SO
LU
TI
IP
ON
C
S
Produktový katalog
Industrial SYSTEMS & Solutions
Produktový katalog
Industrial systems & solutions
Obsah
Produkty ELVAC IPC s.r.o.,
a ELVAC SOLUTIONS s.r.o. Redundantní napájecí zdroj RPS II
35
3
RPS II – frame
37
Jednotky RTU pro řízení a sběr dat
5
RPS II – vstupní napájecí moduly
38
GSM RTU 2 – komunikační jednotka
pro sběr stavových informací a dat 8
RTU 2.7 – komunikační jednotka
pro sběr stavových informací a dat
9
RTU 4 – komunikační jednotka
pro sběr stavových informací a dat
RTU BB – jednotka pro monitorování
provozních parametrů kritických zařízení
10
11
RPS II – výstupní napájecí moduly
39
RPS II – diagnostická karta
40
RPS II – výstupní moduly speciální
41
RPS II – MOD BATT
41
RPS II – příslušenství
42
SW podpora RTU a RPS II
44
Komunikační centrum RTU
45
RTU změnové centrum
46
RTU 7.2 – komunikační jednotka
s integrovaným měřením 3f proudů
12
Grafický prohlížeč záznamů
47
RTU7M – šasi se sběrnicí
13
RTU RS232 tunel 48
RTU7M – napájecí moduly
14
RTU7M – komunikační moduly 15
Speciální karty a moduly
49
RTU7M – komunikační moduly pro externí zařízení
16
GSM modem EC-GMGR/DIN
50
RTU7M – digitální vstupy (DI)
17
MPC cards – monitorovací karty pro PC
51
GPSTime – synchronizace času v PC pomocí GPS
52
Systém infoPanels
53
InfoPanels Control Unit
58
InfoPanels Control Unit Single
58
InfoPanels Control Unit Multi
58
InfoPanels zobrazovače – vnitřní
59
InfoPanels zobrazovače – venkovní
62
RTU7M – digitální výstupy (DO)
19
RTU7M – analogové vstupy, přímá měření
20
RTU7M – analogové vstupy, nepřímá měření
21
RTU7M – HMI
23
RTU7M – SIG-D
23
RTU7M – firmware
24
RTU M3Z – modul pro měření
a vyhodnocení 3f proudů
26
InfoPanels display units – industrial
62
RTU ext10 – modul rozšíření o 10 binárních vstupů
27
Zobrazovací multipanely – EC Telewall
63
Příslušenství k RTU jednotkám
28
TeleWall – příklady provedení
65
Systém MCS II
29
EC TeleWall Lite
66
VANA MCSII (CASE)
31
Aplikační balíčky
67
Modul řídicího procesoru MAS900
31
CitectSCADA NetMON
69
Modul reléových výstupů REL900
32
CitectSCADA ProdMON
70
Modul binárních vstupů BIN 900
32
CitectSCADA Energ
72
Modul měření a analýzy střídavých veličin ADUI56
33
GWMon Lite – jednoduchý monitorovací systém
73
Modul měření stejnosměrných veličin DCUI900
34
Monitorovací systémy pro ekologii – EmisePro
75
Modul napájecího zdroje PWR
34
< 2 >
w w w.el vac.eu
w w w.el vac.eu
< 3 >
Produkty ELVAC IPC
a ELVAC SOLUTIONS
Produkty ELVAC IPC s.r.o.,
a ELVAC SOLUTIONS s.r.o.
< 4 >
Produkty ELVAC IPC
a ELVAC SOLUTIONS
Produkty ELVAC IPC s.r.o.,
a ELVAC SOLUTIONS s.r.o.
Vývoj a výroba vlastních produktů ve
společnosti ELVAC IPC s.r.o.
balíku MS Visual Studio, databázoví inženýři, grafici, webdesigneři a dokumentační administrativa
pak doplňují tým ve schopný a ve většině případů
soběstačný celek. Pokročilé dokumentační i testovací postupy eliminují riziko vzniku chyb a jsou
zárukou snadného budoucího rozvoje vyvinutých
produktů. Těsná vazba na vývojové a realizační zázemí
společnosti ELVAC IPC s.r.o., pak umožňuje oběma
společnostem uvádět na trh kvalitní produkty na vysoké technické úrovni po stránce HW i SW řešení.
Společnost ELVAC IPC s.r.o., je dlouholetým výrobcem průmyslových PC a dodavatelem průmyslových
komunikačních technologií, jejichž komponenty
převážně importuje od osvědčených zahraničních
partnerů. Na tuto činnost navázaly nedlouho po
založení firmy také vývoj a výroba vlastních specifických produktů, kterými jsou zejména řídicí systémy
Technická podpora a zakázkový vývoj
Ke všem dodávaným výrobkům je zajišťována komplexní technická i aplikační podpora za přispění pracovníků, kteří se přímo účastnili na jejich vývoji.
Tímto je zaručeno maximální možné využití vlastností
produktu ze strany zákazníka a zároveň těsná zpětná
vazba směrem k dalšímu vývoji, kdy poznatky z praxe
míří nejbližší možnou cestou do produkce.
pro energetiku, speciální prvky a příslušenství
k řídicím a telekomunikačním sestavám, jednotky pro
vzdálené monitorování strojů a technologií, obslužný
a komunikační SW pro tyto výrobky a v neposlední řadě
také sestavy distribuovaných informačních displejů
s plasmovými a LCD displeji, které nacházejí uplatnění
v široké škále aplikací i mimo oblast průmyslu.
Existující v ý vojové zázemí umožňuje navrhovat
a uvádět na trh kompletní elektronická zařízení, kdy je
na vysoké profesionální úrovni zajištěn návrh elektronických i mechanických částí, na což těsně navazuje
vývoj FW i uživatelského SW. Vlastní výrobní zázemí
firmy spolu s pečlivě vybranými subdodavateli, propracovanými testovacími i zahořovacími procesy a navazující nekompromisní výstupní kontrolou je posléze
zárukou vysoké kvality dodávaných výrobků.
Pokud si to konkrétní zadání vyžádá, jsme připraveni
upravit vlastnosti standardního výrobku, případně
vyvinout zcela nový produkt přesně podle potřeb
zákazníka. Při tomto vývoji uplatňujeme v maximální
možné míře osvědčené HW i SW moduly, což vede
k dosažení vysoké spolehlivosti a úspoře nákladů.
Vývoj SW produktů a řešení ve
společnosti ELVAC SOLUTIONS s.r.o.
Kromě samostatných vývojových aktivit na poli
zakázkov ých SW řešení a služeb spolupracuje
společnost ELVAC SOLUTIONS s.r.o., intenzivně
se společností ELVAC IPC s.r.o., na vývoji několika
společných produktových řad a typových řešení,
zejména v oblasti distribuovaných informačních
systémů a monitorovacích a ovládacích systémů.
Při vývoji SW podle potřeby vzájemně spolupracuje
několik skupin specialistů. Jedna je zaměřena na
tvorbu aplikací v prostředí osvědčeného systému
CitectSCADA, další skupina využívá prostředků
w w w.el vac.eu
< 5 >
Jednotky RTU
pro řízení a sběr dat
Jednotky RTU pro řízení a sběr dat
< 6 >
Jednotky RTU
pro řízení a sběr dat
Jednotky RTU pro řízení a sběr dat
Řada jednotek distribuovaných vstupů a výstupů, dnes
označovaná jednoduše „RTU“, což je vlastně obecná
zkratka pro označení Remote Terminal Unit, vznikla
zkrácením původního označení prvních výrobků
této řady „GSM RTU“. Jak již tento název napovídá,
byly tyto první jednotky určeny pro komunikaci přes
mobilní sítě GSM. Výměnou komunikačního rozhraní
za Ethernetový modul 10/100Mb/s vznikla modifikace
označovaná „NET RTU“, avšak již nedlouho poté
bylo jasné, že komunikační možnosti mohou snadno
obsáhnout mnohá další komunikační rozhraní.
Plánované modulární jednotky již nebylo možno
v okamžiku výroby podle rozhraní označit, neboť
uživatelskou výměnou modulu by se vlastně měnilo
označení výrobku, tudíž u nových typů došlo ke
zkrácení názvu na obecné označení „RTU“. Pokud tedy
hledáte vhodné RTU pro vaši aplikaci, naše „RTU“ jsou
jistě tou správnou volbou.
Vlastnosti
První verze jednotek RTU byly pevně vybaveny omezeným
počtem digitálních vstupů a výstupů, avšak s možností perspektivního napojení na další zařízení prostřednictvím vyvedených komunikačních linek. Již tyto základní výrobky však
integrovaly tak důležité vlastnosti jako je zálohované napáVerze vybavené vstupy pro přímé měření napětí a proudů
v třífázových rozvodných soustavách jsou primárně určeny
pro nasazení v energetice a integrují v sobě sofistikované
funkce ochran i automatik opětovného zapnutí. Programovatelné komunikační moduly pak umožňují snadné napojení libovolných zařízení vybavených komunikačními linkami
za účelem jejich dálkového monitorování a řízení či sběru
dat. V takovém případě se jednotka RTU stává odolným
a spolehlivým komunikačním koncentrátorem.









Architektura



Jednotky RTU jsou založeny na spolehlivé platformě jednočipových mikrokontrolérů, které při nízké spotřebě a tepelném vyzařování poskytují dostatečný výkon pro tento typ
zařízení. Kompaktní jednotky jsou rozčleněny do dvou částí,
z nichž základní deska se stará o obsluhu vstupů a výstupů
i řízení napájení, osazený komunikační modul pak podle
typu rozhraní přenáší data do dalších systémů. Aby byla
zajištěna maximální bezpečnost ovládání, je spínání výstupních relé kontrolováno pomocným procesorem a k akci
dojde pouze při souhlasném vyhodnocení povelu v souladu s hlavním CPU. Modulární jednotky využívají „semimultiprocesorové“ řešení, kdy lze v nabídce najít jak pasivní
moduly tvořící pouze rozhraní k IO portům hlavního procesoru, tak také moduly s vlastním procesorem, které se zbytkem jednotky komunikují po datové sběrnici. Tato vnitřní
datová sběrnice je přes oddělovač vyvedena ven v podobě
linky RS-485, na kterou je možno dále napojit externí moduly a podřízené RTU jednotky (ve slave módu). Z pohledu
aplikace pak není podstatné, jestli je funkce poskytována








jení z akumulátoru, měření napájecích napětí a vnitřní i vnější
teploty. Důležitou vlastností, která umožnila nasazení těchto
výrobků v energetice, je jistě důsledné galvanické oddělení
vstupů a výstupů, které zpravidla dosahuje elektrické pevnosti větší než 4 kV. Nově vznikající typy jednotek pak přidaly další důležité vlastnosti v oblasti měření, komunikace
i automatického vyhodnocení údajů. Současné jednotky
RTU již nejsou jen distribuovanými vstupy a výstupy – jedná
se o inteligentní měřicí a komunikační body, které dokáží
libovolným způsobem komunikovat s nadřízenými systémy,
monitorovanými zařízeními i mezi sebou navzájem.
w w w.el vac.eu
< 7 >
<< << << << << << << << << <<
modulem zasunutým do sběrnice nebo ekvivalentním
typem externího modulu. Kompaktní jednotky podporují
stejný způsob rozšiřování, pouze s tím rozdílem, že tato datová sběrnice se nevyužívá pro připojení vnitřních periferií.
Uvedená smíšená koncepce modulárních jednotek nabízí
cenově i technicky efektivní řešení pro široký rozsah aplikací, od malých sestav s jednoduchým uspořádáním IO až
po komplexní podsítě sběru dat a řízení čítající desítky RTU
jednotek napojených ve stromové architektuře na jednotku
centrální, která sama ve svých pozicích nese inteligentní
moduly s vlastním výpočetním výkonem.
Vzdálená diagnostika a servis
Jak již bylo zmíněno dříve, první jednotky RTU byly určeny
pro vzdálenou bezdrátovou komunikaci prostřednictvím
GSM přenosů. Tento typ aplikací je specifický často obtížnou fyzickou dostupností místa instalace (velká vzdálenost,
nepřístupný terén) spolu s velkým počtem osazených míst.
I z těchto důvodů jsou na spolehlivost takto používaných
zařízení kladeny vysoké nároky – spolehlivost sama však
mnohdy neznamená, že nikdy nebude potřeba danou lokalitu navštívit a provést zde servisní úkony spojené s případnou rekonfigurací systému, rozšířením jeho funkcí apod. Pro
tyto účely je nezbytnou vlastností možnost vzdálené správy,
diagnostiky, rekonfigurace a upgrade programového vybavení. Všechny tyto požadavky RTU jednotky beze zbytku
splňují, což je předurčuje k nasazení v mnoha kritických
aplikacích s širokou územní působností.
Oblasti nasazení
Obecné technické parametry jednotek umožňují jejich použití v libovolné oblasti spojené s monitorováním, řízením
a sběrem dat. Díky některým specifickým vlastnostem
a modulům pak ve vybraných oborech výrazně převyšují
svou užitnou hodnotou běžné obecné jednotky pro vzdálený sběr dat a ovládání.
Jednou z nejvýznamnějších oblastí je energetika a navazující odvětví, kde díky přímým třífázovým měřením napětí,
proudů a odvozených veličin ve spojení s integrovanými
funkcemi ochran a opakovaného zapínání nabízejí řešení
„all-in-one box“ pro monitorování a řízení rozvodných sítí.
Galvanické oddělení s vysokou elektrickou pevností, digitální vstupy s počítáním impulsů, měřením jejich periody
a časovou filtrací zákmitů pak umožňují snadné a rychlé
napojení na měřidla spotřeby (elektroměry, průtokoměry)
nejen v elektroenergetice, ale také v plynárenství, vodárenství apod. Dobré komunikační schopnosti, integrované
měření teplot, zálohované napájení a další standardní vlastnosti jednotek RTU pak vybízejí k nasazení do role monitorovacího systému a komunikační brány pro široké spektrum
zařízení a technologií napříč průmyslem, dopravou či automatizací budov.
< 8 >
w w w.el vac.eu
Jednotky RTU
pro řízení a sběr dat
Jednotky RTU pro řízení a sběr dat
Jednotky RTU
pro řízení a sběr dat
Jednotky RTU pro řízení a sběr dat
GSM RTU 2 – komunikační jednotka
pro sběr stavových informací a dat
Popis jednotky
Základní vlastnosti
Jednotka je určena pro rozsáhlé monitorovací a řídicí systémy, například v oblasti dispečerského řízení. Disponuje
binárními vstupy, výstupy a dvěma komunikačními porty
RS-232. Pro komunikaci se vzdálenou jednotkou, počítačem nebo s řídicím serverem využívá jednotka službu
GSM/GPRS. Procesor zpracovává vstupy a požadavky
na výstupy, provádí filtraci analogových a binárních signálů. Parametry a data lze ukládat za provozu do EEPROM
a FLASH pamětí. Parametrizaci a také update nebo upgrade FW (SW) lze provádět dálkově přes GSM/GPRS.
Jednotku lze použít např. pro transparentní přenos dat přes
sériový port a GSM/GPRS síť, pro přenos měření včetně
dat z elektroměrů, pro signalizaci vstupů, překročení teplot
nebo výpadků napětí. Přes sériové porty lze jednotku propojit s dalšími moduly a systémy.
•digitální vstupy, prováděno periodické vyhodnocení a filtrace vstupujících změn signálů
•reléové v ýstupy pro dálkové ovládání, galvanicky
oddělené
•ovládání pomocí SMS zpráv
•dva komunikační porty RS-232, bez řídicích signálů a bez
galvanického oddělení
•signalizace stavů jednotky pomocí LED
•automatizační funkce, např. sepnutí relé v závislosti na
parametrech a vstupech v čase
•záložní napájení externím akumulátorem, dobíjení záložního akumulátoru 12 V
•příjem, vyhodnocení a přenos dat z měřicích přístrojů,
např. z elektroměrů – komunikace s elektroměrem přes
sériový port
•časová informace do jednotky dodávána z nadřazeného
systému (chyba je obvykle max. do +/-1 s)
Informace pro objednání
Objednací kód
Typ. označení
200418100001
GSM RTU 2
Popis
Komunikační jednotka pro
GSM síť
Technická specifikace
Modul
Komunikace do nadřazeného systému
Napájecí napětí
Výkonová spotřeba
Binární vstupy
Binární výstupy
Komunikační rozhraní (rozšíření)
Teplotní čidlo
Záložní napájení
Konektory
Teplotní rozsah
Skladovací teplota
Okolní relativní vlhkost
Krytí
Rozměry
Uchycení
w w w.el vac.eu
GSM RTU 2
GSM/GPRS modul, quad band, tř. 12
18 až 40 V DC, ochrana proti přepětí
2,5 W
8 aktivních/pasivních vstupů 24 V DC, GO 4 kV
4 reléové výstupy, GO 4 kV AC
2× RS-232 (bez řídicích signálů a galvanického oddělení)
interní a externí čidlo, rozsah -55 až +125 °C, přesnost ±0,5 °C od -10 do +85 °C
externí akumulátor 12 V
WAGO 250 V/4 kV/3, 12 A – pólová rozteč 5,08 mm
-20 °C až +55 °C
-30 °C až +75 °C
30 %–95 % RH nekondenzující
IP20
106 × 90 × 58 mm
na DIN 35
< 9 >
RTU 2.7 – komunikační jednotka
pro sběr stavových informací a dat
Popis jednotky
Základní vlastnosti
Jednotka je určena pro rozsáhlé monitorovací, měřicí a řídicí systémy, například v oblasti dispečerského řízení. Disponuje binárními a analogovými vstupy, reléovými výstupy,
dvěma sériovými porty RS-232 a jedním portem RS-485.
Pro komunikaci se vzdálenou jednotkou, počítačem nebo
řídicím serverem využívá jednotka RTU 2.7 síť GSM/GPRS,
LAN/Ethernet, případně port RS-232/485. Výkonný signálový procesor zpracovává vstupy a požadavky na výstupy,
provádí filtraci analogových a binárních signálů, může vykonávat automatizační a další požadované funkce. Pomocný
procesor zajišťuje kontrolní funkce a HW i SW blokování
proti chybnému sepnutí relé. Funkce jednotky lze dálkově
parametrizovat. Parametry a data lze ukládat za provozu do
EEPROM a FLASH pamětí. Parametrizaci jednotky včetně
připojených externích i/o modulů a také update nebo upgrade FW (SW) jednotky lze provádět dálkově. Jednotku lze
použít pro signalizaci stavů DI a AI, ovládání pomocí DO,
signalizaci překročení teplot, výpadků napětí a také pro
transparentní přenos dat ze dvou portů RS-232.
•digitální vstupy, prováděno periodické vyhodnocení a filtrace vstupujících změn signálů
•reléové v ýstupy pro dálkové ovládání, galvanicky
oddělené
•dva komunikační porty RS-232, bez řídicích signálů a bez
galvanického oddělení
•signalizace stavů jednotky pomocí LED
•automatizační funkce, např. sepnutí relé v závislosti na
parametrech a vstupech v čase
•záložní napájení externím akumulátorem, dobíjení záložního akumulátoru 12 V/24 V
•příjem, vyhodnocení a přenos dat z měřicích přístrojů,
např. z elektroměrů – komunikace s elektroměrem přes
sériový port.
•časová informace do jednotky dodávána z nadřazeného
systému (chyba je obvykle max. do ±1 s)
• jednotku lze propojit s moduly přes port RS 485, a tak
lze rozšířit počet vstupů a výstupů, např. lze připojit moduly ext10 (10x DI), M3Z (3× AI), …
•v případě požadavku lze realizovat propojení s dalšími
typy modulů, jednotek a systémů, s HMI terminály atp.
Informace pro objednání
Objednací kód
Typ. označení
200418100002
GSM RTU 2.7
200412101005 NET RTU 2.7
Popis
Komunikační jednotka
pro GSM síť
Komunikační jednotka
pro síť Ethernet
Technická specifikace
Modul
Komunikace do nadřazeného systému
Napájecí napětí
Výkonová spotřeba
Binární vstupy
Binární výstupy
Komunikační rozhraní
Komunikační rozhraní (rozšíření)
Teplotní čidlo
Záložní napájení
Konektory
Teplotní rozsah
Skladovací teplota
Okolní relativní vlhkost
Krytí
Rozměry
Uchycení
NET RTU 2.7
GSM RTU 2.7
10/100BaseT(X), konektor RJ45
GSM/GPRS modul, quad band, tř. 12
18 až 60 V DC, ochrana proti přepětí
2,5 W
16 aktivních/pasivních vstupů 24 nebo 48 V DC, GO 4 kV
4 reléové výstupy, GO 4 kV AC
2× RS-232 (izolace 2 kV AC)
RS-485 (izolace 2 kV AC)
interní a externí čidlo, rozsah -55 až +125 °C, přesnost ±0,5 °C od -10 do +85 °C
externí akumulátor 12 nebo 24 V
RJ-45; MV 253/5,08; WAGO 250 V/4 kV/3, 12 A – pólová rozteč 5,08 mm
-20 °C až +55 °C
-30 °C až +75 °C
30 %–95 % RH nekondenzující
IP20
160 × 90 × 58 mm
na DIN 35
< 1 0 >
w w w.el vac.eu
Jednotky RTU
pro řízení a sběr dat
Jednotky RTU pro řízení a sběr dat
Jednotky RTU
pro řízení a sběr dat
Jednotky RTU pro řízení a sběr dat
RTU 4 – komunikační jednotka
pro sběr stavových informací a dat
Popis jednotky
•jednotku lze propojit s moduly přes port RS 485, a tak lze
rozšířit počet vstupů a výstupů, např. lze připojit moduly
ext10 (10× DI), M3Z (3× AI), …
•v případě požadavku lze realizovat propojení s dalšími
typy modulů, jednotek a systémů, s HMI terminály atp.
Jednotka je určena pro rozsáhlé monitorovací, měřicí a řídicí systémy, například v oblasti dispečerského řízení. Disponuje binárními a analogovými vstupy, binárními výstupy
a komunikačním portem pro připojení externích modulů.
Pro komunikaci se vzdálenou jednotkou, počítačem nebo
s řídicím serverem využívá jednotka GSM RTU 4 síť GSM
(GPRS), jednotka NET RTU 4 síť LAN (Ethernet), případně
port RS-232/485. Výkonný signálový procesor zpracovává
vstupy a požadavky na výstupy, provádí filtraci analogových
a binárních signálů, může vykonávat automatizační a další
požadované funkce. Parametry a data lze ukládat za provozu do EEPROM a FLASH pamětí. Parametrizaci jednotky
včetně připojených externích i/o modulů a také update
nebo upgrade FW (SW) jednotky lze provádět dálkově.
Měření impulsů
Funkce měření impulsů byla prioritně vyvíjena pro měření
spotřeby elektrické energie. Je ji však možno využít i pro
jiná obdobná měření, např. pro měření spotřeby vody nebo
plynu. Jednotka měří na všech binárních vstupech počty
impulsů v čase ¼ hodiny, hodina, měsíc; ¼hodinové hodnoty archivuje. Dále může v parametrizovatelném čase
odesílat okamžitý interval mezi jednotlivými impulsy v milisekundách. Pro tuto funkčnost musí být daný binární vstup
naparametrizován. Doba vzorkování vstupů je 5 ms.
Základní vlastnosti
•digitální vstupy, prováděno periodické vyhodnocení
a filtrace vstupujících změn signálů
•analogové vstupy o rozsahu 0–20 mA DC, prováděno
periodické vyhodnocení a filtrace vstupujících změn
signálů
•reléové v ýstupy pro dálkové ovládání, galvanicky
oddělené
•signalizace stavů jednotky pomocí LED
•automatizační funkce, např. sepnutí relé v závislosti na
parametrech a vstupech v čase
•záložní napájení externím akumulátorem, dobíjení
záložního akumulátoru 12 V
•příjem, vyhodnocení a přenos dat z měřicích přístrojů,
např. z elektroměrů – impulsní vstupy nebo komunikace
s elektroměrem přes sériový port
Technická specifikace
Modul
Komunikace do nadřazeného systému
Napájecí napětí
Výkonová spotřeba
Binární vstupy
Analogové vstupy
Binární výstupy
Komunikační rozhraní (rozšíření)
Teplotní čidlo
Záložní napájení
Konektory
Teplotní rozsah
Skladovací teplota
Okolní relativní vlhkost
Krytí
Rozměry
Uchycení
w w w.el vac.eu
Informace pro objednání
Objednací kód
200418100004
200412101010
Typ. označení
GSM RTU 4
NET RTU 4
Popis
Komunikační jednotka pro GSM síť
Komunikační jednotka pro síť Ethernet
NET RTU 4
GSM RTU 4
10/100BaseT(X), konektor RJ45
GSM/GPRS modul, quad band, tř. 12
18 až 40 V DC, ochrana proti přepětí
2,5 W
16 aktivních/pasivních vstupů 24 nebo 48 V DC, GO 4 kV
7 analogových vstupů, rozsah 0–20 mA DC, přesnost 0,5 %
4 reléové výstupy, GO 4 kV AC
RS-485 (izolace 2 kV AC )
interní a externí čidlo, rozsah -55 až +125 °C, přesnost ±0,5 °C od -10 do +85 °C
externí akumulátor 12 V
CKK 5,08; MV 253/5,08; WAGO 250 V/4 kV/3, 12 A – pólová rozteč 5,08 mm
-20 °C až +55 °C
-30 °C až +75 °C
30 %–95 % RH nekondenzující
IP20
160 × 90 × 58 mm
na DIN 35
< 11 >
RTU BB – jednotka pro monitorování
provozních parametrů kritických zařízení
Popis jednotky
Základní vlastnosti
Jednotka RTU BB technicky vychází z jednotky RTU 4, od
které se odlišuje zejména instalovaným FW, který plní specifické funkce spojené s vyhodnocením a záznamem provozních událostí. Za tímto účelem je rozšířena parametrizace
jednotky o zadání vyhodnocovacích podmínek i následných akcí – jednotka pak kromě uložení záznamu do paměti EEPROM provede také např. sepnutí vybraného relé,
a takto oznámí překročení mezí obsluze nebo přímo zapne
pomocné zařízení schopné kritickou situaci řešit (ventilátor,
bezpečnostní záklopka apod.).
Jelikož se jedná o autonomní provozní monitor bez nutnosti
trvalého připojení na nadřízený systém, jako příslušenství
se dodává také malý terminál s dvouřádkovým LCD displejem, signalizačními LED a několika tlačítky pro interakci
s obsluhou, který se napojuje na komunikační linku RS-485
jednotky RTU BB. Na displeji je možno zobrazit jednak přepočtené aktuální hodnoty měřených veličin, čítačů i binárních vstupů, a dále pak záznamy událostí spolu s údajem,
kdy došlo k překročení provozních parametrů apod.
Uživatelsky je práce s terminálem i komunikace s jednotkou z PC rozdělena do tří úrovní – základní umožňuje
pouze prohlížení aktuálních hodnot a signalizuje přítomnost
alarmů v paměti. Úroveň určená údržbě slouží pro zobrazení provozních záznamů a umožňuje potvrzovat nekritická
překročení provozních podmínek. Nejvyšší úroveň je vyhrazena servisním pracovníkům dodavatele zařízení – zde je
možno prohlížet a potvrzovat všechny záznamy, přičemž
kritická překročení limitů mohou sloužit jako důkaz o porušení záručních podmínek ze strany uživatele, případně také
bezpečnostních předpisů stanovených pro provoz daného
zařízení. Na základě kumulovaných hodnot o celkové době
provozu zařízení, uběhnuté vzdálenosti, celkové zdvižené
hmotnosti apod. lze také určovat servisní intervaly a optimalizovat údržbu cíleně na nejvíc namáhané části strojů.
