Mgr. Tomáš Pospíchal, soudní exekutor, Exekutorský úřad Nymburk,
288 02 Nymburk, 28. října 1474/20, tel.: 325 516 718, fax: 325 511 243, e-mail: [email protected]
IČ: 62885995; DIČ: CZ6802090416
Sp. zn. 070 Ex 2550/09-101
Usnesení o nařízení dalšího dražebního jednání
(dražební vyhláška)
Soudní exekutor Mgr. Tomáš Pospíchal, Exekutorský úřad Nymburk, se sídlem 28. října
1474/20, 288 02 Nymburk, Česká republika
pověřený k provedení exekuce na základě usnesení/pověření, vydaném Okresním soudem v Kolíně ze dne
26.11.2009 č.j. 14 Nc 6449/2009-6.
proti povinnému:
Dana Volfová, bytem Zahradní 348, Cerhenice, PSČ: 281 02, IČ: 63162024, dat.
nar.: 16.03.1960
na návrh oprávněného:
LEASING-STAR spol. s r.o. Teplice, se sídlem Nákladní 1060, Teplice Trnovany, PSČ: 415 01, IČ: 41324536, práv. zast. advokátem Mgr. Miroslav
Faměra, se sídlem U Stanice 11/4, Praha 6 - Liboc, PSČ: 160 00, IČ: 71462627
k vymožení povinnosti povinného zaplatit oprávněnému pohledávku ve výši 5.436,50 Kč, náhradu
nákladů soudního nalézacího řízení ve výši 2.650,- Kč a povinnosti povinného uhradit oprávněnému
náklady oprávněného ve smyslu § 87 odst. 2 zák. č. 120/2001 Sb. o soudních exekutorech a exekuční
činnosti (exekuční řád) (dále jen „e. ř.“) a soudnímu exekutorovi náklady exekuce,
vydává v souladu s ust. § 52 odst. 1 a § 69 zákona č. 120/2001 Sb., o soudních exekutorech a exekuční
činnosti (exekuční řád) a o změně dalších zákonů (dále jen "e.ř.") a ve vazbě na § 336m zákona č. 99/1963
Sb., občanský soudní řád, ve znění pozdějších předpisů (dále jen "o.s.ř.") ve věci exekuce proti
povinnému na návrh oprávněného toto
usnesení o nařízení dalšího dražebního jednání
(dražební vyhláška)
"I. Dražební jednání se koná dne 04.09.2014 v sídle Exekutorského úřadu v Nymburce na
adrese 28.října 1474, 288 02 Nymburk, Česká republika v 10.30 hod.
II. Předmětem dražby jsou následující nemovité věci:
Spoluvlastnický podíl ve výši 1/8.
[Shora uvedená nemovitá věc tvoří jeden funkční celek a bude dražena s příslušenstvím (vedlejší
stavba - kůlna)a součástmi jako jeden celek.]
III. Výsledná cena dražené nemovité věci, jejího příslušenství, práv a jiných majetkových
hodnot patřících k dražebnímu celku činí částku ve výši 70.000,- Kč (slovy sedmdesáttisíc korun
českých) a byla určena usnesením soudního exekutora Mgr. Tomáše Pospíchala, Exekutorský úřad
Nymburk, sp.zn. Ex 2550/09 – 45 ze dne 21.03.2012 na základě posudku znalce Ing. Karla Loučky ze
dne 20.12.2012, pod č.j. 99/11/2599, jehož předmětem bylo ocenění nemovité věci a jejich
příslušenství a jednotlivých práv a závad s nimi spojených.
IV. Nejnižší podání se stanoví ve výši jedné poloviny výsledné ceny nemovité věci, jejího
příslušenství, práv a jiných majetkových hodnot patřících k dražebnímu celku tj. ve výši 35.000,- Kč
(slovy třicetpěttisíc korun českých).
V. Výši jistoty stanoví soudní exekutor ve výši 5.000,- Kč (slovy pěttisíc korun českých).
Zájemci o koupi předmětu dražby jsou povinni zaplatit jistotu buď v hotovosti v kanceláři soudního
exekutora v sídle Exekutorského úřadu Nymburk, 28. října 1474/20, 288 02 Nymburk nejpozději
do dne konání dražebního jednání nebo bezhotovostní platbou na účet soudního exekutora č.ú. 517254710207/0100, variabilní symbol 25502009, vedeného u Komerční banky, a.s. K platbě na účet
soudního exekutora lze přihlédnout pouze tehdy, bylo-li před zahájením dražebního jednání
zjištěno, že na účet soudního exekutora také došla.
