GlobalFloor®. Cofrastra 70
Statické tabulky
Cofrastra 70. Statické tabulky
Cofrastra 70
žebrovaný profil
pro kompozitní stropy
Tloušťka stropní desky
11 až 30 cm
Polakovaná strana
Použití
Profilovaný plech Cofrastra 70 je určen pro výstavbu
železobetonových stropů, teras a plochých střech
ve všech typech staveb, kde působí statické nebo
dynamické zatížení (kancelářské a občanské budovy,
výškové budovy, parkoviště, sklady). Vyznačuje
se vysokou únosností v montážním stádiu (při betonáži)
a vysokou odolností proti porušení desky, díky čemuž
umožňuje realizovat stropy s velkými rozpony a velkým
zatížením.
Materiál
Profilovaný plech Cofrastra 70 je tvarován pomocí
technologie průběžného profilování za použití plochého
ocelového plechu typu S 350 GD, s oboustranným
zinkovým povlakem s hmotností 275 g/m2
(korozní prostředí C1 a C2), v souladu s normou
CSN EN 10326: 2006. Vnější strana může být dodatečně
chráněna organickými povlaky z povrchových úprav
ArcelorMittal Construction.
Bednění
Profilovaný plech Cofrastra 70 vytvoří ve stádiu realizace
nerozebíratelné stropní bednění, které se ukotví k pevným
podpěrám a případně podepře. Bednící plech musí být
v rozponech průběžný, případné přerušení se provádí
na pevných podpěrách. Plechy není možno nad podpěrami
spojovat na přesazích. Z tohoto důvodu je na středních
podpěrách s přerušeným plechem nutno použít zátky
nebo těsnicí pásky. Pásy plechu jsou spojovány podélně.
Malá váha usnadňuje ruční manipulaci s prvky velkých
rozměrů – jednotková váha plechu činí 10,05 kg/m2
(u tloušťky 0,75 mm). S ohledem na přepravní možnosti
a možnost manipulace na stavbě by maximální délka
jednoho pásu neměla přesáhnout 15 m.
Cofrastra 70. Statické tabulky
Armování
S ohledem na specifické vlastnosti a mechanické vazby
mezi plechem a betonem vzniklé v důsledku působení
sil vznikajících třením a vrubováním povrchu se plech
Cofrastra 70 v provozním stádiu uvažuje jako
spolupůsobící (spřažený) a jako úplná nebo částečná
náhrada spodní nosné armatury železobetonové stropní
desky. Průřez armatury profilu Cofrastra 70
se v závislosti na tloušťce původního materiálu
pohybuje v rozmezí 11,95 až 16,22 cm2/mb.
Celková tloušťka stropní desky je v rozmezí 12 až 30 cm.
V projektech železobetonových průběžných desek
je nutné doplnit stropní desku armovacími pruty
pro vykrytí záporného podporového momentu.
Z důvodu smršťování betonu je doporučeno použít
výztužnou síť s obousměrným průřezem nejméně
80 mm2/mb.
Schválení a normy
Konstrukce železobetonové desky s použitím
spolupůsobícího plechu Cofrastra 70, způsob jeho
dimenzování pro montážní a provozní stádium
a navrhování z hlediska požadavků na požární odolnost
se řídí pokyny a metodologií obsaženými v následujících
normách:
CSN EN 1994-1-1: 2008
CSN EN 1994-1-2: 2008
CSN EN 1993-1-3: 2008
Parametry nutné k určení odolnosti proti porušení desky
a charakteristické hodnoty pro navrhování stropních desek
z hlediska požární odolnosti byly určeny a verifikovány
v Institutu stavební techniky a zveřejněny v Technickém
povolení AT-15-6138/2009.
