Celoživotní vzdělávání
Pedagogická fakulta
Ostravská univerzita v Ostravě
…Vaše cesta ke vzdělání!
Organizace CŽV PdF
1.
2.
3.
4.
Placené kombinované studium dle
akreditovaných bakalářských a
magisterských programů
Činnost a nabídka Centra dalšího
vzdělávání PdF
Univerzita třetího věku
Jiná nabídka
1. Kombinované studium dle akreditovaných
bakalářských a magisterských programů
Katedra
pedagogiky primárního a
alternativního vzdělávání
 Učitelství
1. stupně základní školy
 Učitelství
mateřské školy
1. Kombinované studium dle akreditovaných
bakalářských a magisterských programů
Katedra
pedagogiky a andragogiky
Andragogika – bakalářské studium
1. Kombinované studium dle akreditovaných
bakalářských a magisterských programů
Katedra
sociální pedagogiky
 Sociální
pedagogika - prevence a resocializace,
bakalářské studium
 Sociální
pedagogika - prevence a resocializace,
navazující magisterské studium
1. Kombinované studium dle akreditovaných
bakalářských a magisterských programů
Katedra
speciální pedagogiky
 Speciální
pedagogika, bakalářské studium
 Speciální
pedagogika, navazující magisterské
studium
1. Kombinované studium dle akreditovaných
bakalářských a magisterských programů
Katedra
technické a pracovní výchovy
 Učitelství odborných
předmětů - specializace
obchod a služby, bakalářské studium
 Učitelství odborných předmětů - specializace
obchod a služby, magisterské studium
1. Kombinované studium dle akreditovaných
bakalářských a magisterských programů
Katedra
informačních a komunikačních
technologií
 Informační
technologie ve vzdělávání –
bakalářské studium
 Informační technologie ve vzdělávání –
magisterské studium
2. Činnost a nabídka Centra dalšího
vzdělávání PdF
Zabezpečuje v rámci celoživotního vzdělávání
realizovaného PdF OU:
další vzdělávání pedagogických pracovníků dle
zákona 563/2004 Sb.,o pedagogických
pracovnících…, v platném znění, a vyhlášky
317/2005 Sb., o DVPP…, v platném znění
2. Činnost a nabídka Centra dalšího vzdělávání
PdF
 Koordinuje
nabídku studijních programů
 Zajišťuje jejich akreditaci
 Realizuje studia ve spolupráci s odbornými
katedrami
 Zajišťuje mimořádné finanční zdroje
projektovou činností
 Podílí se na výzkumné a publikační činnosti
2. Činnost a nabídka Centra dalšího
vzdělávání PdF
1. Studium pro splnění kvalifikačních předpokladů:
1.1 Studium v oblasti pedagogický věd a studium pedagogiky
1.1.1 pro učitele středních škol a 2. stupně ZŠ (PS-USŠ, ZŠ)
1.1.2 pro učitele uměleckých odborných předmětů v základní umělecké škole,
konzervatoři a střední odborné škole (PS-UUOP)
1.1.3 pro učitele praktického vyučování a učitele odborného výcviku (PS-UPV a
UOV)
1.1.4 pro vychovatele a pedagogy volného času (PS-Vy)
1.1.5 speciální pedagogiky pro učitele praktického vyučování, odborného
výcviku a vychovatele (PS-SpPe)

2. Činnost a nabídka Centra dalšího
vzdělávání PdF
1.2 Studium k rozšíření odborné kvalifikace
1.2.1 Rozšiřující jazykové studium pro učitele 1. stupně ZŠ - jazyk
anglický (JA)
1.2.2 Rozšiřující studium speciální pedagogiky pro absolventy
vysokých škol učitelského směru nebo jiné VŠ s pedagogickým
studiem
2. Činnost a nabídka Centra dalšího
vzdělávání PdF

2 Studium ke splnění dalších kvalifikačních předpokladů
2.1 Studium pro vedoucí pedagogické pracovníky – školský
management (ŠM)
2.2 Studium pro výchovné poradce ZŠ a SŠ (VP)
2.3 Specializační studium - Prevence sociálně patologických jevů
(PSPJ)
2. Činnost a nabídka Centra dalšího
vzdělávání PdF
3 Průběžné vzdělávání
3.1 Teorie a praxe školského managementu
3.2 Právo ve školství
3.3 Ekonomika a finanční management
3.4 Řízení pedagogického procesu
3.5 Vedení lidí
3.6 Člověk a svět práce – průřezové téma školního vzdělávacího
programu
3.7 Člověk a životní prostředí - průřezové téma ŠVP

3. Univerzita třetího věku
 Je nabízena
prostřednictvím CDV:
 British Studies - Cestování po britských ostrovech
napříč stoletími
Garantuje Centrum jazykové přípravy PdF
 Český jazyk a literatura v
minulosti a dnes
Garantuje Katedra českého jazyka a literatury s
didaktikou
4. Jiná nabídka
 Katedra tělesné výchovy






Doškolovací instruktorský lyžařský kurz - pro pedagogické
pracovníky
Doškolovací kurz školního snowboardingu
Instruktorský kurz snowboardingu
Instruktorský kurz snowboardingu - mimo DVPP
Instruktorský lyžařský kurz - pro pedagogické pracovníky
Instruktorský lyžařský kurz - mimo DVPP
4. Jiná nabídka
 Katedra českého
jazyka a literatury s didaktikou
 Praktická zkouška
z českého jazyka
Kontakty
CDV PdF OU sídlí v Ostravě – Maránských Horách, ulice Fr.
Šrámka 3
 Ředitel: PaedDr. Tomáš Bouda, [email protected], tel.
597092697
 Sekretariát: Ludmila Němcová, [email protected], tel.
597092698, Mgr. Marie Marek, [email protected], tel.
597094019
 U3V: Bc.Filip Goszler, [email protected], tel. 597094017

PdF OU –budova S; sídlo CDV:
ul. Fr. Šrámka 3, Ostrava – Mariánské Hory
http://www.osu.cz/index.php?kategorie=57&id=
2900&budova=15
Učebny CDV:
č. 201, č. 202 – budova SD
202
201
Download

Celoživotní vzdělávání na Pedagogické fakultě OU