Aveţi PROBLEME în utilizare?
ROMÂNĂ
Vă rugăm să resetaţi unitatea
БЪЛГАРСКИ
Consultaţi pagina Cum se resetează unitatea
Моля, нулирайте уреда си
Вж. за справка страницата за нулиране на вашия уред
PROBLÉMY s ovládáním?
Instructions
Имате ПРОБЛЕМ с работата?
Resetujte vበpfiehrávaã
KD-R412 / KD-R411 /
KD-R35 / KD-R312 / KD-R311
ČESKY
MAGYAR
CD RECEIVER / CD RECEIVER / CD ПРИЕМНИК /
CD P¤EHRÁVAâ / CD-JÁTSZÓ VEVÃKÉSZÜLÉK
Viz stránka, Jak resetovat vበpfiehrávaã
Üzemeltetési NEHÉZSÉGEI vannak?
Lásd az „A vevŒkészülék alaphelyzetbe állítása (nullázása)“ oldalt.
Vážený zákazníku,
tento přístroj je v souladu s platnými evropskými
směrnicemi a normami ohledně elektromagnetické
kompatibility a bezpečnosti elektrických přístrojů.
Reprezentantul european al Victor Company of
Japan, Limited este:
JVC Technical Services Europe GmbH
Postfach 10 05 04
61145 Friedberg
Germania
Evropský zástupce společnosti Victor Company of
Japan, Limited je:
JVC Technical Services Europe GmbH
Postfach 10 05 04
61145 Friedberg
Německo
Уважаеми г-не/ г-жо,
Този апарат е в съответствие с валидните
европейски директиви и стандарти по
отношение на електромагнитната съвместимост
и електрическа безопасност.
Tisztelt vásárló!
Ez a termék megfelel az Európai Unió
elektromágneses kompatibilitásról, az elektromos
és elektronikus berendezések biztonságról szóló
irányelveinek és szabványainak.
Европейски представител на Victor Company of
Japan, Limited е:
JVC Technical Services Europe GmbH
Postfach 10 05 04
61145 Friedberg
Германия
A Victor Company of Japan, Limited európai
képviselője:
JVC Technical Services Europe GmbH
Postfach 10 05 04
61145 Friedberg
Németország
RO, BU, CZ, HU
© 2009 Victor Company of Japan, Limited
CoverRear_KD-R412_007B_f.indd 1-2
1009DTSMDTJEIN
KD-R412/KD-R411/KD-R35/KD-R312/KD-R311
KD R412/KD R411/KD R35/KD R312/KD R311
Stimate client,
Acest aparat respectă directivele şi standardele
europene privind compatibilitatea electromagnetică
şi siguranţa produselor electronice.
CD RECEIVER
Kérjük, állítsa alaphelyzetbe (nullázza) a vevŒkészüléket.
Pentru anularea demonstraţiei de ecran, consultaţi pagina 4. / За отменяне показването на
демонстрацията вж. стр. 4. / Zrušení ukázkové sekvence displeje najdete na str. 4. / A kijelző
bemutatóprogramjának törléséhez lásd a 4. oldalt.
Pentru instalare şi conexiuni, consultaţi manualul separat. / За монтажа и свързванията вж. за
справка отделното ръководство. / Instalace a připojení jsou popsány v samostatné příručce. / A
beszerelést és a csatlakoztatásokat lásd a külön kézikönyvben.
INSTRUCTIONS
INSTRUCŢIUNI
ИНСТРУКЦИИ
P¤ÍRUâKA K OBSLUZE
HASZNÁLATI UTASÍTÁSA
GET0624-007B
[EY]
11/4/09 3:56:01 PM
Vă mulţimim pentru achiziţionarea unui produs JVC.
Vă rugăm să citiţi cu atenţie toate instrucţiunile înainte de utilizare, pentru a vă asigura că aţi înţeles
pe deplin şi pentru a obţinea cea mai bună performanţă de la unitate.
IMPORTANT PENTRU PRODUSELE LASER
1. PRODUS LASER CLASA 1
2. ATENŢIE: Nu deschideţi capacul superior. În interior nu sunt componente servisabile de către
utilizator; lăsaţi servisarea pe seama personalului calificat.
3. ATENŢIE: La deschidere apar radiaţii laser clasa 1M vizibile şi/sau invizibile. Nu priviţi direct cu
instrumente optice.
4. REPRODUCEREA ETICHETEI: ETICHETĂ DE ATENŢIE, AMPLASATĂ ÎN INTERIORUL UNITĂŢII.
Avertisment:
Baterie
Produse
Informaţii pentru utilizatori cu
privire la evacuarea ca deşeu a
echipamentelor şi bateriilor vechi
[Doar în Uniunea Europeană]
Aceste simboluri indică faptul că produsul
şi bateriile cu acest simbol nu trebuie să
fie evacuate la fel ca deşeurile menajere la
finalul duratei de viaţă.
Dacă doriţi să evacuaţi ca deşeu acest
produs şi bateria, vă rugăm să faceţi acest
lucru în conformitate cu legislaţia în
vigoare sau cu alea prevederi din ţara sau
municipalitatea dumneavoastră.
Prin evacuarea corectă a acestui produs, veţi
avuta la conservarea resurselor naturale şi
veţi contribui la prevenirea posibilelor efecte
negative asupra mediului şi sănătăţii umane.
Observaţie:
Semnul Pb de mai jos pentru baterii indică
faptul că bateria conţine plumb.
2
Dacă utilizaţi aparatul în timpul şofatului,
exercitaţi prudenţă sporită pentru a evita
accidentele.
Pentru siguranţă...
• Nu ridicaţi nivelul de volum prea mult,
întrucât aceasta blochează zgomotele din
exterior, ceea ce face ca condusul să devină
periculos.
• Opriţi maşina, înainte de a efectua orice
operaţii complicate.
Temperatura în interiorul maşinii...
Dacă aţi parcat maina pentru o perioadă
prelungită de timp pe vreme caldă sau rece,
aşteptaţi până când temperatura din maşină
devine normală, înainte de a opera unitatea.
KD-R412/KD-R411 este echipat cu funcţie de
comandă de la volan.
Înainte de utilizare, conectaţi adaptorul JVC OE
pentru comandă la distanţă (nu este inclus)
corespunzător maşinii dumneavoastră la
terminalul de intrare al comenzii de pe volan,
din spatele aparatului.
• Pentru mai multe detalii, consultaţi
instrucţiunile furnizate cu adaptorul pentru
comanda la distanţă.
ROMÂNĂ
RO02-09_KD-R412[EY]f.indd 2
10/16/09 10:23:32 AM
Cum se citeşte acest manual
Următoarele pictograme/simboluri sunt
folosite pentru a indica:
CUPRINS
3 Cum se citeşte acest manual
3 Cum se ataşează/detaşează panoul
Apăsaţi şi ţineţi apăsat
[Menţinere]
butonul, până când operaţia
dorită începe.
Rotiţi discul de comandă.
Rotiţi discul de
comandă pentru a
face o selecţie, apoi
apăsaţi pentru a
confirma.
(
XX)
<XXXX>
Număr de referinţă pagină
Element meniu setare
Continuare pe pagina
următoare
Cum se ataşează/detaşează
panoul de comandă
Cum se resetează unitatea
Reglajele presetate vor fi
şterse de asemenea.
de comandă
3 Cum se resetează unitatea
3 Cum se ejectează forţat un disc
4
Anularea demonstraţiei de pe
ecran
4
5
6
8
10
Reglarea ceasului
Operaţii de bază
Ascultarea radioului
Ascultarea unui disc
Ascultarea unui dispozitiv USB
(Pentru KD-R412/KD-R411/KD-R35)
11
Ascultarea altor componente
externe
12
Folosirea comenzii de la distanţă
(Pentru KD-R412/KD-R411)
13
Selectarea modului presetat de
sunet
13
17
20
21
24
Operaţiile meniului
Mai multe despre această unitate
Întreţinerea
Remedierea problemelor
Specificaţii
Cum se ejectează forţat un disc
[Menţinere]
• Puteţi ejecta forţai un disc încărcat, chiar dacă
discul este blocat. Pentru a bloca/debloca
discul,
8.
• Aveţi grijă să nu scăpaţi discul când este
ejectat.
• Dacă aceasta nu funcţionează, resetaţi
unitatea.
ROMÂNĂ
RO02-09_KD-R412[EY]f.indd 3
3
10/16/09 9:28:11 AM
Anularea demonstraţiei de pe ecran
1 Oprire alimentare electrică.
4 Selectează <DEMO OFF>.
2
5
[Menţinere]
(Setare iniţială)
3
6 Finalizare procedură.
Reglarea ceasului
1 Oprire alimentare electrică.
2
6 Reglează minutele.
[Menţinere]
(Setare iniţială)
3 Selectează <CLOCK>.
7 Selectează <24H/12H>.
4 Selectează <CLOCK SET>.
8 Selectează <24 HOUR> sau
<12 HOUR>.
5 Reglează ora.
9 Finalizare procedură.
4
ROMÂNĂ
RO02-09_KD-R412[EY]f.indd 4
10/16/09 9:28:11 AM
Operaţii de bază
Ejectare disc
Disc de comandă
Slot încărcare
Detaşare panou
Fereastră ecran
Mufă intrare auxiliară
Senzor comandă la distanţă (pentru
KD-R412/KD-R411)
Puteţi comanda această unitate cu
o comandă la distanţă achiziţionată
12).
separat, RM-RK50 (
Pentru KD-R412/
KD-R411/KD-R35
Mufă de intrare USB
(Universal Serial Bus)
Când apăsaţi sau menţineţi apăsate următoarele butoane...
