ŽÁDANKA O LABORATORNÍ VYŠETØENÍ
Sokolovská 810/304
190 00 Praha 9
IÈ: 6257 8961
Tel.: 266 006 496
www.centrolab.cz
È.pojištìnce
Pohlaví
.................................................
Jméno lékaøe:
.................................................
Odebral(a):
.................................................
Pøevzal(a):
Pøíjmení
Razítko a podpis
.................................................
Odbornost:
Prostor pro štítek
.................................................
CP:
Jméno
Primární vzorek: Krev
Pojišovna
Diagnózy
Datum odbìru
Moè
Jiný: ..........................................
Èas odbìru
STATIM
6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
Jak správnì vyplòovat
Množství/ml ...............................
Výška: .............. Váha: ..............
Biochemie - krev
Diabetologie
49
Moè ranní
Glukóza
1
Urea
25
Celk. bílkovina
2
Kreatinin
26
ALB
50
Laktát
(NaF)
170
Glukóza kvantitativnì
3
Kys. Moèová
*17 ELFO
51
HbA1c
(EDTA)
*25
Mikroalb. Pomìr (MAU/Krea)
28
IgA
52
Fruktosamin
121
AMS
29
IgG
*21 OGTT
210
Osmolalita (moè)
30
IgM
71
C-peptid (nalaèno)
C-peptid (po zátìži)
*2
7
Na, K, Cl
Ca
*11
Ca ioniz. (výpoèet z Ca, CB)
8
P
31
C3
72
9
Mg
32
C4
*23
*24
*22 (tìhotné)
Moè chemicky + sediment
Moè sbíraná 24h
Moè chemicky (Glu, Ac, bílk.)
Imunologie, serologie
*26
Clearence kreatininu
*27
Na, K, Cl
10
Osmolalita (sérum)
33
CRP
177
Ca
11
Fe
34
ASLO
401
HBsAg
178
P
12
Transferin
35
RF
402
anti HBc total
179
Mg
36
anti-CCP
403
anti HBc IgM
171
Urea
*12
Vaz. kap. Fe (Výpoèet z Fe, TRF)
13
Bilirubin
37
Cystatin C
404
anti HBs
172
Kreatinin
14
Bilirubin pøímý
38
Cholesterol
405
HBeAg
173
Kys. Moèová
15
ALT
39
HDL cholesterol
406
anti Hbe
180
Celk. bílkovina
16
AST
*13
407
anti HAV total
17
GGT
41
Triacylglyceroly
408
anti HAV IgM
*28 Hamburgerùv sediment
18
ALP
42
Lp(a)
409
anti HCV
*29 Mikroalbumin
19
LD
43
Apo A
410
anti HIV 1/2 + Ag p24
20
CK
44
Apo B
*50
Syfilis (RRR + TPHA)
182
Alkohol (sérum)
21
AMS
45
Homocystein
413
IM test
183
Alkohol (moè)
22
AMS pankreatická
46
Troponin T
414
Tetanus IgG
184
Canabinoidy (moè)
23
Lipáza
47
Folát
*51
EBV (VCA, EBNA, EA)
185
Opiáty (moè)
24
ACP
48
Vitamin B12
*52
Chlamydie (trach., pn.)
186
Amphetaminy (moè)
*53
Mykoplasma
187
Buprenorfin (moè)
Benzodiazepin (moè)
LDL cholesterol (výpoèet z Chol, Trg)
Hormony
Tumormarkery
Moè sbíraná < 24 h
Toxikologie
301
TSH
331
CEA
*54
HSV 1, 2 (IgG, IgM)
188
302
fT4
332
CA 125
*55
Toxoplazmóza (IgG, M, A, avidita)
189
Kokain - metabol. (moè)
303
fT3
333
CA 15-3
*56
CMV (IgG, IgM)
190
Barbituráty (moè)
304
T3
334
CA 19-9
*57
Borelie (IgG, IgM, ELISA)
191
Etylglukuronid (moè)
305
T4
335
CA 72-4
*58
Borelie (blot IgG, IgM)
*30
Drogy screening (moè)
Hematologie
Monitorování lékù
306
anti TPO
336
AFP
307
anti Tg
337
Ferritin
*61
KO
(EDTA)
192
Lithium
308
TRAK
338
PSA
*62
KO + diferenciál
(EDTA)
193
Valproát
309
hCG
339
free PSA
771
Sedimentace
(EDTA)
194
Karbamazepin
310
LH
340
Thyreoglobulin
715
Retikulocyty
(EDTA)
195
Fenytoin
311
FSH
*16
hCG
720
PT (Quick - INR)
(citrát)
312
Prolaktin
721
APTT
(citrát)
221
Okultní krvácení
Kostní markery
313
Progesteron
351 PTH
722
Fibrinogen
(citrát)
314
Estradiol
352 Osteokalcin
723
D-dimer
(citrát)
(heparin)
315
Testosteron
353 Ctx
724
anti Xa
316
SHBG
*18 ALP kostní
725
Krvácivost
317
DHEAS
355 Vitamin D - total
*63
KS + Rh faktor
318
Kortizol
356 tP1NP
Léèba antikoag.:
319
Kortizol (sliny)
*14
*15
*3
Stolice
Jiné
Kontakt na pacienta:
Interní soubor ( Urea, Krea, KM, Na, K, Cl, Bil, ALT, AST, GMT, ALP, Chol, Trig, HDL, LDL, CB, Glu)
Kostní ( CTx, PTH, Ca, P, ALP, vitamin D, tP1NP)
Jaterní soubor ( Bil, ALT, AST, GMT, ALP)
(3 h)
Download

Žádanka o laboratorní vyšetření