Střední odborná škola,
Český Těšín,
příspěvková organizace
FRÝDECKÁ 32, 737 01 ČESKÝ TĚŠÍN, ČESKÁ REPUBLIKA
PLÁN PRÁCE
NA ŠKOLNÍ ROK 2013/2014
Předkládá: Ing. Vanda Palowská, ředitelka školy, září 2013
OBSAH:
1 ORGANIZACE ŠKOLNÍHO ROKU ................................................................................. 3
1.1 Organizace školního roku dle SPOI ............................................................ 4
1.2 Obory vzdělávání ..........................................................................................
1.3 Termíny přijímacích zkoušek....................................................................... 6
1.4 Termíny maturitních zkoušek ...................................................................... 6
1.5 Termíny závěrečných zkoušek .................................................................... 9
1.6 Termíny náhradní klasifikace a opravných zkoušek .................................. 10
1.7 Třídní schůzky a jednání SRPŠ ................................................................ 11
1.8 Termíny jednání školské rady ................................................................... 12
1.9 Organizace školního roku – tabulka denní a dálkové studium .................. 13
2 HLAVNÍ ÚKOLY ŠKOLY PRO ŠKOLNÍ ROK ................................................................. 14
2.1 Výchovně vzdělávací oblast ...................................................................... 14
2.2 Personální oblast....................................................................................... 16
2.3 Ekonomická a materiálně technická oblast ............................................... 16
2.4 Organizační oblast .................................................................................... 17
2.5 Etická výchova .......................................................................................... 17
2.6 Environmentální výchova .......................................................................... 17
2.7 Multikulturní výchova ................................................................................. 17
2.8 Výchova ke zdraví ..................................................................................... 17
2.9 Ochrana člověka za mimořádných událostí, žáci se SVP ......................... 17
3 OBSAH JEDNÁNÍ PORAD ........................................................................................ 21
3.1 Porady vedení ........................................................................................... 21
3.2 Plán a obsah porad pedagogických pracovníků ........................................ 25
4 PORADNÍ A METODICKÉ ORGÁNY ŠKOLY ................................................................. 26
4.1 Grémium školy .......................................................................................... 26
4.2 Předmětové komise................................................................................... 27
4.3 Správa jednotlivých objektů, kabinetů a učeben ve škole ......................... 29
4.4 Správa sbírek ............................................................................................ 33
5 KONTROLNÍ A HOSPITAČNÍ ČINNOST – VLASTNÍ HODNOCENÍ ..................................... 34
6 PLÁN PRÁCE PRAKTICKÉHO VYUČOVÁNÍ ................................................................. 37
6.1 Plán porad ................................................................................................. 37
6.2 Plán činnosti .............................................................................................. 37
6.3 Plán hospitací ............................................................................................ 39
6.4 Plán odborných akcí .................................................................................. 43
6.5 Plán odborných praxí ................................................................................ 44
7 PLÁN PRÁCE METODIKA PREVENCE ........................................................................ 45
8 PLÁN PRÁCE VÝCHOVNÉHO PORADENSTVÍ .............................................................. 47
8.1 Plán výchovného poradce na Frýdecké .................................................... 47
8.2 Plán výchovného poradce na Tyršově ...................................................... 47
9 PLÁN PRÁCE EKONOMICKÉHO A HOSPODÁŘSKÉHO ÚSEKŮ ...................................... 49
9.1 Plán činnosti ekonomického úseku ........................................................... 52
9.2 Plán činnosti provozního úseku a školní jídelny ........................................ 52
9.3 Plán kontrolní činnosti ............................................................................... 55
SOŠ Český Těšín – Plán práce na školní rok 2013/2014
2
Střední odborná škola, Český Těšín, příspěvková organizace
Plán práce na školní rok 2013/2014
PŘÍLOHY K PLÁNU PRÁCE ŠKOLNÍHO ROKU 2013/2014:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
Další vzdělávání pedagogických pracovníků
Plán MPP
Jmenování uvádějících učitelů
Plány práce předmětových komisí
Stanovení přímé vyučovací povinnosti
Přehled funkcí učitelů teoretického vyučování (zařazení a pověření)
Jmenování komisí
Plán významných školních akcí
Harmonogram akcí dle měsíců
Harmonogram divadelních představení
Plán EVVO
Zapojení do projektů
Pracoviště odborného výcviku
Pracoviště učebních praxí
Pracoviště odborných praxí
Plán jednání studentského parlamentu
Termíny kurzů lyžařského a turistického
Plány zájmových a volno časových útvarů - Nadace
SOŠ Český Těšín – Plán práce na školní rok 2013/2014
3
Střední odborná škola, Český Těšín, příspěvková organizace
Plán práce na školní rok 2013/2014
1 ORGANIZACE ŠKOLNÍHO ROKU
1.1 Organizace školního roku dle SPOI
Období školního vyučování ve školním roce 2013/2014 začne ve všech základních školách,
středních školách, základních uměleckých školách a konzervatořích v pondělí 2. září 2013.
Vyučování bude v prvním pololetí ukončeno ve čtvrtek 30. ledna 2014.
Období školního vyučování ve druhém pololetí bude ukončeno v pátek 27. června 2014.
Podzimní prázdniny připadnou na úterý 29. října a středu 30. října 2013.
Vánoční prázdniny budou zahájeny v sobotu 21. prosince 2013 a skončí v neděli 5. ledna
2014.
Vyučování začne v pondělí 6. ledna 2014.
Jednodenní pololetní prázdniny připadnou na pátek 31. ledna 2014.
Jarní prázdniny od 17. do 23. února 2014
Velikonoční prázdniny připadnou na čtvrtek 17. dubna a pátek 18. dubna 2014.
Hlavní prázdniny budou trvat od soboty 28. června 2014 do neděle 31. srpna 2014.
Období školního vyučování ve školním roce 2014/2015 začne v pondělí 1. září 2014.
SOŠ Český Těšín – Plán práce na školní rok 2013/2014
4
Střední odborná škola, Český Těšín, příspěvková organizace
Plán práce na školní rok 2013/2014
1.2 Obory vzdělávání
Obory s maturitou čtyřleté
34-41-M/001 Polygrafie
34-41-M/01 Polygrafie
65-42-M/01 Hotelnictví
63-41-M/01 Ekonomika a podnikání
66-41-L/01 Obchodník
41-41-M/01 Agropodnikání
16-01-M/01 Ekologie a životní prostředí
78-42-M/05 Přírodovědné lyceum
Obory s výučním listem tříleté
29-54-H/01 Cukrář
66-51-H/01 Prodavač
66-52-H/01 Aranžér
65-51-H/01 Kuchař – číšník
29-53-H/01 Pekař
41-53-H/02 Jezdec a chovatel koní
Obory nástavbové denní dvouleté
65-41-L/504 Společné stravování – denní studium
65-41-L/01 Gastronomie – denní studium
Obory nástavbové dálkové tříleté
66-41-L/501 Provoz obchodu – dálkové studium
66-41-L/01 Obchodník – dálkové studium
65-41-L/504 Společné stravování – dálkové studium
65-41-L/01 Gastronomie – dálkové studium
64-41-L/51 Podnikání
SOŠ Český Těšín – Plán práce na školní rok 2013/2014
5
Střední odborná škola, Český Těšín, příspěvková organizace
Plán práce na školní rok 2013/2014
1.3 Termíny přijímacích zkoušek
Termíny pro přijímací řízení na střední školy a konzervatoře školský zákon a vyhláška
č. 671/2004 Sb., kterou se stanoví podrobnosti o organizaci přijímacího řízení ke vzdělávání
ve středních školách, ve znění pozdějších předpisů (dále jen vyhláška č. 671/2004 Sb.).
Změny, které přinesla novela školského zákona (zákon č. 472/2011 Sb.) a novelizovaná
vyhláška č. 671/2004 Sb. (vyhláškou č. 86/2012 Sb.) v minulém školním roce jsou platné i
nadále.
Změny se týkají zejména:
• Snížení počtu podávaných přihlášek na dvě pro první kolo přijímacího řízení.
• Výsledky přijímacího řízení ke střednímu vzdělávání u přijatých uchazečů
se vyhlašuji formou vydání seznamu přijatých uchazečů (do 3 pracovních dnů
po termínu stanoveném pro přijímací zkoušky, v případě, že se přijímací zkoušky
nekonají, se seznam vydá v prvním kole do 30. dubna a v dalších kolech bez zbytečného
odkladu). Rozhodnutí o přijetí se přijatým uchazečům nevydává. Týká se i uchazečů
o přijetí do prvního ročníku nižšího stupně šestiletého a osmiletého gymnázia i uchazečů
podávajících přihlášky do oborů vzdělání s talentovou zkouškou. Na základě žádosti lze
uchazeči vydat potvrzení o přijetí.
• Po vyhlášení výsledků potvrzuje přijatý uchazeč zájem o školu zápisovým lístkem do
10 pracovních dnů. Zápisový lístek nebude předkládat uchazeč, který se hlásí do jiné
než denní formy vzdělávání, do nástavbového studia, do zkráceného studia pro získání
středního vzdělání s maturitní zkouškou a do zkráceného studia pro získání středního
vzdělání s výučním listem. Lhůta pro uplatnění zápisového lístku běží ode dne, kdy ředitel
školy zveřejní seznam přijatých uchazečů – výsledek přijímacího řízení s tím, že se den
vyhlášení do běhu lhůty nezapočítává.
• Nepřijatým uchazečům se jako dosud oznamuje výsledek přijímacího řízení
zasláním rozhodnutí písemně.
• Vzít zpět zápisový lístek nově školský zákon neumožňuje. Výjimkou je případ, kdy jej
žák bere zpátky pro uplatnění na druhé škole, kde bylo jeho odvolání úspěšné.
• Zápisový lístek u cizinců, kteří nejsou žáky základní školy, vydává krajský úřad příslušný
nejen podle místa pobytu na území ČR, ale i případně podle sídla školy, kam se cizinec
jako uchazeč hlásí, pokud na území ČR nepobývá.
• Zkracuje se konec termínu pro přijímací zkoušky v prvním kole přijímacího řízení
na dřívější období, termín konání od 22. dubna do 30. dubna pro všechny formy
vzdělávání, aby nebyl duplicitní s termíny zkoušek společné části maturitní zkoušky.
• Umožňuje se, aby v nezbytných případech za uchazeče s nařízenou ústavní výchovou
nebo uloženou ochrannou výchovou podal přihlášku a odevzdal zápisový lístek místo
zákonného zástupce ředitel příslušného zařízení.
SOŠ Český Těšín – Plán práce na školní rok 2013/2014
6
Střední odborná škola, Český Těšín, příspěvková organizace
Plán práce na školní rok 2013/2014
1.4
Termíny maturitních zkoušek v jarním i podzimním období
Maturitní zkouška ve školním roce 2013/2014 se koná podle ustanovení § 77 až § 82
školského zákona a podle vyhlášky č. 177/2009 Sb., o bližších podmínkách ukončování
vzdělávání ve středních školách maturitní zkouškou, ve znění pozdějších předpisů.
Povinné i nepovinné zkoušky společné části maturitní zkoušky konají žáci pouze v jedné
úrovni obtížnosti, která odpovídá základní úrovni obtížnosti podle katalogů požadavků.
Nabídku povinných a nepovinných zkoušek profilové části určí ředitel školy podle
rámcového a školního vzdělávacího programu, včetně formy a témat těchto zkoušek,
a zveřejní toto své rozhodnutí na veřejně přístupném místě ve škole a současně též
způsobem umožňujícím dálkový přístup, a to nejpozději 7 měsíců před konáním první
zkoušky profilové části maturitní zkoušky.
Předsedy zkušebních maturitních komisí jmenuje příslušný krajský úřad do konce února
2014, jmenování je platné pro daný kalendářní rok. Místopředsedy a další členy zkušebních
komisí jmenuje ředitel školy do 31. března 2014 pro jarní zkušební období a do 30. června
2014 pro podzimní zkušební období.
Centrum pro zjišťování výsledků vzdělávání (Centrum) jmenuje školního maturitního
komisaře pro danou školu, pro jarní zkušební období do 28. února 2014 a pro podzimní
zkušební období do 30. června 2014. Centrum také jmenuje hodnotitele písemných prací
pro zkušební předměty cizí jazyk.
Zadavatele a hodnotitele ústní zkoušky společné části a hodnotitele písemné práce
z českého jazyka a literatury jmenuje ředitel školy pro jarní a podzimní zkušební období
nejpozději jeden měsíc před termínem konání didaktických testů a písemných prací.
Žáci se přihlašují k maturitní zkoušce, opravné zkoušce nebo náhradní zkoušce
podáním přihlášky k maturitní zkoušce řediteli školy, a to nejpozději do 1. prosince 2013
pro jarní zkušební období a nejpozději do 25. června 2014 pro podzimní zkušební období.
Žáci mají 5 vyučovacích dnů volna k přípravě na konání maturitní zkoušky, termín stanoví
ředitel školy.
Jarní zkušební období
Společná část maturitní zkoušky
Didaktické testy a písemné práce společné části se konají v období od 2. května
do 15. května 2014. Konkrétní termíny konání didaktických testů a písemných prací určí
MŠMT nejpozději 1. září 2013 a jednotné zkušební schéma pro konání didaktických testů
a písemných prací určí do 31. prosince 2013; tyto údaje zveřejní MŠMT způsobem
umožňujícím dálkový přístup.
Ústní zkoušky společné části se konají v období od 16. května do 10. června 2014.
Konkrétní termíny ústních zkoušek společné části stanoví ředitel školy nejpozději dva měsíce
před jejich konáním.
Výsledky didaktických testů zpřístupní Centrum ředitelům škol prostřednictvím informačního
systému Centra nejpozději 15. května 2014. Nejpozději následující pracovní den
po zpřístupnění výsledků je ředitel školy zpřístupní žákům.
Ohodnocené písemné práce z českého jazyka a literatury předává ředitel školy Centru
prostřednictvím informačního systému Centra do začátku konání ústních zkoušek společné
části v příslušné třídě v jarním zkušebním období a zároveň je bez zbytečného odkladu
oznámí žákům.
Centrum zpřístupní výsledky písemných prací z cizího jazyka řediteli školy v jarním
SOŠ Český Těšín – Plán práce na školní rok 2013/2014
7
Střední odborná škola, Český Těšín, příspěvková organizace
Plán práce na školní rok 2013/2014
zkušebním období do začátku konání ústních zkoušek společné části v příslušné třídě.
Ředitel
školy bez zbytečného odkladu oznámí výsledky písemných prací žákům.
Profilová část maturitní zkoušky
Zkoušky profilové části konané před zkušební maturitní komisí (tj. ústní zkoušky a
obhaobhajoby
maturitních prací) se konají v období od 16. května do 10. června 2014. Písemné zkoušky
a praktické zkoušky profilové části se mohou konat již od 1. dubna 2014. V případech, kdy
to povaha zkoušky vyžaduje, je možné konat praktickou zkoušku profilové části i dříve.
Konkrétní termíny zkoušek stanoví ředitel školy nejpozději dva měsíce před jejich konáním,
a to tak, aby se nepřekrývaly s jednotným zkušebním schématem společné části.
Centrum zpřístupní výsledky celkového hodnocení nejpozději do 2 pracovních dnůod
shromáždění výsledků maturitní zkoušky za jednotlivou třídu řediteli školy prostřednictvím
informačního systému Centra. Ředitel školy poté bez zbytečného odkladu
vydá žákovi, který vykonal úspěšně obě části maturitní zkoušky, vysvědčení o maturitní
zkoušce. Vysvědčení se zhotovuje prostřednictvím informačního systému Centra na
tiskopisu podle vyhlášky o některých dokladech o vzdělání. Centrum zpřístupní protokol o
výsledcích společné části maturitní zkoušky žáka řediteli školy prostřednictvím informačního
systému
Centra nejpozději do 13. června 2014. Ředitel školy předá žákovi protokol o výsledcích
společné části maturitní zkoušky žáka, protokol obdrží i žák, který se ke zkoušce přihlásil
a zkoušku nebo dílčí zkoušku nekonal.
Podzimní zkušební období
Společná část maturitní zkoušky
Didaktické testy a písemné práce společné části se konají ve spádových školách v období
od 1. září do 10. září 2014. Konkrétní termíny konání didaktických testů a písemných prací
určí MŠMT do 31. ledna 2014 a jednotné zkušební schéma pro konání didaktických testů a
písemných prací určí do 15. srpna 2014; tyto údaje zveřejní MŠMT způsobem umožňujícím
dálkový přístup. Ústní zkoušky společné části se konají v období od 11. září do 19. září
2014. Konkrétní termíny ústních zkoušek společné části stanoví ředitel školy nejpozději dva
měsíce před jejich konáním.
Výsledky didaktických testů zpřístupní Centrum ředitelům škol prostřednictvím informačního
systému nejpozději 10. září 2014. Následující pracovní den po zpřístupnění výsledků je
ředitel kmenové školy zpřístupní žákům. Ohodnocené písemné práce z českého jazyka
a literatury předává ředitel školy Centru prostřednictvím informačního systému do 13. září.
Centrum zpřístupní výsledky písemných prací z cizího jazyka řediteli školy do 3 pracovních
dnů od shromáždění hodnocení všech písemných prací z cizího jazyka žáků příslušné třídy.
Ředitel kmenové školy bez zbytečného odkladu oznámí výsledky písemných prací z českého
jazyka a literatury a z cizího jazyka žákům.
Profilová část maturitní zkoušky
Zkoušky profilové části všech forem se konají v období od 1. září do 19. září 2014.
Konkrétní termíny zkoušek stanoví ředitel školy nejpozději dva měsíce před jejich konáním,
a to tak, aby se nepřekrývaly s jednotným zkušebním schématem společné části.
Centrum zpřístupní výsledky celkového hodnocení nejpozději do 2 pracovních dnů
od shromáždění výsledků jednotlivého žáka řediteli školy. Ředitel školy poté bez zbytečného
odkladu vydá žákovi, který vykonal úspěšně obě části maturitní zkoušky, vysvědčení
o maturitní zkoušce. Vysvědčení se zhotovuje prostřednictvím informačního systému Centra
na tiskopisu podle vyhlášky o některých dokladech o vzdělání. Centrum zpřístupní protokol
o výsledcích společné části maturitní zkoušky žáka řediteli školy nejpozději do 2 pracovních
SOŠ Český Těšín – Plán práce na školní rok 2013/2014
8
Střední odborná škola, Český Těšín, příspěvková organizace
Plán práce na školní rok 2013/2014
dnů od shromáždění výsledků jednotlivého žáka. Ředitel školy předá žákovi protokol
o výsledcích společné části maturitní zkoušky žáka, protokol obdrží i žák, který se ke
zkoušce
přihlásil a zkoušku nebo dílčí zkoušku nekonal.
Komplexní informace o maturitní zkoušce naleznete také na webových stránkách
http://www.novamaturita.cz.
TERMÍNY maturitních zkoušek jednotlivých oborů a tříd ve škole – viz Organizace
školního roku 2013/2014 str. 14
1.5 Termíny závěrečných zkoušek červnových
Při konání závěrečných zkoušek se postupuje podle ustanovení § 74 až § 76 a § 82 školského
zákona a podle vyhlášky č. 47/2005 Sb., o ukončování vzdělávání ve středních školách
závěrečnou zkouškou a o ukončování vzdělávání v konzervatoři absolutoriem.
Závěrečné zkoušky v oborech vzdělání, v nichž se dosahuje stupně středního vzdělání, se
konají v červnu 2014 v termínech stanovených ředitelem školy.
Závěrečné zkoušky v oborech vzdělání, v nichž se dosahuje stupně středního vzdělání
s výučním listem, se konají v červnu 2014 v termínech stanovených ředitelem školy.
V oborech vzdělání, kde praktická zkouška trvá 2 až 4 týdny, může ředitel školy stanovit
termín závěrečné zkoušky od 20. května 2014. Termín praktické zkoušky před 20. květnem
může ředitel školy stanovit po dohodě s MŠMT. Ředitel školy může stanovit jiný termín
závěrečné zkoušky v případě ukončování vzdělávání v rámci rekvalifikace podle zvláštního
právního předpisu.
Předsedy zkušebních komisí pro závěrečné zkoušky jmenuje do konce února 2014 krajský
úřad, jmenování je platné i pro opravné zkoušky a náhradní zkoušky. Místopředsedy a další
členy zkušebních komisí jmenují ředitelé škol do 17. března 2014.
V průběhu března 2014 budou zpřístupněna všem školám jednotná zadání nové závěrečné
zkoušky prostřednictvím webového portálu informačního systému Nové závěrečné zkoušky 2
(NZZ_2) http://www.nuv.cz/nzz2. Jednotná zadání budou sestavena pro nové i dobíhající
obory vzdělání kategorie H i E. Každá škola získá přístup k jednotným zadáním pro obory
vzdělání, které má zapsány v rejstříku škol. Školy, které dosud jednotná zadání nevyužívaly
a mají o jejich využití zájem, získají přístupové údaje od Národního ústavu pro vzdělávání
(http://www.nuv.cz/nzz2/kontakty). (Přístupové údaje, které již škola obdržela ve školním
roce 2011/2012 či 2012/2013, platí i pro tento školní rok.)
Po přihlášení do systému si škola stáhne jednotná zadání a ředitel školy rozhodne, zda je
škola využije celá, zčásti, nebo je nevyužije vůbec. Prostřednictvím informačního systému si
škola upraví jednotné zadání pro daný obor do ucelené podoby, která jí bude vyhovovat. To
znamená, že v souladu s vyhláškou č. 47/2005 Sb. vybere a označí potřebný počet témat
písemné, praktické a ústní zkoušky, která žákům chce zadat, a v NÚV se následně
vygeneruje jednotné zadání přizpůsobené dané škole. Podrobné informace najdou školy na
http://www.nuv.cz/nzz2/publikace.
Bližší informace poskytne oddělení koncepce vzdělávací soustavy (tel. 234 811 508) nebo
oddělení středního vzdělávání (tel. 234 812 144).
TERMÍNY závěrečných zkoušek dle oborů a tříd ve škole – viz Organizace školního
roku 2013/2014 str. 14
SOŠ Český Těšín – Plán práce na školní rok 2013/2014
9
Střední odborná škola, Český Těšín, příspěvková organizace
Plán práce na školní rok 2013/2014
1.6 Termíny náhradní klasifikace a opravných zkoušek ročníkových
a pro závěrečné zkoušky a pro maturitní zkoušky
za školní rok 2013/2014
po 1. pololetí nejpozději vždy do 15. března (v odůvodněných případech do
31. března)
pro ročníkovou klasifikaci poslední týden srpna 2014 (úterý, středa)
pro maturitní zkoušky podzimní 2014
termín zářijový
didaktické testy, písemné práce společné části
praktické
ústní (+ obhajoby)
?. – 10. 9. 2014
?. - 11. 9. 2014
?. - 17. 9. 2014
Termíny ZZ pro škol. rok 2013/2014
červen
písemná 2.6.
praktická 3.-11.6.
ústní 17.-19.6.
září
písemná 4.9.
praktická 8.-10.9.
ústní 18.9.
prosinec
písemná 4.12
praktická 8.-10.12.
ústní 18.12.
SOŠ Český Těšín – Plán práce na školní rok 2013/2014
10
Střední odborná škola, Český Těšín, příspěvková organizace
Plán práce na školní rok 2013/2014
1.7 Třídní schůzky a jednání SRPŠ
4. září 2013 (středa)
16.00 hod.
informační schůzky rodičů žáků 1. ročníků
jednání výboru SRPŠ
listopad 2013
16.00 hod.
jednání výboru SRPŠ
20. listopadu 2013 (středa)
16.00 hod.
výroční schůze SRPŠ
doplňující volby do výboru
třídní schůzky
3. prosince 2013 (úterý)
16.00 hod.
jednání výboru SRPŠ
23. dubna 2014 (středa)
16.00 hod.
jednání výboru SRPŠ
třídní schůzky
SOŠ Český Těšín – Plán práce na školní rok 2013/2014
11
Střední odborná škola, Český Těšín, příspěvková organizace
Plán práce na školní rok 2013/2014
1.8 Termíny jednání školské rady
říjnové - 9. října 2013 (středa) v 15.00 hod.
 vyjadřuje se k návrhům školních vzdělávacích programů a k jejich
následnému uskutečňování – úprav učebních dokumentů
 schválí výroční zprávu o činnosti školy za minulý školní rok
 schválí školní řád, (stipendijní řád) změny, dodatky, případně navrhne
 schválí pravidla pro hodnocení výsledků vzdělávání žáků
 podílí se na zpracování koncepčních záměrů rozvoje školy
 schválí plán práce na školní rok
 projedná jiná aktuální témata
únorové - 26. února 2014 (středa) v 15.00 hod.
 vyjadřuje se k rozboru hospodaření (VZ o hospodaření) a navrhuje opatření
ke zlepšení
 projedná návrh rozpočtu školy na další kalendářní rok
 projedná inspekční zprávy ČŠI
 podává podněty řediteli, zřizovateli, orgánům státní správy ve školství
 seznámí se s plánem oprav a plánem investičním
 projedná jiná aktuální témata
Škola spolupracuje s radou podnikatelů a partnerů. První jednání rady
podnikatelů a partnerů, vedení školy a školské rady se uskuteční podle možností
v prosinci 2013.
SOŠ Český Těšín – Plán práce na školní rok 2013/2014
12
Střední odborná škola, Český Těšín, příspěvková organizace
Plán práce na školní rok 2013/2014
1.9 Organizace školního roku – tabulka denní a dálkové studium
ORGANIZACE ŠKOLNÍHO ROKU 2013/2014
Zahájení školního roku
Zahájení výuky
Prázdniny
Státní svátky
1. POLOLETÍ
2. 9. 2013 (pondělí – sudý týden)
3. 9. 2013 (úterý - sudý týden)
Podzimní: 29. 10. 2013 a 30. 10. 2013 (úterý, středa sudý týden)
Vánoční: od 21. 12. 2013 do 5. 1. 2014
nástup do školy 6. ledna 2014 (pondělí sudý týden)
28. 9. 2013 (sobota), 28. 10. 2013 (pondělí),
17. 11. 2013 (neděle)
Významné akce školy
(úplně nebo částečně zrušená výuka, náhradní
zaměstnání)
4. 9. 2013 (sudá středa) – informační schůzka rodičů žáků 1. ročníků
+ SRPŠ
5. 9. 2013 – ZZ písemné v náhr. termínu + opr.
9.–11. 9. 2013 – PrZZ v náhradním termínu + opravné
19. 9. 2013 – ZZ ústní v náhr. termínu + opr.
2. –6. 9. 2013 – písemné státní MZ
9.–12. 9. 2013 – MZ praktické v náhr. termínu + opr.
16.–17. 9. 2013 – MZ ústní v náhr. termínu + opravné
5. 12. 2013 – 2. termín opravné ZZ písemné
9.–11. 12. 2013 – 2. termín pr, ústní
19. 12. 2013 – 2. termín opravná ústní ZZ
17. 9. 2013 (úterý sudý týden) – sportovní turnaj v netradičních
sportech s mezinárodní účastí škol + netradiční olympiáda
3. 12. 2013 (úterý liché) – Den otevřených dveří 2013
burza oborů, školní soutěž s mezinárodní účastí Mladý barman o cenu
starosty města, Intersalon FF
13. 12. 2013 (sudý pátek) a 20. 12. 2013 (lichý pátek) – tradiční
adventní koncerty
listopad 2013 – JUVENÁLIE 2013
Jednání pedagogické rady, prov. porady
18. 9. 2013, 9. 10. 2013, 20. 11. 2013 (+ tř. schůzky), 18. 12. 2013, 22.
1. 2014
Uzavření klasifikace
do 17. 1. 2014 (lichý pátek)
Klasifikační porada
22. 1. 2014 (sudá středa)
Vysvědčení – datum a den vydávání
dne 30. 1. 2014 (lichý čtvrtek) s datem 30. 1. 2014
MS – učební obory sudý týden – 24. 1. 2014 (pátek)
DS – 28. 1. 2014 (liché úterý)
SOŠ Český Těšín – Plán práce na školní rok 2013/2014
2. POLOLETÍ
3. 2. 2014 (sudé pondělí)
Pololetní: 31. 1. 2014 (lichý pátek)
Jarní: od 17. – 23. 2. 2014 (pondělí – pátek)
Velikonoční: 17. a 18 4. 2014 (čtvrtek a pátek)
21. 4. 2014 (Velikonoční pondělí)
1. 5. 2014 (čtvrtek), 8. 5. 2013 (čtvrtek)
PrMZ:
HT 4. A, HT 4. B – 26.–29. 5. 2014
EO 4. – 15.–16. 5. 2014
PG 4. – 19.–22. 5. 2014
SS 2. – 19.–20. 5. 2014
DPO 3. – 23. 5. 2014
DS 3. – 21.–22. 5. 2014
A 4. – 19. 5. 2014
E 4. – 20. 5 .2014
L 4. – 21. 5. 2014
DP 3. – 22. 5. 2014
ÚMZ:
19. 5.–22. 5. 2014 - HT 4. A, HT 4. B, EO 4.,
26.–29. 5. 2014 – PG 4. DP 3., A 4., E 4., A 4., E 4.
2.–5. 6. 2014 – SS 2., DS 3., L 4., DPO 3., L 4., DP 3.
16. 6. 2014 – slavnostní vyřazení (vydání vysvědčení)
ZZ
2. 6. 2014 – písemné ZZ
3.–11. 6. 2014 – praktické ZZ
17.–19. 6. 2014 – ústní ZZ
20. 6. 2014 – slavnostní vyřazení (vydání vysvědčení)
4. 2. 2014 Těšínská karafa a Den otevřených dveří 2
26. 2. 2014, 19. 3. 2014, 26. 3. 2014 (Den učitelů), 23. 4. 2014, (+ třídní
schůzky), 14. 5. 2014, 11. 6. 2014, 24. 6. 2014, 26. 6. 2014
maturitní ročníky, 3. ročníky učebních oborů, obory se závěrečnou praxí
průběžné termíny, (viz zvláštní pokyn)
ostatní nejpozději do 20. 6. 2014 (pátek)
Maturitní ročníky, 3. ročníky učebních oborů - průběžné termíny (viz zvláštní
pokyn)
HLAVNÍ závěrečná 24. 6. 2014 (úterý)
U maturantů a 3. roč. SOU s datem posledního dne vyučování třídy, vydat až
u MZ nebo u ZZ
(u „nekončících“ tříd s datem a dne 27. 6. 2014)
13
Střední odborná škola, Český Těšín, příspěvková organizace
Plán práce na školní rok 2013/2014
2 HLAVNÍ ÚKOLY ŠKOLY PRO ŠKOLNÍ ROK
„Ten, kdo neplánuje, plánuje svůj úpadek.“
Cíle pro školní rok vycházejí z dlouhodobé koncepce rozvoje školy.
Východiska koncepce jsou:
 dlouhodobé záměry rozvoje vzdělávání a vzdělávací soustavy ČR a MSK
 výsledky sebehodnocení školy (metoda SWOT analýzy, dotazníky pro
hodnocení kultury školy a klimatu školy u učitelů, průzkum prospěchu a
chování žáků s využitím výsledků testů a maturity nanečisto, vlastní poznatky,
apod.)
 hodnocení školy ČŠI
Koncepce rozvoje školy má čtyři oblasti:
 výchovně vzdělávací oblast
 personální oblast
 ekonomická a materiálně technická oblast
 organizační oblast
1.5 Výchovně vzdělávací oblast
„UČENÍ JE SKRYTÉ BOHATSTVÍ“
Škola se řídí cíly vzdělávání, které formulovala Mezinárodní komise UNESCO
„Vzdělávání pro 21. století“
-
Učit se poznávat
Učit se pracovat a jednat
Učit se být
Učit se žít společně
Ve své výchovně vzdělávací práci se řídí dlouhodobým záměrem MSK.
Klade důraz na vyjmenované kompetence:
- Kompetence k efektivní komunikaci
- Kompetence ke kooperaci
- Kompetence k podnikavosti
- Kompetence k řešení problémů
- Kompetence k celoživotnímu učení
- Kompetence k objevování a orientaci v informacích
a zaměřuje se hlavně na níže uvedené úkoly.
SOŠ Český Těšín – Plán práce na školní rok 2013/2014
14
Střední odborná škola, Český Těšín, příspěvková organizace
Plán práce na školní rok 2013/2014
Stěžejním úkolem je zajistit, aby všichni pedagogové i nepedagogové, žáci,
rodiče i ostatní partneři školy sdíleli hlavní cíle školy a aby společným úsilím
všech se cíle naplňovaly. Tímto úkolem pro školní rok 2013/2014 je sloučení dvou
součástí školy v jeden po všech stránkách funkční celek – novou multioborovou
úspěšnou odbornou střední školu.
Důležitý se jeví strategický úkol nastavení optimální oborové struktury školy,
jak z hlediska požadavků regionu, požadavků zřizovatele, tak z hlediska možností
personálních školy, možnosti materiálních a ekonomických, z hlediska požadavků a
představ uchazečů a budoucích i stávajících žáků, jejich rodičů a také budoucích
zaměstnavatelů a partnerů školy či široké veřejnosti.
Stále je aktuální úkol kurikulární reformy - pracovat nadále se školními
vzdělávacími programy pro každý obor tak, aby byly splněny představy o profilu
absolventa, současně byly ŠVP atraktivní pro žáky (to vše za účelem
konkurenceschopnosti školy, dobrého náboru uchazečů, snížení nezájmu žáků
o studium a snížení vysoké absence žáků, apod.).
ÚKOLY DÍLČÍ PRO ŠKOLNÍ ROK:
*) úkol hlavně v kompetenci předsedů PK
1. *zrevidovat ŠVP, navrhnout změny a implementovat do výuky
2. *vytvořit tematické plány dle ŠVP
3. *vytvořit podmínky pro maximální úspěšnost našich žáků ve společné části
MZ – víme, co jim nejde, víme, co se od nich očekává,
4. Odstranit důvody a snížit neúspěchy u MZ žáků (zvážit připuštění k maturitě,
zvážit opakování ročníku)
5. *Vytvořit profilové části maturitních zkoušek tak, aby zajišťovaly obsahem
vyšší úroveň absolventů …musíme být lepší škola než ostatní, umíme dobře
připravit žáky pro odborné stránce
6. *vycházet se závěrů autoevaluace – a uskutečnit opatření na zlepšení
7. bojovat s absencí žáků (také u TV) - ani jeden žák neukončí studium
v průběhu roku! jsme dobří učitelé a poradíme si se současnou generací
mládeže, máme děti rádi, těší nás, že můžeme s nimi pracovat, my
obohacujeme je, oni nás!
8. propracovat školní řád v kapitole o chování žáků a omlouvání absence – úkol
pro všechny a hlavně výchovné poradce
9. podporovat práci výchovných komisí, spolupráce TU – VP – rodiče KAŽDÝ
ŽÁK PROBLÉMOVÝ PROSPĚCHOVĚ ČI CHOVÁNÍM PROJDE
DIAGNOSTICKÝM POHOVOREM ČI VÝCHOVNOU KOMISÍ NA ŠKOLE.
Nenecháme je zvlčet! Je to naše práce! Vychovávejme zlobivce! Nebuďme
pasívní! Neustupujme negativním jevům u žáků! Buďme důslední!
10. Zajistit žákům individuální přístup (každému dle potřeb, talentovaným i
problémovým i průměrným)
11. Třídní budou sledovat osudy svých žáků absolventů – nutná statistika
uplatnění – uplatnění absolventů je hlavním kritériem hodnocení kvality
odborné školy
12. Pokračovat v projektech NAEP – výměnné pobyty
13. Rozšířit nabídku dosavadních oblastí zahraničních praxí o další
14. Usilovat a zajistit nová kvalitnější pracoviště pro žáky školy
SOŠ Český Těšín – Plán práce na školní rok 2013/2014
15
Střední odborná škola, Český Těšín, příspěvková organizace
Plán práce na školní rok 2013/2014
15. Zřídit profesní radu školy
16. Zavést vrcholnou propagační akci oboru polygrafie
17. *Dosáhnout toho, aby každý vyučující i zaměstnanec znal a řídil se školním
řádem, u učitelů i pravidly hodnocení (přečteme si je letos!)
18. Důsledně prosazovat pravidla slušného chování za každých okolností,
zdůrazňovat význam např. absolvování tanečních, apod.
19. *Učit vždy a všude žáky mít cíle a cíle naplňovat, inspirovat žáky
20. Vytvořit vazby na zaměstnavatele – trh práce – usilovat o stipendia
21. *rozvíjet spolupráci s VŠ
22. Zvýšit kulturu školy, mravní výchovu žáků, etiketu, lokální patriotismus
23. Provozovat kurzy celoživotního vzdělávání
24. Více využívat možností uznávání formálního i neformálního vzdělání – dílčí
profesní kvalifikace – prostupnost mezi obory, školami
25. nabízet zkrácenou formu studia, zavést i další vedle KČ
nábor žáků
, bez nových forem náboru nápaditých
26. *zaměřit se
efektivních to už nepůjde, konkurence je velká, žáků málo ! nutná řešitelská
schůzka pro přípravu letošního náboru
27. dbát na doporučení zřizovatele !
28. využít možností víceoborové školy - umožnit prostupnost oborovou
1.6 Personální oblast
1. Vytvořit perspektivní plně kvalifikovaný talentovaný iniciativní pedagogický
sbor (otevřený pro odborníky z praxe) a udržet na škole schopný tým
provozně správních zaměstnanců
2. Zabývat se nutnou obměnou středního managementu
3. Zaměřit se na další vzdělávání učitelů s cílem dosažení požadované
kvalifikace nebo rozšíření aprobace nebo získání nových odborných poznatků
4. zvýšit úroveň gramotnosti ICT – školení interní s našimi metodiky, externí,
zavádět nové výukové technologie
5. využitím nabídky zahraničních praktikantů zajistit nadstandardní výuku cizích
jazyků
6. Zaměstnat talentované odborníky z praxe pro výuku žáků v nadstandardní
úrovni a pro přípravu na soutěže (reprezentace školy)
7. spolupracovat s vysokoškolskými učiteli – zvýšit úspěšnost našich absolventů
na VŠ
8. Vytvořit týmy pro tvorbu a realizaci projektů
9. zajistit asistenta pedagoga pro žáky se SVP
10. využívat efektivně působení školního psychologa
11. řešit nově organizaci školy, s vazbou na úbytek žáků, řešit následnoé
snižování stavu pracovníků
1.7 Ekonomická a materiálně technická oblast
1. Dosáhnout zapojení do OP ŽP – výměna oken a zateplení budovy Tyršova
2. Zvelebení prostranství kolem budovy Tyršova
3. S novým názvem školy změnit nápisy na budovách, aktualizovat i další
SOŠ Český Těšín – Plán práce na školní rok 2013/2014
16
Střední odborná škola, Český Těšín, příspěvková organizace
Plán práce na školní rok 2013/2014
4. Vybudovat komplex odborných učeben – gastrocentrum v areálu budovy na
ul. Frýdecké 37,
5. vybudovat polygrafickou dílnu na Tyršově
6. zvelebit interiér – vstup, chodby v budovách
7. zřídit nové web stránky školy
8. Získat pro školu kvalitní zařízení pro potřeby praktického vzdělávání
9. Využívat sportovně rekreační areál školy a nově vybudovanou víceúčelovou
halu
10. dovybavit učitele technikou ICT, up grade
11. Zvýšit počet odborných učeben a zlepšit jejich vybavení, používat moderní
didaktické pomůcky a PC
12. Využívat maximálně prostředky EU, prostředky dalších dostupných fondů
a grandů ve financování školy
13. pokračovat v budování základny EVVO
14. pokračovat v revitalizaci školních zahrad
15. vytvořit zázemí pro poskytování ubytovacích služeb
1.8 Organizační oblast
Zlepšit organizační strukturu školy a tím i řízení školy, (v podmínkách tří/čtyř
místně oddělených budov, 16 oborů maturitních a s výučním listem, dvou forem
studia - denní a dálkové, s vyučováním teoretickým i praktickým, všeobecně
vzdělávacím
i odborným
zaměřením,
s
pracovníky
pedagogickými
i
nepedagogickými, atd.).
1.9 Etická výchova
Etická výchova bude zařazována jako významná součást výchovy a vzdělávání
žáků do výuky.
1.10
Environmentální výchova
Environmentální výchova bude jednou z priorit a stane se povinnou součástí
vzdělávacích programů školy a součástí jejího režimu. Bude realizován projekt
EVVO. Budou vytvořeny podmínky pro výuku a výchovu environmentální, včetně
materiálních podmínek (nová učebna, zahradní ekosystémy, úprava školních zahrad,
apod.).
1.11
Multikulturní výchova
Multikulturní výchova se stane průřezovým tématem.
1.12
Výchova ke zdraví
Výchova ke zdraví bude průřezovým tématem ve vzdělávacích programech.
1.13
Ochrana člověka za mimořádných událostí
Pokyn MŠMT
k začlenění tematiky ochrany člověka za mimořádných událostí do vzdělávacích
programů
č. j. 13 586/03-22, ze dne 4. března 2003.
SOŠ Český Těšín – Plán práce na školní rok 2013/2014
17
Střední odborná škola, Český Těšín, příspěvková organizace
Plán práce na školní rok 2013/2014
Tematika Ochrana člověka za mimořádných událostí bude zařazena do výuky
v rozsahu nejméně 6 vyučovacích hodin ročně v každém ročníku v rámci výuky
předmětu občanské nauce nebo společenské výchově.
Cílem bude:





osvojit si tematiku v rozsahu přiměřeném věku žáků zaměřenou na rozpoznání
varovného signálu „VŠEOBECNÁ VÝSTRAHA“ a činnost po jeho vyhlášení,
používání telefonních linek tísňového volání a dalších komunikačních
prostředků,
přípravu evakuačního zavazadla, zásady pro opuštění bytu a ohroženého
prostoru,
činnost integrovaného záchranného systému,
poskytování první pomoci při zraněních v případě mimořádných událostí.
Obsah bude zaměřen na tematiku ochrany osob před následky:
živelních pohrom včetně nezbytných dovedností (zásady chování při povodni,
zemětřesení, velkých sesuvech půdy, sopečném výbuchu, atmosférických
poruchách, požáru, lavinovém nebezpečí),
 úniku nebezpečných látek do životního prostředí včetně nezbytných
dovedností (improvizovaná ochrana osob při úniku radioaktivních, chemických
a biologických látek),
 použití nebo anonymní hrozby použití výbušniny nebo nebezpečné látky
(činnost po nálezu či obdržení podezřelého předmětu).
V průběhu školního roku proběhne praktické cvičení, jehož cílem bude ověřit
znalosti a dovednosti získané výukou témat “Ochrana člověka za mimořádných
událostí”.

