními přijímači,
ve 2 učebnách určených k výuce cizích jazyků,
v optické laboratoři, sloužící k výuce předmětu technická měření a technologická cvičení (v optice),
v modernizované učebně č. 12 – sloužící k výuce brýlové optiky s vybavením pro oční a brýlovou techniku
v učebně pneumatiky a hydrauliky,
v elektrolaboratoři, která slouží k výuce předmětu elektrická měření s mnoha přístroji, např. osciloskopy,
generátory, Q metry, měřiči kolísání, multimetry,
ve 2 učebnách výpočetní techniky, vybavených dataprojektory s projekčním plátnem, z toho je učebna CNC na P2
vybavena také interaktivní tabulí,
v učebním pavilonu 1 (P1) sloužícím jako odborná učebna, studovna a učitelská knihovna (využívá se též jako
přednášková a společenská místnost); je vybaven pro přednáškovou činnost 4 počítači, dataprojektorem,
videorekordérem, zesilovačem a projekčním plátnem,
v odborné učebně strojírenských předmětů, která je rovněž vybavena interaktivní tabulí, dataprojektorem, počítači,
v odborné učebně mechatroniky (s 25 PC a dataprojektorem), která byla doplněna o ICT v tomto šk. roce
z projektu ITO2,
k zabezpečení hodin tělesné výchovy i sportovních kroužků se využívá vlastní tělocvična.
V budově teorie na Bří Hovůrkových 17 byla výuka zabezpečena:
v 8 standardních učebnách,
v 1 učebně pro výuku odborných předmětů, vybavené dataprojektorem a promítacím plátnem,
videorekordérem a DVD přehrávačem,
v 1 učebně výpočetní techniky se 17 PC,
v 1 učebně určené pro výuku odborných předmětů oboru instalatér,
k zabezpečení hodin tělesné výchovy i sportovních kroužků se využívá vlastní tělocvična.
Výuka ICT a počítačová gramotnost:
Pro výuku sloužily na Kouřílkově ulici 2 učebny vybavené počítači Intel Pentium II a P4 1,6 GHz s RAM
512 MB. Tyto umožňují žákům využívat nejnovější verze kancelářských aplikací, multimediální programy
pro výuku jazyků a přírodovědných předmětů, CAD/CAM programy a v omezené míře software pro zpracování
digitální fotografie a videa. Veškeré položky jsou evidovány v systému pro řízení školy SAS. Seznam je přístupný
pro prohlížení všem učitelům. V budově teorie TV2 na Hovůrkových byla používána ještě 1 učebna VT se 17 PC
řady Intel Pentium Core II.
Pro výuku ICT se využívaly také prostory v nově vybudovaném pavilonu P2 z projektu ROP.
V přednáškové aule, která je vybavena nejmodernější prezentační technikou se konala přehlídka maturitních projektů.
Proběhlo zde i školní kolo SOČ.
Odborná učebna pavilonu P2 je určena pro výuku předmětů vyučovaných v oborech Mechatronika,
Mechanik seřizovač – mechatronik, Optik, Obráběč kovů a Zámečník. Při výuce technologie, tematického celku
programování CNC strojů, si žáci přímo na učebně na CNC strojích prakticky ověřují výsledky své práce.
Počítače v odborné učebně pavilonu P2 jsou vybaveny rozhraním pro připojení programovatelných
automatů. Tyto slouží pro výuku druhých ročníků oboru Mechatronika a třetích ročníků oboru Optik předmětu
programování, u maturitních oborů se začalo využívat elektronické učebnice na 25 tabletech pořízených v roce 2012
z projektu „Inovace technického vzdělávání“.
Příklady SW používaného ve výuce výpočetní techniky, technické dokumentace, mechatroniky
a technologie (bez uvedení verzí):
1. OS Windows
2. Microsoft Office
- Word
- Excel
7
- Power Point
3. Zoner Media Explorer
4. Autodesk Inventor Professional
5. Edge CAM
6. 3D Architekt.
Počítače na škole jsou propojeny sítí Microsoft, samozřejmostí je používání internetu pro vzdělávací i zájmovou
činnost. Podrobnější informace jsou prezentovány v kapitole 3.2. „Inovace a zavádění nových metod do výuky“.
Sportovní a odborné kurzy
V letošním školním roce neproběhl ani lyžařský kurz žáků 1. ročníků, ani sportovně turistický kurz žáků 2.
ročníků formou týdenního pobytu v rekreačních zařízeních. Hlavním důvodem byl malý zájem žáků, pravděpodobně
zejména z finančních důvodů.
Jako každoročně se i letos v posledním červnovém týdnu uskutečnily v areálu školy a na blízkých
sportovištích sportovní dny. Pod vedením zkušených pedagogů měli žáci možnost prověřit své schopnosti nejen
v turistice, míčových a pohybových hrách, ale i ve zdravotnickém a protipožárním výcviku a přípravě na civilní
ochranu člověka za mimořádných situací.
Školní knihovna a videotéka
Ke dni 30. 6. 2013 učitelská a žákovská knihovna obsahuje celkem 4532 svazků odborných publikací
i beletrie. Během školního roku bylo přikoupeno celkem 35 knih / převážně odborných publikací a publikací ke státní
maturitní zkoušce/. I nadále žáci naší školy využívají fond pro sociálně slabé žáky.
Beletrie je umístěna v místnosti za sborovnou. Odborné publikace a zbytek beletrie je umístěn v P1 a MSP.
Odborné publikace z českého jazyka jsou umístěny na učebně č.10, která současně slouží pro výuku českého jazyka,
dějepisu a občanské nauky.
Čtenáři (žáci i učitelé) si vypůjčili celkem 368 knih. Půjčovali si nejen v otvírací době knihovny /pondělí
a středa vždy od 7.15 do 7.45/, ale i během vyučování a dle současné potřeby. Většina pedagogů má také několik
odborných publikací zapůjčeno pro potřeby výuky tzv. „nastálo“.
Můžeme konstatovat, že zájem o četbu se mezi žáky zvyšuje a že tento trend bude i nadále pokračovat.
Knihy si půjčují nejen žáci posledních ročníků, ale i z ročníků nižších.
Nové přírůstky jsou průběžně zapisovány a vedena jejich evidence, každý rok je vedena i statistická
evidence. Je snaha rozšiřovat i sbírku videokazet nebo DVD a nahrávat vhodné tituly. Vyučující jsou pravidelně
seznamováni s novými přírůstky formou inovovaných seznamů. Všechny tituly knih a učebnic jsou uloženy
v programu SAS. Zájemci mají možnost se sami přesvědčit, jestli je daná učebnice, video či DVD na seznamu
a v knižním fondu.
Školní knihovna zahrnuje dále 534 audiovizuálních dokumentů.
Software /programy do PC/ na CD eviduje a spravuje Ing. Vlasta Kajnarová. Do výuky jsou zařazovány nové verze
výukového softwaru dodávaného na DVD Je evidováno 32 programů. Aktuální CD a DVD je 94 kusů.
Podrobnější informace činnosti úseku teoretického vyučování jsou prezentovány také v dalších částech této výroční
zprávy: 3.2 „Inovace a zavádění nových metod do výuky“, kap. 7.2. „Vzdělávání učitelů“, kap. 8 „Údaje o mimoškolních
aktivitách…“, nebo kap. 10. „Další sledované oblasti“, případně v přílohách č. 1a, 3 a 4.
8
Úsek praktického vyučování
Úsek PV je řízen zástupcem ředitele pro praktické vyučování. Přehled o pedagogických pracovnících je
zpracován v kapitole: 4.1. Údaje o pracovnících školy.
Úsek PV zabezpečuje výuku předmětu odborný výcvik pro žáky oborů vzdělání „L“ (čtyřleté s maturitou),
„H“ (tříleté s vyučením) a „E“ (dvou nebo tříleté s vyučením). Někteří pedagogové z tohoto úseku také pracují
na další smlouvu na úseku teoretického vyučování jako učitelé předmětu praxe u oborů „M“ (tzv. obory SOŠ –
maturitní, čtyřleté). Výuka je realizována v převážné míře na pracovištích praktického vyučování (v dílnách), také na
zakázkách i mimo školu, a to pod přímým vedením učitelů odborného výcviku. Dílny pracovišť (PV 1, PV 2, PV 3)
se postupně modernizují (simulační výukové panely, pracovní sešity, programové vybavení, PC, diagnostika, měřicí
přístroje, nářadí), a to i v rámci projektů hrazených z ESF.
Z důvodu přiblížení výuky reálným pracovním podmínkám, prohloubení a rozšíření dovedností žáků atd.,
zabezpečuje úsek také část odborného výcviku či praxe jednotlivých žáků cyklicky u jiných organizací (například:
Meopta – optika, Přerov, PSP Pohony, Přerov, PSP – Technické služby, Přerov, Chropyňská strojírna, Chropyně,
autoservisech). Výuka je v rámci možností školy také prováděna formou produktivních činností žáků, které jim
přináší kromě praktických zkušeností i finanční ohodnocení – odměny za produktivní práci.
Úsek praktického vyučování školy má tuto základní strukturu pracovišť a kapacit:
PV 1. Přerov, Kouřílkova 8:
a) 4 dílny a 1 odborná učebna pro výuku optických oborů
b) 5 dílen strojírenských
c) 1 elektrodílna
d) 1 dílna pneumatiky a hydrauliky s PC a výukovými panely
e) 1 dílna CNC strojů
f) 1 dílna PLC automatů
PV 2A. + PV2B.: Přerov, Bří Hovůrkových 17:
a) 1 dílna instalatérská
b) 1 dílna malířská
c) 1 dílna zednická
d) 4 dílny tesařské
PV 3. Přerov, 9. května 194:
a) 4 dílny zámečnické
b) 1 dílna klempířská
c) 1 dílna instalatérská
d) 1 dílna pro obrábění kovů
e) 1 dílna technických měření motorových vozidlech
f) 5 stanovišť pro autoopravárenskou činnost
PV 4. Přerov, Kouřílkova 8: cvičné pracoviště OV oboru Stravovací a ubytovací služby
a) recepce, oficce, 2 pokoje a 1 apartmán se sociálním zázemím
b) místnost stolničení
c) 2 studovny
d) prádelna, sušárna, žehlírna a sklad hotelového prádla
Podrobnější informace o činnosti úseku praktického vyučování jsou prezentovány v kapitolách 3.2 „Inovace
a zavádění nových metod do výuky“, kap. 7.2. „Vzdělávání UOV“, kap. 8 „Údaje o mimoškolních aktivitách…“, a kap. 10.
„Další sledované oblasti“, resp. v příloze č. 1b.
Úsek výchovy mimo vyučování
řídí zástupce ředitele pro výchovu mimo vyučování; pod tento úsek také spadá školní jídelna. Přehled
o pedagogických pracovnících tohoto úseku je zpracován v kapitole: 4. 1. Údaje o pracovnících školy.
Ubytování je žákům poskytováno ve 2 budovách na adrese Bří Hovůrkových 17 . Obě budovy jsou v těsném
sousedství školních pavilonů. DM poskytuje ubytování nejen žákům naší školy, ale také žákům dalších přerovských
středních škol.
Domov mládeže zabezpečuje ubytovaným žákům možnost rozvíjet osobní zájmy, schopnosti, nadání
a pomáhá jim při přípravě do vyučování (více o práci na DM v příloze č. 2). Žáci jsou ubytováni ve třílůžkových
pokojích. Mají k dispozici např. 7 studoven, 7 malých kluboven, 1 posilovnu, místnost na stolní tenis, studentský
klub, sportovní halu, tenisový kurt a 1 venkovní hřiště s umělým povrchem.
Stravování žáků bylo a nadále bude zajišťováno ve vlastní školní jídelně.
Další doplňující informace jsou prezentovány v kapitole 7.3. „Vzdělávání vychovatelů“ nebo v kapitolách 8 a 10, resp.
v přílohách č. 1c a 2.
9
2. PŘEHLED OBORŮ VZDĚLÁNÍ
(§ 7 vyhlášky č. 15/ 2005,odst. 1, písmeno b)
2.1.
Přehled oborů vzdělání vyučovaných ve školním roce 2012/2013
Obor vzdělání
Ukončen
Forma studia
(ZZ, MZ)
(denní, dálkové)
Druh studia
Kód
Název
41-45-M/01
Mechanizace a služby (Provoz a ekonomika služeb)
MZ
denní
4letý SOŠ
26-41-M/01
Elektrotechnika (Mechatronika)
MZ
denní
4letý SOŠ
23-45-L/01
Mechanik seřizovač
MZ
denní
4letý SOŠ
23-62-L/01
Optik
MZ
denní
4letý SOŠ
39-41-M/003
Mechatronika
MZ
denní
4letý SOŠ
23-45-L/004
Mechanik seřizovač – mechatronik
MZ
denní
4letý SOU
23-43-L/506
Provozní technika
MZ
36-44-L/502
Stavební provoz
MZ
23-62-H/01
Jemný mechanik (Optik)
ZZ
denní
3letý SOU
23-68-H/01
Mechanik opravář motorových vozidel (Automechanik)
ZZ
denní
3letý SOU
36-52-H/01
Instalatér
ZZ
denní
3letý SOU
23-56-H/01
Obráběč kovů
ZZ
denní
3letý SOU
36-64-H/01
Tesař
ZZ
denní
3letý SOU
23-51-H/01
Strojní mechanik (Zámečník)
ZZ
denní
3letý SOU
36-67-H/01
Zedník
ZZ
denní
3letý SOU
36-57-E/01
Malířské a natěračské práce
ZZ
denní
3letý U
65-51-E/01
Stravovací a ubytovací služby
ZZ
denní
3letý U
10
denní (2 roky)
dálkové (3 roky)
denní (2 roky)
dálkové (3 roky)
Nástavbové SOU
Nástavbové SOU
2.2.
Profil absolventa oborů vzdělání
Střední škola technická zabezpečovala ve školním roce 2012/2013:
výuku ve čtyřletých oborech vzdělání a v oborech nástavbového studia, které se ukončují maturitní
zkouškou. Absolventi jsou pak připravováni pro výkon náročných dělnických povolání a některých
technicko – hospodářských a administrativních činností provozního charakteru. Těžiště bylo ve výuce
strojírenství a mechatroniky.
2. výuku v tříletých oborech vzdělání zaměřených na optiku, strojírenství a stavebnictví, a také v jednom
dvouletém oboru vzdělání: Práce ve stravování. Tyto obory končí žáci vyučením.
Obory s kódem /01 a /02 se vyučují nově podle ŠVP v prvních i druhých ročnících studia.
1.
Profilaci jednotlivých oborů stručně přibližují dále uvedené charakteristiky:
4 leté obory vzdělání:
Profil absolventa oboru: 41–45-M/01 Mechanizace a služby (Provoz a ekonomika služeb)
Absolvent je připraven pro práci ve středních technickohospodářských funkcích v odvětvích strojírenství,
zemědělství, dále je připraven pro podnikatelské subjekty zabývající se prodejem a servisem zemědělské, dopravní
a jiné mobilní techniky. Absolvent se uplatní v oblastech komunálních služeb, dopravních provozů velkých podniků
a v činnostech souvisejících s dopravou a přepravou materiálů, jako například skladování, překládání, celní odbavení
v mezinárodní přepravě, obchodně-technických službách, marketingu, v samostatné podnikatelské činnosti v oblasti
mechanizovaných služeb, ve státní a obecní správě apod. Příkladem jsou povolání: dispečer, prodejce techniky,
technik v dopravních firmách, prodejce dopravní a manipulační techniky, náhradních dílů, vedoucí nebo technik
v opravnách a zařízeních poskytujících servisní služby, manažer prodeje, mzdový referent, administrativní pracovník,
personalista, pracovník marketingu a další. Absolvent školního vzdělávacího programu Provoz a ekonomika služeb je
připraven i k terciárnímu studiu technických a ekonomických oborů vyšších odb. škol a na fakultách vysokých škol.
Výsledky vzdělávání
Vzdělávání směřuje k tomu, aby absolvent byl schopen efektivně se učit, vyhodnocovat dosažené výsledky, reálně si
stanovovat potřeby a cíle svého dalšího vzdělávání a dále je rozšiřovat v souladu s cíli středního odborného
vzdělávání.
Profil absolventa oboru: 26–41-M/01 Elektrotechnika (Mechatronika)
Absolvent je středoškolsky vzdělaný pracovník, který disponuje požadovanými vědomostmi, dovednostmi
a zaujímá postoje nutné pro výkon zvolené profese. Dále umí posoudit vzniklý problém i jakoukoliv závadu. Je
schopen spolupracovat se specialisty z oborů mechaniky, automatizační techniky a oborů příbuzných. Může se
uplatnit v pracovních funkcích zabezpečujících kvalifikované výrobní i servisní práce na elektrohydraulických,
elektropneumatických a elektronických zařízeních, číslicově řízených strojích a přístrojích. Absolvent je připraven
instalovat, uvádět do provozu, kontrolovat, udržovat a opravovat hydraulická, pneumatická a elektronická zařízení
a spoluvytvářet programy PLC pro stroje CNC. Ovládá činnosti spojené s identifikací závady, opravou a uvádění
do provozu elektrotechnických, hydraulických a pneumatických zařízení popř. jejich částí např. mechanických,
elektrických a elektronických funkčních celků, elektrických, hydraulických a pneumatických pohonů, napájecích
zdrojů apod. Může aktivně pracovat v oblasti servisní péče firmy, v technických službách a provozních technických
údržbách v oborech automatizace, automatických výrobních linkách, robotizovaných pracovišť s hydraulickými,
pneumatickými, elektrickými a strojními částmi, měřící a regulační technice, sdělovací a zabezpečovací technice.
Typické pracovní pozice či povolání:
§ operátor informačních a komunikačních technologií
§ revizní technik
§ technolog a normovač elektro
§ elektrodispečer
§ technický manažer elektroprovozu
§ technik investičních celků elektro
§ technický pracovník výstupní kontroly – analytik
§ servisní technik a přípravář
§ operátor automatizovaných výrobních strojů CNC
§ montážní pracovník automatizační techniky
§ diagnostik
§ zkušební technik
§ programátor (od logických funkcí až po PLC např. zabudovaných jako subsystémy v CNC)
Výsledky vzdělávání:
o navrhuje a konstruuje elektrické a elektronické obvody el. zařízení
11
o
o
o
o
o
o
o
o
o
používá aplikační programy PC pro přípravu projektové dokumentace a konstrukční přípravu výroby
měří elektrotechnické veličiny
provádí elektrotechnické výpočty a uplatňuje grafické metody řešení úloh s využitím základních
elektrotechnických zákonů, vztahů a pravidel
provádí elektroinstalační práce, zapojuje jistící prvky, navrhuje, zapojuje a sestavuje jednoduché
elektronické obvody
provádí ruční a základní strojní obrábění různých materiálů
vytváří programy PLC a stroje CNC
používá programy pro navrhování el. obvodů
instaluje, uvádí do provozu, kontroluje, udržuje a opravuje elektropneumatická a elektrohydraulická zařízení
analyzuje a vyhodnocuje výsledky provedených měření a zpracovává o nich záznamy a protokoly
Profil absolventa oboru: 23-45-L/01 Mechanik seřizovač
Po skončení přípravy ve studijním oboru, úspěšném vykonání maturitní zkoušky a po příslušné praxi je
absolvent schopen samostatně obsluhovat, diagnostikovat, seřizovat (popřípadě programovat) konvenční a číslicově
řízené obráběcí, vstřikovací a tvářecí stroje, zařízení, výrobní linky a automatizované systémy.
Je schopen kontrolovat a měřit výrobky a ošetřovat příslušné pracovní nástroje, pomůcky a přípravky. Řídit
pomocí programovatelných automatů (SPC, PLC) obráběcí, vstřikovací a tvářecí stroje, výrobní zařízení a linky, a to
včetně jejich tekutinových rozvodů, ovládacích a regulačních prvků i s elektromagnetickým ovládáním. Dovednosti
budoucích absolventů jsou v závěrečné fázi přípravy školou prohlubovány v určitém konkrétním směru, tj. rozšiřují
se na výkon výrobních nebo obslužných činností, vyskytujících se v souvislosti s výrobou a programováním určitých
specializovaných výrobků (např. při obrábění kovů, tváření kovů, plastů, skla a keramiky). Z profesního hlediska jsou
z klíčových dovedností pro absolventa velmi důležité numerické aplikace, dovednosti řešit problémy a problémové
situace a dovednosti využívat ICT technologie a pracovat s informacemi, při zařazení do technickohospodářské
funkce se k tomu přiřazují i komunikativní dovednosti.
Možnosti uplatnění absolventa: Absolvent studijního oboru mechanik seřizovač – mechatronik podle
příslušného zaměření je připraven k výkonu náročných dělnických povolání pro obsluhu, ošetřování, diagnostikování
a údržbu, pro seřizování popřípadě programování konvenčních a číslicově řízených strojů, zařízení, výrobních linek
a automatizovaných systémů. Uplatní se při stavbě, montáži a oživování strojů, zařízení a systémů, diagnostice
a vyhledávání závad a poruch, v servisu. Může působit ve vybrané technickohospodářské funkci provozního
charakteru, jako je například mistr dílny, normovač, vedoucí skladu, zásobovač, přípravář apod. Po absolvování
příslušné praxe a případných předepsaných zkoušek může samostatně podnikat i v oboru.
Profil absolventa oboru: 23-62-L/01 Optik
Po skončení přípravy v oboru, vykonání maturitní zkoušky a příslušné praxi je absolvent schopen
samostatně pracovat s technickou dokumentací, určovat rozměry, technologické podmínky, spotřebu materiálu, volit
správné pracovní postupy a metody, nářadí, měřidla, a to při úpravách optických aj. materiálů, spojování součástí,
montáži, seřizování, kontrole nebo opravách.
Možnosti uplatnění absolventa: Absolvent je připraven k výkonu náročných dělnických povolání ve všech
fázích průmyslové výroby optických součástí a jejich kontroly, dále v povolání mechanik optických přístrojů nebo
mechanik brýlové optiky při montáži a individuálních úpravách brýlové optiky a pomůcek podle potřeb klientů.
Profil absolventa oboru: 23–45-L/004 Mechanik seřizovač - mechatronik
Po skončení přípravy ve studijním oboru, úspěšném vykonání maturitní zkoušky a po příslušné praxi je
absolvent schopen samostatně obsluhovat, diagnostikovat, seřizovat (popřípadě programovat) konvenční a číslicově
řízené obráběcí, vstřikovací a tvářecí stroje, zařízení, výrobní linky a automatizované systémy.
Je schopen kontrolovat a měřit výrobky a ošetřovat příslušné pracovní nástroje, pomůcky a přípravky. Řídit
pomocí programovatelných automatů (SPC, PLC) obráběcí, vstřikovací a tvářecí stroje, výrobní zařízení a linky, a to
včetně jejich tekutinových rozvodů, ovládacích a regulačních prvků i s elektromagnetickým ovládáním. Dovednosti
budoucích absolventů jsou v závěrečné fázi přípravy školou prohlubovány v určitém konkrétním směru, tj. rozšiřují
se na výkon výrobních nebo obslužných činností, vyskytujících se v souvislosti s výrobou a programováním určitých
specializovaných výrobků (např. při obrábění kovů, tváření kovů, plastů, skla a keramiky). Z profesního hlediska jsou
z klíčových dovedností pro absolventa velmi důležité numerické aplikace, dovednosti řešit problémy a problémové
situace a dovednosti využívat informační technologie a pracovat s informacemi, při zařazení
do technickohospodářské funkce se k tomu přiřazují i komunikativní dovednosti.
Možnosti uplatnění absolventa: Absolvent studijního oboru mechanik seřizovač – mechatronik podle
příslušného zaměření je připraven k výkonu náročných dělnických povolání pro obsluhu, ošetřování, diagnostikování
a údržbu, pro seřizování popřípadě programování konvenčních a číslicově řízených strojů, zařízení, výrobních linek
a automatizovaných systémů. Uplatní se při stavbě, montáži a oživování strojů, zařízení a systémů, diagnostice
a vyhledávání závad a poruch, v servisu. Může působit ve vybrané technickohospodářské funkci provozního
charakteru, jako je například mistr dílny, normovač, vedoucí skladu, zásobovač, přípravář apod. Po absolvování
příslušné praxe a případných předepsaných zkoušek může samostatně podnikat i v oboru.
12
Nástavbové studium:
Profil absolventa oboru: 23–43-L/506 Provozní technika (denní, dálkové studium)
Po ukončení přípravy, úspěšném vykonání maturitní zkoušky a po příslušné praxi je absolvent schopen
zajišťovat středně technickou a technickoekonomickou stránku provozu v průmyslových podnicích, službách i sféře
soukromého podnikání v oblasti strojírenství. Studijní obor prohlubuje a rozšiřuje znalosti a intelektuální dovednosti,
které žáci získali v předtím absolvovaném tříletém učebním oboru. Část obsahu je odborně zaměřena podle zájmu
žáků, zejména s ohledem na možné pracovní uplatnění v regionu.
Příprava v oboru vytváří předpoklady pro to, aby absolvent po příslušné praxi byl schopen vést menší
výrobní, kontrolní, servisní, opravárenské a prodejní úseky, útvary a provozy technického zaměření v průmyslu,
službách i ve sféře soukromého podnikání.
Profil absolventa dotváří škola podle potřeb jednotlivých regionů, požadavků úřadů práce, zaměstnavatelů
a zaměstnavatelských svazů. Příprava se zaměřuje na prohloubení vědomosti absolventa např. v oblasti: výroby,
montáže, oprav a uvádění do provozu složitých strojů a zařízení užívaných v různých (i nestrojírenských) odvětvích
a tak, aby byl popř. schopen (po příslušné praxi) tyto činnosti i řídit; aby měl vědomosti v oblasti klasických
a progresivních technologií třískového obrábění a dělení materiálu směřujících ke stále vyšší tvarové složitosti
a přesnosti součástí a tyto uměl aplikovat při navrhování technologických postupů, nářadí, přípravků apod.,
v pracovních činnostech spojených s tvářením, sléváním, tepelnou a povrchovou úpravou kovů, při navrhování
technologických postupů apod. Dále aby absolvent měl hlubší vědomosti v oblasti konstrukce strojů a zařízení,
plynárenských zařízení, montáže rozvodných zařízení, diagnostiky jejich závad a v oblasti zásad zabezpečování jejich
provozuschopnosti.