K jednotce RTU BB se dodává komunikační server a klientská aplikace pro MS Windows, která umožňuje jak trvalý
on-line provoz, tak také off-line stahování dat na notebook
prostřednictvím kříženého ethernetového kabelu/GSM
modemu.
•analogové a digitální vstupy, reléové výstupy – technická
specifikace HW shodná s RTU 4
•terminál s LCD displejem (2 × 16 znaků, výška 5 mm),
LED (alarm) a tlačítky (4× kurzor, +, -, Esc, Enter), komunikace s jednotkou po RS-485
•integrované vyhodnocení, záznamy, dialog s obsluhou
•možnost autonomního provozu s off-line stahováním dat
Typické aplikace
•jeřáby, výtahy a další zdvihací zařízení
•dopravníkové systémy
•kompresory a čerpadla
•technologie pro chlazení a ohřev/vytápění
Informace pro objednání
Objednací kód
200418100010
200412101040
Typ. označení
GSM RTU BB
NET RTU BB
Popis
Provozní monitor pro GSM síť
Provozní monitor pro síť Ethernet
< 1 2 >
w w w.el vac.eu
Jednotky RTU
pro řízení a sběr dat
Jednotky RTU pro řízení a sběr dat
Jednotky RTU
pro řízení a sběr dat
Jednotky RTU pro řízení a sběr dat
RTU 7.2 – komunikační jednotka
s integrovaným měřením 3f proudů
Popis jednotky
•příjem, vyhodnocení a přenos dat z měřicích přístrojů,
např. z elektroměrů – impulsní vstupy nebo komunikace
s elektroměrem přes sériový port
•časová informace do jednotky dodávána z nadřazeného
systému (chyba je obvykle max. do ±1 s)
•jednotku lze propojit s moduly přes port RS 485, a tak lze
rozšířit počet vstupů a výstupů, např. lze připojit moduly
ext10 (10x DI), M3Z (3× AI), …
•v případě požadavku lze realizovat propojení s dalšími
typy modulů, jednotek a systémů, s HMI terminály atp.
Jednotka disponuje binárními a analogovými vstupy, binárními výstupy a komunikačním portem pro připojení externích modulů. Pro komunikaci se vzdálenou jednotkou,
počítačem nebo s řídicím serverem využívá jednotka GSM
RTU 7.2 síť GSM (GPRS), jednotka NET RTU 7.2 síť LAN
(Ethernet), případně port RS-232/485. Výkonný signálový
procesor zpracovává vstupy a požadavky na výstupy, provádí filtraci analogových a binárních signálů, může vykonávat automatizační a další požadované funkce. Parametry
a data lze ukládat za provozu do EEPROM a FLASH pamětí. Parametrizaci jednotky včetně připojených externích
i/o modulů a také update nebo upgrade FW (SW) jednotky
lze provádět dálkově.
Základní vlastnosti
•digitální vstupy, prováděno periodické vyhodnocení a filtrace vstupujících změn signálů
•analogové (AC) vstupy jsou periodicky čteny, vč. zpracování vstupujících hodnot měření, 200x/10 ms (příp. i častěji), kontroly mezí jsou prováděny 1×/10 ms
•změnám (po překročení nastavených časových filtrů)
je přiřazována časová informace s rozlišením na 10 ms,
v případě požadavku lze toto rozlišení snížit, změnit
•analýza měřených hodnot v čase, případně s ukládáním
průběhů, histogramů
•signalizace zemního spojení včetně místa zemního spojení (zemní směrová ochrana)
•automatizační funkce, např. sepnutí relé v závislosti na
parametrech a vstupech v čase
•řízené (udržovací) dobíjení záložního akumulátoru
12 V nebo 24 V, včetně případné korekce hodnoty napětí
v závislosti na teplotě, periodické
testování stavu (kapacity) záložního
Objednací kód
Typ. označení
akumulátoru
200418100006
200412101020
GSM RTU 7.2
NET RTU 7.2
Informace pro objednání
Popis
Komunikační jednotka pro GSM síť
Komunikační jednotka pro síť Ethernet
Technická specifikace
Modul
Komunikace do nadřazeného systému
Napájecí napětí
Výkonová spotřeba
Binární vstupy
Analogové vstupy
Binární výstupy
Komunikační rozhraní (rozšíření)
Teplotní čidlo
Záložní napájení
Konektory
Teplotní rozsah
Skladovací teplota
Okolní relativní vlhkost
Krytí
Rozměry
Uchycení
w w w.el vac.eu
NET RTU 7.2
GSM RTU 7.2
10/100BaseT(X), konektor RJ45
GSM/GPRS modul, quad band, tř. 12
18 až 60 V DC, ochrana proti přepětí
2,5 W
16 aktivních/pasivních vstupů 24 nebo 48 V DC, GO 4 kV
6 proudových vstupů, In = 20 mA AC, přesnost 0,5%, trvalé přetížení 2× In
4 reléové výstupy, GO 4 kV AC
RS-485 (izolace 2 kV AC)
interní a externí čidlo, rozsah -55 až +125 °C, přesnost ±0,5 °C od -10 do +85 °C
externí akumulátor 12 nebo 24 V
CKK 5,08; MV 253/5,08; WAGO 250 V/4 kV/3, 12 A–pólová rozteč 5,08 mm
-20 °C až +55 °C
-30 °C až +75 °C
30 %–95 % RH nekondenzující
IP20
160 × 90 × 58 mm
na DIN 35
< 1 3 >
RTU7M – šasi se sběrnicí
Základní vlastnosti
Sloty, vyhrazené sloty
•šasi se sběrnicí 8 nebo 6 slotů
•klíčované sloty, ochrana proti zasunutí nevhodného modulu do pozice
•výkonný signálový procesor (jádro jednotky RTU7M)
•modularita, možnost snadného rozšíření V/V
•integrované interní teplotní čidlo
•2 interní sériové komunikační linky pro komunikaci s podřízenými moduly
•synchronizační linka
•zálohovaný obvod RTC
•montáž na stěnu nebo do panelu
•EMC/EMI kompatibilita
Následující tabulka je přehledem vyhrazených slotů v šasi
RTU7M-8:
Číslo slotu
1, 2
3
4, 5
5, 6
7, 8
Modul
napájecí modul (dle typu modulu)
komunikační modul
přímé digitální výstupy (dle FW)
přímé digitální vstupy (dle FW)
přímé analogové vstupy
Do slotů 1, 4, 5, 6, 7, 8 lze zasunout jakýkoliv modul nepřímých digitálních vstupů nebo výstupů nebo modul
nepřímých analogových vstupů. Tyto moduly pak jsou samostatnými podřízenými jednotkami s vlastním procesorem
a samotná jednotka pro ně slouží jako komunikační most
s nadřazeným systémem.
Jednotka je osazena velice přesným, teplotně kompenzovaným obvodem reálného času se zálohováním. Časová synchronizace jednotky je možná ze serveru nebo přes modul
s GPS přijímačem. Časová synchronizace podřízených
jednotek je pak prováděna pomocí synchronizační linky na
sběrnici.
Teplota v šasi je měřena interním teplotním čidlem. Rozsah
měření je -55 °C až 125 °C, s přesností ±0,5 °C v rozsahu
-10 °C až 85 °C.
Jednotka je vybavena univerzálními montážními úchyty pro
instalaci jak na stěnu rozváděče, tak do montážního otvoru
(přední nebo zadní montážní úchyty).
Popis jednotky
V šasi je osazena osmislotová sběrnice se signálovým procesorem, která tvoří jádro jednotky RTU7M.
Některé sloty jsou univerzální, do některých je možno zasunout jen jeden nebo několik typů modulů (zásuvných karet).
Všechny sloty i dodávané moduly mají klíčované konektory.
Klíčování slouží jako ochrana proti zasunutí nevhodného
modulu do slotu. Sloty jsou číslovány z leva od jedné do
osmi. U verze se šesti sloty chybí pozice číslo 4 a 5.
Standardy
EMC: ČSN EN 55022
EMS:
ČSN EN 61000-4-2, ČSN EN 61000-4-3
ČSN EN 61000-4-4, ČSN EN 61000-4-5
ČSN EN 61000-4-6, ČSN EN 61000-4-8
ČSN EN 61000-4-9, ČSN EN 61000-4-10
ČSN EN 61000-4-12
Elektrická bezpečnost: ČSN EN 60950-1 + A11
Výše uvedeným standardům vyhovují i jednotlivé moduly
jednotky RTU7M, které jsou popsány dále, a také jednotka
jako celek.
Informace pro objednání
Objednací kód
200821100004
200821100005
200821100008
200821100009
Typ. označení
RTU7M-8
RTU7M-6
CPU-01
CPU-02
Popis
Šasi jednotky RTU7M, 8 slotů
Šasi jednotky RTU7M, 6 slotů
CPU modul, základní
CPU modul, RTC
Technická specifikace
Počet slotů
CPU
Teplotní čidlo
Rozměry (s montážními úchyty)
Teplotní rozsah
Skladovací teplota
Okolní relativní vlhkost
Krytí
8
6
signálový procesor 16 bitů, dle typu CPU modulu
Rozsah měření -55 až 125 °C, přesnost ±0,5 °C v rozsahu -10 °C až 85 °C
280 × 177 (4U) × 107 mm (š × v × h)
230 × 177 (4U) × 107 mm (š × v × h)
-20 °C až +55 °C
-30 °C až +75 °C
30 %–95 % RH nekondenzující
IP20
< 1 4 >
w w w.el vac.eu
Jednotky RTU
pro řízení a sběr dat
Jednotky RTU pro řízení a sběr dat
Jednotky RTU
pro řízení a sběr dat
Jednotky RTU pro řízení a sběr dat
RTU7M – napájecí moduly
Základní vlastnosti
•široký rozsah vstupního napájecího napětí
(12 VDC–60 VDC)
•integrovaný inteligentní nabíječ akumulátorů
•měření kapacity akumulátorů
•ochrana proti přebití a úplnému vybití akumulátoru
•přepěťové ochrany na napájecích vstupech
•vstupy jištěny vratnými pojistkami proti nadproudu
•možnost připojení externího teplotního čidla
•signalizační LED pro indikaci stavu jednotky
a akumulátoru
Popis jednotky
Modul slouží k napájení jednotky RTU7M, všech modulů
a podřízených jednotek ve sběrnici. K modulu je možné
připojit záložní akumulátor, přepnutí chodu na záložní
akumulátor je automatické po výpadku vstupního napětí.
Oba napájecí vstupy jsou jištěny vratnými pojistkami a jsou
opatřeny přepěťovými ochranami.
Při chodu ze záložního akumulátoru je kontrolováno jeho
napětí a je zajištěna ochrana proti jeho úplnému vybití. Při
poklesu napětí akumulátoru pod jeho minimální hodnotu
přejde jednotka na dobu 1 minuty do režimu vypínání.
Informace o tomto stavu, stejně jako informace o výpadku
vstupního napájecího napětí je předávána do nadřazeného
systému. Po jedné minutě, pokud nedojde k obnovení
dodávky vstupního napájení, se jednotka
automaticky vypne.
Objednací kód
Samozřejmostí je měření hodnoty vstupního
200821100116
napájecího napětí a napětí akumulátoru.
200821100117
Součástí napájecích modulů je integrovaný
2008211000114
nabíječ záložních akumulátorů 12 V nebo
2008211000115
24 V pro různé kapacity akumulátorů.
2008211000120
Maximální udržovací nabíjecí proud je 1,1 A.
Technická specifikace
Modul
Vstupní napájecí napětí
Jištění vstupu
Výstupní napětí
Izolace
Napětí akumulátoru
Max. dobíjecí proud akumulátoru
Max. udržovací napětí akumulátoru
Jištění akumulátoru
Vypínací napětí (ochrana akumulátoru)
Teplotní čidlo
Konektory
Teplotní rozsah
Skladovací teplota
Okolní relativní vlhkost
Krytí
Pozice ve sběrnici
w w w.el vac.eu
Typ. označení
PWR60-24/03
PWR60-24/10
PWR60-12/03
PWR60-12/10
PWR230-24/03
2008211000121 PWR230-24/10
2008211000123 PWR230-12/03
2008211000124 PWR230-12/10
Nabíjení akumulátoru je řízeno procesorem
jednotky v závislosti na jeho teplotě (pokud je
připojeno externí teplotní čidlo).
Periodicky je měřena kapacita akumulátoru, její
hodnota a údaj o stavu akumulátoru je předáván
do nadřazeného systému.
V případě použití záložního akumulátoru musí
být vstupní napájecí napětí minimálně o 5 V vyšší
než je nominální hodnota napětí akumulátoru.
Externí teplotní čidlo se typicky používá pro
měření teploty akumulátoru nebo okolní teploty
jednotky (teplota v rozváděči). Rozsah měření je
-55 °C až +125 °C, s přesností ±0,5 °C v rozsahu
-10 °C až +85 °C.
Na modulu jsou osazeny dvě signalizační LED
diody. První indikuje stav komunikace jednotky,
druhá stav akumulátoru a nabíječky.
Informace pro objednání
Popis
Napájecí modul, max. 60 V DC, nabíječka 24 V/0,3A
Napájecí modul, max. 60 V DC, nabíječka 24 V/1,0A
Napájecí modul, max. 60 V DC, nabíječka 12 V/0,3A
Napájecí modul, max. 60 V DC, nabíječka 12 V/1,0A
Napájecí modul, 230 V AC/DC, nabíječka 24 V/0,3A
Napájecí modul, 230 V AC/DC, nabíječka 24 V/1,0A
Napájecí modul, 230 V AC/DC, nabíječka 12 V/0,3A
Napájecí modul, 230 V AC/DC, nabíječka 12 V/1,0A
PWR60PWR60PWR60PWR60PWR230- PWR230- PWR23024/03
24/10
12/03
12/10
24/03
24/10
12/03
12 VDC–60 VDC (max. 70W)
90–260 V AC/DC
3,2A polyswitch
+5 VDC/4 A (20W) , -5 VDC/1,5 A (7,5W)
1 kV AC, po dobu 1 minuty
24 V
12 V
24 V
12 V
0,3 A
1A
0,3 A
1A
0,3 A
1A
0,3 A
27,4 V
13,7 V
27,4 V
13,7 V
3,2 A polyswitch
22 V
11 V
22 V
11 V
Rozsah měření -55 až +125 °C, přesnost ±0,5 °C v rozsahu -10 °C až +85 °C
2× WAGO 231-302/026-000, součást dodávky
-20 °C až +55 °C
-30 °C až +75 °C
30 %–95 % RH nekondenzující
IP20
2
1
< 1 5 >
PWR23012/10
1A
RTU7M – komunikační moduly
Základní vlastnosti
COM-GSM
•mnoho typů komunikačních rozhraní
•slouží zároveň jako komunikační most při komunikaci
s podřízenými jednotkami
•linka RS-485 pro komunikaci s podřízenými jednotkami řady RTU a dalšími zařízeními (elektroměry, měřicí
přístroje)
•interní nebo externí držák SIM karty
•indikační LED pro sledování komunikace s nadřazeným
systémem a podřízenými jednotkami
Na modulu je vestavěn modem pro sítě GSM
900/1800 nebo 1900 MHz. Konfigurace parametrů je možná dálkově pomocí UDP-API
modemu.
COM-NET
Karta je osazena komunikačním modulem
s Ethernetovým rozhraním. Nastavení síťových
komunikačních parametrů je možné provádět
vzdáleně přes vestavěný Webový server, Telnet
konzolu nebo pomocí utilit pro MS Windows.
Popis modulů
Modul slouží k zajištění komunikace jednotky RTU7M a jejich
podřízených jednotek s nadřazeným systémem. Dle použitého FW jednotky a komunikačního rozhraní je možno přenášet data standardizovanými protokoly IEC 60870-5-104,
IEC 60870-5-101 nebo proprietárním HIOCom2.
Při komunikaci je kladen velký důraz na zabezpečení zpráv
proti jejich poškození. Je možno parametrizovat časový interval mezi přenášenými zprávami, počet opakování zpráv
a interval opakování zpráv. Dále je možno parametrizovat
časový interval pro zasílání udržovacích zpráv. Jejich použitím dojde k včasnému odhalení poruchy komunikace.
Všechna komunikační rozhraní umožňují provádět dálkový
upgrade firmware jednotek RTU7M a jejich podřízených
jednotek řady RTU.
Objednací kód
200821100218
200821100221
200821100223
200821100225
200821100227
200821100229
Technická specifikace
Informace pro objednání
Typ. označení
COM-GSM
COM-NET
COM-OPT
COM-232
COM-485
COM-CLO
Modul
COM-GSM
COM-NET
COM-OPT
Komunikační rozhraní s nadřazeným
systémem
GSM/GPRS
modul
Ethernet
10/100 Mbps
Optický
Ethernet
Konektor
FME
Popis
Komunikační modul, rozhranní GSM, anténa
Komunikační modul, rozhraní Ethernet 10/100 Mbps
Komunikační modul, optický Ethernet
Komunikační modul, rozhraní RS-232
Komunikační modul, rozhraní RS-485
Komunikační modul, proudová smyčka
COM-232
COM-CLO
Proudová
RS-232 (izolace RS-485 (izolace
smyčka (izolace
2 kV AC po
2 kV AC po
2 kV AC po
dobu 1 min)
dobu 1 min)
dobu 1 min)
RJ45
RJ45
RJ45
RJ45
SC
UDP, IP, TCP,
UDP, IP, TCP,
PPP SMS, CSD, DHCP, Telnet,
DHCP, Telnet,
Protokoly podporované komunikačním
GPRS, UDP, IP, SNMP, HTTP,
SNMP, HTTP,
rozhraním
TCP
SMTP, ARP,
SMTP, ARP,
SNTP, ICPMP
SNTP, ICPMP
RS-485 (pro komunikaci s podřízenými moduly a dalšími zařízeními)
Izolace 2 kV AC (po dobu 1 min.)
Další rozhraní
ADFC (Automatic Data Flow Control)
Na konektoru je k dispozici napětí +5 V DC, max. 0,2 A
Konektor WAGO 231-304/026-000, součást dodávky
Spotřeba
2W
2,7 W
3W
2W
Teplotní rozsah
-20 °C až +55 °C 0 °C až +60 °C -20 °C až +55 °C
Skladovací teplota
-30 °C až +75 °C
Okolní relativní vlhkost
30 %–95 % RH nekondenzující
Krytí
IP20
Pozice ve sběrnici
3
< 1 6 >
COM-485
2W
2W
w w w.el vac.eu
Jednotky RTU
pro řízení a sběr dat
Jednotky RTU pro řízení a sběr dat
Jednotky RTU
pro řízení a sběr dat
Jednotky RTU pro řízení a sběr dat
RTU7M – komunikační moduly pro externí zařízení
Základní vlastnosti
IEC 60870-5-104 a HIOCom2. Implementována je široká
řada protokolů, další je možno zakázkově doimplementovat.
Jakékoliv připojené zařízení se pak v nadřazeném systému
jeví jako podřízená jednotka řady RTU7.
Další aplikací může být vytvoření datového spoje mezi
dvěmi nebo více jednotkami RTU7M. A to buď pomocí rozhraní, která jsou přímo na modulu nebo například pomocí
externích GPRS modemů v transparentním režimu. Tímto
způsobem pak může být navzájem koordinována činnost
dvou nebo více jednotek RTU7M v řídicích aplikacích.
Pro každé komunikační rozhraní je modul osazen indikačními LED diodami pro sledování stavu komunikace.
•2 komunikační rozhraní v mnoha typech
•galvanické oddělení portů
•široká řada implementovaných protokolů
•možnost implementace uživatelských a proprietárních
protokolů
•zakázkové aplikace
•slouží zároveň jako komunikační most při komunikaci
s podřízenými jednotkami a dalšími zařízeními
•indikační LED pro sledování komunikace s nadřazeným
systémem a podřízenými jednotkami
•dálkový upgrade FW
•typické aplikace: převodníky protokolů, komunikační
koncentrátor
Výhodou je možnost dálkového upgrade firmware jako
u dalších nepřímých (podřízených) jednotek řady RTU7.
Popis modulů
Modul slouží k zajištění komunikace mezi jednotkou RTU7M
a dalšími zařízeními, jako jsou například elektroměry, průtokoměry, plynoměry, jednotky pro sběr dat a další. Obsahuje
2 komunikační rozhraní, která jsou stejná jako na modulech
řady COM-XXX, mimo GSM.
Základní aplikací je převod protokolu externího zařízení na komunikaci pomocí protokolů IEC 60870-5-101,
Objednací kód
200821100318
200821100321
200821100323
200821100325
200821100327
Informace pro objednání
Typ. označení
COMIO-NET
COMIO-OPT
COMIO-232
COMIO-485
COMIO-CLO
Popis
Komunikační modul, rozhraní 2× Ethernet 10/100 Mbps
Komunikační modul, rozhraní 2× optický Ethernet
Komunikační modul, rozhraní 2× RS-232
Komunikační modul, rozhraní 2× RS-485
Komunikační modul, 2× proudová smyčka
Technická specifikace
Modul
COMIO-NET
COMIO-OPT
Komunikační rozhraní
Ethernet
10/100 Mbps
Optický Ethernet
Počet rozhraní
Konektory
2
2× RJ45
2× SC
UDP, IP, TCP, DHCP,
UDP, IP, TCP, DHCP,
Protokoly podporované komunikačním Telnet, SNMP, HTTP,
Telnet, SNMP, HTTP,
rozhraním
SMTP, ARP, SNTP,
SMTP, ARP, SNTP,
ICPMP
ICPMP
Spotřeba
4W
6W
Teplotní rozsah
-20 °C až +55 °C
0 °C až +60 °C
Skladovací teplota
-30 °C až +75 °C
Okolní relativní vlhkost
30 %–95 % RH nekondenzující
Krytí
IP20
Pozice ve sběrnici
1, 4, 5, 6, 7, 8
w w w.el vac.eu
< 17 >
COMIO-232
RS-232 (izolace
2 kV AC po dobu
1 min)
COMIO-485
RS-485 (izolace
2 kV AC po
dobu 1 min)
COMIO-CLO
Proudová smyčka
(izolace 2 kV AC
po dobu 1 min)
2× RJ45
2× RJ45
2× RJ45
3,5 W
3,5 W
-20 °C až +55 °C
4W
RTU7M – digitální vstupy (DI)
Základní vlastnosti
•20 digitálních vstupů
•izolace 3,75 kV AC
•indikace vybuzení vstupu
•nastavitelný SW časový filtr pro obě logické úrovně
•možnost dvoubitové signalizace (např.
určení mezipolohy silového prvku)
•konfigurovatelný maximální povolený
počet změn na vstupu za časový interval
•vzorkování vstupů s periodou 5 ms (1 ms)
•čítání impulsů a měření periody s ukládáním stavu do zálohované paměti – pro
aplikace měření spotřeby energií a médií
Pasivní DI
Tyto vstupy nemají osazen zdroj budícího napětí. Jsou tedy
aktivovány přivedením vnějšího napětí příslušné velikosti
dle typu karty.
Popis modulů
Moduly digitálních vstupů pro jednotky
RTU7M jsou vyráběny v několika základních variantách:
•přímé DI, aktivní
•přímé DI, pasivní
•nepřímé DI, aktivní
•nepřímé DI, pasivní
Zpracování vstupních digitálních signálů
Digitální vstupy jsou vzorkovány s periodou 5 ms. Interval
vzorkování lze snížit až na 1 ms. Ve zpracování následuje
filtrace změn signálů. Pro obě logické úrovně lze nastavit
časový filtr. Pokud změna na digitálním vstupu trvá stanovenou dobu, je daná logická úroveň prohlášena za platnou a je odeslána do nadřazeného systému, pokud je to
požadováno. Při každé změně je hlídáno překročení nastaveného maximálního počtu změn za minutu. Když je
maximální počet změn překročen, je hodnota přenesena
s telemetrickou chybou. Tímto se zabrání zbytečnému přenosu kmitajících hodnot.
Přímé DI
Karta přímých digitálních vstupů má vstupy HW zapojeny
přímo na digitální vstupy hlavního procesoru jednotky
RTU7M. Procesor pak vyhodnocuje vstupní signály, provádí jejich filtraci atd. Tyto karty je možné do vany RTU7M
osadit maximálně dvě (dle FW, viz příručka uživatele). Výhodou je podpora automatizačních funkcí, jako je například
podmíněné ovládání (sepnutí relé na základě stavu vstupů
na kartě přímých DI).
Informace pro objednání
Nepřímé DI
Karta nepřímých digitálních vstupů má osazen vlastní procesor, který provádí zpracování vstupních signálů (bez účasti
hlavního procesoru jednotky RTU7M). Karta se chová jako
podřízená jednotka řady RTU7, data jsou přenášena po
interní sběrnici jednotky RTU7M, která slouží jako komunikační most. Moduly podporují komunikační protokoly IEC
60870-5-101, IEC 60870-5-104 a HIOCom2. Podporovány
jsou všechny výše uvedené funkce, mimo automatizačních.
Aktivní DI
K vybuzení vstupu dojde po připnutí příslušné vstupní
svorky vnějším kontaktem ke společné svorce. Na kartě je
tedy osazen vlastní galvanicky oddělený zdroj napětí příslušné velikosti dle typu karty.