Buton
Operaţia generală
• Porneşte.
• Selectează sursele disponibile (dacă aparatul este pornit). Dacă sursa este
pornită, începe de asemenea redarea.
• Opreşte dacă este apăsat şi menţinut.
• Reglează nivelul de volum.
• Selectează elementele.
• Opreşte sunetul emis de sursă. Dacă sursa este “CD” sau “USB”, redarea este pusă
pe pauză. Apăsaţi din nou discul de comandă pentru a porni sunetul sau a relua
redarea.
• Confirmă selecţia.
• Selectează modul de sunet.
• Introduce direct reglajul nivelului de sunet (
Introduce direct meniul modului de redare (
13) dacă este apăsat şi menţinut.
9).
• Revine la meniul anterior
• Activează/dezactivează recepţia aşteptare TA
• Introduce modul de căutare PTY dacă este apăsat şi menţinut
Alimentare oprită : Verifică timpul actual
Alimentare pornită : Modifică informaţia afişată
ROMÂNĂ
RO02-09_KD-R412[EY]f.indd 5
5
10/16/09 10:26:18 AM
Ascultarea radioului
~
] “FM” sau “AM”
Ÿ
“ST” luminează la primirea unei emisii FM stereo cu o putere suficientă a semnalului.
Căutare manuală
Presetare automată (FM)—SSM
“M” luminează
intermitent, apoi
apăsaţi butonul în mod
repetat.
[Menţinere]
Când este dificil de recepţionat o
emisie FM stereo
1
(Strong-station Sequential Memory - Staţie
puternică memorie secvenţială)
Puteţi preseta până la 18 staţii pentru FM.
În timp ce ascultaţi o staţie...
1
[Menţinere]
2
[Menţinere]
2
] <TUNER> ] <MONO> ]
<MONO ON>
Recepţie se îmbunătăţeşte, dar efectul
stereo este pierdut.
Pentru a relua efectul stereo, repetaţi aceeaşi
procedură pentru a selecta <MONO OFF>.
] <TUNER> ] <SSM> ]
<SSM 01 – 06> / <SSM 07 – 12> /
<SSM 13 – 18>
“SSM” luminează intermitent şi staţiile
locale cu cel mai puternic semnal sunt
căutate şi stocate automat.
Pentru a preseta alte 6 staţii, repetaţi
procedura de mai sus prin selectarea uneia
dintre alte 6 intervale de setare SSM.
Modificarea informaţiei afişată
Frecvenţă = Ceas = (înapoi la
început)
6
ROMÂNĂ
RO02-09_KD-R412[EY]f.indd 6
10/16/09 9:28:12 AM
Presetare manuală (FM/AM)
Puteţi preseta până la 18 pentru FM şi 6 staţii
pentru AM.
Ex.: Stocarea staţiei FM de 92,50 MHz prin
apăsarea numărului “04”.
1
] “92,50MHz”
2
[Menţinere]
Următoarele caracteristici sunt
disponibile doar la staţiile FM Radio
Data System (Sisteme date radio FM).
Căutarea programului favorit
FM Radio Data System (Sistem
date radio FM)—căutare PTY
Puteţi regla emisia unei staţii a programului
favorit prin căutarea unui cod PTY.
1
“PRESET MODE” luminează intermitent.
3
[Menţinere]
Apare ultimul cod PTY selectat.
2
] Selectează numărul presetat “04”.
“P04” luminează intermitent şi
“MEMORY” apare.
Selectarea unei staţii presetate
1
sau
2
] Selectaţi unul dintre programele
favorite sau un cod PTY (
17) şi
începeţi căutarea.
Dacă este o staţie care emite un program
cu acelaşi cod PTY pe care l-aţi selectat,
staţia este reglată.
Recepţii în aşteptare
Recepţie în aşteptare TA
Recepţia în aşteptare TA permite unităţii să
comute temporar la Anunţuri trafic (TA) de la
orice altă sursă în afara AM.
• Modificările de volum se schimbă la nivelul
presetat TA pentru volum dacă nivelul actual
este mai mic decât nivelul presetat (
15).
Pentru a activa recepţia aşteptare TA
Dacă indicatorul TP se
luminează, recepţia aşteptare
TA este activată.
Dacă indicatorul TP luminează
intermitent, recepţia aşteptare
TA nu este încă activată.
• Pentru a activa recepţia, reglaţi la o lată
staţia care oferă semnale Radio Data System
necesare pentru recepţia aşteptare TA.
• Pentru a dezactiva recepţia, apăsaţi din nou
T/P BACK.
ROMÂNĂ
RO02-09_KD-R412[EY]f.indd 7
7
10/16/09 9:28:12 AM
Recepţia aşteptare PTY
Recepţia în aşteptare PTY permite unităţii să
comute temporar la programul favorit PTY de la
orice altă sursă în afara AM.
Pentru a activa şi selecta codul favorit PTY
pentru recepţia aşteptare PTY, consultaţi
14)
“Operaţiile meniului: <PTY-STANDBY>”. (
Dacă indicatorul PTY se luminează, recepţia
aşteptare PTY este activată.
Dacă indicatorul PTY luminează intermitent,
recepţia aşteptare PTY nu este încă activată.
• Pentru a activa recepţia, reglaţi la altă staţie
care oferă aceste semnale.
• Pentru a dezactiva recepţia, selectaţi <PTY
14). Indicatorul
OFF> pentru codul PTY (
PTY se stinge.
Urmărirea aceluiaşi program—
Recepţia urmărire reţea
Când conduceţi printr-o zonă în care recepţia
FM nu este suficient de puternică, această
unitate se reglează automat la o altă staţie FM
Radio Data System din aceeaşi reţea, care este
posibil să emită acelaşi program cu semnale
mai puternice.
Emisia programului A la diferite zone de
frecvenţă (01 – 05)
Pentru a modifica setarea recepţie urmărire
reţea, consultaţi “Operaţiile meniului: <AFREG>”. (
14)
Selectarea automată a staţiei—
Căutare program
De obicei, când selectaţi un număr presetat,
este reglată staţia la care acel număr este
presetat.
Dacă semnalele de la staţia presetată FM Radio
Data System nu sunt suficiente pentru o bună
recepţie, această unitate, folsind datele AF, se
reglează la o altă frecvenţă care este posibil să
emită acelaşi program ca şi cel emis de staţia
iniţială.
• Consultaţi “Operaţiile meniului: <P-SEARCH>”.
(
15)
Modificarea informaţiei afişată
Nume staţie (PS) = Frecvenţă
staţia = Tip program (PTY) =
Ceas = (revenire la început)
Ascultarea unui disc
] Oprire alimentare electrică.
~
Ÿ
Toate pistele vor fi redate repetat până când
veţi modifica sursa sau veţi ejecta discul.
Oprirea redării şi ejectarea
discului
“NO DISC” apare.
Apăsaţi / SOURCE pentru a asculta
o altă sursă de redare.
8
Evitarea ejectării discului
[Menţinere]
Pentru a anula evitarea, repetaţi accesaşi
procedură.
ROMÂNĂ
RO02-09_KD-R412[EY]f.indd 8
10/16/09 9:28:13 AM
Selectarea modurilor de redare
Selectează directoarele pentru
MP3/WMA
Puteţi folosi doar un singur mod de redare în
acelaşi timp.
1
Selectează pistele
[Menţinere]
Derulare rapidă
înainte sau înapoi
a pistei
2
] “REPEAT”
“RANDOM”
3
Selectarea unei piste/director
1
2
Pentru discurile MP3/WMA, selectaţi directorul
dorit, apoi pista dorită prin repetarea pasului 2.
• Pentru a reveni la meniul anterior, apăsaţi
BACK.
Atenţia la setarea volumului:
REPEAT
TRACK RPT : Repetă pista curentă
FOLDER RPT : Repetă directorul actual
RANDOM
FOLDER RND : Redă aleator toate
pistele din directorul
actual, apoi pistele din
directoarele următoare
ALL RND
: Redă aleator toate
pistele
Pentru a anula redarea repetată sau redarea
aleatoare, selectaţi “RPT OFF” sau “RND OFF.”
Discurile produc un zgomot redus, în
comparaţie cu alte surse. Scădeţi nivelul
volumului înainte de a reda un disc, pentru a
evita afectarea boxelor de creşterea bruscă a
nivelului.
Modificarea informaţiei afişată
Titlu disc/Titlu album/Artist (nume
director)* = Titlu pistă (nume fişier)* =
Numărul pistei actuale cu timpul trecut de
redare = Numărul pistei actuale cu timpul
ceasului = (revenire la început)
* Dacă discul actual este un CD audio, “NO NAME”
apare.
Dacă un fişier MP3/WMA nu are informaţii
etichetă <TAG DISPLAY> este setat la
<TAG OFF> (
14), apar numele directorului şi
numele fişierului.
ROMÂNĂ
RO02-09_KD-R412[EY]f.indd 9
9
10/16/09 9:28:13 AM
Ascultarea unui dispozitiv USB (Pentru KD-R412/KDR411/KD-R35)
Această unitate poate reda pistele MP3/WMA stocate pe un dispozitiv USB.
~
Ÿ
Mufă intrare USB
Memorie USB
] Oprire
alimentare
electrică.