Možnosti uplatnění absolventa: Po úspěšném vykonání maturitní zkoušky je absolvent oboru schopen
vykonávat náročné pracovní činnosti dělnických povolání v průmyslu, službách i ve sféře soukromého podnikání. Je
tedy připraven zejména pro dělnická povolání a výkon nižších i středních technických funkcí, např.: servisní technik,
vedoucí provozu, dispečer, technolog, normovač, kontrolor jakosti, konstruktér, projektant, technický manažer
provozu, technik investic a engineeringu. Absolventi se mohou uplatnit také v některých příbuzných dělnických
povoláních, jako jsou: mechanik, provozní mechanik apod.
Profil absolventa oboru: 36–44-L/502 Stavební provoz (denní, dálkové studium)
Absolventi studijního oboru, kteří úspěšně vykonali maturitní zkoušku, získají úplné střední odborné
vzdělání a teoretické předpoklady ke složení tzv. mistrovské zkoušky (podmínky stanoví profesní hospodářská
komora) a k soukromému podnikání v oboru do výše zodpovědnosti, kterou stanoví profesní komora. V případě
zájmu o další studium se mohou absolventi Stavebního provozu ucházet o pomaturitní zdokonalovací (inovační),
příp. specializační studium v odvětví stavebnictví za stejných podmínek jako absolventi ostatních druhů středních
škol poskytujících úplné střední odborné vzdělání, event. o studium na vysoké škole.
Absolvent si v souladu s demokratizací všech sfér života společnosti oslovuje žádoucí formy mezilidských
vztahů a jednání. Učí se potřebné toleranci k názorům druhých. Zároveň aplikuje vědomosti z oblasti
společenskovědní i odborné v rozhodování a v každodenních pracovních kontaktech potřebné pro výkon funkce
mistra stavební výroby.
3 leté obory vzdělání:
Profil absolventa oboru(ů): 36–52-H/01 Instalatér
Absolvent se uplatní v povolání instalatér a topenář, na typových pozicích montér vnitřního rozvodu vody
a kanalizace, topenář, montér vnitřního plynu a zařízení. Uplatní se také při montážích, opravách a údržbě vnitřních
rozvodů studené a teplé vody, kanalizace, topení a vnitřních rozvodů plynu včetně montáže armatur, zařizovacích
předmětů a spotřebičů. Uplatní se i při montážích rozvodů vzduchotechniky. Součástí vzdělávání je i příprava
k získání svářečských certifikátů v rozsahu kurzů ZK 311 W 01, ZK 15 P 2, ZK 11 P 2, 3, ZP 912 - 9 W 31,
ZP 942 - 8 W 31.
Profil absolventa oboru: 23–62-H/01 Jemný mechanik (Optik)
Absolvent je kvalifikovaný pracovník připravený vyrábět, sestavovat, oživovat, seřizovat, ošetřovat,
udržovat, opravovat, zkoušet a revidovat výrobky a zařízení z oblasti přesné mechaniky - optiky. Těmi mohou být
především optické přístroje a jejich optické komponenty. Uplatní se v povoláních optik, mechanik optických
přístrojů, mechanik brýlové optiky.
Základních činnosti, které obvykle provádí, umí:
o zhotovování nebo dohotovování součástí výrobků přesné mechaniky a optiky
o posuzování funkční způsobilosti jednotlivých součástí s ohledem na optimální provoz
o opravovat a vyměňovat jednotlivé součásti, podskupiny a skupiny optických přístrojů a brýlové techniky;
o nastavovací, seřizovací a justážní práce na optických přístrojích
o montáž dílů optických přístrojů
o údržba, opravy.
13
Profil absolventa oboru: 23–68-H/01 Mechanik opravář motorových vozidel (Automechanik)
Je to kvalifikovaný pracovník schopný samostatně provádět údržbářské, opravárenské a seřizovací práce
na silničních motorových vozidlech – zejména osobních automobilech. Získané dovednosti a znalosti mu umožňují
uplatnit se ve výrobě, opravárenských provozech, servisech, stanicích technické kontroly (STK), měření emisí (ME)
apod., při provádění montáže a demontáže, zajišťování oprav, údržby, seřízení a výměny dílů a funkčních částí
s případnou drobnou úpravou, funkční kontroly po provedené opravě a seřízení, obsluhy diagnostických zařízení
pro zjišťování závad a kontroly technického stavu vozidel, vyplňování technické dokumentace z oblasti evidence
prováděných servisních a opravárenských opatření, zajištění potřebného materiálu a náhradních dílů apod.
Součástí vzdělání je i příprava k získání řidičského oprávnění skupiny „C“.
Profil absolventa oboru(ů): 23-56-H/01 Obráběč kovů
Po skončení přípravy, úspěšném vykonání závěrečné zkoušky a po příslušné praxi je absolvent schopen
samostatně provádět nastavení, obsluhu a údržbu základních druhů obráběcích strojů (soustruh, frézka, vrtačka,
vyvrtávačka apod.), obsluhovat a řídit proces obrábění na obráběcích strojích s číslicovým řízením a kontrolovat
a měřit obrobky a ošetřovat běžné pracovní nástroje. Absolvent může být připraven jako univerzální obráběč
s širokou profilací, anebo na výkon činností v určité technologii strojního obrábění.
Profil absolventa oboru(ů): 36-64-H/01 Tesař
Absolvent má základní teoretické znalosti o používaných materiálech, technologických a pracovních
postupech a dovede vykonávat základní tesařské práce. Zná také základní materiály, technologické a pracovní
postupy používané pro práce na střechách v souvisejících oborech pokrývač a klempíř – stavební výroba.
V odborném výcviku získal dovednosti v provádění jednoduchých pokrývačských a klempířských prací na střechách.
Absolvent oboru dovede číst stavební výkresy a orientovat se v projektové a technické dokumentaci; zhotovit
jednoduché tesařské výkresy a náčrty; hotové dílo zaměřit a zakreslit do výkresu; provádět jednoduché výpočty
z oboru, rozměřovat a zakládat jednoduché tesařské konstrukce podle prováděcího výkresu. Volí správný
technologický postup a organizaci práce; vhodný materiál a výrobky a správně je používá při provádění tesařských
konstrukcí. Umí si připravit a používat potřebné nářadí, pomůcky, stroje a zařízení a udržovat je. Je schopen ručně
opracovat dřevo a kovové prvky tesařských konstrukcí, dřevo obrábět i strojně. Umí vázat a montovat jednoduché
tesařské konstrukce; adaptovat narušené tesařské konstrukce; rozeznávat vady dřeva a volit vhodné ochranné
prostředky proti dřevokaznému hmyzu, houbám a povětrnostním vlivům. Provádí jednoduché pokrývačské
a klempířské práce na střechách v rozsahu zaškolení. Umí vést písemnou dokumentaci související s prováděnými
pracemi, vyhotovit zakázkový list a předat práci zákazníkovi.
Profil absolventa oboru: 23–51-H/01 Strojní mechanik (Zámečník)
Po skončení přípravy a úspěšném vykonání závěrečné zkoušky se absolvent orientuje ve výrobních
postupech a v ostatní technologické dokumentaci, čte technické výkresy a pracovní postupy jednotlivých součástí
a sestav. Dovede pořídit náčrt k doplnění výrobního postupu, k rychlé výrobě dílů při opravě, k zaznamenání
požadavku zákazníka apod. Absolvent si dovede pro plnění pracovních úkolů připravit základní rukodělné nástroje
a nářadí, zdvihací zařízení, montážní pomůcky, stroje a zařízení, připravit pracoviště a podle předepsaného
technologického postupu připravit materiál, proměřit polotovar a rozměřit a orýsovat pracovní předmět. Samostatně
volí správný a bezpečný výrobní postup při práci se základním ručním nářadím a mechanizovanými nástroji.
Při všech činnostech je schopen provádět kontrolu výsledků práce měřením běžnými i speciálními měřidly. Získal
i (měl-li zájem) ve 3. ročníku studia na škole svářečský průkaz.
Profil absolventa oboru: 36-67-H/01 Zedník
Absolvent má základní znalosti o používaných materiálech a technologiích. Umí samostatně vyzdívat zdivo
z různých materiálů, osazovat stavební prefabrikáty, provádět vnitřní a vnější omítky, jednoduché izolatérské,
betonářské, železářské, kladečské a obkladačské práce. Osazuje výrobky přidružené stavební výroby, ovládá
dokončovací práce na stavbách. Ovládá základní práce při opravách a rekonstrukcích budov, suchých montážích
stavebních konstrukcí a zateplování staveb. Dovede číst stavební výkresy a orientovat se v příslušné projektové
a technické dokumentaci staveb, zhotovovat jednoduché technické náčrty. Používá potřebné nářadí a zná jeho údržbu.
Rozměřuje, správně zakládá a osazuje stavební konstrukce, volí správný technologický postup a organizaci práce.
Umí postavit a demontovat lehké lešení, které nevyžaduje speciální školení podle platných bezpečnostních předpisů,
také připravit a případně si upravit pracoviště, dopravit na něj materiál a připravit jej před jeho zpracováním.
Hospodárně využívá energie a svěřené materiální hodnoty, používá materiálové a výkonové normy. Umí sledovat
a hodnotit množství a kvalitu vykonané práce a vést písemnou dokumentaci související s prováděnými pracemi.
14
3 leté obory vzdělání (pro žáky, kteří ukončili ZŠ v jiném než 9. ročníku):
Profil absolventa oboru: 36–57-E/01 Malířské a natěračské práce
Absolvent oboru má vědomosti, dovednosti a návyky potřebné pro bezpečnou a zdraví neohrožující práci,
uplatňování stanovených technologických a pracovních postupů a ekologických předpisů k ochraně životního
prostředí. Vykonává jednoduché malířské a natěračské práce, umí převzít materiál určený k vykonání práce, dopravit
jej na místo a připravit před jeho zpracováním. Volí, připravuje si a používá potřebné nářadí a udržuje jej, připravuje
si pracoviště a umí pracovat pod dozorem podle technologických postupů.
Profil absolventa oboru: 65–51-E/01 Stravovací a ubytovací služby
Absolvent je připraven k vykonávání jednoduchých pracovních činností spojených s provozem ubytovacích
zařízení a poskytování služeb hostům (drobná údržba inventáře a zařízení, obstarávání drobných pochůzek podle
požadavků hosta, výkon jednoduchých prací na recepci popř. výdej a přebírání klíčů od hostů, pomoc se zavazadly,
slušné a poctivé jednání ve styku s hosty, péče o bezpečnost hostů, úklid prostor v ubytovacím zařízení, pokojů
a jejich příslušenství při použití vhodných čistících a úklidových pomůcek, obsluha strojů a zařízení používaných při
úklidu za dodržení bezpečnostních zásad). Dále ovládání přípravy vybraných druhů pokrmů a nápojů (pomoc při
přípravě pokrmů, samostatná příprava teplých i studených nápojů, pokrmů a příloh, čištění, údržba a zabezpečování
inventáře, dodržování posloupnosti prací a časových harmonogramů,. správné používání technických
a technologických zařízení v gastronomickém provozu).
Uplatňuje a dodržuje požadavky na hygienu v gastronomii, osobní hygienu a hygienu práce při pracovních
činnostech, dodržuje sanitární řád. Zná zásady skladování surovin a nápojů, stará se o skladovací prostory. Chápe
a dodržuje bezpečnost práce jak svou, tak spolupracovníků i dalších osob vyskytujících se na pracovištích (klienti,
zákazníci, návštěvníci, hosté). Je vybaven vědomostmi o zásadách poskytování první pomoci, dbá na zabezpečování
kvality a dodržování standardů (i ve společenském chování), efektivně a hospodárně vykonává svou práci i s ohledem
na životní prostředí.
Absolvent se uplatní zejména ve stravovacích službách (výroba pokrmů popř. nápojů v kuchyni nebo např.
v provozovnách rychlého občerstvení), také ve službách ubytovacích (např. úklid v pokojích a dalších prostorách
ubytovacího zařízení, při vykonávání drobné údržby a služeb spojených s ubytováním hostů). Jedná se o práce
pokojské, vrátného, nosiče zavazadel, apod.
2.3.
Další vzdělávání ve školním roce 2012/2013
Další vzdělávání ve škole – rekvalifikační kurzy, ostatní formy studia pořádané na škole
Rekvalifikace
Školení
Akreditované
programy a kurzy
DVPP
Ve školním roce 2012/2013 neproběhla žádná rekvalifikace.
Školení řidičů referentských vozidel pro vedoucí a učitele
Dílčí zkoušky oboru Tesař
Doplnění vzdělání – viz: jednotlivci dle plánu vzdělávání
Informace o dalším vzdělávání pedagogických i ostatních pracovníků školy jsou pak prezentovány v kapitole 7.
15
3. PŘEHLED UČEBNÍCH DOKUMENTŮ včetně schvalovacích doložek
MŠMT
(§7 vyhlášky č. 15/ 2005,odst. 1, písmeno b)
Studium
3.1.
Přehled oborů vzdělání podle RVP a ŠVP ve školním roce 2012/2013
3.1.1.
Přehled oborů vzdělávání a učebních dokumentů školy: 1., 2. a 3. ročníky
Délka
studia
Kód
Název oboru
vzdělání
Číslo jednací
Ze dne
Název ŠVP
Platnost
ŠVP
denní
4
26-41-M/01
Elektrotechnika
12698/2007-23
28. 6. 2007
Mechatronika
Od 1.9. 2009
denní
4
41-45-M/01
Mechanizace a
služby
12698/2007-23
28. 6. 2007
Provoz a
ekonomika
služeb
Od 1.9. 2009
denní
4
23-45-L/01
Mechanik
seřizovač
9325/2009-23
6. 5. 2009
Mechanik
seřizovač
Od 1.9.2010
4
23-62-L/01
Optik
9325/2009-23
6. 5. 2009
Optik
Od 1.9.2010
denní
3
36-52-H/01
Instalatér
6907/2008-23
29. 5. 2008
Instalatér
Od 1.9. 2009
denní
3
23-55-H/01
Klempíř
6907/2008-23
29. 5. 2008
Klempíř
Od 1.9. 2009
denní
3
39-41-H/01
Malíř a lakýrník
6907/2008-23
29. 5. 2008
Malíř a
lakýrník
Od 1.9. 2009
denní
3
23-68-H/01
Mechanik opravář
motorových
vozidel
12698/2007-23
28. 6. 2007
Automechanik
Od 1.9. 2009
denní
3
23-56-H/01
Obráběč kovů
6907/2008-23
29. 5. 2008
Obráběč kovů
Od 1.9. 2009
denní
3
36-64-H/01
Tesař
12698/2007-23
28. 6. 2007
Tesař
Od 1.9. 2009
denní
3
36-67-H/01
Zedník
12698/2007-23
28. 6. 2007
Zedník
Od 1.9. 2009
denní
3
23-51-H/01
Strojní mechanik
12698/2007-23
28. 6. 2007
Zámečník
Od 1.9. 2009
denní
3
23-62-H/01
Jemný mechanik
6907/2008-23
29. 5. 2008
Jemný
mechanikoptik
Od 1.9. 2009
denní
2
65-51-E/02
Práce ve
stravování
6 907/2008-23
29. 5.2008
Práce ve
stravování
Od 1.9.2010
denní
3
36-57-E/01
Malířské a
natěračské práce
9325/2009-23
6. 5. 2009
Malířské a
natěračské
práce
Od 1.9.2010
65-51-E/01
Stravovací a
ubytovací služby
6 907/2008-23
29. 5. 2008
Stravovací a
ubytovací
služby
Od 1.9.2011
denní
denní
3
16
3.1.2.
Obor SŠ:
Přehled oborů vzdělávání a učebních dokumentů školy: 1., 2., 3., 4. ročníky
Studium:
Délka
Učební
Obor
studia
kód
název
dokumenty
Č. j.:
Ze dne:
25 775/2000-23
29. 08. 2000
SOŠ
Denní
4
39-41-M/003
Mechatronika
(maturita)
Denní
4
23-45-L/004
Mechanik seřizovač - mechatronik
19 446/04-23
31. 05. 2004
nástavbové denní
2
23-43-L/506
Provozní technika
23 863/04-23
17. 08. 2004
nástavbové dálkové
2
36-44-L/502
Stavební provoz
16061/93-23
01.09.1993
nástavbové dálkové
3
23-43-L/506
Provozní technika
23 863/04-23
17. 08. 2004
SOU
(maturita)
3.2.
Inovace, zavádění nových metod do výuky a vzdělávání
A. Modernizace vyučování v teoretické, resp. praktické výuce a v odborném výcviku:
Práce na učebních dokumentech
v Již pro všechny obory vzdělání, které na škole vyučujeme, byly vydány rámcové vzdělávací
programy (RVP ) a byly podle nich zpracovány také všechny školní vzdělávací programy (ŠVP),
včetně nástavbového studia a tzv. E-čkových oborů. Při práci se využilo k tomuto účelu opět
programu „Smile“.
Inovace vzdělávání, zavádění moderních metod do výuky, praxe, stáže,
exkurze,…
v Cizí jazyky: výuka probíhá především ve dvou moderně vybavených učebnách němčiny
a angličtiny, čímž je vytvořen prostor pro kreativitu vyučujících a zájem žáků ke zkvalitnění výuky
zejména využitím ICT (dále viz.: Údaje o grantových programech: projekt eTwinning…).
v Odborné předměty: k jejich výuce slouží speciální učebny strojírenství, instalatérů, zedníků,
tesařů a mechatroniků, které jsou podle potřeby a finančních možností doplňovány dalšími
pomůckami. Na SŠT se učí ICT ve 3 učebnách výpočetní techniky (1 CNC na P2, učebna OV 065
v prostoru dílen, učebna č. 10 na Bří Hovůrkových sloužící pro stavební obory a praxi oboru MASPES). Pro potřeby moderní výuky za pomoci ICT slouží také učebna č. 10 na Kouřílkově ulici
(pro výuku ČJL a spol. předmětů). Z prostředků projektu ITO 2 byla vybudována učebna č. 8
pro automechaniky (slouží případně i pro potřeby mechatroniků). Výuka s využitím interaktivní
tabule, dataprojektoru nebo PC se na škole stává běžnou. Intenzivně jsou využívány i učebny
v pavilonech 1 i 2 pro odborné i ostatní předměty. Pro měření a číslicovou techniku se
využívají učebny v objektu dílen na Kouřílkově ulici, stejně tak i pro výuku pneumatiky
hydrauliky a diagnostiky. Výuka v odborných předmětech se zkvalitňuje také inovacemi obsahu
učiva předmětů (viz projektová činnost) a zařazováním novinek získaných z odborné literatury,
školení, stáží a exkurzí ve firmách nebo na veletrzích, také využíváním informací z internetu nebo
spoluprací učitelů s kolegy z jiných škol.
v Výuka motivační formou – účasti na soutěžích: snažili jsme se podle možností podporovat jak
nadané žáky (velmi malé procento), tak i žáky méně nadané. V neposlední řadě se učitelé
pod vedením výchovné poradkyně zaměřují stále více na žáky s poruchami učení, kteří se také
snažili zapojit do soutěží. Pro nadané žáky jsou určeny např. matematické olympiády a SOČ.
Pro ostatní jsou pořádána školní kola soutěží v jednotlivých oborech, což zvyšuje motivaci žáků
a jejich zájem o zvolený obor. Více o soutěžích viz: bod 8, dále přílohy č. 1 a-c.
v Zkrácené studium: k získání výučního listu nebo maturitního vysvědčení nebyla tato forma
vzdělání v tomto roce využita pro nezájem.
v Rekvalifikace: viz tabulka bodu 2.2
v Odborné souvislé praxe žáků, praktická výuka u firem: žáci oboru vzdělání s maturitou („M“):
Mechanizace a služby (Provoz a ekonomika služeb) absolvovali v období květen a červen tyto
praxe převážně ve firmách, kde předpokládají své budoucí uplatnění, což je přínosem k tomu, aby
získali nejen nové poznatky, ale i návyky nutné k případné adaptaci na praxi po ukončení svého
studia. Žáci většiny strojírenských a stavebních oborů vzdělání absolvovali v rámci praktického
17
vyučování i praktickou výuku ve firmách tak, aby pod vedením učitelů odborného výcviku získali
širší poznatky a zkušenosti nutné pro jejich další vzdělávání.
v Přednášky: probíhaly na odborná témata zejména u žáků stavebních oborů, u nichž nelze často
zajistit odborné exkurze u firem. Pořádány byly přednášky a prezentace stavebních firem nebo těch,
které v tomto oboru participují. Žáci se tak seznámili s novými materiály, technologiemi a také si
mohli s těmito materiály vyzkoušet pracovat.
v Produktivní práce: část výuky předmětu odborný výcvik byla realizována také formou
produktivní práce žáků (Instalatér, Malířské a natěračské práce, Automechanik, Obráběč kovů,
Jemný mechanik /Optik/, Strojní mechanik /Zámečník/, Zedník). Tyto činnosti byly přínosem pro
výuku hlavně tím, že žáci pracovali na reálných zakázkách, kdy i odměňování za rozsah a kvalitu
této činnosti vykonávané má motivující vliv na vzdělávání se žáka a formování jeho osobnosti.
v Exkurze, výstavy, veletrhy: vhodným způsobem doplňovaly vzdělávání žáků realizované úsekem
teorie nebo praxe, čímž došlo k posílení jejich kompetencí. Exkurze byly realizovány hlavně
ve firmách. K prohloubení odborností žáků přispívají i jejich každoroční návštěvy strojírenských,
stavebních a automobilních výstav či veletrhů, kde se seznamují zejména s technickými a jinými
novinkami.
B. Modernizace v přístupu ve výchově a vzdělávání na domově mládeže:
Populární a netradiční formou lze vést žáky ke vzdělávání a zlepšování jejich studijních výsledků
i při výchově a vzdělávání na domově mládeže.
Vychovatelé se různými formami snažili podchytit talentované žáky a rozvíjet jejich schopnosti
a nadání i ve spolupráci s dalšími institucemi. Umožnili jim zapojit se do dalších volnočasových aktivit
ve městě.
U méně nadaných žáků pomáhali při studiu tím, že pro ně vytvořili individuální studijní podmínky,
popř. pomohli osobní radou nebo zajistili další dodatečné konzultace s příslušnými vyučujícími na
konkrétních školách.
Při přípravě do vyučování žáci částečně využívali možnosti připojení k internetu pomocí Wi-Fi
bezdrátové sítě, která však nedostatečně funguje na obou budovách domova mládeže. K zeslabení
internetového připojení došlo zřejmě z důvodu dvojnásobného nárůstu notebooků. Proto bylo zahájeno
jednání o posílení internetového připojení a následná realizace.
Podařilo se vybudovat místnost, kde mohou žáci hrát stolní tenis a dále technické zázemí pro praní
a žehlení.
Další informace jsou uvedeny v přehledu kulturních a sportovních aktivit za školní rok 2011/2012 (viz:
bod 8, dále příloha č. 1c/, případně příloha č. 2).
18
4. STATISTICKÉ ÚDAJE O ŠKOLE
4.1. Údaje o pracovnících školy:
(§ 7 vyhlášky č. 15/ 2005,odst. 1, písmeno c)
4.1.1.
Pracovníci
Interní pracovníci SŠT ve školním roce 2012/2013
(přehled všech pracovníků školy)
Počet
VŠ
A. Pedagogičtí pracovníci
63
1. Ředitel, zástupci
5
2. Učitelé (interní)
25
3. Učitelé odborného výcviku a praktického
vyučování (interní)
25
4. Vychovatelé
8
B. Ostatní zaměstnanci školy
1. Sekretariát+personalistika
Administr. pracovnice+archiv
2. Provozně ekonomický úsek:
Účetní, vč. ved. EÚ a obch. ref.
Uklízečky
Vedoucí THS-ref. majet. správy
Správce počítačové sítě
Skladnice
Údržba, zásobovač
Vrátní (prac. vztahů k veřejnosti)
Bezpečnostní pracovník
3. Školní jídelna:
Provozář (vedoucí ŠJ)
Účetní
Kuchaři
Pomocní kuchaři
32
1
1
C. Pracovníci celkem
95
4
25
1
3
2
6
5
1
1
1
2
2
2
1
1
5
3
19
ÚSO
SO, ZŠ
1
21
3
5
-
13
17
4.1.2. Úsek teoretického vyučování – interní pedagogičtí pracovníci
Ve školním roce 2012/2013 tvořilo stálý pedagogický sbor 23 učitelů na plný úvazek, 5 učitelů
na zkrácený úvazek a 2 ZŘTV.
Specifické údaje (o vzdělání, Ú aprobovanost a další) jsou uvedeny v celkovém jmenném seznamu:
Poř. čís. //Jméno
Kvalifikace
Praxe Způsobilost
Zařazení Vyuč. předměty % aprob.
