CHRYSO®Plast 760
Vodoredukující/plastifikační přísada
POPIS
CHRYSO®Plast 760 je plastifikátor na bázi modifikovaných
naftalenových polymerů. Působí současně na rozptýlení
jemných částic betonu, soudržnost čerstvého betonu a
hydrataci cementu.
CHRYSO®Plast 760 umožňuje výrobu homogenních betonů
bez segregace s dobrým udržením zpracovatelnosti.
CHRYSO®Plast 760 umožňuje přípravu plastických betonů
s kvalitními povrchy a zvýšenou mechanickou pevností.
Vlastnosti
ƒ
ƒ
ƒ
ƒ
ƒ
ƒ
ƒ
Hnědá kapalina
Hustota při 20°C: 1,15 kg/dm3 ± 0,01
Bod tuhnutí: cca -3°C
Obsah chloridů: ≤ 0,1%
pH: 10,5 ± 1
Obsah alkálií (ekv. Na2O): ≤ 5 %
Obsah sušiny: 30,5 % ± 1,5 % (24 hod., 105°C)
Balení
barel 200 l
kontejner 1.000 l (vratný)
CHRYSO®Plast 760 vyhovuje požadavkům normy ČSN
EN 934-2, T 2
Výroba podléhá certifikovanému řízení výroby podle
EN 934-6
POUŽITÍ
ƒ
ƒ
ƒ
ƒ
ƒ
všechny druhy cementů (kromě bílých a hlinitanových)
transportní betony s požadavky na udržení
zpracovatelnosti
propařované betony
betony s hustou výztuží
průmyslové podlahy
Upozornění
ƒ
ƒ
ƒ
ƒ
nepoužívejte pro bílé nebo světlé betony
chraňte před mrazem a znečištěním
v případě zmrznutí kontaktujte pracovníky CHRYSO
nevystavujte přípravek dlouhodobě vyšším teplotám
ƒ
minimální doba použitelnosti CHRYSO®Plastu 760
je 18 měsíců
Praktická doporučení
50
CHRYSO®Plast 760 je zcela rozpustný ve vodě a zpravidla
se přidává do záměsové vody.
Optimální účinnost CHRYSO®Plastu 760 se stanoví provedením zkoušek, které zohlední všechny ostatní relevantní
parametry.
kontrolní vzorek
pevnost (MPa)
Dávkování: od 0,3 kg do 1,8 kg na 100 kg cementu, obvyklá dávka je 0,6 % hmotnosti cementu.
40
30
kontrolní vzorek +
CHRYSOPlast 760
20
10
0
16 h
7 dní
28 dní
CHRYSO Chemie s.r.o., Sokolovská 55/81, 186 00 Praha 8, tel. 222 311 499, fax 296 150 307, email [email protected]
www.chryso.cz
CHRYSO®Plast 760
Vodoredukující/plastifikační přísada
BEZPEČNOST PRÁCE
CHRYSO®Plast 760 není podle zákona č. 356/2003 Sb. v platném znění a souvisejících zákonných nařízení klasifikován jako
nebezpečný.
Doprava CHRYSO®Plastu 760 nepodléhá dohodě ADR.
Používání zvláštních ochranných pomůcek:
•
pro ochranu dýchacích cest použít respirátor v případě, že na pracovišti vznikají páry nebo aerosol
•
pro ochranu kůže použít gumové rukavice z nitrilkaučuku a přiléhavý pracovní oděv
•
pro ochranu zraku použít ochranné brýle
Další podrobnější údaje jsou uvedeny v Bezpečnostním listu výrobku.
Tento technický list byl vypracován na základě výzkumu a ověřen v praxi. Stálost kvality výrobků je přísně sledována
u výrobce. Před používáním je vhodné účinnost výrobku odzkoušet. S jakýmkoliv dotazem týkajícím se výrobku se obraťte
na výrobce.
poslední revize 01/2009
CHRYSO Chemie s.r.o., Sokolovská 55/81, 186 00 Praha 8, tel. 222 311 499, fax 296 150 307, email [email protected]
www.chryso.cz
Download

CHRYSO®Plast 760