Toate pistele vor fi redate repetat până când veţi modifica
sursa sau veţi scoate dispozitivul USB.
Dacă un dispozitiv USB a fost conectat...
Apăsaţi / SOURCE pentru a porni aparatul şi
a începe redarea din punctul în care a fost
întreruptă.
• Dacă un dispozitiv USB este conectat, redarea
începe de la început.
Oprirea redării şi detaşarea
dispozitivului USB
Trageţi drept din unitate.
“NO USB” apare. Apăsaţi / SOURCE pentru a
asculta o altă sursă de redare.
Puteţi opera dispozitivul USB în acelaşi fel
în care operaţi fişierele de pe un disc.
Atenţia la setarea volumului:
Dispozitivele USB un zgomot redus, în
comparaţie cu alte surse. Scădeţi nivelul
volumului înainte de a reda un USB, pentru a
evita afectarea boxelor de creşterea bruscă a
nivelului.
10
Atenţie:
• Evitaţi folosirea dispozitivului USB dacă
aceasta poate periclita siguranţa conducerii.
• Nu trageţi şi conectaţi dispozitivul USB în mod
repetat în timp ce “READING” este afişat pe
ecran.
• Nu porniţi motorul dacă un dispozitiv USB
este conectat.
• Este posibil ca această unitate să nu
reuşească să redea fişierele în funcţie de tipul
dispozitivului USB.
• Este posibil ca operarea şi alimentarea
electrică să nu funcţioneze aşa cum doriţi
pentru anumite dispozitive USB.
• Nu puteţi conecta un calculator la terminalul
de intrare USB al unităţii.
• Asiguraţi-vă că toate datele importante au fost
copiate, pentru a evita pierderea de date.
• Nu lăsaţi un dispozitiv USB în maşină, expuneţi
la lumina directă a soarelui sau la temperaturi
ridicate, pentru a evita deformarea sau
deteriorarea dispozitivului.
• Este posibil ca anumite dispozitive USB să nu
funcţioneze imediat după conectare sau după
pornirea aparatului.
• Pentru detalii despre utilizarea USB, consultaţi
pagina 19.
ROMÂNĂ
RO10-17_KD-R412[EY]f.indd 10
10/16/09 9:36:13 AM
Ascultarea altor componente externe
Puteţi conecta o componentă externă
la intrarea AUX (auxiliar) de la panoul de
comandă.
Pregătire: Asiguraţi-vă că <AUX ON> este
selectat pentru setarea <SRC SELECT> = <AUX
16)
IN>. (
• Pentru mai multe detalii, consultaţi
instrucţiunile furnizate cu adaptorul sau
componentele externe.
~
Ÿ
!
⁄
] “AUX IN”
Porniţi componenta selectată şi
începeţi redarea sursei.
] Reglează volumul.
Reglaţi volumul după
cum doriţi. ( 13)
Conectarea unei componente externe la intrarea AUX
Audio player portabil,
etc.
Mufă 3,5 mm stereo
(nefurnizată)
ROMÂNĂ
RO10-17_KD-R412[EY]f.indd 11
11
10/16/09 9:36:14 AM
Folosirea comenzii de la distanţă (Pentru KD-R412/KD-R411)
KD-R412/KD-R411 poate fi comandată la
distanţă după cum este indicat aici (prin
comanda la distanţă achiziţionată opţional).
Vă recomandăm folosirea comenzii la distanţă
RM-RK50 cu unitatea dumneavoastră.
Instalarea bateriei de litiu (CR2025)
Atenţie:
• Există un pericol de explozie dacă bateria este
înlocuită incorect. Înlocuiţi doar cu acelaşi tip
sau cu unul echivalent.
• Bateria nu trebuie să fie expusă la căldură
excesivă precum razele soarelui, foc sau altele
asemănătoare.
Dacă eficienţa comenzii la distanţă scade,
înlocuiţi bateria.
Înainte de folosirea comenzii de la
distanţă:
• Orientaţi comanda la distanţă direct la
senzorul pentru comanda la distanţă al
unităţii.
• Nu expuneţi senzorul pentru comanda la
distanţă la lumină puternică (lumina directă a
soarelui sau lumină artificială).
Senzor pentru comanda la distanţă
12
1 • Porneşte aparatul dacă este apăsat scurt.
Când aparatul este pornit, butonul are
şi funcţia de oprire a sunetului sau de
întrerupere a redării. Pentru a porni
sunetul sau a relua redarea, apăsaţi din
nou acelaşi buton.
• Opreşte alimentarea dacă este apăsat şi
menţinut.
2 • Schimbarea staţiei presetate.
• Modifică directoarele pentru MP3/WMA.
3 Reglează nivelul de volum.
4 Selectează modul de sunet.
5 Selectează sursa.
6 • Caută staţii dacă este apăsat repetat.
• Derulează rapid înainte sau înapoi pista
dacă este apăsat şi menţinut.
• Schimbă pitele dacă este apăsat în mod
repetat.
Avertizare (pentru a preveni accidentele
şi deteriorarea):
• Nu instalaţi nicio baterie în afara CR2025 sau a
alteia echivalente.
• Nu lăsaţi comanda la distanţă la vedere
(precum panoul de bord) expusă la lumina
directă a soarelui pentru o perioadă lungă de
timp.
• Depozitaţi toate bateriile într-un loc în care
copiii nu pot ajunge.
• Nu reîncărcaţi, scurt-circuitaţi, demontaţi,
încălziţi bateria şi nu o aruncaţi în foc.
• Nu lăsaţi bateria nu alte materiale metalice.
• Nu găuriţi bateria cu o foarfecă sau alte unelte
similare.
• Înfăşuraţi bateria cu bandă şi izolaţi-o când o
aruncaţi sau păstraţi-o.
ROMÂNĂ
RO10-17_KD-R412[EY]f.indd 12
10/16/09 9:36:14 AM
Selectarea modului presetat de sunet
Stocarea propriului mod de sunet
Puteţi selecta modul presetat de sunet adecvat
pentru genul de muzică.
Puteţi stoca propriile reglaje în memorie.
1
FLAT = NATURAL = DYNAMIC = VOCAL
BOOST = BASS BOOST = USER = (înapoi
la început)
2
] <PRO EQ> ] <BASS> / <MIDDLE> /
<TREBLE>
În timpul ascultării, puteţi regla nivelul de
tonalitate pentru modul de sunet selectat.
1
[Menţinere]
3
[Menţinere]
2
4
Reglaţi nivelul (–06 până la +06) pentru
tonalitatea selectată (BASS / MIDDLE /
TREBLE).
Modul de sunet este stocat automat şi
schimbat la “USER”.
Reglaţi elementele sonore pentru
tonalitatea selectată. (
19)
Repetaţi paşii 2 şi 3 pentru a regla alte
tontalităţi.
Reglajele efectuate vor fi stocate
automat la “USER”.
Modul actual de sunet se schimbă automat în
“USER”.
Operaţiile meniului
1
[Menţinere]
2
3
CLOCK
DEMO
Categorie Element de meniu
Repetaţi pasul 2 dacă este
necesar.
• Pentru a reveni la meniul
anterior, apăsaţi BACK.
• Pentru a ieşi din meniu, apăsaţi
DISP sau MENU.
Setare selectabilă, [ Iniţial: Subliniat ]
DEMO
• DEMO ON
Demonstraţie de ecran
: Demonstraţia de ecran va fi activată
automat dacă nu sunt efectuate operaţii
pentru aproximativ 20 de secunde. (
4)
• DEMO OFF : Anulări.
CLOCK SET
Reglaj ceas
[ 0:00 ]
: Reglează ore, apoi minutele. (
4)
ROMÂNĂ
RO10-17_KD-R412[EY]f.indd 13
13
10/16/09 9:36:14 AM
TUNER
DISPLAY
PRO EQ
CLOCK
Categorie Element de meniu
*1
*2
*3
*4
14
24H/12H
Modul de afişare a
timpului
CLOCK ADJ *1
Reglaj ceas
BASS
MIDDLE
TREBLE
DIMMER
Setare selectabilă, [ Iniţial: Subliniat ]
• 24 HOUR
• 12 HOUR
: Pentru setări,
• AUTO
: Ceasul încorporat este reglat automat
prin folosirea datelor CT (ceas timp) din
semnalul Radio Data System.
: Anulări.
13.
: Pentru setări,
• OFF
—
4.
• DIMMER ON
: Reduce iluminarea ecranului şi a
butoanelor.
• DIMMER OFF : Anulări.
• SCROLL ONCE : Derulează informaţia afişată.
SCROLL *2
• SCROLL AUTO : Repetă derularea (la intervale de 5
secunde).
• SCROLL OFF : Anulări.
Apăsarea DISP pentru mai mult de o secundă poate derula
ecranul, indiferent de setări.
• TAG ON
: Afişează informaţia Etichetă la redarea
TAG DISPLAY
pistelor MP3/WMA.
• TAG OFF
: Anulări.
SSM *3
• SSM 01 – 06 : Pentru setări,
6.
Memorie secvenţială • SSM 07 – 12
staţie puternică
• SSM 13 – 18
AF-REG *4
• AF ON
: Când semnalele recepţionate devin slabe,
Frecvenţă alternativă/
aşteptaţi până când unitatea comută la
recepţie regionalizată
o altă staţie (este posibil ca programul
să fie diferit de cel recepţionat actual).
(Indicatorul AF se aprinde.)