1. Ing. Bakešová Marie
VŠ
5
OP- stavební
učitel
ODK,T,MTR
100
2. Mgr. Bařinová Alena
VŠ
27
FYZ – ZT
učitel
FYZ, TO, O,ZECH
100
3. Mgr. Beranová Bohdana VŠ
3
Potra.-technol.
učitel
PAV,TAS,TP
100
4. Bc. Blaho Milan
VŠ
21
DŘEVO-STROJ učitel
TEC,MTR,VZ,OK
100
5. Ing. Doleželová Jitka
VŠ
31
OP- stavební
učitel+ŠMP T,MTR,OK,
100
6. Ing. Grepl Vladimír
VŠ
36
ELEKTRO
učitel
100
7. Mgr. Havelková Věra
VŠ
17
FYZ – ZT
učitel+VP FYZ,ICT,OBN
100
8. Mgr. Havranová Zita
VŠ
23
NEJ-TEV-BIO
učitel
NEJ,TEV,ZT
100
9. Ing. Chvátal Zdeněk
VŠ
26
OP- stavební
učitel
OC,SK,PLY,ZECH
100
10. Ing. Jedličková Dagmar VŠ
25
ELEKTRO
učitel
MD, ČT, E, ŘAR
100
11. Mgr. Jehlář Miroslav
VŠ
22
MAT – ZT
učitel
MAT
100
12. Ing. Kajnarová Vlasta
VŠ
25
VT – STROJ
učitel
T, S, TD, MET, ICT
100
13. Ing. Maděrková Marcela VŠ
5
STROJ
učitel
T, TD, S, ST
100
14. Mgr. Marcoulis Dalibor VŠ
25
CJL-ZSV
učitel
CJL, AJ
100
15. Mgr. Nádvorník Mirosl. VŠ
29
FYZ – ZT
učitel
TD, OT,OM,T
100
16. Mgr. Neradil Ivo
VŠ
32
TEV – BV
učitel
TEV,OBN
100
17. Ing. Pastorek Michal
VŠ
6
STROJ
učitel
TMO, Tmě, Me, ST
100
18. Ing. Peluhová Sylva
VŠ
9
EKO
učitel
EKO
100
19. Mgr. Rozsypalová M.
VŠ
12
ANJ
učitel
ANJ
100
20. Ing. Rytíř Roman
VŠ
22
VT – STROJ
učitel
TK, ICT,Me
100
21. Mgr. Šálek Martin
VŠ
15
ANJ – TEV
učitel
ANJ,TEV
100
22. Mgr. Zahrada Pavel
VŠ
22
STROJ
učitel
OD, ZS, S, E,A,SO
100
23. Mgr. Žáková Libuše
VŠ
25
CJL – DEJ
učitel+ŠMP CJL, DEJ,PR
100
12
18
32
26
26
CJL
elektro, FYZ
ELEKTRO
obráběč kovů
obráběč kovů
učitel
učitel
učitel
učitel
učitel
CJL
FYZ
OP
PRA
PRA
100
100
100
100
100
E, MET, SZ, DAP
Zkrácené úvazky:
1. Mgr. Mollinová Pavla
VŠ
2. Mgr. Polanský Jan
VŠ
3. Ing. Zítka Pavel
VŠ
4. Horák Zdeněk
VL, MT, DPS
5. Žákovský Jiří
VL, MT, DPS
Vedoucí pracovník úseku:
1. Mgr. Fenzová Zdenka
VŠ
33
CJL – RUJ
ZŘTV1
ANJ
100
2. Bc. Novotný Roman
VŠ
21
OP- stavební
ZŘTV2
T, MTR, PB,VS
100
20
4.1.3. Úsek praktického vyučování – interní pedagogičtí pracovníci
Počet interních zaměstnanců úseku praktického vyučování (učitelů odborného výcviku, vedoucích učitelů
odborného výcviku a zástupce ředitele pro praktické vyučování), činil ve školním roce 2012/2013 celkem 27
zaměstnanců, z toho jich několik pracovalo na různě velký (zkrácený) úvazek. Kromě výuky odborného výcviku
několik pedagogů z tohoto úseku vyučovalo i v rámci činnosti úseku teoretické výuky předmět praxe v dílnách OV).
Požadované vzdělání pro výkon funkce učitele odborného výcviku mělo 23 učitelů, 1 učitel (věk nad 55 let) neměl
maturitu a doplňkové pedagogické studium***, 2 učitelé neměli maturitu** a 1 učitel neměl doplňkové pedagogické
studium*. Přehled o vzdělání, praxi,… uvádí následující tabulka.
ZŘPV, vedoucí učitelé odborného výcviku, (VUOV), učitelé odborného výcviku (UOV) podle specifických údajů:
Poř. č.
01.
03.
04.
05.
06.
07.
08.
09.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.
Zaměstnanec (zařazení)
ANDĚL Miroslav, Ing. (ZŘPV)
BLAŽEK Jiří (UOV)
CALETKOVÁ Naděžda (UOV)
CÍSAŘ Václav (UOV)
ČECH Miloš (VUOV 2)
ČECHÁK Jiří (UOV)
DOLEŽEL Miroslav (VUOV 3)
HÁJEK Radovan (UOV)
HORÁK Zdeněk (UOV, UPx)
JAKUBÍČEK Petr (UOV)
KADLÍK Vladimír (UOV)
KOSTELECKÁ Věra (UOV)
MACHAČ Oldřich (UOV, UPx)
MÜLLER Renáto (UOV)
POLANSKÝ Jan, Mgr. (UOV, UPx)
POSPÍŠIL Antonín (UOV)
POSPÍŠIL Josef (UOV)
POUČENSKÝ Vlastimil (UOV)
SKÁCEL Pavel (UOV)
SKÁLA Zdeněk (UOV)
ŠENKYŘÍK Miroslav (UOV, UPx)
TOMČÍK Pavel (UOV, UPx)
VACULA Miroslav (UOV)
VYHŇÁK Ladislav (VUOV 1)
ZAŤOVIČOVÁ Zdeňka (UOV, UTV)
ŽÁKOVSKÝ Jiří (UOV, UPx)
Kvalifikace
MT, VŠ, DPS
VL, MT, DPS
VL, MT, DPS
VL, MT, DPS
VL, MT, DPS
VL, MT, DPS
VL, MT, DPS
VL, MT, …*
VL, MT, DPS
VL, MT, DPS
VL, …, DPS**
VL, MT, DPS
VL, MT, DPS
VL, MT, DPS
MT, VŠped.
VL, MT, DPS
VL, MT, DPS
VL, … , …***
VL, MT, DPS
VL, MT, DPS
VL, MT, DPS
VL, MT, DPS
VL, …, DPS**
VL, MT, DPS
VL, MT, DPS
VL, MT, DPS
Aprobace
% aprob.výuky
elektro, VP
100
truhlář
100
optika
100
tesař, truhlář
100
zedník
100
automechanik
100
automechanik
100
instalatér
100
obráběč kovů
100
zámečník
50
instalatér
100
kuchařka
100
opravář, svářeč
50
zámečník
100
elektro, F, ZT
100
zedník
100
malíř
50
klempíř
50
optika
100
automechanik
100
zámečník, svářeč
100
opravář, svářeč
100
malíř
100
zámečník
100
servírka
100
obráběč kovů
100
Praxe
32
32
23
30
36
34
35
19
26
29
33
39
30
34
18
35
36
37
31
35
31
21
35
36
25
26
4.1.4. Úsek výchovy mimo vyučování – interní pedagogičtí pracovníci
Výchovu mimo vyučování zabezpečovalo 8 vychovatelů a ZŘ VMV.
Seznam vychovatelů domova mládeže podle specifických údajů:
Poř. čís.
Jméno
Vychovatelé:
1.
Doubrava Libor
2.
Kapavíková Lenka
3.
Kraplová Ludmila
4.
Petrová Olga
5.
Mgr. Sohlichová Regína
6.
Bc. Vojkůvková Alena
7.
Župka Lubomír
8.
Chytil Jaroslav
Vedoucí pracovník úseku:
Čecháková Ivana
Kvalifikace
Praxe
VŠ ped.
ÚSO ped.
ÚSO ped.
ÚSO ped.
VŠ ped.
VŠ ped.
ÚSO, DPS
12
39
34
39
16
10
17
ÚSO ped.DPS 38
21
Způsobilost
vychovatelství
vychovatelství
vychovatelství
vychovatelství
vychovatelství
vychovatelství
vychovatelství
vychovatelství
Zařazení
% aprob.
vychovatel
vychovatelka
vychovatelka
vychovatelka
vychovatelka
vychovatelka
vychovatel
vychovatel
zást. řed. pro výchovu
mimo vyučování
100
100
100
100
100
100
100
100
100
4.1.5. Externí pedagogičtí pracovníci
Na úseku teoretického vyučování pracovalo ve školním roce 2011/2012 10 externích učitelů, z toho 3 učitelé
z OV (Macháč, Šenkyřík, Tomčík).
Poř. čís. Jméno
1. Ing. Bürgl Jiří
2. Mgr.Jehlář František
3. Ing. Kratochvílová Iva
4 . Ing. Reimerová Anna
5. Ing.Rytířová
6. Mgr. Valníčková
7. Váňová Eva
Aprobace
Vyuč. předměty/ výuka
STROJ- EKO
MAT
MV
OP- STAV
STROJ
MAT
EKO
T ,EKO
MAT
MV
T,KCV
S,ST, TMO
MAT
ÚČ,EKO, Praxe
% aprob.
100
100
100
100
100
100
100
Na úseku praktického vyučování a výchovy mimo vyučování nepracovali ve školním roce 2011/2012
externí učitelé odborného výcviku ani vychovatelé.
Výchovně vzdělávací proces byl personálně zajištěn v souladu s platnými předpisy o podmínkách
odborné a pedagogické způsobilosti pedagogických pracovníků.
4.2. Počet žáků na učitele (přepočtený):
Ve školním roce 2012/2013 činil přepočtený počet žáků na 1 učitele: 11,14
Počet tříd
4leté obory 5
3leté obory 14
Nástavbové 3
Celkem:
22
Počet žáků
celkem
125
367
67
Počet žáků na
jednu třídu
25
26,21
22,33
559
25,40
Počet žáků
na učitele
Počet učitelů
TV a OV
11,14
50
POZNÁMKA: V tabulce jsou uvedeny fyzické počty učitelů teoretické výuky, odborného výcviku a praxe, včetně ředitele a zástupců.
22
4.3. Organizační struktura platná ve sledovaném období (pavouk):
Funkční schéma pracovních míst SŠT, Přerov, Kouřílkova 8 – platné od 1. 9. 2012
23
4.4. Údaje o žácích:
4.4.1
Ve školním roce 2012/2013 byli žáci zařazeni do 20 tříd denního studia a 2 tříd dálkového
studia.
4.4.2
Studium zahájilo na SŠT celkem 559 žáků, z toho 518 v denním studiu a 41 v dálkové formě
nástavbového studia v členění dle následujících oborů:
Obráběč kovů
12
Mechanik opravář – automechanik
93
Zedník
34
Tesař
32
Optik – jemný mechanik
36
Instalatér
37
Mechatronika – elektrotechnika
20
Mechanizace a služby
41
Mechanik seřizovač
44
Zámečník – strojní mechanik
50
Optik
38
Malířské a natěračské práce
24
Provozní technika – denní
26
Provozní technika – dálkové
30
Stravovací a ubytovací služby
31
Stavební provoz – dálkové
11
4.4.3
Ve školním roce 2012/2013 došlo k přerušení studia 3 žáků.
4.4.4
Počet integrovaných žáků se zdravotním postižením: 1
4.4.5
Počet žáků evidovaných na úřadu práce: viz v tabulce č. 2 „Evidovaní absolventi na ÚP Přerov k 31. 8.
2013).
Počet žáků SŠT, Přerov, Kouřílkova 8, evidovaných na úřadu práce: 20 absolventů (celkem ze všech
oborů), z toho školní rok 2012/2013 13;
Tabulka č. 2: Evidovaní absolventi SŠT , Přerov, Kouřílkova 8, na ÚP v Přerově k 31. srpnu 2013
Název oboru
Provozní technika
Mechanik seřizovač
Mechatronika
Mechanizace a služby
Zámečník
Obráběč kovů
Mechanik opravář motor. vozidel
Tesař
Klempíř - stavební výroba
Zedník
Malířské a natěračské práce
Instalatér
Jemný mechanik(optik)
KKOV
Počet
23-43-L/506
23-45-L/01
39-41-M/003
41-45-M/001
23-51-H/01
23-56-H/01
23-68-H/01
36-64-H/01
36-55-H/01
36-67-H/01
36-57-E/508
36-52-H/01
23-62-H/01
1
1
4
1
1
1
3
1
1
2
0
3
1
20
Celkový počet:
- z toho poslední
absolventi
1
0
3
1
0
0
3
1
1
1
0
1
1
13
Zdroj: ÚP ČR, Krajská pobočka v Olomouci
Pozn.: Absolvent – do dvou let po úspěšném ukončení školy. V tabulce je zachycen stav, tj. počet evidovaných
absolventů školy k 31. 8. 2013
24
4.1. Údaje o přijímacím řízení
(§ 7 vyhlášky č. 15/2005,odst. 1, písmeno d)
Ve školním roce 2012/13 se konaly písemné přijímací zkoušky do čtyřletých studijních oborů vzdělávání.
Žáci byli do čtyřletých oborů vzdělávání přijati dle kritérií stanovených ředitelem školy (prospěch z posledních dvou
ročníků ZŠ a přijímací zkoušky z českého jazyka a matematiky). Do tříletých oborů vzdělání byli žáci přijati dle
kriterií stanovených ředitelem školy.
Dále proběhlo přijímací řízení do nástavbového studia pro absolventy 3letých oborů vzdělávání
strojírenského zaměření, žáci byli přijati na základě písemných přijímacích zkoušek z českého jazyka a literatury
a dále dle dalších kritérií stanovených ředitelem školy.
Obory:
Počet přijatých v I. Počet přijatých
Kole
v dalších kolech
Odevzdali zápisový Stav žáků celkem
lístek
k 1.9. *
2345L/01
Mechanik
seřizovač
23-51-H/01 Strojní
mechanik
20
0
14
14
9
1
8
12
26-41-M/01
Elektrotechnika
20
0
7
9
2362H/01
Jemný mechanik
19
2
11
11
36-57-E/01
Malířské a
natěračské práce
2368H/01
Mechanik opravář
mot.vozidel
65-51-E/01
Stravovací a
ubytovací služby
3667H/01
Zedník
6
3
5
8
30
5
22
26
11
2
8
11
10
3
8
11
3652H/01
Instalatér
10
0
6
11
3664H/01
Tesař
6
2
5
6
23-62-L/01 Optik
9
5
10
10
23-56-H/01
Obráběč kovů
13
1
7
10
* doplněno o přestupy žáků nebo povolené opakování
25
5.
ÚDAJE O VÝSLEDCÍCH VZDĚLÁVÁNÍ A CHOVÁNÍ ŽÁKŮ
(§ 7 vyhlášky č. 15/ 2005,odst. 1, písmeno e)
5.1.
Výsledky klasifikace podle oborů a ročníků:
Přehled o prospěchu podle tříd za 1. pololetí školního roku 2012/2013
Počet
žáků
Vyznamenání
Prospěl
Prospěch
Neprospěl
Nehodnocen
Průměr
A1.
DS1.
E1.
IT1.
JMZe1.
Mch1.
O1.
ZOK1.
A2.
E2.
JMZ2.
MOP2.
PT2.
ZeTI2.
A3.
DS3.
E3.
JMTZ3.
MOP3.
ZeI3.
Mch4.
PES4.
27
15
19
28
23
25
18
27
30
22
29
31
26
26
29
11
6
31
30
26
21
18
0
0
1
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1
0
0
0
0
21
6
9
12
14
16
9
15
13
13
23
22
18
15
6
3
4
22
19
13
15
14
2
1
4
12
7
9
9
9
14
6
4
8
8
10
22
7
2
6
11
12
6
4
1
2
5
4
1
0
0
1
3
3
2
1
0
1
0
0
0
2
0
1
0
0
2,47
2,34
2,68
2,86
2,82
2,81
2,59
2,85
2,75
2,54
2,63
2,55
2,52
2,77
2,95
2,83
2,65
2,49
2,71
3,1
2,75
2,7
Celá škola
518
2
302
173
27
2,71
Třída
26
Přehled o prospěchu podle tříd za 2. pololetí školního roku 2012/2013
Třída
A1.
DS1.
E1.
IT1.
JMZe1.
Mch1.
O1.
ZOK1.
A2.
E2.
JMZ2.
MOP2.
PT2.
ZeTI2.
A3.
DS3.
E3.
JMTZ3.
MOP3.
ZeI3.
Mch4.
PES4.
Celá škola
Počet
žáků
25
8
17
19
20
24
17
22
24
22
29
31
26
23
27
10
6
31
29
24
21
18
473
Vyznamenání
Prospěl
Prospěch
Neprospěl
0
1
3
0
1
0
0
0
0
1
1
0
0
1
0
0
1
1
0
0
0
0
10
24
7
13
14
16
19
16
20
22
18
28
23
24
21
24
8
2
26
26
21
20
18
410
1
0
1
5
3
5
1
2
2
3
0
8
2
1
2
2
3
4
3
3
1
0
52
Nehodnocen
Průměr
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1
0
0
0
0
0
0
0
1
2,75
2,98
2,65
2,81
2,58
3,06
3,11
2,38
2,44
2,56
2,74
3,06
2,91
2,81
3,07
2,53
2,52
2,7
2,85
2,7
2,85
2,21
2,72
Vysvětlivky zkratek oborů/tříd: A2. = zkratka oboru, číslice = ročník
A1.,A2.,A3. - automechanik
E1.,E2. – kombinované třídy - stravovací a ubytovací služby+malířské a natěračské práce
IT1. – kombinovaná třída – instalatér - tesař
JMZe1.- kombinovaná třída – jemný mechanik - zedník
Mch1.,Mch4. – kombinovaná třída - mechatronika – mechanik seřizovač
O1. – optik
ZOK1. – kombinovaná třída - zámečník – obráběč kovů
JMZ2. – kombinovaná třída jemný mechanik - zámečník
MOP2.,MOP3. – kombinované třídy – provoz a ekonomika služeb – mechanik seřizovač - optik
PT2. – provozní technika – denní studium
ZeTI2. – kombinovaná třída – zedník – tesař -instalatér
DS1.,DS3. – kombinované třídy - provozní technika – dálkové studium+stavební provoz – dálkové studium
E3. – malířské a natěračské práce
JMTZ3.. – kombinovaná třída - jemný mechanik – tesař - zámečník
ZeI3. –kombinovaná třída – zedník – instalatér
PES4. – provoz a ekonomika služeb
27
5.2.
Výsledky maturitních zkoušek:
Jaro 2013- řádný termín, opravné zkoušky(MZ)
Třída
Počet žáků
Prospěl s
vyznamenáním
Prospěl
Neprospěl
PT2.
DS3.
Mch4.
PES4.
MZ PT
MZ DS
MZ MAS
MZ MS
Celkem
26(24)
10(7)
21(17)
18(15)
11(6)
4(3)
1(1)
2(2)
93
0
0
0
0
0
0
0
0
0
8(7)
2(1)
9(9)
10(8)
2(1)
1(1)
1(1)
1(1)
34
18(17)
8(6)
12(8)
8(7)
9(5)
3(2)
0
1(1)
59
Podzim 2013 – náhradní termín, opravné zkoušky
Třída
Počet žáků
Prospěl
s vyznamenáním
Prospěl
Neprospěl
MZ PT
MZ DS
MZ Mch
MZ PES
Celkem
20(16)
6(4)
11(8)
8(7)
45
0
0
0
0
0
4(3)
2(0)
7(5)
3(3)
16
16(13)
4(4)
4(3)
5(4)
29
Zhodnocení:
Co se týká jednotlivých zkoušek společné části MZ, dobrých výsledků dosahují žáci v ANJ, CJL, ne tak úspěšní jsou žáci v NEJ
a vyloženě neúspěšní jsou v MAT( to vysvětluje také celkovou neúspěšnost). Oproti loňskému roku se žáci zlepšili v odborných
předmětech profilové části MZ.
Neúspěch žáků u MZ často způsobuje klesající úroveň znalostí žáků přicházejících ze ZŠ, podceňování přípravy během celého
studia na SŠ, spokojení se s průměrnými, mnohdy i podprůměrnými výsledky a v neposlední řadě i častá absence žáků v průběhu
celého studia.
28
5.3.
Výsledky závěrečných zkoušek:
A) Zkoušky náhradní {09/2012: - písemné (07. 09.), - praktické (10. – 12. 09.), - ústní (18. - 21. 09.)}:
Třída
šk. roku
20112/2012
Obor vzdělání:
Přihlášených
Nekonalo ZZ
Úspěšných:
- z toho (počet) kterých:
Neprospělo
(počet)
(počet)
prospělo
s vyznamenáním
ZeMI 3.
Instalatér
1
0
1
0
1
0
OKO 3.
Jemný mechanik (Optik)
1
0
0
0
0
1
Klempíř
2
0
2
0
2
0
Malíř a lakýrník
3
0
3
0
3
0
A 3.
MOMV (Automechanik)
8
0
8
0
8
0
E 2.
Práce ve stravování
1
0
1
0
1
0
TK 3.
Tesař
2
0
2
0
2
0
18
0
17
0
17
1
TK 3.
ZeMI 3.
(počet)
C E L K E M
Š K O L A :
prospělo
(počet)
B) Zkoušky opravné {09/2012: - písemné (07. 09.), - praktické (10. 09.), - ústní (18. 09.)}:
Třída
šk. roku
2011/2012
OKO 3.
E 2.
Obor vzdělání:
Přihlášených
Nekonalo ZZ
Úspěšných:
- z toho (počet) kterých:
Neprospělo
(počet)
(počet)
prospělo
s vyznamenáním
Jemný mechanik (Optik)
6
0
3
0
3
3
Práce ve stravování
2
0
2
0
2
0
8
0
5
0
5
0
(počet)
C E L K E M
Š K O L A :
prospělo
(počet)
C) Zkoušky opravné {12/2012: - písemné 07. 12.), - praktické (-------), - ústní (18. 12.)}:
Třída
šk. roku
2011/2012
OKO 3.
Obor vzdělání:
Přihlášených
C E L K E M
Š K O L A :
Úspěšných:
- z toho (počet) kterých:
Neprospělo
(počet)
(počet)
prospělo
s vyznamenáním
4
0
3
0
3
1
4
0
3
0
3
1
(počet)
Jemný mechanik (Optik)
Nekonalo ZZ
prospělo
(počet)
D) Zkoušky 2. opravné {06/2013: - písemná 07. 06.), - praktická (-------), - ústní (19. 06.)}:
Třída
šk. roku
2011/2012
OKO 3.
Obor vzdělání:
Přihlášených
C E L K E M
Š K O L A :
Úspěšných:
- z toho (počet) kterých:
Neprospělo
(počet)
(počet)
prospělo
s vyznamenáním
1
0
0
0
0
1
1
0
0
0
0
1
(počet)
Jemný mechanik (Optik)
Nekonalo ZZ
29
prospělo
(počet)
E) Zkoušky – řádný termín {06/2013: - písemné (07. + 10. 06.), - praktické (10. - 12. 06.), - ústní (19. – 21. 06.)}:
Třída
šk. roku
2012/2013
Obor vzdělání:
Přihlášených
Nekonalo ZZ
Úspěšných:
- z toho (počet) kterých:
Neprospělo
(počet)
(počet)
(počet)
prospělo
s vyznamenáním
11
0
10
0
10
1
Jemný mechanik (Optik)
9
0
5
0
5
4
E 3.
Malířské a natěračské práce
3
0
3
0
3
0
A 3.
MOMV (Automechanik)
ZeI 3.
JMTZ 3.
Instalatér
prospělo
(počet)
14
0
12
0
12
2
JMTZ 3.
Strojní mechanik (Zámečník)
7
0
5
1
4
2
JMTZ 3.
Tesař
8
0
8
0
8
0
ZeI 3.
Zedník
9
0
9
2
7
0
61
0
52
3
49
9
C E L K E M
Š K O L A:
Znalosti žáků a jejich výsledky u ZZ lze za tento školní rok zhodnotit u převážné části oborů vzdělání školy jako
průměrné. V tom je bohužel výjimkou obor Jemný mechanik (Optik), kde u zkoušek 9 žáků (tj. 27 hodnocení) byly
znalosti žáků hodnoceny 8 x jako nedostatečné. Nejlepších výsledků dosáhli žáci oborů Zedník (2 x PSV, všichni
prospěli, žádné zkoušky náhradní). Žádné náhradní zkoušky nebudou také u oboru Zámečník (1 x PSV a splnění
kritérií HK ČR, bohužel 2 x opravné písemné ZZ). Překvapivě dobré byly výsledky u oboru Malířské a natěračské
práce (všichni prospěli) a Tesař (všichni prospěli). Lze říci, že u většiny žáků však přetrvává trend být spíše
průměrným – tedy spokojit se s dostačujícím minimem. Pokud žáci ukončují studium úspěchem při ZZ až při
opravné zkoušce, pak platí, že příčinou neúspěchů (i dlouhodobou) jsou zejména:
a) všeobecně stále klesající úroveň znalostí a studijní morálky žáků přicházejících ze základních škol,
b) velké absence žáků v průběhu studia na střední škole,
c) nízká vlastní motivace žáků ke studiu, často i problémy v přístupu k výuce (chování),
d) podceňování přípravy, a to jak během studia, tak i pak k závěrečných zkouškám.
30
6.
VÝSLEDKY CHOVÁNÍ ŽÁKŮ ZA 1. A 2. POLOLETÍ
(§ 17e odst. 2 písm. e)
Počet žáků se sníženým stupněm z chování
Přehled o absenci a chování za 1. pololetí školního roku 2012/2013
Třída
Počet žáků
Celková
Omluvená
Absence
Neomluvená
Průměrná
Hodnocení chování
1
2
3
A1.
DS1.
E1.
IT1.
JMZe1.
Mch1.
O1.
ZOK1.
A2.
E2.
JMZ2.
MOP2.
PT2.
ZeTI2.
A3.
DS3.
E3.
JMTZ3.
MOP3.
ZeI3.
Mch4.
PES4.
27
15
19
28
23
25
18
27
30
22
29
31
26
26
29
11
6
31
30
26
21
18
2318
496
3744
5872
2877
1703
1342
3603
3927
3239
3969
3121
1766
3855
3961
344
967
4115
2643
3976
2345
1955
2203
496
2991
5425
2877
1703
1289
3138
3927
3056
3899
3106
1720
3838
3923
344
967
3987
2594
3741
2345
1944
115
0
753
447
0
0
53
465
0
183
70
15
46
17
38
0
0
128
49
235
0
11
85,85
33,07
197,05
209,71
125,09
68,12
74,56
133,44
130,9
147,23
136,86
100,68
67,92
148,27
136,59
31,27
161,17
132,74
88,1
152,92
111,67
108,61
27
0
8
17
20
25
17
23
28
15
27
30
25
25
27
0
6
27
30
20
21
18
0
0
10
5
3
0
1
1
0
6
0
1
1
1
1
0
0
3
0
4
0
0
0
0
1
6
0
0
0
3
2
1
2
0
0
0
1
0
0
1
0
2
0
0
Celá škola
518
62138
59513
2625
119,96
436
37
19
31
Přehled o absenci a chování podle tříd za 2. pololetí školního roku 2012/2013
Třída
Počet žáků
Celková
Absence
Omluvená Neomluvená
Průměrná
Hodnocení chování
1
2
3
A1.
DS1.
E1.
IT1.
JMZe1.
Mch1.
O1.
ZOK1.
A2.
E2.
JMZ2.
MOP2.
PT2.
ZeTI2.
A3.
DS3.
E3.
JMTZ3.
MOP3.
ZeI3.
Mch4.
PES4.
