Přehled předložených projektových žádostí ve Výzvě 17 a stav procesu hodnocení
Výše alokace Výzvy 17 (SF 85 %)
SF 85 % při vyhlášení
650 000 000,00
Navýšení - volné prostředky (schválení ŘO IOP)
844 056 081,00
Aktuální výše Výzvy 17
1 494 056 081,00
Pořadí
Termín přijetí
projektové žádosti
1
2.6.2014
(13:30 hod)
Realizace technologického centra pro provoz
Národního centra kybernetické bezpečnosti
2
3.6.2014
(10:55) hod
Modernizace komunikační infrastruktury-Krajské Krajské ředitelství policie Ústeckého
ředitelství policie Ústeckého kraje
kraje
Doporučen k financování
3
4.6.2014
(10:20 hod)
Server pro modernizaci clusteru FN HK
Fakultní nemocnice Hradec Králové
Doporučen k financování
4
5.6.2014
(10:25 hod)
Modernizace komunikační infrastruktury
Ministerstva vnitra
Ministerstvo vnitra
Doporučen k financování
5
5.6.2014
(10:30 hod)
Modernizace elektronického systému stávajícího
Moravské zemské muzeum
státního registru CES
Doporučen k financování
6
5.6.2014
(11:10 hod)
Modernizace komunikační infrastruktury (MKI) Krajské ředitelství policie Plzeňského kraje
Krajské ředitelství policie Plzeňského
kraje
Doporučen k financování
7
5.6.2014
(11:35 hod)
Nová koncepce pro datová úložiště MPO 2015+
Ministerstvo průmyslu a obchodu
Doporučen k financování
8
5.6.2014
(12:40 hod)
Krajské ředitelství policie
Královéhradeckého kraje
Doporučen k financování
9
5.6.2014
(13:00 hod)
Moravský zemský archiv v Brně
Doporučen k financování
10
5.6.2014
(15:05 hod)
Vybudování komunikační infrastruktury v
objektech KŘP Khk, Náchod, Husovo nám. 698 a
P. Velikého 639
Dobudování komunikační infrastruktury,SW na
zpřístupnění archiválií a propojení s exist.
Systémy
Implementace odborného informačního systému
SVS
Státní veterinární správa
Podmínečně doporučen k financování
11
5.6.2014
(16:40 hod)
Operační řízení útvarů Policie ČR s celostátní
působností
Ministerstvo vnitra
Doporučen k financování
12
5.6.2014
(16:40 hod)
Sjednocení technologické platformy Policie ČR
Ministerstvo vnitra
Doporučen k financování
13
6.6.2014
(9:05 hod)
Vybudování a provoz komunikační infrastruktury
Ministerstvo zemědělství
MZe - AgriBus
Projektová žádost stažena žadatelem
14
6.6.2014
(9:10 hod)
Navazující agendové registry Ministerstva
zdravotnictví
Koordinační středisko pro resortní
zdravotnické informační systémy
Podmínečně doporučen k financování
15
6.6.2014
(9:10 hod)
Zajištění kybernetické bezpečnosti resortních IS
a komunikační infrastruktury
Koordinační středisko pro resortní
zdravotnické informační systémy
Doporučen k financování
16
6.6.2014
(9:20 hod)
Digitalizace fondů NPÚ
Národní památkový ústav
Doporučen k financování
17
6.6.2014
(9.20 hod)
Památkový katalog (Informační systém evidence
Národní památkový ústav
památek ve vazbě na RUIAN)
Výběrová komise - říjen 2014
18
6.6.2014
(9.35 hod)
Pořízení leteckých senzorů pro Informační
systém zeměměřictví ČR a Geoportál ČÚZK
Zeměměřický úřad
Doporučen k financování
19
6.6.2014
(9.50 hod)
Zefektivnění zpřístupňování archiválií
Státní oblastní archiv v Litoměřicích
Výběrová komise - říjen 2014
20
6.6.2014
(10.00 hod)
Záložní informační centrum GŘC
Generální ředitelství cel
Výběrová komise - říjen 2014
21
6.6.2014
(10.00 hod)
Rozvoj elektronické spisové služby Celní správy