• AF-REG ON
: Când semnalele recepţionate devin slabe,
unitatea comută la o altă staţie care emite
acelaşi program. (Indicatorul AF şi REG se
aprinde.)
• OFF
: Anulări.
• PTY OFF,
: Activează recepţia aşteptare PTY cu unul
PTY-STANDBY *3, *4
17).
Coduri PTY
dintre codurile PTY (
Are efect doar când datele CT (ceas timp) sunt primite.
Anumite caractere sau simboluri nu vor fi afişate în mod corect (sau vor fi blancate) pe ecran.
Afişat doar când sursa este “FM”.
Doar pentru staţiile FM Radio Data System.
ROMÂNĂ
RO10-17_KD-R412[EY]f.indd 14
10/16/09 9:36:14 AM
Categorie Element de meniu
Setare selectabilă, [ Iniţial: Subliniat ]
TA VOLUME *5
Volum de anunţare
pentru trafic
• VOLUME 00 –
: —
VOLUME 50 (sau
VOLUME 00 –
VOLUME 30) *6
[ VOLUME 15 ]
P-SEARCH *5
Căutarea program
• SEARCH ON
TUNER
• SEARCH OFF
MONO *7
Mod monoaural
• MONO ON
• MONO OFF
• AUTO
IF BAND
Bandă intermediară de
frecvenţă
AUDIO
• WIDE
: Activează căutarea programului.
(
8)
: Anulări.
: Activează modul monoaural pentru
a îmbunătăţi recepţia FM, dar efectul
stereo va fi pierdut.
: Restabileşte efectul stereo. (
6)
: Creşte sensibilitatea selectorului
pentru a se reduce interferenţele de
zgomot dintre două staţii alăturate.
(Efectul stereo poate fi pierdut.)
: Supus la zgomotele de interferenţă
de la două staţii alăturate, dar calitatea
sunetului nu va mai fi afectată, iar
efectul stereo va rămâne.
FADER *8
R06 – F06
[ 00 ]
: Reglează balansul dintre boxa din faţă
şi spate.
BALANCE *9
L06 – R06
[ 00 ]
: Reglează balansul dintre boxa din
stânga şi dreapta.
LOUD
Intensitatea sonoră
• LOUD ON
: Creşte frecvenţele joase şi înalte
pentru a produce un sunet bine
echilibrat la un nivel scăzut al
volumului.
: Anulări.
• LOUD OFF
AUX ADJUST *10
Reglare sursă auxiliară
(Pentru KD-R312/
KD-R311)
AUX ADJ 00 —
AUX ADJ 05
: Reglează nivelul sursei auxiliare
pentru a evita creşterea bruscă a
volumului atunci când se comută
sursa la dispozitivul extern conectat la
mufa de intrare AUX de pe panoul de
comandă.
*5 Doar pentru staţiile FM Radio Data System.
*6 În funcţie de comanda de amplificare.
*7 Afişat doar când sursa este “FM”.
*8 Dacă folosiţi un sistem cu două boxe, setaţi nivelul de mix la “00”.
*9 Pentru KD-R412/KD-R411/KD-R312/KD-R311: Acest reglaj nu la afecta capacitatea subwoofer-ului.
*10 Afişat doar când <AUX IN> este setat la <AUX ON>.
ROMÂNĂ
RO10-17_KD-R412[EY]f.indd 15
15
10/16/09 9:36:14 AM
Categorie Element de meniu
Setare selectabilă, [ Iniţial: Subliniat ]
VOL ADJUST
Reglarea volumului
(Pentru KD-R412/
KD-R411/KD-R35)
VOL ADJ –05 — : Presetează nivelul de reglare a volumului
VOL ADJ +05
(exceptând FM), în comparaţie cu
[ VOL ADJ 00 ]
nivelul de volum FM. Nivelul de volum
va fi crescut sau scăzut automat când
modificaţi sursa.
• Înainte de efectuarea unui reglaj,
selectaţi sursa pe care soriţi să o reglaţi.
• “VOL ADJ FIX” apare pe ecran dacă este
selectată sursa “FM”.
L/O MODE *11
Mod ieşire linie
• SUB.W
AUDIO
• REAR
SUB.W FREQ *11, *12
Frecvenţa de anulare
subwoofer
• LOW
• MID
• HIGH
SUB.W LEVEL *11, *12 SUB.W 00 —
Nivelul de subwoofer SUB.W 08
[ SUB.W 04 ]
• BEEP ON
BEEP
• BEEP OFF
SRC
SELECT
TEL MUTING
Închidere sunet
telefon
AMP GAIN *13
Comandă
amplificator
AM *14
Staţie AM
AUX IN *15
Intrare auxiliară
: Selectaţi dacă terminalele REAR LINE OUT
sunt folosite pentru conectarea unui
subwoofer (printr-un amplificator extern).
: Selectaţi dacă terminalele REAR LINE OUT
sunt folosite pentru conectarea boxelor
(printr-un amplificator extern).
: Frecvenţele mai mici de 72 Hz sunt
trimise la subwoofer.
: Frecvenţele mai mici de 111 Hz sunt
trimise la subwoofer.
: Frecvenţele mai mici de 157 Hz sunt
trimise la subwoofer.
: Reglează nivelul de ieşire al subwooferului.
: Activează tonul de la apăsarea tastelor.
: Dezactivează tonul de la apăsarea
tastelor.
• MUTING 1/
: Selectează care anulează sunetele în
MUTING 2
timpul folosirii unui telefon mobil.
• MUTING OFF : Anulări.
• LOW POWER : VOLUME 00 – VOLUME 30 (Selectaţi
dacă puterea maximă a fiecărui difuzor
este mai mică de 50 W pentru a preveni
defectarea boxelor.)
• HIGH POWER : VOLUME 00 – VOLUME 50
• AM ON
: Activează “AM” în selectarea sursei.
• AM OFF
: Dezactivează “AM” în selectarea sursei.
• AUX ON
: Activează “AUX IN” în selectarea sursei.
• AUX OFF
: Dezactivează “AUX IN” în selectarea sursei.
*11 Pentru KD-R412/KD-R411/KD-R312/KD-R311.
*12 Afişat doar când <L/O MODE> este setat la <SUB.W>.
*13 Nivelul de volum se modifică automat la “VOLUME 30” dacă modificaţi la <LOW POWER> cu nivelul
de volum setat la mai mult de “VOLUME 30”.
*14 Afişat doar când este selectată orice sursa, alta decât “AM”.
*15 Afişat doar când este selectată orice sursa, alta decât “AUX IN”.
16
ROMÂNĂ
RO10-17_KD-R412[EY]f.indd 16
10/16/09 9:36:14 AM
Mai multe despre această unitate
Operaţii de bază
Operaţii disc
General
Atenţie la redarea DualDisc
• Dacă opriţi alimentarea în timpul ascultării
unei piste, redarea va fi reluată de unde s-a
oprit anterior data următoare când reporniţi
alimentarea.
• Dacă nu este efectuată nicio operaţie pentru
60 după apăsarea butonului MENU, operaţia va
fi anulată.
• Partea Non-DVD a unui “DualDisc” nu este în
conformitate cu standardul “Compact Disc
Digital Audio”. Astfel, utilizarea părţii Non-DVD
a unui DualDisc nu este recomandată.
Operaţii selector
Stocarea staţiilor în memorie
• În timpul căutării SSM...
– Toate staţiile stocate anterior sunt şterse, şi
sunt stocate noi staţii.
– Când SSM s-a finalizat, staţia stocată la cel
mai mic număr de presetare va fi pornită
automat.
• La stocarea manuală a unei staţii, staţia
presetată anterior este ştearsă când o nouă
staţie este stocată cu acelaşi număr de
presetare.
Operaţii FM Radio Data System
• Urmărire recepţie reţea necesită două tipuri
de semnale Radio Data System —PI (Program
indentificare) şi AF (Frecvenţă alternativă)
pentru a fucnţiona corect.
• Dacă Anunţare trafic este recepţionat în
Recepţie aşteptare TA, nivelul de volum se
modifică automat la nivelul presetat (TA
VOLUME) dacă nivelul actual este mai mic
decât nivelul presetat.
• Când Recepţia frecvenţă alternativă este
activată (cu AF selectat), Recepţia urmărire
reţea este activată de asemenea automat.
• Coduri PTY: NEWS, AFFAIRS, INFO, SPORT,
EDUCATE, DRAMA, CULTURE, SCIENCE,
VARIED, POP M (muzică), ROCK M (muzică),
EASY M (muzică), LIGHT M (muzică), CLASSICS,
OTHER M (muzică), WEATHER, FINANCE,
CHILDREN, SOCIAL, RELIGION, PHONE IN,
TRAVEL, LEISURE, JAZZ, COUNTRY, NATION
M (muzică), OLDIES, FOLK M (muzică),
DOCUMENT
General
• Această unitate a fost realizată pentru a reda
CD-uri/CD text şi CD-R (înregistrabile)/CD-RW
(rescriptibile) în audio formate CD (CD-DA),
MP3 şi WMA.
• Dacă schimbaţi sursa în timpul ascultării unui
disc, redarea se opreşte. Dacă următoare când
selectaţi “CD” ca sursa de redare, redarea va
începe de acolo de unde a fost oprită anterior.
• Când un disc este introdus invers, “PLEASE”
şi “EJECT” apar alternativ pe ecran. Apăsaţi 0
pentru a ejecta discul.
