Slovenská plynárenská agentúra, s.r.o.
Slovenský plynárenský a naftový zväz
POZVÁNKA
na 8. ročník odbornej konferencie:
Prevádzková spoľahlivosť
a bezpečnosť
významných potrubných
systémov SR – plyn, ropa
23. – 24. 04. 2015
Žilina, Hotel Holiday Inn
Spoľahlivá a bezpečná dodávka plynu a ropy pre potreby
priemyselných odvetví aj pre obyvateľstvo je v súčasnosti prioritnou
úlohou všetkých zainteresovaných strán.
Slovenská plynárenská agentúra, s. r. o. a Slovenský plynárenský
a naftový zväz v spolupráci so spoločnosťami SPP – distribúcia, a. s.,
eustream, a. s. a Transpetrol a. s., pripravuje v dňoch 23. – 24. apríla
2015 v Žiline, v hoteli Holiday Inn, 8. ročník odbornej konferencie,
ktorá sa tento rok zameria na technické trendy bezpečnej a spoľahlivej
prevádzky potrubných systémov pre plyn a ropu, na riadenie distribúcie a
dodávok médií, ale aj aktuálne informácie o životnosti a spoľahlivosti
plastových potrubných systémov a hodnotenia ich kvality.
Významným prvkom bezpečnej prevádzky
sú
otázky
monitorovania technického stavu potrubí, využitia špecifických technológií
pri výstavbe, opravách a údržbe plynovodov. Nemenej významnou témou
tohoročnej konferencie budú otázky protikoróznej ochrany na potrubiach
od nového konceptu monitoringu staníc PKO, cez identifikáciu rizikových
častí siete až po nové prístupy k diagnostike neinšpektovateľných potrubí.
Organizačný výbor:
Odborní garanti : Vladimír Potočný, eustream a.s.
Rastislav Prelec, SPP-distribúcia, a.s.
Členovia :
Peter Danovič, SPA, s.r.o.
Peter Bačo, SPA, s.r.o.
KONTAKT:
Slovenská plynárenská agentúra, s. r. o.
Mlynské nivy 44/a, 821 09 Bratislava
Tatiana ŠKOPKOVÁ, programová manažérka
 : +421/2/53411857
Mobil : 0905 – 591 578
E-mail : [email protected]
ODBORNÝ PROGRAM
13.00 – 14.00
23. apríl 2015
14.00 – 17.15 : II. blok prednášok
09.00 – 10.00: Registrácia účastníkov + uvítacia káva
10.00 – 10.15: Úvodný príhovor a otvorenie konferencie
Klepáč Ján, výkonný riaditeľ SPNZ
10.15 – 13.00: I. Blok prednášok
Predsedajúci: Rastislav Prelec, SPP-distribúcia, a.s.
Životnost a spolehlivost potrubních systémů z PE – česká
a evropská legislativa a definice požadavků provozovatele
RWE GasNet, s. r. o. na trubní materiály PE100 a PE100RC
a jejich výrobu
František Humhal – RWE GasNet, s.r.o.
Eva Nezbedová Polymer Institute Brno, s.r.o., ČR
Využití diagnostiky a sanací podzemních trubních vedení
bezvýkopovými technologiemi v plynárenství
Jiří Mikolášek, Wombat, s.r.o., ČR
Využití specifických technologií v rámci výstavby, oprav
a údržby plynárenských zařízení na území hl. města Prahy
Milan Habětín, Pražská plynárenská Servis distribuce, a.s. , ČR
Predsedajúci: Vladimír Potočný, eustream, a. s.
Protikorozní ochrana VTL plynovodů, nový koncept
monitoringu stanic protikorozní ochrany
Radek Libák – RWE GasNet, s.r.o., ČR – v rokovaní
Identifikácia rizikových častí miestnej siete, neinvazívny korózny
monitoring oceľových plynovodov
Marek Smatana, SPP – distribúcia, a.s.
Maroš Halama, TUKE, Hutnícka fakulta
Kvantifikácia objemu uniknutého zemného plynu
pri porušení steny plynovodu
Milan Malcho, Jozef Jandačka, Žilinská univerzita
Nové prístupy k diagnostike neinšpektovateľných potrubí
Jan Vytřísal, SEPS, a.s.
Pavel PETRÁSEK, TÜV Rheinland Česká republika
15.40- 16.00
11.30 – 11.50
Prestávka na kávu
Prestávka na obed
Prestávka na kávu
Znižovanie bezpečnostného rizika pri procesoch odtlakovania
Pavol Šimko, eustream, a.s.
Preventivní přístup k zajištění bezporuchového provozu
plynovodu – sušení
Petr Kubíček, CEPS, a.s. , ČR
Bezpečnosť potrubí a príslušných armatúr z hľadiska vibrácií
Viera Peťková, eustream, a.s.
Úžitkové vlastnosti zváraných oceľových rúr pre potrubné systémy
Vladislav Jurko, U. S. Steel Košice, s.r.o.
Realizácia opráv vád v podmienkach spoločnosti TRANSPETROL a.s.
Martin Paľo, Transpetrol, a.s.
Profiling: optimalizace a řízení tlaku v sítí pomocí datalogeru
Jakub Pahorecký, DISA, s.r.o., ČR
18.30 – Spoločenské stretnutie
24. apríl 2015 – Pokračovanie konferencie
09.00 – 10.40 – III. blok prednášok
Predsedajúci: Peter Demeč, SPP-distribúcia, a.s.
SIMONE – nástroj pre dopadové analýzy
ako vstup do rizikových modelov SPP-D (RS, VTL)
Radovan Illith, SPP – distribúcia, a.s.
Rizikový model VTL
Andrej Hajšel, SPP – distribúcia, a.s.
Regulácia tlaku plynu a legislatívne požiadavky BOZP
Marián-Keruľ Kmec – Ivan Junga, Hutira Slovakia, s.r.o.
Riziková segmentácia RS a zmena TPP 605 02
Tomáš Hruška, SPP – distribúcia, a.s.
10.40– 11.00
Prestávka na kávu
Inteligentná inšpekcia ropovodu realizovaná v r. 2013 z hľadiska
integrácie dát do Ropovodného informačného systému
Helena Bánska, Transpetrol, a.s.
Špecifiká potrubných systémov kompresorových staníc
Anton Zelenaj, eustream, a.s.
11.50 – 12.15
Diskusia, záver, ukončenie konferencie
Download

Pozvánka na konferenciu - Slovenský plynárenský a naftový zväz