Vestavný termostat
Built-in wall thermostat
Art.
9575T
Elektromechanický pokojový termostat na stìnu.
Built-in wall mounted mechanical room
thermostat.
Termostaty Tiemme nabízí nejlepší øešení pro øízení
teploty v místnostech.
Termostat musí být instalován pøibližnì 150 cm od
podlahy, na vnitøní stìnì mimo prùvan a pøímé tepelné
záøení z jiných zdrojù.
Termostat musí být instalován kvalifikovanou firmou,
která je oprávnìna montovat podobná zaøízení. Pokud je
pøístroj namontován na kovové povrchy, ujistìte se, že je
øádnì uzemnìn.
Rozmìry
Dimensions
Schéma zapojení
Electrical wiring
COPYRIGHT
Technická specifikace
Technical Features
Volnì montovatelný jednopólový termostat.
Free mounted non-electric single-pole thermostat
Rozpìtí teplot:
Setting range:
+5/+30°C
Teplotní diference:
Differential:
<=1K
Spínací napìtí:
Capacity of the contacts:
16(2.5)A 250V
Tepelný sklon:
Thermal gradient:
1K/15min.
Snímací element:
Sensitive element:
Paroplynový expanzní snímaè
Vapour expansion lung
Tøída zaøízení:
Protection against shock:
I
Stupeò ochrany:
Degree of protection:
IP20
Typ akce:
Type of action:
1B
Støíbøené kontakty 1000/1000
Silver contacts 1000/1000
Jistiè nebo pøepínaè:
Break or switching contacts:
Úroveò zneèištìní zaøízení:
Pollution level of the device:
Stupeò zneèištìní 2
Degree of pollution 2
Jmenovité impulsní výdržné napìtí:
Rated pulsanting voltage:
4kV
TIEMME Raccorderie S.p.A. si riserva di apportare modifiche in qualsiasi momento senza preavviso.
TIEMME Raccorderie S.p.A.reserves the right to modify contents inany time without prior advise.
È vietata qualsiasi forma di riproduzione, se non autorizzata.
Is forbidden any reproduction unless under TIEMME autorization
The thermostats Tiemme offer a very good solution for
the rooms heating control.
The thermostat shall be installed 150cm far from the
floor, on an inside wall and protect from any cooling or
heating source.
The thermostat shall be installed by qualified personelas
shown in instruction supplied with the good. When the
thermostat is installed on metallic surfaces, be sure the
surface is well grounded.
www.tiemme.com
TIEMME Raccorderie S.p.A.
Via Cavallera 6/A (Loc. Barco) - 25045 Castegnato (Bs) - Italy
Tel +39 030 2142211 R.A. - Fax +39 030 2142206
[email protected] - www.tiemme.com
©TIEMME Raccorderie S.p.A. 9575T Rev. B 11-09
1/1
Download

TM9575 - Tiemme