25
8
17
19
20
24
17
22
24
22
29
31
26
23
27
10
6
31
29
24
21
18
2674
60
3241
2457
2367
1883
1701
3072
3033
3234
3931
3509
1359
3176
2590
197
883
2959
2587
3424
1698
1133
2524
60
3095
2300
2336
1879
1668
2919
2962
3159
3803
3477
1359
3149
2569
197
815
2865
2514
3422
1698
960
150
0
146
157
31
4
33
153
71
75
40
32
0
27
21
0
68
94
73
2
0
173
106,96
7,5
190,65
129,32
118,35
78,46
100,06
139,64
126,38
147
135,55
113,19
52,27
138,09
95,93
19,7
147,17
95,45
89,21
142,67
80,86
62,94
23
0
12
11
17
24
17
20
22
19
27
31
26
22
27
0
5
29
26
21
21
12
2
0
2
3
3
0
0
2
1
1
2
0
0
1
0
0
1
1
2
1
0
6
0
0
3
5
0
0
0
0
1
2
0
0
0
0
0
0
0
1
1
2
0
0
Celá škola
473
51168
49730
1350
108,18
412
28
15
DS1.,DS3.(dálkové studium) – nehodnotí se chování
Vysvětlivky zkratek oborů/tříd: A2. = zkratka oboru, číslice = ročník
A1.,A2.,A3. - automechanik
E1.,E2. – kombinované třídy - stravovací a ubytovací služby+malířské a natěračské práce
IT1. – kombinovaná třída – instalatér - tesař
JMZe1.- kombinovaná třída – jemný mechanik - zedník
Mch1.,Mch4. – kombinovaná třída - mechatronika – mechanik seřizovač
O1. – optik
ZOK1. – kombinovaná třída - zámečník – obráběč kovů
JMZ2. – kombinovaná třída jemný mechanik - zámečník
MOP2.,MOP3. – kombinované třídy – provoz a ekonomika služeb – mechanik seřizovač - optik
PT2. – provozní technika – denní studium
ZeTI2. – kombinovaná třída – zedník – tesař -instalatér
DS1.,DS3. – kombinované třídy - provozní technika – dálkové studium+stavební provoz – dálkové studium
E3. – malířské a natěračské práce
JMTZ3.. – kombinovaná třída - jemný mechanik – tesař - zámečník
ZeI3. –kombinovaná třída – zedník – instalatér
PES4. – provoz a ekonomika služeb
32
Přehled o podmíněném vyloučení a vyloučení podle tříd za 1. pololetí
školního roku 2012/2013
Chování
Třída
Počet žáků
A1.
DS1.
E1.
IT1.
JMZe1.
Mch1.
O1.
ZOK1.
A2.
E2.
JMZ2.
MOP2.
PT2.
ZeTI2.
A3.
DS3.
E3.
JMTZ3.
MOP3.
ZeI3.
Mch4.
PES4.
27
15
19
28
23
25
18
27
30
22
29
31
26
26
29
11
6
31
30
26
21
18
Celá škola
518
podmíněné vyloučení
vyloučení
0
0
2
3
0
0
0
4
4
1
0
0
0
0
1
0
0
2
0
2
0
0
19
0
0
0
1
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1
33
Přehled o podmíněném vyloučení a vyloučení podle tříd za 2. pololetí
školního roku 2012/2013
Chování
Třída
Počet žáků
A1.
DS1.
E1.
IT1.
JMZe1.
Mch1.
O1.
ZOK1.
A2.
E2.
JMZ2.
MOP2.
PT2.
ZeTI2.
A3.
DS3.
E3.
JMTZ3.
MOP3.
ZeI3.
Mch4.
PES4.
25
8
17
19
20
24
17
22
24
22
29
31
26
23
27
10
6
31
29
24
21
18
Celá škola
473
podmíněné vyloučení
vyloučení
0
0
3
6
1
0
0
1
2
1
0
0
0
0
0
0
0
1
1
2
0
0
18
0
0
2
1
1
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1
0
0
5
Vysvětlivky zkratek oborů/tříd: A2. = zkratka oboru, číslice = ročník
A1.,A2.,A3. - automechanik
E1.,E2. – kombinované třídy - stravovací a ubytovací služby+malířské a natěračské práce
IT1. – kombinovaná třída – instalatér - tesař
JMZe1.- kombinovaná třída – jemný mechanik - zedník
Mch1.,Mch4. – kombinovaná třída - mechatronika – mechanik seřizovač
O1. – optik
ZOK1. – kombinovaná třída - zámečník – obráběč kovů
JMZ2. – kombinovaná třída jemný mechanik - zámečník
MOP2.,MOP3. – kombinované třídy – provoz a ekonomika služeb – mechanik seřizovač - optik
PT2. – provozní technika – denní studium
ZeTI2. – kombinovaná třída – zedník – tesař -instalatér
DS1.,DS3. – kombinované třídy - provozní technika – dálkové studium+stavební provoz – dálkové studium
E3. – malířské a natěračské práce
JMTZ3.. – kombinovaná třída - jemný mechanik – tesař - zámečník
ZeI3. –kombinovaná třída – zedník – instalatér
PES4. – provoz a ekonomika služeb
34
6.1.
Hodnocení výchovného poradenství
A. Analýza činnosti výchovné poradkyně (VP) za školní rok 2012/2013
Činnost výchovné poradkyně se z velké části odvíjela od plánu práce VP pro školní rok 2012/2013. Tento
plán byl v průběhu školního roku přizpůsobován dle aktuálních potřeb a doplňován činnostmi vyplývajícími
z nabídek nových možností v oblasti školství, kariérového poradenství či trhu práce.
Rozbor plnění jednotlivých cílů v klíčových oblastech:
I.
Poradenské činnosti
1. – VP osobně navštívila 7 tříd prvních ročníků čítajících přibližně 160 žáků a seznámila je s informacemi
o specifických poruchách učení (SPU). Vyzvala žáky s již existující diagnózou k předložení aktuálních
vyšetření z roku 2012. Z celkového počtu 34 žáků zařazených do seznamu žáků s SPU a jinými
zdravotními problémy bylo 12 žáků prvních ročníků.
- Speciální péče byla věnována 1 žákovi 2. ročníku tříletého učebního oboru Jemný mechanik - optik, který
je integrován se středně těžkým kombinovaným postižením (sluchová a tělesná vada). V úzké spolupráci
školy, zákonných zástupců a speciální pedagožky Centra pro sluchově postižené byly stanoveny podmínky
studia v letošním školním roce. Speciálně pro tohoto žáka byla zaměstnána asistentka pedagoga.
- V průběhu školního roku bylo u 3 žáků, na podněty pedagogických pracovníků, dohodnuto s jejich
zákonnými zástupci odeslání na prvotní vyšetření na možnou přítomnost SPU v PPP. Všechna vyšetření
byla pozitivní.
2. U žáků s SPU končících studium byla zajištěna informovanost všech členů zkušebních komisí jak MZ tak
ZZ. Žáci maturitních oborů byli začátkem školního roku odesláni k novému vyšetření v PPP za účelem
zařazení do jednotlivých kategorií žáků s postižením ke státním maturitním zkouškám. Z celkového počtu 8
žáků s nárokem na uzpůsobení podmínek státní části maturit využilo možnost vyšetření v PPP 7 žáků,
z toho 5 žákům byly uzpůsobené podmínky přiznány.
3. 6 žákům byl na žádost zákonných zástupců vypracován individuální studijní plán.
4. Žákům s výrazným zájmem o některý předmět byla věnována individuální péče ze strany vyučujícího
daného předmětu a zájem byl také podněcován umožněním účasti v různých soutěžích.
5. V případě žáků s výraznými výukovými problémy, problémy s vysokou či neomluvenou absencí
a problémy s chováním byly na základě podnětu třídních učitelů vedeny pohovory s VP nebo ve výchovné
komisi (třídní učitel, výchovný poradce, ZŘTV, zákonní zástupci), z nichž pak vycházely návrhy dalšího
řešení problémů. V případě potřeby byla zprostředkována odborná pomoc v pedagogicko-psychologických
poradnách, u klinických psychologů či v kontaktních centrech, popřípadě vlastní poradenská pomoc
v oblasti výběru vhodnějšího studijního oboru a zprostředkování kontaktů na jiných školách. VP
individuálně řešila problémy celkem 34 žáků.
6. U žáků 1. ročníků soustředila VP zvýšenou pozornost na vytipování individuálních případů špatné adaptace
na systém střední školy, těmto žákům byla poskytnuta individuální pomoc. Celkově se jednalo o 5 žáků.
7. Na požádání žáka či jeho zákonného zástupce byla poskytována individuální poradenská činnost v oblasti
kariérového poradenství. VP osobně navštívila všechny končící ročníky a informovala o možnostech
dalšího vzdělávání a především o důležitých informačních zdrojích z této oblasti, ve kterých se lze
samostatně orientovat a vyhledávat důležité informace. Žáci posledních ročníků se zúčastnili besed na
Úřadu práce.
II.
Metodická a informační činnost
1. Metodická činnost VP byla postavena na vyhledávání aktuálních informací z oblasti pedagogiky
a psychologie, jejich zpracování do přehledné formy a předávání pedagogům a dále pak na reagování
na aktuální požadavky pedagogů či nutnosti řešení aktuálních problémů.
2. Informovanost pedagogickým pracovníkům, žákům a jejich zákonným zástupcům byla prováděna
na několika úrovních:
- Prostřednictvím školních webových stránek.
35
-
-
-
Osobně – návštěvou tříd nebo jednotlivých žáků, individuálním informováním pedagogických
pracovníků nebo informováním na pedagogických poradách, návštěvou třídních schůzek,
telefonickou nebo osobní konzultací s rodiči.
Prostřednictvím nástěnek – trvalá nástěnka seznamující s SPU, neustále aktualizovaná
nástěnka pro žáky závěrečných ročníků (nabídky studia, Úřadu práce …), nástěnka podrobně
informující o činnosti Úřadu práce, nástěnka s kontakty „pomoci“ a nabídkou nové zajímavé
literatury, nástěnka s aktuálním děním ve škole.
Poskytnutím písemných materiálů – předáváním vytvořených nebo jinak získaných
metodických materiálů (Internet, odborná literatura, odborné semináře …).
Písemnými zprávami – analýzy činnosti VP vypracovávané za každé čtvrtletí.
3. Propagace činnosti VP a školy:
- Vytvoření letáku s výčtem kontaktů a možností pomoci zákonným zástupcům žáků 1.ročníků.
Leták byl předán u příležitosti slavnostního zahájení školního roku, případně prostřednictvím
žáků.
- Vytvoření letáku s výčtem kontaktů a nabídkou pomoci zákonným zástupcům potenciálních
žáků. Letáky byly rozdávány u příležitosti Dnů otevřených dveří.
- Emailové oslovení výchovných poradců základních škol s nabídkou možnosti exkurzí jejich
žáků v naší škole a žádostí o předání nabídky konzultací VP pro zákonné zástupce
potenciálních žáků.
4. VP vedla následující dokumentaci:
- Deník VP, v němž jsou podrobně a konkrétně zapsány všechny aktivity VP.
- Přehled a lékařské zprávy žáků s SPU a jiným zdravotním postižením.
- Přehled a zprávy o problémových žácích.
- Přehled možností dalšího studia žáků (adresáře škol, přehledy studijních oborů, nabídkové
materiály škol…).
- Směrnice, vyhlášky, metodické pokyny a jinou závaznou dokumentaci vymezující jednotlivé
činnosti VP.
Veškerá dokumentace obsahující citlivé údaje je uložena tak, aby nedošlo k jejímu zneužití.
III.
Vzdělávací činnost, proběhlé akce
1. Pro žáky bylo zajištěno:
- veletrh vzdělávání Gaudeamus v Brně a Gaudemus v Praze (zajištěna individuální návštěva
vybraných žáků končících ročníků)
- návštěvy informačního centra Úřadu práce Přerov (všechny končící ročníky)
1.
Závěr
§
§
§
VP se věnovala rozšiřování svých znalostí a dovedností především formou samostudia.
VP úzce spolupracovala se školními metodičkami prevence Mgr. Libuší Žákovou a Ing. Jitkou
Doleželovou, účastnila se především řešení problémů v oblasti prevence šikany a zneužívání návykových
látek.
VP na základě analýzy své dosavadní činnosti, diskuse a informací získaných studiem dospěla k dalším
podnětům pro rozšíření a zkvalitnění své práce, které zařadí do plánu činnosti VP pro školní rok
2013/2014.
Ve všech základních bodech byl plán VP na školní rok 2012/2013 splněn.
V Přerově 21.června 2013
Vypracovala výchovné poradkyně: Mgr. Věra Havelková
36
6.2.
Hodnocení výchovně vzdělávací prevence:
B. Analýza činnosti metodiček prevence za školní rok 2012/13
Stanovené úkoly a cíle za sledované období:
MPP - seznámení pedagogů s preventivní strategií školy
spolupráce s ostatními pedagogy
analýza situace na škole + vedení deníku metodičky prevence
vedení přehledu nabídek preventivních programů podpůrných organizací
využívání časopisů Prevence, Závislost
individuální přístup k žákům s problémovým chováním
propagace volnočasových aktivit se zaměřením na sport a kulturu
mapování situace ve třídách / klima třídy, sociometrický dotazník, B-3
organizování preventivních aktivit ve třídách např. adaptační kurzy, zážitkové programy, besedy
s žáky apod.
vzdělávání pedagogů v oblasti prevence
setkávání metodiků prevence a výměna zkušeností
pravidelné podávání zprávy o činnosti MP za čtvrtletí školního roku
Splněno:
1. MPP:
MPP pro školní rok 2012/2013 se stal součástí výchovně vzdělávacího plánu školy. Byl zaměřen
na problematiku nežádoucího rizikového chování, které se nejčastěji vyskytuje u mládeže, která navštěvuje
naší školu a současně také na ochranu zdraví a bezpečnost při práci. Plán byl tedy opět zaměřen na
protidrogovou prevenci, prevenci kriminality, prevenci netolerantního chování, prevenci záškoláctví a také
hlavně na spolupráci s rodiči při řešení výchovných problémů žáků. Zaměstnanci školy byli začátkem
školního roku seznámeni s MPP, který mohli připomínkovat a dále byli vyzváni ke spolupráci s ŠMP
na plnění MPP. MPP je umístěn na disku U, aby byl zpřístupněn všem pedagogům. Součástí MPP je také
Krizový plán. Během školního roku jsme postupně naplňovali cíle MPP.
2. Spolupráce s ostatními pedagogy:
Během školního roku probíhaly výchovné pohovory metodika s žáky a jejich rodiči, na kterých byly řešeny
kázeňské a výchovné problémy žáků, také za přítomnosti třídních učitelů. Dále byla poskytována
metodická pomoc vyučujícím při řešení problémů s žáky. Školní metodičky prevence vzájemně
spolupracují s výchovnou poradkyní Mgr. V. Havelkovou.
3.
Analýza situace ve škole:
ŠMP během roku mapují situaci ve škole z hlediska rizikového chování žáků. Největším problémem je
ve všech ročnících vysoká absence ve výuce, v mnohých případech i neomluvená. Záškoláctví bylo řešeno
na výchovných komisích za účasti rodičů a VP. Důsledkem vysoké absence ve výuce je, že velké procento
žáků je neklasifikováno nebo hodnoceno nedostatečně, protože žáci si chybějící učivo velmi často
nedopisují a nedoučí se ho, a tím často ztrácejí návaznost učiva, mají problémy s utřiďováním učiva
do logických celků a s upevňováním učiva. Proto by bylo třeba ještě více spolupracovat s rodiči, vtáhnout
je do odpovědnosti za vzdělávání svých dětí.
Dále se dá konstatovat, že se zlepšila situace s kouřením žáků ve školní budově, v letošním roce jsme řešili
jen pár případů. Bohužel v okolí školy je kouření stálým problémem. Je třeba více spolupracovat
s Městskou policií Přerov, aby i v okolí školy strážníci prováděli pravidelné kontroly. Taktéž netolerantní
chování žáků ke spolužákům bylo řešeno v menším množství případů oproti minulým školním rokům.
Bohužel se vyskytl případ vydírání žáka prvního ročníky 2 žáky prvního ročníku oboru Tesař, který jsme
šetřili za spolupráce Policie ČR.
37
Ve třídě E3., TI1., E1. byly řešeny problémy týkající se přechovávání a manipulace návykových látek žáků
ve škole. Proběhlo šetření i za přítomnosti Policie ČR. Byla přijata opatření – zvýšený dohled v prostorách,
kde by mohlo dojít k zneužívání a předávání drog. Bylo zakoupeno testovací zařízení na návykové látky.
4. Vedení přehledu preventivních programů:
ŠMP vedou přehled jednotlivých nabídek preventivních programů a vybírají vhodné pro žáky. Výběr
konzultují s třídními učiteli. Pravidelně provádí aktualizaci přehledu o nabídkách preventivních programů
okresních institucí, shromažďují také informace o organizacích, institucích a odbornících, kteří v oblasti
prevence v okrese působí.
5. Individuální přístup k žákům s problémovým chováním:
ŠMP průběžně konzultují s vyučujícími individuální přístup k žákům s problémovým chováním a SPUCH.
V rámci hodin OBN proběhl program „S tebou o Tobě“ a studentkám byly předány propagační materiály
společnosti Procter §Gamble.
ŠMP provedly aktualizaci přehledu o nabídkách preventivních programů okresních institucí,
shromažďovala také informace o organizacích, institucích a odbornících, kteří v oblasti prevence v okrese
působí.
ŠMP ke své činnosti využívá zejména časopis Prevence, je k dispozici žákům po dobu výuky, má
konzultační hodiny a po domluvě kdykoliv řeší problémy.
6. Propagace volnočasových aktivit:
ŠMP pravidelně na své nástěnce umísťují nabídku přerovských volnočasových aktivit, do kterých se naši
žáci mohou zapojit.
7. Klima tříd, mapování situace ve třídách:
Velmi důležité je začít budovat zdravé klima třídy hned od prvního ročníku, proto byly ve třídách prvních
ročníků JMZe1 a E1. provedeny preventivní programy zaměřené na vytváření zdravého klimatu ve třídě
a mapování vztahů ve třídě. Programy vedla ŠMP ing. Jitka Doleželová ve spolupráci s TU.
V prvních ročnících v měsících listopad – prosinec 2012 proběhla dotazníková akce na klima ve třídě
a vztahy mezi žáky /opět byl použit dotazník B-4, který podrobněji rozkrývá a mapuje vztahy ve třídách.
Akci zrealizovala Mgr. l. Žáková. Tento dotazník byl ještě jednou použit ve třídě A1, neboť vztahy v této
třídě se dlouhodobě jevily jako negativní.
8. Preventivní aktivity ŠMP:
Po celý školní rok probíhalo sledování zneužívání návykových látek, byl veden Deník ŠMP. Rodiče byli
seznámeni s institucemi a organizacemi, na které se mohou obrátit v případě výchovných, psychologických
a jiných problémů.
Ve dnech 24. – 27. 9. 2012 se uskutečnil ve Středisku volného času Bios adaptační kurz tříd JMZe1. a E1,
jehož cílem bylo žákům usnadnit přechod na jiný typ školy, vzájemné poznávání žáků, žáků a třídních
učitelů a učitelů odborného výcviku. Organizaci a aktivity zajišťovali vyučující Doleželová, Marcoulis,
Pospíšil.
Dne 2. 10. 2012 proběhla v rámci preventivního projektu „Učíme se žít zdravě a bezpečně“ interaktivní
exkurze do živého skanzenu lidové architektury ve Štramberku, které se zúčastnili žáci prvních ročníků
a jejich vyučující – vzájemné poznávání, komunikace, tvorba zdravých třídních kolektivů.
Dne 16. 10. 2012 se uskutečnil, také v rámci projektu prevence, Den zdravého životního stylu a to
ve spolupráci se školní jídelnou. Žáci oboru USS jednak vytvořili plakáty, jídelníčky a také tabuli zdravé
výživy ve školním klubu za pomoci vyučujících (Kostelecká, Zaťovičová, Doleželová, Beranová). Žáci
ostatních oborů si mohli své znalosti o zdravé výživě změřit se spolužáky v soutěžním testu, nápovědu
mohli najít na plakátech zabývajících se zdravým životním stylem, které pro ně žáci oboru USS připravili.
Hlavně však mohli ochutnat různé druhy mléčných výrobků, cereálií, celozrnného pečiva, zeleniny a ovoce.
S některými potravinami zdravé výživy se žáci běžně nesetkávají a někteří je ochutnali dnes poprvé.
Novinkou bylo měření váhy, tlaku, tuku, BMI a výživové poradenství, které zaštítily pracovnice Národní
sítě podpory zdraví, o. s. pod vedením p. J. Stojanové. Žáci i dospělí se dozvěděli, kolik tuku nebo svalové
hmoty jejich tělo obsahuje a co dělat, aby naše postava byla ideální.
38
Dne 14. 10. 2012 se žáci prvního a druhého ročníku USS zúčastnili odborné výstavy OLIMA v Olomouci
– prohlubování odborných znalostí a zájem o zvolený obor, vytváření dobrých vztahů ve třídě. Jízdné
a vstupné bylo hrazeno z projektu prevence. Dozor měly vyučující B. Beranová, M. Bakešová a Z.
Zaťovičová. Aktivita byla součástí projektu prevence - vzájemné zážitky na společných třídních aktivitách.
Dne 6. 11. 2012 byl pro žáky třídy JMZe1. zorganizován program „Bezpečí v moderním světě techniky“
zabývající se prevencí žáků z hlediska možného nebezpečí používání sociálních sítí. Program provedli
lektoři z organizace Kappa - Help.
Dne 14. 11. 2012 byl pro žáky třídy E1. zorganizován program „Dobré vztahy – cesta k přátelství“ –
podporující vytváření dobrého klimatu třídy.
V listopadu proběhl ve škole „Nekuřácký den“. Ve vybraných třídách byl v třídnických hodinách
a v hodinách OBN proveden zážitkový program o škodlivosti kouření, jehož součástí byla také tvorba
propagačních plakátů.
V průběhu října a listopadu proběhly v prvních a druhých ročnících stavebních oborů preventivní
programy, které vedli vyučující ve spolupráci s lektory organizace Kappa - HELP Přerov. Programy
s názvy Nebezpečí internetu a medií, Přátelství, Peníze a já, Nebezpečné závislosti byly interaktivní
a zážitkové, takže žáci byli zároveň spolutvůrci programů. Tyto aktivity byly zorganizovány v rámci
preventivního projektu „Učíme se zdravě a bezpečné žít“.
Pro žáky třídy E1 a E3 byl vyučujícími Ing. Jitkou Doleželovou a Ing. M. Bakešovou v rámci preventivního
projektu a výuky OBN zorganizován multikulturní program „Život menšin v ČR“. Žáci měli nejprve
samostatně získat potřebné informace o dané menšině, o zemi jejího původu, o tradicích, zvycích
a odlišnostech a životě menšiny v ČR. Žáci pracovali většinou ve dvojicích. Dalším úkolem pro žáky bylo
vytvořit ze získaných informací dva plakáty, mohli použít různé výtvarné prostředky – fotografie, kreslení
obrázků, koláže aj. Pak následovala prezentace vytvořených plakátů, před spolužáky a žáky ostatních
stavebních oborů. Z žáků ostatních tříd a vyučujících byla vytvořena 8 členná porota, která posuzovala
zajímavost informací, výtvarné zpracování plakátů a úroveň prezentace. První místo v této soutěži získaly
žákyně třídy E1 Karolína Mrakavová a Kristýna Svobodová. Na druhém místě se umístila Aneta Bajerová
a Lenka Janošová a třetí místo patřilo Tomáši Dvořákovi a Anně Drábkové. Vítězové soutěže získali pěkné
ceny zakoupené z dotace preventivního projektu.
V prvních ročnících v měsících listopad – prosinec 2012 proběhla dotazníková akce na klima ve třídě
a vztahy mezi žáky /opět byl použit dotazník B-4, který podrobněji rozkrývá a mapuje vztahy ve třídách
Poslední školní dny tohoto roku se žáci stavebních oborů zapojili do multikulturního programu
„Za tajemstvím čajového lístku“, který si pro ně připravili žáci třídy E2. Cílem programu bylo seznámit
žáky s rozdíly mezi sypaným a „pytlíkovým“ čajem a s různými lokalitami v Asii a jejich kulturami, které
se pěstováním čaje zabývají. Program byl také spojem s rozloučením se starým rokem. Nad šálkem čaje
a dobrým vánočním cukrovím si žáci povídali a zahráli si i různé hry.
Žáci třídy E2 se pod vedením MP zapojili do fotografické soutěže "Evropa všude, kam se podívám",
kterou připravilo pro žáky středních škol zájmové sdružení právnických osob OK4EU. Do soutěže se
přihlásilo více než čtyřicet studentů z šestnácti škol. Naši žáci zaslali do soutěže 4 fotografie a všechny se
dostaly do finále soutěže. Žák naší školy Josef Holub získal krásné druhé místo v této soutěži, a to
v kategorii "Jak je Evropská unie vidět v mém regionu".
V lednu proběhl ve studentském klubu multikulturní program „Výprava za čajovým lístkem“ pro žáky
školy a ubytované žáky. Zúčastnilo se ho 22 žáků. Tato aktivita se uskutečnila v rámci projektu SMOK,
do kterého je škola zapojena.
V únoru proběhly dva preventivní programy - ve třídě E 2. na téma „Stres a metody jeho zvládání“
a ve třídě JMZe 1. na téma „Prevence kouření a jiných závislostí“. Programy byly interaktivní, žáci plnili
také různé úkoly a na závěr lektorka odpovídala na dotazy žáků.
V březnu třída E1 se zúčastnila programu „Prevence AIDS a ostatních pohlavně přenosných nemocí“
a třída IT1. „Nebezpečí drog“. Programy byly interaktivní, žáci plnili také různé úkoly a na závěr lektorka
odpovídala na dotazy žáků.
Dne 6. 5. 2013 proběhly na úseku TV 2 dva preventivně vzdělávací programy pro žáky třetích ročníků
(ZeTI3.) a ostatní plnoleté žáky. Jednalo se o mediální vzdělávací programy na téma Finanční gramotnost
a Etická výchova. Pořadatelem těchto programů je Etické fórum České republiky, o. s. a realizátorem
workshopů s našimi žáky byla organizace Resocia o.s. Žáci se dozvěděli mnoho užitečných informací
o nakládání s finančními prostředky, které budou moci využít ve svém osobním i praktickém životě.
Žáci třídy E 2. a JMZe1 se dne 21. 5. 2013 zúčastnili přednášky na téma "Sociální solidarita - Mají se
studenti podporovat, nebo by měli sami pomáhat?", kterou lektorovala JUDr. Gabriela Halířová, Ph.D.
z Právnické fakulty Univerzity Palackého v Olomouci. Přednáška proběhla v rámci projektu POP UP. Žáci
39
si osvojili pojmy jako je sociální solidarita, sociální událost a prodiskutovali situace z běžného života
týkající se sociálních dávek, na které mají nárok.
Dne 21. 6. 2013 se žáci třídy JMZe1. zúčastnili přednášky „Česká republika očima cizinců“. Přednáška
proběhla v rámci projektu POP UP.