Technické parametry
Geometrické parametry stropních plechů
bo
br
Geometrické údaje Cofrastra 70
bs [cm]
bb [cm]
bo [cm]
br [cm]
hp [cm]
18,30
8,70
11,30
4,00
7,3
hp
hp/2
bb
bs
Užitné vlastnosti profilů
Nominální tloušťka plechu
ts
Užitná váha
mm
0,75
0,88
1,00
gs kg/m2
10,05
11,79
13,40
Aktivní průřez oceli
Ap cm2 /mb
11,95
14,17
16,22
Moment setrvačnosti průřezu
Ip
cm4/mb
92,50
109,67
125,53
Poloha neutrálního vlákna
e
cm
3,14
3,14
3,14
Cofrastra 70. Statické tabulky
Tabulka přípustného zatížení profilů Cofrastra 70 v montážním stádiu
Tloušťka plechu
[mm]
L
L
fmax < L /180
fmax < L /250
0,75
0,88
Tloušťka stropní
desky [cm]
1,00
0,75
L [m]
0,88
L
L
L
d=100
1,00
0,75
L [m]
0,88
L
L
d=100
1,00
0,75
L [m]
0,88
1,00
L [m]
12
3,05
3,22
3,36
2,84
3,00
3,10
2,38
2,81
3,22
2,68
3,16
3,62
13
2,96
3,12
3,26
2,75
2,90
3,03
2,27
2,69
3,08
2,55
3,02
3,46
14
2,88
3,04
3,17
2,67
2,82
2,94
2,17
2,57
2,95
2,44
2,89
3,31
16
2,81
2,94
3,04
2,53
2,67
2,79
1,99
2,37
2,73
2,24
2,67
3,06
18
2,68
2,82
2,95
2,42
2,55
2,66
1,85
2,21
2,54
2,08
2,48
2,85
20
2,57
2,71
2,83
2,32
2,45
2,56
1,73
2,06
2,38
1,94
2,32
2,68
22
2,48
2,61
2,73
2,24
2,36
2,47
1,62
1,94
2,24
1,83
2,19
2,52
24
2,40
2,53
2,64
2,16
2,28
2,39
1,53
1,84
2,12
1,72
2,07
2,39
26
2,32
2,45
2,57
2,10
2,21
2,32
1,45
1,74
2,02
1,63
1,96
2,27
30
2,17
2,32
2,43
1,99
2,10
2,20
1,31
1,58
1,83
1,48
1,78
2,06
Pro určení únosnosti trapézového profilu byla předpokládána pružná únosnost ve smyslu CSN EN 1993-1-3.
U soustav s jedním shodným polem je únosnost určena pro přípustný prohyb L/180 a L/250.
U soustav s více shodnými poli je šířka střední podpěry 100 mm.
Tabulku lze používat pro soustavy, v nichž jsou použité montážní podpěry.
U soustav, v jejichž montážním stádiu se s montážními podpěrami nepočítá, lze montážní rozpětí zvětšit (na základě
analýzy Technického oddělení ArcelorMittal Construction Polsko), využijeme-li únosnost profilu a zohledníme-li
v analýze MSÚ středních podpěr v systémech s mnoha shodnými poli plasticitu průřezu.