VI. Práva a závady spojené s nemovitou věcí: žádné.
VII. Závady, které prodejem nemovité věci v dražbě nezaniknou, (§ 69 e.ř. ve spojení s §
336a odst. 1 písm. c) o.s.ř.): žádné.
VIII. Podle § 69 e.ř. ve spojení s § 336l o.s.ř. je vydražitel oprávněn převzít vydraženou
nemovitou věc (vydražený funkční soubor nemovité věci) s příslušenstvím dnem následujícím po
vydání usnesení soudního exekutora o udělení příklepu; o tom je vydražitel povinen vyrozumět
soudního exekutora. Vydražitel se stává vlastníkem vydražené nemovité věci s příslušenstvím,
nabylo-li usnesení o udělení příklepu právní moci a zaplatil-li nejvyšší podání, a to ke dni vydání
usnesení o udělení příklepu (§ 69 e.ř. ve spojení s § 336l odst. 1 a 2 o.s.ř.).
Nezaplatí-li vydražitel nejvyšší podání ani v dodatečné lhůtě, soudní exekutor nařídí další
dražební jednání (§ 69 e.ř. ve spojení s § 336m odst. 2 o.s.ř.).
Žádáme obecní úřad, v jehož obvodu je nemovitá věc, aby vyhlášku nebo její podstatný obsah
uveřejnil způsobem v místě obvyklým na své úřední desce podle §336 c odst. 3 o.s.ř..
Mgr. Tomáš Pospíchal, soudní exekutor, Exekutorský úřad Nymburk,
288 02 Nymburk, 28. října 1474/20, tel.: 325 516 718, fax: 325 511 243, e-mail: [email protected]
IČ: 62885995; DIČ: CZ6802090416
Podle rozhodnutí Nejvyššího správního soudu nelze zveřejňovat rodná čísla dlužníků, z toho
důvodu není uveden identifikátor povinných.
Poučení: Proti tomuto usnesení lze podat odvolání do 15 dnů ode dne jeho doručení prostřednictvím
podepsaného soudního exekutora ke Krajskému soudu v Praze.
Odvolání mohou podat jen oprávněný, ti, kdo do řízení přistoupili jako další oprávnění, povinný
a osoby, které mají k nemovitosti předkupní právo, věcné právo nebo nájemní právo. Odvolání
jen proti výrokům uvedeným v bodě I., II., VI., VIII., není přípustné.
V Nymburce dne 24.06.2014
_______________________
Mgr. Tomáš Pospíchal, v.r.
soudní exekutor
Exekutorský úřad Nymburk
Za správnost vyhotovení: Gajdošová
Pověřena soudním exekutorem
Osoby, kterým se doručuje dražební vyhláška:
Dana Volfová, Zahradní 348, 281 02 Cerhenice
Mgr. Miroslav Faměra, Nákladní 1060, 415 01 Teplice
Petr Volf, Zahradní 348, 281 02 Cerhenice
KC GROUP s.r.o., Příční 120/12, 602 00 Brno-Střed - Zábrdovice
APOLLO LEASING spol. s r.o., Otýlie Beníškové 1556/12, 301 00 Plzeň - Skvrňany
Exekutorský úřad Plzeň-město, Mgr. Martin Tunkl, Palackého nám. 28, 301 00 Plzeň
RWE Energie s.r.o., Limuzská 3135/12, 108 00 Praha 10
Exekutorský úřad Praha 1, JUDr. Ivo Luhan, Karlovo nám. 17, 120 00 Praha 2
TECHSERVIS system s.r.o., ,
Exekutorský úřad Plzeň - sever, JUDr. Vendula Flajšhansová, Svazu bojovníků za svobodu 68, 337 01 Rokycany
Město Lysá nad Labem , Husovo náměstí 23/1, 289 22 Lysá nad Labem
Exekutorský úřad Klatovy, JUDr. Dalimil Mika, Za Beránkem 836, 339 01 Klatovy
Vladimír Fejtek, Thámova 132/28, 186 00 Praha 8 , Karlín
JUDr. Ivo Erbert, Exekutorský úřad Praha - východ, Milešovská 4/1326, 130 05 Praha 3
KANCELÁŘSKÉ POTŘEBY, s.r.o., ,
Exekutorský úřad praha 4, Křížová 9, 150 00 Praha 5
JUDr. Miroslav Černý, Čajkovského 1684/29, 130 00 Praha 3 - Žižkov