9. Vzdělávání pedagogů v oblasti prevence:
V rámci dalšího vzdělávání se ŠMP zúčastnily pravidelných setkání metodiků prevence organizované PPP
Ol. Kraje.
10. Projekt prevence:
Dotovaný preventivní projekt „Učíme se zdravě a bezpečně žít 2“ byl úspěšný ukončen k 31. 12. 2012.
11. Další činnost ŠMP:
Po celý školní rok probíhalo sledování zneužívání návykových látek, netolerantních a rizikové chování
žáků, byl veden Deník ŠMP. Rodiče byli seznámeni s institucemi a organizacemi, na které se mohou
obrátit v případě výchovných, psychologických a jiných problémů.
Nesplněno:
Zapojit ostatní pedagogy do dalšího vzdělávání v oblasti preventivní problematiky.
Omezit problémy se záškoláctvím a snížit absenci žáků ve výuce (neochota některých rodičů řešit problém
záškoláctví).
Zlepšení vztahů v některých třídních kolektivech (neochota žáků spolupracovat).
V některých třídách neproběhla beseda s gynekologem /velká vytíženost lékaře/. Zlepšení vztahů
v některých třídních kolektivech /MOP3. /skupina PES/.
Návrhy na opatření:
Uplatňovat i nadále důslednost a jednotnost ve výchovně vzdělávacím procesu - všichni pedagogové,
prosazovat zásady emoční inteligence ve výchovně vzdělávacím procesu.
Důslednost při řešení výchovných problémů žáků.
Zviditelnit práci ŠMP – nástěnky, pořádat více besed s preventivní problematikou (naráží na neochotu
některých s pedagogů).
Důsledně dodržovat a kontrolovat zákaz kouření v okolí školy.
Dbát na bezpečnost studentů ve škole i na dílnách.
V Přerově 20. 6. 2013
Zpracovala: Ing. Jitka Doleželová, Mgr. Libuše Žáková
40
6.3.
Hodnocení environmentálního vzdělávání:
Zpráva o činnosti v oblasti EVVO ve školním roce 2012/2013
Systematická činnost v oblasti EVVO pokračovala v návaznosti na předchozí školní rok. V průběhu
školního roku byly plněny následující úkoly a proběhly tyto akce:
1. Úkoly společné pro všechny úseky:
Pokračuje snaha šetřit energiemi.
Ve škole pokračovalo třídění odpadu.
zeleň v areálu školy pečovali zaměstnanci školy, o udržování čistoty a pořádku okolo školy se starají žáci.
Škola pokračuje v zapojení do projektu „Recyklohraní“
2.a/ Úsek teoretické výuky:
Škola pokračuje v odebírání časopisu „Bedrník“.
Škola se zaregistrovala i pro kalendářní rok 2012 v síti škol zabývajících se ekologickou výchovou
„MRKEV“ (metodika a realizace komplexní ekologické výchovy).
Prvky EVVO se dařilo zavádět i do vyučovacích jednotek jiných předmětů, než základů ekologie a chemie;
např. cizích jazyků
Vyučující dbají na pořádek ve třídách, žáci pravidelně sbírají papíry kolem školy.
Vyučující projevili zájem o environmentální problematiku a vypůjčili si od koordinátora tištěné materiály,
videokazety s tématy chránění živočichové, národní parky, ozón apod.
V přízemí školy je umístěna nádoba na použité baterie a kontejner na vyřazené drobné elektrospotřebiče.
Na nástěnce v přízemí školy a v prvním patře byli žáci informováni o aktuálním dění v oblasti EVVO –
Den bez aut, Den Země, apod.
Proběhlo školní kolo soutěže Přírodovědný klokan Junior – účast - 120 žáků 1. a 2. ročníků
b/ Úsek praktické výuky
Žáci byli při výuce odborného výcviku upozorňováni na dodržování pořádku a estetiky na dílnách
a učebnách.
Žáci jsou průběžně seznamováni s tříděním odpadu (třídění a ukládání oleje a ropných produktů, mastných
použitých hader, olejových filtrů a plastových nádob do přidělených obalů) – tzv. „Ekologické
hospodářství“. Odvoz je zajišťován firmou, která má certifikát pro nakládání s těmito odpady
Bylo provedeno roztřídění vyřazeného nepotřebného majetku.
Kovový šrot odvezen do sběrny.
V rámci snížení spotřeby el. energie jsou žáci seznamováni se způsoby šetření.
c/ Domov mládeže:
Žáci se seznamují s aktualitami z této oblasti prostřednictvím tisku (MF Dnes), internetu, ČT a KT,
pravidelně probíhaly besedy
Celkově se daří úsilí o dobrou atmosféru na DM, nebyly zaznamenány případy netolerance, jen občasné
ničení výzdoby chodeb.
Pravidelná spolupráce s Gymnáziem J.B. a SPgŠ přináší výsledky ve formě výstavek, letos zaměřených
zejména na zvyky a tradice.
Spolupráce s ornitologickou a boilogickou stanicí při přípravě soutěží a výstavek
V přízemí na chodbě byly instalovány panely informující o dnech významných pro ochrnu životního
prostředí.
Zejména na jaře a na podzim vycházky do parku Michalov a přírodní rezervace Žebračka.
Dlouhodobě probíhá třídění odpadů, hlavně plastů a papíru.
Žáci se seznamují s aktualitami z této oblasti prostřednictvím tisku (MF Dnes), internetu, ČT a KT,
pravidelně probíhaly besedy
Celkově se daří úsilí o dobrou atmosféru na DM, nebyly zaznamenány případy netolerance, jen občasné
ničení výzdoby chodeb.
Pravidelná spolupráce s Gymnáziem J. B. a SPgŠ přináší výsledky ve formě výstavek
Spolupráce s ornitologickou a biologickou stanicí při přípravě soutěží a výstavek
V přízemí na chodbě byly instalovány panely informující o dnech významných pro ochranu životního
prostředí.
Zejména na jaře a na podzim vycházky do parku Michalov a přírodní rezervace Žebračka.
Dlouhodobě probíhá třídění odpadů, hlavně plastů a papíru.
41
3. Jednorázové akce:
dubna se uskutečnila 1. studentská konference o globálních problémech pro žáky stavebních oborů a USS.
4. Projekty
I v tomto školním roce pokračovala naše škola v zapojení do projektu „Recyklohraní“, což je dlouhodobý
školní recyklační program, který si klade za cíl realizaci zpětného odběru baterií, akumulátorů
a elektrozařízení spojený s osvětovou činností v problematice nakládání s odpady ve školských zařízeních
v České republice. (Více o projektu na www.recyklohrani.cz).
V rámci projektu proběhly tyto aktivity:
Sběr drobných elektrozařízení – 24 kg
Prezentace projektu na školních webových stránkách – Hv
Prezentace projektu na školních webových stránkách
Nesplněno, návrhy na opatření:
Pokračovat v projektu „Recyklohraní“.
Zprávu předkládá Mgr. Zita Havranová, koordinátor EVVO
42
7.
DALŠÍ VZDĚLÁVÁNÍ PEDAGOGICKÝCH PRACOVNÍKŮ
a dalších zaměstnanců školy
(§ 7 vyhlášky č. 15/ 2005,odst. 1, písmeno f)
Pedagogičtí pracovníci jsou hlavním garantem a vykonavatelem inovačních změn. Proto je kladen velký
důraz na jejich další vzdělávání. V této oblasti byla proto ředitelem školy zpracována směrnice pro další vzdělávání
pedagogických pracovníků. Z ní vychází každý vedoucí úseku v plánování jednotlivých školení a seminářů pro daný
školní rok a je přílohou ročního plánu práce.
Další vzdělávání pedagogických pracovníků (dále jen DVPP) bylo zaměřeno tak, aby byly pokryty potřeby
všech oborů vzdělání školy. Za vhodný výběr akcí (hlavně v návaznosti na potřeby oborů vzdělání) zodpovídali
zástupci ředitele školy, předsedové metodických komisí a vedoucí učitelé odborného výcviku.
Pro vzdělávání učitelů teoretické výuky byly využívány především nabídky pracovišť, která mají pro tuto
činnost akreditaci od MŠMT ČR. Pro učitele odborného výcviku a vychovatele je stále nedostatek vhodných
a kvalitních školení a seminářů, proto se škola snaží jejich vzdělávání zajistit vlastními silami, a to zejména stážemi
a exkurzemi ve firmách nebo nasměrováním jejich samostudia.
Pro zaměstnance se podle středisek (jedná se především o vedoucí pracovníky, učitele OV nebo praxe, dále
o učitele a vychovatele, kteří zajišťují pedagogický doprovod žákům na soutěžích) každoročně zajišťuje školení
pro řidiče referentských vozidel, kde si zdokonalují pravidla silničního provozu a procvičují znalosti potřebné
při výkonu svých funkcí.
Přehled DVPP dle jednotlivých úseků teoretického, praktického vyučování a výchovy mimo vyučování
je uveden v samostatných podkapitolách.
7.1. Vzdělávání učitelů teoretického vyučování:
Učitelé se zúčastňovali různých forem dalšího vzdělávání, různých seminářů a školení podle nabídek
vzdělávacích institucí nebo stáží ve firmách. Metodičky drogové prevence se kromě odborných seminářů zúčastnily
také pravidelných setkání metodiků prevence pořádaných OPPP Přerov. Mnohé odborné znalosti získávali učitelé
na odborně zaměřených výstavách a veletrzích. Podrobnější přehled nejdůležitějších akcí v rámci DVVP je uveden
v přiložené tabulce.
Přehled o dalším vzdělávání pracovníků úseku TV ve školním roce 2012/2013
Vzdělávací akce, vzdělávání
(stručný název, popis,…)
Konzultační seminář pro management
škol
Periodické školení PO a BOZP
zaměstnanců
Konzultační seminář pro management
škol
Zvyšování kompetencí vyučujících TEV
v zemích EU
Konzultační seminář k maturitní
písemné práci z CJL
Seminář SOČ
Moderní výuka TV s podporou elearningu
Konzultační seminář pro předsedy
zkušebních maturitních komisí
Základy práce s programem CAD 3D
Využití programu IPAD
Účast:
Pořádána:
Termín:
(organizace, subjekt,,...)
(mm/rok)
UTV
NIDV, pobočka Olomouc
21.11.2012
1
1
---
2
Vzdělávací institut, Prostějov
25. 10. 2012
25
---
---
25
NIDV, pobočka Olomouc
21.11.2012
1
1
---
2
Sport a věda, o. s. Prostějov
22. + 23.11.2012
1
---
---
1
NIDV, pobočka Olomouc
23. + 27.11.2012
2
---
---
2
Národní institut dětí a
mládeže MŠMT + Ústř.
komise SOČ
10. + 11.1. 2013
1
---
---
1
Sport a věda , o. s. Prostějov
17. + 18.1.2013
1
---
---
1
14.2.2013
1
---
---
1
14. + 15. 05. 2013
2
---
---
2
21. + 22. 05. 2013
2
---
---
2
NIDV, pobočka Olomouc
CUCUOK Olomouc (v
projektu ITV)
CUCUOK Olomouc (v
projektu ITV)
ZŘTV1
ZŘTV2
CELKEM
ÚČAST:
Nová verze programu CAD/CAM
Horák, Žákovský
17. – 19. 06. 2013
2
---
---
2
Nová verze programu CAD/CAM
Horák, Žákovský
28. + 29. 05. 2013
2
---
---
2
Školení řidičů vozidel řízených
referentsky
Autoškola Kratochvílová
---
1
30. 08. 2013
43
8
9
7.2. Vzdělávání učitelů praktického vyučování:
Periodicky (v daných lhůtách) se pořádala školení z problematiky BOZP, PO, BOZ žáků, vnitřních
směrnic, prací ve výškách, zacházení s nebezpečnými chemickými látkami, poskytování 1. pomoci, školení řidičů
referentských vozidel. Vedoucí pedagogičtí pracovníci jsou školeni v oblasti BOZP a PO v rozsahu potřeby svých
funkcí. Specifickou formu doplňování odborných znalosti UOV byly účasti na exkurzích a stážích ve firmách nebo
na odborně zaměřených výstavách a veletrzích. Významný podíl na DVPP měly také semináře. Přehled hlavních
vzdělávacích akcí na úseku PV je prezentován dále formou tabulky:
Přehled o dalším vzdělávání pracovníků úseku PV ve školním roce 2012/2013
Vzdělávací akce, vzdělávání
Pořádána:
(stručný název, popis,…)
(organizace, subjekt,,...)
Termín:
(mm/rrrr)
nebo
(dd. mm. rr)
Účast:
CELKEM
ÚČAST:
UOV
VUOV
ZŘPV
průb.
1
---
---
1
Doplňkové pedagogické studium UOV
VŠ zemědělská, Brno
Periodické školení PO a BOZP zaměstnanců
Vzdělávací institut, Prostějov
25. 10. 2012
21
---
---
21
Prezentační akce: nové materiály a techlogie
Berner Praha
04. 01. 2013
8
2
1
11
Školení F – plyny dle nařízení ES 307/2008
VÜRT
04. 01. 2013
3
1
---
4
Seminář: Projekt UNIV 3 (uznávání výsledků
předchozího vzdělávání – aktivita A3)
Firma: veryvi?ion (Hotel LABE, Pardubice)
04. 01. 2013
3
1
---
4
Periodické školení: Obsluha řetěz. pily
E. SALAŠ – OZO v prevenci rizik
06. 05. 2013
3
1
---
4
Školení: Práce ve výškách a nad volnou
hloubkou a na žebřících od 5m
E. SALAŠ – OZO v prevenci rizik
06. 05. 2013
5
1
---
6
Základy práce s programem CAD 3D
CUCUOK Olomouc (v projektu ITV)
4
---
---
4
Využití programu IPAD
CUCUOK Olomouc (v projektu ITV)
4
---
---
4
Nová verze programu CAD/CAM
Horák, Žákovský
2
---
---
2
Nová verze programu CAD/CAM
Horák, Žákovský
2
---
---
2
Školení řidičů vozidel řízených referentsky
Autoškola Kratochvílová
14
3
1
18
44
14. + 15. 05.
2013
21. + 22. 05.
2013
17. – 19. 06.
2013
28. + 29. 05.
2013
30. 08. 2013
7.3. Vzdělávání vychovatelů:
Vychovatelé domova mládeže se průběžně individuálně vzdělávali v různých oblastech.
Všichni vychovatelé také absolvovali povinné školení požárních hlídek v rámci BOZP.
Zájmové činnosti se dělily do dvou oblastí – kulturní a sportovní. Pravidelná příprava
do zájmových kroužků spočívala především ve shromažďování informací a podkladů z dostupné
odborné literatury knižní i z materiálů dostupných na internetu. Do této oblasti spadá také
příprava vědomostních a naučných testů, sportovních soutěží a turnajů, práce na PC.
Přehled o dalším vzdělávání vychovatelů ve školním roce 2012/2013
Účast:
Vzdělávací akce, vzdělávání
Pořádána:
Termín:
(stručný název, popis,…)
(organizace, subjekt,,...)
(mm/rrrr)
Vych.
Školení BOZP
Vzdělávací institut
Prostějov
10/2012
7
Ano
8
Školení požárních hlídek
Vzdělávací institut
Prostějov
10/2012
7
Ano
8
Školení referentských vozidel
Autoškola
Kratochvílová
08/2013
1
Ano
2
45
CELKEM
ÚČAST:
ZŘVMV
8.
ÚDAJE O MIMOŠKOLNÍCH VZDĚLÁVACÍCH AKTIVITÁCH,
GRANTOVÝCH PROGRAMECH, SOUTĚŽÍCH
(§ 7 vyhlášky č. 15/ 2005,odst. 1, písmeno g)
Veškeré mimoškolní vzdělávací aktivity a zájmová mimoškolní činnost (odborné tematické
soutěže, olympiády) i další mimoškolní činnost (kroužky, besedy …) vycházejí z koncepce školy z cílů
„Minimálního preventivního programu“. Vedle toho se škola podle možností zapojuje do aktivit
vyhlášených nebo doporučených zřizovatelem, tj. Olomouckým krajem.
Žákům se především umožňuje, aby měli možnost, vedle běžného vzdělávání v době školní
docházky, se zapojit co nejvíce do nabízených aktivit a vyplnit plnohodnotně svůj volný čas. V tomto
školním roce však zřizovatel přistoupil ke zrušení dotací na mzdy pedagogů, kteří vedou zájmové
kroužky, a tak došlo k útlumu těchto aktivit, nebo’t žáci nejsou ochotni přispívat na jejich činnost. Jednou
z příčin je i to, že převážná většina žáků pochází z nižších sociálních skupin a nemají finance nazbyt.
8.1. Údaje o mimoškolních aktivitách
Zájmová činnost žáků – kroužky
Ve školním roce 2012/2013 na úseku TV ani PV kroužky nebyly organizovány z ekonomických
důvodů.
Na domově mládeže pracovaly tyto kroužky:
Esteticko – výtvarné činnosti
Ekohrátky
Sportovní činnosti
Zdravý životní styl
Míčové hry
Debatní klub
Sálová kopaná
Besedy
Odborně zaměřené besedy probíhaly zejména v době teoretického a praktického vyučování.
Na domově mládeže probíhají v době mimo vyučování k rozšíření znalostí a k vyplnění volného
času.
Na úseku teoretického a praktického vyučování se konaly během roku tematicky zaměřené
besedy: např. žáci 3. a 4. ročníků se zúčastnili besed na Úřadu práce v Přerově a se zástupci firem, dále
aktivit zaměřených na boj proti drogám, šikaně a rasismu. Plnily se úkoly zaměřené na prevenci sociálně
patologických jevů v rámci výchovného poradenství a minimálního preventivního programu. V této
oblasti výchovné poradkyně, metodičky školní prevence i ostatní pedagogičtí pracovníci spolupracují
s OPPP, konzultačním a krizovým centrem KAPPA a dalšími institucemi (o činnosti VP, školní prevence
a EVVO podávají informace analýzy výchovné poradkyně Mgr. Havelkové, preventistek Ing. Doleželové, Mgr.
Žákové nebo metodičky EVVO Mgr. Havranové v kapitolách o výchovném poradenství, drogové prevenci nebo
EVVO – viz: 6. 2., 6. 3., 6. 4).
Na úseku výchovy mimo vyučování probíhá každoročně několik besed s odborníky z různých
oblastí života, a také další besedy, které vedou sami vychovatelé a které se zaměřují na dění
ve společnosti. Žáci domova mládeže se také každoročně aktivně zapojují do charitativních sbírek.
Více o činnosti na domově mládeže viz přílohy č. 1c nebo č. 2.
46
8.2. Údaje o soutěžích
a) Soutěže garantované úsekem teoretické výuky:
1.
SOČ: viz Příloha č. 1a.
2.
Matematická soutěž: celostátní soutěž žáků oborů škol typu SOŠ a SOU. Pod vedením
Mgr. Miroslava Jehláře se jí účastnili vybraní žáci. Dále viz Příloha č. 1a.
3.
Wolkerův Prostějov: Přestože jsme technicky zaměřená škola, každoročně pořádáme okresní
přehlídku v uměleckém přednesu sólistů, která patří do systému výběrů na celostátní festival poezie
Wolkerův Prostějov. Soutěž probíhá v Pavilonu 1, kde je také pedagogická knihovna. Místnost byla
zrekonstruována a neslouží pouze ke společenským akcím, ale současně jako výuková a školící
místnost – má tudíž multifunkční využití. K tomuto účelu má také nejmodernější technické vybavení
(dataprojektor s audiotechnikou).
4.
V tomto školním roce jsme se opět podíleli na organizaci okresního kola Olympiády v anglickém
jazyce. Garantem soutěže, kterou pořádá DDM Atlas a Bios Přerov, byla vyučující anglického jazyka
Mgr. Markéta Rozsypalová.
5.
Sportovní soutěže: Již tradičně se žáci naší školy úspěšně zúčastňují okrskových, okresních nebo
krajských soutěží, pokud jsou pořádány. Účast na soutěžích zajišťoval Mgr. Ivo Neradil.
Podrobnější údaje a další zapojení do soutěží jsou zpracovány v Příloze č. 1a této výroční zprávy.
b) Soutěže garantované úsekem praktického vyučování:
Jednotliví žáci nebo družstva se zúčastňovali soutěží, které jsou již tradiční, současně škola mírně
zvýšila svou aktivitu o účasti v soutěžích jiných. Výsledky, kterých žáci dosáhli, lze zařadit do průměrných,
ale důležité je spíše to, že jde o velmi dobrý motivační prvek ve výuce a současně o reprezentaci školy.
Určitý přínos pro výchovu mají i školní soutěže organizované po oborech mezi žáky.
Podrobnější údaje o soutěžích podává Příloha č. 1b této výroční zprávy.
b) Soutěže garantované úsekem výchovy mimo vyučování:
Údaje o soutěžích podává Příloha č. 1b této výroční zprávy.
8.3. Údaje o grantových programech
Účelové dotace nebo žádosti o granty (z města, kraje, MŠMT):
8.1.1.
8.1.2.
Domov mládeže se ve školním roce 2012/2013 o žádný grant neucházel. Nejsme schopni splnit
všechny podmínky vyhlašovatelů.
V rámci preventivního projektu "Učíme se zdravě a bezpečně žít" žáci třídy E2 navštívili
přerovský hotel Fit. Zde se nejprve seznámili s prací na recepci, dále navštívili jednotlivé pokoje,
kde je pracovnice seznámily s vybavením a zásadami úklidu v četně sociálního zázemí pokoje.
Žáci si všímali také dekorací a vymalování pokojů. Provozní hotelu P. Valentovičová nás dále
provedla dalšími prostorami hotelu, jako jsou salónky, přednášecí sál, kavárna, kuřácký koutek,
sauna, místnost pro hru golfu aj. Žáci nakoukli také do kuchyně hotelu, kde viděli práci
profesionálů. Pak následoval zážitkový program, ve kterém se žáci seznamovali se zásadami
zdravého veřejného stravování, zásadami stolničení a zakládání inventáře. Žáci byli aktivní,
dokázali spoustu odborných otázek správně zodpovědět, byli zvídaví a ptali se na to, co jim nebylo
jasné. Odměnou pro ně byla nakonec pěkně připravená tabule a dobrý oběd o čtyřech chodech.
Pro žáky byla exkurze zážitkem, odborným přínosem a také to byl příjemný čas prožitý
se spolužáky. Další aktivity v rámci preventivního projektu „Učíme se zdravě a bezpečné žít“
proběhly v průběhu října a listopadu: žáci prvních a druhých ročníků stavebních oborů byli
seznámeni s preventivní programy, které vedli vyučující ve spolupráci s lektory organizace Kappa
- Help Přerov. Programy s názvy Nebezpečí internetu a medií, Přátelství, Peníze a já, Nebezpečné
závislosti byly interaktivní a zážitkové, takže žáci se stali zároveň spolutvůrci programů.
Zapojení do projektů financovaných z ESF:
8.1.3.
Škole se zapojila začátkem roku 2012 do 2 vlastních projektů:
a) Projekt Inovace technického vzdělávání“, r. č. CZ.1.07/1.1.26/01.0023 zaměřený na
další inovaci a modernizaci technických oborů (zejména optiků a mechaniků
seřizovačů). Datum zahájení: 1. 2. 2012. Datum ukončení: 31.7. 2013. Tento projekt
byl úspěšně ukončen posílením ICT technikou, elektronickou učebnicí pracující
47
8.1.4.
8.1.5.
8.1.1.
8.1.2.
na tabletech a dalšímu učebními materiály (výukovým DVD, skripty a prezentacemi).
Více o projektu na www.kourilkova8.cz v části PROJEKTY: PROJEKT ITV
b) Projekt na podporu SŠ: EU školám (tzv. „šablony“), r. č. CZ.1.07/1.5.00/34.0214 zaměřený rovněž na další inovaci a modernizaci vzdělávání, kdy učitelé tvoří učební
texty, tzv. DUMy a vdle toho škola získá finance na pořízení ICT techniky
a pneumatiky. Datum zahájení: 1. 3. 2012. Datum ukončení: 28.2. 2014.
Dále se škola zapojila do 2 společných projektů, které probíhají pod záštitou sdružení
CUOK: zahájeny na jaře 2012 (CNK, Spolupráce) a mají přispět k podpoře dalšího vzdělávání
a podpoře technických oborů v Olomouckém kraji.
Pozn.: Informace o projektech spolufinancovaných z ESF a státního rozpočtu ČR:
www.kourilkova8.cz v části PROJEKTY: Projekty CUOK
Dnem 1. 7. 2013 byl zahájen na základě výzvy č. 44 MŠMT na škole krajský projekt OP VK:
Podpora technického a přírodovědného vzdělávání v Olomouckém kraji, ve kterém jde
o realizaci klíčových aktivit jako jsou: - modernizace 2 odborných učeb a 2 dílen učebními
pomůckami a vybavením (jak investičního, tak neinvestičního charakteru), které budou sloužit jak
k výuce žáků SŠT, tak k realizaci volnočasových aktivit (kroužků) pro žáky SŠT a žáky z 5ti
partnerských základních škol, ke sdílení – tedy k povinné výuce žáků ze ZŠ svými učiteli za
asistence padagogů ze SŠT, projektovým dnům s programy vzájemného učení žáků (žáci SŠT
budou pomáhat žákům ze ZŠ při provádění aktivit na SŠT v rámci workshopů a exkurzí. Do této
činnosti budou také zapojeni partneři z VŠ tak, aby bylo dosaženo zejména zvýšení zájmu žáků
ze ZŠ, tak SŠ o technické vzdělávání. Pedagogy budou využívány zkušenosti a poznatky
z doporučených projektů MŠMT. V projektu budou také vytvářeny elektronické učebnice. Budou
probíhat setkání partnerských škol a pedagogů, bude navazována i užší spolupráce s firmami, a to
získáváním expertů pro přímou výuku, exkurzemi, stážemi, besedami apod. Vznikne i síť ZŠ a SŠ
s koordinovanou činností v oblasti popularizace technického a přírodovědného vzdělávání v rámci
Olomouckého kraje. Projekt je plánován na dobu 24 měsíců s udržitelností 3 roky.
Zapojení do ekologických projektů v rámci ČR:
„Recyklohraní“ je školní recyklační program pod záštitou MŠMT České republiky, jehož cílem je
prohloubit znalosti žáků v oblasti třídění a recyklace odpadů a umožnit jim osobní zkušenost se
zpětným odběrem baterií, akumulátorů a použitých drobných elektrozařízení spojený s osvětovou
činností v problematice nakládání s odpady ve školách a školských zařízení v České republice.