Nominální spotřeba betonu
Tloušťka stropní
desky
cm
Spotřeba betonu
Teoretická váha
stropní desky*
12
13
14
15
16
18
20
22
25
30
m3/m2
0,094
0,104
0,114
0,124
0,134
0,154
0,174
0,194
0,224
0,274
kN/m2
2,35
2,6
2,85
3,10
3,35
3,85
4,35
4,85
5,60
6,85
* Pro získání celkové váhy betonu je třeba dodatečně zohlednit váhu betonu s ohledem na ohybovou čáru a váhu
trapézového profilu. Předpokládaná měrná váha betonu je 25 kN/m3
Cofrastra 70. Statické tabulky
Užitné vlastnosti spřažené stropní desky
COFRASTRA 70; 0,75mm
h [cm]
COFRASTRA 70; 0,88mm
COFRASTRA 70; 1,00mm
Mpl,Rd
[kNm/m]
VvRd
[kNm/m]
I
[cm4/m]
Mpl,Rd
[kNm/m]
VvRd
[kNm/m]
I
[cm4/m]
Mpl,Rd
[kNm/m]
VvRd
[kNm/m]
I
[cm4/m]
12
30,88
43,15
789
35,26
45,64
841
38,93
47,93
887
13
35,07
46,20
987
40,22
48,67
1051
44,60
50,95
1107
14
39,25
49,21
1215
45,18
51,66
1293
50,28
53,93
1361
15
43,43
52,17
1476
50,14
54,61
1569
55,96
56,86
1651
16
47,61
55,09
1771
55,10
57,51
1882
61,63
59,75
1979
18
55,98
60,80
2472
65,02
63,18
2624
72,99
65,39
2757
20
64,34
66,32
3334
74,94
68,68
3536
84,34
70,85
3712
22
72,71
71,67
4373
84,86
73,99
4632
95,70
76,14
4859
24
81,07
76,84
5604
94,78
79,13
5928
107,05
81,24
6213
28
97,80
86,65
8701
114,61
88,87
9182
129,76
90,92
9606
Požární odolnost
Požární odolnost stropní desky s plechem typu
Cofrastra 70 bez izolace, s min. tloušťkou 120 mm,
bez přidané nosné armatury je minimálně na úrovni REI 30.
Minimální tloušťky stropní desky, které zaručují splnění
kritéria požární izolace, jsou uvedeny v tabulce.
Únosnost pro požární podmínky vyšší třídy než REI 30
je možno získat navržením
vhodného přidaného armování, které se umístí
v určeném krytí ve vlnách stropní desky, v souladu
s CSN EN 1994-1-2, příloha D. Dimenzování
a nezbytné charakteristické parametry jsou uvedeny
v AT-15-6138/2009. Kontaktujte také Technické
oddělení ArcelorMittal.
REI
30
60
90
120
180
Tloušťka desky
[cm]
12
12
13
15
19
Akustické izolační schopnosti
Níže uvedené akustické vlastnosti stropu bez použití
zavěšeného podhledu závisí na hmotnosti stropní desky:
Tloušťka
stropní desky
Vzduchová
neprůzvučnost
Rw (C:Ctr) dB(A)
12
13
14
15
20
25
30
47 (-1;-4)
48(-1;-5)
48(-1;-4)
49(-1;-5)
53(-2;-7)
55(-1;-7)
58(-2;-7)
Cofrastra 70. Statické tabulky
Únosnost stropu z hlediska spolupůsobení
V souladu s CSN EN 1994-1-1 se únosnost stropní
desky z hlediska spolupůsobení plechu určuje podle
dvou metod: metodou m-k nebo metodou částečného
spřažení. Parametry nezbytné k ověření této
únosnosti byly získány laboratorními výzkumy
provedenými v Institutu stavební techniky, podle
metodologie obsažené v CSN-EN-1994-1-1,
příloha B 3.