< 1 8 >
Přímé vstupy
Obj. kód
200821100422
200821100424
200821100427
200821100425
200821100426
200821100410
200821100411
Typ. označení
DI20-DAS
DI20-DAM
DI20-DAL
DI20-DPS
DI20-DPM
DI20-DPL
DI20-DPX
Popis
20xDI, aktivní, 12 V
20xDI, aktivní, 24 V
20xDI, aktivní, 48 V
20xDI, pasivní, 12 V
20xDI, pasivní, 24 V
20xDI, pasivní, 48 V
20xDI, pasivní, 110 V
Nepřímé vstupy
Obj. kód
200821100413
200821100415
200821100428
200821100418
200821100429
200821100419
200821100421
Typ. označení
DI20-UAS
DI20-UAM
DI20-UAL
DI20-UPS
DI20-UPM
DI20-UPL
DI20-UPX
Popis
20xDI, aktivní, 12 V
20xDI, aktivní, 24 V
20xDI, aktivní, 48 V
20xDI, pasivní, 12 V
20xDI, pasivní, 24 V
20xDI, pasivní, 48 V
20xDI, pasivní, 110 V
w w w.el vac.eu
Jednotky RTU
pro řízení a sběr dat
Jednotky RTU pro řízení a sběr dat
Jednotky RTU
pro řízení a sběr dat
Jednotky RTU pro řízení a sběr dat
<< << << << << << << << << <<
Technická specifikace
Moduly digitálních vstupů – přímé
Modul
Počet vstupů
Typy vstupů
Přenášení stavů
Úroveň H
Úroveň L
Proud vstupem
SW filtr pro úroveň H a L
Povolený počet změn v minutě
Izolační napětí
Spotřeba
Konektory
Teplotní rozsah
Skladovací teplota
Okolní relativní vlhkost
Krytí
DI20-DAS
DI20-DAM
DI20-DAL
DI20-DPS
DI20-DPM
DI20-DPL
DI20-DPX
20
Aktivní (spínání suchým kontaktem)
Pasivní (spínání vnějším napětím, obě polarity)
Přímé propojení vstupů na hlavní procesor
Sepnuto
Sepnuto
Sepnuto
7,5–28 V
16–70 V
28–70 V
60–150 V
Rozepnuto
Rozepnuto
Rozepnuto
0–4 V
0–10 V
0–17 V
0–25 V
3,6 mA
2,4 mA
2,4 mA
1,3–7,5 mA
1,3–7 mA
1,3–3,5 mA 2,7–15 mA
0– 327,675s, krok 5ms
0–255
3,75 kV AC po dobu 1 minuty
Max. 3 W
0,2 W
2× WAGO 231-311/026-000, součást dodávky
-20 °C až +55 °C
-30 °C až +75 °C
30 %–95 % RH nekondenzující
IP20
Pozice ve sběrnici
5, 6
Moduly digitálních vstupů – nepřímé (podřízená jednotka)
Modul
DI20-UAS
DI20-UAM
DI20-UAL
DI20-UPS
DI20-UPM
DI20-UPL
DI20-UPX
Počet vstupů
20
Typy vstupů
Aktivní (spínání suchým kontaktem)
Pasivní (spínání vnějším napětím, obě polarity)
Komunikační protokol
IEC 60870-5-104, IEC 60870-5-101, HIOCom2
Úroveň H
Sepnuto
Sepnuto
Sepnuto
7,5–28 V
16–70 V
28–70 V
60–150 V
Úroveň L
Rozepnuto
Rozepnuto
Rozepnuto
0–4 V
0–10 V
0–17 V
0–25 V
Proud vstupem
3,6 mA
2,4 mA
2,4 mA
1,3–7,5 mA
1,3–7 mA
1,3–3,5 mA 2,7–15 mA
SW filtr pro úroveň H a L
0–327,675s, krok 5ms
Povolený počet změn v minutě
0–255
Izolační napětí
3,75 kV AC po dobu 1 minuty
Spotřeba
Max. 3,5 W
0,5 W
Konektory
2× WAGO 231-311/026-000, součást dodávky
Teplotní rozsah
-20 °C až +55 °C
Skladovací teplota
-30 °C až +75 °C
Okolní relativní vlhkost
30 %–95 % RH nekondenzující
Krytí
IP20
Pozice ve sběrnici
w w w.el vac.eu
1, 4, 5, 6, 7, 8
< 1 9 >
RTU7M – digitální výstupy (DO)
Základní vlastnosti
Moduly podporují komunikační protokoly IEC 60870-5-101,
IEC 60870-5-104 a HIOCom2. Podmíněné ovládání a automatizační funkce nejsou implementovány.
•10 reléových digitálních výstupů
•8 [email protected] V AC, 8 [email protected] V DC
•8× spínací kontakt, 2× přepínací kontakt
•HW i SW zabezpečení proti náhodnému
sepnutí výstupu
•nastavitelný čas sepnutí relé
•ošetřeno šíření rušení do připojeného obvodu při sepnutí kontaktů relé
•speciální funkce některých DO (řízení termostatu, funkce ochran)
Zapojení konektorů
Na kartě jsou dva jedenáctipinové konektory. Na každém
jsou k dispozici 4 spínací kontakty a 1 přepínací kontakt
výstupních relé.
Zabezpečení digitálních výstupů
Velký důraz je kladen na ochranu před náhodným sepnutím
digitálního výstupu. V jednotkách řady RTU7 je toto řešeno
na úrovni hardware i software:
•na úrovni SW je použito dvoufázové řízení sepnutí relé.
Jednotka musí obdržet dva shodné povely pro sepnutí
relé v daném časovém intervalu, aby se příkaz provedl.
•hardwarově je každé relé řízeno dvěmi budiči. Aby se
sepnutí provedlo, musí být aktivovány oba budiče současně. Každý budič je řízen vlastním procesorem.
Popis modulů
Moduly digitálních výstupů pro jednotky
RTU7M jsou vyráběny ve dvou variantách:
•přímé DO
•nepřímé DO
Přímé DO
Speciální funkce
Karta přímých digitálních výstupů má výstupy
HW zapojeny přes výkonové budiče přímo
na digitální vstupy hlavního procesoru jednotky RTU7M.
Tyto karty je možné do vany RTU7M osadit maximálně dvě
(dle FW, viz příručka uživatele). Výhodou je podpora automatizačních funkcí a podmíněného ovládání (sepnutí relé
na základě stavu vstupů na kartě přímých DI).
V závislosti na typu firmware mohou mít některé digitální výstupy vyhrazenou funkci. Příkladem je spínání topného tělesa v závislosti na teplotě měřené externím čidlem (funkce
termostatu, temperování rozvaděče), funkce ovládání silového prvku při vyhodnocení zemního spojení, zkratu nebo
nadproudu atd.
Nepřímé DO
Karta nepřímých digitálních výstupů má osazen vlastní
procesor, který provádí přes budiče signálů spínání relé
dle zadaných požadavků. Karta se chová jako podřízená
jednotka řady RTU7, data jsou přenášena po interní sběrnici jednotky RTU7M, která slouží jako komunikační most.
Informace pro objednání
Obj. kód
200821100524
200821100525
Technická specifikace
Modul
Počet výstupů
Nastavitelná doba sepnutí
Komunikační protokol
Dielektrická pevnost kontakt-cívka
Dielektrická pevnost mezi rozpojenými
kontakty
Zatížitelnost kontaktů
Životnost
Sepnutí relé
Spotřeba
Konektory
Teplotní rozsah
Skladovací teplota
Okolní relativní vlhkost
Krytí
Pozice ve sběrnici
DO10-D
8 spínacích a 2 spínací/rozpínací kontakty relé
10 ms až 655 s, krokem 10 ms
5 kV AC po dobu 1 minuty
Typ. označení
DO10-D
DO10-U
Popis
10xDO, přímé výstupy
10xDO, nepřímé výstupy
DO10-U
IEC 60870-5-104, IEC 60870-5-101, HIOCom2
1 kV AC po dobu 1 minuty
8 [email protected] V AC, 8 [email protected] V DC
2× 107 cyklů
Zabezpečeno proti náhodnému sepnutí.
Sepnutí řízeno digitálními signály přímo z hlavního
procesoru.
2,3 W
2× WAGO 231-311/026-000, součást dodávky
-20 °C až +55 °C
-30 °C až +75 °C
30 %–95 % RH nekondenzující
IP20
4, 5
< 2 0 >
Zabezpečení proti náhodnému sepnutí.
Samostatná podřízená jednotka řady RTU7
3W
1, 4, 5, 6, 7, 8
w w w.el vac.eu
Jednotky RTU
pro řízení a sběr dat
Jednotky RTU pro řízení a sběr dat
Jednotky RTU
pro řízení a sběr dat
Jednotky RTU pro řízení a sběr dat
RTU7M – analogové vstupy, přímá měření
Základní vlastnosti
Moduly AI-I/20
•3 kanály analogových vstupů
•provedení s proudovými nebo napěťovými vstupy
•měření AC nebo AC/DC dle typu modulu
•široká škála vstupních rozsahů
•v ysoká přetížitelnost proudových měření
•galvanické oddělení – dle typu modulu
•přepěťové ochrany na vstupech
•zpracování měření výkonným signálovým procesorem
•vzorkování, filtrace dle použitého FW
•na požádání možná změna vstupních rozsahů
Moduly využitelné pro měření střídavých nebo stejnosměrných proudů. Jmenovitý rozsah měření je ±20 mA DC nebo
20 mA AC, přetížitelnost je 2× In. Jsou vyráběny v provedení s galvanickým oddělením nebo bez.
Moduly AI-U-I
Moduly s galvanickým oddělením pro měření stejnosměrných nebo střídavých napětí. U některých jsou vstupy
upraveny přímo pro použití s odporovými nebo kapacitními
snímači napětí. Typickou aplikací jsou pak DOÚS nebo
Reclosery.
Popis modulů
Tyto moduly slouží k úpravě měřeného signálu na vnitřní
unifikovaný napěťový signál, který je dále zpracováván hlavním procesorem jednotky. Signál je tedy po úpravě připojen
na vstupy ADC procesoru. Dále moduly zabezpečují galvanické oddělení a přepěťovou ochranu analogových vstupů
jednotky. Moduly přímých měření je možno v jednotce
RTU7M osadit maximálně dva, rozšíření počtu analogových vstupů je možné prostřednictvím modulů nepřímých
měření.
Vstupní rozsahy jsou voleny tak, aby se jednotka dala
snadno začlenit do různých monitorovacích a řídicích aplikací v průmyslu a především v energetice. Mimo zde uvedené typy jsou po konzultaci s výrobcem možné i další
rozsahy měření.
Moduly AI-MTI
Jedná se o moduly pro měření střídavých proudů v rozsazích, které jsou dány typem modulu. Na vstupech jsou
osazeny přesné měřicí transformátory proudu. Některé typy
modulů jsou vybaveny dvourozsahovým měřením pro zvýšení přesnosti měření ve jmenovitém rozsahu. Výhodou je
jejich velká přetížitelnost, potřebná zvláště v energetických
aplikacích při detekci poruchových stavů na vedení (zkraty,
nadproudy, zemní spojení). Moduly jsou vhodné i pro měření v jiných, obecných, průmyslových aplikacích.
Moduly AI-MTU
Moduly s měřicími transformátory napětí pro střídavá měření. Základní rozsah je 100 V AC. Přetížitelnost je 1,2 Un
a rovněž plně vyhovuje průmyslovým a energetickým
aplikacím.
Obj. kód
200821100639
200821100636
200821100637
200821100645
200821100640
200821100633
200821100641
200821100642
200821100643
w w w.el vac.eu
Informace pro objednání
Typ. označení
AI-MTI/5
AI-MTI/1
AI-MTI/5-1
AI-MTU
AI-I/20
AI-I/5
AI-I/20-I
AI-UA/2-I
AI-UA/10-I
< 2 1 >
Popis
3× AI, 5 A AC, přetížitelnost 4xIn, izolace
3× AI, 1 A AC, přetížitelnost 4xIn, izolace
3× AI, 5 A AC, izolace
3× AI, 100 VAC, přetížitelnost 1,2× Un, izolace
3× AI, 20 mA AC, ±20 mA DC, přetížitelnost 2× In
3× AI, 20 mA AC, ±5 mA DC, přetížitelnost 2× In
3× AI, 20 mA AC, ±20 mA DC, přetížitelnost 2× In, izolace
3× AI, 2 V AC, přetížitelnost 1,2× Un, izolace
3× AU, 10 V AC, ±10 V DC, přetížitelnost 1,2× Un, izolace
<< << << << << << << << << <<
Technická specifikace
Modul
Měřená veličina
Počet vstupů
AI-MTI/5
Proud
3
AI-MTI/1
AI-MTI/5–1 AI-MTU
Napětí
Jmenovitý rozsah *
5 A AC
1 A AC
5 A AC
100 V AC
Přetížitelnost
20 A AC po 4 A AC
po dobu
dobu
1 minuty
1 minuty
5 A AC
trvale
120 V AC
trvale
40 mA AC trvale
±40 mA DC trvale
Typy vstupů
Izolovaný 4 kV
Izolovaný
3,7 kV
Neizolovaný
±0,5 %
±1 %
Přesnost měření (z jmenovitého
rozsahu)
Přesnost měření (při přetížení)
Zpracování signálů
Vzorkování
Výkonová spotřeba
AI-U/10-I
10 V AC
±10 V DC
12 V AC
trvale
±12 V DC
trvale
2,4 V AC
trvale
Izolovaný 4 kV
±0,5 %
±1,5 %
10bitový A/D převodník
Dle použitého firmware
-
±0,5 %
+5 Van./0.1 W +5 Vdig./1 W +5 Van./
-5 Van./0.1 W 0.1W -5 Van./0.1 W
+5 Van./0,1 W; -5 Van./0.1 W
Teplotní rozsah
Skladovací teplota
Okolní relativní vlhkost
Krytí
3× konektor WAGO; přímé připojení vodiče;
max. 2,5 mm2
-20 °C až +55 °C
-30 °C až +75 °C
30 %–95 % RH nekondenzující
IP20
Pozice ve sběrnici
8
Konektory
AI-I/20
AI-I/20-I AI-UA/2-I
Proud
Napětí
3 (4 na požádání)
20 mA AC
2 V AC
±20 mA DC
1× WAGO 231-308/037-000, součást dodávky
Pro 3 vstupy pozice 7, 8
Pro 4 vstupy pozice 8
7, 8
* vstupní rozsahy všech modulů mohou být modifikovány podle požadavků zákazníka
RTU7M – analogové vstupy, nepřímá měření
Základní vlastnosti
Popis modulů
•3 nebo 6 kanálů analogových vstupů na modulu
•až 6 modulů ve sběrnici RTU7M (až 36 analogových
vstupů)
•provedení s proudovými vstupy
•měření AC/DC
•vysoká přetížitelnost proudových měření, jištění proti
nadproudu
•galvanické oddělení – dle typu modulu
•přepěťové ochrany na vstupech
•zpracování měření výkonným signálovým procesorem
•vzorkování, filtrace dle použitého FW
•samostatné jednotky nezatěžující hlavní procesor
RTU7M
•indikační LED pro signalizaci zemních spojení a zkratů při
třífázových měřeních
•status LED pro indikaci stavu jednotk y a stavu
komunikace
•dálkový upgrade firmware
Moduly nepřímých měření jsou vybaveny vlastním výkonným signálovým procesorem pro zpracování měřených signálů. Jednotka RTU7M slouží v tomto případě pouze jako
komunikační most pro přenos dat.
Po konzultaci s výrobcem je možné i jiné provedení vstupů,
než je zde uvedeno.
Moduly M3ZD
Jsou použitelné jako obecné proudové vstupy ±20 mA DC
nebo 20 mA AC. Přetížitelnost je 2× In. Jsou vyráběny jako
jedna nebo dvě samostatné jednotky na jedné zásuvné
kartě.
V energetických aplikacích se moduly používají jako indikátory zkratů, nadproudů a zemních spojení. Především jsou
vhodné pro použití v kabelových sítích.
Při třífázových střídavých měřeních je průběžně vypočítávána efektivní hodnota proudů v jednotlivých fázích, dále
efektivní hodnota I 0 a střední hodnota proudu I stř. Dále se
< 2 2 >
w w w.el vac.eu
Jednotky RTU
pro řízení a sběr dat
Jednotky RTU pro řízení a sběr dat
Jednotky RTU
pro řízení a sběr dat
Jednotky RTU pro řízení a sběr dat
<< << << << << << << << << <<
vyhodnocuje překročení naparametrizovaných mezí pro
jednotlivé fázové proudy a proud I 0. Po překročení mezí po
stanovenou dobu je pak signalizováno zemní spojení, zkrat
nebo nadproud.
Moduly podporují komunikační protokoly IEC 60870-5-101,
IEC 60870-5-104 a HIOCom2.
Veškeré meze pro vyhodnocení poruchových stavů na
vedení, parametry pro automatický přenos měření a automatický přenos hlášení o poruše jsou dálkově parametrizovatelné jako u ostatních jednotek řady RTU7. Stejně tak
jednotky umožňují dálkový upgrade firmware.
Informace pro objednání
Obj. kód
Typ. označení
200821100646
M3ZD-1I
200821100647
M3ZD-2I
200821100648
200821100649
M3ZD-1N
M3ZD-2N
Popis
3× AI, 20 mA AC, ±20 mA DC,
přetížitelnost 2× In, izolace, jedna jednotka na modulu
3× AI, 20 mA AC, ±20 mA DC,
přetížitelnost 2× In, izolace, dvě jednotky na modulu
3× AI, 20 mA AC, ±20 mA DC, přetížitelnost 2× In, jedna jednotka na modulu
3× AI, 20 mA AC, ±20 mA DC, přetížitelnost 2× In, dvě jednotky na modulu
Technická specifikace
Modul
Počet vstupů
Komunikační protokoly
Měření signálů
Měřená veličina
Jmenovitý rozsah
Přetížitelnost
Přesnost měření
M3ZD-2I
2× 3
Izolované 2,5 kV po dobu 1 min.
Izolované 2,5 kV po dobu
(izolace vstup/výstup a navzájem
1 min.
2× 3 vstupy)
IEC 60870-5-104, IEC 60870-5-101, HIOCom2
vlastní procesor, 10bitový A/D převodník
Proud
20 mA AC ±20 mA DC
40 mA AC trvale ±40 mA DC trvale
±0,5%
Přesnost měření (při přetížení)
±1%
Vzorkování
Dle použitého firmware
Spotřeba
1W
Konektory
Teplotní rozsah
Skladovací teplota
Okolní relativní vlhkost
Krytí
Pozice ve sběrnici
1× WAGO 231-308/037-000, součást dodávky
-20 °C až +55 °C
-30 °C až +75 °C
30 %–95 % RH nekondenzující
IP20
1, 4, 5, 6, 7, 8
Typy vstupů
w w w.el vac.eu
M3ZD-1I
3
M3ZD-1N
3
M3ZD-2N
2×3
Neizolované
2W
+5 Vdig./0.5 W
+5 Van./0.1 W
-5 Van./0.1 W
+5 Vdig./1 W
+5 Van./0.1 W
-5 Van./0.1 W
2W
+5Vdig./0.5W
+5Van./0,1W
-5Van./0,1W
+5Vdig./1W
+5Van./0,1W
-5Van./0,1W
< 2 3 >
7, 8
RTU7M – HMI
Základní vlastnosti
Veškeré výše popsané funkce jsou přístupné pomocí propracovaného menu.
Modul v externím provedení je možné k jednotce RTU7M
připojit ke komunikačnímu modulu (linka RS-485).
•interface s LCD displejem
•provedení externí nebo interní
•displej 2 × 16 znaků
•5 tlačítek
•nastavitelný podsvit
•modul pro zobrazení parametrů jednotek RTU7M
•indikační LED
•zobrazení měřených a vypočítávaných veličin
•zobrazení stavu jednotky
•zobrazení stavu ochran a automatik
•signalizace poruch
•lokální ovládání
•propracované menu
•dálkový upgrade firmware
Informace pro objednání
Obj. kód
200821100726
200821100724
Popis modulu
Modul HMI slouží jako uživatelský interface jednotek řady
RTU7M. Jeho pomocí lze přímo na místě nasazení RTU jednotky zobrazovat hodnoty měřených a vypočítávaných veličin. Dále modul slouží k zobrazení stavů jednotky RTU7M
(parametrizace, normální režim, …), jednotlivých parametrů
a nastavení.
Pomocí tohoto modulu je možné přepnout jednotku do servisního režimu, ve kterém lze nastavovat parametry ochran
pro testování v místě nasazení. Dále je možno využít tento
uživatelský interface pro lokální ovládání.
Typ. označení
HMI-01
HMI-01-EXT
Popis
HMI interface, interní
HMI interface, externí
Technická specifikace
LCD displej
Podsvit
Spotřeba
Teplotní rozsah
Skladovací teplota
Okolní relativní vlhkost
Krytí
Pozice ve sběrnici
2 × 16 znaků
Nastavitelný
3W
0 °C až +50 °C
-20 °C až +65 °C
30 %–95 % RH nekondenzující
IP20
1
RTU7M – SIG-D
Základní vlastnosti
Popis modulu
•interface s indikačními LED diodami
•provedení interní nebo externí
•signalizace stavu silového prvku
•signalizace stavu komunikace
•signalizace poruch, zemních spojení, zkratů a nadproudů
•signalizace stavu akumulátoru
•hlavní aplikace – DOÚS a Reclosery
Signalizační modul s indikačními LED se vyrábí ve dvou
základních provedeních: interní nebo externí. Hlavní oblasti
použití jsou energetické aplikace typu DOÚS, Recloser.
Jsou signalizovány stavy odpínače, poruchové stavy na vedení, stavy komunikace a záložního akumulátoru.
Pokud je použito interní provedení je možné jednotku
RTU.M osadit do rozváděče pod subpanel, uživatelsky přístupný je pak jen modul signalizace.
Modul v externím provedení je možné k jednotce RTU7M
připojit ke komunikačnímu modulu (linka RS-485). Napájecí
napětí pro tento modul je vyvedeno na konektoru komunikační linky.
Technická specifikace
Počet LED
Spotřeba
Teplotní rozsah
Skladovací teplota
Okolní relativní vlhkost
Krytí
Pozice ve sběrnici
10
1W
-20 °C až +55 °C
-30 °C až +75 °C
30 %–95 % RH nekondenzující
IP20
1
Informace pro objednání
Obj. kód
200821100722
200821100720
< 2 4 >
Typ. označení
SIG-D
SIG-D-EXT
Popis
Signalizační modul, interní
Signalizační modul, externí
w w w.el vac.eu
Jednotky RTU
pro řízení a sběr dat
Jednotky RTU pro řízení a sběr dat
Jednotky RTU
pro řízení a sběr dat
Jednotky RTU pro řízení a sběr dat
RTU7M – firmware
Ve FW je implementována celá řada ochranných funkcí,
které se využívají v aplikacích typu DOÚS a Recloser:
•zkratová ochrana a nadproudová časově závislá ochrana
•ochranami je možno vypínat vedení nebo pouze signalizovat poruchu
•signalizace postižené fáze
•spuštění záznamu při poruše
•opětovné zapnutí
•v yhodnocení proudové nesymetrie
•signalizace proudové nesymetrie
•zemní směrové ochrany. Zde je implementováno několik principů vyhodnocení zemního spojení:
•impulsní ochrana, rychlý typ ochrany s rychlostí vyhodnocení poruchy v řádu jednotek milisekund
•wattmetrická ochrana
•konduktanční ochrana
•přírůstková ochrana (připnutí R do pomocného vinutí
tlumivky, nesměrová zemní ochrana)
Všechny zemní směrové ochrany se automaticky směrují
podle toku činného výkonu vedením bez nutnosti hardwarového přepojování vstupů při přepojení vedení. Zemní
ochrany mohou být nastaveny tak, že pouze signalizují poruchu, případně mohou vypínat vedení a opětovně ho zapínat. Dále lze od každé zemní ochrany spouštět záznam
poruchy.
•podpěťové a přepěťové ochrany
•signalizace podpětí nebo přepětí
•signalizace postižené fáze
•spuštění záznamu při poruše
Dále jsou implementovány následující automatizační
funkce:
•opětovné zapínání (OZ), parametrizovat lze až 5 opětovných zapnutí v rámci jednoho cyklu OZ
•v ypnutí při neúspěšném OZ (vypnutí v druhé beznapěťové pauze)
Ve FW je implementována možnost spuštění záznamu
průběhů okamžitých hodnot měřených veličin od různých
událostí, jako je například náběh ochran, sepnutí silového
prvku, atd. Existuje zde i možnost ručního spuštění záznamu externím povelem. Délka záznamu je parametrizovatelná. Záznam se ukládá do EEPROM paměti jednotky a je
možno ho odeslat do nadřazeného systému automaticky
nebo na vyžádání. Součástí časových průběhů měřených
veličin je rovněž nastavení příznaků jednotlivých ochran
a spouštěcích událostí.
Ve FW jsou dále podporovány jeden modul přímých digitálních vstupů a jeden modul přímých digitálních výstupů.
Libovolné digitální výstupy mohou být naparametrizované
jako speciální s funkcí signalizace poruchových stavů, ovládání pohonu silového prvku apod.
V současnosti jsou k dispozici dvě základní řady firmware,
lišící se oblastí aplikace jednotky RTU7M:
•F W-RTU7M – je firmware s implementovanými ochranami
a automatikami, použitelnými v energetických aplikacích,
jako jsou DOÚS nebo Reclosery v sítích vysokého napětí.
Firmware nepodporuje nepřímé digitální a analogové
vstupy nebo výstupy ani externí jednotky.
•F W-RTU7.2M – je firmware podporující moduly přímých
a nepřímých digitálních a analogových vstupů a výstupů.
Ochrany a automatiky nejsou implementovány. Pro aplikace v energetice jsou podporovány signalizace zkratu,
nadproudu a zemních spojení.
Obě výše uvedené řady FW lze samozřejmě použít pro
obecné monitorovací nebo řídicí aplikace v kterékoli oblasti
průmyslu, kde je potřeba získávat data z analogových nebo
digitálních vstupů, ovládat, případně komunikovat s jinými
připojenými zařízeními.
FW-RTU7M
Základní vlastnosti
•v zorkování, zpracování dvou přímých třífázových měření
(3× U, 3× I)
•digitální filtrace signálů
•v ýpočet efektivních hodnot měřených signálů
•v ýpočet dalších veličin z měřených signálů
•záznam průběhu měřených veličin (min. 11 s)
•k dispozici prohlížeč záznamů pro MS Windows
•podpora přímých digitálních vstupů a výstupů
•podpora komunikačních protokolů IEC 60870-5-104, IEC
60870-5-101, HIOCom2
•integrovány ochrany: zkratová, nadproudová, zemní směrová, proudová nesymetrie, přepěťová, podpěťová
•integrovány automatiky: opětovné zapínání, vypnutí při
neúspěšném OZ
•dálkový upgrade firmware
•dálkové nastavení všech parametrů pro automatický přenos měřených veličin a změn na digitálních vstupech
•d álkové nastavení parametrů ochran, automatik
a záznamů
•t ypické aplikace v energetice: DOÚS, Reclosery, objekty
vvn, vn, nn
Popis firmware
Tento firmware zpracovává měření ze dvou libovolných
vstupních modulů pro přímá měření. Pokud je použit modul
pro měření napětí a pro měření proudu, jsou k dispozici
další funkce jednotky, jako jsou ochrany a automatiky.
Vstupní signály jsou podle potřeby digitálně filtrovány signálovým procesorem jednotky.
Při třífázových měřeních napětí a proudů jsou z fázových
napětí a proudů dopočítávány a podle potřeby přenášeny
do nadřazeného (dispečerského) systému tyto veličiny:
I1, I2, I 3 , I 0 , I S , U1, U2, U 3 , U 0 , U12, U23 , U 31, U s, P, Q, S, cos ϕ,
cos ϕ0, f.
w w w.el vac.eu
< 2 5 >
<< << << << << << << << << <<
FW-RTU7.2M
Popis firmware
Základní vlastnosti
Základním rozdílem oproti předchozímu firmware je podpora podřízených jednotek řady RTU7. Jsou tedy podporovány karty nepřímých digitálních a analogových vstupů
a nepřímých analogových výstupů. V tomto FW mají
ochrany pouze signalizační funkce.
Podle osazení vstupních analogových modulů může být
FW naparametrizován do dvou módů:
•pokud jsou osazeny dva moduly přímých proudových měření (moduly řady AI-MTI nebo AI-I/20), jednotka pracuje
v režimu se dvěma indikátory zkratů, nadproudů a zemních spojení. Od obou těchto indikátorů může jednotka
při náběhu signalizace poruchy vygenerovat záznam
průběhů na všech kanálech. Záznam se ukládá do paměti EEPROM jednotky a může být odeslán automaticky
nebo na vyžádání. Součástí záznamu je i nastavení příznaků jednotlivých indikátorů poruchy. Záznam je možno
pořídit i příkazem z nadřazeného systému. Z průběhů
jednotlivých fázových proudů jsou vypočítávány efektivní
hodnoty a dále jsou vypočítávány hodnoty I0 a I STŘ.
•p okud je osazen jeden modul přímých proudových
vstupů a jeden modul přímých napěťových vstupů, pak
FW pracuje v režimu měření 3× U, 3× I. Z měřených průběhů třífázových proudů a napětí hodnot se dopočítávají
další veličiny: I 0, I STŘ, USTŘ, U0, U12, U23 , U31, US , P, Q, S, cos ϕ.
Na proudových vstupech je zachována funkce indikátoru
zkratů, nadproudů a zemních spojení spolu se záznamem
měřených průběhů při poruše. Samozřejmostí je spuštění
záznamu příkazem z nadřazeného systému.