(Více o projektu na www.recyklohrani.cz a v analýze koordinátorky EVVO Mgr. Havranové).
Zahraniční spolupráce ve školním roce 2012/2013:
Projekty v rámci eTwinningu.
v žáci tříd A 1. a ZOK 1. se zúčastnili projektu „POST CARDS EXCHANGE TO
CELEBRATE THE EUROPEAN DAY OF LANGUAGES“
v žáci třídy JMZ 2. pracovali na projektu „Let's be professional“
v Mgr. Havranová pracovala celý školní rok jako metodik aktivity eTwinning pro ČR.
Certifikát aktivity:
48
9. ZPRÁVA O KONTROLNÍ A INSPEKČNÍ ČINNOSTI
(§ 7 vyhlášky č. 15/ 2005,odst. 1, písmeno h)
Ve školním roce 2012/13 neproběhla na SŠT žádná inspekce ČŠI.
10.
DALŠÍ SLEDOVANÉ OBLASTI
10.1. Realizace koncepčních materiálů kraje
10.1.1. Koncepce školy na léta 2010 – 2014 probíhá v souladu s dlouhodobým záměrem KÚ Olomouc.
10.1.2. Koncepce školy a její cíle se podle možností plní. Škola se zaměřuje prostřednictvím projektů
na inovaci a modernizaci výuky (viz projektová činnost a zapojení školy do projektů ESF).
10.1.3. Škola se zapojuje nebo spolupracuje se subjekty zapojenými v projektech financovaných z ESF
(UNIV3, CNK, Spolupráce, ITV, „šablony“) a na další připravuje (Výzva 44, KVALITECH).
10.1.4. Škola se při plnění úkolů snaží vždy vycházet z koncepčních materiálů kraje a řídit se jeho pokyny
danými v Zásadách řízeno PO OK.
10.2. Spolupráce školy na regionální úrovni
(obce, sociální partneři, školy, jiné)
Spolupráce SŠT na regionální úrovni probíhá v několika dimenzích:
s ostatními školami nebo školskými zařízeními
se sociálními partnery (úřady práce, firmy, hospodářská komora, profesní cechy)
s obcemi
s jinými institucemi.
10.2.1. Spolupráce s ostatními středními školami spočívala v poskytování ubytování žákům z několika
středních škol (zejména z Gymnázia Jana Blahoslava a Střední pedagogické školy Přerov,
Denisova 3 a ze Střední školy gastronomie a služeb Přerov, Šířava 7); v přípravě a dovozu stravy
pro žáky a zaměstnance Gymnázia Jana Blahoslava a Střední pedagogické školy Přerov, Denisova
3; ve vzájemné výměně zkušeností pracovníků stejného typu zařízení (Domov mládeže při Střední
škole polytechnické Olomouc, Rooseveltova 79 a Domov mládeže při Střední škole informatiky
a spojů Brno, Čichnova 23).
Spolupráce spočívá i v organizování soutěží sportovních (v koordinaci s AŠSK) nebo kulturních
soutěží (recitační soutěž jednotlivců Wolkerův Prostějov se pořádá po zrušení okresní knihovny
od roku 2001 na naší škole.
V oblasti metodické a profesně odborné spolupráce nebo v oblasti inovace ve vzdělávání
spolupracujeme v rámci 2 sdružení škol Olomouckého kraje: SSŠOK a CUOK. Dále naše škola
spolupracuje se středními školami, které učí málo vyučované obory Mechatronika, Mechanizace
a služby, Optik.
10.2.2. Spolupráce se základními školami probíhala především na úrovni náboru žáků (besedy,
workshopy, nabídky exkurzí ve firmách, dny otevřených dveří,…) nebo projektů zaměřených
hlavně na podporu řemesel. Rozbíhá se projekt Podpora technického a přírodovědného vzdělávání
v Olomouckém kraji, kdy škola bude spolupracovat zejména na zajišťování volnočasových aktivit
pro žáky 5 partnerských základních škol, sdílení učeben a dílen, projektové dny... tak, aby se
zvýšil zájem žáků ze ZŠ o střední vzdělávání na technických školách.
10.2.3. Spolupráce se sociálními partnery:
Škola je členem Hospodářské komory Přerov, členem Cechu KOVO České republiky – z toho
pro ni plyne např. možnost účastí nebo spolupořádání soutěží, přizvání odborníků komory k ZZ
za účelem posouzení úrovně a udělení certifikátů HK ČR nejlepším absolventům dle platných
kritérií.
Dále naše škola spolupracuje s ÚP Přerov (pověřené pracovnice ÚP zabezpečují ve spolupráci
s výchovnou poradkyní školy Mgr. Havelkovou besedy se žáky posledních ročníků o možnostech
uplatnění po absolvování ZZ, zástupci ÚP předávají řediteli informace o nezaměstnaných
absolventech školy, pravidelně se jedná také se zástupci ÚP Přerov o aktuálních otázkách
zaměstnanosti ve strojírenských nebo stavebních profesích v regionu, perspektivách oborů apod.).
Spolupráce s firmami, které jsou potenciálními zaměstnavateli absolventů naší školy, je
považována za prioritní. V předmětu praxe nebo odborný výcvik (obvykle i formou produktivní
49
práce) nebo vykonáváním odborných praxí, se žáci naší školy (zejména končících ročníků)
připravovali po určitou dobu na své povolání i ve firmách nebo organizacích. Škála partnerů školy
je velmi pestrá s tím, že kromě případné spolupráce v oblasti vzdělávání jde také o exkurze, stáže,
materiální výpomoc, stipendijní programy a sponzoring.
Nejvýznamnější partneři a sponzoři školy:
1. Meopta – optika, s. r. o., Kabelíkova 1, Přerov
2. Chropyňská strojírna, a. s., Komenského 75, Chropyně
3. MUBEA – HZP, s. r. o., Dolní 100, Prostějov,
4. PSP Pohony, a. s., Kojetínská 73d, Přerov
5. PSP Technické služby, a. s., Kojetínská 53, Přerov
6. Honneywell Aerospace, a. s., Olomouc
7. PROGRESS OK, a. s., 9. května 2452, Přerov
8. PME, s. r. o., Skopalova 20, Přerov
9. Sezako Přerov, s. r. o., Kojetínská 48, Přerov
10. Resta, s. r. o., Kojetínská 75, Přerov
11. Precheza, a. s., nábřeží Dr. Edvarda Beneše 24, Přerov
12. M-MOOS, s. r.o., Čechova 519, Lipník n. B.
13. MOTORexpert, s. r. o., 9. května 196, Přerov
14. Autoškola Kratochvílová M., Havlíčkova 45, Přerov.
Další spolupracující firmy, organizace:
15. Autocentrum Omámik, Teličkova, Přerov
16. Aleš Rozsíval Autoservis, Teličkova 40, Přerov
17. Oční optika Mela, Ostružnická 40, Olomouc
18. M. Šenkeříková Oční optika, 28. října 124, Hranice
19. Kamil Adamec Oční optika, Nádražní 496, Bystřice p. H.
20. Jaromír Vrbík - stolárna a obchod, Pod Dubičky 1, Újezdec
21. Strojírny Olšovec, s. r. o., Olšovec 77
22. Vlček Jaroslav – tepelná a spalovací technika, Kojetínská 728, Přerov
23. NHB servis, Přerovská 89, Bystřice pod Hostýnem
24. SP Elma - Therm Palackého 353, Bystřice p. H.
25. PANAV, a. s., Nádražní 212, Senice na Hané
26. Technis Kojetín, Padlých hrdinů 638, Kojetín
27. Karel Kadlík – pokrývačství, klempířství, Moravská 2636, Kroměříž
28. Instalatérství Šuffner, Sladovní 710, Kojetín
29. M – SOLÁR – TOP, s. r. o., Jiráskova 96, Tovačov
30. Vodo – topo instalace, s. r. o., Sumínova 13, Přerov
31. Vodoinstalace – topení – zednictví, Rymice 94
32. Josef Šlanhof, zednictví, Citov 193
33. ANDYS, Martin Moravec (Malířské a natěračské práce), Kojetínská 5, Přerov
34. Rostislav Chytil – truhlářství, Milenov 146.
Spolupráce firmami v našem regionu je bezesporu významná a škola stále
vyhledává další potencionální zájemce o spolupráci.
10.2.4. Spolupráce školy s obcemi probíhá rovněž na oficiální úrovni, ale ojediněle a v menším rozsahu,
protože obce nejsou zřizovateli naší školy. Spolupráce probíhá např. na úrovni jednání
se sociálními odbory jednotlivých obecních úřadů nebo se zúčastňujeme grantových programů
vyhlášených MěÚ Přerov, resp. se zapojují učitelé s žáky do některých zajímavých besed
se zastupiteli města, s ředitelem okresního archivu PhDr. J. Lapáčkem. V oblasti výchovného
poradenství spolupracují výchovná poradkyně a metodička drogové prevence se sociálními odbory
obcí a policií (např. řeší se otázky záškoláctví, kriminality, drog atd.). V oblasti EVVO navázala
koordinátora kontakt s odborem životního prostředí MěÚ Přerov. Ředitel školy se podle potřeby
zúčastňuje setkání zástupců škol regionu Přerov se zástupci městských odborů, např. školského
a majetkového. Také vychovatelé domova mládeže spolupracují s kulturními pracovníky města
Přerova, s městskými divadly Olomouc, Zlín, dalšími odborníky i učiteli jiných škol.
50
10.2.5. Spolupráce s jinými institucemi:
Naši pedagogové spolupracují i s pracovníky institucí zaměřených na výchovu nebo prevenci:
Spolupráce s PPP Olomouckého kraje, pracoviště Přerov, resp. jinými renomovanými
psychology a speciálními pedagogy, spolupráce se společností KAPPA Přerov,
představiteli PdF UP Olomouc, pracovníky sociálních odborů jednotlivých obecních
úřadů atd.
Spolupráce se Speciálním pedagogickým centrem pro sluchově postižené v Olomouci,
které pomáhá s odbornými konzultacemi při vzdělávání našich žáků se sluchovým
postižením.
Při SŠT působilo od roku 2001 Sdružení rodičů a přátel školy, které mimo jiné i finančně
přispívalo na celou řadu aktivit v zájmové mimoškolní činnosti a bylo velmi platným
partnerem pro ředitele a vedení školy při řešení různých otázek ve výchově a vzdělávání.
Bohužel pro nezájem rodičů se aktivněji zapojit do práce sdružení a hrazení členských
příspěvků, byla jeho činnost v průběhu roku ukončena (k 31.12 2010) a zbylé finance pak
byly využity na dary pro žáky za soutěže a aktivní zapojení do práce ve škole.
Spolupráce se Schola servis, Prostějov, pobočka Přerov probíhá formou nájmu místností
na vzdělávací aktivity této příspěvkové organizace kraje.
Spolupráce s Přerovským volejbalovým klubem Přerov – domov mládeže zajišťuje
pronájem sportovní haly pro tréninkový program družstva žen a dorostenců, a dále
ubytování a pronájem sportovní haly při celorepublikových a mezinárodních soutěžích.
Spolupráce s FC Želatovice – domov mládeže zajišťuje pronájem sportovní haly pro
tréninkový program družstva dorostenců a ubytování při celorepublikových turnajích.
Spolupráce s LTC Přerov – domov mládeže zajišťuje pronájem sportovišť pro tenisovou
školu.
Spolupráce s HC Zubr Přerov – domov mládeže zajišťuje pronájem sportovní haly
pro letní tréninkový program.
Spolupráce s TJ Pozemní stavby Přerov - Předmostí – domov mládeže zajišťuje pronájem
sportovní haly a ubytování pro volejbalový oddíl při mezinárodním turnaji
10.3. JINÉ
10.3.1. Sdružení rodičů
Při škole působilo od roku 2001 do 31. 12. 2010 sdružení rodičů. Sdružení rodičů finančně přispívalo
na besedy, odborné exkurze, středoškolskou odbornou činnost, předplatné časopisů, návštěvu filmové
produkce apod. Bohužel pro nezájem naprosté většiny rodičů k zapojení se do aktivit pro žáky školy
i k placení příspěvků na tyto aktivity, bylo SR zrušeno a zatím se jej nedaří obnovit (aktivních rodičů je
velmi poskrovnu).
10.3.2. Školská rada
Po sloučení k 1. 1. 2008 byla na SŠT vytvořena nová školská rada, a to ke dni 25. 4. 2008. Zástupci školské
rady ve školním roce 2011/12 plnili úkoly vyplývající ze školského zákona. Byly projednány především
školní vzdělávací programy (ŠVP) a jejich naplňování. ŠR se vyjadřovala i k Výročním zprávám školy
a rozpočtu školy.
ŠR pracovala ve školním roce 2012/2013 v tomto složení:
za rodiče:
Miroslav Hausner, Stanislav Janeček, Pavla Martincová (od 24. 5. 2011)
za pedagogy:
Mgr. Bařinová Alena – učitelka TV, Miroslav Šenkyřík – UOV, Bc. Roman Novotný – zástupce
ředitele pro TV
za zřizovatele:
Ing. Irena Kanovská – MOTOREXPERT Přerov, Ing. Ivona Kratochvílová – Autoškola Kratochvílová,
Miroslav Koláček, manažer technologie optiky, Meopta-optika, s.r.o. (od 28. 5. 2012)
51
10.3.3. Jiná činnost – doplňková činnost
Ve školním roce 2012/2013 poskytovala naše organizace tuto doplňkovou činnost:
ubytování, stravování, internet, vydavatelskou činnost (odborná skripta), pronájmy nemovitostí
a pronájmy movitých věcí. Volné kapacity na domově mládeže, ale i jiné volné prostory v objektu
školy pronajímáme pro jiné účely: např. jako ordinace lékařů, kanceláře nebo pro různá školení,
pokoje na DM jsou pronajímány sportovcům a dalším zájemcům o ubytování.
V rámci produktivní práce žáků byly prováděny opravy vozidel, zámečnické, zednické, malířské
a truhlářské práce.
10.3.4. Oblast financování, investic a oprav
Oblast financování
Nájemní vztahy
Pronájem 4. patra bloku „B“ domova mládeže Dětskému domovu a školní jídelně Přerov
na základě smlouvy na dobu neurčitou s výpovědní lhůtou 3 měsíce ve výši 38 799,00 Kč +
elektřina + DPH za čtvrt roku.
Pronájem místností v přízemí bloku „B“ domova mládeže MUDr. Zlámalové Boženě –
smlouva na dobu neurčitou s výpovědní lhůtou 3 měsíce, roční nájemné činí 66 564,00 Kč +
DPH.
Pronájem místnosti v přízemí bloku „B“ domova mládeže ČMOS Přerov, zastoupeným Ing.
Kloboučkem Eduardem – smlouva na dobu neurčitou s výpovědní lhůtou 3 měsíce. Výše
pronájmu činí za měsíc 2 331,00 Kč včetně DPH.
I. patro domova mládeže bloku „C“ je pronajímáno příspěvkové organizaci Olomouckého
kraje SCHOLA SERVIS. Smlouva je uzavřená na dobu neurčitou s výpovědní lhůtou 3
měsíce tak, jak vyplývá ze zřizovací listiny školy. Měsíčně je účtována úhrada služeb
spojených s nájmem ve výši 6 672,00 Kč + elektřina + DPH.
II. patro domova mládeže bloku „C“ je pronajímáno Pedagogicko psychologické poradně
Olomouckého kraje. Smlouva je uzavřena na dobu neurčitou s výpovědní lhůtou 3 měsíce.
Měsíčně je účtována částka ve výši 14 802,00 Kč + DPH.
V přízemí bloku „C“ DM jsou pronajímány prostory Martině Nezdařilíkové. Smlouva byla
uzavřena na dobu neurčitou s výpovědní lhůtou 3 měsíce za čtvrtletní částku 9 088,00 Kč
včetně DPH.
V přízemí bloku „C“ DM jsou pronajímány prostory Janě Michálkové. Smlouva byla
uzavřena na dobu neurčitou s výpovědní lhůtou 3 měsíce. Měsíční částka za podnájem činí
2 323,00 + DPH.
Pronájem nevyužitých prostor v areálu v Kojetíně panu Dvořáčkovi – smlouva byla
vystavena na dobu určitou. Měsíční nájem činil 5 641,00 Kč + elektřina včetně DPH.
Pronájmy auly v pavilonu 1 různým organizacím. Cena za hodinu 260,00 Kč včetně daně.
Pronájem prostor v suterénu budovy TV1 p. Kostrunkovi Martinovi. Cena za měsíc činí
1 023,00 Kč včetně DPH.
Pronájem kiosku panu Z. Solichovi. Cena pronájmu za měsíc činí 2 242,00 Kč včetně DPH.
Dále je na odloučeném pracovišti pronajímána firmě PROGRESS OK Přerov plocha
k uskladnění hutního materiálu. Smlouva je sjednána na dobu neurčitou s výpovědní lhůtou
3 měsíce, nájem je opět slučitelný s podmínkami stanovenými ve ZL školy. Částka za 1 rok
je 75 383,00 Kč.
Pronájem na roční smlouvu Základní škole a mateřské škole logopedické Olomouc. Měsíční
poplatek činí 2 314,00 Kč + DPH.
Dále škola pronajímá nevyužité strojní zařízení (starší soustruhy a frézky).
52
Nákupy učebních pomůcek:
2 ks simulace zapalovací soustavy
2 ks simulace vstřikovací soustavy
1 ks měřidlo výkonu
4 ks Bioloid Premium
3 d – Robot TX
25 ks Tablet Apple Ipad
Investice
Na odloučené pracoviště byla zakoupena válcová zkušebna brzd pro servisní provoz
v pořizovací ceně 254 928,00 Kč.
Pro účely výuky technických oborů byla zakoupena simulační sada FESTO za 130 860,20
Kč, sada prvků elektropneumaticky a senzoriky za 130 434,30 Kč a sada prvků pneumatiky
170 027,50 Kč.
Z důvodu plánovaného odstavení tepelného zdroje provozovaného společností Dalkia a.s.
v areálu společnosti STS Přerov a.s., jsme byli ve spolupráci se zřizovatelem nuceni provést
plynofikaci areálu a vybudovat vlastní plynovou kotelnu o výkonu 315 kW určenou pro
vytápění objektů Pracoviště 9. května 194. Zároveň byla pro uvedený areál vybudována
samostatná vodovodní přípojka a areál byl následně odpojen od stávající vodovodní přípojky
v majetku firmy STS Přerov a.s.
Opravy
Za účelem zvýšení bezpečnosti žáků a ostatních uživatelů tělocvičny jsme přistoupili
k opravám stropního podhledu hlavního sálu tělocvičny. Součástí oprav byla výměna
stávající nevyhovující osvětlovací soustavy sálu za moderní úspornější systém.
10.3.5. Přehled dalších informací o činnosti školy, které se výše neuvádějí, je uveden
v přílohách číslo 1 – 4.
Seznam příloh
1. a) Přehled soutěží v rámci teoretické výuky
b) Přehled soutěží v rámci praktické výuky
c) Přehled soutěží v rámci domova mládeže
2. Ze zájmové činnosti žáků domova mládeže
3. Přehled nejvýznamnějších akcí ve školním roce za úseky teorie a praxe
4. Zřizovací listina školské rady
53
10. Zhodnocení a závěr
V loňské výroční zprávě jsem zmínil, že práce, zejména té administrativní,
ve školství neustále přibývá a přitom není vždycky dostatečně oceněna. Bohužel tento
nesporný fakt trvá a není to jen klišé, za kterým bychom se chtěli, my pedagogové,
schovávat a stěžovat si na nedostatek času nebo přetěžování.
Rok od roku práce přibývá v souvislosti s nově zavedenými státními maturitami,
s matrikou nebo i s požadavky a úkoly, které po nás chce zřizovatel.
Přibude za rok i další administrativa v souvislosti s připravovanými
závěrečnými zkouškami?
Zvýšená administrativní práce je spojená ale také s prací na projektech
ze strukturálních fondů EU, které by měly být především přínosem pro školy.
Narůstající byrokracie a kontroly kolem nich však zbytečně zatěžuje nás všechny.
Smyslem každého projektu je něco nového pedagogům a žákům přinést, nikoli je odradit.
Skutečnost je však jiná…
Přesto se snažíme myslet pozitivně a důkazem toho je každoroční modernizace
školy a inovace vzdělávacího procesu. V několika větách tedy shrnu některá pozitiva
uplynulých měsíců a výhled pro příští školní rok.
Převážná část učitelů, a to nejen učitelů odborných předmětů, ale
i společenskovědních a přírodovědných předmětů, se zapojila s větším či menším elánem
do práce v projektech cílených na inovaci a modernizaci výuky. V roce 2012-13 to bylo
celkem 5 vzdělávacích projektů spolufinancovaných z ESF. Jedná se jak o společné
projekty s více školami (CNK, Spolupráce, UNIV 3), tak o samostatné projekty naší
školy (ITV, „šablony“).
Projektovou činností škola získává nejen další finance na modernizaci výuky,
tvorbu pomůcek, učebních skript, na nákup nářadí a ICT techniky pro naše obory. Díky
projektové činnosti se používají moderní inovativní metody a formy práce a stávají se
běžnou součástí výuky, doplňují se potřebné technické kompetence. Již 3 rokem pracují
učitelé i žáci v tvůrčím studijním prostředí na školním webovém portálu Moodle, který
byl od září 2010 zpřístupněn žákům a pedagogům školy on-line a na který se postupně
ukládají další a další učební materiály z projektů. Některé se používají i na tabletech,
jako novém ICT zařízení, pro které byla vytvořena elektronická učebnice v oborech
Mechanik seřizovač a Optik. Všechny tyto aktivity přispívají větší či menší měrou
ke zviditelnění tolik potřebných technických oborů a povolání.
Vedle projektů zaměřených na modernizaci výuky nezapomínají učitelé školy
na aktivity zaměřené na zdravý životní styl a prevenci. Tyto projekty jsou neméně
důležité pro školu a rodiče při správném působení na žáky, kdy většina z nich pochází
ze slabších sociálních vrstev.
Lze opět konstatovat, že se ve školním roce 2012/13 podařilo splnit většinu
plánovaných (i neplánovaných) úkolů a aktivit a postupně tak naplňovat cíle
vzdělávací koncepce školy na léta 2010-14.
54
Ve školním roce 2012/13 došlo opět k poklesu počtu žáků z důvodu snižující se
populační křivky, která nás bohužel zasáhne ještě daleko více v příštích 3-4 letech.
Pokusíme se tento propad společně se všemi zaměstnanci školy i žáky, ale také
za pomoci zřizovatele a některých firem řešit, a to ať již zvýšeným úsilím při náboru,
neustálou popularizací řemesel, nebo také další modernizací školy.
Z větších investičních akcí pak stojí za zmínku plynofikace a přívod teplé vody
na odloučené pracoviště 9. května. Akci financoval zřizovatel – Olomoucký kraj –
dokončena byla na podzim roku 2012.
Stálou prioritou zůstává prohloubení a zkvalitnění spolupráce s rodiči a žáky.
Tady stále existují bohužel rezervy v aktivizaci rodičů a v nezájmu ze strany rodičů
zapojit se do jakékoli práce.
A co nás čeká v dalších školních letech?
Pozornost budeme i nadále věnovat materiálnímu a technickému zabezpečení
výuky. Ke splnění těchto cílů jsou nám nápomocny také partnerské firmy, zejména
Meopta-optika, s.r.o., Přerov, Chropyňská strojírna, a.s., Mubea Prostějov a další.
Spolupráce s firmami v oblasti praxe žáků, ale také jejich technická
a technologická pomoc, případně finanční nebo materiální výpomoc, jsou nezbytnou
devízou vedoucí k modernizaci a kvalitě vzdělávání žáků naší školy.
Naše škola se snaží usilovat o to, aby mělo učení pro žáky smysl a osobní
význam. Snažíme se žákům proto vysvětlit, že se učí především pro sebe a pro svou
budoucnost, a že to, co jim škola poskytuje, je pouze nepatrným přínosem pro jejich
budoucí život.
Chtěl bych poděkovat všem, kteří byli, jsou a jak pevně věřím i nadále zůstanou
velkou oporou Střední školy technické Přerov i v budoucnu.
V Přerově dne 30. září 2013
Mgr. Šober František
ředitel školy
55
Přehled soutěží v rámci teoretické výuky v roce 2012/2013
Druh akce
Vedoucí
Počet
účastníků
H
D
-
Recitační soutěž
Mgr. Havranová
-
Elektrotechnická
olympiáda
Ing. Jedličková
Středoškolská
odborná činnost
Pořadatel
Datum
Umístění
Cel. působnost (region.,
kraj, celostátní)
-
-
SŠT Přerov
2
2
ČVUT, FEL Praha
únor 2013
Ing. Jedličková
12
12
SŠT Přerov – školní kolo
21.3.2013
Turnaj ve stolním
fotbale
Mgr. Neradil
4
4
SPŠ, OA a JŠ FrýdekMístek
26.3.2013
Matematická soutěž
Mgr. Jehlář
5
5
SOŠ Štursova, Olomouc
5.4.2013
Konverzační soutěž
Mgr. Rozsypalová
1
1
SVČ ATLAS a BIOS
Přerov
13.1.2013
Soutěž „Život menšin
v ČR“
Ing. J. Doleželová
13
12
25
SŠT Přerov – školní kolo
leden 2013 1. místo - K. Mrakavová a K.
Svobodová, E1.
Fotografické soutěže
"Evropa všude, kam
se podívám"
Ing. J. Doleželová
3
1
4
Krajské kolo - OK4EU
leden 2013 2. místo – J. Holub, E2.
Malířská olympiáda
Ing. J. Doleželová
15
15
SŠT Přerov – školní kolo
duben 2013 1. místo – J. Uruba, E3.
v ANJ
8.2.2013
Nikolas Buš, Mch4.
Vladimír Maňák, Mch1.
1. místo – Tomáš Školař
2. místo – René Smoček
3. místo – Ladislav Smékal
Ondřej Michálek, PES3.
2. místo – J. Kulička, E2.
3. místo – M. Behár, E2.
Ekologická soutěž
ke Světovému dni
životního prostředí
Ing. J. Doleželová
11
10
21
SŠT Přerov – školní kolo červen 2013 1. místo – E. Stuchlíková, K.
Šromová, L. Turovský,
JMZe1.
1
Příloha č. 1b
Přehled soutěží realizovaných v rámci praktického vyučování
A) Školní soutěže:
Účast
Akce
Specifikace
Vedoucí
Pořadatel
Hochů Dívek Celkem
„Pouzdro“
Třída: ZeTI 2.