m Mpa
k MPa
TRd Mpa
254,16
0,09
0,18
Tabulky zatížení
(provozní stádium – kombinované)
Stropní deska pro spojitý nosník o jednom shodném poli
Rozpon nosné konstrukce [mm]
Qk
[kN/m2]
1,5
2,5
3,5
4,5
6,0
8,0
1500
2000
2500
3000
3500
4000
4500
5000
5500
6000
12
0
Q131
12
0
Q131
12
0
Q131
12
1
Q131
12
1
Q131
12
1
Q131
13
1
Q131
15
2
Q131
17
2
Q188
19
3
Q188
12
Ø6
20
12
Ø6
20
12
Ø6
20
12
Ø6
20
12
Ø8
30
12
Ø8
30
13
Ø8
30
15
Ø10
30
17
Ø10
30
19
Ø10
30
12
0
Q131
12
0
Q131
12
0
Q131
12
1
Q131
12
1
Q131
12
1
Q131
14
1
Q131
16
2
Q188
18
2
Q188
20
3
Q188
12
Ø6
20
12
Ø6
20
12
Ø6
20
12
Ø6
30
12
Ø8
30
12
Ø8
30
14
Ø10
30
16
Ø10
30
18
Ø10
30
20
Ø12
35
12
0
Q131
12
0
Q131
12
0
Q131
12
1
Q131
12
1
Q131
13
1
Q131
15
2
Q131
17
2
Q188
20
2
Q188
22
3
Q221
12
Ø6
20
12
Ø6
20
12
Ø6
20
12
Ø6
30
12
Ø6
30
13
Ø10
30
15
Ø10
30
17
Ø10
30
20
Ø10
30
22
Ø12
30
12
0
Q131
12
0
Q131
12
0
Q131
12
1
Q131
12
1
Q131
14
1
Q131
16
2
Q188
18
2
Q188
21
2
Q188
23
3
Q221
12
Ø6
20
12
Ø6
20
12
Ø6
20
12
Ø6
30
12
Ø6
30
14
Ø10
30
16
Ø10
30
18
Ø10
30
21
Ø12
30
23
Ø12
30
12
0
Q131
12
0
Q131
12
0
Q131
12
1
Q131
13
1
Q131
15
1
Q131
17
2
Q188
19
2
Q188
22
3
Q221
24
3
Q257
12
Ø6
20
12
Ø6
20
12
Ø8
30
12
Ø8
30
13
Ø10
30
15
Ø10
30
17
Ø10
30
19
Ø12
30
22
Ø12
30
24
Ø12
30
12
0
Q131
12
0
Q131
12
0
Q131
12
1
Q131
14
1
Q131
16
2
Q188
19
2
Q188
21
2
Q188
24
3
Q257
12
Ø6
20
12
Ø6
20
12
Ø8
30
12
Ø10
30
14
Ø10
30
16
Ø10
30
19
Ø10
30
21
Ø12
30
24
Ø12
30
Cofrastra 70. Statické tabulky
Stropní deska pro spojitý nosník o dvou shodných polích
L1/3
2,5
3,5
4,5
6,0
8,0
A
B
C
D
E
F
G
H
1500
2000
L2
L1
Rozpon nosné konstrukce [mm]
Qk
[kN/m2]
1,5
L2/3
2500
3000
3500
4000
4500
5000
5500
6000
12
0
Q131
Ø6
14
12
0
Q131
Ø6
14
12
0
Q131
Ø6
14
12
0
Q131
Ø6
14
12
1
Q131
Ø6
12
12
1
Q131
Ø6
9
13
1
Q131
Ø8
13
15
2
Q131
Ø8
11
16
2
Q131
Ø10
15
18
2
Q188
Ø10
13
12
Ø6
20
12
Ø6
20
12
Ø6
20
12
Ø6
20
12
Ø6
20
12
Ø6
20
13
Ø8
30
15
Ø8
30
16
Ø8
30
18
Ø8
30
12
0
Q131
Ø6
14
12
0
Q131
Ø6
14
12
0
Q131
Ø6
14
12
0
Q131
Ø6
13
12
1
Q131
Ø6
9
12
1
Q131
Ø6
7
13
1
Q131
Ø8
10
15
2
Q188
Ø8
9
16
2
Q131
Ø10
12
18
2
Q188
Ø12
15
12
Ø6
20
12
Ø6
20
12
Ø6