•vzorkování, zpracování dvou přímých třífázových měření
•přímá měření 3× U, 3× I nebo 6x I
•s měrová signalizace zemního spojení, zkratu a nadproudu na třífázovém vedení
•digitální filtrace signálů
•v ýpočet efektivních hodnot měřených signálů
•v ýpočet dalších veličin z měřených signálů
•záznam průběhu měřených veličin (min. 11 s)
•k dispozici prohlížeč záznamů pro MS Windows
•p odpora přímých a nepřímých digitálních vstupů
a výstupů
•p odpora nepřímých analogových vstupů (moduly řady
M3ZD)
•podpora komunikačních protokolů IEC 60870-5-104, IEC
60870-5-101, HIOCom2
•dálkový upgrade firmware
•dálkové nastavení všech parametrů pro automatický přenos měřených veličin a změn na digitálních vstupech
•d álkové nastavení parametrů indikátorů zkratů, nadproudů a zemních spojení
•dálkové nastavení parametrů záznamů
•t ypické aplikace v energetice: měření v DTS, indikace poruch v kabelových sítích
Ve FW jsou dále podporovány jeden modul přímých digitálních vstupů a jeden modul přímých digitálních výstupů.
Dále jsou podporovány všechny moduly nepřímých digitálních vstupů, výstupů a nepřímých analogových vstupů.
Informace pro objednání
Obj. kód
012345678900
Typ. označení
FW-RTU7M
012345678900
FW-RTU7.2M
Popis
FW pro RTU7M, ochrany
FW pro RTU7M, zkraty,
zemní spojení, podřízené
jednotky
< 2 6 >
w w w.el vac.eu
Jednotky RTU
pro řízení a sběr dat
Jednotky RTU pro řízení a sběr dat
Jednotky RTU
pro řízení a sběr dat
Jednotky RTU pro řízení a sběr dat
RTU M3Z – modul pro měření a vyhodnocení 3f proudů
Základní vlastnosti
Popis modulu
•měření 3f proudů ve VN síti
•rozsah měření od 0 do In = 20 mA
•přesnost měření 0,5 %
•přetížitelnost vstupů 200 % trvale
•histogramy měřených proudů
•vyhodnocení zemního spojení ve VN sítích
•vyhodnocení zkratových proudů ve VN sítích
do velikosti 20× In
•vyhodnocení nadproudů ve VN sítích do velikosti
2× In – trvale
•vstupy jištěny proti nadproudu
•signalizační LED pro indikaci stavu jednotky
Digitální převodník RTU M3Z měří v třífázové elektrické síti
50 Hz efektivní hodnoty 3 proudů. Vzorkuje a analyzuje
jejich průběh a vektorový součet (i0) s periodou od 1 ms.
Může vyhodnocovat a signalizovat zemní spojení. Při zemním spojení žlutá svítivá dioda ZS trvale svítí, pomine-li
zemní spojení, pak po definovanou dobu bliká. Převodník
průběžně kontroluje zadané meze měřených proudů. Měřené a vypočtené hodnoty a čítače posílá do propojeného
systému přes komunikační rozhraní RS-485. Přes toto komunikační rozhraní lze převodník dálkově parametrizovat.
V případě potřeby lze dálkově provádět výměnu FW v měřicím převodníku. Převodník lze propojit s jednotkami GSM
RTU (GPRS), NET RTU (Ethernet) a s dalšími monitorovacími nebo řídicími systémy. Zelená svítivá dioda signalizuje
přítomnost napájecího napětí převodníku. Červená svítivá
dioda signalizuje stav převodníku včetně stavu komunikace
přes rozhraní RS-485.
Technická specifikace
Modul
Komunikační rozhraní
Napájecí napětí
Výkonová spotřeba
Teplotní rozsah
Skladovací teplota
Okolní relativní vlhkost
Krytí
Rozměry
Uchycení
Informace pro objednání
Objednací kód
Typ. označení
200404105002
RTU M3Z
Popis
Měření a vyhodnocení
3f proudů
GSM / Ethernet / ...
RS-485
RTU 7x unit
RTU M3Z
w w w.el vac.eu
< 2 7 >
RTU M3Z
RTU M3Z
RS-485 (izolace 2 kV AC po
dobu 1 min.)
4,5 až 5,5 VDC, izolující DC/DC
měnič na vstupu
0,8 W
-20 °C až +55 °C
-30 °C až +75 °C
30 %–95 % RH nekondenzující
IP20
71 × 90 × 58 mm
na DIN 35
RTU ext10 – modul rozšíření o 10 binárních vstupů
Základní vlastnosti
Popis modulu
•10 binárních vstupů (aktivní/pasivní)
•galvanické oddělení vstupů 4 kV
•konektory WAGO 250 V/4 kV/3, 12 A, pólová rozteč
5,08 mm
•možnost parametrizace časového filtru čtení vstupů
•galvanicky oddělené napájení
•signalizační napětí pro pasivní vstupy v rozmezí
20 až 30 V DC
•signalizační napětí aktivních vstupů 24 V DC (2 W)
•signalizační LED pro indikaci stavu jednotky
Jednotka digitálních vstupů RTU ext10 má 10 binárních
galvanicky oddělených vstupů, které mají jednu společnou svorku. Přes sériový port RS-485 lze jednotku propojit s dalšími moduly a systémy. Řídicí procesor zpracovává
vstupy a provádí filtraci binárních signálů. Vstupy jsou čteny
a vyhodnocovány každých 5 ms. Parametry a data lze ukládat za provozu do EEPROM a FLASH pamětí. Parametrizaci
a také update nebo upgrade FW (SW) lze provádět dálkově přes komunikační port RS-485. Jednotku lze použít
např. jako rozšiřující modul monitorovacího nebo řídicího
systému, pro signalizaci stavů. Jednotku lze propojit s jednotkami GSM RTU (GPRS), NET RTU (Ethernet) a s dalšími
monitorovacími nebo řídicími systémy. Změnu funkčnosti,
kterou nelze provést parametrizací při standardní verzi FW,
nebo jiný typ komunikace lze provést změnou FW jednotky,
pro což je jednotka HW vybavena.
Technická specifikace
Modul
Komunikační rozhraní
Napájecí napětí
Výkonová spotřeba
Teplotní rozsah
Skladovací teplota
Okolní relativní vlhkost
Krytí
Rozměry
Uchycení
Informace pro objednání
Objednací kód
Typ. označení
200404105005
RTU ext10
Popis
modul rozšíření
o 10 binárních vstupů
RTU ext10
RS-485
(izolace 2 kV AC po dobu 1 min.)
4,5 až 5,5 VDC, izolující DC/DC
měnič na vstupu
2W
-20 °C až +55 °C
-30 °C až +75 °C
30 %–95 % RH nekondenzující
IP20
71 × 90 × 58 mm
na DIN 35
GSM / Ethernet / ...
Master RTU unit
RS-485
Slave RTU unit
Slave RTU unit
RTU M3Z
RTU M3Z
< 2 8 >
RTU ext 10
RTU ext 10
w w w.el vac.eu
Jednotky RTU
pro řízení a sběr dat
Jednotky RTU pro řízení a sběr dat
Jednotky RTU
pro řízení a sběr dat
Jednotky RTU pro řízení a sběr dat
Příslušenství k RTU jednotkám
GSM antény
Záložní akumulátory
GSM anténa 900/1800 MHz,
magnetická, 5 dB, kabel 3 m
RG174, konektor FME (f).
AKU 12 V/1,3 Ah – olověný akumulátor, rozměry
97×43×53 mm
Objednací kód
700504101010
Typ. označení
AKU 12 V/1,3 Ah
Popis
Olověný akumulátor
AKU 12 V/4,5 Ah – olověný akumulátor, rozměry
90 × 70 × 107 mm
Objednací kód Typ. označení
Popis
182812100001 GSM anténa 5dB FME GSM magnetická anténa
GSM anténa 900/1 800 MHz,
magnetická, 5 dB, kabel 3 m
RG174, konektor SMA (m).
Objednací kód
700504101020
Typ. označení
AKU 12 V/4,5 Ah
Popis
Olověný akumulátor
AKU 12 V/12 Ah – olověný akumulátor,
rozměry 151×98×101 mm
Objednací kód
700504101030
Objednací kód Typ. označení
Popis
182812100002 GSM anténa 5 dB SMA GSM magnetická anténa
Typ. označení
AKU 12 V/12 Ah
Popis
Olověný akumulátor
Uchyt AKU na DIN 35 – Držák záložní baterie na DIN lištu
Objednací kód
GSM anténa YAGI, 12 dB,
kabel RG58 10 m, konektor
FME (f).
700504102010
Typ. označení
Uchyt AKU na
DIN 35
Popis
Držák záložní baterie na
DIN lištu
Napájecí zdroje
Objednací kód
182812100003
Typ. označení
Popis
GSM anténa YAGI FME GSM směrová anténa
Zdroj napětí Uvst= 230 V AC, Uvyst = 24 V DC/1,3 A,
uchycení na DIN 35
Objednací kód
700502101010
GSM anténa venkovní, 2 dB, kabel RG58 4 m,
konektor FME (f).
Objednací kód
182812100004
Typ. označení
PWR 24 V/1,3 A
Popis
Napájecí zdroj
Zdroj napětí Uvst = 230 V AC, Uvyst = 24 V DC/2,5 A,
uchycení na DIN 35
Typ. označení
Popis
GSM anténa 2 dB FME GSM venkovní anténa
Objednací kód
700502101020
Typ. označení
PWR 24 V/2,5 A
Popis
Napájecí zdroj
Zdroj napětí Uvst = 230 V AC, Uvyst = 48 V DC/ 1,5 A,
uchycení na DIN 35
Objednací kód
700502101030
w w w.el vac.eu
< 2 9 >
Typ. označení
PWR 48 V/1,5 A
Popis
Napájecí zdroj
Systém MCS II
Systém MCS II
< 3 0 >
Systém MCS II
Systém MCS II
MCS II je distribuovaný, multiprocesorový, parametrizovatelný systém pro řízení a sběr dat v reálném čase
s rozlišením na jednu milisekundu, využívající nejmodernější technologie a trendy. Jeden komunikační uzel
může tvořit až 248 nezávislých stanic, přičemž počet
uzlů není omezen. Programové vybavení jednoho uzlu
podporuje měření a ovládání více než šestnácti tisíc
procesních bodů, přičemž umožňuje snadnou modifikovatelnost systému pro uživatelskou aplikaci pomocí parametrizace každého procesního bodu (filtry,
převod na fyzikální jednotky, ošetření mezních stavů
apod.). Pro snadné začlenění procesního bodu do velkých datových souborů je při parametrizaci přiřazována 24bitová adresa.
Druhý soubor tvoří měřicí a ovládací moduly. Modul pro střídavá měření je programovatelný síťový analyzátor pro měření třífázových souměrných i nesouměrných rozvodných
soustav. Moduly pro stejnosměrná měření umožňují měřit
jakoukoli veličinu převedenou na normovanou hodnotu
stejnosměrného napětí. Modul binárních vstupů provádí
snímání logických úrovní čtyř typů zapojení (jednobitové,
dvoubitové, pětibitové a 1 z 6..20) s periodou jedna milisekunda; pomocí parametrů umožňuje ošetřit mezní stavy
(časové filtry, „kmitání”) a pomocí čítačů umožňuje měřit
veličiny převedené na posloupnost pulsů. Pro dálkové
ovládání je určen modul reléových výstupů. Sepnutí relé je
zabezpečeno proti chybné aktivaci řízením ze dvou nezávislých procesů. Pro další zvýšení spolehlivosti je možno použít reléových matic („objektové relé”).
Vstupy:
Přenos dat se provádí na principu hlášení změny stavu
nebo měřené hodnoty. Každému hlášení je přiřazována
doba změny s přesností na jednu milisekundu. Diskrétní
(logické) úrovně se hlásí při změně stavu a kontinuální (analogové) úrovně se hlásí při překročení meze a programovatelné integrálně diferenciální konstanty (IDK).
1. binární - signalizace (jednobitové nebo dvoubitové vstupy)
- digitální měření (vícebitové binární vstupy)
- čítačové měření pulsů
2. střídavé - kompletní měření na 3f 50 (60) Hz síti
s přesností lepší než 0,2 %
3. stejnosměrné - napěťové nebo proudové, galvanicky oddělené nebo neoddělené
Třetí soubor tvoří podpůrné moduly. Moduly zdrojů umožňují napájet systém stejnosměrným (střídavým) napětím
v rozsahu od 24 V do 230 V včetně možnosti zálohování
primárního napětí sekundárním zdrojem, zapojeným na jiný
okruh. Moduly jsou umístěny ve vanách, které se dodávají
v široké škále velikostí a způsobu uchycení. Systém je dále
tvořen komunikačními konvertory s možností galvanického oddělení (RS232/RS232, RS232/proudová smyčka,
RS232/RS485, RS232/optická komunikace apod.).
Výstupy:
1. reléové - silová relé (až 16 A), jejichž sepnutí je
ošetřeno HW a SW prostředky s ohledem
na maximální spolehlivost provozu; možnost silového výstupu pomocí parametrizovatelné logické rovnice vstupů (např.
realizace „záskoku” v rozvodnách)
Aplikace systému:
1. rozvodny vysokého napětí
- hlavní určení systému, který byl vyvinut ve
spolupráci s rozvodnými závody; pokrývá
potřebu pro dispečerské řízení rozvoden.
2. systémy pro sledování energií - doplnění původního systému o možnosti
měření dalších energií, kromě elektrické
(plyn, voda, pára, apod.); přidání analogových výstupů rozšiřuje možnosti ovládání.
Rozdělení systému z hlediska funkce
První soubor slouží pro komunikaci celé sítě s nadřízeným
systémem realizovaným pomocí koncentrátoru dat CPL
nebo počítače typu PC (může být součástí vyšší sítě LAN).
Komunikační moduly umožňují vytvoření sítě mikropočítačů
s jedním uzlem, který je napojen na nadřízený počítač typu
PC prostřednictvím modulu umístěného přímo v PC. Propojení lze řešit pomocí optické kruhové komunikace RS485.
K jednomu PC může být připojeno více uzlů.
w w w.el vac.eu
< 3 1 >
Systém MCS II
rozměrově odpovídá zástavbě do 19“ racku. Nultá pozice
v každé MCS2-CASE může být obsazena pouze modulem
zdroje, první pozice na sběrnici je vyhrazena výhradně kartě
master. Všechna zbylá místa je možno osadit moduly slave,
jejichž pozice ve vaně je jednoznačně HW určena. Pokud je
další napájecí zdroj umístěn na libovolnou pozici karty slave
na sběrnici, plní funkci zdroje záložního. Nevyužité pozice
v MCS2-CASE se opatřují záslepkou.
Základním prvkem sestav řídicího systému je vana (case),
která zajišťuje mechanické i elektrické spojení všech modulů v kombinaci dle potřeb zákazníka. Jednotlivé moduly
se zasouvají do sběrnice umístěné v zadní části vany a fixují šrouby přes čelní štítek, na kterém jsou také vyvedeny
všechny připojovací konektory a signalizační prvky. Samotná vana je vyrobena z eloxovaného hliníku a umožňuje
alternativní montáž do racku nebo na panel.
Dle počtu slotů lze použít 8pozicovou (1 zdroj, 1 master,
6 slave) nebo 16pozicovou (1 zdroj, 1 master, 14 slave)
sběrnici, přičemž vany se pak odlišují šířkou – větší z nich
Modul řídicího procesoru MAS900
MCS2-4U-MAS900 je hlavním řídicím procesorem systému
MCS2, jehož základní funkcí je parametrizování a řízení
periferních modulů pomocí interní LVDS sběrnice MCS2-BUS. Komunikace s okolím je zajištěna optickým rozhraním a USB komunikačním kanálem. Implementované VGA
rozhraní umožňuje připojení monitorovacího, dotykového
LCD displeje. Parametry stanice pro konkrétní aplikaci lze
předem definovat a uložit v softwarově reprogramovatelné
paměti FLASH, která dále obsahuje informace související
s periferními moduly, a vykonává tak funkci „hard disku“
systému.
Pro komunikaci v distribuovaných systémech řízení je určena poloduplexní dvouvodičová komunikace RS485 realizovaná optickými vlákny. Optická komunikace se skládá
z dvojitého kruhu, kde každá stanice v kruhu slouží jako
optický zesilovač. Délka komunikační linie tedy není limitována celkovou délkou, ale vzdáleností mezi stanicemi. Dvojitý kruh (zálohování komunikace) dovoluje jedno přerušení
kruhu (např. vypnutí jednotky MCS2) bez narušení komunikační funkce.
< 3 2 >
w w w.el vac.eu
Systém MCS II
VANA MCS II (CASE)
Systém MCS II
Modul reléových výstupů REL900
Systém MCS II
MCS2-4U-REL900 je periferní modul s 10 reléovými výstupy, sloužící k ovládání koncových zařízení bez dalších
blokovacích podmínek, nezávisle řízený HW a SW procesy
s vícestupňovou ochranou. Jednotka je navržena s ohledem na maximální zabezpečení proti chybnému sepnutí
nebo rozepnutí relé.
Technická specifikace
Počet výstupů
Elektrická pevnost
Rozlišovací schopnost
Uživatelský konektor
Teplotní rozsah
Relativní vlhkost
Obsazuje pozic ve vaně
8 spínacích, 2 přepínací
4 000 V
1,0 ms
2× WAGO 231-541/001-000
-20 °C až +70 °C
20–80 % (bez kondenzace)
1
Modul binárních vstupů BIN 900
MCS2-4U-BIN900 je periferní modul s 20 (10) binárními
vstupy, určený k signalizaci stavu jednotlivých prvků v systému. Jednotku lze rovněž naprogramovat pro funkci čítače
změn jednotlivých vstupů nebo skupiny vstupů. Všechny binární vstupy jsou od zbylých obvodů, příp. také mezi sebou,
galvanicky odděleny optočleny (s ohledem na maximální
elektrickou izolační pevnost).
Technická specifikace
Počet vstupů
Použité vstupy
Použité kontakty
Vstupní rozsah
Elektrická pevnost
Indikace
Minimální délka pulsu
Přesnost měření
Uživatelský konektor
Teplotní rozsah
Relativní vlhkost
Obsazuje pozic ve vaně
w w w.el vac.eu
2 galvanicky oddělené skupiny
po 10 DI / 20 společně
galvanicky oddělených DI / 10 DI
vzájemně galvanicky oddělených
aktivní, pasivní
pasivní, aktivní
24 V, 48 V, 60 V, 110 V nominální
3 000 V
LED pro každý binární vstup
1 ms
1 ms
2× WAGO 231-541/001-000
0 °C+70 °C
20–80 % (bez kondenzace)
1
< 3 3 >
Systém MCS II
Modul měření a analýzy střídavých veličin ADUI56
Systém MCS II
MCS2-4U-ADUI56 slouží k přesnému měření všech veličin
definovaných v 50 (60) Hz síti. Modul je programovatelným
síťovým analyzátorem pro měření třífázových souměrných
a nesouměrných rozvodných soustav a může být naprogramován i ve funkci ochran pro napětí (podpěťové, zemní
apod), proud (nadproud) a frekvenci.
Technická specifikace
Počet vstupů:
Varianty vstupů:
Jmenovité napětí:
Jmenovitý proud:
Vstupní rozsah:
Fáze:
Frekvence:
Přetížení proud. vstupů:
Přetížení nap. vstupů:
Elektrická pevnost:
Vstupní konektory:
Ochranné funkce:
Reléové výstupy:
Max. spínací napětí relé:
Jmenovitý spínací proud:
Výstupní konektor:
Binární vstupy:
Rozsah vstupů:
Indikace:
Vstupní konektor:
Teplotní rozsah:
Relativní vlhkost:
Obsazuje pozic ve vaně:
6 galvanicky oddělených
3 napětí a 3 proudy, 6 napětí, 6 proudů
100 V AC/DC (alternativně dle specifikace uživatele)
1 A, 5 A AC (alternativně dle specifikace uživatele)
2–200 % jmenovité hodnoty
±180°
45–65 Hz
5 In (trvale), 10 In (10 s), 40 In (1 s)
2 Un (trvale)
3 000 V
2× Weidmüller STV S 6 SS
napět’ová, frekvenční, nadproudová, zemní
4 povelová relé
440 Vst
16 A
WAGO 231-538/001-000
4 galvanicky oddělené
12 až 230 V
LED pro každý binární vstup
WAGO 231-535/001-000
0 °C až + 70 °C
20–80 % (bez kondenzace)
2
< 3 4 >
w w w.el vac.eu
Systém MCS II
Systém MCS II
Modul měření stejnosměrných veličin DCUI900
Technická specifikace
MCS-4U-DCUI900 je modul sloužící k měření stejnosměrných napětí a proudů s galvanicky oddělenými vstupy. Měřicí procesor provádí v čase nepřetržité kontinuální měření
veličin. Modul umožňuje testovat každý cyklus měření na
mezní stavy a přiřadit k nim reálný čas systému s rozlišením
na jednu milisekundu v případě překročení meze. Vlastní
měření je průměrem všech hodnot měření za časovou jednotku, která je volena jako násobek 50 Hz sítě a zároveň tak
slouží jako účinný filtr případného střídavého rušení.
Princip přenosu dat nadřízenému systému se uskutečňuje
na základě tří kritérií (překročení odchylky, překročení meze
a periodické vysílání práce) a je shodný s popisem pro
modul MCS-4U-ADUI56.
Počet kanálů:
Rozlišení:
Potlačení rušivého napětí:
Vstupní napětí:
Vstupní proud:
Elektrická pevnost:
Teplotní rozsah:
Rozsah vlhkosti:
Obsazuje pozic ve vaně:
10
12 bitů
±10 V (lze objednat jiné rozsahy)
±20 mA (lze objednat jiné rozsahy)
2 000 V
0 °C až +70 °C
20–80%
1
Modul napájecího zdroje PWR
Technická specifikace
MCS2-4U-PWR poskytuje stabilní, galvanicky oddělené napájecí a záložní napětí +24 V, které se distribuuje prostřednictvím posílených vodičů sběrnice MCS2-BUS. K aktivaci
osazeného záložního zdroje dochází automaticky. Aktuální
stav modulu je hlášen stavovým protokolem MCS2. Uživateli je přístupná vícestavová LED dioda, indikující provozní
stavy.
Nominální vstupní napětí:
Napětí na sběrnici:
Výstupní výkon:
Elektrická pevnost:
Teplotní rozsah:
Relativní vlhkost:
Obsazuje pozic ve vaně:
Poznámka: Pro úplný seznam dodávaných modulů včetně objednacích
kódů si vyžádejte samostatný ceník systému MCS.
w w w.el vac.eu
< 3 5 >
24, 48, 60, 110, 230 V (DC, ACef)
24 V DC
50 W
4 000 Vrms
0 °C až +70 °C
20–80 % (bez kondenzace)
1
< 3 6 >
Redundantní napájecí
zdroj RPS II
Redundantní napájecí zdroj RPS II
Redundantní napájecí
zdroj RPS II
Redundantní napájecí zdroj RPS II
V řadě kritických aplikací je nezbytným požadavkem
zajistit trvalé napájení klíčových zařízení bez ohledu na
možný výpadek napájecí sítě. Běžně je tento požadavek
řešen za pomoci bateriově zálohovaných napájecích
zdrojů (UPS), což však není vždy tím jediným možným
a technicky vhodným řešením. UPS zajistí dodávku
elektrické energie pouze po omezenou dobu danou kapacitou akumulátorů, přičemž právě akumulátory jsou
z dlouhodobého hlediska častým zdrojem problémů,
neboť jejich kapacita s časem klesá a je nezbytné zajistit jejich pravidelnou údržbu. Pro zajištění spolehlivého napájení elektronických řídicích systémů se jako
vhodná alternativa jeví možnost napájení ze dvou nezávislých přívodů elektrické energie, případně z jednoho
primárního přívodu a centrálně spravované akumulátorové zálohy. Za tímto účelem byl zkonstruován redundantní napájecí zdroj řady RPS II, který je výkonnějším
a sofistikovanějším nástupcem původní řady RPS.
Zdroj je plně modulární koncepce s rozsáhlými diagnostickými funkcemi. Dva vstupní moduly slouží pro připojení
nezávislých napájecích přívodů o různých napěťových
hladinách, což umožňuje použít pro napájení jak dvou přívodů síťového napětí 230 V AC, tak také libovolnou kombinaci střídavých či stejnosměrných vstupních napětí (např.
230 V AC a 24 V DC). Vstupní moduly dodávají na sběrnici
konstantní napětí 28 V DC a za běžného provozu se rovnoměrně dělí o zátěž. Jejich úkolem je také zajistit galvanické
oddělení od jednotlivých přívodů.
Do výstupních pozic je možno osadit až 4 nezávislé výstupní
moduly, které zajišťují jednak konverzi na požadovanou výstupní napěťovou hladinu, a také nadproudové omezení,
případně i další galvanické oddělení pro jednotlivé výstupy.
Všechny vstupní i výstupní moduly jsou vyměnitelné za provozu, což umožňuje nahrazení poškozeného modulu nebo
výměnu za jiný typ bez nutnosti vypnutí celého zařízení.
Celek je vhodným způsobem doplněn diagnostickým modulem v provedení s Ethernetovým nebo GSM rozhraním
pro vzdálený dohled a ovládání zařízení. Diagnostika poskytuje informace o aktuálním stavu jednotlivých modulů,
velikosti napětí a dodávaných či odebíraných proudech.
Dále jsou kontrolovány také ventilátory ve skříni a teplota na
každém modulu.
Zdroj RPS II je ideálním napájecím centrem pro důležitá
technologická zařízení a přístroje.
Typické oblasti nasazení –
v napájecích obvodech:
vstupní napájecí moduly
•řídicí systémy v energetice
•ř ídicí systémy důležitých technologických linek a strojů
v průmyslu
•telekomunikační systémy a průmyslové datové sítě
•m obilní měřicí aparatury (instalace v dopravních prostředcích, alternativní napájení z palubní sítě 12/24 V DC
nebo externího přívodu 230 V AC s možností přepojení
za provozu)
výstupní napájecí nebo
speciální moduly
Diagnostika
230V AC
24V DC
PWR IN 1
Display
110V DC
PWR IN 2
Supervisory
Local monitoring
DIAG
(GSM/Ethernet)
24V DC
Control system
PWR OUT 1
PWR OUT 2
230V AC
PWR OUT 3
GSM COM
Router
Dedicated COM
MOD BATT
w w w.el vac.eu
< 3 7 >
Redundantní napájecí zdroj RPS II
Základní vlastnosti
Obecný popis
•2 pozice pro vstupní napájecí moduly
•4 pozice pro výstupní napájecí moduly
•1 pozice pro diagnostickou kartu
•šířka 19” (482,6 mm)
•v ýška 4 U (177 mm)
•vnitřní a venkovní rozměry jsou v souladu
s IEC 60 297-3-101, 102, 103
•EMC/EMI kompatibilita
Kostra a plechy vany jsou vyrobeny z kvalitní hliníkové slitiny
s povrchovou úpravou eloxováním. Vana disponuje vysokou mechanickou stabilitou a je určena pro montáž do 19“
zástavby. Ve vaně, která je osazena sběrnicí, je prostor pro
7 modulů. Do pozic 1 a 2 je možno osadit moduly vstupní,
pozice 3 je určena pro diagnostickou kartu a pozice 4, 5, 6
a 7 jsou určeny pro moduly výstupní.