• Dacă discul ejectat nu este îndepărtat în 15
secunde, este introdus automat în slotul de
încărcare, pentru a fi protejat faţă de praf.
• “Pistele” MP3 şi WMA (cuvintele “fişier” şi
“pistă” sunt utilizate aleator) sunt înregistrate
în “directoare.”
• La derularea rapidă înainte sau înapoi a unui
disc MP3 sau WMA, veţi auzi doar sunete
intermitente.
Redarea unui CD-R sau CD-RW
• Folosiţi doar CD-R-uri sau CD-RW-uri finalizate.
• Această unitate poate reda fişierele cu acelaşi
tip ca şi cele detectate primele, dacă discul
include atât fişiere CD (CD-DA) şi MP3/WMA.
• Această unitate poate reda discuri multisesiune; totuşi, sesiunile neînchise vor fi
ocolite la redare.
ROMÂNĂ
RO10-17_KD-R412[EY]f.indd 17
17
10/16/09 9:36:15 AM
• Este posibil ca anumite CD-R-uri sau CD-RWuri să nu poată fi redate de această unitate
datorită caracteristicilor discului sau datorită
următoarelor motive:
– Discurile sunt murdare sau zgâriate.
– A apărut condens pe lentilele din interiorul
unităţii.
– Lentilele din interiorul unităţii sunt murdare.
– Fişierele de pe CD-R/CD-RW sunt scrise prin
metoda “Scriere la pachet”.
– Sunt scrise în condiţii inadecvate (date lipsă,
etc) sau sunt condiţii media inadecvate
(pete, zgârieturi, deformări etc).
• Este posibil ca CD-RW-urile să necesite un
timp mai mare de citire, întrucât reflexia CDRW-urilor este mai mică decât cea a CD-urilor.
• Nu folosiţi următoarele CD-R-uri sau CD-RWuri:
– Discurile cu colante, etichete sau cu folie de
protecţie pe suprafaţă.
– Discurile ale căror etichete pot fi imprimate
direct la orice imprimantă cu jet.
Folosirea acestor discuri la temperaturi sau
umiditate mare poate provoca defecţiuni sau
deteriorări ale unităţii.
Redarea unui disc MP3/WMA
• Această unitate poate reda fişierele MP3/WMA
cu cod de extensie <.mp3> sau <.wma>
(indiferent dacă sunt scrise cu majuscule sau
nu).
• Această unitate poate afişa titlurile albumelor,
artiştii şi etichetele (Versiune 1,0, 1,1, 2,2, 2,3,
sau 2,4) pentru fişierele MP3 şi WMA.
• Această unitate poate afişa doar caracterele
cu un byte. Celelalte caractere nu pot fi afişate
corect.
• Această unitate poate reda fişiere MP3/WMA
care îndeplinesc condiţiile de mai jos:
– Rata de transfer:
MP3: 32 kbps — 320 kbps
WMA: 32 kbps — 192 kbps
18
– Frecvenţa de eşantionare pentru MP3:
32 kHz, 44,1 kHz, 48 kHz (pentru MPEG-1)
16 kHz, 22,05 kHz, 24 kHz (pentru MPEG-2)
– Frecvenţa de eşantionare pentru WMA:
22,05 kHz, 32 kHz, 44,1 kHz, 48 kHz
– Format disc: ISO 9660 Nivelul 1/Nivelul 2,
Romeo, Joliet, extensie Windows
• Numărul maxim de caractere al denumirilor
fişierelor/directoarelor (include 4 caractere
pentru extensie —<.mp3> sau <.wma>).
12 — 128 caractere (în funcţie de suportul de
stocare folosit etc.).
• Această unitate poate recunoaşte un total
de 512 fişiere, 255 directoare şi 8 niveluri
ierarhice.
• Această unitate poate reda fişiere înregistrate
în VBR (rată de transfer variabilă).
Fişierele înregistrate în VBR au o discordanţă
a afişării timpului şi nu arată timpul actual.
În mod particula, această diferenţă devine
sesizabilă după efectuarea funcţiei de căutare.
• Această unitate nu poate reda următoarele
fişiere:
– Fişierele MP3 encodate în formatul MP3i şi
MP3 PRO.
– Fişierele MP3 encodate în într-un format
inadecvat.
– Fişierele MP3 encodate cu Layer 1/2.
– Fişierele WMA encodate în formatele fără
pierderi, profesional şi voce.
– Fişierele WMA care nu sunt bazate pe
Windows Media® Audio.
– Fişierele WMA cu protecţie la copiere de la
DRM.
– Fişierele care conţin date precum AIFF,
ATRAC3, etc.
• Funcţia de căutare funcţionează dacă viteza
de căutare nu este constantă.
ROMÂNĂ
RO18-25_KD-R412[EY]f.indd 18
10/16/09 9:58:44 AM
Redarea pistelor MP3/WMA de pe un
dispozitiv USB (pentru KD-R412/KDR411/KD-R35)
• În timpul redării de pe un dispozitiv USB, este
posibil ca ordinea de redare să difere de cea a
altor playere.
• Această unitate nu poate reda anumite
dispozitive USB sau anumite fişiere datorită
caracteristicilor sau condiţiilor de înregistrare.
• În funcţie de forma dispozitivului USB şi
a porturilor de conectare, este posibil ca
anumite dispozitive USB să nu fie ataşate în
mod adecvat sau este posibil ca conexiunea
să fie slabă.
• Conectaţi doar un dispozitiv USB de stocare a
datelor în acelaşi timp. Nu folosişi un hub USB.
• Dacă dispozitivul USB conectat nu are fişierele
corecte, apare “CANNOT PLAY”.
• Această unitate poate afişa eticheta (Versiune
1,0, 1,1, 2,2, 2,3 sau 2,4) pentru fişierele MP3 şi
WMA.
• Această unitate poate reda fişiere MP3/WMA
care îndeplinesc condiţiile de mai jos:
– Rata de transfer pentru MP3/WMA: 32 kbps
— 320 kbps
– Frecvenţa de eşantionare pentru MP3:
32 kHz, 44,1 kHz, 48 kHz (pentru MPEG-1)
16 kHz, 22,05 kHz, 24 kHz (pentru MPEG-2)
– Frecvenţa de eşantionare pentru WMA:
22,05 kHz, 32 kHz, 44,1 kHz, 48 kHz
• Această unitate poate reda fişiere MP3
înregistrate în VBR (rată de transfer variabilă).
• Numărul maxim de caractere pentru:
– Denumirile directoarelor : 32 de caractere
– Denumirile fişierelor : 32 de caractere
– Etichetă MP3 : 64 de caractere
– Etichetă WMA : 32 de caractere
• Această unitate recunoaşte un total de 5 000
de fişiere, 255 de directoare (255 de fişiere per
director fără fişierele nesuportate) şi până la 8
ierarhii.
• Această unitate nu suportă un cititor de
carduri SD.
• Această unitate nu poate recunoaşte
dispozitivele USB care au peste 5 V şi depăşesc
500 mA.
• Dispozitivele USB echipate cu funcţii speciale,
precum cele de securitate a datelor, nu pot fi
folosite la această unitate.
• Nu folosiţi un dispozitiv USB cu 2 sau mai
multe partiţii.
• Această unitate nu poate recunoaşte un
dispozitiv USB conectat printr-un cititor de
carduri USB.
• Această unitate nu poate reda fişierele dintrun dispozitiv USB conectat printr-un cablu de
extensie USB.
• Această unitate nu poate reda următoarele
fişiere:
– Fişierele MP3 encodate în formatul MP3i şi
MP3 PRO.
– Fişierele MP3 encodate în într-un format
inadecvat.
– Fişierele MP3 encodate cu Layer 1/2.
– Fişierele WMA encodate în formatele fără
pierderi, profesional şi voce.
– Fişierele WMA care nu sunt bazate pe
Windows Media® Audio.
Mod presetat de sunet
Tonalitate
BASS
MIDDLE
TREBLE
Element sonor
Frecvenţă Nivel
Q
60 Hz
80 Hz
100 Hz
200 Hz
0.5 kHz
1.0 kHz
1.5 kHz
2.5 kHz
10.0 kHz
12.5 kHz
15.0 kHz
17.5 kHz
–06 la
+06
–06 la
+06
–06 la
+06
Q1.0
Q1.25
Q1.5
Q2.0
Q0.75
Q1.0
Q1.25
Q FIX
ROMÂNĂ
RO18-25_KD-R412[EY]f.indd 19
19
10/16/09 9:58:44 AM
Întreţinerea
Cum se curăţă conectorii
Pentru a păstra discul curat
Detaşările frecvente vor deteriora conectorii.
Pentru a reduce această posibilitate, ştergeţi
periodic conectorii cu o bucată de vată sau cu
o cârpă înmuiată cu alcool, având grijă să nu
deterioraţi conectorii.
Este posibil ca un disc murdar
să nu funcţioneze adecvat. Dacă
un disc devine murdar, ştergeţi-l
cu o cârpă moale în linie dreaptă
de la centru către margine.
• Nu folosişi solvenţi (spre exemplu, curăţător
pentru înregistrări, spray, diluant, benzină, etc.)
pentru a şterge discurile.
Conectori
Condensul
Consensul se poate forma pe lentilele din
interiorul unităţii în următoarele situaţii:
• După pornirea încălzitorului în maşină.
• Dacă creşte umiditatea din interiorul maşinii.