Cvičení doporučuji provést pro žáky po skupinách – budova F 32, budova F 37
a MS.
Náplň cvičení a časový rozsah zpracuje komise tělesné výchovy.
Při přípravě cvičení doporučuji požádat o pomoc příslušníky a občanské
zaměstnance hasičských záchranných sborů nebo odborníky z řad Policie ČR,
Českého červeného kříže, Svazu civilní obrany ČR, Sdružení hasičů Čech, Moravy
a Slezska, Svazu záchranných brigád kynologů ČR.
1.14
Žáci se speciálními vzdělávacími potřebami
Inkluzívní vzdělávání je zaměřeno tak, aby byly ve školách vytvořeny podmínky pro všechny
děti, žáky a studenty, tedy také pro děti, žáky a studenty se zdravotním a sociálním
znevýhodněním a zdravotním postižením.
15
Nedílnou součástí ŠVP musí být zajištění péče o žáky se speciálními vzdělávacími potřebami,
a to i přesto, že aktuálně se tito žáci ve škole nevzdělávají. ŠVP je mj. i základní informací
pro případné uchazeče o vzdělávání (nebo o přestup), žáci mohou být zahrnuti do kategorie
žáků se SVP i v průběhu vzdělávání.
Na podporu inkluze MŠMT průběžně vyhlašuje rozvojové a dotační programy:
SOŠ Český Těšín – Plán práce na školní rok 2013/2014
18
Střední odborná škola, Český Těšín, příspěvková organizace
Plán práce na školní rok 2013/2014
• Podpora financování asistentů pedagoga pro žáky se sociálním znevýhodněním
• Podpora inkluzívního vzdělávání žáků se sociálním znevýhodněním
• Podpora integrace romské komunity
• Podpora sociálně znevýhodněných romských žáků SŠ a studentů VOŠ
Doporučujeme sledovat aktuálně vyhlašované rozvojové a dotační programy na webových
stránkách MŠMT.
Programy jsou zveřejňované na http://www.msmt.cz/socialni-programy/dotacni-arozvojoveprogramy.
V souladu s inkluzívními trendy v českém školství MŠMT doporučuje respektovat novely
vyhlášek č. 72/2005 Sb. a č. 73/2005 Sb. Vyhláška č. 116/2011 Sb. upravuje některé
formulace stávající právní úpravy (vyhlášky č.72/2005 Sb.) a doplňuje chybějící ustanovení
vymezující pravidla pro poskytování poradenských služeb, a to tak, že se tato vyhláška stává
jedním z opatření, které ČR na základě článku 46 Úmluvy o ochraně lidských práv
a základních svobod přijala k výkonu rozsudku Evropského soudu pro lidská práva ve věci
č. 57325/00 D. H. a ostatní proti ČR a ke kterému se zavázala ve Zprávě o obecných
opatřeních k výkonu rozsudku Evropského soudu pro lidská práva ve věci č. 57325/00 D. H. a
ostatní proti ČR.
MŠMT vypracovalo „Aktualizovaný akční plán k výkonu rozsudku D. H. a ostatní proti
České republice“. Podle tohoto plánu budou zavedena opatření, která efektivním způsobem
zabrání jakýmkoliv cestám možné segregace a umožní přísnější kontrolu a metodické vedení
na všech stupních poradenského, rozhodovacího a výkonného procesu. Všem žákům bez
rozdílu musí být zajištěn rovný přístup ke vzdělání tak, jak ho garantuje Ústava ČR i školské
zákony.
Bližší informace poskytne odbor speciálního vzdělávání a institucionální výchovy
(tel. 234 812 151).
Vzdělávání dětí, žáků a studentů se zdravotním postižením (dále jen žáků) je v souladu
s vyhláškou č. 73/2005 Sb. a v souladu se vzdělávacími potřebami žáků a požadavky
zákonného zástupce zajišťováno formou individuální integrace, resp. skupinové integrace
ve třídě samostatně zřízené pro žáky se zdravotním postižením nebo ve škole, která
je samostatně zřízena pro žáky se zdravotním postižením, případně kombinací uvedených
forem. Školy nemohou přijmout ke vzdělávání žáka do jiného oboru vzdělání, než který mají
zapsán ve školském rejstříku.
Prioritní formu představuje forma inkluzívního vzdělávání se zajištěním vyrovnávacích
a podpůrných opatření podle vyhlášky č. 73/2005 Sb.
Vyhláška č. 147/2011 Sb., která měnila vyhlášku č.73/2005 Sb. vyloučila v novém znění
§ 3 odst. 5 možnost vzdělávání žáka bez zdravotního postižení ve třídě s žáky se zdravotním
postižením (s výhradou krátkodobého a výjimečného pobytu ve specifických případech).
Zároveň tato novela jednoznačně vyloučila možnost žáka bez zdravotního postižení
se vzdělávat podle vzdělávacího programu pro vzdělávání žáků se zdravotním postižením
(§ 3 odst. 4 této vyhlášky).
Bližší informace poskytne odbor speciálního vzdělávání a institucionální výchovy
(tel. 234 812 151).
Poskytování poradenských služeb je uloženo školským zákonem a specifikováno navazující
vyhláškou č. 72/2005 Sb., o poskytování poradenských služeb ve školách a školských
poradenských zařízeních, ve znění vyhlášky č. 116/2011 Sb.
Při poskytování poradenských služeb je kladen důraz na informovaný souhlas jako nezbytnou
podmínku poskytnutí služby a dále pak na ochranu osobních údajů. Při předávání informací
SOŠ Český Těšín – Plán práce na školní rok 2013/2014
19
Střední odborná škola, Český Těšín, příspěvková organizace
Plán práce na školní rok 2013/2014
o dětech, žácích a jejich zákonných zástupcích, kterým jsou poskytovány poradenské služby
školy nebo školského poradenského zařízení, a při zpracovávání důvěrných a citlivých údajů
o těchto uživatelích poradenských služeb, jsou poskytovatelé těchto služeb povinni
postupovat v souladu se zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně
některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů.
Vyhláškou č. 116/2011 Sb. se od 1. září 2011 doplňují pravidla pro poskytování
poradenských služeb, což se týká především zavedení písemného potvrzení, kdy žák, resp.
jeho zákonný zástupce, potvrzuje svým podpisem, že doporučení obsahující návrhy úprav
ve vzdělávání žáka s ním bylo projednáno, že porozuměl jeho povaze a obsahu a případně že
může uplatnit své výhrady k doporučení. Úprava se dále týká definování časových lhůt pro
některé úkony v poradenství (zahájení poskytování služby a vystavení zprávy z vyšetření).
Nově bylo též zavedeno časové omezení platnosti doporučení, jež je výsledkem
psychologické a speciálně-pedagogické diagnostiky (§ 1 vyhlášky č.72/2005 Sb., ve znění
vyhlášky č. 116/2011 Sb.). Doporučení je platné po dobu určitou, odpovídající jeho účelu;
v případě doporučení zařazení žáka do školy nebo vzdělávacího programu pro žáky se
zdravotním postižením však nejvýše po dobu jednoho roku, po němž musí následovat
rediagnostika žáka se speciálními vzdělávacími potřebami, přičemž účelem této diagnostiky je
navrhnout perspektivu dítěti, žákovi do budoucna ve vztahu k jeho vzdělávání, s ohledem na
jeho individuální vzdělávací potřeby.
Novela dále zohledňuje požadavky kladené na žáky středních škol při konání státních maturit
tím, že vyrovnává podmínky pro konání státní maturitní zkoušky v případech zjištění
odpovídajících speciálních vzdělávacích potřeb u žáků středních škol školským poradenským
zařízením.
Bližší informace poskytne odbor speciálního vzdělávání a institucionální výchovy
(tel. 234 812 151).
Konkrétní dokument školy zaměřený zejména na výchovu žáků ke zdravému životnímu stylu,
na jejich osobnostní a sociální rozvoj a rozvoj jejich sociálně komunikativních dovedností
představuje „Minimální preventivní program“. Koordinace tvorby a kontrola realizace
preventivního programu náleží v souladu s vyhláškou č. 72/2005 Sb. ke standardním
činnostem školního metodika prevence. Efektivní programy zaměřené na prevenci rizikového
chování ve školách a školských zařízeních jsou i nadále podporovány z dotací MŠMT (bližší
informace o podpořených projektech a vyhlašovaných programech naleznete na
http://www.msmt.cz/socialni-programy/prevence).
Bližší informace poskytne odbor speciálního vzdělávání a institucionální výchovy
(tel. 234 812 151).
úrazů
V souladu s ustanovením § 4 odst. 5 vyhlášky č. 64/2005 Sb., o evidenci
dětí,
žáků
a studentů, ve znění vyhlášky č. 57/2010 Sb., mají školy povinnost zasílat záznamy o úrazu
a vyrozumění o aktualizaci záznamů o úrazu v elektronickém formuláři.
• Elektronický formulář je k dispozici na webových stránkách ČŠI
http://www.csicr.cz/cz/Ucitele-a-skoly/Zaznamy-o-urazech/Urazy---zakladni-informaceaelektronicky-formular.
18
• Pro zaslání formuláře, resp. pro autentifikaci povinné osoby je nutné připojit ještě před
odesláním zaručený elektronický podpis nebo elektronickou značku (dle zákona
č. 227/2000 Sb., o elektronickém podpisu a o změně některých dalších zákonů (zákon
o elektronickém podpisu), ve znění pozdějších předpisů).
• Na webových stránkách ČŠI je k dispozici metodika pro vyplňování elektronického
formuláře a nejčastější dotazy a odpovědi na ně.
Bližší informace poskytne Česká školní inspekce (tel. 251 023 127).
SOŠ Český Těšín – Plán práce na školní rok 2013/2014
20
Střední odborná škola, Český Těšín, příspěvková organizace
Plán práce na školní rok 2013/2014
2 OBSAH JEDNÁNÍ PORAD
2.1 Porady vedení
Stálými členy porady vedení jsou ředitelka školy, tři zástupkyně pro teoretické
vyučování, zástupkyně pro praktické vyučování, zástupkyně pro ekonomiku
a hospodaření. Dalšími vedoucími pracovníky jsou vedoucí učitelka pro teoretické
vyučování, vedoucí učitelé odborného výcviku, technický pracovník, vedoucí
sekretariátu školy, vedoucí školní jídelny. Další vedoucí pracovníci se budou
zúčastňovat porad dle potřeby.
Jednání vedení školy se bude konat v určený den v týdnu a hodinu v ředitelně
dle rozvrhů členů vedení školy.
Stálé body jednání:
1. Kontrola plnění úkolů z minulé porady
2. Kontrola přípravy akcí dle Plánu práce
3. Informace Ř o proběhlých jednáních, nových vyhláškách, sděleních MSK,
MŠMT, apod.
4. Stav finančních prostředků školy, žádanky a objednávky, ekonomické
výsledky, apod.
5. Aktuální záležitosti
V jednotlivých měsících školního roku bude na programu jednání:
SRPEN
 organizační zajištění zahájení školního roku
 vypracování plánu práce pro školní rok (roční plán)
 vytvoření výboru pro slučování
 zajištění školení BOZP a PO žáků a pracovníků
 aktualizace pedagogické dokumentace
 organizační opatření ke konání zkoušek v náhradním termínu a opravných
ročníkových, MZ, ZZ
 ukončení prací na V7roční zprávě školy za školní rok 2011/2012
 příprava porady pracovníků školy
 vyhodnocení plnění úkolů z ročního plánu loňského školního roku
 rekapitulace provedených prázdninových oprav, údržby
 kontrola stavu připravenosti školních kuchyní a jídelen
 upřesnění stavu žáků
 kontrola nákupu OOPP pro žáky
 zajištění realizace projektu „EU peníze SŠ“, „PG v praxi“, NATTECH, dalších
 zapojení do projektu ŽP – výměna oken a zateplení budovy Tyršova
 dokončení výstavby – stavební část Gastrocentra
 příprava jednání školské rady
 nájemci na školní rok
 příprava stáže ve Německu
 příprava Gastrofestivalu
 realizace nové formy vzdělávání KČ zkrácené
 úkoly spojené s možnými změnami v budoucnosti školy
 příprava náborových a propagačních akcí (21. ročník Turnaje)
SOŠ Český Těšín – Plán práce na školní rok 2013/2014
21
Střední odborná škola, Český Těšín, příspěvková organizace
Plán práce na školní rok 2013/2014
ZÁŘÍ



