Bäcker správní s.r.o., Národní třída 138, 110 00 Praha 1
Exekutorský úřad Praha 10, Mgr. Richard Bednář, Na Plískavě 1525/2, 102 00 Praha 10
Exekutorský úřad Plzeň-jih, JUDr. Jiří Janečka,Ph.D., Jablonského 7, 326 00 Plzeň
Jiřina Laubeová, Mládežnická 981, 289 12 Sadská
Exekutorský úřad Praha 4, JUDr. Dagmar Kuželová, Šátalská 469/1, 141 00 Praha 4
Tomáš Pečenka, Na Dolích č. ev. 1072, 254 01 Petrov - Bohuliby
Exekutorský úřad Plzeň - město, JUDr. Zdeněk Zítka, Palackého 28, 301 00 Plzeň 3 - Vnitřní město
E.ON Energie, a.s., ,
Exekutorský úřad Brno - město, JUDr.Ph.D Alena Blažková, Bratislavská 73, 602 00 Brno
Česká podnikatelská pojišťovna, a. s., Vienna Insurance Group, ,
Exekutorský úřad Jeseník, JUDr. Antonín Dohnal, soudní exekutor, ,
Exekutorský úřad Plzeň - město, JUDr. Jitka Wolfová, Radyňská 9, 326 00 Plzeň
Mgr. Jan Peroutka, Revoluční 48, 430 01 Chomutov
STARLIFE s.r.o., Husovo náměstí 1702, 253 01 Hostivice
Exekutorský úřad Praha 5, JUDr. Juraj Podkonický Ph.D. , Evropská 663/132, 160 00 Praha-Dejvice
ČSOB Pojišťovna, a. s., člen holdingu ČSOB, ,
ČEZ Prodej, s.r.o., Duhová 425/1, 140 53 Praha 4
Exekutorský úřad Praha 10, JUDr. Igor Ivanko, Na Zátorce 12, 160 00 Praha 10
Bohemia Faktoring, s.r.o., Letenská 121/8, 118 00 Praha 1-Malá Strana
Exekutorský úřad Prostějov, Mgr. Lenka Černošková, Dolní 71, 796 01 Prostějov
Telefónica Czech Republic, a.s., Za Brumlovkou 266/2, 140 00 Praha 4 - Michle
Exekutorský úřad Plzeň-město, Mgr. Ing. Jiří Prošek, Rychtaříkova 1, 301 00 Plzeň
Generali pojišťovna , a.s., ,
ORIFLAME CZECH REPUBLIC spol. s r.o., V Olšinách 16/82, 108 00 Praha 10 - Strašnice
Exekutorský úřad Praha 3, JUDr. Ingrid Švecová, Seifertova 17, 130 00 Praha 3
APALEX s.r.o., Žitná 1578/52, 120 00 PRAHA 2 NOVÉ MĚSTO 1765
Exekutorský úřad Přerov, JUDr. Tomáš Vrána, soudní exekutor, Komenského 38, 750 00 Přerov
HP Invest a.s., Kútíky 637, 760 01 Zlín - Prštné
UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia, a.s., Želetavská 1525/1, 140 00 Praha 12, Kamýk
Exekutorský úřad Sokolov, JUDr. Jan Grosam, U Divadla 341, 356 01 Sokolov
Mgr.Jan Ševčík, advokát, Na Královně 862, 156 00 Praha
JUDr. Michal Benda, Apolinářská 6, 128 00 Praha 2
Tereza Novobílská - JUDr. Tereza Novobílská, advokátka, , Haštalská 27, 110 00 Praha 1
Katastrální úřad pro Zlínský kraj, Katastrální pracoviště Kroměříž, Oskol 3183, 767 01 Kroměříž
VZP ČR, Orlická 4, 130 00 Praha 3 - Žižkov
JUDr. Lucie Brejchová Faridová , Poděbradská 4, 290 01 Písková Lhota
Finanční úřad pro Středočeský kraj - územní pracoviště v Kolíně, Politických vězňů 423, 280 02 Kolín III
Finanční úřad pro Zlínský kraj - Územní pracoviště v Kroměříži, Husovo náměstí 535/21, 767 01 Kroměříž
Okresní správa sociálního zabezpečení Kolín, Obecní dvůr 6/, 280 50 Kolín
MĚSTO MORKOVICE-SLÍŽANY, Náměstí 115, 768 33 Morkovice-Slížany-Morkovice
Obec Cerhenice, Školská 444, 281 02 Cerhenice
Městský úřad Pečky, Masarykovo nám. 78, 281 21 Červené Pečky
Městský úřad Kroměříž, Velké nám. 115/1, 767 01 Kroměříž
Download

Usnesení o nařízení dalšího dražebního jednání