Dacă această situaţie intervine, unitatea se
poate defecta. În această situaţie, ejectaţi discul
şi lăsaţi unitatea pornită pentru câteva ore până
când umezeala s-a evaporat.
Cum se manipulează discurile
La scoaterea unui disc din Suport central
carcasă, apăsaţi centrul
suportului de pe carcasă şi
scoateţi discul, ţinându-l de
margini.
• Ţineţi întotdeauna discul de margini. Nu
atingeţi suprafaţa de înregistrare.
La punerea unui disc în carcasă, introduceţi
încet discul în suport (cu suprafaţa imprimată
în sus).
• Asiguraţi-vă că puneţi discurile înapoi în
carcase după fiecare folosire.
Pentru a reda noi discuri
Este posibil ca discurile noi să
aibă anumite puncte dure în
jurul marginilor interioare şi
exterioare. Dacă este folosit un
astfel de disc, această unitate
poate respinge discul.
Pentru a îndepărta aceste puncte dure,
frecaţi marginile cu un creion sau un pix, etc.
Nu folosiţi următoarele discuri:
Single CD (8 cm disc)
Disc deformat
Cu colant sau reziduuri
de colant
Cu etichetă
Cu formă neobişnuită
Disc C-thru (disc
semitransparent)
Transparent sau
semitransparent
în zona de înregistrare
20
ROMÂNĂ
RO18-25_KD-R412[EY]f.indd 20
10/16/09 9:58:44 AM
Remedierea problemelor
Simptom
FM/AM
Generalităţi
Sunetul nu poate fi auzit de la
boxe.
Remediere/Cauză
• Reglaţi volumul până la nivelul optim.
• Asiguraţi-vă că unitatea nu este cu sunetul închis/
pe pauză (
5).
• Verificaţi cablurile şi conexiunile.
Pe afişaj apare “PROTECT” şi nu este Verificaţi pentru a vă asigura că terminalele de la
posibilă nici o operaţie.
conductorii boxelor sunt acoperite în mod adecvat
cu bandă izolatoare, apoi resetaţi unitatea (
3).
Dacă “PROTECT” nu dispare, consultaţi distribuitorul
JVC sau seturile companiei.
Unitatea nu funcţionează deloc.
Resetaţi unitatea. (
“AUX” nu poate fi selectat.
Verificaţi setarea <SRC SELECT> = <AUX IN>.
(
16)
Presetarea automată SSM nu
funcţionează.
Stocaţi staţiile manual.
Zgomot static la ascultarea
radioului.
Conectaţi bine antena.
“AM” nu poate fi selectat.
Verificaţi setarea <SRC SELECT> = <AM>. (
Discul nu poate fi redat.
Introduceţi discul în mod corect.
3)
16)
Redare disc
• Introduceţi un disc finalizat CD-R/CD-RW.
• CD-R/CD-RW nu poate fi redat.
• Pistele de pe CD-R/CD-RW nu pot • Finalizaţi CD-R/CD-RW cu componenta pe care aţi
fi ocolite.
folosit-o pentru înregistrare.
Discul nu poate fi redat şi nici
ejectat.
• Deblocaţi discul. (
8)
• Ejectaţi discul forţat. (
3)
Sunetul discului este uneori
întrerupt.
• Opriţi redarea în timp ce conduceţi pe drumuri cu
denivelări.
• Schimbaţi discul.
• Verificaţi cablurile şi conexiunile.
“NO DISC” apare pe ecran.
Introduceţi un disc redabil în slotul de încărcare.
“PLEASE” şi “EJECT“ apar alternativ
pe ecran.
Apăsaţi 0, apoi introduceţi discul corect.
ROMÂNĂ
RO18-25_KD-R412[EY]f.indd 21
21
10/16/09 9:58:45 AM
Redare MP3/WMA
Simptom
Remediere/Cauză
Discul nu poate fi redat.
• Folosiţi un disc cu piste MP3/WMA înregistrate într-un
format care este în conformitate cu ISO 9660 Nivel 1,
Nivel 2, Romeo, sau Joliet.
• Adăugaţi codul de extensie la denumirile fişierelor
<.mp3> sau <.wma>.
Este generat zgomot.
Treceţi la o altă pistă sau schimbaţi discul. (Nu adăugaţi
codul de extensie <.mp3> sau <.wma> la pistele nonMP3 sau WMA.)
Este necesar un timp mai mare
ce citire (“READING” rămâne
intermitent pe ecran).
Nu folosiţi prea multe niveluri ierarhice şi directoare.
Pistele nu sunt redate în ordinea Ordinea de redare este determinată la înregistrarea
în are aţi intenţionat să fie
fişierelor.
redate.
Pentru KD-R412/KD-R411/KDR35: “NO FILE” apare pe ecran.
Directorul selectat este un director gol *. Selectaţi un
alt director care conţine pistele MP3/WMA.
* Directorul care este fizic gol sau directorul care conţine
date nu conţine o pistă validă MP3/WMA.
“NOT SUPPORT” apare pe ercan,
iar pista este ocolită.
Trece la următoarea piesă codată într-un format
compatibil sau la următoarea piesă WMA fără protecţie
la copiere.
Timpul de redare nu este corect. Aceasta intervine uneori în timpul redării. Aceasta este
determinată de modul în care pistele sunt înregistrate
pe disc.
Caracterele corecte nu sunt
afişate (ex. tiltu album).
22
Această unitate poate afişa doar literele (majuscule),
numere şi este limitat ca un număr de simboluri.
ROMÂNĂ
RO18-25_KD-R412[EY]f.indd 22
10/20/09 10:52:07 AM
Redare dispozitiv USB (pentru KD-R412/KD-R411/KD-R35)
Simptom
Remediere/Cauză
Este generat zgomot.
Pista redată nu este o pistă MP3/WMA. Treceţi la alt
fişier. (Nu adăugaţi codul de extensie <.mp3> sau
<.wma> la pistele non-MP3 sau WMA.)
“READING” rămâne intermitent
pe ecran.
• Timpul de citire diferă în funcţie de tipul de dispozitiv
USB.
• Nu folosiţi prea multe niveluri ierarhice sau directoare.
• Opriţi alimentarea şi porniţi-o din nou.
• Reataşaţi din nou dispozitivul USB.
“NO FILE” apare pe ecran.
Directorul selectat este un director gol*. Selectaţi un alt
director care conţine pistele MP3/WMA.
* Directorul care este fizic gol sau directorul care conţine
date nu conţine o pistă validă MP3/WMA.
“NOT SUPPORT” apare pe ercan, Trece la următoarea piesă codată într-un format
iar pista este ocolită.
compatibil sau la următoarea piesă WMA fără protecţie
la copiere.
Pistele/directoarele nu sunt
redate în ordinea în care aţi
internţionat.
Ordinea de redare este determinată de timpul de
scriere. Pista/directorul scrisă prima dată pe dispozitivul
USB va fi prima pistă/director pentru redare.
• “CANNOT PLAY” rămâne
intermitent pe ecran.
• “NO USB” apare pe ecran.
• Unitatea nu poate detecta
dispozitivul USB.
• Ataşaţi un dispozitiv USB care cinţine pistele encodate
într-un format adecvat.
• Reataşaţi din nou dispozitivul USB.
Caracterele corecte nu sunt
afişate (ex. tiltu album).
Această unitate poate afişa doar literele (majuscule),
numere şi este limitat ca un număr de simboluri.
În timpul redării unei piste,
sunetul este întrerupt uneori.
Pistele MP3/WMA nu au fost copiate adecvat în
dispozitivul USB.
Copiaţi pista MP3/WMA din nou în dispozitivul USB şi
încercaţi din nou.
JVC nu îşi asumă responsabilitatea pentru eventualele pierderi de date de pe dispozitivele
de stocare USB survenite în timpul utilizării acestui sistem.
ROMÂNĂ
RO18-25_KD-R412[EY]f.indd 23
23
10/20/09 10:52:08 AM
Specificaţii
Puterea maximă:
SECŢIUNEA PENTRU AMPLIFICATORUL AUDIO
Puterea continuă (RMS):
Impedanţa:
Domeniul de control al
tonalităţii:
Bass:
Medii:
Înalte:
Răspuns de frecvenţă:
Raport semnal-la-zgomot:
Nivel linie ieşire/Impedanţă:
Nivel linie subwoofer/
Impedanţă:
Impedanţă ieşire:
Alt terminal:
Domeniul de
frecvenţă:
SECŢIUNE SELECTOR
Selector FM:
Selector MW:
Selector LW:
24
Frontal/
posterior:
Frontal/
posterior:
Excepţie
KD-R35:
Excepţie
KD-R35:
50 W per canal
19 W per canal la 4 Ω, 40 Hz la 20 000 Hz la
mai puţin de 0,8% distorsiunea armonică
totală.
