Elektroencefalografie
Témata řešená v rámci skupiny BioDat
http://bio.felk.cvut.cz
ANALÝZA DLOUHODOBÉHO EEG
EEG ZÁZNAM BĚHEM NAVIGACE V PROSTORU
Dalším tématem, kterým se zabýváme je měření EEG aktivity během
navigace ve virtuálním tunelu.
Následná analýza signálu vede k detekci rozdílu u skupin, které používají odlišné způsoby orientace.
Výzkum je zaměřen na zkoumání
rozdílů mezi allocentrickým a
egocentrickým rámcem, které se
liší umístěním počátku souřadného
systému při reprezentaci polohy v
prostoru.
Naměřený signál je dekomponován
na jednotlivé příznaky a následně
jsou pomocí speciálních algoritmů
lokalizovány mozkové oblasti zodpovědné za zpracování prostorové
informace.
Kontakt: [email protected]
SPÁNKOVÉ A NOVOROZENCKÉ EEG
Kontakt: [email protected]
NEURÁLNÍ MODEL PROSTOROVÉ KOGNICE
V návaznosti na EEG výzkum v oblasti prostorové kognice vyvíjíme
neurální model založený na principech samoorganizace, který slouží k
reprezentaci objektu v prostoru.
Cílem projektu je návrh a implementace metod klasifikace, které jsou schopny rozlišit
různé spánkové či novorozenecké stavy.
Systém je tvořen umělou sítnicí,
na kterou jsou promítány polohy
dvou různých objektů v prostoru,
přičemž je zároveň přehráván zvukový vstup popisující scénu.
Kromě EEG signálu jsou použity atributy získané ze signálů EOG, EMG, EKG a PNG.
Vyvíjené metody jsou testovány na reálných novorozeneckých a spánkových záznamech.
Systém integruje vstupy z umělého oka a ucha a vytváří multimodální reprezentace.
Pro zlepšení klasifikace využíváme metody založené na
kombinaci rozhodnutí více
algoritmů (bagging, boosting
apod.)
Aktuálně porovnáváme systém s
jedním vizuálním subsystémem se
systémem zpracovávající zvlášť informaci o tvaru a barvě objektů a
zvlášť o jejich prostorové poloze.
Hlavním cílem projektu je
ulehčit práci a čas lékařům.
Výsledky budou následně implementovány do robotického simulátoru, popřípadě reálného robota.
Kontakt: [email protected]
PSGLAB MATLAB TOOLBOX
Kontakt: [email protected]
DETEKCE EMOČNÍCH STAVŮ POMOCÍ EEG
Vyvíjíme metody, které je možné použít pro automatizovanou analýzu EEG (výpočet
signifikantních trendů, hromadné zpracování více EEG
záznamů, přehledná vizualizace všech zjištěných výsledků).
Využíváme Matlab nebo C++.
Provede se filtrace a segmentace signálu, parametrický popis EEG dat, hledání podobností a klasifikace do tříd.
Projekt má za hlavní cíl
umožnit snadnější hodnocení dlouhodobých záznamů.
Navržené metody testujeme na
spánkových a epileptických
EEG záznamech.
Kontakt: [email protected]
Cílem výzkumu je lokalizace mozkových center, které zodpovídají za zpracování
emocí.
Během experimentu jsou účastníkům prezentovány obrázky vyvolávající různé emoční odezvy a na základě analýzy EEG signálu jsou vytvářeny algoritmy, které dokáží emoční stav určit.
Výsledkem by měl být systém schopný detekovat emoční stav člověka při libovolném podnětu z prostředí.
Kontakt: [email protected]
Podrobnější popisy všech výše uvedených projektů naleznete přes QR kódy, nebo na http://bio.felk.cvut.cz. Do všech projektů se může zapojit i Vy. E-maily na
nás naleznete u jednotlivých témat i na stránkách skupiny. K většině projektů jsou vypsány bakalářské/diplomové práce. Těšíme se na viděnou!
Práce je částečně podporována MŠMT č. MSM 6840770012 a ČVUT grantem SGS10/279/OHK3/3T/13.
Download

EEG EEG