Sběrnice zajišťuje sloučení výstupů obou vstupních modulů, rozdělení výkonu mezi tyto moduly v běžném provozu,
oddělení vypnutého či poškozeného modulu při výpadku
napětí jednoho z nich. Ze sloučeného napětí 28,3 V je dále
stabilizováno pomocné napětí 12 V, které slouží pro napájení teplotně regulovaných ventilátorů a řídicích částí výstupních modulů. Stabilizace napětí na 12 V je prováděna
dvěma stabilizátory v redundantním zapojení pro zvýšení
spolehlivosti (napětí 12 V A, 12 V B). Pokud je osazena diagnostická karta, jsou hodnoty napětí 28 V, 12 V A, 12 V B
měřeny a přenášeny do nadřazeného systému.
Maximální celkový trvalý výkon dodávaný všemi výstupními
moduly připojenými na sběrnici činí 250 W.
Informace pro objednání
Obj. kód
Typ. označení
700320100003 RPS II-CASE
Popis
Šasi se sběrnicí
a ventilátory
Technická specifikace
Modul
Vnitřní a venkovní rozměry
Šířka
Výška
Hloubka
Výkonová spotřeba
Teplotní rozsah
Skladovací teplota
Okolní relativní vlhkost
Krytí
Nárazy a vibrace
RPS II-CASE
v souladu s IEC 60 297-3-101, 102, 103
482,6 mm – 19“ (84HP)
177 mm – 4 U
245 mm
Max. 15 W
-20 °C až +60 °C
-30 °C až +75 °C
30 %–95 % RH nekondenzující
IP20
Dle IEC 61587-1, EN 50 155
< 3 8 >
w w w.el vac.eu
Redundantní napájecí
zdroj RPS II
RPS II – frame
Redundantní napájecí zdroj RPS II
RPS II – vstupní napájecí moduly
Základní vlastnosti
zkrat z měření výstupního proudu a napětí procesorem.
Nadproudová, podpěťová a přepěťová ochrana se vyhodnocuje z měřeného proudu a napětí procesorem a je parametrizovatelná z nadřazeného systému, rovněž je možné
tyto ochrany povolit nebo zakázat.
Na modulech je umístěno teplotní čidlo, které vyhodnocuje
teplotu v blízkosti výkonových prvků a přenáší naměřené
hodnoty do nadřazeného systému. Výstupní moduly komunikují se vstupními moduly, případně s diagnostickou kartou po interní sběrnici.
Redundantní napájecí
zdroj RPS II
•redundantní mód
•Hot-Swap
•Izolace vstup/výstup 2 kV AC (po dobu 1 minuty)
•výkon 280 W
•měření výstupního napětí, proudu, teploty modulu
•funkce ochran (nadproudová, zkratová, přepěťová
a podpěťová)
•signalizační LED pro indikaci stavu modulu
•dálkové ovládání a monitoring (s diag. kartou)
•dálkový upgrade firmware (s diag. kartou)
•široký rozsah vstupních napájecích napětí
Obecný popis
Vanu zdroje RPS II je možno osadit dvěma vstupními napájecími moduly. Tyto moduly zajišťují vlastní redundanci
celého napájecího zdroje. Pro zachování plné redundance
nesmí celkový odebíraný výkon z těchto modulů překročit
280 W. Hardwarově je zajištěno rovnoměrné rozdělování
dodávaného výkonu ze vstupních modulů, pokud jsou oba
osazeny. Moduly jsou řešeny jako Hot-Swap, to znamená,
že jsou měnitelné za chodu napájecího zdroje bez ovlivnění
funkce zbývajících modulů. Moduly jsou vyráběny pro široký rozsah vstupních napětí. Moduly s různým vstupním
napětím lze libovolně kombinovat.
Vstupní moduly jsou osazeny DC/DC měniči, které transformují vstupní napětí na 28,3 V. Dále měniče zajišťují galvanické oddělení mezi vstupními přívody a rozvodem napětí
28,3 V na sběrnici. Toto napětí slouží pro napájení výkonových částí výstupních modulů a diagnostické karty. Vstupní
napájecí moduly komunikují s ostatními moduly po interní
komunikační sběrnici.
Každý vstupní napájecí modul je vybaven vlastním
měřením výstupního proudu a napětí. Tyto údaje
Obj. kód
používá pro vestavěnou funkci ochran (zkratová,
nadproudová, podpěťová a přepěťová). Zkratová
700320100005
ochrana se nedá parametrizovat, je řešena na mo700320100008
dulu dvěma způsoby. Prvním z nich je hardwarové
700320100007
řešení, elektronická proudová pojistka. Druhým
700320100006
je softwarové řešení, při kterém se vyhodnocuje
Informace pro objednání
Typ. označení
Popis
Vstupní napájecí modul
RPS II-IN 230V AC/DC
na 230 V AC nebo DC
RPS II-IN 24 V DC
Vstupní napájecí modul na 24 V DC
RPS II-IN 48 V DC
Vstupní napájecí modul na 48 V DC
RPS II-IN 110 V DC
Vstupní napájecí modul na 110 V DC
Technická specifikace
Modul
Vstupní napájecí napětí
Vstupní proud
Jištění vstupu
Výstupní napětí
Galvanické oddělení
Konektor
Teplotní rozsah
Skladovací teplota
Okolní relativní vlhkost
Krytí
Možné pozice zasunutí do sběrnice
w w w.el vac.eu
RPS II-IN 230V AC/DC
RPS II-IN 24 V DC
RPS II-IN 48 V DC
230 V/50Hz AC (+/-10 %) 230
24 V DC (20–30 V DC) 48 V DC (38 V–72 V DC)
V DC (210 V–380 V DC)
1,3 A (max. 2 A)
12,5 A (při 24 V DC)
6,25 A (při 48 V DC)
Poj. 5 A F
Poj. 25 A F
Poj. 20 A F
+28,3VDC (280W)
Galvanické oddělení vstup/výstup 2 kV AC (po dobu 1min.)
WAGO 231-306/026-000
-20 °C až +60 °C
-30 °C až +75 °C
30 %–95 % RH nekondenzující
IP20
1, 2
< 3 9 >
RPS II-IN 110V DC
110V DC (90 V–170 V)
2,8 A (při 110 V DC)
Poj. 10 A F
Redundantní napájecí zdroj RPS II
RPS II – výstupní napájecí moduly
Základní vlastnosti
Na modulech je umístěno teplotní čidlo, které vyhodnocuje
teplotu v blízkosti výkonových prvků a přenáší naměřené
hodnoty do nadřazeného systému. Výstupní moduly komunikují se vstupními moduly, případně s diagnostickou kartou po interní sběrnici.
•Hot-Swap
•měření výstupního napětí, proudu, teploty modulu
•f unkce ochran (nadproudová, zkratová, přepěťová
a podpěťová)
•signalizační LED pro indikaci stavu modulu
•dálkové ovládání a monitoring (s diag. kartou)
•dálkový upgrade firmware (s diag. kartou)
Obecný popis
Redundantní napájecí
zdroj RPS II
Vanu zdroje RPS II je možno osadit až čtyřmi napájecími výstupními moduly (pozice ve vaně 4–7). Celkový maximální
odebíraný výkon z těchto modulů je 250 W při zachování
plné redundance ze strany vstupních modulů. Moduly jsou
řešeny jako Hot-Swap. To znamená, že jsou měnitelné za
chodu napájecího zdroje bez ovlivnění funkce zbývajících
modulů.
Každý výstupní napájecí modul je vybaven vlastním měřením výstupního proudu a napětí – tyto údaje používá pro
vestavěnou funkci ochran (zkratová, nadproudová, podpěťová a přepěťová).
Zkratová ochrana se nedá parametrizovat, je řešena na modulu dvěma způsoby. Prvním z nich je hardwarové řešení,
elektronická proudová pojistka. Druhým je softwarové řešení, při kterém se vyhodnocuje zkrat z měření výstupního
proudu a napětí procesorem.
Nadproudová, podpěťová a přepěťová ochrana slouží
k ochraně vlastního zařízení připojeného k výstupním svorkám modulu před překročením parametrů, které může
vzniknout při poruše modulu. Tyto ochrany se vyhodnocují
z měřeného proudu a napětí procesorem a jsou parametrizovatelné z nadřazeného systému, rovněž je
možné tyto ochrany povolit nebo zakázat.
Informace pro objednání
Obj. kód
700320100011
700320100012
700320100009
700320100010
700320100013
Typ. označení
RPS II-OUT 12 V DC
RPS II-OUT 24 V DC
RPS II-OUT 24 V DC/I
RPS II-OUT 48 V DC/I
RPS II-OUT 230 V AC
Popis
Výstupní napájecí modul 12 V DC
Výstupní napájecí modul 24 V DC
Výstupní napájecí modul 24 V DC izolovaný
Výstupní napájecí modul 48 V DC izolovaný
Výstupní napájecí modul 230 V AC
Technická specifikace
Modul
RPS II-OUT 12
V DC
RPS II-OUT
24 V DC
Výstupní napájecí napětí
12 V DC
24 V DC
Výstupní proud
1,5 A (18 W)
5 A (120 W)
Tolerance
Galvanické oddělení
±3 %
Bez izolace
Konektor
WAGO 231-304/026-000
Teplotní rozsah
Skladovací teplota
Okolní relativní vlhkost
Krytí
Možné pozice zasunutí do sběrnice
-20 °C až +60 °C
-30 °C až +75 °C
30 %–95 % RH nekondenzující
IP20
4, 5, 6, 7
RPS II-OUT
24 V DC/I
RPS II-OUT
48 V DC/I
48 V DC
3,75 A (90 W)
1,9 A (90 W)
±2 %
2 kV AC (po dobu 1 min.)
< 4 0 >
RPS II-OUT
230 V AC
230 V AC/50 Hz
(modifikovaná
sinusovka)
0,4A (90 W)
±5 %
Bez izolace
Zásuvka přístrojová
EURO
w w w.el vac.eu
Redundantní napájecí zdroj RPS II
RPS II – diagnostická karta
Redundantní napájecí
zdroj RPS II
Základní vlastnosti
s dalšími zařízeními v technologii. Napájení modulu diagnostické karty je zálohováno pomocí akumulátoru, který
může být externí nebo je umístěn na modulu MOD BATT
přímo ve vaně napájecího zdroje RPS II.
Diagnostická karta umožňuje osazení různými komunikačními rozhraními GPRS, Ethernet, případně dle požadavků
zákazníka dalšími (RS-232, RS-485, CLO, optické).
•Hot-Swap
•rozhraní GPRS/Ethernet
•4 digitální vstupy
•2 digitální výstupy
•interní a externí teplotní čidlo
•2× sériový port galvanicky oddělený
•monitoring napětí na sběrnici a otáček ventilátorů
•řídí dobíjení záložního akumulátoru (12 V)
•signalizační LED pro indikaci stavu modulu
•umožňuje nadřazenému systému komunikovat s jednotlivými moduly
•umožňuje dálkové ovládání a monitoring modulů
•dálkový upgrade firmware
Obecný popis
Vanu redundantního napájecího zdroje RPS II je možno
osadit diagnostickou kartou s mnoha funkcemi a vestavěnými periferiemi. Koncepčně karta vychází z jednotek typu
RTU, které vyrábí rovněž firma ELVAC IPC s.r.o. Karta, podobně jako ostatní moduly komunikuje s okolím firemním
protokolem HioCom2.
Funkce diagnostické karty je monitorovat interní napájecí
napětí na sběrnici vany RPS II, otáčky ventilátorů ve vaně,
řídit nabíjení záložního akumulátoru (externího nebo na
modulu MOD BATT). Dále diagnostická karta umožňuje
nadřazenému systému komunikovat s jednotlivými moduly,
umožňuje dálkový monitoring a ovládání modulů.
Na diagnostické kartě jsou dále osazeny tyto periferie, 2 digitální výstupy (spínací kontakt relé), 4 digitální vstupy (aktivní, 24 V, jiné konfigurace jsou možné),
vstup pro externí teplotní čidlo, 2 sériObj. kód
Typ. označení
ové, galvanicky oddělené porty.
700320100016
RPS II-DIAG
GPRS
Pomocí periferií je možné ovládat, pří700320100015 RPS II-DIAG NET
padně monitorovat nebo komunikovat
Technická specifikace
Informace pro objednání
Popis
Komunikace s nadřazeným systémem přes GPRS
Komunikace s nadřazeným systémem přes Ethernet
Poznámka: Je možné dodat také s jiným komunikačním rozhraním, viz moduly RTU7M
(RS-232, RS-485, CLO, optické)
Modul
RPS II-DIAG GPRS
RPS II-DIAG NET
Komunikační rozhraní s nadřazeným
GSM/GPRS modul
Ethernetový modul
systémem
4 ks, aktivní (spínání suchým kontaktem), proud vstupem 5,9 mA, galvanické oddělení 3,75 kV AC (po dobu
Digitální vstupy
1 min.), signalizace vybuzení 4× LED
2 ks, spínací kontakt relé, max. spínané napětí 30 VDC/250 VAC, max. spínaný proud 5 A, galvanické
Digitální výstupy
oddělení 3,75 kV AC (po dobu 1min.), signalizace vybuzení 2× LED
Sériové porty
2 ks, RS-232 (TxD, RxD), konektor Canon DB9/F, galvanické oddělení 1 kV AC (po dobu 1 min.)
Další rozhraní
Konektor pro externí teplotní čidlo
Nabíječka záložního akumulátoru
12 V/0,3 A (dobíjí na max. napětí 13,8 V)
Výkonová spotřeba
Max. 300 mA
FME, WAGO 231-302/026-000, 231-304/026-000,
RJ45, WAGO 231-302/026-000, 231-304/026-000,
Konektory
231-305/026-000
231-305/026-000
Teplotní rozsah
-20 °C až +60 °C
Skladovací teplota
-30 °C až +75 °C
Okolní relativní vlhkost
30 %–95 % RH nekondenzující
Krytí
IP20
Možné pozice zasunutí do sběrnice 3
w w w.el vac.eu
< 41 >
Redundantní napájecí zdroj RPS II
RPS II – výstupní moduly speciální
Firma ELVAC IPC s.r.o., v rámci snahy vyjít vstříc potřebám
zákazníků neustále rozšiřuje portfolio svých výrobků. Výsledkem je mimo jiné i rozšíření řady výstupních modulů pro vanu
zdroje RPS II o moduly speciální. Jedná se vlastně o specializovaná zařízení, která mají jinou funkci než napájecí, ale s výhodou využívají redundantní napájení, které poskytují vstupní
moduly osazené do vany RPS II a kompaktnost řešení celé
vany. Další výhodou je možnost jejich dálkového ovládání
a monitorování, pokud je osazena diagnostická karta.
Základní vlastnosti
Obecný popis
•Hot-Swap
•integrován GSM/GPRS modem s rozhraním RS232
•na kartě je integrován záložní akumulátor pro diagnostickou kartu
•interní teplotní čidlo
•signalizační LED pro indikaci stavu modulu
•dálkové ovládání a monitoring (s diag. kartou)
•dálkový upgrade firmware (s diag. kartou)
Jedná se o speciální výstupní modul, který v sobě integruje
GSM/GPRS modem s rozhranním RS-232 společně se zálohovací baterií, která je určena pro zálohování napájení diagnostické karty. Vanu zdroje RPS II je možno osadit jedním
až čtyřmi moduly MOD BATT.
Pokud je vana zdroje osazena diagnostickou kartou, poskytuje modul RPS II-MOD BATT do nadřazeného systému
informace o napájecím napětí GSM/GPRS modulu, teplotě
baterie, stavu vypínače, stavu modemu a pozici modulu ve
vaně.
Informace pro objednání
Obj. kód
Typ. označení
700320100020 RPS II-MOD BATT
Popis
Komunikace s nadřazeným
systémem přes GPRS
Technická specifikace
Modul
Modem
RPS II-MOD BATT
GSM/GPRS modem (Enfora Enabler II-G)
Sériový port
RS-232 (TxD, RxD, RTS, CTS, STR, DSR, RI, CD), konektor Canon DB9/F, ESD ochrana na všech linkách 15 kV
Záložní akumulátor
Výkonová spotřeba
Konektor
Teplotní rozsah
Skladovací teplota
Okolní relativní vlhkost
Krytí
Možné pozice zasunutí do sběrnice
Olověný hermetizovaný akumulátor 12 V/1,3 Ah (WP1,3–12)
Max. 150 mA
FME, WAGO 231-302/026-000
-20 °C až +55 °C
-30 °C až +75 °C
30 %–95 % RH nekondenzující
IP20
4, 5, 6, 7
< 4 2 >
w w w.el vac.eu
Redundantní napájecí
zdroj RPS II
RPS II – MOD BATT
Redundantní napájecí zdroj RPS II
RPS II – příslušenství
Informace pro objednání
Typ. označení
RPS II-OUT230 CAB
RPS II-BATT CAB
RPS II-COM CAB
RPS II-CAB-24
RPS II-MCS CAB
RPS II-TEMP CAB
Anténa
Popis
90 cm kabel k propojení modulu RPS II-OUT 230 VAC se zařízením napájeným 230 V AC
60 cm kabel k propojení modulu RPS II-DIAG a RPS II-MOD BATT
2 m komunikační kabel (RS-232) k propojení RPS II a PC
1,4 m kabel k propojení modulu RPS II-OUT 24 VDC a napájeným DC zařízením
1 m kabel k propojení modulu RPS II-OUT 24 VDC k systému MCS
2 m kabel s teplotním čidlem k napojení na RPS II-DIAG
GSM duální anténa, magnetická, 5 dB, konektor FME (f)
Redundantní napájecí
zdroj RPS II
Obj. kód
700320100031
700320100032
700320100033
700320100034
700320100035
700320100036
182812100001
w w w.el vac.eu
< 4 3 >
SW podpora RTU a RPS II
SW podpora RTU a RPS II
< 4 4 >
SW podpora RTU a RPS II
Plnohodnotné nasazení jednotek sběru dat, řízení či
inteligentního napájení není možné bez zabezpečení
spolehlivé komunikace a interpretace dat. Technické
prostředky řeší na jedné straně samotné zařízení, na
straně druhé pak komunikační rozhraní nadřazeného
systému – síťová karta, sériová linka nebo příslušný
modem. SW prostředky je pak nutno zabezpečit řízení
této komunikace a zpracování dat.
efektivní, neboť plně využívá technických prostředků a přenosových cest, poskytuje servisní a konfigurační rozhraní
pro celou síť obsluhovaných zařízení a zároveň je vysoce
otevřený, protože zpřístupňuje všechna data standardním
způsobem dalším systémům, kde se již lze plně soustředit
na samotnou aplikační logiku bez starostí spojených s provozem připojených zařízení.
Komunikační server nabízený k jednotkám RTU a zdrojům
RPS II spolu s dalšími aplikacemi umožňuje velmi rychlé
ustavení spojení, parametrizaci zařízení a vyzkoušení všech
základních funkcí. V některých případech lze dodávané
aplikace využít jako konečné řešení zadání, pro jiné úkoly
je třeba dále doplnit zpracování a vizualizaci dat. Naše technická podpora je připravena spolupracovat se zákazníky na
zprovoznění jejich systémů a v případě potřeby zajistit i modifikace standardních SW modulů podle jejich potřeb.
SW podpora RTU a RPS II
Takovým prostředím může být:
•o becný SCADA systém využívající driver podporující
standardizované protokoly, kterými vybrané jednotky
komunikují
•obecný SCADA systém nebo uživatelská aplikace využívající OPC rozhraní komunikačního serveru/driveru dodávaného výrobcem zařízení
•sada aplikací dodávaná výrobcem a přímo spolupracující
s komunikačním serverem
•zákaznická all-in-one aplikace implementující přímo proprietární komunikační protokol zařízení
Spolehlivost řešení založených na kombinaci nabízených
HW a SW prostředků je ověřena v mnoha kritických aplikacích – od jednoduchých případů s minimem IO bodů
po rozsáhlé systémy pracující s redundancí v režimu horké
zálohy.
Použití světově rozšířených komunikačních standardů má
své nezanedbatelné výhody, avšak tyto standardy neumožní někdy plnohodnotné využití či komfortní nastavení
všech vlastností, které koncové zařízení podporuje. Proto je
v mnoha aplikacích a přinejmenším pro konfigurační a servisní účely vhodné použití proprietárního komunikačního
serveru zajišťujícího kompletní datový servis v síti koncových zařízení. K němu lze pak doplnit některé z programů
pro zobrazení a zpracování dat dodávaných výrobcem
nebo pomocí standardního rozhraní OPC libovolný SCADA
systém či uživatelskou aplikaci. Tento postup je maximálně
Vybrané oblasti nasazení:
•systémy pro energetiku (dálkový monitoring a ovládání,
měření spotřeby energií a médií)
•monitorovací systémy ve výrobě
•kontrola provozních parametrů strojů a zařízení
•monitorovací a ovládací systémy v dopravě
•sběr dat v oblasti monitorování životního prostředí












w w w.el vac.eu



< 4 5 >



SW podpora RTU a RPS II
Koncová zařízení a jejich vstupně-výstupní
kanály jsou v Komunikačním centru reprezentovány stromovou strukturou v levém panelu
aplikace. Struktura odráží fyzické připojení
zařízení a jejich kanálů a je složena z jednotlivých uzlů. Nejvyšší uzel v hierarchii představuje samotné Komunikační centrum. Uzel
obsahuje uzly komunikačních kanálů, kterými mohou být sítě GSM, běžné sítě TCP/IP
nebo sítě RS485, případně linky RS232. Uzly
komunikačních kanálů potom obsahují uzly
jednotlivých koncových zařízení. Každé zařízení komunikuje s Komunikačním centrem
komunikačním kanálem, na jehož uzel je připojeno. Uzly koncových zařízení obsahují uzly
vstupně-výstupních kanálů, kterými disponují.
Uzly vstupně-výstupních kanálů se mohou
dále dělit na vstupně-výstupní podkanály.
Koncová zařízení komunikující protokolem
HioCom2 mohou být sloučena do skupiny
a ve stromové struktuře zařazena pod uzel
komunikačního kanálu jako uzel skupiny a teprve pod ním
jako uzly jednotlivých zařízení.
Každý uzel je vybaven množinou vlastností. Vlastnosti je
možné rozdělit do těchto skupin:
• základní vlastnosti,
• doplňková data uzlu,
• parametry uzlu.
Základní vlastnosti
•server pro komunikaci s jednotkami RTU, zdroji RPS II
a kartami MPC
•komunikace po síti GSM, Ethernet, RS485, resp. po lince
RS232
•protokol HioCom, HioCom2
•neomezený počet připojených jednotek
•hierarchická, stromová organizace dat
•konfigurace v XML souborech
•externí datové rozhraní DDE, OPC, TCP
•záznam chybových a provozních hlášení do souboru
•záznam komunikace s jednotkami do souboru
•záznam hodnot do denních souborů
•ukládání záznamů z jednotek RTU do souborů
Skupiny jsou zobrazeny v pravém panelu aplikace pod
sebou v uvedeném pořadí.
Základními vlastnostmi jsou typ uzlu, název uzlu, uživatelský
popis uzlu a hodnota uzlu. Typ uzlu definuje typ fyzické části
celého systému, kterou daný uzel reprezentuje. Typ uzlu
určuje jakými vlastnostmi uzel disponuje a jaké uzly (typy
uzlů) může obsahovat. Název uzlu slouží k jednoznačné
identifikaci uzlu a musí být v rámci svého nadřazeného uzlu
unikátní. Uživatelský popis uzlu může být libovolný text.
Hodnota uzlu vyjadřuje stav fyzické části systému, kterou
uzel reprezentuje. Podle typu uzlu může být určena jen ke
čtení nebo i k zápisu, a tedy k ovládání.
Doplňková data slouží k podrobnějšímu sledování stavu fyzické části systému, kterou uzel reprezentuje. Tato data jsou
určena jen ke čtení. Názvy a význam jednotlivých údajů
jsou dány typem uzlu.
Parametry uzlu slouží k nastavování vlastností fyzických
částí systému, které uzly reprezentují, k ovlivňování jejich
chování. Parametry jsou určeny jak ke čtení, tak i k zápisu.
Názvy a význam jednotlivých parametrů jsou opět dány
typem uzlu. Parametry uzlů jsou dostupné jen přímo v Komunikačním centru, nejsou dostupné přes žádné jeho externí datové rozhraní.
Obecný popis
Komunikační centrum RTU je server pro komunikaci se
vzdálenými koncovými zařízeními, která používají komunikační protokol HioCom nebo HioCom2, tedy s jednotkami
řady RTU a s redundantními zdroji RPS II, případně také
s diagnostickými kartami MPC. Centrum lze použít buď
jako samostatnou aplikaci pouze pro parametrizaci či kontrolu jednotek nebo jako prostředek pro napojení jednotek
do jiného nadřazeného systému. K tomuto účelu Centrum
disponuje možností zaznamenávat veškeré hodnoty z připojených jednotek do denních souborů, ze kterých si je
nadřazený systém může vyzvedávat. Také lze aktivovat kterékoliv z přímých datových rozhraní Centra a napojit nadřazený systém jejich prostřednictvím. Komunikační centrum
disponuje třemi rozhraními:
- DDE – rozhraní využívá technologie DDE,
- OPC – rozhraní využívá technologie OPC,
- TCP – rozhraní komunikuje s externími aplikacemi prostřednictvím TCP protokolu ETP (ELVAC Tree Protocol), přičemž se chová jako TCP server.
Každý uzel má rovněž přiřazenu množinu administrativních
úloh, které je možné pomocí kontextového menu nebo
pomocí rozbalovací nabídky spouštět. Tyto úlohy jednorázově ovlivňují chování části systému reprezentované daným
uzlem nebo přímo chování uzlu v Komunikačním centru.
< 4 6 >
w w w.el vac.eu
SW podpora RTU a RPS II
Komunikační centrum RTU
SW podpora RTU a RPS II
<< << << << << << << << << <<
Administrativní úlohy jsou podobně jako parametry uzlů dostupné jen přímo v Komunikačním centru, nejsou dostupné
přes žádné jeho externí datové rozhraní.
Kompletní stromová struktura, včetně všech parametrů
všech uzlů, se při ukončování serveru automaticky ukládá
do XML souboru, ze kterého si ji server při startu opět automaticky načte. Uložení či načtení struktury nebo libovolné
její část, lze vyvolat také ručně – jde o jednu z administrativních úloh každého uzlu.
SW podpora RTU a RPS II
Informace pro objednání
Objednací kód
Typ. označení
012345678900
SW-RTUCC
012345678900
SW-RTUCC-OPC
Popis
Komunikační centrum RTU
s časově omezenou licencí
k OPC rozhraní
Komunikační centrum
RTU s neomezenou licencí
k OPC rozhraní
RTU změnové centrum
Základní vlastnosti
•nadstavbový SW RTU komunikačního centra
•p řehledné grafické zobrazení všech hodnot RTU jednotky na jediné obrazovce
•b arevné zvýraznění kanálů, u nichž došlo ke změně
stavu
•chronologický záznam změn hodnot na obrazovku a souboru na pevném disku
•komunikace TCP protokolem
•možnost zobrazení a filtrace změn pouze zvolených
kanálů
Aplikace je modifikovatelná dle potřeb zákazníka.
Popis produktu
Změnové centrum umožňuje přehledně graficky na jediné
obrazvoce zobrazit veškeré hodnoty monitorované RTU jednotkou. Hodnoty jsou vyčítány změnově z RTU komunikačního centra, přičemž komunikace mezi těmito SW probíhá
TCP protokolem. Veškeré změny monitorovaných hodnot
jsou zaznamenány s časovou značkou získanou přímo
z RTU jednotky. Pro lepší orientaci jsou změněné hodnoty
zvýrazněny červenou barvou až do chvíle jejich „kvitace“.