4 Ω (4 Ω la 8 Ω toleranţă)
±12 dB (60 Hz, 80 Hz, 100 Hz, 200 Hz)
Q1,0, Q1,25, Q1,5, Q2,0
±12 dB (0,5 kHz, 1,0 kHz, 1,5 kHz, 2,5 kHz)
Q0,75, Q1,0, Q1,25
±12 dB (10,0 kHz, 12,5 kHz, 15,0 kHz,
17,5 kHz)
Q (Fix)
40 Hz la 20 000 Hz
70 dB
2,5 V/20 kΩ incărcare (întreaga scală)
2,5 V/20 kΩ incărcare (întreaga scală)
1 kΩ
• Mufă de intrare AUX (auxiliar), intrare antenă
• Pentru KD-R412/KD-R411: intrare comandă la distanţă
pentru volan, mufă intrare USB
• Pentru KD-R35: Mufă intrare USB
FM:
87,5 MHz la 108,0 MHz
AM:
MW:
522 kHz la 1 620 kHz
LW:
144 kHz la 279 kHz
Sensibilitate
9,3 dBf (0,8 μV/75 Ω)
utilizabilă:
50 dB sensibilitate
16,3 dBf (1,8 μV/75 Ω)
de izolare acustică:
Selectivitate
65 dB
alternativă canal
(400 kHz):
Răspuns de
40 Hz la 15 000 Hz
frecvenţă:
Separare stereo:
40 dB
Sensibilitate:
20 μV
Selectibilitate:
40 dB
Sensibilitate:
50 μV
ROMÂNĂ
RO18-25_KD-R412[EY]f.indd 24
10/16/09 9:58:45 AM
GENERALITĂŢI
SECŢIUNE USB
(pentru KD-R412/
KD-R411/KD-R35)
SECŢIUNE CD PLAYER
Tipul:
Sistem detecţie semneal:
Numărul de canale:
Răspuns de frecvenţă:
Domeniul dinamic:
Raport semnal-la-zgomot:
Fluctuaţie şi variaţie:
Format decodare MP3: (MPEG1/2 Audio Layer 3)
Format decodare WMA (Windows Media® Audio):
Standard USB:
Viteză transfer date (viteză integrală):
Dispozitiv compatibil:
Sistem de fişiere compatibil:
Format audio compatibil:
Curent max.:
Necesităţile de alimentare Tensiunea de
electrică:
funcţionare:
Sistem de masă:
Temperatura permisibilă de funcţionare:
Dimensiuni (L × Î × G):
Dimensiunea de
(aprox.)
instalare:
Dimensiunea
panoului:
Masa:
Player compact disc
Selecţie optică fără contact
(semiconductor laser)
2 canale (stereo)
5 Hz la 20 000 Hz
93 dB
98 dB
Sub limitele măsurabile
Rata max. de transfer: 320 kbps
Rata max. de transfer: 192 kbps
USB 1.1, USB 2.0
Max. 12 Mbps
Clasă stocare în masă
FAT 32/16/12
MP3/WMA
500 mA
CC 5 V
14,4 V cc (11 V la 16 V toleranţă)
Masă negativă
0°C la +40°C
182 mm × 52 mm × 160 mm
188 mm × 58 mm × 13 mm
1,3 kg (excluzând accesoriile)
Proiectarea şi specificaţiile pot fi modificate fără o notificare în prealabil.
Microsoft şi Windows Media sunt mărci înregistrate sau mărci comerciale ale Microsoft
Corporation în SUA şi/sau în alte ţări.
ROMÂNĂ
RO18-25_KD-R412[EY]f.indd 25
25
10/16/09 9:58:45 AM
Благодарим ви, че закупихте продукт на JVC.
Моля, прочетете внимателно всички инструкции преди работа, за да разберете напълно и
получите възможно най-добрите работни показатели от уреда.
ВАЖНО ЗА ЛАЗЕРНИ ПРОДУКТИ
1. ЛАЗЕРЕН ПРОДУКТ КЛАС 1
2. ВНИМАНИЕ: Не отваряйте горния капак. Във вътрешността на уреда няма части, които
да могат да се обслужват от потребителя. Оставете цялото обслужване на
квалифициран сервизен персонал.
3. ВНИМАНИЕ: Видими и невидими лазерни излъчвания клас 1M в отворено състояние. Не
гледайте директно с оптични инструменти.
4. РЕПРОДУКЦИЯ НА ЕТИКЕТ: ЕТИКЕТ ЗА ВНИМАНИЕ, ПОСТАВЕН ОТВЪН НА УРЕДА.
Предупреждение:
Батерия
Продукти
За безопасността...
Информация за потребителите на
депонирани старо оборудване и
батерии
• Не увеличавайте твърде много силата на
звука, тъй като това ще блокира звуковете
отвън, правейки шофирането опасно.
• Спирайте колата преди да извършвате
някакви сложни операции.
[Само за Европейския съюз]
Тези символи указват, че продуктът и
батерията с този символ не трябва да се
депонират като битови отпадъци в края
на експлоатационния им срок.
Ако желаете да депонирате този продукт
и батерията, моля, направете го в
съответствие с приложимото национално
законодателство или други правила във
вашата страна и община.
Чрез правилното депониране на този
продукт ще помогнете за запазването на
природните ресурси и предотвратяването
на потенциалните отрицателни
последици за околната среда и човешкото
здраве.
Предупреждение:
Знакът Pb под символа за батерии указва,
че тази батерия съдържа олово.
2
Ако трябва да работите с уреда докато
шофирате, се огледайте внимателно, иначе
можете да бъзете въвлечени в пътно
произшествие.
Температура във вътрешността на
колата...
Ако сте паркирали колата за дълго в горещо
или студено време, изчакайте докато
температурата в колата се нормализира
преди да работите с уреда.
KD-R412/KD-R411 е снабден с функция за
дистанционно управление на волана.
Преди работа свържете оригинален
дистанционен адаптер на JVC (не се доставя),
който да свързва колата ви с входната клема
за дистанционно управление на волана отзад
на уреда.
• За подробности вж. също инструкциите,
доставени с дистанционния адаптер.
БЪЛГАРСКИ
BU02-09_KD-R412[EY]f.indd 2
10/16/09 5:50:58 PM
Как да се чете това
ръководство
СЪДЪРЖАНИЕ
3 Как да се чете това ръководство
3 Как се захваща/откачва
Използвани са следните икони/символи, за
да посочват:
контролният пулт
Натиснете и задръжте
3 Как се нулира вашият уред
3 Как да се изважда диск
[Задържане] натиснат бутона(ите)
докато започне желаната
операция.
Завъртете контролния
диск.
(
XX)
<XXXX>
Завъртете
контролния диск, за
да направите избор и
след това натиснете,
за да потвърдите.
Номер на страница за
справка
Елемент на менюто за
настройки
Продължава на
следващата страница
Как се захваща/откачва
контролният пулт
Как се нулира вашият уред
Вашите предварително
зададени настройки също
ще бъдат изтрити.
принудително
4
Отменяне показването на
демонстрацията
4
5
6
8
10
Сверяване на часовника
Основни операции
Слушане на радио
Слушане на диск
Слушане на USB устройство
(За KD-R412/KD-R411/KD-R35)
11
Слушане на други външни
компоненти
12
Използване на дистанционния
контролер
(За KD-R412/KD-R411)
13
Избиране на предварително
зададен режим на звук
13
17
20
21
Операции в менюто
24
Спецификации
Повече за този уред
Поддръжка
Откриване и отстраняване на
неизправности
Как да се изважда диск
принудително
[Задържане]
• Можете да изваждате заредения диск
принудително, дори и ако дискът е заключен.
Заключване/отключване на диск,
8.
• Внимавайте да не изпуснете диска, когато се
изважда.
• Ако това не работи, нулирайте уреда си.
БЪЛГАРСКИ
BU02-09_KD-R412[EY]f.indd 3
3
10/16/09 5:51:00 PM
Отменяне показването на
демонстрацията
1 Включете захранването.
4 Изберете <DEMO OFF>.
2
5
[Задържане]
(първоначална настройка)
3
6 Завършете процедурата.
Сверяване на часовника
1 Включете захранването.
2
6 Регулира заглушаването.
[Задържане]
(първоначална настройка)
3 Изберете <CLOCK>.
7 Изберете <24H/12H>.
4 Изберете <CLOCK SET>.
8 Изберете <24 HOUR>
5 Сверява часа.
(24 ЧАСА) или <12 HOUR>
(12 ЧАСА).
9 Завършете процедурата.
4
БЪЛГАРСКИ
BU02-09_KD-R412[EY]f.indd 4
10/16/09 5:51:00 PM
Основни операции
Изважда диска
Контролен диск
Слот за зареждане Прозорец на дисплея
Откачва пулта
Спомагателен входен жак
Дистанционен сензор (За KD-R412/KD-R411)
Можете да управлявате този уред с
допълнително закупено дистанционно
12).
управление RM-RK50 (
За KD-R412/KD-R411/
KD-R35
Входен USB (Universal Serial
Bus) (универсална серийна
шина) жак
Когато натиснете или задържите натиснат следния бутон(и)...
Бутон
Обща работа
• Включва.
• Избира наличните източници (ако е включено захранването). Ако
източникът е готов, започва и възпроизвеждането.
• Изключва, ако се натисне и задържи натиснат.
• Регулира силата на звука.
• Избира елементи.
• Заглушава звука при слушане на източник. Ако източникът е “CD” или “USB,”
възпроизвеждането е в пауза. Натиснете контролния диск отново, за да
отмените заглушаването или възобновите възпроизвеждането.
• Потвърждава избора.
• Избира режима на звук.
• Влиза директно в регулиране нивото на тона (
13), ако се натисне и
задържи натиснат.
Влиза директно в менюто за режим на възпроизвеждане (
9).