příprava informačních schůzek rodičů 1. ročníků
příprava imatrikulace žáků
zápisy jednání PK – plány práce a požadavky na nákupy
zpracování tématických plánů
zpracování ročního plánu práce
zpracování výroční zprávy o činnosti školy
příprava pedagogické rady
příprava jednání školské rady
spisová služba a archivace
zajištění pracoviště OV žáků a praxí
plán investičních akcí
tvorba LP
výsledky zkoušek v náhradním termínu a opravných MZ, ZZ
uskutečnění tradičního sportovního turnaje
organizace kurzu společenské výchovy a tance
příprava akce ve spolupráci s KaSS (taneční soutěž)
zajištění autoškoly
realizace projektů
nová pracoviště školy a jejich výsledky
ŘÍJEN














kontrola vedení pedagogické dokumentace
plán hospitací
koncepce prezentace školy na veřejnosti – náborové akce, DOD
zahájení TSBL
účast školy na Gastrofestivale Ostrava
aktualizace – web stránky školy
Nadace školy
zapojení do projektů EU
koncepce rozvoje školy
kontrola stavu prací na zavádění ŠVP
stav a čerpání prostředků FKSP
kontrola zajištění OPX
podklady pro autoevaluaci školy
LISTOPAD
 příprava pedagogické rady
 realizace Juvenálií
 závěry z náborových akcí pro následný DOD
 projednání návrhu finančního plánu na další rok
 příprava inventarizace
 cateringové služby a další doplňková činnost
 realizace projektu Gastrocentrum
 příprava Juvenálií
 projekt na sport
 kontrola dodržování finančního rozpočtu školy
 příprava přijímacího řízení
 příprava lyžařského výcviku
SOŠ Český Těšín – Plán práce na školní rok 2013/2014
22
Střední odborná škola, Český Těšín, příspěvková organizace
Plán práce na školní rok 2013/2014
PROSINEC
 Den otevřených dveří
 adventní koncerty
 vánoční posezení pracovníků
 kontrola BOZP, úrazy
 zajištění budov na prázdniny
 příprava Těšínské karafy
 příprava finále TSBL
 pokračování v náboru žáků v ZŠ
 ukončení projektu Gastrocentra a dalších
LEDEN
 příprava pedagogické rady – klasifikační konference
 kontrola stavu prací na zavádění ŠVP
 kontrola úrovně výuky u nového oboru polygrafie
 příprava generálky MZ
 výsledky hospodaření
 příprava rozpočtu
 příprava oprav a údržby na jarní prázdniny
 příprava přijímacího řízení
 výroční zprava o poskytování informací
 příprava zahraničních stáží
 kontrola plnění úkolů za 1. pololetí
 realizace doporučení zřizovatele
 KOLEKTIVNÍ SMLOUVA 2013
ÚNOR
 hodnocení 1. pololetí
 zajištění organizace Těšínské karafy
 zajištění konání finále TSBL
 hlavní úkoly na II. pololetí
 zhodnocení hospodářských výsledků za uplynulý rok
 žádosti na KÚ investice
 stav BOZP
 jednání školské rady
 plán hospitací na II. pololetí
 příprava publikace historie školy
 přijímací řízení
 organizace MZ, ZZ
 náplň jarních prázdnin
 údržba a opravy ve škole
BŘEZEN
 přijímací řízení
 příprav konference podnikatelských partnerů
 banka sponzorů
 průběh investiční akce – výstavba PG
 příprava MZ, ZZ
 vyhodnocení Roku sportu
 příprava školních výletů a exkurzí
 příprava prověrek BOZP a PO
 kontrola stavu prací na tvorbě ŠVP
SOŠ Český Těšín – Plán práce na školní rok 2013/2014
23
Střední odborná škola, Český Těšín, příspěvková organizace
Plán práce na školní rok 2013/2014