20
12
Ø6
20
12
Ø6
20
12
Ø8
30
13
Ø8
30
15
Ø8
30
16
Ø8
30
18
Ø10
30
12
0
Q131
Ø6
14
12
0
Q131
Ø6
14
12
0
Q131
Ø6
14
12
0
Q131
Ø6
13
12
1
Q131
Ø6
9
12
1
Q131
Ø6
7
13
1
Q131
Ø8
10
15
2
Q188
Ø12
16
16
2
Q131
Ø12
14
18
2
Q188
Ø12
12
12
Ø6
20
12
Ø6
20
12
Ø6
20
12
Ø6
20
12
Ø6
20
12
Ø8
30
13
Ø8
30
15
Ø8
30
16
Ø10
30
18
Ø10
30
12
0
Q131
Ø6
14
12
0
Q131
Ø6
14
12
0
Q131
Ø6
13
12
0
Q131
Ø6
9
12
1
Q131
Ø8
11
12
1
Q131
Ø8
8
13
1
Q131
Ø10
10
15
2
Q131
Ø8
6
16
2
Q131
Ø10
8
18
2
Q188
Ø16
19
12
Ø6
20
12
Ø6
20
12
Ø6
20
12
Ø6
20
12
Ø8
30
12
Ø8
30
13
Ø8
30
15
Ø10
30
16
Ø10
30
18
Ø10
30
12
0
Q131
Ø6
14
12
0
Q131
Ø6
14
12
0
Q131
Ø6
11
12
0
Q131
Ø6
7
12
1
Q131
Ø6
5
13
1
Q131
Ø8
7
14
1
Q131
Ø10
9
16
2
Q131
Ø12
12
18
2
Q188
Ø12
11
20
3
Q188
Ø10
7
12
Ø6
20
12
Ø6
20
12
Ø6
20
12
Ø8
30
12
Ø8
30
13
Ø8
30
14
Ø10
30
16
Ø10
30
18
Ø10
30
20
Ø10
30
12
0
Q131
Ø6
14
12
0
Q131
Ø6
13
12
0
Q131
Ø6
8
12
0
Q131
Ø8
9
13
1
Q131
Ø10
11
14
1
Q131
Ø8
6
16
2
Q131
Ø12
12
18
2
Q188
Ø8
5
19
2
Q188
Ø12
9
21
3
Q188
Ø10
6
12
Ø6
20
12
Ø6
20
12
Ø6
20
12
Ø8
30
13
Ø8
30
14
Ø10
30
16
Ø10
30
18
Ø10
30
19
Ø10
30
21
Ø12
30
A – tloušťka stropní desky
B – počet stojek v montážním stádiu
C – typ výztužné armovací sítě
D – průměr výztuže nad podpěrami (krytí 20mm)
E – rozteč armovacích prutů nad podpěrami (cm)
F – tloušťka desky (cm) pro REI 60
G – průměr výztuže v dolní vlně desky počítané
pro únosnost při požáru
H – krytí výztuže v dolní vlně (mm)
Předpoklady k Tabulkám
- zatížení uvedené v tabulce jsou charakteristické hodnoty
- předpokládaná třída betonu: C25/30
- předpokládaný druh armovací oceli: A-IIIN (RB500W)
- předpokládaný koeficient bezpečnosti pro zatížení 1,5
- předpokládaná tloušťka plechu 0,75 mm
- uvedené rozteče jsou rozteče v osách podpěr
- tabulky sestaveny pro stejné rozpony
Cofrastra 70. Statické tabulky
Stropní deska pro spojitý nosník o třech shodných polích
L1/3 L2/3
L2
L1
Rozpon nosné konstrukce [mm]
L1/3 L2/3
L3
Qk
1500
2000
2500
3000
3500
4000
4500
5000
5500
6000
[kN/m2]
1,5
12 Q131 12 Q131 12 Q131 12 Q131 12 Q131 12 Q131 13 Q131 15 Q131 16 Q188 18 Q188
Ø6
Ø6
Ø6
Ø6
Ø6
Ø6
Ø6
Ø8