ČR
Generální ředitelství cel
Výběrová komise - říjen 2014
22
6.6.2014
(10.10 hod)
Mobilní bezpečná platforma Policie ČR
Ministerstvo vnitra
Výběrová komise - říjen 2014
23
6.6.2014
(10.10 hod)
Zabezpečení dat a komunikační infrastruktury
Policie ČR
Ministerstvo vnitra
Výběrová komise - říjen 2014
24
6.6.2014
(11.30 hod)
25
6.6.2014
(11.40 hod)
26
6.6.2014
(12.05 hod)
27
Název projektu
Poskytování služeb UPM občanovi
prostřednictvím moderních informačních a
komunikačních technologií
REVITALIZACE KOMUNIKAČNÍ
INFRASTRUKTURY & RACIONALIZACE
SPRÁVY MUZEA UMĚNÍ
Žadatel
Národní bezpečnostní úřad
Výstupy z procesu hodnocení
Doporučen k financování
Umělockoprůmyslové muzeum Praha Výběrová komise - říjen 2014
Moravská galerie v Brně
Administrace projektu pozastavena *
MORIS - Modulární registr pro informační
systémy
Správa základních registrů
Projektová žádost stažena žadatelem
6.6.2014
(12.10 hod)
Servisní platforma eGovernmentu (DC)
Ministerstvo vnitra
Administrace projektu pozastavena *
28
6.6.2014
(12.10 hod)
Informační systém pro pasportizaci majetku
Vojenské nemocnice Brno p.o.
Vojenská nemocnice Brno
Administrace projektu pozastavena *
29
6.6.2014
(12.10 hod)
Bezpečnostní centrum SOCCR
Ministerstvo vnitra
Administrace projektu pozastavena *
30
6.6.2014
(12.30 hod)
Elektronická spisová služba Státního oblastního
archivu v Praze
Státní oblastní archiv v Praze
Administrace projektu pozastavena *
31
6.6.2014
(12.50 hod)
Systém technických a patentových informací
(TaPIS)
Úřad průmyslového vlastnictví
Administrace projektu pozastavena *
32
6.6.2014
(13.00 hod)
Kompletace rozhlasového a televizního vysílání
Národní knihovna České republiky
Administrace projektu pozastavena *
33
6.6.2014
(13.00 hod)
Rozšíření Národní digitální knihovny
Národní knihovna ČR
Administrace projektu pozastavena *
34
6.6.2014
(13.00 hod)
Národní digitální knihovna - Správa a ochrana
knižního fondu
Národní knihovna ČR
Administrace projektu pozastavena *
35
6.6.2014
(13.10 hod)
Digitalizace sbírky Valašského muzea v přírodě Valašské muzeum v přírodě v
pro Badatelské a dokumentační centrum muzea Rožnově pod Radhoštěm
36
6.6.2014
(13.20 hod)
37
6.6.2014
(13.35 hod)
38
6.6.2014
(13.55 hod)
Zajištění kybernetické bezpečnosti informačních
systémů v resortu životního prostředí
Rozvoj evidencí ABS pomocí přepisu kartotéky
osobních evidenčních karet a archivních
pomůcek
Projekt vybudování informačního systému pro
aplikační podporu agendy IRZ
39
6.6.2014
(13.55 hod)
40
6.6.2014
(14.00 hod)
Administrace projektu pozastavena *
Ministerstvo životního prostředí
Administrace projektu pozastavena *
Ústav pro studium totalitních režimů
Administrace projektu pozastavena *
Ministerstvo životního prostředí
Administrace projektu pozastavena *
Projekt vybudování informačního systému pro
aplikační podporu agend EIA a SEA
Ministerstvo životního prostředí
Administrace projektu pozastavena *
DANTE - digitální obsah NTM
Národní technické muzeum
Administrace projektu pozastavena *
údaje k 15.10.2014
* poznámka: Administrace projektu dočasně pozastavena, v případě nevyčerpání alokace Výzvy 17 budou prostředky nabídnuty dalším projektům v pořadí
Download

Přehled předložených projektových žádostí ve Výzvě 17 a stav