příprava MZ, ZZ
příprava pedagogické rady a třídních schůzek
stav tvorby ŠVP
DUBEN
 konference s podnikatelskými a dalšími partnery
 Den vzdělávání
 přijímací řízení
 příprava praktických MZ
 meziobdobní hodnocení prospěchu a chování žáků
KVĚTEN
 přijímací řízení
 Studentský majáles
 praktické a ústní MZ
 vyhodnocení úspěchů školy, soutěží
ČERVEN
 ústní MZ DS
 písemné, praktické a ústní ZZ
 uzavření prací na ŠVP
 školní výlety
 slavnostní vyřazení maturantů (také v červnu)
 slavnostní vyřazení učňů
 příprava pedagogické rady
 hodnocení plnění plánu ročního
 podklady pro výroční zprávu
 příprava závěru školního roku
 přeshraniční gastro soutěž
 příprava prací na prázdniny – plán – opravy a údržba
 úklid kabinetů, zajištění majetku na prázdniny
SOŠ Český Těšín – Plán práce na školní rok 2013/2014
24
Střední odborná škola, Český Těšín, příspěvková organizace
Plán práce na školní rok 2013/2014
2.2 Plán a obsah porad pedagogických pracovníků
Porady pedagogických pracovníků jsou:
− pracovní (provozní) porady (PP)
− pedagogické rady (PR)
−
Pedagogické rady jsou poradním orgánem ředitelky školy. Jejími členy jsou
pedagogičtí pracovníci školy jak teorie tak praxe. Pro porady jsou vyčleněny
v týdenních plánech středy.
Termíny
26. 8. 2013 v 10.00 hod.
Program
PP – zahajovací
úkoly na přípravný týden
organizace školního roku
30. 8. 2013 v 10.00 hod.
PP - výsledky klasifikace v NT a opravných zkoušek
příprava zahájení školního roku s žáky
18. 9. 2013 ve 14.30 hod.
kontrola plnění úkolů (zavedení nového školního roku)
9. 10. 2013 ve 14.30 hod.
„Výroční“ PR - projednání ŠVP, ŠŘ, OŘ,…
projednání výroční zprávy za minulý školní rok
projednání plánu práce na nový školní rok
20. 11. 2013 ve 13.00 hod.
PR – čtvrtletní hodnocení prospěchu a chování žáků
18. 12. 2013 ve 13.00 hod.
PP – závěr kalendářního roku
22. 1. 2014 ve 14.30 hod.
PR – pololetní hodnocení prospěchu a chování žáků
26. 2. 2014 ve 14.30 hod.
PP – provozní záležitosti
19. 3. 2014 ve 14.30 hod.
PP – výsledky klasifikace v náhradním termínu
26. 3. 2014 ve 14.30 hod.
Den učitelů
23. 4. 2014 ve 13.00 hod.
PR – meziobd. hodnocení prospěchu a chování žáků
14. 5. 2014 ve 14.30 hod.
PP
11. 6. 2014 ve 14.30 hod.
PP
24. 6. 2014 ve 13.00 hod.
PR – závěrečná ročníková klasifikace „nekončících“ tříd
vyhodnocení školního roku
26. 6. 2014 ve 12.00 hod.
PP – závěr školního roku
SOŠ Český Těšín – Plán práce na školní rok 2013/2014
25
Střední odborná škola, Český Těšín, příspěvková organizace
Plán práce na školní rok 2013/2014
3 PORADNÍ A METODICKÉ ORGÁNY ŠKOLY
3.1 Grémium školy
Grémium školy tvoří členové vedení školy (ředitelka, zástupci), další členové
vedení (vedoucí učitelka TV, vedoucí učitelka OV), výchovné poradkyně, metodik
prevence, manager TV a sportu, předsedové PK, koordinátor autoevaluace,
koordinátor EVVO, koordinátor studentského parlamentu, koordinátor volno
časových aktivit, apod.. Grémium jedná podle potřeby nejčastěji na začátku školního
roku.
Tabulka funkcí učitelů – v příloze 6
SOŠ Český Těšín – Plán práce na školní rok 2013/2014
26
Střední odborná škola, Český Těšín, příspěvková organizace
Plán práce na školní rok 2013/2014
3.2 Předmětové komise
Složení předmětových komisí 2013/2014
Komise českého jazyka a literatury – Mgr. Martina Bojdová
ČJL – Mgr. Bojdová, Mgr. Vaňková, Mgr. Vladařová, Mgr. Wolná, Mgr. Ondrušková, Mgr. Baranová,
Mgr. Rusz
Komise cizích jazyků – Mgr. Libuše Kohutová
AJ – Mgr. Kohutová, Mgr. Sochorová, Mgr. Tramplerová, Mgr. Siderková, Ing. Umlaufová, Mgr. Pašková,
Kukuczková, Mgr. Wolná, Mgr. Huťková, Mgr. Bidlová, Mgr. Widenková, Ing. Doseděl
NJ – Kukuczková, Mgr. Lokajíčková, Ing. Holý, Mgr. Tacinová, Mgr. Mohylová, Mgr. Widenková
RJ – Mgr. Klusková, Mgr. Žilková
PJ – Mgr. Sochorová
Komise společenských a přírodních věd – RNDr. Alena Recmanová + Mgr. Silvie Bidlová
SV - Mgr. Klusková, Mgr. Žilková, Mgr. Jandová, Mgr. Polášková, Mgr. Vladařová, Ing. Doseděl,
Mgr. Konieczny, Mgr. Baranová
M – Mgr. Bidlová, Mgr. Hošková, Mgr. Petřek, RNDr. Recmanová, Mgr. Skybová, Mgr. Huťková,
Ing. Cienciala, Ing. Tomáš, Ing. Holý
PV – RNDr. Recmanová, Mgr. Tomisová, Mgr. Skybová, Mgr. Petřek, Mgr. Zajac, Mgr. Vojvodová,
Mgr. Maryniok, Mgr. Hajduková, Ing. Tomáš, Ing. Víchová, Mgr. Makaj
ICT – Mgr. Szturcová, Ing. Smékalová, Mgr. Broda, Mgr. Tacinová, Ing. Tomáš, Ing. Trojka, Ing. Vojvodová
Komise tělesné výchovy – Mgr. Jiří Ježek
Mgr. Ježek, Mgr. Makaj, Mgr. Siderková, Mgr. Szturcová, Mgr. Zajac, Mgr. Šařecová, Mgr. Konieczny,
Mgr. Widenková
Komise obchodního podnikání pro odborné předměty oborů EP, OB, P, PO – Ing. Helena Foltynová
EP, OB – Ing. Foltynová H., Ing. Drozdová, Ing. Hanová, Ing. Flachbartová, Ing. Havrlant, Mgr. Tomisová,
Mgr. Zajac, Gmuzdková, Klepková
Nást. – PO, OB - Ing. Havrlant, Ing. Hanová, Ing. Foltynová H., Ing. Flachbartová, Ing. Drozdová,
Ing. Smékalová
P – Ing. Smékalová, Ing. Flachbartová, Ing. Drozdová, Ing. Holý, Gmuzdková, Klepková
Podnikání nást. – Ing. Trojka, Mgr. Rusz, Ing. Ratveiská, Ing. Swaczynová, Mgr. Baranová
Komise gastronomie pro odborné předměty oborů HT, KČ, K, Č, C, SS, G – Bc. Pavel Cieslar
(Bc. Poštulková)
HT – Bc. Cieslar, Mgr. Molendová, Mgr. Marcalíková, Bc. Fuksová, Bc. Šikulincová, Ing. Lacková,
Martiníková
KČ, Č, K – Mgr. Vavříková, Bc. Fuksová, Ing. Lacková, Mgr. Foltynová K., Bc. Cieslar, Mgr. Mohylová,
Mgr. Skybová, Bervidová, Krainová, Bc. Králová, Bc. Poštulková, Bc. Szusciková, Bc. Tonowská, Vojcik
C – Mgr. Foltynová K., Ing. Palowská, Mgr. Jandová, Ing. Zuzčáková
G – Mgr. Vavříková, Mgr. Marcalíková, Ing. Flachbartová, Bc. Cieslar, Bc. Fuksová, Mgr. Molendová,
Ing. Smékalová
KČZ - Mgr. Vavříková, Bc. Cieslar, Ing. Havrlant, Ing. Drozdová, Mgr. Skybová
Pekař – Ing. Mruzek, Ing. Cienciala, Ing. Hromková, Ing. Víchová, Kuboňová, Šmahajová, Ing. Šigut
Komise hotelnictví a cestovního ruchu - Bc. Helena Šikulincová
Bc. Šikulincová, Mgr. Tomisová, Mgr. Vavříková, Bc. Fuksová, Ing. Hanová
Komise polygrafie a aranžování pro odborné předměty oborů polygrafie a aranžér – Mgr. MgA. Michal
Popieluch
PG - Ing. Matlochová, Mgr. Popieluch, Czyžová, Březinová, Ing. Hanová, Mgr. Zajac, Mgr. Jandová,
Ing. Havrlant, RNDr. Recmanová
A - Mgr. Jandová, Mgr. Ondrušková, Mgr. Vaňková, Ing. Matlochová , Mgr. Foltynová K., Mgr. Vaňková,
Jokielová, Mgr. Liberdová
Komise zemědělství –Ing. Trojka Ing. Šigut
SOŠ Český Těšín – Plán práce na školní rok 2013/2014
27
Střední odborná škola, Český Těšín, příspěvková organizace
Plán práce na školní rok 2013/2014
Agropodnikání - Ing. Mruzek, Ing. Maryniok, Ing. Rusz, Ing. Swaczynová, Ing. Šigut, Ing. Trojka,
Ing. Víchová, Ing. Cienciala, Koždoň
Ekologie - Ing. Hromková, Mgr. Baranová, Ing. Maryniok, Mgr. Vojvodová
Chov koní - Ing. Branná, Ing. Vojvodová, Ing. Cienciala, Mgr. Hajduková, Ing. Mruzek, Ing. Ratveiská,
Pilch, Drobisz, Rowná, Ing. Trojka, Ing. Šigut
SOŠ Český Těšín – Plán práce na školní rok 2013/2014
28
Střední odborná škola, Český Těšín, příspěvková organizace
Plán práce na školní rok 2013/2014
3.3 Správa jednotlivých objektů, kabinetů a učeben ve škole
(ochrana majetku, provozování, vazba na inventarizační komise)
Správa objektů
F 32 budova hlavní, zahrada
F 37 budova vedlejší, areál
MS budova vedlejší, zahrada
F 32 školní jídelna, bufet
MS školní jídelna
F 32 tělocvična velká, malá
(sportovní víceúčelová hala)
T 2 budova hlavní
T 2 garáže, nádvoří, zeleň
T 2 tělocvična, posilovna
T 2 školní jídelna, bufet
MS Cihelní
zodpovídá
zodpovídá
zodpovídá
zodpovídá
zodpovídá
zodpovídá
zodpovídá
zodpovídá
zodpovídá
zodpovídá
zodpovídá
ODBORNÉ UČEBNY, LABORATOŘE (správa)
T 2 učebna Ekologie
T 2 učebna jazyků č.7
T 2 učebna ICT č.11
T 2 učebna ICT č.15
T 2 laboratoř RV
T 2 laboratoř ŽV
T 2 žákovská knihovna, seminární
místnost
T 2 písárna č.83
T 2 učebna jazyků č.81
T 2 laboratoř BIE
T 2 laboratoř CHE
T 2 maturitní velín
T 2 ZIS, odborná knihovna
T 2 učebna ICT č.77
T 2 učebna mechanizace
Lubomír Podwika
Anna Žylová
Marta Marynioková
Zdeňka Kolbová
Lenka Cybelová
Anna Sniegoňová
Ivona Švancarová
Karel Bubík
Mgr. Helena Šářecová
Zdeňka Kolbová
Ing. Dalibor Šigut
zodpovídá
Ing. Anna Hromková
Mgr. Silvie Bidlová
Mgr. Michal Popieluch
Ing. Roman Tomáš
Ing. Marie Víchová
Ing. Petra Swaczynová
Mgr. Iva Baranová
Mgr. Iva Baranová
Mgr. Ivana Huťková
Mgr. Lenka Hajduková
Mgr. Anetta Vojvodová
Ing. Petra Swaczynová
Ing. Michael Trojka
Ing. Roman Tomáš
Ing. Wieslaw Cienciala
KABINETY (správa)
zodpovídá
F 32 H 78 kabinet ekonomický
F 32 H 79 kabinet cizích jazyků
F 32 H 80 kabinet hotelnictví
F 32 kabinet ICT
F 32 kabinet TV starý
Mgr. Věra Hošková
Mgr. Agáta Sochorová
Bc. Helena Šikulincová
Mgr. Lukáš Broda
Mgr. Danuta Siderková
SOŠ Český Těšín – Plán práce na školní rok 2013/2014
29
Střední odborná škola, Český Těšín, příspěvková organizace
Plán práce na školní rok 2013/2014
F 32 kabinet TV nový
Mgr. Jiří Ježek
F 37 R 15 kabinet ICT, stolničení
F 37 R 21 kabinet výchovného poradenství
F 37 R 23 kabinet jazykový
F 37 R 24 kabinet TU učebních oborů
F 37 R 28 kabinet ekonomický, aranžování
F 37 sklad TV
F 37 Le Touquet kabinet
F 37 kabinet stolničení
Mgr. Dagmar Szturcová
RNDr. Alena Recmanová
Mgr. Jana Tacinová
Mgr. Drahoslava Žilková
Ing. Šárka Hanová
Mgr. Ivan Makaj
Mgr. Danuta Molendová
Bc. Pavel Cieslar
Tyr T 10 kabinet přecházejících vyuč. PG
Tyr T 18 kabinet TU PG + vých. poradenství
Tyr T 20 kabinet polygrafie
Tyr kabinet polygrafie – PG studio
Mgr. Ivona Ondrušková
RNDr. Alena Recmanová
Markéta Březinová
Mgr., MgA. Michal Popieluch
Dočasně
MS kabinet UOV
MS kabinet ŠJ
MS kabinet obchodu
SOŠ Český Těšín – Plán práce na školní rok 2013/2014
Bc. Zdeňka Poštulková
Iveta Bervidová
Karla Klepková
30
Střední odborná škola, Český Těšín, příspěvková organizace
Plán práce na školní rok 2013/2014
UČEBNY (správa)
budova, místnost
zodpovídá
F 32 recepce
F 32 H 21 multimediální učebna EVVO
F 32 H 26 studovna, učebna FF
F 32 bar
F 32 sborovna
F 32 školní muzeum
F 32 knihovna
F 32 tělocvična
F 32 H 56 multimediální učebna
F 32 H 58
F 32 H 60
F 32 H 61
F 32 H 73
F 32 H 74
F 32 H 75 jazyková učebna
F 32 H 76
F 32 H 81
F 32 H 82 jazyková učebna
F 32 H 83 multimediální učebna
F 32 HAT1, HAT2 učebny ICT
Bc. Helena Šikulincová
Mgr. Pavla Tomisová
Bc. Helena Šikulincová
Mgr. Danuta Molendová
Ing. Pavlína Drozdová
F 37 R 16 učebna ICT – PG
F 37 R 13 učebna cizích jazyků
F 37 R 10 učebna multimediální
F 37 učebny SPV aranžování
F 37 laboratorní kuchyň a jídelna
F 37 kavárna a kuchyň Le Touquet
F 37 RTV tělocvična
F 37 venkovní areál
F 37 sauna
Mgr. Dagmar Szturcová
Ing. Andrea Umlaufová (změna)
Mgr. Drahoslava Žilková (změna)
Lenka Jokielová
Mgr. Milada Marcalíková
Mgr. Danuta Molendová
Mgr. Danuta Siderková
Mgr. Jiří Ježek
Mgr. Jiří Ježek
Tyr T 11 učebna ICT – PG
Tyr odborná učebna polygrafie
Tyr T 17 multimediální
Tyr T 19 multimediální
Tyr T 21
Tyr T 27
Mgr., MgA. Michal Popieluch (změna)
Mgr., MgA. Michal Popieluch (změna)
RNDr. Alena Recmanová (změna)
Mariola Kukuczková (změna)
Mgr., MgA. Michal Popieluch (změna)
Mgr. Agáta Sochorová (změna)
výzdoba školní budovy
SPV aranžování +
Mgr. Zdeňka Pašková,
Mgr. Danica Lokajíčková
Mgr. Zdeňka Pašková
školní kronika
Dočasně
MS učebna stolničení MS 25
MS učebna ICT
MS učebna aranžování
MS učebna technologie a laboratorní učebna
SOŠ Český Těšín – Plán práce na školní rok 2013/2014
Mgr. Jolana Vladařová, Mgr. Ligia Lebedová
Mgr. Jolana Vladařová (změna)
Mgr. Ivan Makaj
Bc. Helena Šikulincová (změna)
Mgr. Milada Marcalíková (změna)
Mgr. Věra Hošková (změna)
Bc. Pavla Fuksová (změna)
Ing. Šárka Hanová (změna)
Bc. Pavel Cieslar (změna)
Mgr. Jana Klusková
Ing. Helena Foltynová (změna)
Mgr. Ivona Ondrušková (změna)
Mgr. Danica Lokajíčková (změna)
Mgr. Gabriela Tramplerová (změna)
Mgr. Dagmar Szturcová
Mgr. Anna Vavříková
Mgr. Lukáš Broda
Mgr. Zdeňka Jandová
Václav Vojcik
31
Střední odborná škola, Český Těšín, příspěvková organizace
Plán práce na školní rok 2013/2014
MS sborovna
SOŠ Český Těšín – Plán práce na školní rok 2013/2014
Mgr. Marta Skybová
32
Střední odborná škola, Český Těšín, příspěvková organizace
Plán práce na školní rok 2013/2014
3.4 Správa sbírek
P.č.
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
Název sbírky
Kabinet jazyků
Kabinet pro technologii
Kabinet laboratorní kuchyně
Kabinet zbožíznalství 1 Frýdecká
Kabinet sport. potřeb a matem.
Kabinet zbožíznalství 2
Kabinet chemie
Kabinet pro ekonomii
Kabinet aranžování
Kabinet pro matematiku
Kabinet fyziky a vyp. techniky
Kabinet těl. výchovy
Kabinet těl. výchovy
Kabinet pro všeob. vzděl. předměty
(MS)
Kabinet společenských věd
Kabinet českého jazyka
Kabinet českého jazyka
Kabinet didaktické techniky
Kabinet PV
Kabinet pro stolničení
Kabinet PPV - celkový seznam
Kabinet didaktické techniky
Kabinet branné výchovy
Kabinet pro hotelovou školu - TPP
Kabinet pro hotelovou školu - St
Kabinet pro ekologii
Kabinet pro výp. techniku
Kabinet pro Rodinnou výchovu
Kabinet videotechniky
Kabinet TA
Kabinet těl. výchovy - lyže
Kabinet Bar F 32
Kabinet zeměpisu
NOIVA
Kabinet pro polygrafii
SOŠ Český Těšín – Plán práce na školní rok 2013/2014
Odp. pracovník
Mgr. Agáta Sochorová
Mgr. Milada Marcalíková
Mgr. Milada Marcalíková
RNDr. Alena Recmanová
Mgr. Nytrová
Ing. Lumír Havrlant
Mgr. Marta Skybová
Ing. Šárka Hanová
Mgr. Zdeňka Jandová
Mgr. Věra Hošková
Mgr. Lukáš Broda
Mgr. Szturcová
Mgr. Dagmar Szturcová
Mgr. Yvona Wolná
Mgr. Eva Vaňková
Mgr. Polášková
Mgr. Eva Vaňková
Mgr. Petr Petřek
Bc. Pavla Fuksová
Mgr. Anna Vavříková
Ing. Lacková
Ing. Twardziková
Mgr. Dagmar Szturcová
Mgr. Milada Marcalíková
Mgr. Danuta Molendová
Mgr. Vašinková
Ing. Matlochová
Mgr. Obracajová
Ing. Helena Foltynová
Ing. Pavlína Drozdová
Mgr. Danuta Siderková
p. Molendová
Mgr. Pavla Tomisová
p. Anna Čunderlová
Mgr., MgA. Michal Popieluch
33
Střední odborná škola, Český Těšín, příspěvková organizace
Plán práce na školní rok 2013/2014
4 KONTROLNÍ A HOSPITAČNÍ ČINNOST – VLASTNÍ HODNOCENÍ
září
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.
Mgr. Bojdová Martina
Mgr. Broda Lukáš
Březinová Markéta
Bc. Cieslar Pavel
Czyžová Lenka
Ing. Drozdová Pavlína
Ing. Flachbartová Alice
Ing. Foltynová Helena
Mgr. Foltynová Kamila
Bc. Fuksová Pavla
Ing. Hanová Šárka
Ing. Havrlant Lumír
Ing. Holý Radomír
Mgr. Hošková Věra
RNDr. Humhalová Zdeňka
Humplíková Marta
Mgr. Ježek Jiří
Mgr. Klusková Jana
Mgr. Kohutová Libuše
Ing. Konečný Jiří
Mgr. Kozielová Jana
Kukuczková Mariola
Mgr. Jandová Zdeňka
Lachová Iveta
Mgr. Lebedová Ligia
Mgr. Lokajíčková Danica
Mgr. Makaj Ivan
BA
BR
BE
CS
CZ
DR
FC
FT
FN
FU
HN
HA
HO
HŠ
HU
HP
JE
KK
KH
KČ
KL
KU
KR
LA
LB
LJ
MA
SOŠ Český Těšín – Plán práce na školní rok 2013/2014
říjen
PO
listopad
MT
MT
MT
MT
MT
prosinec
leden
únor
březen
duben
květen
červen
MT
MT
MT
MT
MT
PO
MT
MT
PO
MT
MT
PO
PO
MT
MT
MT
MT
PO
PO
PO
PO
34
Střední odborná škola, Český Těšín, příspěvková organizace
Plán práce na školní rok 2013/2014
28.
29.
30.
31.
Malinková Eva
Mgr. Marcalíková Milada
Mgr. Michaela Mohylová
Mgr. Molendová Danuta
ML
MC
MH
MO
32.
33.
34.
Mgr. Ondrušková Ivona
Mgr. Pašková Zdeňka
Mgr. Petřek Petr
Mgr., BcA. Michal
Popieluch
Bc. Poštulková Zdeňka
RNDr. Recmanová Alena
Mgr. Siderková Danuta
Mgr. Skybová Marta
Ing. Smékalová Lenka
Mgr. Sochorová Agáta
Staněk Stanislav
Mgr. Szturcová Dagmar
Bc. Šikulincová Helena
Mgr. Tacinová Jana
Mgr. Tomisová Pavla
Mgr. Tramplerová Gabriela
Ing. Umlaufová Andrea
Mgr. Vaňková Eva
Mgr. Vavříková Anna
Mgr. Vladařová Jolana
Mgr. Vlasáková Alice
Mgr. Wolná Yvona
Mgr. Zajac Richard
Mgr. Žilková Drahoslava
ON
PA
PP
MT
PO
září
35.
36.
37.
38.
39.
40.
41.
42.
43.
44.
45.
46.
47.
48.
49.
50.
51.
52.
53.
54.
55.
MT
říjen
SOŠ Český Těšín – Plán práce na školní rok 2013/2014
prosinec
leden
únor
březen
duben
květen
červen
PO
PO
PL
PT
RE
SI
SKÁ
SM
SR
ST
SZÁ
ŠK
TA
TO
TR
UM
VK
VA
VL
VS
WO
ZA
ŽI
listopad
MT
MT
PO
MT
MT
PO
PO
PO
PO
PO
PO
PO
MT
MT
PO
35
Střední odborná škola, Český Těšín, příspěvková organizace
Plán práce na školní rok 2013/2014
Vlastní hodnocení bude realizováno průběžně podle naplánované struktury (koordinátor autoevaluace) a podle platné legislativy
SOŠ Český Těšín – Plán práce na školní rok 2013/2014
36
Střední odborná škola, Český Těšín, příspěvková organizace
Plán práce na školní rok 2013/2014
5 PLÁN PRÁCE PRAKTICKÉHO VYUČOVÁNÍ
5.1 Plán porad praktického vyučování
Hlavní úkoly
Termín
Seznámení s hlavními úkoly šk. roku 2013/2014
úkoly na přípravný týden, plán na září
Organizační záležitosti – zahájení škol.roku
26. 8. 2013
PP/3
Vyhodnocení ZZ za rok 2012/2013, vyhodnocení PV za
září, organizace odborných kurzů, příprava soutěží
Gastrojunior a Gastrofestival Ostrava, smluvní zajištění
učebních a odborných praxí
19. 9. 2013
PR
Projednání výroční zprávy za škol. rok 2012/2013 a
plánu práce na škol. rok 2013/2014
9. 10. 2013
PR
Meziobdobní hodnocení prospěchu a chování
Třídní schůzky
20. 11. 2013
PP/4
Organizační záležitosti PV, závěr kalendářního roku
18. 12. 2013
PP/5
Uzavření klasifikace za I. pol. , příprava odborných akcí,
změny na pracovištích,
14. 1. 2014
PR
Pololetní hodnocení prospěchu a chování
22. 1. 2014
PP/6
Příprava praktických ZZ, provozní záležitosti, organizace
odborné praxe
5. 3. 2014
PR
Meziobdobní hodnocení prospěchu a chování
23. 4. 2014
PP/1
PP/2
30. 8. 2013
Třídní schůzky
PP/9
Klasifikace 3. roč., odborné akce, příprava ZZ
20. 5. 2014
PP/10
Příprava škol. roku 2013/2014
12. 6. 2014
PP
Závěr školního roku
26. 6. 2014
PP-provozní porada, PR- pedagogická rada – účast LC + PT + ŠG + MO
Provozní porady úseku praktického vyučování
Svolává zástupce ředitele pro praktické vyučování v termínech stanovených v plánu provozních
porad v daném školním roce.
SOŠ Český Těšín – Plán práce na školní rok 2013/2014
37
Střední odborná škola, Český Těšín, příspěvková organizace
Plán práce na školní rok 2013/2014
Stálými body jednání na poradách jsou:
 kontrola dodržování pracovní doby UOV a UPX,
 kontrola přímé a nepřímé vyučovací činnosti UOV a UPX, kteří zajišťují individuální OV a učební
praxi,
 kontrola pedagogické dokumentace,
 kontrola plnění ŠVP a učebních osnov v návaznosti teorie a praxe,
 hodnocení spolupráce se smluvními partnery, návrhy na změny,
 spolupráce instruktorů a UOV a UPX,
 prospěch a chování žáků na pracovištích,
 docházka na pracoviště PV,
 řešení výchovných problémů, návrhy na projednání ve výchovné komisi, spolupráce s rodiči,
 projednání závěrů z hospitací,
 dodržování BOZP,PO a hygieny na pracovištích PV,
 příprava na soutěže, personální a materiální zabezpečení,
 realizace odborných aktivit v daném měsíci,
 možnosti DVPP UOV a učitelů praxe (odborné semináře, kurzy apod.),
 různé – operativní řešení aktuálních úkolů.
28. 8. 2013
Zpracovala Ing. Alena Lacková
ZŘ pro PV
SOŠ Český Těšín – Plán práce na školní rok 2013/2014
38
Střední odborná škola, Český Těšín, příspěvková organizace
Plán práce na školní rok 2013/2014
5.2
Plán činnosti praktického vyučování
SRPEN
 porada vedení,
 zpracování měs. plánu - úsek PV,
 provozní porada,
 zpracování plánu činností úsek PV-pro škol. rok 2013/2014,
 zpracování plánu porad úseku PV,
 zpracování plánu odborných praxí pro šk. rok 2013/2014 (obor HT, EP, G, OB,
PG, AG, E),
 rozdělení žáků do skupin a přidělení skupin jednotlivým UOV(výchovné skupiny),
 organizační zajištění praktického vyučování (připravit smlouvy, směrnice,
pokyny, jmenování instruktorů,...),
 příprava pokynů pro zahájení školního roku – úsek PV,
 příprava pedagogické dokumentace pro UOV (deníky, karty evidence,osobní
listy, zápisníky BOZP, ...),
 konání zkoušek v náhradním termínu z OV,
 příprava jednotlivých pracovišť PV – kontrola materiálně-technického vybavení,
 jednání předmětových komisí,
 zpracování náplní práce, stanovení osobních a zvláštních příplatků,
 zabezpečení ochranných pracovních pomůcek- JPO pro žáky a učitele OV,
 zpracování tematických plánů OV jednotlivých oborů.
ZÁŘÍ





