Veškeré změny jsou rovněž zaznamenávány do textového
souboru na pevném disku a je možno je dále zpracovávat.
w w w.el vac.eu
Informace pro objednání
Obj. kód
012345678900
< 4 7 >
Typ. označení
SW-RTU-CHI
Popis
RTU změnové centrum
SW podpora RTU a RPS II
Základní vlastnosti
Popis produktu
•prohlížení záznamů z jednotek řady RTU7/M a RTU7.2/M
Grafický prohlížeč záznamů slouží k zobrazení časových
průběhů měřených veličin, vypočtených veličin a příznaků
ochran a automatik generovaných jednotkami řady RTU7/M.
Umožňuje rychlou analýzu poruchových stavů, jako jsou
zemní spojení, zkraty a nadproudy. Dále je možné ho použít
k analýze vyhodnocení těchto poruchových stavů ochranami a signalizacemi jednotek řady RTU7/M, RTU7.2/M
(jsou-li tyto ve FW implementovány a parametrizovány).
Hlavní okno aplikace je rozděleno na tři části:
- první a druhý panel obsahují průběhy třífázových měření
napětí nebo proudů
- ve třetím panelu jsou zobrazeny časové průběhy jednotlivých příznaků ochran, příčin spuštění záznamů
•s nadná analýza poruch (zkraty, nadproudy, zemní
spojení)
•analýza chování ochran a signalizací
•automatická detekce typu záznamu (dle typu jednotky)
•zobrazení průběhů okamžitých hodnot napětí a proudů
•zobrazení průběhů efektivních hodnot napětí a proudů
•v ýpočet a zobrazení průběhů okamžitých a efektivních
hodnot I0, U0
V prvních dvou panelech je možno zobrazit průběhy okamžitých hodnot trojfázových měření napětí nebo proudů.
Dále je možno přepnout zobrazení do režimu časových průběhů efektivních hodnot trojfázových měření. Dopočítávány
jsou průběhy okamžitých a efektivních hodnot I0 a U0 a
prvních harmonických I0 a U0. Je možno zobrazit časový
průběh úhlu ϕ0, který je rovněž dopočítáván.
•v ýpočet a zobrazení průběhů okamžitých a efektivních
hodnot harmonických I0, U0
•v ýpočet a zobrazení časového průběhu úhlu ϕ0
•z měna měřítka na časové ose, časové značky (reálný
čas)
Zobrazení jednotlivých průběhů lze dle potřeby povolit nebo
zakázat prostřednictvím zaškrtávacích boxů vedle obou panelů. V tomto prostoru jsou rovněž zobrazovány hodnoty
všech veličin v závislosti na poloze kurzoru v grafech.
•export záznamů do různých datových formátů
Ve třetím panelu jsou zobrazeny příznaky
ochran, příznaky signalizací náběhu ochran, stav
silového prvku a podobně. Z nich je možné určit
příčinu spuštění záznamu a působení ochran.
Význam jednotlivých příznaků se zobrazuje pomocí bublinové nápovědy.
U jednotek řady RTU7/M, RTU7.2M se zaznamenávají i průběhy typicky 100 ms před spouštěcí
událostí. Spouštěcí událost je na všech třech
panelech zobrazena. Součástí záznamů jsou
i časové značky (reálný čas). Na časové ose
lze měnit měřítko, v záznamech se lze plynule
posouvat.
Prohlížeč záznamů umožňuje data exportovat do
mnoha formátů pro použití v dalších aplikacích.
Informace pro objednání
Obj. kód
012345678900
< 4 8 >
Typ. označení
SW-RTU-BV
Popis
Grafický prohlížeč záznamů
w w w.el vac.eu
SW podpora RTU a RPS II
Grafický prohlížeč záznamů
SW podpora RTU a RPS II
RTU RS232 tunel
Obecný popis
SW podpora RTU a RPS II
Program „RTU RS232 tunel“ umožňuje zavést v operačních systémech MS Windows 2000/XP komunikační porty
RS232/422/485 jednotek RTU jako lokální komunikační
porty (COM porty). Jde o nadstavbu Komunikačního centra
RTU, přičemž k výměně dat mezi Centrem a RTU RS232
tunelem se využívá datové rozhraní TCP a firemní protokol
ETP (ELVAC Tree Protocol).
Program běží za normálních okolností na pozadí, dostupný
je pomocí ikonky v systémové liště (systray). Spojení s Komunikačním centrem RTU je indikováno jak změnou ikonky
v liště, tak i hlášením v ovládacím okně aplikace. Rovněž
přenos dat tunelem je indikován změnou ikonky v liště
a také animací v ovládacím okně.
Do programu je zabudován autorizační mechanismus, využívající „zámky“ sériových kanálů v Komunikačním centru
RTU. V případě využití tohoto mechanismu je v Komunikačním centru pokus o tunelované spojení na sériový port
RTU jednotky indikován a správce musí spojení explicitně
povolit.
Aplikace je modifikovatelná dle potřeb zákazníka.
Základní vlastnosti
Informace pro objednání
•nadstavba ke Komunikačnímu centru RTU pro emulaci
sériových portů PC komunikačními porty jednotek RTU
•provoz na pozadí (v liště systray)
•indikace spojení s Komunikačním centrem RTU
•indikace přenosu dat
•záznam chybových a provozních hlášení do souboru
•záznam komunikace do souboru
w w w.el vac.eu
Objednací kód
012345678900
< 4 9 >
Typ. označení
SW-RTU-ETP
Popis
RTU RS232 tunel
Speciální karty a moduly
Speciální karty a moduly
< 5 0 >
Speciální karty a moduly
GSM modem EC-GMGR/DIN
Nabídka skriptů pro GR64
Pro potřeby průmyslových aplikací je určen modem postavený na bázi modulu Sony Ericsson GR64 (a pinových
ekvivalentů), který je mechanicky uzpůsoben buďto pro
přímou zástavbu do zařízení, nebo montáž na DIN lištu
v rozváděči.
Kromě možnosti vytvořit si vlastní uživatelské programové
skripty lze zakoupit některý z již připravených programů, případně zadat vývoj zakázkové aplikace:
EC-GMGR_CSD_over_GPRS
(pro moduly GR64, GR47 a 48)
Emulace vytáčeného spojení prostřednictvím komunikace
v IP síti (TCP protokol), příkaz ATD předává místo telefonního čísla IP adresu volaného modemu.
EC-GMGR_MODBUS_over_GPRS
(pro moduly GR64, GR47 a 48)
Speciální karty a moduly
Přenáší MODBUS/RTU protokol prostřednictvím komunikace v IP síti (UDP protokol), IP adresa přiřazena z tabulky
podle MODBUS adresy v hlavičce zprávy.
EC-GMGR_PC_bridge
(pro PC s OS MS Windows)
Vlastnosti modemu se primárně odvíjejí od technických
parametrů a možností použitého GSM modulu. Mezi ty
nejvýznamnější patří podpora čtyř frekvenčních pásem
GSM (quad-band), díky které lze zařízení vybavené tímto
modemem používat takřka na celém světě. Dostupné jsou
klasické datové služby CSD, HSCSD a GPRS, samozřejmě
včetně přenosu SMS zpráv. Pro mnohé průmyslové aplikace
je důležitý integrovaný TCP/IP stack a možnost skriptování
(založeno na programovacím jazyku „C“), což umožňuje
spojení modemu s celou řadou zařízení, která sama o sobě
nepodporují modemovou komunikaci ani TCP/IP protokol.
Aplikace pro PC s OS MS Windows určená pro emulaci
modemů EC-GMGR se skripty „CSD_over_GPRS“ a „MODBUS_over_GPRS“, pracuje jako virtuální modemové pole
(max 16 portů). „PC_bridge“ mohou pracovat také proti
sobě, a takto emulovat vytáčené/MODBUS spojení přes IP
síť mezi dvěma a více PC.
Technická specifikace
GSM vlastnosti
Quad-Band (850/900/1 800/1 900 MHz)
GSM CSD 14.4 Kbps
GPRS Multislot Class 10, Class B
CPU GSM modulu
ARM 9, 32-Bit, 101MHz, Flash 2× 124 KB
Internetové protokoly
TCP/UDP/IP Protocol Stack
Multi Sockets (up to 15)
IPv4 Protocol
PPP Protocol (PAP)
Rozhraní
anténa, FME konektor
1× RS-232 (COM1/3, signály Rx a Tx), CAN 25 M/F
napájení, CKK 5,08; MV 253/5,08; WAGO
Napájení
10–30 V DC nebo 5 V DC / 5 W
Rozsah pracovních teplot
-20 °C až +55 °C
Rozměry
100 × 80 × 40 mm
Hmotnost
200 g
Montáž
lišta DIN 35 mm / 4× distanční sloupek
w w w.el vac.eu
< 5 1 >
Speciální karty a moduly
MPC cards – monitorovací karty pro PC
Popis funkce
Základní funkce
Standardní využití karty MPC spočívá ve spojení s rozšiřujícím SNMP agentem pro systém Windows (produkt ELVAC
IPC s.r.o.), který zajišťuje komplexní vzdálené monitorování
provozu PC. Jako centrální uzel pro monitorování „neomezeného“ počtu takto vybavených PC se používá monitorovací systém RTUComCenter, příp. GlobalWatchII. Na přání
je možno dodat také specifikaci komunikačního protokolu
karty MPC pro integraci do zákaznického SW. Parametry
jsou uloženy v EEPROM nebo FLASH paměti procesoru.
Lze nastavit např. frekvenci odesílání zpráv, pro analog.
vstupy (napětí, otáčky, teploty) filtraci a max./min. meze
a čas jejich trvání, pro binární vstupy časové filtry změn.
•měření teploty
•měření otáček ventilátorů
•7× měření DC napětí na zdroji
•signalizace stavů pomocí LED
•galvanicky oddělené binární vstupy
•komunikace přes sériové rozhraní RS-232
•čtyři volné I/O piny
•stavový výstup přes přepínací kontakty relé
•optická nebo akustická signalizace stavů
•napájení přímo ze sběrnice PCI nebo ISA nebo
z klasického PC konektoru
Informace pro objednání
Popis
Monitorovací karta do PC
Monitorovací karta do PC
Speciální karty a moduly
Objednací kód Typ. označení
124040100004 MPC PCI/ISA
124040100010 MPCII
Technická specifikace
Modul
Komunikace do nadřazeného systému
MPC PCI/ISA
RS-232, bez galvanického oddělení
Napájecí napětí
5 a 12 V DC
Výkonová spotřeba
Binární vstupy
Měření napětí zdroje
Binární výstupy
Měření otáček ventilátorů
Teplotní čidlo
Konektory
Teplotní rozsah
Skladovací teplota
Okolní relativní vlhkost
Uchycení
1,5 W
2× DI, galvanicky oddělené
měření +3,3 V, +5 V, +12 V, -5 V, -12 V
1× DO, kontakt relé
4x měření otáček
2× interní, 2× externí měření teploty
CAN 9M, CAN 9F
-30 °C až +75 °C
-30 °C až +75 °C
30 %–95 % RH nekondenzující
PCI/ISA sběrnice
< 5 2 >
MPCII
7x měření otáček
CAN 9M, CAN 9F
distanční sloupky
w w w.el vac.eu
Speciální karty a moduly
GPSTime – synchronizace času v PC pomocí GPS
Popis systému
PC karta GPS-11BP (PCI)
GPS (Global Positioning System) je síť satelitů nepřetržitě
vysílajících kódované informace umožňující přesné určení
polohy a času (UTC, Coordinated Universal Time) kdekoliv
na zemském povrchu. Pro přesné určení zmíněných veličin
je potřebné zpracovat signály z více satelitů současně, a přijímač proto musí být umístěn na místě s nejlepším výhledem
na co největší část oblohy, aby mohl zachytit a dekódovat
i velmi slabé signály. Níže uvedené systémy synchronizace
času ze zjednodušeného pohledu pracují jako hodiny s rozlišením milisekund synchronizované na UTC. Přínosem pro
počítačový řídicí nebo záznamový systém je pak přesný
časový údaj společný pro všechny počítače bez ohledu na
jejich geografické umístění.
GPS-11 je nový typ PC karty určený pro instalaci do sběrnice PCI. Obsahuje řadič splňující požadavky specifikace
PCI Bus rev. 2.2 v provedení 32 bitů, 33 MHz, 5 V. Karta
je funkčně analogická typu GPS-2 s výjimkou bateriového
provozu a je dodávána ve variantách podle stability oscilátoru a integrovaného napájecího zdroje pro externí konvertor GPS-31.
Konvertor GPS-31 + GPS anténa
Zvolený typ GPS antény je nutné instalovat na místo, odkud
má přímý výhled na satelity systému GPS. Z tohoto důvodu
byl do sortimentu doplněn speciální konvertor signálu
z GPS antény na RS-422, umožňující umístit GPS anténu
ve vzdálenosti desítek až stovek metrů od počítače s instalovanou GPS kartou. Je vhodné doplnit, že obě popsané
karty GPS-2 a GPS-11 podporují výhradně rozhraní RS-422
a přítomnost konvertoru GPS-31 proto nezbytně vyžadují.
Speciální karty a moduly
PC karta GPS-2BP (ISA)
Jádrem karty je řídicí mikropočítač generující synchronizovaný časový údaj. Implementovaný algoritmus přesně
identifikuje platnost dat GPS přijímače signalizující zavěšení na UTC a teprve při splnění řady podmínek umožní
zasynchronizování interního času PC karty. Obvodovou
strukturu lze rozdělit na dva základní bloky. Blok detekce
a zpracování signálů z GPS přijímače umožňuje osazení
teplotně stabilního oscilátoru zajišťujícího generování času
v nezavěšeném stavu s odchylkou menší než 5 ms po dobu
téměř třicetiminutového výpadku zavěšení GPS přijímače.
Druhou částí desky je blok vysílání dat simulující funkci
GPS přijímače dalším podřízeným kartám prostřednictvím
druhého RS-422 rozhraní. Takové řešení zajišťuje s minimálními náklady vzájemnou synchronizaci času více počítačů při současném zavěšení na UTC. Důležitou vlastností
GPS-2 je možnost napájení ze zálohovaného bateriového
zdroje. V případě dočasného výpadku zdroje hostitelského
počítače zůstává funkce systému zachována a podřízené
karty GPS mohou pracovat bez narušení činnosti. Kromě
variantního řešení podle stability oscilátoru je karta GPS-2
alternativně dodávána s integrovaným napájecím zdrojem
pro externí konvertor a GPS přijímač.
SW podpora
Ke všem kartám do PC je dodáván ovladač a DLL knihovna
pro čtení přesného času, synchronizaci času PC a konfiguraci. Součástí je také malý testovací program a hlavně
služba pro OS Windows, která v pravidelných intervalech
automaticky synchronizuje systémový čas PC se světovým
časem. Pro použití karet pod jinými OS je k dispozici popis
jejich obsluhy, k ISA kartám pak také příklady v programovacím jazyce Turbo Pascal.
Informace pro objednání
Objednací kód
700802221040
700802221030
700802221010
w w w.el vac.eu
Typ. označení
GPS-2BP
GPS-11BP
GPS-31
Popis
PC karta pro ISA sběrnici
PC karta pro PCI sběrnici
Převodník + GPS anténa
< 5 3 >
Systém infoPanels
Systém infoPanels
< 5 4 >
Systém infoPanels
InfoPanels – informační displeje a navigační panely –
je systém nabízející jednak univerzální HW platformu
pro realizaci libovolného distribuovaného informačního systému a dále pak přináší několik vzájemně propojitelných SW aplikací pro řešení konkrétních úloh –
např. informační systém pro hotely a konferenční
centra či zobrazení provozních dat v dopravních uzlech (letiště, nádraží).
provozních informací pomocí speciálního prvku jedním
kliknutím.
•Napojení na podnikové systémy – řídicí aplikace systému
infoPanels™ nabízí řadu datových rozhraní pro napojení
na monitorovací, řídicí a informační systémy podniku.
•Elektronické směrové tabule – směrování klientů a zákazníků k cíli jejich cesty.
•Nezávislé zobrazení informací na zobrazovacím zařízení –
LCD, plazmový displej, projektor, monitor apod.
Využití systému infoPanels™
Systém infoPanels™ lze využít jako informační, orientační
a navigační displeje v těchto odvětvích:
•Hotely a penziony
•Banky
•Kongresová centra
•Úřední budovy
•Realitní kanceláře
•Zdravotní pojišťovny
•Muzea
•Dopravní uzly
•Obchodní centra
•Výrobní prostory
Všechny způsoby zobrazení lze vhodně kombinovat
s vloženou reklamou, doplňujícími informacemi
či aktualitami, v neposlední řadě pak s alarmními
hlášeními pro případ nouzové situace – systém tak
může vhodně doplnit existující značení únikových
východů a zároveň informovat o charakteru a místě
výskytu hrozícího nebezpečí.
SW komponenty
Vlastnosti systému infoPanels™
Systém infoPanels
Systém infoPanels™ se skládá z následujících částí:
•Uživatelsky přívětivá grafika – přehledné a logické rozmístění jednotlivých informací. Kdykoliv jste schopni svoji
grafiku dynamicky měnit.
•S nadná tvorba grafických návrhů – pomocí aplikace
LayoutsEditor, kde lze všechny prvky vkládat pouhým
přetažením do okna grafického návrhu.
•Intuitivní ovládání – ovládání jednotlivých aplikací bylo
navrženo tak, aby bylo jejich používání snadné pro
každého.
•D ynamické spojení grafiky, videa a textu – infoPanels™
zobrazují současně video, text a grafiku ve standardních
formátech.
•On-line informace (novinky, počasí, televize apod.) – zobrazení internetové televize, počasí, zpráv a novinek jak ze
zdrojů v internetu, tak ze zdrojů lokálně uložených na lokálním počítačovém disku.
•Č asové plány prezentací – snadné plánování prezentací – podobně jako v MS Office Outlook.
•Zobrazování reklam – zobrazení reklamy s možností jejího načasování pro automatické zobrazení v daném čase
a na zvolené obrazovce.
•J ednoduchá rozšiřitelnost – snadné doplnění dalších
zobrazovacích displejů bez nutnosti zásahu do nastavení
aplikací.
•C entrální správa zdroje informací – správa veškerých
informací z jednoho místa, veškeré nastavení zobrazení
a načasování pro jednotlivé displeje je možné provést jedinou aplikací.
•Zobrazení výstražných zpráv – možnost zobrazení upozornění v případě hrozícího nebezpečí či důležitých
w w w.el vac.eu
infoPanels™ Player
Software, který se stará o zobrazování multimediálních
dat na displejích. Je to „přehrávač“, který načítá ze serveru
layouty, zobrazuje jej, stará se o načítání mediálních souborů a jejich přehrávání.
infoPanels™ PlayerLauncher
Software, který se stará o Player. Spouští jej, hlídá, jestli
běží, zastavuje jej, provádí automatické aktualizace. PlayerLauncher sleduje aktivitu Playeru a v případě, že zjistí, že je
Player nefunkční, ukonči jej a znovu nastartuje. PlayerLauncher také komunikuje s Watch-dogem, jehož prostřednictvím vypíná a zapíná displej.
< 5 5 >
Systém infoPanels
<< << << << << << << << << <<
infoPanels™ Watch-dog
infoPanels™ Explorer
Softwarová komponenta (dll knihovna), která komunikuje
s hardwarem displeje, umí displej vypnout a zapnout. Dále
pak tato komponenta očekává, že PlayerLauncher se jí každých 5 sekund hlásí. V případě, že se PlayerLauncher přestane hlásit, postará se Watch-dog po uplynutí 1,5 minuty
o restartování celého počítače displeje.
Slouží pro nastavení jednotlivých obrazovek a na nich zobrazovaných layoutů. Ve stylu podobném MS Outlook umožňuje vytváření a plánovaní prezentací a akcí (konferencí,
školení, výstav) ve vašem objektu. Pro každý z displejů
umožňuje nastavit vypnutí obrazovky jako úsporný režim.
Před vypnutím displeje může být zároveň restartována i PC
jednotka.
Systém infoPanels
infoPanels™ LayoutsEditor
Layout editor umožňuje rozmístit informace na obrazovce
libovolným způsobem a také je individuálně graficky zpracovat. Celý layout se pak uloží do centrální databáze.
< 5 6 >
w w w.el vac.eu
Systém infoPanels
<< << << << << << << << << <<
Text
Komponenta zobrazující text. Protože info panely jsou neinteraktivní, zajišťuje komponenta, že text je vždy zobrazen
celý (komponenta buď zmenší písmo, nebo roluje). Text
Label může obsahovat statický text, nebo text, získaný dynamicky z datového zdroje.
Běžící text
Komponenta zobrazující běžící text. Může obsahovat statický text, nebo text, získaný dynamicky z datového zdroje.
Obrázek.
Jsou podporovány všechny běžné bitmapové formáty. Je
podporována transparence. Obrázek je možno roztáhnout,
zoomovat, zobrazit do dlaždic apod. Obrázek může být statický i dynamický, brán z externího zdroje.
infoPanels™ Media server
Adresář, umístěný na disku ovládacího počítače, kam se
ukládají veškeré mediální soubory, které jsou použity při
vytváření jednotlivých layoutů pro obrazovky (videa, prezentace, tabulky).
Sady layoutů
Nová koncepce layoutů je komponentární. Layout editor
umožňuje stylem „drag and drop“ rozmístit informace na obrazovce libovolným způsobem. Celý layout se pak uloží do
databáze a pro každý panel může být nastaveno, kdy má
použít který layout. Layout může být vyexportován, poslán
e-mailem a jinde naimporotván.
Je připravena sada základních komponent, přičemž většina
těchto komponent může zobrazovat jak data statická, tak
data dynamická, brána z nějakého externího zdroje (Databáze, textový sobor, RSS kanál apod.).
Jednotlivé layouty se skládají z následujících komponent:
Datum a čas
Systém infoPanels
Zobrazuje datum a čas, den v týdnu apod. Je možno formátovat podle aktuálního jazyka.
Analogové hodiny.
Komponenta analogové hodiny umožňuje nastavit barvy
a průhlednost pozadí.
Media player
Komponenta umí přehrávat video (podporovaný formát
videa je WMV – Windows media video, nebo běžný formát AVI, který umí přehrávat běžně nainstalovaný windows
media player. V případě požadavku přehrávání např. DivX,
musí být na PC s playerem příslušný kodek), PPT prezentace (jsou podporovány prezentace PowerPoint 97), zobrazit webovou stránku, zobrazit obrázek. Obsah může být
statický, nebo může být dynamicky brán z databáze InfoPanels. Player pak zobrazuje např. aktuální data přiřazená nějaké prezentaci.
w w w.el vac.eu
< 5 7 >
Systém infoPanels
<< << << << << << << << << <<
Šipka
Komponenta slouží jako ukazatel směru. Je možno vybírat z přednastavených typů šipek, otáčet směr, volit barvu
šipky a pozadí. Směr, kterým šipka ukazuje, může být brán
dynamicky z datového zdroje.
Datový seznam
Tato komponenta umožňuje zobrazit seznam, např. seznam
akcí v hotelu nebo libovolnou tabulku z datového zdroje.
Rozmístění jednotlivých informací v seznamu se designuje opět stylem „drag and drop“. Seznam se vždy skládá
z „dlaždic“, které mohou být formátovány do jednoho nebo
více sloupců. Každá „dlaždice“ pak obsahuje rozmístěné
komponenty (Text, Obrázek, Šipka atd.) a jim přiřazené
přechod. Také může mít na pozadí obrázek. U obrázku je
podporována průhlednost.
Počasí
Zobrazuje informace o předpovědi počasí. Zdrojem dat je
rss kanál ve formátu yahoo.
Flash player
Systém infoPanels
Komponenta umožňuje přehrávat libovolnou flash prezentaci. Zdroj může být statický nebo dynamický.
datové zdroje. Celý Datový seznam je pak napojen k nějakému datovému zdroji a zobrazuje data z tabulky datového
zdroje. Pokud se data nevejdou na celý seznam, komponenta stránkuje. Pro přechod mezi jednotlivými stránkami
je možno vybrat z mnoha animací. DataList je vícejazyčný,
tzn., že pokud jsou data ve více jazycích, opět jsou zobrazována v aktuálním jazyce.
Tabulka
Komponenta umožňuje rozmístit ostatní komponenty. Je to
vlastně mřížka, pomůcka pro rozmístění. Tabulka může mít
transparentní pozadí, jednobarevné pozadí nebo barevný
< 5 8 >
w w w.el vac.eu
Systém infoPanels
InfoPanels Control Unit
InfoPanel Control Units jsou sestavy zobrazovacích
kontrolérů optimalizované pro běh systému InfoPanels. Jednotky obsahují pomocné obvody pro ovládání
displejů a jsou vybaveny servisním rozhraním usnadňujícím instalaci a údržbu systému. Součástí dodávky
je přeinstalovaná runtime licence SW.
Tyto jednotky jsou součástí většiny nabízených sestav
zobrazovačů, lze je však dodat i samostatně, pokud
zákazník předpokládá použití vlastních displejů.