Ø10
Ø10
0
0
0
0
1
1
1
2
2
2
14
14
14
14
14
11
9
13
18
16
2,5
3,5
4,5
6,0
8,0
12
Ø6
20
12
Ø6
20
12
Ø6
20
12
Ø6
20
12
Ø6
20
12
Ø6
30
13
Ø8
30
15
Ø8
30
16
Ø8
30
18
Ø10
30
12
0
Q131
Ø6
14
12
0
Q131
Ø6
14
12
0
Q131
Ø6
14
12
0
Q131
Ø6
14
12
1
Q131
Ø6
11
12
1
Q131
Ø6
8
13
1
Q131
Ø8
12
15
2
Q131
Ø6
6
16
2
Q131
Ø8
9
18
2
Q188
Ø8
8
12
Ø6
20
12
Ø6
20
12
Ø6
20
12
Ø6
20
12
Ø6
30
12
Ø8
30
13
Ø8
30
15
Ø8
30
16
Ø10
30
18
Ø10
30
12
0
Q131
Ø6
14
12
0
Q131
Ø6
14
12
0
Q131
Ø6
14
12
0
Q131
Ø6
12
12
1
Q131
Ø6
8
12
1
Q131
Ø8
11
13
1
Q131
Ø8
9
15
2
Q131
Ø6
5
16
2
Q131
Ø12
16
18
2
Q188
Ø12
15
12
Ø6
20
12
Ø6
20
12
Ø6
20
12
Ø6
20
12
Ø8
30
12
Ø8
30
13
Ø8
30
15
Ø10
30
16
Ø10
30
18
Ø10
30
12
0
Q131
Ø6
14
12
0
Q131
Ø6
14
12
0
Q131
Ø6
14
12
0
Q131
Ø6
10
12
1
Q131
Ø6
7
12
1
Q131
Ø8
9
14
1
Q131
Ø10
13
16
2
Q131
Ø10
12
17
2
Q188
Ø10
10
19
3
Q188
Ø8
6
12
Ø6
20
12
Ø6
20
12
Ø6
20
12
Ø6
30
12
Ø8
30
12
Ø8
30
14
Ø10
30
16
Ø10
30
17
Ø10
30
19
Ø10
30
12
0
Q131
Ø6
14
12
0
Q131
Ø6
14
12
0
Q131
Ø6
12
12
0
Q131
Ø6
8
12
1
Q131
Ø8
10
13
1
Q131
Ø8
8
15
2
Q131
Ø12
16
17
2
Q188
Ø12
15
19
2
Q188
Ø8
6
21
3
Q188
Ø12
12
12
Ø6
20
12
Ø6
20
12
Ø6
20
12
Ø8
30
12
Ø8
30
13
Ø10
30
15
Ø10
30
17
Ø10
30
19
Ø10
30
21
Ø12
30
12
0
Q131
Ø6
14
12
0
Q131
Ø6
14
12
0
Q131
Ø6
9
12
0
Q131
Ø8
11
13
1
Q131
Ø10
13
14
1
Q188
Ø12
15
16
2
Q131
Ø12
14
18
2
Q188
Ø12
12
20
2
Q188
Ø10
8
22
2
Q221
Ø16
18
12
Ø6
20
12
Ø6
20
12
Ø6
30
12
Ø8
30
13
Ø8
30
14
Ø10
30
16
Ø10
30
18
Ø10
30
20
Ø12
30
22
Ø12
30
Objaśnienia do tabeli
12
1
Q131
Ø6
11
12
Ø6
30
12 1
Q131 Ø6
11 12 Ø6
30 – Celková tloušťka desky (cm) pro REI 30
– Počet stojek v montážním stádiu
– typ výztužné armovací sítě
– průměr výztuže nad podpěrami (krytí 20mm)
– rozteč armovacích prutů (cm) nad
podpěrami
– tloušťka stropní desky (cm) v případě REI 60
– průměr výztuže v dolní vlně desky počítané
pro únosnost při požáru REI 60
– krytí výztuže (mm) v dolní vlně
q – provozní zatížení
q = q1 + g1
q1 – nahodilé zatížení
g1 – stálé zatížení
L – rozteč podpěr nosné konstrukce
n – počet polí desky
např. L = 3500
n=3
q1 = 2,5 kN/m2
g1 = 1 kN/m2
q = 3,5 kN/m2
podle tabulky č. 3.
