IN VESTIC E D O R OZ VOJE
VZ DĚLÁVÁNÍ
LABORATORNÍ PRÁCE Č. 42
NÁZVOSLOVÍ ANORGANICKÝCH SLOUČENIN PROCVIČOVÁNÍ
ÚKOL Č. 1: NÁZVOSLOVÍ BINÁRNÍCH SLOUČENIN, KYSELIN, HYDROXIDŮ A
SOLÍ
BINÁRNÍ SLOUČENINY
Napište vzorce těchto sloučenin:
fluorid cesný, chlorid železnatý, bromid kademnatý, jodid hořečnatý, oxid manganistý, oxid
sírový, oxid křemičitý, sulfid sodný, sulfid bismutitý, sulfid molybdenový, selenid chromový,
tellurid hlinitý, nitrid draselný, fosfid vápenatý, arsenid měďnatý, karbid křemičitý, silicid
hořečnatý, borid rtuťnatý, hydrid barnatý, peroxid sodný.
Vytvořte názvy těchto sloučenin:
CF4, ClF5, SnS2, RuO4, NaH, BaH2, H2O2, As2O5, Na2O, Bi2S3, Re2S7, PCl5, CaH2, LiF.
KYSELINY
Napište vzorce následujících kyselin:
kyselina fluorovodíková, sulfanová, kyanovodíková, chlorná, uhličitá, jodičná, hydrogenboritá,
trihydrogenboritá, hexahydrogendikřemičitá, pentahydrogentrifosforečná , thiosírová, chlorečná.
Vytvořte názvy těchto kyselin: H3PO4, HClO4, HNO3, HClO2, H2SiO3, HPO3, H4SiO4, H2Cr2O7,
H2S2O5, H2CrO4, H2SO3, HMnO4, H2SeO4.
HYDROXIDY
Napište vzorce následujících hydroxidů:
KOH, NaOH, Ca(OH)2, Fe(OH)3, Cu(OH)2, Al(OH)3.
SOLI
Napište vzorce následujících solí: boritan sodný, uhličitan litný, hydrogenuhličitan vápenatý,
tetrahydrát dusičnanu vápenatého, dusičnan amonný, manganistan draselný, síran draselnohlinitý, chlorečnan olovnatý, siřičitan sodný, chroman kobaltnatý, dichroman amonný,
fosforečnan vápenatý.
IN VESTIC E D O R OZ VOJE
VZ DĚLÁVÁNÍ
Vytvořte názvy těchto sloučenin: KBrO3, NaHCO3, KMnO4, CaSO4 · 2H2O, Ca5(PO4)3F,
KAlSi3O8, NH4MnAsO4 · 6H2O, K2Cr2O7, BaSiO3, FeHPO4, CuSO4 · 5H2O, Mg(HSO4)2.
ÚKOL Č. 2: TEST NÁZVOSLOVÍ ANORGANICKÝCH SLOUČENIN
Vždy je pouze jedna správná odpověď.
1) Vyberte čtveřici prvků, které mají oxidační číslo II:
A. O, Cu, Fe, Zn
B. C, Cu, Sn, Pb
C. Ca, Co, Fe, Al
D. N, Au, Na, Fe
2) Vyberte vzorec, v němž je chybně uvedeno pořadí symbolů prvků:
A. NH3
B. FH
C. OF2
D. HCN
3) Vyberte trojici kyselin, jejichž centrální atomy mají oxidační číslo V:
A. HIO3, H3PO4, HPO3
B. H3AsO4, HNO2, H3PO4
C. HClO3, H2SO4, HPO3
D. H3BO3, HBrO3, HNO3
4) Vyberte nesprávný název binární sloučeniny:
A. CdI - jodid kademnatý
B. PCl5 - chlorid fosforečný
C. LiF - fluorid litný
D. AuCl3 - chlorid zlatitý
IN VESTIC E D O R OZ VOJE
VZ DĚLÁVÁNÍ
5) Sulfidu antimonitému přísluší vzorec:
A. SbS
B. Sb2S3
C. SbS2
D. Sb3S2
6) Vyberte pravdivé tvrzení:
A. Sn(OH)4 je vzorec hydroxidu cínatého
B. MgOH
je vzorec hydroxidu hořečnatého
C. Al(NO3)3 je vzorec dusičnanu hlinitého
D. Fe(NO2)3 je vzorec dusičnanu železitého
7) Vyberte chybně vytvořený vzorec:
A. Ca(HSO4)2
B. Al2(SO4)3
C. KH2SO4
D. (NH4)2SO4
8) Vyberte pravdivé tvrzení:
A. Chroman draselný má vzorec KCrO4
B. Kyselina heptahydrogenjodistá má vzorec H5IO6
C. Hydrogenfosforečnan amonný má vzorec NH4H2PO4
D. Kyselina hydrogenfosforečná má vzorec HPO3
9) Vyberte chybně vytvořený název sloučeniny:
A. BaO2 - oxid barnatý
B. Ca(ClO3)2 - chlorečnan vápenatý
C. CaMg(CO3)2 - uhličitan vápenato-hořečnatý
D. Na2SeO4 - selenan sodný
IN VESTIC E D O R OZ VOJE
VZ DĚLÁVÁNÍ
10) Vyberte pravdivé tvrzení:
A. CaHCO3 je vzorec hydrogeuhličitanu vápenatého
B. NaHCO3 je vzorec hydrogenuhličitanu sodného
C. (NH3)2CO3 je vzorec uhličitanu amonného
D. Fe(CO3)3 je vzorec uhličitanu železitého
11) Vyberte chybnou variantu odpovědi:
A. CaSO4 · 2H2O je dihydrát síranu vápenatého
B. CuSO4 · 5H2O je pentahydrát síranu měďnatého
C. FeSO4 · 7H2O je heptahydrát síranu železnatého
D. Na2CO3 · 10H2O je dodekahydrát uhličitanu sodného
12) Určete, který z následujících vzorců je uveden chybně:
A. síran měďnatý CuSO4
B. CuCl2 chlorid měďnatý
C. uhličitan měďnatý Cu2CO3
D. CuSO3 siřičitan měďnatý
Download

Názvosloví anorg. látek