InfoPanels Control Unit Single
•určen pro řízení jednoho displeje
•grafický výstup VGA/DVI
•alternativně integrovaný extender VGA signálu
(max 200 m)
•audio výstup
•2× Ethernet 10/100 Mbps
•2× RS-232
•2× USB 2.0
•1× spínaný výstup napájení displeje (max 2,5 A, ovládání
SW nebo ručně)
•integrovaný WatchDog
•zobrazení stavu a základní ovládání přes integrovaný terminál s displejem LCD 2× 16 znaků s 5 tlačítky
•bez točivých součástí (ventilátory, HDD)
•napájení 85–250 V AC/max 100 W, alternativně 12/24/48
V DC
•pro montáž do 19“ zástavby (2U) / na panel
•rozměry 430 × 88 × 350 mm
Informace pro objednání
Objednací kód:
700108100100
700108100200
výstup VGA/DVI
option VGA extender
Systém infoPanels
InfoPanels Control Unit Multi
•určen pro řízení 2..16 displejů
•grafické výstupy VGA / DVI
•a lternativně integrované extendery VGA signálu (max
200m)
•audio výstup
•2× Ethernet 10/100/1000Mbps
•2..18× RS-232
•4× USB 2.0
•4× spínaný výstup napájení displejů (max 16A, ovládání
SW nebo ručně)
•integrovaný WatchDog
•zobrazení stavu a základní ovládání přes integrovaný terminál s displejem LCD 2 × 16 znaků s 5 tlačítky
•napájení 85..250 V AC / max 500W
•pro montáž do 19“ zástavby (4U)
•rozměry 430 × 176 × 550 mm
w w w.el vac.eu
Informace pro objednání
Objednací kód:
700108100120
700108100121
700108100122
700108100123
700108100124
700108100200
< 5 9 >
2 výstupy VGA/DVI
4 výstupy VGA/DVI
8 výstupů VGA/DVI
12 výstupů VGA/DVI
16 výstupy VGA/DVI
option VGA extender (dle počtu výstupů)
Systém infoPanels
InfoPanels zobrazovače – vnitřní
InfoPanel 4 × 42, stojan, centrální tabule
Displeje
Rozlišení
Control Unit
Celkový příkon
Provedení
Rozměry
Hmotnost
Montáž
4× LCD 42“
4× (1 366 × 768) pixelů
Multi
max 1 300 W
dle zákazníka
dle provedení
dle provedení (200–800 kg)
pevná, šrouby do podkladu
TeleWall 3 × 3 × 19, na zeď, mosazný rám
Displeje
Rozlišení
Control Unit
Celkový příkon
Provedení
Rozměry
Hmotnost
Montáž
9× LCD 19“
3 840 × 3 072 pixelů
Multi
max 1 200 W
ocelová konstrukce rámovaná
leštěnou mosazí
1 200 × 1 000 × 120 mm
90 kg
závěs fixovaný do zdi
InfoPanel 2 × 42, na zeď, mosazný rám
Displeje
Rozlišení
Control Unit
Celkový příkon
Provedení
Rozměry
Hmotnost
Montáž
2× Plasma 42“
960 × 852 pixelů
Multi
max 1 200 W
ocelová konstrukce rámovaná
leštěnou mosazí
1 200 × 1 000 × 120 mm
100 kg
závěs fixovaný do zdi
Displeje
Rozlišení
Control Unit
Celkový příkon
Provedení
Rozměry
Hmotnost
Montáž
1× Plasma 42“
480 × 852 pixelů
Single, vestavěný
max 500 W
dřevo dle výběru
600 × 1 750 × 600 mm
80 kg
volně stojící
InfoPanel 42, stojan, sklo
Displeje
Rozlišení
Control Unit
Celkový příkon
Provedení
Rozměry
Hmotnost
Montáž
1× Plasma 42“
480 × 852 pixelů
Single, vestavěný
max 500 W
pískované/čiré sklo
600 × 1 750 × 350 mm
90 kg
volně stojící
< 6 0 >
w w w.el vac.eu
Systém infoPanels
InfoPanel 42, stojan, dřevo
Systém infoPanels
<< << << << << << << << << <<
InfoPanel 42, na zeď, mosazný rám
Displeje
Rozlišení
Control Unit
Celkový příkon
Provedení
Rozměry
Hmotnost
Montáž
1× LCD 42“
1366 × 768 pixelů
Single
max 300 W
ocelová konstrukce rámovaná
leštěnou mosazí
1 050 × 600 × 120 mm
40 kg
závěs fixovaný do zdi
InfoPanel 32, stojan, mosazný rám
Displeje
Rozlišení
Control Unit
Celkový příkon
Provedení
Rozměry
Hmotnost
Montáž
1× LCD 32“
768×1 366 pixelů
Single, vestavěný
max 250 W
ocelová konstrukce rámovaná
leštěnou mosazí
600 × 1 750 × 450 mm
90 kg
volně stojící
InfoPanel 32, na zeď, mosazný rám
Displeje
Rozlišení
Control Unit
Celkový příkon
Provedení
Rozměry
Hmotnost
Montáž
1× LCD 32“
1366 × 768 pixelů
Single
max 250 W
ocelová konstrukce rámovaná
leštěnou mosazí
820 × 470 × 100 mm
32 kg
závěs fixovaný do zdi
Systém infoPanels
InfoPanel 32, na zeď, nerezová ocel
Displeje
Rozlišení
Control Unit
Celkový příkon
Provedení
Rozměry
Hmotnost
Montáž
1× LCD 32“
768 × 1366 pixelů
Single
max 250 W
ocelové zavěšení kryt z nerezové
oceli
820 × 470 × 100 mm
32 kg
závěs fixovaný do zdi
InfoPanel 32, zástavba, dřevěný kryt
Displeje
Rozlišení
Control Unit
Celkový příkon
Provedení
Rozměry
Hmotnost
Montáž
w w w.el vac.eu
< 6 1 >
1× LCD 32“
1366 × 768 pixelů
Single
max 250 W
dřevo dle výběru
> 850 × 490 × 130 mm
> 32 kg
pevná, šrouby do podkladu
Systém infoPanels
<< << << << << << << << << <<
InfoPanel 32, závěs strop, bez rámu
Displeje
Rozlišení
Control Unit
Celkový příkon
Provedení
Rozměry
Hmotnost
Montáž
1× LCD 32“
1 366 × 768 pixelů
Single, integrovaný za LCD
max 250 W
ocelová zástavba bez rámu před
displejem
820 × 470 × 220 mm
32 kg
závěs fixovaný do zdi/stropu
InfoPanel 17, na zeď, mosazný rám
Displeje
Rozlišení
Control Unit
Celkový příkon
Provedení
Rozměry
Hmotnost
Montáž
1× LCD 17“
1 280 × 1 024 pixelů
Single
max 150 W
ocelová konstrukce rámovaná
leštěnou mosazí
370 × 305 × 50 mm
6 kg
závěs fixovaný do zdi
InfoPanel 12, na zeď, plastový rám
Displeje
Rozlišení
Control Unit
Celkový příkon
Provedení
Rozměry
Hmotnost
Montáž
1× LCD 12“
1024 × 768 pixelů
integrovaný
max 50 W
plastový rám
305 × 245 × 50 (25) mm
2 kg
závěs fixovaný do zdi
InfoPanel EKAN-ME122,
na zeď / závěs
1× LED (385 × 65 mm)
96 × 16 bodů, 3 barvy
integrovaný
max 50 W
hliníkový / plastový rám
410 × 75 × 50 (25) mm
3 kg
závěs na zeď/strop
Systém infoPanels
Displeje
Rozlišení
Control Unit
Celkový příkon
Provedení
Rozměry
Hmotnost
Montáž
< 6 2 >
w w w.el vac.eu
Systém infoPanels
InfoPanels zobrazovače – venkovní
InfoPanel 32 Outdoor
Displeje
Rozlišení
Control Unit
Celkový příkon
Provedení
Rozměry
Hmotnost
Montáž
Krytí
Teplotní rozsah
1× LCD 32“
1 366 × 768 pixelů
Single
max 250 W + 500W klimatizace
ocelová konstrukce
850 × 500 × 300 mm
50 kg
na stojan, na zeď
IP 65
-30 °C+50 °C
Uvedený výčet provedení zobrazovačů není úplný, na přání
zákazníka jsme schopni nabídnout další varianty.
InfoPanels display units – industrial
Zobrazovací jednotky systému InfoPanels nacházejí uplatnění také v průmyslu, často v roli informačních displejů zobrazujících stavy výroby a strojů. Tyto jednotky je však možno
rozšířit o vstupní zařízení, jakými mohou být klávesnice s polohovacím zařízením (alternativně touchscereen), čtečky
čárových kódů a personálních identifikačních čipů či karet,
čímž snadno získáme otevřenou terminálovou platformu
pro široký okruh aplikací. HW základnu lze použít také s jinými SW balíky (CitectSCADA aj.) ve funkci speciálního panelového PC, alternativně doplněného o vstupní periferie.
datové zdroje lze sestavu dodat s předinstalovaným systémem InfoPanels nebo s prostředím CitectSCADA pro napojení na libovolné kombinace zařízení a komunikačních
protokolů. Na přání můžeme zajistit také dodávku kompletní
vizualizační aplikace pro váš systém.
Systém infoPanels
InfoPanels 17 – HW základna
Sestava je složena jednak z LCD panelu EIZO o úhlopříčce
17“ a rozlišení 1 280 × 1 024 pixelů, který může být doplněn
ochranným krytem / rámečkem s bezpečnostním sklem či
dotykovým senzorem. Dalším prvkem je pak zástavba vestavného PC systému umístěná v krytu integrálně spojeném
se samotným LCD panelem na jeho zadní části. Vestavné
PC je založeno na základní desce NANO-8522E-1GZ-R10
z produkce společnosti IEI doplněné o paměť RAM velikosti 512 MB a paměť CompactFlash o velikosti 2GB. Ve
flash paměti je nainstalován operační systém Windows XP
Embedded i aplikační SW, tedy například součásti systému
InfoPanels.
Uvedená konstrukce je řešena kompletně bez točivých
součástí (HDD, ventilátory), což přispívá k životnosti a provozní spolehlivosti zařízení. Na přání je možno použít i jiný
typ základní desky ve formátu EPIC – NANO.
Jako aplikační programové vybavení lze nasadit libovolnou
MS Windows kompatibilní aplikaci, které je tak zpřístupněna rozšířená pracovní plocha pokrývající několik displejů.
Pro snadné vytvoření vizualizací napojených na databázové
w w w.el vac.eu
Vlastnosti základní desky
•Intel® Celeron® M 1 GHz zero cache CPU with 400 MHz
FSB
•C RT/LCD VGA integrated in i852GM, support 36-bit
LVDS for independent dual display
•One DDR 266/200MHz DIMM supports up to 1GB
•Support PCI-104 extension slot
•CFII, Intel® LAN, USB 2.0, Multi-COM, Audio and SATA
integrated
< 6 3 >
Zobrazovací
multipanely – EC Telewall
Zobrazovací multipanely – EC Telewall
< 6 4 >
Zobrazovací multipanely – EC Telewall
Kvalitní zobrazení technologických dat a obrazu v nepřetržitých provozech je nezbytným předpokladem
pro dosažení ergonomických pracovních podmínek
a hlavně trvalé a přehledné informovanosti obsluhy
o stavu procesů či dění ve sledovaných prostorech.
Současné masivní nasazování automatizační a počítačové techniky musí být vhodně vyváženo na straně operátorského rozhraní. V naší standardní nabídce naleznete celou škálu zobrazovacích jednotek, vhodných do
aplikací malého, středního i velkého rozsahu. Zde nabízené sestavy vynikají zejména dobrým poměrem cena/
výkon a v některých případech jsou dobrou alternativou
k systémům z vyšších cenových segmentů
témem jsou MS Windows XP či MS Windows Vista doplněné o všechny potřebné drivery včetně prvků HW a SW
diagnostiky umožňujících vzdálený monitoring.
Jako aplikační programové vybavení lze nasadit libovolnou
MS Windows kompatibilní aplikaci, které je tak zpřístupněna rozšířená pracovní plocha pokrývající několik displejů.
Pro snadné vytvoření vizualizací napojených na databázové
datové zdroje lze sestavu dodat s předinstalovaným systémem InfoPanels nebo s prostředím CitectSCADA pro napojení na libovolné kombinace zařízení a komunikačních
protokolů. Na přání můžeme zajistit také dodávku kompletní
vizualizační aplikace pro váš systém.
Telestěna – multipanelové zobrazení
Základní vlastnosti
Sestava typu „Telestěna“ je vlajkovou lodí našich cenově
efektivních velkoplošných zobrazovačů určených pro aplikace středního až velkého rozsahu. Jedná se o sestavu matice LCD nebo plasmových displejů doplněnou o výkonnou
PC kompatibilní řídicí jednotku vybavenou odpovídajícím
grafickým výstupem. Dostupné jsou verze určené pro zavěšení na zeď nebo se stojanem, který může přímo obsahovat
řídicí jednotku.
Na zdroje zobrazovaných dat je možno sestavu napojit
prostřednictvím Ethernetu 1 Gb/s, alternativně pak přes libovolné další rozhraní dostupné na platformě PC, včetně
zásuvných karet PCI/PCIe. Standardním operačním sys-
Zobrazovací
multipanely – EC Telewall
•matice displejů 2 × 2, 3 × 2, 3 × 3, 4 × 3 a 4 × 4
•úhlopříčky jednotlivých displejů 17“ až 42“
•maximální obrazová plocha (3,7 × 2,1 m), celková úhlopříčka 168“
•maximální rozlišení pracovní plochy 5120 × 4096 pixelů
•rozteč mezi jednotlivými obrazovými plochami 5 mm až
50 mm (podle typu displeje)
w w w.el vac.eu
< 6 5 >
Zobrazovací multipanely – EC Telewall
<< << << << << << << << << <<
Oblasti nasazení
•d opravní informační systémy (přílety/odlety, příjezdy/
odjezdy)
•hotelové informační a navigační panely
•informační a navigační systémy velkých budov a konferenčních center
•grafické rozhraní SCADA systémů
•operátorské rozhraní digitálních CCTV a zabezpečovacích systémů
•manažerské a burzovní informační panely
TeleWall – příklady provedení
TeleWall 3 × 3 LCD 19", stand
Uvedené konfigurace zahrnují kompletní sestavy složené z
rámu s displeji a řídicí jednotky, případně též včetně podstavce, kde je řídicí jednotka instalována.
Displeje
Rozlišení
Control Unit
Celkový příkon
Provedení
Rozměry
Hmotnost
Montáž
TeleWall 3 × 3 PDP 42" Wide, thin
margin, wallmount
9× PDP Plasma 42“, rámeček 5 mm
2 556 × 1 440 pixelů
InfoPanels Multi
max 2 750 W
ocelová konstrukce
2 880 × 1 650 × 140 mm
380 kg
závěsy fixované do zdi
TeleWall 3 × 2 LCD 19", stand
Displeje
Rozlišení
Control Unit
Celkový příkon
Provedení
Rozměry
Hmotnost
Montáž
TeleWall 3 × 3 LCD 32" Wide,
wallmount
Displeje
Rozlišení
Control Unit
Celkový příkon
Provedení
Rozměry
Hmotnost
Montáž
9× LCD 32“, rámeček 40 mm
4 098 × 2 304 pixelů
InfoPanels Multi
max 2 100 W
ocelová konstrukce
2 880 × 1 650 × 140 mm
240 kg
závěsy fixované do zdi
TeleWall 4 × 2 LCD 21" HiRes, stand
Displeje
Rozlišení
Control Unit
Celkový příkon
Provedení
Rozměry
Hmotnost
Montáž
TeleWall 3 × 3 LCD 19", wallmount
Displeje
Rozlišení
Control Unit
Celkový příkon
Provedení
Rozměry
Hmotnost
Montáž
6× LCD 19“
3840 × 2048 pixelů
InfoPanels Multi
max 900 W
ocelová konstrukce
1 200 × 1 450 × 550 mm
120 kg
volně stojící
9× LCD 19“
3 840 × 3 072 pixelů
InfoPanels Multi
max 1 200 W
ocelová konstrukce
1 200 × 1 000 × 120 mm
90 kg
závěs fixovaný do zdi
< 6 6 >
8× LCD 21“
6 400 × 2 400 pixelů
InfoPanels Multi
max 1 200 W
ocelová konstrukce
1 750 × 1 550 × 550 mm
150 kg
volně stojící
Zobrazovací
multipanely – EC Telewall
Displeje
Rozlišení
Control Unit
Celkový příkon
Provedení
Rozměry
Hmotnost
Montáž
9× LCD 19“
3 840 × 3 072 pixelů
Infopanels Multi
max 1 200 W
ocelová konstrukce
1 200 × 1 750 × 550 mm
150 kg
volně stojící
w w w.el vac.eu
Zobrazovací multipanely – EC Telewall
EC TeleWall Lite
Technická specifikace
Zobrazovací
multipanely – EC Telewall
Levnější alternativou komplexních jednotek TeleWall jsou
sestavy jednoduchých stojanů pro matice displejů určené
k postavení na stůl. Tato „telestěna“ je nabízena ve variantách pro matice LCD panelů v rastru 3 × 2 nebo 4 × 2. V
provedení 4 × 2 jsou dvě boční řady sklopné dovnitř pro
pohodlnější sledování obsahu displejů z pohledu operátora
sedícího za stolem. Stojany TeleWall Lite jsou určeny pro
uchycení LCD monitorů o velikosti 19“ až 21“. Variabilní řešení umožňuje změnit velikost monitorů bez jakýchkoli dalších mechanických úprav nebo zásahů do konstrukce.
Orientační rozměry (š × v × h) v provedení:
4 × 2 LCD 19“
1 600 × 800 × 500 ( mm)
3 × 2 LCD 21“
1 395 × 862 × 500 ( mm)
Side wings angle range (4×2):
LCD 19“
approx 0°–20°
LCD 21“
approx 0°–17°
Rám v provedení 3×2
w w w.el vac.eu
Hmotnost v provedení
TeleWall Lite 3 × 2
bez LCD
s LCD 19“
s LCD 21“
10 kg
38 kg
50 kg
Hmotnost v provedení
TeleWall Lite 4 × 2
bez LCD
s LCD 19“
s LCD 21“
12 kg,
48 kg
64 kg
Půdorys pracoviště v provedení 4×2
< 6 7 >
< 6 8 >
Aplikační balíčky
Aplikační balíčky
Aplikační balíčky
Společnost ELVAC SOLUTIONS s.r.o. se primárně
zaměřuje na vývoj aplikací a systémů podle požadavků
a individuálních uživatelských potřeb. V systémech
j s o u u k r y t y m n o h a l e té z ku š e n o s t i v ý voj á ř ů
ovládacích, monitorovacích a informačních systémů
v nejrůznějších oblastech průmyslu.
Svým zákazníkům poskytuje komplexní služby počínaje
projektem, přes vývoj systémů, jeho implementaci
a konče servisní činností.
Nabízí zkušenosti s využitím CitectSCADA pro malé
i velké systémy.
Rovněž má bohaté zkušenosti s vývojem aplikací
založených na platformě Microsoft .NET a Microsoft
SQL 2005.
Klíčovou oblastí činnosti společnosti je v ý voj
ovládacích a monitorovacích systémů pro letectví,
přičemž jsme držitelem Oprávnění k vývoji, výrobě
a opravám leteckých pozemních zařízení od Úřadu pro
civilní letectví. Toto odvětví klade vysoké nároky na
kvalitu systémů a jejich spolehlivost, a tyto vlastnosti
jsou pak přeneseny i na veškerou další produkci
společnosti.
Kvalita a spolehlivost dodávaných produktů je podpořena profesionálním servisem, jenž je zákazníkům dostupný nepřetržitě.
Kromě zakázkových aplikací a několika interně vyvinutých produktů nabízíme také řadu obecných
aplikačních balíčků, které vznikly na základě dříve realizovaných systémů, a dovolují snadné a rychlé přizpůsobení podmínkám konkrétního uživatele.
Reports, který umožňuje propojení technologických dat
s podnikovými databázemi a lze tak jednoduše uživatelsky
vytvářet požadované reporty.
CitectSCADA obsahuje veškeré prvky pro vybudování
systému
•více než 130 komunikačních driverů
•grafické prvky
•programovací jazyk CiCode nebo VBA •podpora standardů – ActiveX, ODBC, OPC, DDE, SQL
•alarmní a reportní systém
•trendový systém
Všude, kde je nutné vybudovat stabilní, spolehlivý systém
s jednoduše konfigurovatelným uživatelským rozhraním lze
využít CitectSCADA. Architektura tohoto umožňuje vytvářet
systémy s centralizovanou i s distribuovanou databází, čímž
lze snadno realizovat malé, střední i rozsáhlé aplikace. Přechod od centralizované k distribuované databázi nevyžaduje provádět zásahy do projektu. Takto lze snadno změnit
architekturu systému tak, jak se systém rozrůstá a vytvořit
tak systém dle požadavků uživatele.
CitectSCADA je otevřený systém, podporující řadu rozhraní
a standardů, které umožňují tato propojení realizovat.
Mezi základní skupiny produktů patří
•CitectSCADA ovládací a monitorovací systémy
•informační systémy
•systém InfoPanels
•výroba software „na klíč“ na platformě Windows dle
potřeb a požadavků zákazníka
Aplikační balíčky
CitectSCADA
Do rodiny Citect produktů dále patří
CitectSCADA je plně integrované uživatelské rozhraní, které
umožňuje uživatelům vybudovat spolehlivý řídící a monitorovací systém. Jednoduché konfi gurační pomůcky a vlastnosti produktu umožňují rychlý vývoj a implementaci různě
velkých projektu. Citect je systém, který se přizpůsobí požadavkům zákazníka na velikost, konfi gurovatelnost a spolehlivost libovolného monitorovacího a řídicího systému.
Operátoři mají k dispozici neustále data o monitorovaných
technologiích prostřednictvím uživatelsky konfigurovatelného rozhraní.
Architektura CitectSCADA dovoluje budovat jakýkoli typ
nebo velikost systému. Jednoduché a rychlé řešení pro
malé systémy (ovládání a monitorování jednoduchého zařízení), které však lze doplňovat a rozšiřovat a vybudovat tak
rozsáhlý, plně redundantní systém při ochraně počátečních
investic.
CitectSCADA může být snadno integrován do stávajících podnikových systémů prostřednictvím produktu CitectSCADA
w w w.el vac.eu
•CitectReports
Výkonný podnikový reportní nástroj, který shromažďuje
a archivuje data z různorodých systému a zobrazuje jednotnou uživatelsky přívětivou formou
•Nexa
vizualizační software na platformě CitectSCADA, vyvinutý
pro účely monitorování budov.
Společnost ELVAC SOLUTIONS s.r.o. je oficiálním Citect
integračním partnerem. Nabízí zkušenosti s vyžitím Citect
v nejrůznějších oblastech. Zároveň nabízí podporu tohoto
produktu a vývoj nejrůznějších komunikačních driverů
a doplňků.
< 6 9 >
Aplikační balíčky
CitectSCADA NetMON
Monitorování serverů
a pracovních stanic
Základním prvkem veškerých systémů je komunikace.
U všech rozsáhlých technologií s plošnou působností na
velké rozloze je obtížné zajistit jednotný způsob spojení
se všemi technologickými body. Proto je důležité mít neustálý přehled o stavu prvků, které ovlivňují komunikační
infrastrukturu.
Chybám a poruchám na systémech se dá předcházet
a technická obsluha může reagovat dříve, než dojde k poruše systému. Problémy, které mohou nastat, jsou indikovány např.:
•dlouhotr vajícím v y tížením
procesoru
•zaplněním disků
•pádem důležitých aplikací
systému
•neobčerstvováním dat
•funkčním stavem jednotlivých
protokolů (ftp, http, smtp, pop3,
…)
Všechny výše uvedené události
jsou monitorovány a při překročení stanovených mezí je upozorněna obsluha (administrátor) systému, a to prostřednictvím obrazovky, SMS zprávy
nebo e-mailové zprávy.
Kromě technických parametrů systém může monitorovat
i aktuálnost dat, změnu dat a zároveň testovat, zda jsou požadované vlastnosti systému funkční.
Systém pro monitorování datových sítí a infrastruktury je
založen na SCADA software Citect a přejímá veškeré jeho
vlastnosti. Architektura CitectSCADA dovoluje budovat jakýkoli typ nebo velikost systému. Jednoduché a rychlé
řešení pro malé systémy, které však lze doplňovat a rozšiřovat, a vybudovat tak rozsáhlý, plně redundantní systém při
ochraně počátečních investic.
Základním komunikačním protokolem pro monitorování
síťové infrastruktury byl zvolen protokol SNMP. Tímto protokolem je vybavena většina síťových prvků a rovněž je
tento protokol implementován ve většině používaných operačních systémů serverů a pracovních stanic. Prostřednictvím tohoto protokolu je možné zjišťovat jednak informace
o hardwarovém stavu jednotlivých zařízení (stav zdrojů, ventilátorů, vytížení CPU, zaplnění paměti, disků), jednak informace o stavu aplikací.
Prezentace monitorovaných dat
Výstupem dat může být zobrazení, které je realizováno
prostřednictvím klienta CitectSCADA s možností ovládání
nebo prostřednictvím webového klienta (s automatickým
občerstvováním jednotlivých prvků).
Samozřejmostí je prezentace prostřednictvím PocketSCADA na mobilních zařízeních.
Mezi základní způsoby monitorování síťové infrastruktury
patří:
•m onitorování a ovládání inteligentních síťových prvků
(CISCO, 3COM,…) prostřednictvím SNMP rozhraní
•nepřetržité monitorování dostupnosti síťových prvků prostřednictvím ICMP protokolu (ping)
•monitorování vytížení komunikačních linek (prostřednictvím SNMP protokolu)
Veškeré informace jsou pak přehledně zobrazeny podle
potřeb uživatele. Zobrazení dat může být prostřednictvím
CitectSCADA nebo prostřednictvím webového rozhraní.
Při vzniklé poruše je vyhlášen vizuální i akustický alarm, případně může být nadefinovaná akce, např. odeslání e-mailu
nebo SMS.
< 7 0 >
w w w.el vac.eu
Aplikační balíčky
Pro zobrazení základních stavů byla přijata jednotná koncepce zpracování stavů jednotlivých zařízení. Každé má
svou grafickou ikonu, která je zbarvená podle aktuálního
stavu:
•červená – porucha
•žlutá – varování
•zelená – provozní stav
Aplikační balíčky
<< << << << << << << << << <<
Pokud skrývá ikona systému další informace, lze se jednoduchým způsobem dostat na obrazovku detailů.
Úroveň přístupu k ovládání a k jednotlivým informacím závisí
na aktuálním přihlášení uživatele. Zobrazení je pak automaticky konfigurováno v závislosti na místě umístění pracovní
stanice a právech uživatele.
K uložení monitorovaných dat slouží databáze Microsoft
SQL, lze však využít libovolnou databázi, která je dostupná
prostřednictvím ODBC rozhraní.
Aplikace NetMON usnadňuje dohled nad jednotlivými systémy podnikové infrastruktury a umožňuje vznik centrálního
monitorovacího a ovládacího systému pro všechny systémy.
Umožňuje vytvoření nové platformy umožňující integraci
systémů prostřednictvím CitectSCADA.
CitectSCADA ProdMON
a interaktivní vazbu na techologii či obsluhu. K uložení
monitorovaných dat slouží
databáze Microsoft SQL, lze
však využít libovolnou databázi, která je dostupná prostřednictvím ODBC rozhraní.
Aplikační balíčky
Vlastnosti systému
Veškeré informace, které jsou
získány u jednotlivých zařízení,
jsou sdružovány prostřednictvím serveru systému s využitím řídicího a monitorovacího
software CitectSCADA. Přenos dat mezi jednotlivými stroji
a řídicím serverem bude realizován prostřednictvím datové
sítě.
Jednou z dalších úloh serveru je i monitorování veškerých
připojených zařízení a v případě výpadku bude informován
zodpovědný pracovník.
Řídicí server je rovněž napojen do podnikové interní sítě,
může tedy probíhat výměna dat se systémem SAP (plány
výroby, …) a na druhé straně poskytovat informace o aktuálním stavu výroby formou intranetového webového on-line
rozhraní, generováním reportů a jejich odesílání e-mailem
ve stanovenou dobu nebo na vyžádání a v neposlední řadě
je to poskytování dat o aktuálním stavu celého systému.
Tato data je možné rovněž poskytnout na stávající LCD
Pro zvyšování kvality výroby je důležité dostat potřebné
informace k zodpovědným pracovníkům a zároveň se ukazuje jako velice vhodné dostat aktuální informace o stavu
výroby k operátorům jednotlivých strojů a zařízení.
Otevřenou platformou pro budování distribuovaných informačních řešení je systém InfoPanels, který může být
snadno nasazen jako jediný prostředek pro realizaci většiny požadovaných úkolů v rámci organizace, ale zároveň
dokáže plnohodnotně koexistovat s mnoha dalšími systémy
ve firmě se schopností sdílení či výměny dat. InfoPanels
znamená HW a SW prostředky pro cílenou distribuovanou
prezentaci libovolných textových, grafických či multimediálních dat na celé řadě zobrazovacích zařízení (LCD, plasma,
LED displeje, projektory, …). Dostupné moduly také zajišťují
tvorbu či správu dat, vzdálenou konfiguraci zobrazovačů
w w w.el vac.eu
< 7 1 >
Aplikační balíčky
<< << << << << << << << << <<
Možnosti použití
zobrazení u jednotlivých strojů. Rovněž je možné zobrazení
a porovnání aktuálního stavu se stavem skutečným.