porada vedení,
zpracování měs. plánu - úsek PV,
provozní porada – hodnocení jednotných ZZ ,
zpracování plánu odborných aktivit úseku PV pro šk. rok 2013/2014,
zpracování plánu hospitační činnosti (ZŘ, VUPV), plánu cvičení (konzultací) pro
žáky II. a III. roč., na individuálních smluvních prac. (UOV),
schůzka s rodiči žáků I. ročníků,
organizační zabezpečení a konání ZZ opravných a v náhradním termínu,
organizační zabezpečení a konání praktických MZ opravných a v náhradním
termínu,
vybrání tiskopisů (evidence odborné praxe), hodnocení praxe u oborů HT,
zajištění šití vest a sukní pro I. ročníky oboru KČ (JPO),
uzavírání nových smluv se smluvními partnery, jmenování instruktorů,
upřesnění počtu žáků na jednotlivých pracovištích, upřesnění výchovných
skupiny pro UOV,
kontrola pedagogické dokumentace (deníky, osobní listy apod.),
zpracování podkladů pro statistická hlášení,
zpracování a upřesnění plánu DVPP,
zajištění odborných kurzů pro I. pol. škol. roku 2013/2014 (Barmanský),
smluvní zajištění odborné a učební praxe pro HT 3 a HT 4,
organizační a přípravná schůzka – Gastrojunior a Gastrofestival Ostrava 2013,
zajištění ostatních odborných akcí – cateringové služby, aranžérské služby
(Trisia Třinec),
provést zhodnocení zahraniční praxe (Německo, Řecko), zpracovat návrhy pro
příští rok,
příprava na odborné soutěže – Sommelierská,
SOŠ Český Těšín – Plán práce na školní rok 2013/2014
39
Střední odborná škola, Český Těšín, příspěvková organizace
Plán práce na školní rok 2013/2014

zahájení odborných praxí AG, E.
ŘÍJEN
 porada vedení,
 zpracování měs. plánu - úsek PV,
 provozní porada,
 kontrola vedení ped. dokumentace jednotlivých UOV,
 kontrola a hospitace na jednotlivých pracovištích ,
 dokončení nákupu JPO a prostředků k jejich údržbě,
 provedení nutných změny v rozdělení žáků na pracovištích, a s tím související
úpravy smluv a dodatků,
 účast na odborných soutěžích,
 příprava barmanské soutěže Mladý barman 2013 (materiální zabezpečení,
oslovení sponzorů, pozvánky pro hosty, logo soutěže),
 plán organizačního zajištění soutěže Těšínská karafa 2014,
LISTOPAD
 porada vedení,
 zpracování měsíčního plánu - úsek PV,
 pedagogická rada, meziobdobní hodnocení,
 příprava třídních schůzek- úsek PV,
 účast na odborných soutěžích Gastrojunior a Gastrofestival Ostrava 2013,
 zpracování návrhu zabezpečení dne otevřených dveří,
 pomoc při org. zabezpečení „-Dne studentstva-Juvenálie 2013“,
 hospitace na pracovištích PV dle plánu hospitací,
 doplnění inventáře, nákup pomůcek pro úsek PV,
 organizační zajištění odborné praxe OB3,
 inventarizace.
PROSINEC
 porada vedení,
 zpracování měsíčního plánu - úsek PV,
 provozní porada ,
 organizační zajištění konání opravných ZZ a praktických MZ,
 hospitace na pracovištích OV,
 organizační zabezpečení DOD,
 organizační zajištění odborné praxe EO 4,
 organizační zabezpečení školní soutěže Mladý barman,
 organizace ověřovacích zkoušek oborů KČ, Cu, P, OB, A,
 zpracování návrhu na předsedy komisí pro ZZ – hlášení na kraj.
LEDEN
 porada vedení,
 zpracování měsíčního plánu – úsek PV,
 provozní porada,
SOŠ Český Těšín – Plán práce na školní rok 2013/2014
40
Střední odborná škola, Český Těšín, příspěvková organizace
Plán práce na školní rok 2013/2014








příprava na pedagogickou radu, pololetní hodnocení žáků, uzavření klasifikace,
kontrola průběhu ověřovacích zkoušek, hospitace na pracovištích OV,
připravit návrh změn na pracovištích OV pro II. pol. Škol. roku 2013/2014,
příprava soutěže Těšínská karafa 2014,
organizační zajištění zahraničních praxí,
účast na soutěži Gastrojunior Brno 2014,
příprava praktických MZ,
připravit losování námětů pro praktickou MZ.
ÚNOR