Obor: INSTALATÉR
Hájek
8
0
8
Doležel
19
0
19
Nejlepší výrobek
Třída: ZOK 1.
Obor: OBRÁBĚČ KOVŮ
Nejlepší výrobek
Třída: O 1.
Obor: OPTIK
Nejlepší výrobek
Třída: JMZ 2.
Obor: JEMNÝ MECHANIK - OPTIK
Skácel
3
7
10
Nejlepší výrobek
Třída: MOP 2.
Obor: OPTIK
Nejlepší výrobek
Třída: JMTZ 3.
Obor: JEMNÝ MECHANIK - OPTIK
Horák
Žákovský
10
1
11
Skácel
Horák
Žákovský
Caletková
Skácel
Caletková
Skácel
Nejlepší žák v ročníku oboru
Třída: MOP 3.
Obor: MECHANIK SEŘIZOVAČ
1. ČÁDEK Michal
celoroční
4
9
13
SŠT
1. KOŘÍNKOVÁ Kritýna
celoroční
- školní 4
7
11
SŠT
2. ŠINDELÁŘ Ondřej
3. KUČERA Tomáš
2. MAREČKOVÁ Tamara
3. FOUKALOVÁ Hana
1. ČAKLOŠOVÁ Klára
celoroční
2. ZOŇOVÁ Hana
3. FABISZOVÁ Lucie
11
0
11
SŠT
celoroční
0
9
9
SŠT
Caletková
Vyhňák
5
7
12
SŠT
2. CAGAŠÍK Pavel
3. RYŠAVÝ Vojtěch
1. PECHÁČEK Jan
celoroční
- školní -
2. RYŠÁNKOVÁ Kateřina
3. ŠKOLOUDOVÁ Nikol
1. UŘINOVSKÁ Markéta
celoroční
- školní -
2. MACOŠEK Roman
3. ŠTUDENT Ondřej
1. MAJVALD Marek
Horák
Žákovský
Třída: MOP2.
Obor: MECHANIK SEŘIZOVAČ
SŠT
2. VODIČKOVÁ Jitka
3. ŠROMOVÁ Karolína
- školní -
Nejlepší výrobek
Nejlepší žák v ročníku oboru
1. STUCHLÍKOVÁ Eva
celoroční
1. HEJL Michal
Šenkyřík
Šenkyřík
Třída: Mch 1.
Obor: MECHANIK SEŘIZOVAČ
SŠT
3. ŠILD Filip
- školní -
Třída: JMTZ 3.
Obor: ZÁMEČNÍK
Nejlepší výrobek
1. ŠKROBÁLEK Radim
08. 03. 2013 2. ORSÁG Marek
- školní -
Nejlepší výrobek
Třída: MOP 3.
Obor: OPTIK
SŠT
- školní -
Nejlepší výrobek
Třída: JMZ 2./b
Obor: ZÁMEČNÍK
21. 12. 2012 1. KREUTZ Daniel
- školní -
Nejlepší výrobek
Třída: JMZe 1.
Obor: JEMNÝ MECHANIK - OPTIK
SŠT
Umístění
žáků
školy
- školní -
Automechanik junior
Třída: A 3.
Obor: MOMV - Automechanik
- působnost -
Termín
konání
akce
7
0
7
SŠT
celoroční
- školní 0
7
7
SŠT
2. ŠTENCL Vladimír
3. OTÁHAL Martin
1. POLÁCHOVÁ Nikol
celoroční
- školní -
2. KRMELOVÁ Lucie
3. PETŘÍKOVÁ Kristýna
1. TRAN Quoc
Horák
Žákovský
17
0
17
SŠT
celoroční
- školní Horák
Polanský
Žákovský
8
Horák
Polanský
Žákovský
9
0
8
SŠT
2. TOMEK Adam
3. SEHNÁLEK Radek
celoroční
1. ŠIMÁK Radek
- školní 1. RICHTER Jaroslav
1
10
SŠT
- školní -
celoroční
2. ŠOCOVÁ Miroslava
3. CHALÁNEK Ladislav
Akce
Specifikace
účastníků
Nejlepší žák v ročníku oboru
Třída: Mch 4.
Obor: MECHATRONIKA
Nejlepší žák v ročníku oboru
Třída: Mch 4.
Obor: MECHANIK SEŘIZOVAČ
Účast
Vedoucí
Pořadatel
Hochů Dívek Celkem
Horák
Polanský
Žákovský
12
Horák
Polanský
Žákovský
9
0
12
- působnost SŠT
Termín
konání
akce
1. ŠKOLAŘ Tomáš
celoroční
- školní 0
9
SŠT
Umístění
žáků
školy
2. ŠTIBORA Jan
3. HAUSNER Miloslav
1. HRÁČEK Tomáš
celoroční
- školní -
2. ČERNOCH Ladislav
3. SLABYHOUD Roman
B) Soutěže regionální, krajské, celorepublikové,.....:
Akce
Specifikace
účastníků
Účast
Vedoucí
Pořadatel
Hochů Dívek Celkem
Dům a byt 2012 Ostrava
SOD: Zedník 2012
13 družstev à 2 žáci
Pospíšil J.
2
0
2
Horák
2
0
2
Šenkyřík
2
0
SOŠ a SOU Šumperk
Gen. Krátkého 30
2
SŠ polytechniká Olomouc
Rooseveltova 79
6. MÍSTO – DRUŽSTVO ŠKOLY
26. 02.
2013
5. místo: Ladislav ČERNOCH
6. místo: Roman SLABYHOUD
06. 03.
2013
3. místo: Martin OTÁHAL
7. místo: Dominik SIVÁK
- krajská Hájek
2
0
4. MÍSTO – DRUŽSTVO ŠKOLY
07. 03.
2013
- krajská -
Zlatý pilník
SOD: Zámečník
22 žáků z 20 středních škol
SŠ technická a zemědělská Mohelnice
1. máje 2
2
UČEŇ INSTALATÉR 2013
SOD: Instalatér
6 družstev ze 6 středních škol
12. + 13. 10.
2012
- krajská -
KOVO JUNIOR 2013
SOD: Zámečník
12 žáků ze 6 středních škol
SUSO Ostava
Umístění
žáků
školy
- regionální -
KOVO JUNIOR 2013
SOD: Mechanik seřizovač
6 žáků ze 3 středních škol
- působnost -
Termín
konání
akce
Anděl
1
0
1
OHK + FERRAM Opava
SŠT, Kolofíkovo nábřeží 51, Opava
18. + 19. 03.
2013
3. místo: Josef BEDNAŘÍK
12. místo: Tomáš STAVÁREK
12. místo: Vladimír ŠTENCL
- mezinárodní-
V Přerově dne 28. 06. 2013:
..........................................................................
Ing. Miroslav ANDĚL (ZŘPV)
Příloha č. 1c
Přehled soutěží v rámci domova mládeže ve školním roce 2012/2013
Zaměření
Datum
Počet
účastníků
Pořadatel
Logické myšlení
říjen 12
18
DM
Míčové dovednosti
sport
listopad 12
19
DM
Turnaj ve vybíjené
sport
říjen 12
18
DM
Soutěž „Kufr“
znalosti a
komunikace
prosinec 12
50
DM
Mikulášské čertoviny
všestrannost
prosinec 12
18
DM
Výtvarná soutěž „Vánoční perník“
kultura a tradice
prosinec 12
16
DM
Abeceda společenského chování
znalosti
leden 13
17
DM
Turnaj v odbíjené
sport
leden 13
16
DM
Hejbni kostrou
sport
leden 13
19
DM
estetika, dovednost
leden 13
14
DM
sport
leden 13
15
DM
zručnost, trpělivost
leden 13
12
DM
Turnaj ve volejbale
sport
únor 13
15
DM
Vicebojová sport. Soutěž –Skokan DM
sport
únor 13
16
DM
Turnaj ve stolním fotbálku
sport
Únor 13
14
DM
kultura
březen 13
14
DM
Turnaj v sálové kopané
sport
březen 13
21
DM
Turnaj ve stolním fotbale – děvčata
sport
březen 13
8
DM
Soutěž ve stolním tenisu
sport
Březen13
8
DM
Turnaj v deskových hrách
myšlení a
pohotovost
duben 13
19
DM
Můj nejmilejší
strom
duben1 3
8
DM
Příroda kolem nás
květen 13
1
SVČ Atlas
Soutěž v badmintonových dovednostech
sport
květen 13
14
DM
Kondiční trojboj
sport
květen 13
19
DM
Tenisový turnaj
sport
červen 13
12
DM
Pohybové dovednosti
sport
červen 13
17
DM
Druh akce
Soutěž v Pišqworkách /zákl. kolo/
Výtvarná soutěž „Padá vločka padá“
Miniturnaj v basketbalových dovednostech
Turnaj smíšených družstev v kulečníku
Literární soutěž
Fotografická soutěž
Okresní kolo fotografické soutěže
Příloha č. 2
Ze zájmové činnosti domova mládeže ve školním roce 2012/2013
Zájmovou činnost a všechny ostatní aktivity v domově mládeže organizuje kolektiv vychovatelů ve
spolupráci se zástupci jednotlivých výchovných skupin z řad ubytovaných žáků. Vzhledem k faktu, že účast na
této zájmové činnosti je pro všechny žáky dobrovolná, její pestrost a rozsah svědčí o projeveném zájmu žáků a o
dobré výchovné práci vychovatelů. Níže uvedené řádky a obrázky zachycují pouze nejdůležitější z aktivit na
domově mládeže.
Zájmové kroužky
Ubytovaní žáci se v uplynulém školním roce zapojili do činnosti těchto zájmových kroužků:
Esteticko – výtvarné činnosti
Ekohrátky
Sportovní činnosti + tenis
Zdravý životní styl
Míčové hry /volejbal, vybíjená/
Debatní klub
Sálová kopaná /dívčí kopaná/
Zumba /aerobik/
16 ž.
14 ž.
18 ž.
15 ž.
18 ž.
8 ž.
19 ž.
21 ž.
Pro činnost sportovně zaměřených kroužků byla využívána vlastní sportoviště školy – sportovní hala, venkovní
hřiště s umělým povrchem, tenisový kurt a posilovna. Ve 2. pololetí byla vybudovaná místnost na stolní tenis.
Pro činnost ostatních kroužků byly využívány vnitřní prostory domova mládeže.
Naučné besedy
Vychovatelé pro ubytované žáky pravidelně organizují naučné besedy. Tyto besedy vedou buď lektoři z řad
odborníků (např. lékaři, psychologové, sportovci, policisté), nebo sami vychovatelé, kdy předávají žákům
poznatky z různých školení a seminářů. V letošním školním roce proběhla tradičně besedy pro žáky 1. ročníků
„Adaptace na nové prostředí a zvládnutí osobních problémů“, kterou nám přednesla ředitelka PPP. Dále potom
Hygiena dívek a beseda s gynekologem MUDr. Boháčem.
Pro všechny žáky byla uspořádaná beseda na téma „Drogy a kyberšikana .
Vánoční období
Je již tradicí, že se na DM SŠT pořádá vánoční večer.
Letos byl uspořádaný ve čtvrtek 13.12. 2012. Studenti si připravovali svá vystoupení několik týdnů dopředu, aby
mohli svou výchovnou skupinu úspěšně reprezentovat při společném programu. Jako vždy byl tento večer
nasycen tancem, zpěvem, hudbou a herectvím. Ten letošní byl ještě obohacen o velmi zajímavou soutěžní
aktivitu pod názvem „KUFR“, která měla u přítomných velký ohlas.
Pochvala patří nejen všem účinkujícím, ale také přihlížejícím, kteří svým hlasitým uznáním a potleskem dokázali
ocenit snahu svých spolubydlících.
K vánočnímu období patří také výroba adventních věnců, výroba a zdobení perníčků, výzdoba společných
prostor.
Velice zajímavé aktivity v tomto školním roce nám byly nabídnuty prostřednictvím projektu SMOK
Workshopy pod názvem :
„Za čajovým lístkem:“Jednalo se o besedu zaměřenou na historii a oblasti, kde se čaj pěstuje, jak se připravuje.
Na závěr proběhla ochutnávka.
„Deskové hry z různých zemí světa“ – vhodné především pro žáky SPgŠ, hry pak můžou uplatnit ve své
pedagogické praxi.
„Bubnování na africké bubny“ – rozvíjí hudební cítění a rytmus
„Živá knihovna “- zaměřená zejména na cestování a dobrovolnické projekty v zahraničí
Charitativní činnost
Žáci domova mládeže jsou také vedeni k sociálnímu cítění a toleranci. Pravidelně se zapojujeme
do charitativních sbírek. V letošním školním roce jsme se zapojili do akce „Sbírka pet víček“ a „Sbírka hraček a
knížek „ pro děti v nemocnici v Přerově
Infopanely
K různým tématům si žáci pod vedením vychovatelů zhotovují infopanely, které jsou umístěny ve společných
prostorách domova mládeže a které názorně informují ostatní o různých problémech ve společnosti pohledem
samotných žáků. V letošním školním roce to byly např. panely s názvy: „Zelená pro planetu Zemi“, „Svět
recyklace“, „Památné stromy Olomouckého kraje“, „I Ty umíš šetřit“, „Negativní jevy ve společnosti“, „Smích“,
„Výtvarná technika Enkaustika“
.
Příloha 3a) za úsek TV
Přehled nejdůležitějších aktivit školy v roce 2012–2013 (za účasti pedagogů i žáků)
Ø Slavnostní zahájení školního roku: v aule školy na pavilonu 2 začal dne 3. září pro žáky 1.
ročníků a jejich rodiče nový školní rok 2012-13.
Ø Dne 13. září proběhla beseda s žáky 1. ročníků strojních a optických oborů (Optik, Mechanik
seřizovač, Mechatronika, Obráběč kovů, Zámečník, Jemný mechanik-optik) se zástupci
Meopty-optiky, s.r.o. Přerov. Žáci byli seznámeni s motivačním programem (stipendia,
možnosti praxe a brigád) ve firmě.
Ø Dne 17. září se konaly mimořádné třídní schůzky pro rodiče a zákonné zástupce žáků 1.
ročníků všech oborů. Schůzky u strojních a optických oborů byly spojeny s besedou se
zástupci Meopty-optiky, s.r.o. Přerov, kdy rodiče byli seznámeni s motivačním programem
(stipendia, možnosti praxe a brigád) ve firmě.
Ø Poslední týden v září byly pro žáky prvních ročníků stavebních oborů a USS zorganizovány
adaptační kurzy, jejichž cílem bylo usnadnění přechodu žáků na jiný typ vzdělávání a také
pomoci neformálním způsobem k vzájemnému poznání žáků, žáků a vyučujících. Při
společných aktivitách si žáci začali budovat kolektivy, které by měly fungovat jako týmy, ve
kterých není místo pro netolerantní chování, šikanování, které dokáží společně řešit
problémy, spolupracovat a respektovat se. Žáci tříd JMZe1. a E1. prožili se svými třídními
učiteli a učiteli odborného výcviku dny plné her a sportovních aktivit. Protože nám přálo
počasí, tak většina aktivit probíhala v přírodě a žáci si mohli užít podzimního sluníčka.
Zázemí opět poskytlo Středisko volného času BIOS. Adaptační kurzy byly součástí projektu
prevence "Učíme se bezpečně a zdravě žít", který je dotován MŠMT.
Ø Žáci prvních ročníků stavebních oborů se dne 2. 10. 2012 zúčastnili odborné exkurze do
vápenky Kotouč. Zde se nejprve seznámili s těžbou vápence v místním lomu, získali
informace o historii těžby a výroby vápna i cementu a pak si prošli celý provoz výroby vápna.
Odborný výklad žákům podal provozní technik vápenky Ing. Holub. Pro žáky je exkurze
velkým přínosem, protože mohou názorně vidět to, co se učí ve škole jen teoreticky. S žáky
vápenku navštívili vyučující Ing. Z. Chvátal, Ing. J. Doleželová, J. Pospíšil.
Ø Žáci třídy IT1. a E1. navštívili v rámci projektu prevence "Učíme se zdravě a bezpečně žít"
město Štramberk. Zde si prohlédli „živý skanzen“ lidové architektury - roubené dřevěné
domy, navštívili známou jeskyni Šipka a Štramberský hrad. Exkurze byla součástí
adaptačních aktivit, ale také měla za cíl ukázat žákům um dřívějších řemeslníků a prohloubit
zájem o zvolený učební obor. Žáci strávili společné chvíle se svými spolužáky a vyučujícími,
získali nové informace a poznatky
Ø Které potraviny bychom měli jíst, abychom byli zdraví nebo jaký je význam pohybu a
duševní hygieny v našem životě, to vše se mohli žáci naší školy, ale i zaměstnanci a
návštěvníci školy, dozvědět na již tradičně organizovaném Dnu zdravého životního stylu.
Tuto aktivitu velmi profesionálně připravili žáci oboru Ubytovací a stravovací služby pod
vedením vyučujících odborného výcviku Z. Zaťovičové a V. Kostelecké. Také letos se
podařila spolupráce s některými dodavateli potravin školní jídelny, kteří poskytli na tuto
aktivitu své produkty, za což jim děkujeme. Poděkování patří také vedoucí školní jídelny p.
Vidrmanové, která zprostředkovala kontakt s dodavateli a poskytnutí potravin zdravé výživy.
Žáci oboru USS kromě perfektně připravené tabule zdravých potravin, nakreslili také plakáty
pod vedením Mgr. B. Beranové a Ing. J. Doleželové, sestavili jídelníčky a recepty zdravých
pokrmů. Žáci ostatních oborů si mohli své znalosti o zdravé výživě změřit se spolužáky v
soutěžním testu, nápovědu mohli najít na plakátech zabývajících se zdravým životním stylem,
které pro ně žáci oboru USS připravili. Hlavně však mohli ochutnat různé druhy mléčných
výrobků, cereálií, celozrnného pečiva, zeleniny a ovoce. S některými potravinami zdravé
výživy se žáci běžně nesetkávají a někteří je ochutnali dnes poprvé. Novinkou bylo měření
váhy, tlaku, tuku, BMI a výživové poradenství, které zaštítily pracovnice Národní sítě
podpory zdraví, o. s. pod vedením p. J. Stojanové. Žáci i dospělí se dozvěděli, kolik tuku
nebo svalové hmoty jejich tělo obsahuje a co dělat, aby naše postava byla ideální. Aktivita
proběhla v rámci projektu prevence „Učíme se zdravě a bezpečně žít“, který je dotovaný
MŠMT.
Ø V říjnu se již tradičně v Olomouci koná výstava gastronomie a nápojů OLIMA, na které i
letos nechyběli naši žáci oboru Ubytovací a stravovací služby (třída E1, E2). Na výstavě žáci
mohli vidět produkci domácích i zahraničních pěstitelů ovoce, zeleniny, včelařské produkty,
přehlídku tykví nejrůznějších velikostí, tvarů či barev, výstavku hub s mykologickou
poradnou, produkci domácích potravinářských firem a regionálních specialit. Součásti
výstavy byla také ochutnávka různých specialit a doprovodné soutěže. Žáky nejvíce zaujala
soutěž z řezání tykví.
Ø Dne 12. a 13. října se žáci druhého ročníku oboru Zedník - David Zapletal a Josef Kuma
zúčastnili již 17. ročníku soutěže SUSO (Soutěž učebních stavebních oborů), která proběhla
na výstavišti v Ostravě. Nejprve se žáci utkali v teoretické části, ve které odpovídali písemně
na 30 otázek z oboru, pak následovala praktická část, ve které provedli zdění ze zdícího
materiálu Porotherm, Ytong, KB–BLOK a stavbu komínového systému Schiedel. Po oba dva
dny naši žáci pracovali s nasazením a podporou vyučujícího OV Josefa Pospíšila, ale
konkurence byla velká. I přesto šesté místo našich žáků ze třinácti zúčastněných družstev je
pěkná reprezentace školy
Ø V rámci preventivního projektu "Učíme se zdravě a bezpečně žít" žáci třídy E2 navštívili
přerovský hotel Fit. Zde se nejprve seznámili s prací na recepci, dále navštívili jednotlivé
pokoje, kde je pracovnice seznámily s vybavením a zásadami úklidu v četně sociálního
zázemí pokoje. Žáci si všímali také dekorací a vymalování pokojů. Provozní hotelu P.
Valentovičová nás dále provedla dalšími prostorami hotelu, jako jsou salónky, přednášecí sál,
kavárna, kuřácký koutek, sauna, místnost pro hru golfu aj. Žáci nakoukli také do kuchyně
hotelu, kde viděli práci profesionálů. Pak následoval zážitkový program, ve kterém se žáci
seznamovali se zásadami zdravého veřejného stravování, zásadami stolničení a zakládání
inventáře. Žáci byli aktivní, dokázali spoustu odborných otázek správně zodpovědět, byli
zvídaví a ptali se na to, co jim nebylo jasné. Odměnou pro ně byla nakonec pěkně připravená
tabule a dobrý oběd o čtyřech chodech. Pro žáky byla exkurze zážitkem, odborným přínosem
a také to byl příjemný čas prožitý se spolužáky.
Ø Dne 2. listopadu 2012 navštívili žáci 2. ročníku oboru Optik pod pedagogickým dozorem
Mgr. Aleny Bařinové katedru optiky Přírodovědecké fakulty Univerzity Palackého
v Olomouci, kde měli možnost se seznámit s moderními oftalmologickými přístroji.
Ø Stalo se již tradicí, že se naši studenti zapojují do podzimní i jarní etapy projektu MI dnes
„Studenti čtou a píší noviny“. Studenti tříd MOP3. A Mch4. postupně vypracovávali své
práce na témata zadávaná Mladou frontou:
1. téma: Já za 20 let
2. téma: Jak chci (chystám se) bydlet a jak chci cestovat, až „budu velký“, resp. až „založím
rodinu“
3. téma: Virtuální život – ohrožuje ten skutečný? Je člověk bez Facebooku ještě vůbec
člověkem?
Projekt probíhal od konce září do poloviny listopadu 2012 a v deníku byly postupně otištěny
práce Markéty Kotkové a Nikol Poláchové ze třídy MOP3. a Ladislava Černocha ze třídy
Mch4., což je vzhledem k tomu, že většinou byly otištěny práce gymnazistů z celé republiky,
ohromný úspěch a už se všichni těšíme na jarní etapu. V rámci projektu dostávají studenti
noviny zdarma.
Ø V průběhu října a listopadu proběhly v prvních a druhých ročnících stavebních oborů
preventivní programy, které vedli vyučující ve spolupráci s lektory organizace Kappa - Help
Přerov. Programy s názvy Nebezpečí internetu a medií, Přátelství, Peníze a já, Nebezpečné
závislosti byly interaktivní a zážitkové, takže žáci byli zároveň spolutvůrci programů. Tyto
aktivity byly zorganizovány v rámci preventivního projektu „Učíme se zdravě a bezpečné
žít“.
Ø Pro žáky třídy E1. a E3. byl vyučujícími Ing. Jitkou Doleželovou a M. Bakešovou v rámci
preventivního projektu a výuky OBN zorganizován multikulturní program „Život menšin v
ČR“. Žáci měli nejprve samostatně získat potřebné informace o dané menšině, o zemi jejího
původu, o tradicích, zvycích a odlišnostech a životě menšiny v ČR. Žáci pracovali většinou
ve dvojicích. Dalším úkolem pro žáky bylo vytvořit ze získaných informací dva plakáty,
mohli použít různé výtvarné prostředky – fotografie, kreslení obrázků, koláže aj. Pak
následovala prezentace vytvořených plakátů, před spolužáky a žáky ostatních stavebních
oborů. Z žáků ostatních tříd a vyučujících byla vytvořena 8 členná porota, která posuzovala
zajímavost informací, výtvarné zpracování plakátů a úroveň prezentace. První místo v této
soutěži získaly žákyně třídy E1. Karolína Mrakavová a Kristýna Svobodová. Na druhém
místě se umístila Aneta Bajerová a Lenka Janošová a třetí místo patřilo Tomáši Dvořákovi a
Anně Drábkové. Vítězové soutěže získali pěkné ceny.
Ø Na 11. prosince 2012 zorganizovala Mgr. Libuše Žáková, jako již každoročně, návštěvu
hlavního města Rakouska Vídně. Vybraní žáci naší školy absolvovali komentovanou
prohlídku sídla OSN a historického centra města. Také měli možnost si nakoupit vánoční
dárky na trzích u vídeňské radnice. Pedagogický dozor vykonávaly Mgr. Libuše Žáková a
Ing. Sylva Peluhová. Na 11. prosince 2012 zorganizovala Mgr. Libuše Žáková, jako již
každoročně, návštěvu hlavního města Rakouska Vídně. Vybraní žáci naší školy absolvovali
komentovanou prohlídku sídla OSN a historického centra města. Také měli možnost si
nakoupit vánoční dárky na trzích u vídeňské radnice. Pedagogický dozor vykonávaly Mgr.
Libuše Žáková a Ing. Sylva Peluhová.
Ø Poslední školní dny tohoto roku se žáci stavebních oborů zapojili do programu „Za
tajemstvím čajového lístku“, který si pro ně připravili žáci třídy E2. Cílem programu bylo
seznámit žáky s rozdíly mezi sypaným a „pytlíkovým“ čajem a s různými lokalitami v Asii a
jejich kulturami, které se pěstováním čaje zabývají. Program byl také spojem s rozloučením
se starým rokem. Nad šálkem čaje a dobrým vánočním cukrovím si žáci povídali a zahráli si i
různé hry. Ve škole to zavonělo vanilkou a dobrou vánoční náladou.
Ø Žáci třídy E2. se zapojili do fotografické soutěže "Evropa všude, kam se podívám", kterou
připravilo pro žáky středních škol zájmové sdružení právnických osob OK4EU. Do soutěže
se přihlásilo více než čtyřicet studentů z šestnácti škol. Naši žáci zaslali do soutěže 4
fotografie a všechny se dostaly do finále soutěže. Žák naší školy Josef Holub získal krásné
druhé místo v této soutěži, a to v kategorii "Jak je Evropská unie vidět v mém regionu".
Ø Dne 11. ledna 2013 navštívili žáci třídy JMZ2. spolu s Mgr. Alenou Bařinovou a Alenou
Caletkovou Přírodovědeckou fakultu Univerzity Palackého v Olomouci v rámci akce
Fyzikální kaleidoskop.
Ø Dne 14. ledna 2013 se žáci třídy Mch4. spolu s Ing. Dagmar Jedličkovou zúčastnili odborné
exkurze v Centrálním dispečerském středisku Správy železniční dopravní cesty Olomouc.