Cofrastra 70. Statické tabulky
Další služby
Děrování
Profil Cofrastra 70 lze vyrobit s prefabrikovanými
otvory k navlečení na spřažovací trny navařených
na stropní nosníky konstrukce. Tato varianta
je označena názvem COFRASTRA 70P.
Výpočty a výroba se u děrované varianty provádějí
na objednávku.
Bednění okrajů stropních desek
Bednění okrajů panelu je tvořeno lemováním vyrobeným
z pravoúhle ohnutého zinkovaného ocelového plechu.
Standardní délky tohoto prvku jsou 2 až 4 m.
Na stavbě je nutno počítat s nutností použít další nezbytné doplňky a materiály.
Cofrastra 70P
Rozmístění prefabrikovaného děrování
Tloušťka stropní desky [cm]
Tloušťka plechu okrajového
lemování [mm]
≤11
12 až 14
≥ 15
1,20
1,50
2,00
Těsnící prvek
(zátka) z umělé
hmoty
Klipsy Cofrafix
– pro realizace
stropních závěsů
přípustné pracovní
zatížení
1,2 kN/závěsný
prvek
Cofrastra 70. Statické tabulky
Armovací sítě
Rozteč příčných prutů nastavitelných bez stupňování a = 30 – 500 mm
Rozteč podélných prutů b = 100, 150, 200 mm
Typ sítě
Q 131
Q 188
Q 221
Q 257
Q 295
Q 335
Q 377
Q 378
Q443
Q 513
Q 524*
Q 670
Podélné pruty
rozteč x průměr
Délka sítě
Vyčnívající konce
na podélné straně
Příčné pruty
rozteč x průměr
Šířka sítě
Vyčnívající konce na
příčné straně
[mm]
[mm]
[mm]
150 x 5,0
5,00
100
100
150 x 5,0
2,15
25
25
150 x 6,0
5,00
100
100
Průřez podélných prutů
Váha sítě
Průřez příčných prutů
[kg]
150 x 6,0
2,15
25
25
150 x 6,5/5,0-4/4
5,00
100
100
150 x 6,5
2,15
25
25
150 x 7,0
5,00
100
100
150 x 7,0
2,15
25
25
150 x 7,5/5,5-4,4
5,00
100
100
150 x 7,5
2,15
25
25
150 x 8,0
5,00
100
100
150 x 8,0
2,15
25
25
150 x 6,0d-6,0-4/4
6,00
100
100
100 x 7,0
2,15
25
25
150 x 8,5/6,0-4/4
6,00
150
150
150 x 8,5
2,15
25
25
150 x 6,5/6,5-4/4
6,00
100
100
100 x 7,5
2,15
25
25
150 x 7,0d/7,0-4/4
6,00
100
100
100 x 8,0
2,15
25
25
150 x 10,0
5,00
100
100
150 x 10,0
2,15
25
25
150 x 8,0d/8,0-4/4
6,00
100
100
100 x 9,0
2,15
25
25
22,5
32,4
33,7
44,1
44,2
57,7
67,6
66,7
78,3
90,0
90,1
115,4
*sítě z 10mm drátu jsou vyráběny v souladu s DIN 488. Nastavení a konstrukce podle požadavků zákazníka.
[cm2/m]
1,31
1,31
1,88
1,88
2,21
2,21
2,57
2,57
2,95
2,95
3,35
3,35
3,77
3,77
3,78
3,78
4,43
4,43
5,13
5,13
5,24
5,24
6,70
6,70
ArcelorMittal
Construction Solutions
Biskupský dvůr 7
110 00 Praha 1
Česká Republika
T. +420 272 072 080
F. + 420 272 072 072
[email protected]
Download

GlobalFloor®. Cofrastra 70 Statické tabulky