Server využívá vlastností programového vybavení Citect
SCADA, které v sobě obsahuje zabudovanou podporu
pro sledování a načítání provozních hodin zařízení, počtu
Aplikace ProdMON umožňuje následující využití:
•Zobrazovací panely ve výrobě
•indikace stavu strojů a technologií
•v yrobená množství, vadné kusy, cíle a plnění plánů
•v ytížení strojů, zobrazení časů prostojů a oprav
•zprávy pro zaměstnance
•Interaktivní terminály ve výrobě
•doplněno o klávesnice, čtečky a IO moduly
•identifikace pracovníků, nástrojů a výrobků
•slouží pro sběr dat i jejich prezentaci
•eliminují „papírové výkaznictví“
•snímání stavu strojů, měření spotřeby médií a energií
•Informační „nástěnky“
•větší plocha pro prezentaci všech typů dat v místech
s vyšším pohybem osob
•kumulace informací z různých zdrojů napříč podnikem
•cenově efektivní řešení velkoplošného zobrazení
•Navigace po budovách, programy jednání a porad
•směrování zaměstnanců i externích návštěvníků k místům konání porad, jednání či školení
•zobrazení programů jednání, časových rozvrhů a volných termínů
•součástí systému je kalendář pro plánování událostí
•v případě hrozícího nebezpečí zobrazení upozornění
a navigace k únikovým východům
•Informace stravovacích provozů
•zobrazení jídelníčku včetně vzhledu pokrmů •denní a týdenní přehled
•organizační informace
sepnutí, sledování alarmů. Tato data lze pak jednoduše
graficky vyhodnocovat prostřednictvím nástroje Process
analyst.
Aplikace je současně schopna poskytovat jednotlivá
zobrazení prostřednictvím webového rozhraní i dalším
pracovníkům.
Celá navrhovaná architektura systému je typu klient-server,
kde veškerá jsou data a konfigurace systému uložena na
serveru.
Moduly aplikace ProdMON
< 7 2 >
w w w.el vac.eu
Aplikační balíčky
Aplikace ProdMON usnadňuje dohled nad jednotlivými
procesy podnikové infrastruktury. Tato aplikace se skládá
z následujících modulů:
•I/O modul
Sběr dat na jednotlivých zařízeních a přenos do centrálního serveru.
•Ovládací modul
Zprostředkovává přihlášení operátora prostřednictvím ID
karty nebo Dallas chipu, umožňuje vstup dat ze čtečky
čárových kódů, zadávání dat z klávesnice.
•Zpracování dat
Aplikace postavená s využitím CitectSCADA zprostředkovává komunikaci s I/O moduly, zpracovává data, vyhlašuje alarmy, tvoří reporty a trendy a ukládá data na SQL
server.
•Výměna dat s okolními systémy
Výměna dat z okolními podnikovými systémy (databáze,
SAP, …).
•Zobrazení dat prostřednictvím
•Klienta CitectSCADA
•Internetového portálu
•InfoPanels
•Microsoft Excel
Aplikační balíčky
CitectSCADA Energ
Systém CistctSCADA Energ shromažďuje a zpracovává
veškerá energetická data podniku.
Aplikace se skládá z následujících částí:
•monitorování a řízení rozvoden
•monitorování UPS
•monitorování dieselgenerátorů
•měření spotřeby energií
Veškerá data mohou být získávána prostřednictvím jednotek RTU nebo PLC na jednotlivých rozvodnách a měřicích
místech. Prostřednictvím datové sítě jsou data přenesena
k řídicímu serveru, kde jsou data zpracovávána a ukládána
do SQL databáze.
•Sledování odběrového diagramu
Systém nabízí možnost sledování odběrového diagramu
elektrické energie a zemního plynu. Umožňuje vyhodnocování aktuálního stavu, predikci ke konci intervalu.
Překročení sjednaného odběru je signalizováno prostřednictvím alarmního systému CitectSCADA (alarm, siréna,
sms, e-mail).
•Výrobní a spotřební bilance
Bilance jsou konfigurovány prostřednictvím webového
rozhraní a jsou dostupné prostřednictvím webového
klienta, který může být využíván jako součást aplikace
CitectSCADA nebo samostatně prostřednictvím intranetového portálu. Bilanční data mohou být rovněž automaticky importována do Microsoft Excelu prostřednictvím
rozhraní Citect2Excel.
•Monitorování podružných měřidel
Systém má stavebnicovou architekturu, tzn., že tento systém lze neomezeně konfigurovat, přidávat monitorovaná
místa.
•Centrální datový archiv
Veškerá data jsou ukládána do databáze Microsoft SQL
a jsou přístupná prostřednictvím klienta CitectSCADA
nebo prostřednictvím webového rozhraní.
•Zabezpečení
Systém CitectSCADA obsahuje správu uživatelských
účtů. V případě požadavků na další rozšíření lze rozšířit
přihlášení prostřednictvím jména a hesla na přihlašování,
prostřednictvím čipových karet a o elektronický podpis.
Server využívá vlastností programového vybavení CitectSCADA, které v sobě obsahuje zabudovanou podporu
pro sledování a načítání provozních hodin zařízení, počtu
sepnutí, sledování alarmů, trendový a reportní server. Tato
data lze pak jednoduše graficky vyhodnocovat prostřednictvím nástroje Process analyst.
CitectSCADA je SCADA/HMI software, určený pro platformu Windows. Umožňuje vytvořit operátorské rozhraní
pro řízení technologických procesů. Je postaven na rozšiřitelné architektuře klient/server, má zabudovanou podporu
redundance na všech úrovních SCADA systému.
Otevřenost zajišťuje výměnu informací mezi software Citect
a dalšími aplikacemi a systémy.
Aplikace je současně schopna poskytovat jednotlivá zobrazení prostřednictvím webového rozhraní nebo přímo prostřednictvím klienta CitectSCADA nebo webového rozhraní
i dalším pracovníkům.
Napojením řídicího serveru do podnikové interní sítě vzniká
jednak možnost výměny dat s podnikovými informačními
systémy (vazba na ekonomický systém, SAP), na druhé
straně systém může poskytovat informace o aktuálním
stavu energetických zařízení formou intranetového webového on-line rozhraní, generováním reportů a jejich odesílání e-mailem ve stanovenou dobu nebo na vyžádání
a v neposlední řadě je to poskytování dat o aktuálním stavu
celého systému.
Připojení monitorovaných
a ovládaných zařízení
CitectSCADA obsahuje veškeré prvky pro vybudování systému – více než 130 komunikačních driverů, grafické prvky,
programovací jazyk CiCode nebo VBA a v neposlední řadě
podpora standardů – ActiveX, ODBC, OPC, DDE, … Prostřednictvím těchto prvků lze k systému připojit libovolné
zařízení, které disponuje nějakým komunikačním rozhraním.
Rovněž díky podpoře standardů lze do systému integrovat
již vybudované systémy, a vytvořit tak centrální systém,
který bude sdružovat jednotlivé podsystémy.
Aplikační balíčky
Vlastnosti aplikace
CitectSCADA Energ
•Monitorování hlavních měření dodavatelů energií
Data jsou zobrazována v grafickém rozhraní prostřednictvím aplikace CitectSCADA a zobrazení je uživatelsky
konfigurovatelné.
w w w.el vac.eu
< 7 3 >
Aplikační balíčky
GWMon Lite – jednoduchý monitorovací systém
Systém GWMon Lite je odlehčenou verzí dříve dodávaného produktu GlobalWatch, který dodnes spolehlivě plní
svou funkci v řadě realizovaných monitorovacích aplikací,
avšak v nových projektech většího rozsahu jeho místo zaujaly systémy založené na bázi produktu CitectSCADA.
Systém vznikl z potřeby kontrolovat správnou funkci tech-
tyto stavy srovnává se zadanými podmínkami a pokud
dojde ke splnění některé z podmínek, je vyvolána přiřazená
akce (je předána fixní nebo dynamicky vytvořená hodnota
výstupnímu serveru/serverům). Každá akce je zapisována
do archivu, který je stejně jako všechny ostatní informace
možno prohlížet na již zmíněném webovém rozhraní. Mimo
Píklad nasazení
systému GlobaWatch
Ω
Ω
Ω
INFORMANAGER
CP U
RA M
Ha rd
Dis k
Activity
FA N&
TE MP
POWER
LOCK
S YS
POWE R
E sc
Jednotka BBWatch
F1
~
!
@
1
`
T ab
C aps Lock
S hift
C trl
F2
#
2
Q
X
C
^
5
R
D
F5
%
4
E
S
Z
F4
$
3
W
A
F3
B
F7
*
7
Y
G
V
&
6
T
F
A lt
F6
N
P
L
<
,
Alt
F12
Prin t
Scre e n
Sc rol l
L o ck
|
=
\
}
]
"
'
?
/
F 11
+
{
[
:
;
>
.
F10
_
-
0
O
K
M
)
9
I
J
F9
(
8
U
H
F8
Ins ert
Ho me
Pa ge
Up
Del e te
En d
Pa ge
D own
E nter
Shift
N um
Lo ck
7
/
8
H om e
5
2
0/
In s
Scro l
L o ck
*
Esc
F1
~
-
!
@
1
`
9
F3
#
2
W
F4
$
3
Q
Tab
F2
%
4
E
F5
^
5
T
F7
7
Y
F8
*
&
6
R
F6
(
8
U
6
+
C aps Lock
3
A
S
Z
Shift
X
D
C
F
G
V
B
H
J
N
PgD n
.
M
0
O
K
<
,
P
L
F 12
Prin t
Scre e n
Sc rol l
L o ck
In s ert
H om e
Pa g e
Up
En d
Pa g e
Do wn
|
=
\
}
]
"
'
?
/
F11
+
{
[
:
;
>
.
F10
_
-
)
9
I
F9
PgU p
4
1
End
C trl
Ca ps
L o ck
Nu m
L oc k
P au se
D el e te
Enter
S hift
Nu m
L o ck
7
C trl
Alt
Alt
C tr l
/
8
Ho me
*
Sc ro l l
Lo ck
E sc
F1
~
-
!
@
1
`
9
T ab
F2
#
2
Q
F3
$
3
W
F4
%
4
E
F5
^
5
T
F7
F8
*
&
6
R
F6
7
(
8
Y
F9
5
2
6
+
Pg Dn
.
De l
A
C aps Lock
3
0/
Ins
S
Z
S hift
D
X
F
C
G
V
H
B
I
J
N
0
O
K
M
P
L
<
,
F 10
_
-
)
9
U
Pri nt
Sc ree n
F12
\
}
]
"
'
?
/
Scro l
Lo c k
Ins e rt
Ho me
Pag e
Up
De le te
End
Pag e
Do wn
Ca p s
L o ck
Nu m
L oc k
Pa us e
|
=
:
;
>
.
F11
+
{
[
Pg Up
4
1
E nd
Ente r
De l
Ca p s
L o ck
Num
Lo c k
Pau se
N um
Lo ck
/
7
5
2
+
6
3
Pg Dn
En te r
.
0/
Ct rl
In s
D el
Monitorované
uživatelské stanice
!
S hift
Ctrl
F2
@
1
`
Caps Lock
X
F5
%
4
^
5
E
S
Z
F4
$
3
W
A
F3
#
2
Q
R
D
B
F7
F6
*
7
Y
G
V
&
6
T
F
C
Alt
N
F8
P
>
.
Alt
F12
Sc rol l
L o ck
P au se
Ins ert
H om e
Pa ge
Up
Num
Lo ck
Del e te
En d
Pa ge
D own
7
\
}
]
Ca p s
L o ck
Nu m
L oc k
Prin t
Sc re e n
|
=
"
'
?
/
F 11
F10
+
{
[
:
;
L
<
,
_
-
0
O
K
M
)
9
I
J
F9
(
8
U
H
*
9
Pg Up
4
5
6
1
2
3
End
Ctrl
Scro l
L o ck
/
8
Hom e
E nter
Shift
-
+
Monitorovaná disková
pole, záložní zdroje...
Pg Dn
/0
.
In s
De l
Ente r
GSM spojení
(SMS,data)
Jednotka BBWatch
RI
RO
1
P OWER
OK
16
Mbp s
RI
RO
1
P OWER
OK
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
Monitorovaný
síový HW
Sm artLine 16
16
16MBIT
RI EN
RO EN
S AT MAU
F1
~
T ab
Monitorované
servery
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
Smart Li ne 16
16MBIT
R I EN
R OE N
SA T MA U
E sc
RECEI VE D
9
Pg Up
4
1
End
Alt
Alt
-
*
8
H om e
E nter
Shift
Ente r
C tr l
DI S K
Sc rol l
L oc k
16
Mbps
Ω
R1
CD
RD
SD
TR
CS
FA X
33.6 Faxmodem
PSTN spojení
(data)
OF F
ON
R1
R1
CD
CD
RD
RD
SD
SD
TR
TR
CS
CS
FA X
FA X
56k
x
Server systému
GlobalWatch
33.6 Faxmodem
Ω
DESKPRO
Esc
~
`
F1
Caps Lock
Shift
Ctrl
GPRS spojení
(APN,modem)
OF F
ON
R1
CD
RD
SD
TR
CS
FA X
56k
F2
@
!
1
T ab
Jednotka GSM-RTU
F3
#
2
Q
^
5
R
D
X
F5
%
4
E
S
Z
F4
$
3
W
A
I
J
N
F8
(
9
8
U
H
B
F7
*
7
Y
G
V
F6
&
6
T
F
C
F9
F10
_
)
0
O
K
M
F11
+
=
{
[
P
L
<
,
Alt
F12
|
\
}
]
:
;
"
Enter
Print
Sc roll
Sc reen Loc k
Paus e
Insert
Home
Page
Up
Num
Loc k
Delet e
End
Page
D own
7
Home
8
4
5
1
End
2
/
*
_
9
PgUp
4
+
'
>
.
?
/
Alt
Shift
3
PgDn
Enter
Ctrl
0
Ins
.
D el
Intranet
x
ALAR M
O FF
MANU AL
S TAR T
LINE PR ESE NT
LO W BAT TERY
WAR NING
LINE FA IL U RE
LOW B ATTE RY
SHUTD O WN
SE RVIC E
TEST
O UTPUT LO AD
O VER LO AD
100%
75%
50%
25%
Esc
F1
~
Webové rozhraní
!
F2
@
1
`
Tab
F5
%
4
F7
F9
0
I
J
N
O
K
M
F11
+
Pri nt
Sc ree n
Scro l
Lo ck
}
]
"
'
Enter
?
/
S hift
Pa use
In se rt
Hom e
P ag e
Up
De le te
End
P ag e
Do wn
\
{
[
:
;
>
.
F12
|
=
P
L
<
,
Alt
F 10
_
-
)
9
U
H
B
F8
(
8
Y
G
V
*
7
T
F
C
&
6
R
D
X
F6
^
5
E
S
Z
Ct rl
F4
$
3
W
A
S hift
F3
#
2
Q
Cap s Lock
Internet
N um
L o ck
Num
L oc k
C trl
7
C ap s
Lo ck
/
Sc rol l
Lo c k
*
8
9
4
5
6
1
2
3
Ho me
En d
A lt
-
E sc
F1
~
!
F2
@
1
`
T ab
F3
#
2
Q
F4
$
3
W
F5
%
4
E
^
5
R
F6
F7
7
Y
F8
*
&
6
T
F9
(
8
U
+
C aps Lock
S hift
A
S
Z
X
Pg Dn
.
Ins
D el
D
F
C
G
V
B
H
J
N
M
0
O
K
<
,
P
L
F12
|
=
Pri nt
Sc ree n
Scro l
Lo ck
En ter
S hift
Nu m
L oc k
Pa us e
Ins ert
Ho me
Pag e
Up
De le te
End
Pag e
Do wn
\
}
]
"
'
?
/
F11
+
{
[
:
;
>
.
F 10
_
-
)
9
I
Pg Up
/0
Nu m
Lo ck
7
C trl
Alt
Alt
Ca p s
L o ck
/
5
1
2
0/
In s
Sc rol l
Lo c k
*
-
E sc
F1
~
!
Tab
F2
@
1
`
9
F3
#
2
Q
F4
$
3
W
F5
%
4
E
^
5
R
F6
F7
7
Y
F8
*
&
6
T
F9
(
8
U
6
+
Caps Lo ck
3
S hift
A
S
Z
X
Pg Dn
.
D
C
F
G
V
H
B
N
J
M
0
O
K
<
,
P
L
F12
|
=
Pri nt
Sc ree n
Scro l l
Lo c k
E nter
Shift
Pa us e
In se rt
Ho me
Pa ge
Up
De l ete
End
Pa ge
D own
\
}
]
"
'
?
/
F 11
+
{
[
:
;
>
.
F10
_
-
)
9
I
Pg Up
4
End
Ct rl
8
Ho m e
En te r
Nu m
L o ck
Num
Lo c k
7
Ctr l
A lt
A lt
C ap s
Lo c k
/
S cro l
L o ck
*
-
9
Pg Up
4
5
1
2
En d
C trl
8
Hom e
En te r
D el
6
+
3
Pg Dn
/0
.
In s
Del
E nter
Prohlížení stav a administrace
systému GlobalWatch
Jádro GWCore
~
!
IOSrv
IOSrv
#
2
$
3
W
%
4
E
^
5
R
&
6
T
7
Y
8
U
(
*
)
9
I
D
F
G
H
J
K
V
B
N
M
,
<
Al t
.
>
{
:
/
?
#
2
Q
$
3
W
%
4
E
^
5
R
&
6
T
*
7
Y
(
8
U
_
)
9
I
0
O
-
P
{
[
A
S
D
F
G
H
J
K
L
:
;
X
C
V
B
N
M
>
<
,
Al t
.
A lt
?
/
"
'
}
]
E nter
S hif t
C tr l
-
P
L
;
C
Z
_
0
O
[
S
X
A lt
"
'
}
]
En ter
Shi ft
Ct rl
IOSrv
nologických zařízení, počítačů, jejich SW a sítí prostřednictvím standardních protokolů a dostupných přenosových
cest. Pokud se některé ze sledovaných zařízení či některá
z kontrolovaných veličin vychýlí ze stanovených mezí, systém o tom musí podat zprávu všemi určenými kanály tak,
aby byla zajištěna včasná informovanost zodpovědných
pracovníků. Při své funkci systém nevyžaduje žádnou obsluhu a všechny kontroly a následné akce jsou prováděny
přesně podle podmínek definovaných v konfiguračních
tabulkách. Pro administraci systému, konfiguraci tabulek
i on-line prohlížení aktuálních stavů všech hlídaných položek je k dispozici webové rozhraní, přístup je tedy možný
odkudkoliv z podnikové sítě (administrace je samozřejmě
zabezpečena heslem).
Celá aplikace byla navržena modulárně s možností průběžného rozšiřování o nové prvky. V centru všeho dění vystupuje jádro nazvané GWCore, které je dynamicky propojeno
se skupinou vstupně/výstupních serverů (pracujících lokálně na PC nebo kdekoliv na síti). Tyto servery zajišťují jednak vstup veškerých informací i jejich předzpracování, dále
pak ovládání výstupů či odesílání zpráv dle požadavků
jádra. Samotné jádro pracuje tak, že v pravidelných intervalech čte stavy vstupů (binární, číselné a textové hodnoty),
to umožňují některé servery zapnout u číselných hodnot
(teploty, otáčky, …) archivaci, tyto hodnoty jsou pak v pravidelných intervalech zapisovány do cyklického archivu
s délkou 7 dní, takto je možno opět přímo z webového prohlížeče na PC operátora graficky sledovat trendy vybraných
kritických veličin.
< 74 >
w w w.el vac.eu
Aplikační balíčky
IOSrv
@
1
Q
A
Z
@
1
`
Tab
CapsLock
Shif t
Ct r l
!
~
`
Tab
C apsLock
S hif t
Ct rl
Aplikační balíčky
<< << << << << << << << << <<
Servery s komplexní funkcí
Výsledek fungování systému může v praxi vypadat například tak, že při výpadku síťového spojení s některým uzlem
sítě je informace o této události odeslána prostřednictvím
SMS zprávy administrátorovi a zároveň vybraným osobám
na e-mail či pager, při poklesu otáček ventilátoru procesoru
pod minimální mez (a tedy jeho poškození) v některém důležitém PC je včas informován servisní technik obdobným
způsobem, při překročení teploty v hlídaném objektu nebo
vstupu neoprávněné osoby indikovaném patřičným čidlem
může být informován technik klimatizace nebo ostraha
objektu. Možnosti jsou široké a závisí pouze na použitých
IO serverech, jejich nastavení a konfiguraci alarmních
podmínek.
Systém může nejen podávat zprávy, ale například přímo
zapnout topení či ventilaci, výstražná zařízení a podobně.
Kromě toho může na dálku přímo zobrazit na obrazovce
příslušného dispečera webovou stránku se stavem zařízení,
RTUIOSrv
… komunikace s jednotkami GSM-RTU
(GPRS) a NET-RTU (Ethernet), vzdálená
konfigurace a ovládání (popis jednotek je
uveden na samostatných katalogových
listech)
FIServ2
… kontrola dostupnosti a čtení obsahu textových i strukturovaných souborů (lokálně
i po síti)
… obousměrná SMS komunikace přes
GSM modem (zasílání a příjem SMS
zpráv)
… komplexní nástroj pro kontrolu dostupnosti zařízení na síti (PING), čtení (kontrola
hodnot, vyhodnocení podmínek) a nastavování údajů přes SNMP, vlastní rozšíření
SNMP service systému Windows o údaje
důležité pro kontrolu stavu PC (chod ventilátorů, teploty, napětí, volná paměť a místo
na discích, restarty…), diagnostická karta
MPC PCI/ISA (samostatný katalogový list)
GSM2IOSrv
NetWatch2
které alarm vyvolalo. V konečném důsledku pak tento systém může pracovat jako technologický dohled i jednoduché
řízení, zabezpečovací systém, vzdálená diagnostika zařízení
(možno i vzdáleně konfigurovat) a prevence poruch, brána
pro předávání zpráv a mnohé další, jinak samostatné a nepropojené systémy. Jeho použití není limitováno pouze spojením po lokální síti či síti WAN, neboť jednotky GSM-RTU,
které jsou jednou z komponent, umožňují vzdálené spojení
prostřednictvím integrovaného GSM/GPRS modemu.
Nasazení systému
Přesto, že se jedná o systém starší koncepce, jehož uživatelské rozhraní nepodporuje některé dnešní moderní prvky
a pro napojení vstupů/výstupů i nastavení alarmních podmínek vyžaduje hlubší pochopení jeho filozofie, je stále
mnoho aplikací, kde se může díky svým možnostem a spolehlivosti úspěšně uplatnit:
•monitorování LAN a WAN sítí
•kontrola provozu řídicích systémů
•sledování provozních parametrů strojů a technologií
Seznam a stručný popis
dostupných IO serverů
DIServ
DOServ
EMLServ
EXECServ
Aplikační balíčky
VceModem
w w w.el vac.eu
… čtení stavu digitálních vstupů
… ovládání digitálních výstupů
… zasílání zpráv elektronickou poštou
… spouštění aplikací s parametry (přes
DCOM možno spouštět programy i na
vzdáleném PC)
… přehrávání hlasových zpráv na vybrané
telefonní číslo
< 7 5 >
Aplikační balíčky
Monitorovací systémy pro ekologii – EmisePro
Přesné, spolehlivé a na obsluhu nenáročné monitorování
provozních ekologických parametrů je nezbytným příslušenstvím každé technologie produkující odpadní látky následně vypouštěné do ovzduší či vod. Kontinuální měření
a automatické hlídání emisních limitů umožňuje včasným
zásahem do technologických procesů snížit úhrn vypouštěných zplodin, dostát zákonným požadavkům a omezit zátěž
životního prostředí. Vhodně navržený monitorovací systém
může přímo poskytovat data řídicím systémům technologií,
které pak i bez zásahu obsluhy mohou optimalizovat parametry za účelem snížení emisí.
Všechny známé požadavky jakož i naše dlouholeté zkušenosti v oblasti monitorovacích a řídicích systémů byly zapracovány do produktové řady EmisePro.
Architektura
•systém je složen z osvědčených HW a SW prostředků
známých značek
•měřicí část využívá buďto kompletních měřicích přístrojů
napojených přes komunikační linky, nebo samostatných
čidel připojených na měřicí převodníky dle charakteru
signálu
•vzdálenost a umístění měřicích míst není limitováno, podporujeme všechny způsoby komunikce včetně bezdrátových (WiFi, GSM)
•centrem sběru dat je průmyslové PC/server v provedení
dle prostředí a způsobu montáže
•pro zobrazení dat používáme kvalitní LCD panely včetně
možnosti velkoplošného zobrazení
•základní zálohování na optická média lze rozšířit o automatické zálohovací knihovny
•SW vybavení je dodáváno v několika verzích dle rozsahu
aplikace a typu zdroje znečištění
•aplikace běží pod OS MS Windows a využívá prostředí
systémů ControlWeb (malé aplikace) a CitectSCADA
(střední a velké instalace)
•pro větší aplikace nabízíme možnost částečné či úplné
redundance systému


Vlastnosti systémů
< 7 6 >
w w w.el vac.eu
Aplikační balíčky
•kontinuální sběr dat v souladu s platnými nařízeními
a normami
•bezpečné ukládání dat a archivace
•přehledné grafické i tabulkové zobrazení naměřených
údajů včetně provozních stavů zařízení
•automatické vyhodnocení, tisk sestav a export dat v předepsaném formátu
•možnost napojení na řídicí systémy technologií přes standardní rozhraní a protokoly
•možnost zabezpečeného vzdáleného přístupu
•možnost zasílání provozních zpráv a alarmů prostřednictvím e-mailů, SMS, pagerů apod.
Aplikační balíčky
<< << << << << << << << << <<
Stavební prvky
•měřicí přístroje – dnes již nejčastěji s digitálním rozhraním
(RS-232/485 nebo Ethernet)
•jednotky sběru dat – slouží pro připojení čidel (analogové – teplota, tlak, vlhkost, digitální – poloha, hladina, …)
a měřicích přístrojů s analogovým výstupem
•průmyslová PC a servery – komunikují s měřicími přístroji a jednotkami sběru dat, data vyhodnocují, archivují
a zobrazují
Poskytované služby
•analýza a návrh řešení
•dodávka, instalace a zprovoznění
•záruční a pozáruční servis
•pravidelná profylaxe zařízení
•smluvní zajištění náhradního měření
Oblasti nasazení
Aplikační balíčky
•průmyslová komunikace – komponenty pro přenos dat,
jejich směrování a konverze rozhraní (dnes často Ethernet, optické kabely)
•SW EmisePro 2000 Lite – systém omezený na sběr a archivaci dat s jednoduchým on-line zobrazením
•SW EmisePro 2000 – plná verze, kompletní zpracování
dat, zobrazení historie, tiskové výstupy
•SW EmisePro Enterprise – pro rozsáhlé aplikace s podporou redundance a intergace s dalšími monitorovacími
a řídicími systémy
w w w.el vac.eu
•spalovny odpadů
•dekontaminační linky
•chemické výrobní procesy
•energetické zdroje (teplo, elektřina)
< 7 7 >
ČESKÁ REPUBLIKA
Ostrava
Hasičská 53, 700 30 Ostrava-Hrabůvka
Tel.: +420 597 407 320–5
Fax: +420 597 407 302
E-mail: [email protected]
Praha
Naskové 1100/3, 150 00 Praha 5
Tel.: +420 224 914 608
Fax: +420 224 923 896
E-mail: [email protected]
SLOVENSKÁ REPUBLIKA
Trenčín
Piaristická 6667, 911 80 Trenčín
Tel./fax: +421 326 401 766
E-mail: [email protected]
Bratislava
Stará Vajnorská 92, 831 04 Bratislava
Tel./fax: +421 244 460 214
E-mail: [email protected]
K-I-c-1108
www.elvac.eu
Download

IndustrIal sYstEMs & solutIons Produktový katalog