Žáci byli seznámeni s vývojem centrálního řízení dopravy v České republice a s prací
dispečerů při řízení dopravy a dálkovým ovládáním výhybek a osvětlení na trati.
Ø Dne 15. 1. 2013 se žáci všech ročníků oboru Malířské a natěračské práce a žáci prvního
ročníku oboru Zedník zúčastnili odborného semináře firmy PPG Architectural Coatings
EMEA. Seminář byl zaměřen na různé povrchové úpravy materiálů a byl doplněn
praktickými ukázkami. Některé techniky povrchových úprav si žáci přímo vyzkoušeli pod
vedením odborného lektora Radovana City. Seminář přispěl k doplnění znalostí nejen žáků,
ale i vyučujících odborných předmětů.
Ø Dne 17. 1. 2013 proběhl v prostorách Studentského klubu workshop „Výprava za čajovým
lístkem“, který byl zorganizován v rámci projektu SMOK pro ubytované žáky na DM a žáky
naší školy. Žáci se mohli pomocí zážitků všemi smysly seznámit s rozdílem mezi tradičním
sypaným čajem, ručně sbíraným a „pytlíkovým“ strojně sbíraným čajem. Mohli tedy vnímat
vůně, chutě, slyšet hudbu ze zemí, kde se tradičně čaj pěstuje a získat také informace o
kultuře a zvycích těchto zemí.
Ø Stalo se již tradicí, že se každoročně v únoru koná setkání přátel krásného slova – okresní
přehlídka v uměleckém přednesu jednotlivců celostátního festivalu Wolkerův Prostějov.
I
letos se dne 6. února 2013 konala tato přehlídka recitátorů ve Střední škole technické Přerov,
Kouřílkova 8, a to pod záštitou Střediska volného času Atlas a BIOS, Přerov. Sešlo se celkem
8 mladých lidí, kteří ve dvou věkových kategoriích přednášeli vybrané texty. V odborné
porotě zasedly PaedDr. Zdenka Lajdová, PhDr. Ivana Novotná a Mgr. Libuše Žáková, celou
akci organizovala Mgr. Zita Havranová. Účastníky přišli podpořit i jejich vyučující a přátelé a
všichni jsme prožili příjemné dopoledne plné nádherných veršů a prózy. Nejúspěšnější v I.
kategorii byli Lenka Gardavská z Gymnázia Kojetín, Monika Valuchová a Markéta
Míchalová, obě z GJB a SPgŠ Přerov, v kategorii II. Filip Hutečka z GJŠ Přerov, Klára
Ligurská z Gymnázia Kojetín a Kateřina Röderová z GJB a SPgŠ Přerov. Následovala
neformální diskuze poroty s recitátory, při které padla řada pochvalných slov k předvedeným
výkonům i výběru textů a také užitečných rad pro další vystupování zúčastněných.
Ø V pondělí 25. února 2013 navštívili žáci třídy Mch4. v doprovodu Ing. Dagmar Jedličkové
elektrodispečink Českých drah. Seznámili se s členěním a organizací napájení, činnostmi na
úseku elektrodispečinku, prohlédli si napájecí zařízení a rozvody napájení, seznámili se
s centrálním řízením a měřením.
Ø Žáci oboru Malířské a natěračské práce a Zedník (první ročník) se 26. března zúčastnili i s
vyučujícími odborných předmětů školení firmy JUB, pořádané v Přerově. Tato firma,
vyrábějící nátěrové hmoty, se stará o stálé vzdělávání řemeslníků a stalo se již tradicí, že i
žáci naší školy se této aktivity zúčastňují a získávají nové informace, které mohou využít při
práci na odborném výcviku i v teoretické výchově.
Ø V měsíci březnu a dubnu byly pro žáky prvních a druhých ročníků stavebních oborů a SUS
zorganizovány preventivní besedy se zdravotní tématikou. Žáci třídy IT 1. měli besedu na
téma "Kouření a jiné závislosti", třída JMZe1. na téma "Prevence HIV, AIDS a ostatních
pohlavně přenosných nemocí", třída E1. na téma "Prevence drogových závislostí" a třída E2.
besedovala na téma "Stres - příčiny a prevence". Žáci získali nejen nové informace o daných
tématech, ale byli také spolutvůrci interaktivního programu.
Ø Žáci 1. ročníku oboru Mechatronika a Mechanik seřizovač a 4. ročníku oboru Mechatronika
se ve školním roce 2012/2013 zúčastnili vědomostní soutěže pro mládež Science face –
elektrotechnická olympiáda. Tuto soutěž organizuje v rámci projektu ČVUT, fakulta FEL
v Praze. Projekt popularizuje výsledky vědy a výzkumu v oblasti techniky, a tak posiluje
technické dovednosti žáků středních škol. Soutěž je orientována na obecné technické a
fyzikální znalosti, adekvátně k předpokládanému věku účastníků. Skládá se ze dvou etap
a následného finále:
1. Vypracování znalostního testu z oblasti technických oborů (zejména matematiky, fyziky,
elektrotechniky a informatiky).
2. Vypracování prezentace (projektu) na zvolené téma z oblasti technických oborů.
Certifikát za úspěšné absolvování elektrotechniké olympiády obdrželi žáci Nikolas Buš ze
třídy Mch4. a Vladimír Maňák ze třídy Mch1.
Ø 8. 4. 2013 proběhl pro všechny ročníky oboru Instalatér odborný seminář firmy IVAR. Tato
firma se zabývá výrobou součástí pro klimatizaci a regulaci otopných soustav. Žáci a
vyučující odborných předmětů tohoto oboru měli možnost se seznámit s novinkami této firmy
a zopakovat si princip klimatizace a regulace otopných soustav.
Ø K Mezinárodnímu dni památek a sídel uspořádali žáci stavebních oborů pod vedením Ing. J.
Doleželové výstavu fotografií historických budov Přerova. Fotografie doplnili informacemi o
historii, stavebním slohu dané památky popřípadě různými zajímavostmi týkajících se těchto
budov. Žáci naší školy, ale i návštěvníci školy a školní jídelny se tak mohli dozvědět více o
našem městě.
Ø Stalo se již tradicí, že si v dubnu změří své znalosti žáci druhého a třetího ročníku oboru
Malířské a natěračské práce ve vědomostní olympiádě. V letošním školním roce se nejlépe
umístil žák 3. ročníku Jan Uruba, druhé a třetí místo však obsadili žáci druhého ročníku Jiří
Kulička a Milan Behár. Výsledky olympiády ukázaly, že si třeťáci musí učivo ke zkouškám
ještě pořádně zopakovat.
Ø Žáci oboru Stravovací a ubytovací služby dne 25. 4. 2013 navštívili lázně Slatinice, kde si
prohlédli jednotlivé lázeňské domy (Hanačka, Balnea, Morava) a jejich vybavení.
Zaměstnanci lázní jim ukázali způsoby stlaní postelí v jednolůžkových a dvoulůžkových
pokojích a jejich úklid. Žáci dále navštívili lázeňskou jídelnu a kuchyni, kavárnu a restauraci
a seznámili se se specifikami tohoto druhu stravování. Prohlédli si jednotlivé procedury a
mohli si také vyzkoušet venkovní pohybovou aktivitu - Nordic walking, která je součástí
lázeňské léčby. Exkurze byla pro žáky novou zkušeností a poznatky budou moci uplatnit ve
výuce.
Ø V rámci projektu „Věda do škol“, který organizuje Ing. Sylva Peluhová, absolvovali žáci naší
školy několik přednášek pracovníků Právnické a Filozofické fakulty Univerzity Palackého
v Olomouci:
Ø 27. března 2013 se žáci tříd A3., JMTZ3. A část třídy MOP2. zúčastnili výkladu na
téma „Nákup přes internet a reklamace bez legrace“, kterou vedl Mgr. Tomáš Šperka
z Právnické fakulty UP
Ø 12. dubna 2013 se uskutečnila přednáška „Hon na internetové piráty aneb kam až sahá
svoboda internetu“ pro třídy PES3 a A1., kterou lektoroval Mgr. Petr Podrazil, rovněž
z Právnické fakulty UP
Ø 17. dubna 2013 vyslechli žáci třídy PT2. přednášku na téma „Suverenita členského
státu EU – fikce, přání nebo skutečnost?“, kterou přednesl JUDr. Ondrej Hamuľák
Ø 18. dubna 2013 proběhl výklad tématu „Sociální solidarita – mají se studenti
podporovat nebo by měli sami pomáhat?“ JUDr. Gabriely Halířové, Ph.D. pro třídy
A2. A JMZ2.
Ø 26. dubna 2013 přednesla Mgr. Petra Melotíková z Právnické fakulty UP přednášku
na téma „Ochrana soukromí v moderní době aneb máme se bát facebooku?“, kterou
vyslechli žáci třídy A1.
Ø 29. dubna 2013 se žáci tříd PES4., Mch4. A část třídy MOP2. Zúčastnili výkladu na
téma „Demokracie a lobbing“ PhDr. Petra Vodešila, Ph.D z Filozofické fakulty UP
Ø Dne 6. 5. 2013 proběhly na úseku TV 2 dva preventivně vzdělávací programy pro žáky třetích
ročníků (ZeTI3.) a ostatní plnoleté žáky. Jednalo se o mediální vzdělávací programy na téma
Finanční gramotnost a Etická výchova. Pořadatelem těchto programů je Etické fórum České
republiky, o. s. a realizátorem workshopů s našimi žáky byla organizace Resocia o.s. Žáci se
dozvěděli mnoho užitečných informací o nakládání s finančními prostředky, které budou
moci využít ve svém osobním i praktickém životě.
Ø Dne 17. května 2013 se zúčastnili žáci tříd JMZ2. a O2. spolu s Mgr. Alenou Bařinovou
odborné exkurze do hvězdárny ve Valašském Meziříčí, kde měli možnost si poslechnout
odbornou přednášku a vyzkoušeli si pozorování hvězdářským dalekohledem.
Ø Žáci třídy E2. a JMZe1 se dne 21. 5. 2013 zúčastnili přednášky na téma "Sociální solidarita Mají se studenti podporovat, nebo by měli sami pomáhat?", kterou lektorovala JUDr.
Gabriela Halířová, Ph.D. z Právnické fakulty Univerzity Palackého v Olomouci. Přednáška
proběhla v rámci projektu POP UP. Žáci si osvojili pojmy jako je sociální solidarita, sociální
událost a prodiskutovali situace z běžného života týkající se sociálních dávek, na které mají
nárok.
Ø Odborné učiliště a Praktická škola v Hlučíně pořádala ve dnech 20. - 21. 5. 2013 II. ročník
setkání žáků učebního oboru Malířské a natěračské práce, kterého se poprvé zúčastnili také
naši žáci v doprovodu vyučujícího OV tohoto oboru J. Pospíšila. Tato aktivita proběhla pod
patronací Cechu malířů a lakýrníků ČR a starosty města. Naší školu prezentovali 2 žáci
prvního ročníku oboru MNP Dominik Sklenář a Michal Zaoral, kteří zvládli skutečně dobře
jak povinné zadání (zvětšení geometrického motivu), tak i volnou techniku (mramorování a
šablonování). Žáci prokázali zručnost i kreativitu a jejich výkony byly srovnatelné s ostatními
zúčastněnými žáky, takže velmi dobře reprezentovali naší školu. Toto setkání také umožnilo
žákům i vyučujícím porovnat schopnosti a dovednosti, poznat různý styl práce i nápaditost a
vyměnit si zkušenosti.
Ø Dne 23. května byl pro žáky oboru MNP a prvního ročník oboru Zedník zorganizován
praktický seminář firmy Jub. Technický a obchodní poradce této firmy pan Milan Weiser a
jeho kolega nejprve představili jednotlivé nejvíce prodávané výrobky, vysvětlili způsoby
jejich zpracování, nanášení a jejich použití. Pak následovala praktická ukázka provádění
různých dekorativních technik. Každý žák si tak mohl vyzkoušet jednotlivé techniky a práci s
materiálem od firmy Jub a získat cenné zkušenosti a rady od odborníka. V druhé části
semináře se žáci seznámili s novými fasádními omítkami a barvami. Oba odborníci z praxe
ochotně radili, vysvětlovali a odpovídali na dotazy našich žáků a bylo patrné, že jsou
skutečně zapálenými odborníky. Velkým přínosem pro naši školu a žáky těchto oborů je také
materiál, který firma poskytla na cvičné práce žáků, za což děkujeme. Nové poznatky získali
nejen žáci, ale také vyučující.
Ø V rámci výuky předmětu ZECH proběhla ve třídy JMZe1. soutěž ekologických znalostí a
kreativity. Dvojice žáků zpracovávala ekologické téma a na základě toho pak vytvořila
plakát. Žáci mohli využít jakýchkoliv výtvarných technik, aby plakát byl co nejzajímavější.
Pak museli svůj výtvor prezentovat před svými spolužáky a odbornou porotou sestavenou z
vyučujících a žáků jiné třídy. Porota hodnotila nejen prezentaci znalostí o daném tématu, ale
také výtvarné zpracování plakátu. První místo získaly žákyně Eva Stuchlíková a Karolína
Šromová, které zpracovaly téma "Období vývoje Země". Porota udělila ještě jedno první
místo žákovi Luďku Turovskému, který zpracovával téma "Živé soustavy".
Ø V červnu byla pro žáky prvního a druhého ročníku tříd E1. a E2. zorganizována exkurze do
Městského domu v Přerově. Touto krásnou historickou budovou žáky provedla paní provozní
D. Bönischová, která je seznámila s historií, ukázala jim jednotlivé prostory, kde se pořádají
kulturní akce včetně šaten pro herce. Žáci oboru MNP se mohli seznámit s historickou
malbou, různými malířskými technikami, se štukovou výzdobou a dalšími secesními prvky,
které zdobí tuto budovu postavenou v novorenesančním stylu. Pro žáky oboru SUS byla zase
zajímavou zkušeností návštěva restaurace, kavárny a kuchyně Městského domu. Pro oba
obory byla exkurze obohacením o nové poznatky.
Ø České vysoké učení technické v Praze pořádalo 12. června 2013 setkání a prezentaci prací
středoškolských studentů s názvem StreTech 2013. Zúčastnili se jej žáci naší školy Ladislav
Smékal (s prací s názvem Cry Engine 3) a Tomáš Školař (Jízdní kola na elektrický pohon –
elektrokola) z bývalé třídy Mch4. pod odborným vedením svého třídního učitele a zároveň
učitele odborných předmětů Ing. Vladimíra Grepla.
Ø Žáci třídy JMZe1. se dne 26. června aktivně zapojili do programu "Život v České republice
očima cizinců". Cílem tohoto programu, který proběhl v rámci projektu POP UP, bylo
objasnit žákům základní pojmy a vývoj týkající se migrace na uzení ČR a také přiblížit
skupiny přistěhovalců na našem území. Součástí byla diskuze s cizincem (přistěhovalcem) o
jeho důvodech pro příchod do ČR, zkušenostech a názorech na českou společnost a o kultuře
země, z které přichází. Diskuze probíhala částečně také v angličtině, takže si žáci mohli
vyzkoušet své jazykové schopnosti.
Ø Ukončení školního roku: pro žáky skončil 28. června 2013 zhodnocením a předáním
vysvědčení, pro pedagogické pracovníky pak slavnostním obědem na Hotelu Fit.
Příloha 3b) za úsek PV
Přehled nejvýznamnějších akcí úseku PV ve školním roce 2012 – 2013
Datum, akce, specifikace:
v 07. 09. 2012: Chropyňská strojírna (2. roč. MS: 7 žáků, 3. roč. Zámečník: 8 žáků) – Den otevřených dveří.
v 07. – 21. 09. 2012: OPRAVNÉ A NÁHRADNÍ ZÁVĚREČNÉ ZKOUŠKY.
v 13. 09. 2012: Prezentační semináře a besedy s žáky se zástupci firmy MEOPTA PŘEROV (stipendia).
v 13. 09. 2012: Troubky n. B. (1. roč. Te: 9 žáků) – stavba krovu.
v 14. 09. 2012: Reklamní agentura Přerov (3. roč. MNP: 5 žáků) – písmomalířství v reklamě.
v 14. 09. 2012: BVV Brno (3. roč. MS: 10 žáků, 4. roč. Mch: 12 žáků) - Mezinárodní strojírenský veletrh.
v 14. 09. 2012: BVV Brno (1. roč. Inst.: 9 žáků, 2. roč. Zá.: 11 žáků) - Mezinárodní strojírenský veletrh.
v 17. 09. 2012: Prezentační seminář a beseda s rodiči žáků s firmou MEOPTA PŘEROV (stipendia).
v 21. 09. 2012: CESARO Přerov (3. roč. Inst.: 8 žáků) – Skladové hospodářství + nové výrobky JIKA.
v 24. – 27. 09. 2012: Adaptační kurzy žáků 1. ročníků stavebních oborů (vedeno Ing. Doleželovou).
v 02. 10. 2012: Vápenka Štramberk (1. roč. Ze.: 10 žáků) – Výroba vápna, roubení staveb.
v 03. 10. 2012: Pila Troubky n. B. (3. roč. Te.: 5 žáků) – Technologie úprav, dělení a skladování dřeva.
v 12. 10. 2012: Výstava gastronomie, Olomouc (1. roč. SUS: 6 žáků) – Sledování gastronomické soutěže.
v 12. 10. 2012: Baumax, Přerov (2. roč. Inst.: 5 žáků) – Fungování sprchových koutů..
v 19. 10. 2012: CESARO Přerov (3. roč. Inst.: 3 žáci) – Regulační soustavy a jejich použití.
v 22. 10. 2012: Pila Troubky n. B. (2. roč. Te.: 6 žáků) – Technologie úprav, dělení a skladování dřeva.
v 23. 10. 2012: GRACO, dům barev, Přerov (1. roč. MNP: 7 žáků) – Technologie míchání barev.
v 24. 10. 2012: Troubky n. B. - novostavba (1. roč. Te: 4 žáci) – instalace parozábrany.
v 28. 10. 2012: Pila Troubky n. B. (2. roč. Te: 5 žáků) – seznámení s provozem, řezáním, ukládáním dřeva.
v 09. 11. 2012: Školní kolo rukodělné soutěže žáků: „Scholaris Olomouc 2012“.
v 09. 11. 2012: Stavotech Olomouc (1. roč. MNP: 4 žáci, Inst.: 7 žáků, Te.: 3 žáci), (2. roč. Inst.: 4 žáci,
Te.: 7 žáků,), (3. roč. MNP: 5 žáků) na stavebním veletrhu se seznamovali s novinkami ve svém oboru.
v 15. 11. 2012: Workshop žáků ze ZŠ, Osecká 301, Lipník nad Bečvou (9 žáků).
v 22. 11. 2012: I. DEN OTEVŘENÝC H DVEŘÍ SŠT PŘEROV.
v 19. 11. 2012: Workshop žáků ze ZŠ, U Tenisu 4, Přerov (19 žáků).
v 23. 11. 2012: Dům barev (1. roč. MNP: 3 žáci) – nová technická zařízení GRACO.
v 27. 11. 2012: Kostel Soběchleby (3. roč. Te: 4 žáci) – typy zastřešení.
v 30. 11. 2012: Pila Troubky n. B. (3. roč. Te: 5 žáků) – seznámení s provozem a pily a komorové sušárny.
v 30. 11. 2012: Transbeton Přerov (1. roč. Ze: 6 žáků) – provoz a parametry automatické míchárny betonu.
v 30. 11. 2012: PSP Engeneering, Přerov (1. roč. OK: 11 žáků) – prohlídka provozů, seznámení s firmou.
v 04. 12. 2012: Workshop žáků ze ZŠ, Svisle 13, Přerov (20 žáků).
v 05. 12. 2012: Workshop žáků ze ZŠ, Trávník 27, Přerov (16 žáků).
v 06. 12. 2012: Workshop žáků ze ZŠ, Pod Skalkou 11, Přerov (23 žáků).
v 06. 12. 2012: II. DEN OTEVŘENÝC H DVEŘÍ SŠT PŘEROV.
v 06. 12. 2012: Formel Přerov (2. roč. Zedník: 6 žáků) – stavební materiály a jejich ukládání.
v 07. 12. 2012: Workshop žáků ze ZŠ, B. Němcové 16, Přerov (22 žáků).
v 07. 12. 2012: OPRAVNÉ ZÁVĚREČNÉ ZKOUŠKY (písemné).
v 14. 12. 2012: Formel Přerov (3. roč. Zedník: 9 žáků) – stavební materiály a nové tachnologie.
v 14. 12. 2012: Muzeum Přerov (3. roč. Tesař: 6 žáků) – expozice dřevěných betlémů.
v 17. 12. 2012: CESARO Přerov (2. roč. Inst.: 3 žáci) – topné systémy a regulace.
v 19. 12. 2012: CESARO Přerov (1. roč. Inst.: 5 žáků) – sortiment instalatérských výrobků.
v 19. 12. 2012: Workshop žáků ze ZŠ, Horní Moštěnice (19 žáků).
v 20. 12. 2012: Workshop žáků ze ZŠ, Svatopluka Čecha 586, Kojetín (10 žáků).
v 02. – 04. 01. 2013: Berner Praha – převáděcí akce sortimentu a nových materiálů na PV3.
v 04. 01. 2013: Park Michalov - Přerov (1. roč. Tesař: 3 žáci) – rozpoznávání stromů v zimním období.
v 04. 01. 2013: Hornbach Olomouc (2. roč. Instalatér: 4 žáci) – zařizovací předměty.
.
v
v
v
v
v
v
v
v
v
v
v
v
v
v
v
v
v
v
v
v
v
v
v
v
v
v
v
v
v
v
v
v
v
v
v
11. 01. 2013: UP Olomouc – katedra optiky: „Fyzikální kaleidoskop“ (3. roč. JM – Optik: 10 žáků)
23. 01. 2013: JUB Academy Přerov (1. roč. Zedník: 4 ž.) – kurz pro uživatele systémů JUB.
23. 01. 2013: JUB Academy Přerov (1. roč. Tesař + 2. roč. MNP: 7 + 5 žáků) – napouštění barvami.
27. 02. 2013: Pila Troubky (2. roč. Tesař: 7 ž.) – provoz pily a sušárny.
01. 03. 2013: DŮM BAREV, Přerov (1. roč. MNP: 5 žáků) – míchání barev automatem.
07. 03. 2013: MEOPTA Přerov (3. roč. JM-O: 11 žáků) – provozovny „tmelení“, „vrstvy“.
07. 03. 2013 Stavotech Uherské Hradiště (3. roč. Instalatér: 4 ž.) – nové materiály pro instalatéry.
11. 03. 2013: CESARO Přerov (1. roč. Instalatér: 5 ž.) – předváděcí akce firmy Arcaplast.
22. 03. 2013: CESARO Přerov (3. roč. Instalatér: 6 ž.) – předváděcí akce firmy Arcaplast.
26. 03. 2013: MEOPTA Přerov (1. roč. MS: 17 žáků) – seznámení s provozem.
27. 03. 2013: SŠ gastronomie a služeb, Šířava 7, Přerov (1. roč. SUS: 6 ž.) – ukázky soutěže K–Č.
03. 04. 2013: CESARO Přerov (3. roč. Instalatér: 5 ž.) – odtahy spalin Almera.
03. 04. 2013: CESARO Přerov (3. roč. Instalatér: 5 ž.) – odtahy spalin Almera.
05. 04. 2013 „Autosalon“ - Brno: (1. + 3. roč. Automechanik: 15 +8 žáků., 1. roč.SM: 3 žáci).
Stavotech Olomouc: 05. 04. 2013 (11 žáků oboru Tesař, 10 žáků oboru Instalatér, 5 žáků oboru MNP,
7 žáků oboru Zedník) – v rámci stavebního veletrhu zhlédli prezentace firem, získali nové poznatky.
08. 04. 2013: IVAR Přerov (1. roč. Instalatér: 6 ž.) – seznámení se s výrobky firmy IVAR.
09. 04. 2013: Stavba Přerov (2. roč. Tesař: 5 ž.) – stavba lešení a jeho ukotvení.
11. 04. 2013: BVV Brno (8 žáků oboru Instalatér) – možnosti výroby, dodávek a měření tepla.
27. 04. 2013: Lesopark, Přerov (1. roč. Tesař: 10 žáků) – rozeznávání druhů stromů v přírodě.
Duben – květen: všichni žáci oborů O, JM – O, MS, Z, OK navštívili výstavu: „Meopta 80“
o historii optického průmyslu v Přerově v Muzeu J. A. Komenského.
10. 05. 2013: Park Michalov (1. roč. Tesař: 5 žáků) – rozeznávání listnatých stromů.
21. 05. 2013: Hlučín: II. setkání žáků oborů malířských a natěračských pod patronací Cechu malířů a
starosty města se spoluorganizátorem: OU a Praktická škola Hlučín. 11 dvoučlenných družstev pracovalo
na zadaném úkolu a volném tématu přímo na hlavním náměstí města a přispělo tak k propagaci tohoto
řemesla a školy. Zúčastnili se žáci 1. ročníku MNP: Michal ZAORAL, Dominik SKLENÁŘ (+ UOV
Josef Pospíšil jako pedagogický doprovod a instruktor).
24. 05. 2013: Chropyňská strojírna (3. roč. MS + 2. roč. Z: 15 žáků).
04. 06. 2013: Meopta Přerov (2. roč.: O: 10 žáků).
06. 06. 2013: Meopta Přerov (2. roč.: JM - O: 8 žáků).
06. 06. 2013: Meopta Přerov (1. roč.: O: 13 žáků).
07. 06. 2013: PÍSEMNÉ ZÁVĚREČNÉ ZKOUŠKY.
10. až 12. 06. 2013: PRAKTICKÉ ZÁVĚREČNÉ ZKOUŠKY Z ODBORNÉHO VÝCVIKU.
12. 06. 2013: Dům barev Přerov: (1. roč. Zedník: 5 žáků) - prezentace firem Jub, Graco, Flex.
14. 06. 2013: Výstava: „Postav dům, zařiď byt“ (2. roč.: Zedník: 7 žáků, MNP 6 žáků).
19. 06. 2013 Meopta Přerov (2. roč. O + JM – O: 15 žáků).
18. – 21. 06. 2013: ÚSTNÍ ZÁVĚREČNÉ ZKOUŠKY.
21. 06. 2013: Setkání absolventů strojírenských oborů se zástupci firem a HK, slavnostní předání jim
výučních listů a certifikátů, nabídka zaměstnání. Informace o počtech žáků. Beseda.
Download

Střední škola technická, Přerov, Kouřílkova 8 Výroční zpráva o