porada vedení,
zpracování měsíčního plánu - úsek PV,
provozní porada,
hodnocení I. pololetí, upřesnění plánu práce na II. pol. škol. roku,
realizace soutěž Těšínská karafa 2014 a DOD 2,
příprava podkladů pro odbornou praxi HT, smluvní zajištění pracovišť,
zpracování návrhu dalších členů komisí pro ZZ a praktické MZ,
prezentace oborů v Noivě.
SOŠ Český Těšín – Plán práce na školní rok 2013/2014
41
Střední odborná škola, Český Těšín, příspěvková organizace
Plán práce na školní rok 2013/2014
BŘEZEN
 porada vedení,
 zpracování měs. plánu - úsek PV,
 provozní porada,
 příprava ZZ dle jednotného zadání,
 zpracování harmonogramu praktických MZ,
 zpracování všech podkladů pro zajištění praktické MZ ,
 zpracování podkladů pro výroční zprávu (30 dkg informací),
 kontrola průběhu ověřovacích zkoušek,
 organizační zabezpečení odborné soutěže ( Hanácký pohár, AHOL CUP),
odborné exkurze dle zájmů žáků,
 zpracování podkladů a smluv po odbornou praxi HT, včetně zahraničních stáží,
 hospitace na pracovištích PV dle plánu hospitací.
DUBEN
 porada vedení,
 zpracování měs. plánu- úsek PV,
 pedagogická rada – meziobdobní hodnocení, třídní schůzky,
 zpracování informací pro přijaté žáky pro příští škol. rok,
 zpracování všech podkladů pro zajištění ZZ,
 zpracování návrhu organizačního zabezpečení PV pro škol. rok 2014/2015,
 zpracování harmonogramu praktických ZZ,
 hospitace na pracovištích PV dle plánu hospitací.
KVĚTEN
 porada vedení,
 zpracování měs. plánu - úsek PV,
 provozní porada úseku PV,
 uzavření klasifikace III. ročníků učebních oborů,
 realizace praktické MZ a její hodnocení,
 zpracování smluv pro odbornou praxi HT,
 příprava ZZ dle jednotného zadán,í
 příprava organizace škol. roku 2014/2015 (rozdělení tříd sudý/lichý, zahájení
škol. roku, …).
ČERVEN
 porada vedení,
 zpracování měs. plánu - úsek PV,
 provozní porada,
 pedagogická rada,
 uzavření klasifikace,
 organizační zabezpečení písemných, praktických a ústních ZZ,
 zpracování informací pro zahájení příštího školního roku na úseku PV,
 zpracování návrhu rozdělení žáků na jednotlivá pracoviště pro šk. rok 2014/2015,
 hospitace na pracovištích, kde probíhá praxe HT,
 zpracování plánu práce na srpen,
 hodnocení škol. roku, příprava podkladů pro výroční zprávu.
Dne 21. 8. 2013 zpracovala Ing. Alena Lacková, ZŘ pro PV
SOŠ Český Těšín – Plán práce na školní rok 2013/2014
42
Střední odborná škola, Český Těšín, příspěvková organizace
Plán práce na školní rok 2013/2014
5.3 Plán hospitací praktického vyučování
Pracoviště
Jméno UOV
VUPV
Poštulková
VUPV
Ing. Dalibor
Šigut
Noiva
Ing. Zuzčáková
Piast+ Vitality
Szusciková
Noiva
Králová
Hotel Piast
Bervidová
ŠJ – TŠ
Vojcik
ŠJ-Fr 32
Krainová
ŠJ-Fr. 32
Tonowská
Noiva
Bc.
Čunderlová
Individuálky
Klepková
Individuálky
Gmuzdková
Fr. 37
Jokielová
Fr 37
Mgr. Liberdová
Uč. praxe
Bc.
Martiníková
Uč. praxe
Mgr.
Molendová
Uč. praxe
Bc.
Šikulincová
Uč.praxe
Ing. Havrlant
UOV
Kuboňová
Dagmar
UOV
Šmahajová
Věra
UOV
Rowná Libuše
UOV
Zástupce ředitele pro PV škol. rok 2013/2014
IX.
X.
C
C
B,C
XI.
XII
I.
B,C
B,D
C
B
C
A,C
B,D
C
II.
B,C
B,C
V.-VI.
D
B
D
D
B,C
D
B,C
D
D
B,C
D
D
B,C
D
D
B,C
D
D
B,C
D
D
B,C
D
B,C
BC
IV.
C
D
B,C
III.
C
B
D,E
B
D
C
B
D,E
B
D
B,C
B,C
D
B
D
D
B
D
C
B
E
B
D
B,C
B
E
B
D
B
B
C
C
D
C
B,E
B,C
B
D
B
B,C
B
D
B
D
B
B,C
IX.
B
X.
B,C
XI.
SOŠ Český Těšín – Plán práce na školní rok 2013/2014
XII
I.
II.
III.
B
IV.
V.-VI.
D
43
Střední odborná škola, Český Těšín, příspěvková organizace
Plán práce na školní rok 2013/2014
Ing. Pilch Petr
UOV
Drobisz Václav
URMV
Koždoň
Lubomír
B
B,C
B,C
D
B,C
C
A – Komplexní hospitace učebního dne
B - Hospitace části učebního dne
C - Prověrka pedagogické dokumentace
D – Ověřovací zkoušky, MZ, ZZ
E – individuální smluvní pracoviště
28. 8. 2013 zpracovala Ing. Alena Lacková
5.4 Plán odborných akcí praktického vyučování
Plán – odborné akce
(soutěže, kurzy, přednášky, spolupráce s odbornými asociacemi,...)
škol. rok 2013/2014
Předpokláda Název akce
ný
termín
Říjen
BIOJARMARK
Barmanský kurz I.
(určen hlavně pro žáky II. ročníků oboru HT, SS)
Říjen
Zodpovídá
SG
MO, FU
Sommelierská soutěž Chrudim
PT,FU
Baristická soutěž Jeseník
KL
MO, ZU
SG
MO,FU
Listopad
Listopad
Workshop CBA
Hubertova jízda
Barmanský kurz II.
(určen hlavně pro žáky II. ročníků oboru HT)
Sommelierská soutěž - Znojmo
Gastrofestival Frenštát pod Radhoštěm 2013
Listopad
Kuchařská soutěž Polsko
Prosinec
Mladý barman 2013
17. ročník
DOD
Mladý průvodce - Ostrava
Soutěž družstev AHOL CUP Ostrava
Těšínská karafa 2014
Organizace kurzu Brista
Dárkové balení Bratislava
Odborná soutěž Ahol CUP-hotel Atom Ostrava
Gastronomický pětiboj – 1. Ročník KČ
Krušovické čepování piva
Organizace Sommelierského kurzu
Číšnická soutěž PL
Barmanský kurz I.
(určen hlavně pro žáky II.a III. ročníků oboru KČ)
Slavnostní tabule – školní soutěž (HT+KČ)
Říjen
Říjen
Listopad
Listopad
Listopad
Prosinec
Leden
Leden
Únor
Únor
Březen
Březen
Březen
Březen
Březen
Březen
Březen
Březen-
SOŠ Český Těšín – Plán práce na školní rok 2013/2014
PT,FU
LC, UOV, UPX, učitelé
odborných předmětů
VJ
MO,ŠK
PT,SG, všichni z úseku PV
ŠK
FU,VJ
LC,PT,FU
MO
KP
MO,FU,KL
FU,KR,TN
SZU
PT
VA, MK
VA
VA,FU
44
Střední odborná škola, Český Těšín, příspěvková organizace
Plán práce na školní rok 2013/2014
Duben
Duben
Duben
„O pohár Beskyd“
VJ, MK, KL
Kurz vykrajování ovoce a zeleniny (určen hlavně pro I.
BD
a II. ročníky oboru KČ případně HT)
Květen
Odborná soutěž-Radegast Junior Cup-Havířov
SZU
Červen
Barmanská soutěž Polsko
MO
Další účast na schůzkách AČ, CBA, AKC, UNIHOSTU a AHR apod. dle pozvánek
Cateringové služby- dle objednávek, v průběhu celého školního roku- TW,PT
Aranžérské služby – spolupráce s Trisii Třinec – LI + JO
Průvodcovské služby – dle zvláštního plánu akcí – ŠK
Zpracovala: 28. 8. 2013 Ing. Alena Lacková, ZŘ pro PV
5.5 Plán odborných praxí praktického vyučování
Podle ŠVP /v týdnech/
Obor
1. ročník
2. ročník
3. ročník
4. ročník
EP
OB
HT
PG
G
AG
E
2
0
2
2
-
3
2
2
3
-
2
3
2
3
-
2
2
2
0
1
2
Návrh rozsahu a termínů pro jednotlivé obory
Třída
Termín praxe
Rozsah praxe
HT 1. A, HT 1. B
13. 6. - 29. 8. 2014 60 hodin (10 dnů)
Místo praxe
Kavárna NOIVA
HT 2. A, HT 2. B
6. 6. - 29. 8. 2014
105 hodin (15 dnů)
HT 3. A, HT 3. B
6. 6. - 29. 8. 2014
105 hodin (15 dnů)
5 dnů
HT 4. A, HT 4. B
průběžně
I. pol. průběžně
OB 3.
I. pol.
průběžně
60 hodin (10 dnů)
+ 5 dnů
EO 4.
60 hodin (10 dnů)
PG2
9.-13.12. 2013
17.- 21.3.2014
průběžně
60 hodin (10 dnů)
Hotely Prosper, PUPP,
Pokrok, Luhačovice
atd.
Tesco, Rossmann,
autosalóny
recepce
Individuální a smluvní
pracoviště
Tiskárny
PG3
průběžně
60 hodin (10 dnů)
Tiskárny
G1
průběžně
70 hodin (10 dnů)
Smluvní hotely
Recepce
G2
průběžně
70 hodin (10 dnů)
Recepce
SOŠ Český Těšín – Plán práce na školní rok 2013/2014
70 hodin (10 dnů)
smluvní hotely,
zahraniční stáže
smluvní hotely,
zahraniční stáže,
recepce Fr. 32
45
Střední odborná škola, Český Těšín, příspěvková organizace
Plán práce na školní rok 2013/2014
průběžně
průběžně
průběžně
průběžně
průběžně
60 hodin (10 dnů)
Smluvní pracoviště
105 hodin (15 dnů)
Smluvní pracoviště
105 hodin (15 dnů)
Smluvní pracoviště
40 hodin (5 dnů)
Smluvní pracoviště
60 hodin (10 dnů)
Smluvní pracoviště
Vyučující: Mgr. D. Molendová, Bc. I. Martiníková, Bc. H. Šikulincová, Ing. L. Havrlant, K. Klepková, E,
Gmuzdková, Ing. Š. Hánová, M. Březinová, Ing. D. Šigut, Ing. W. Cienciala, Ing. A. Branná, Ing. P.
Swaczynová, Ing. A. Hromková, Mgr. M. Maryniok
AG 1.
AG 2.
AG 3.
AG 4.
E 4.
Zpracovala 28. 8. 2013
Ing. Alena Lacková, ZŘ pro PV
6 PLÁN PRÁCE METODIKA PREVENCE
Viz Příloha č. 2
SOŠ Český Těšín – Plán práce na školní rok 2013/2014
46
Střední odborná škola, Český Těšín, příspěvková organizace
Plán práce na školní rok 2013/2014
7 PLÁN PRÁCE VÝCHOVNÉHO PORADENSTVÍ
7.1 Plán výchovného poradce na Frýdecké/FN
Mgr. Foltynová Kamila
kabinet č. 21 (2. patro, růžová budova na ul.Frýdecké 37)
telefon: 558 746 149
e-mail: [email protected]
SRPEN - ZÁŘÍ
• ve spolupráci s metodičkou prevence a psycholožkou školy realizace
adaptačních dnů pro všechny první ročníky
• seznámení s organizačními pokyny pro aktuální školní rok
• seznámení celého učitelského sboru se závěry vyšetření a doporučení práce
s integrovanými žáky a žáky mimořádně nadanými
• spolupráce s kolegy a zpracování individuálně vzdělávacích plánů integrovaných
žáků
• spolupráce s vedením školy
• spolupráce s PPP, SPC při tvorbě IVP
• tvorba IVP
• evidence žáků se specifickými poruchami učení
• příprava materiálu pro žáky maturitních tříd, kteří mají uzpůsobení podmínek ke
konání MZ
• příprava materiálů k volbě povolání
• koordinace plánů činností VP, metodika prevence a školního psychologa
• spolupráce s třídními učiteli všech tříd
• tvorba nástěnky
ŘÍJEN
•
•
•
•
•
•
•
•
evidence a zjištění počtu žáků zařazených mezi žáky se specifickými poruchami
učení
doplnění kartotéky
sestavení „BANKY TALENTŮ“ ve spolupráci s třídními učiteli
poskytování informací k volbě povolání a dalšího vzdělávání
spolupráce s ÚP a zajištění besedy
setkání s pracovníky SPC a PPP na kontrolu IVP
účast na pravidelném ročním setkání výchovných poradců v PPP Český Těšín
řešení vyžadující účast VP
LISTOPAD
• zajištění účasti na přehlídkách škol
• zveřejnění došlé dokumentace k volbě povolání pro třídu G2
• kontrola IVP
• konzultační hodiny pro žáky 3. a 4. ročníků o možnosti dalšího vzdělávání
• kariérové poradenství
• průzkum "Uplatnění absolventů" loňského školního roku
SOŠ Český Těšín – Plán práce na školní rok 2013/2014
47
Střední odborná škola, Český Těšín, příspěvková organizace
Plán práce na školní rok 2013/2014
PROSINEC
• pomoc při organizování DOD na naší škole
• vedení nástěnky se zaměřením na studium na jiných SŠ a VŠ
• pohovory o trávení volného času, důležitá mimoškolní činnost
• poučení studentů o účelu a funkci krizového centra, o lince bezpečí, o centrech
péče o mládež, o pedagogicko-psychologické poradně, jejich adresy a čísla
• zveřejnění došlé dokumentace k volbě povolání
• zjištění zájmu o studium na VŠ, nástavbovém studiu na naší i jiné škole
• doplnění kartotéky a kontrola IVP
LEDEN
• informovat studenty o možnostech studia na VŠ a VOŠ (předávání nabídek VŠ,
dny otevřených dveří, požadavky přijímacích zkoušek).
• přednáška pro 3. roč. „Vstup na trh práce“, návštěva IPS UP
• spolupráce s třídními učiteli a vyučujícími a řešení výchovných problémů
• rozdání přihlášek ke studiu na nástavbové studium
• poskytování informací pro vyplnění přihlášek
• doplnění kartotéky a dokončení kontroly IVP
ÚNOR
•
•
•
•
•
doplnění a upřesnění kartotéky žáků v prvních ročnících
přihlášky ke studiu – konzultace, pomoc s vyplňováním
sběr a kontrola přihlášek na SŠ a VŠ
analýza studijních výsledků v 1. pololetí
rozeslání přihlášek ke studiu na SŠ
BŘEZEN
• ve spolupráci s metodikem prevence organizování přednášky pro žáky 1. roč.
zaměřené na prevenci kouření a jiných závislostí.
• podání informací o možnostech dalšího studia - 3. ročník
• doplnění kartotéky
• kontrola chování žáků se sklonem k násilí, s problémy se školní docházkou
a prospěchem.
• přednáška Policie české republiky na téma patologické jevy ve škole a ve
společnosti
DUBEN
• kontrola pozvánek k přijímacím zkouškám
• kontrola kartotéky a IVP
• sledování výsledků přijímajícího řízení, vedení evidence
• poskytování informací k volbě povolání
• informace rodičům na třídních schůzkách o výchovných problémech a dalších
sociálně patologických jevech.
• zajištění přednášky pro žáky 3. roč. na téma „Xenofobie, rasismus, intolerance,
gamblerství a delikvence“, popř. zhlédnutí filmu na toto téma (doporučuji film
„Poupata“ a „Bastardi“)
SOŠ Český Těšín – Plán práce na školní rok 2013/2014
48
Střední odborná škola, Český Těšín, příspěvková organizace
Plán práce na školní rok 2013/2014
KVĚTEN
• kontrola kartotéky
• ve spolupráci s metodičkou prevence a PČR uspořádat přednášku na téma
„Kriminalita a trestná činnost mládeže“.
ČERVEN
• zpracování výsledků přijímajícího řízení
• spolupráce na Slavnostním vyřazení žáků
• vedení studentů ke zdravému životnímu stylu a vhodnému využití volného času.
• sledování úspěšnosti přijetí na SŠ a VŠ a uplatnění absolventů v praxi
• kontrola kartotéky, vyřazení vycházejících žáků, předání dotazníků do PPP
• kontrola platnosti vyšetření a příprava materiálů pro příští rok
• zpracování přehledu o konání výchovných komisí a diagnostických pohovorů za
školní rok
 Během celého školního roku spolupracuji s pedagogy, žáky a rodiči (zákonnými
zástupci) žáků.
 Většinou se setkáváme v kabinetě dle potřeby.
 Jsem tu pro žáky nejen k tomu, abych řešila problémy, ale také abych jim
pomohla v případě potřeby. Vždy se budu snažit poradit nebo pomoct, a když
nebudu vědět, tak se zeptám.
 Konzultační hodiny budou vyvěšeny na dveřích kabinetu č.21 na růžové budově.
Český Těšín 13.9.2013
Mgr. Kamila Foltynová
Výchovná poradkyně
7.2 Plán výchovného poradce na Frýdecké/RE
Spolupráce VP s vedením školy
 porady
 informační materiály a přihlášky na VŠ
 dny otevřených dveří
 burza škol
 Metodický pokyn MŠMT k prevenci a řešení šikanování mezi žáky škol a
školských zařízení č.j..28 275/2000-22
 aktivity spojené s dalším vzděláváním v oblasti výchovného poradenství
 evidence studentů se speciálními vzdělávacími potřebami a studentů
mimořádně nadaných
 příp. individuální vzdělávací programy, individuální studijní plány
Spolupráce VP s TU a dalšími vyučujícími
SOŠ Český Těšín – Plán práce na školní rok 2013/2014
49
Střední odborná škola, Český Těšín, příspěvková organizace
Plán práce na školní rok 2013/2014








spolupráce na realizaci minimálního preventivního programu, využití témat
dotýkajících se problematiky sociálně patologických jevů v jednotlivých
předmětech, monitorovací systém problémového chování žáků, předcházení
konfliktům
problematika nezaměstnanosti
práce se studenty se specifickými poruchami učení a chování
řešení studijních a výchovných problémů žáků
podchycení a motivace talentovaných žáků
osvětová a přednášková činnost
poradenská, metodická a konzultační činnost
sociometrické diagnostické metody, dotazníky zjišťující sociálně patologické jevy
Práce VP s třídními kolektivy
 vstupní informace o výchovném poradenství na škole 1.r.
 monitorování problémového chování žáků
 odstraňování neúspěšnosti v učební činnosti VP, TU
 diagnostika a psychologické intervence v kolektivech (šikana, …) VP, TU
 osvětová a přednášková činnost
 poradenská a konzultační činnost, metodická pomoc
 poskytování informací a o možnostech dalšího studia nebo pracovního uplatnění,
spolupráce s PPP
 nástěnky, informační panely, webové stránky školy, tisk, materiály
Práce VP s jednotlivci
 vytváření studijních návyků ve spolupráci s PhDr. Brannou a Mgr. Zawadskou
z PPP
 příp. IVP, ISP
 diagnostika a krizová intervence (šikana, problémové vztahy, ….)
 poradenská a konzultační činnost
Spolupráce VP s rodičovskou veřejností
 vstupní informace o práci VP prostřednictvím TU a třídních schůzek pro rodiče
1. ročníků
 profesní orientace, informace o možnostech dalšího studia
 informační materiály
 poradenská a konzultační činnost
Spolupráce VP s mimoškolními orgány
 PPP – pedagogicko-psychologická vyšetření, konzultace, profesní orientace
 MŠMT - nabídka programů primární prevence
 Policie ČR
 lékaři, pediatři, kliničtí psychologové
 hygienická stanice
 odbory sociálně-právní ochrany dětí
Jiné







nástěnky, informační panely, nabídky programů
postupné budování videotéky, odborné knihovny, využití internetu
shromažďování informací o možnostech studia na VOŠ a VŠ
samostudium právních předpisů, metodických pokynů, odborné literatury aj.
vedení dokumentace VP
spolupráce s dalšími institucemi (nabídky přednášek, besed, pořadů, atd.)
pomoc slabým a nemocným
SOŠ Český Těšín – Plán práce na školní rok 2013/2014
50
Střední odborná škola, Český Těšín, příspěvková organizace
Plán práce na školní rok 2013/2014
Roční plán práce
SRPEN
 aktualizace plánu práce VP
 spolupráce a výměna zkušeností s Ing. Trojkou a Mgr. Dosedělem
 aktualizace nástěnek a informačních panelů
 vstupní informace o studentech předat novým učitelům
 příprava na adaptační dny studentů 1.ročníků
ZÁŘÍ








seznámení vedení školy a ostatní vyučující s plánem práce VP
sjednocení školních řádů
představení se novým žáků, informace o výchovném poradenství
aktualizace seznamu studentů se speciálními vzdělávacími potřebami a studentů
mimořádně nadaných
vypracování IVP
aktivní účast na adaptačním dnu
další vzdělávání VP dle nabídky
informační třídní schůzky rodičů studentů 1.ročníků
ŘÍJEN
vedení dokumentace VP průběžně
informace o možnostech studia na VŠ a VOŠ, objednání UN s přehledem VŠ a
VOŠ a Atlasů školství
 případné besedy se studenty
 příprava Juvenálií 2013


LISTOPAD
 shromáždění informací o studentech pro pedagogickou radu
 spolupráce s rodiči problémových žáků
 výchovné komise po čtvrtletí
 Juvenálie 2013
SOŠ Český Těšín – Plán práce na školní rok 2013/2014
51
Střední odborná škola, Český Těšín, příspěvková organizace
Plán práce na školní rok 2013/2014
PROSINEC
 individuální práce se studenty, průběžná kontrola výsledků po čtvrtletí
 distribuce materiálů o dnech otevřených dveří VŠ
 den otevřených dveří naší školy, setkání s VP ZŠ
LEDEN
 přihlášky na VŠ a VOŠ
 kariérové poradenství zejména 3. a 4. r.
 pomoc při vyhledávání přípravných kurzů k přijímacímu řízení
 shromáždění informací o studentech po klasifikační poradě
ÚNOR



výchovné komise s problémovými studenty
výchovné prospěchové komise
spolupráce s PPP a jinými institucemi
BŘEZEN
 pomoc při zajišťování přijímacího řízení
 individuální pomoc zejména ve 4. ročnících
DUBEN
 besedy a program dle nabídky (PPP, AVE, Policie ČR)
 pohovory s problémovými žáky po klasifikační poradě
KVĚTEN
 beseda se zástupcem ÚP
 maturitní zkoušky – pomoc při zajištění
 slavnostní vyřazení maturantů, pomoc při přípravě
ČERVEN
 podání zprávy o činnosti výchovného poradce ředitelce školy
 individuální pomoc slabším žákům
Zpracovala: RNDr. Alena Recmanová, výchovný poradce
Český Těšín 7.9.2013
9 PLÁN PRÁCE EKONOMICKÉHO A HOSPODÁŘSKÉHO ÚSEKŮ
9.1 Plán činnosti ekonomického úseku
Leden
Finanční uzavření předchozího roku
Příprava k RÚZ
Vyúčtování účel. dotací k 31. 12.
RÚZ – obraty, výkazy
Výkazy o pracovnících P1-04, P 2–04 (čtvrtletní)
Zúčtování se SR
Zpracování hlášení o vývoji zaměstnanosti a její struktuře za 1.pololetí pro ÚP Český
Těšín
Příprava a kontrola podkladů pro ISP.
Vyhotovení mzdových listů za předchozí kalendářní rok od všech zaměstnanců.
Výpočet a odvod zák.pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou pracovním úrazem.
SOŠ Český Těšín – Plán práce na školní rok 2013/2014
52
Střední odborná škola, Český Těšín, příspěvková organizace
Plán práce na školní rok 2013/2014
únor
Březen
Duben
Květen
Červen
Červenec
Srpen
Září
Inventarizace za předchozí rok – kompletace
Příkaz k inventarizaci pro daný rok – dodatek ke směrnici
Zpracování účetní směrnice
Vypracování seznamu limitních příkazů na daný rok
Hlášení o majetku + závěr.inventarizační zápis
Zpráva z finanční kontroly
Daň darovací za 2. pol. předch. roku
Vyhotovení přehledu o DČ dle středisek
Vyhotovení přehledu o používání služebních vozidel
Vyhotovení přehledu o sledování zdanitelných plnění (DPH)
Průběžné řešení otázek mzdových a personálních
Zpráva o činnosti a plnění úkolů školy – rozbor hospodaření
Hlášení prodeje movitého majetku
Zajištění podepsání prohlášení k dani z příjmu FO,provedení ročního zúčtování
Vyhotovení vyúčtování daně z příjmu FO ze závislé činnosti a srážk. daně
Vyhotovení oznámení o plnění povinného podílu osob se zdravotním postižením včetně
výpočtu a přehledu náhradního plnění.
Příprava kolektivní smlouvy
Průběžné řešení otázek mzdových a personálních
Daňové přiznání organizace
Převod OPPP, výše přímých nákladů (KÚ)
Přeúčtování: cizí obědy do DČ, náklady bufet MS do DČ, věcná režie obědů na ŠJ
Výkaz V1 01, výkaz Energie
Vyhotovení ročních evidenčních listů důchod.pojištění vč.zajištění podpisů pracovníků
Průběžné řešení otázek mzdových a personálních
ÚZ – obraty, výkazy
Výkazy o pracovnících P1- 04 za 1.Q,, P 2–04 ( čtvrtletní ) a Nem Úr 1-02 (čtvrtletní)
Výkaz Granty
Průběžné řešení otázek mzdových a personálních
Finanční plány – skutečnost daného roku
Převod fin. prostř. na zálohu pro učit.na prázdniny
Průběžné řešení otázek mzdových a personálních
Přeúčtování: cizí obědy do DČ, náklady bufet MS do DČ, věcná režie obědů na ŠJ
Stavy plynu – nahlásit SMP
Odvod z odpisů
Inventarizace k 30. 6.
Obnova certifikátu pro ČSSZ
Sledování nákladů na praxi – přehled 1. pol.
Průběžné řešení otázek mzdových a personálních
ÚZ – obraty, výkazy,
Výkazy o pracovnících P1- 04 za 2.Q, P 2–04 (čtvrtletní)
ISP za 1.pol.
Daň darovací z 1.pol. daného roku
Inventarizace 1.pol.
Aktualizace účetní směrnice
Průběžné řešení otázek mzdových a personálních
Archivace
Stanovit výší odpisů na daný rok - předběžně
Stanovit výši odpisů na následující rok -předběžně pro zřizovatele
Doplnit karty nemovitého majetku
Aktualizace cenových kalkulací
Průběžné řešení otázek mzdových a personálních
Převody mezi mzdami a OPPP
Hlášení o změnách výkonů
Výkaz výkonový
Odvod z odpisů
Přeúčtování: cizí obědy do DČ, náklady bufet MS do DČ, věcná režie obědů na ŠJ
Průběžné řešení otázek mzdových a personálních
SOŠ Český Těšín – Plán práce na školní rok 2013/2014
53
Střední odborná škola, Český Těšín, příspěvková organizace
Plán práce na školní rok 2013/2014
Říjen
Listopad
Prosinec
ÚZ – obraty, výkazy
Výkazy o pracovnících P1- 04 za 3.Q, P 2–04 (čtvrtletní) a Nem Úr 1-02 (čtvrtletní)
Finanční plány na náhled.rok - předběžné
Proškolení členů inventárních komisí
Aktualizace odpisového plánu
Průběžné řešení otázek mzdových a personálních
Odvod z odpisů
Příprava inventarizací – vyhotovení sestav pro jednotlivé dílčí komise
Průběžné řešení otázek mzdových a personálních
Příprava k RÚZ
Přeúčtování: cizí obědy do DČ, náklady bufet MS do DČ, věcná režie obědů na ŠJ
Stavy energii – příprava ročního vyúčtování
Vyhotovit přehledy o spotřebě energií
Provést inventarizace veškerého majetku
Připravit změny do směrnice u účetnictví
Průběžné řešení otázek mzdových a personálních
Pracovní porady ekonomického úseku: každé úterý 8:00 hod.
SOŠ Český Těšín – Plán práce na školní rok 2013/2014
54
Střední odborná škola, Český Těšín, příspěvková organizace
Plán práce na školní rok 2013/2014
9.2 Plán činnosti provozního úseku a školní jídelny
Úsek
údržby
a oprav
neinvest.
charakteru
Provádět průběžně opravy dle záznamů v knihách
Provádět preventivní opatření k odstraňování rizik
Provádět opatření k odstranění závad vyplývajících z prověrek BOZ
Likvidace vybavení na budově školy Masarykovy sady 19 do konce kalendářního roku
2013
Přemístění odborných učeben z MS a F37 do budovy na ul.Tyršova
Zpracovat plán drobné údržby na období hlavních prázdnin dle finančních možnostikvěten
Realizovat přípravu místnosti pro archiv a spisovnu školy
Měsíčně vyhotovovat přehledy o spotřebě energií a PHM
Investiční
akce
Pokračovat v akci „Gastrocentrum“ na budově školy F37, investiční akce projektu
NatTech MSK – podpora přírodovědného vzdělávání ( rekonstrukce učeben, výtah)
Školní
jídelna
BOZP
Průběžná kontrola dokumentace
Výkaz o školní jídelně - říjen
Školení pracovníků o hygieně - listopad
Interní audit HCCP – září/říjen
Obnova vybavení dle finančních možnosti
Stálý úkol : větší pozornost při sestavování jídelničku věnovat moderním trendům ve
výživě
Zapojení do cateringových služeb, které poskytuje škola
Spolupráce s firmou zajištující dohled na BOZP ve škole
Provádět prověrky BOZP podle ZP – březen /duben
Provádět ozdravná opatření vyplývající z prověrek
Provádět revize a kontroly dle samostatného seznamu
Sledovat dodržování stanovených pracovních podmínek
Zajišťovat preventivní péči (vstupní a periodické prohlídky, zdravotní průkazy)
Provádět rozbor úrazovosti a seznámit se závěry zaměstnance
Provádět prevenci rizik a seznámit se závěry zaměstnance při periodickém školení
Vést evidenci OOPP
Pracovní porady úseku údržby: každé pondělí 7:00 hod.
Pracovní porady úseku školní jídelny: jednou za měsíc dle dohodnutého termínu
SOŠ Český Těšín – Plán práce na školní rok 2013/2014
55
Střední odborná škola, Český Těšín, příspěvková organizace
Plán práce na školní rok 2013/2014
9.3 Plán kontrolní činnosti
Při kontrolní činnosti ekonomického a provozního úseků nutno vycházet ze
základních dokumentu školy regulujících tuto oblast: směrnice o finanční kontrole,
směrnice o účetnictví, směrnice o inventarizaci, oběh účetních dokladů.
V období 2013/2014 provést úpravy v účetním systému a v činnosti
ekonomického úseku vyplývající se sloučení škol k 1.7.2013.
Důležitý úkol: zakomponovat do účetnictví školy, do všech směrnic a pokynů
realizované projekty.
Nutno vycházet z plánu kontrolních činnosti zakotvených v těchto dokumentech
a dokázat operativnost podle vývoje aktuální situace. Při signálech, kdy se řízený
systém nevyvíjí očekávaně ihned zasahovat kontrolou. Jestliže se zjistí nedostatky,
nařizovat nápravná opatření s objektivizovanými termíny plnění.
SOŠ Český Těšín – Plán práce na školní rok 2013/2014
56
Střední odborná škola, Český Těšín, příspěvková organizace
Plán práce na školní rok 2013/2014
Na tvorbě plánu práce pro školní rok 2013/2014 se podíleli vedle ředitelky školy,
zástupkyně pro teoretické vyučování, zástupkyně pro praktické vyučování, zástupkyně
pro ekonomiku, metodik prevence, výchovní poradci, předsedové předmětových komisí,
personální, koordinátor EVVO, manager pro rozvoj sportu a TV, koordinátor pro
volnočasové aktivity, koordinátor pro autoevaluaci, koordinátor studentského
parlamentu.
Plán práce byl projednán pedagogikou radou dne …9. 10. 2013……………..
Plán práce byl projednán a schválen Školskou radou na jednání dne 9. 10. 2013
Podpisy
za školu
SOŠ Český Těšín – Plán práce na školní rok 2013/2014
za Školskou radu
57
Download

PLÁN PRÁCE - Albrechtova střední škola, Český Těšín, příspěvková