• Връща към предишното меню
• Активира/деактивира приемането на TA в режим на готовност
• Влиза в режим на PTY търсене, ако се натисне и задържи натиснат
Изключване на захранването: Проверява точното време на часовника
Включване на захранването: Сменя информацията на дисплея
БЪЛГАРСКИ
BU02-09_KD-R412[EY]f.indd 5
5
10/16/09 5:51:01 PM
Слушане на радио
~
] “FM” или “AM”
Ÿ
“ST” светва, когато се приема FM стерео предаване с достатъчна сила на сигнала.
Ръчно търсене
[Задържане]
“M” примигва, след
което натиснете
няколко пъти бутона.
Когато се приема трудно FM
стерео предаване
1
[Задържане]
2
Автоматично предварително
настройване (FM)—SSM
(Strong-station Sequential Memory)
(последователна памет за силни станции)
Можете да настройвате предварително до 18
станции за FM.
Докато слушате станция...
1
[Задържане]
2
] <TUNER> ] <MONO> ]
<MONO ON>
Приемането се подобрява, но се губи
стерео ефектът.
За да възстановите стерео ефекта,
повторете същата процедура, за да изберете
<MONO OFF>.
Сменяне на информацията на
дисплея
] <TUNER> ] <SSM> ]
<SSM 01 – 06> / <SSM 07 – 12> /
<SSM 13 – 18>
“SSM” примигва и местните станции
с най-силен сигнал се търсят и
запаметяват автоматично.
За да настроите предварително други 6
станции, повторете горната процедура като
изберете един от другите 6 диапазона на
SSM настройка.
Честота = Часовник = (назад
към началото)
6
БЪЛГАРСКИ
BU02-09_KD-R412[EY]f.indd 6
10/16/09 5:51:01 PM
Ръчно предварително
настройване (FM/AM)
Можете да настройвате предварително до 18
станции за FM и 6 станции за AM.
Напр.: Запаметяване на FM станция с честота
92,50 МХц в предварително зададен номер
“04”.
1
] “92,50 МХц”
2
Функциите по-долу са налични само
за станции от FM Radio Data System.
Търсене на любимата ви
програма от FM Radio Data
System—PTY търсене
Можете да настроите любимата си програма
на предаване от станция чрез търсене за
PTY код.
1
Показва се последно избраният PTY код.
[Задържане]
“PRESET MODE” примигва.
3
] Избира предварително зададен
номер “04”.
“P04” примигва и се появява
“MEMORY”.
[Задържане]
2
] Изберете един от любимите си
типове програми или PTY код (
17)
и започнете търсене.
Ако има станция, която предава
програма със същия PTY код като този,
който сте избрали, се настройва тази
станция.
Приемания в режим на готовност
Избиране на предварително
настроена станция
1
или
2
Приемане на TA в режим на готовност
Приемането на TA в режим на готовност
позволява уредът да превключва временно
към Traffic Announcement (TA) (обява за
трафик) от всеки източник, различен от AM.
• Силата на звука се сменя на предварително
настроеното ниво на сила на звука за
TA , ако текущото ниво е по-ниско от
предварително настроеното (
15).
За да активирате приемането на TA в
режим на готовност
Ако светне индикаторът
TP, значи приемането на
TA в режим на готовност е
активирано.
Ако индикаторът TP
примигва, значи приемането
на TA в режим на готовност
все още не е активирано.
• За да активирате приемането, настройте
на друга станция при условие, че за
приемането на TA в режим на готовност са
необходими сигнали от Radio Data System.
• За да деактивирате приемането, натиснете
отново T/P BACK.
БЪЛГАРСКИ
BU02-09_KD-R412[EY]f.indd 7
7
10/19/09 11:07:09 AM
Приемане на PTY в режим на
готовност
Предаване на програма A на различни
честотни диапазони (01 – 05)
Приемането на PTY в режим на готовност
позволява уредът да превключва временно
към любимата ви PTY програма от всеки
източник, различен от AM.
За да активирате и изберете любимия
си PTY код за приемане на PTY в режим
на готовност, вижте “Операции в менюто:
14)
<PTY-STANDBY>”. (
Ако светне индикаторът PTY, значи
приемането на PTY в режим на готовност е
активирано.
Ако индикаторът PTY примигва, значи
приемането на PTY в режим на готовност все
още не е активирано.
• За да активирате приемането, настройте на
друга станция, осигуряваща тези сигнали.
• За да деактивирате приемането,
изберете <PTY OFF> за PTY кода (
14).
Индикаторът PTY изгасва.
Проследяване на една и съща
програма—Приемане с мрежово
проследяване
При шофиране в зона, където приемането на
FM не е достатъчно, този уред се настройва
автоматично на друга станция от FM
Radio Data System на същата мрежа, която
вероятно предава същата програма с посилни сигнали.
За да смените настройката на приемане с
мрежово проследяване, вижте “Операции
в менюто: <AF-REG>”. (
14)
Автоматично избиране на
станции—Търсене на програми
Обикновено когато изберете предварително
зададен номер, се настройва предварително
зададената в този номер станция.
Ако сигналите от предварително
настроената станция от FM Radio Data System
не са достатъчно силни за добро приемане,
този уред с помощта на AF данните
настройва на друга честота на вероятно
предаване на същата програма като тази, на
която предава предварително настроената
първоначална станция.
• Вж.“Операции в менюто: <P-SEARCH>”.
(
15)
Сменяне на информацията на дисплея
Име на станция (PS) =
Честота на станцията = Тип
програма (PTY) = Часовник
= (назад към началото)
Слушане на диск
] Включете захранването.
~
Ÿ
Всички записи ще се изпълнява с повтаряне
докато не смените източника или извадите
диска.
Спиране на възпроизвеждането
и изваждане на диска
Появява се “NO DISC”.
Натиснете / SOURCE, за да
слушате друг източник на
възпроизвеждане.
8
Забраняване изваждането на
диска
[Задържане]
За да отмените забраняването, повторете
същата процедура.
БЪЛГАРСКИ
BU02-09_KD-R412[EY]f.indd 8
10/20/09 10:53:18 AM
Избира папка на MP3/WMA
Избира запис
[Задържане]
Превърта записа
бързо напред или
назад
Избиране на запис/папка
Избиране на режими на
възпроизвеждане
Можете да използвате само един от следните
режими на възпроизвеждане в даден момент.
1
2
] “REPEAT”
“RANDOM”
3
1
2
За MP3/WMA дискове изберете желаната
папка и след това желания запис като
повторите стъпка 2.
• За да се върнете към предишното меню,
натиснете BACK.
Предупреждение за настройката на
сила на звука:
Дисковете създават много малък шум в
сравнение с други източници. Намалете
силата на звука преди да възпроизвеждате
диск, за да избегнете повреждане
на високоговорителите от внезапно
увеличаване на изходното ниво.
Сменяне на информацията на дисплея
REPEAT
TRACK RPT : Повтаря текущия запис
FOLDER RPT : Повтаря текущата папка
RANDOM
FOLDER RND : Възпроизвежда в
произволен ред всички
записи в текущата
папка и след това
записите в следващите
папки
ALL RND
: Възпроизвежда в
произволен ред всички
записи
За да отмените възпроизвеждането с
повтаряне или възпроизвеждането в
произволен ред, изберете “RPT OFF” или
“RND OFF”.
Заглавие на диск/Име на албум/
изпълнител (име на папка)* = Заглавие
на запис (име на файл)* = Номер на
текущия запис с изтеклото време на
възпроизвеждане = Номер на текущия
запис с времето по часовника = (назад
към началото)
* Ако текущият диск е аудио CD, се появява
“NO NAME”.
Ако един MP3/WMA файл няма информация
за тагове, или <TAG DISPLAY> е зададен на
14), се появяват името на
<TAG OFF> (
папката и името на файла.
БЪЛГАРСКИ
BU02-09_KD-R412[EY]f.indd 9
9
10/16/09 5:51:02 PM
Слушане на USB устройство (За KD-R412/KD-R411/KD-R35)
Този уред може да възпроизвежда MP3/WMA записи, запаметени в USB устройство.
~
Ÿ
Входен USB жак
USB памет
] Включете
захранването.
Всички записи ще се изпълнява с повтаряне докато не
смените източника или откачите USB устройството.
Ако е прикачено USB устройство...
Натискането на / SOURCE включва
захранването и възпроизвеждането започва
оттам, откъдето е било спряно преди това.
• Ако в момента е прикачено различно USB
устройство, възпроизвеждането започва от
началото.
Спиране на
възпроизвеждането
и откачване на USB
устройството
Направо го издърпайте от уреда.
Появява се “NO USB”. Натиснете
/ SOURCE, за да слушате друг източник на
възпроизвеждане.
Можете да работите с USB устройството
по същия начин, по който работите с
файловете на един диск.
Предупреждение за настройката на
сила на звука:
USB устройствата създават много малък шум
в сравнение с други източници. Намалете
силата на звука преди да възпроизвеждате от
USB устройство, за да избегнете повреждане
на високоговорителите от внезапно
увеличаване на изходното ниво.
10
Предупреждения:
• Избягвайте да използвате USB устройство,
ако то би могло да пречи на вашата
безопасност при шофиране.
• Не издърпвайте и не прикачвайте
многократно USB устройството докато на
дисплея е показано “READING”.
• Не палете двигателя на колата, ако е
свързано USB устройство.
• Уредът може да не е в състояние да
възпроизвежда файловете в зависимост то
типа на USB устройството.
• Експлоатацията и захранването може да не
работят според предвижданията при някои
USB устройства.
• Не можете да свързвате компютър към
входната USB клема на уреда.
• Уверете се, че сте създали резервни копия
на всички важни данни, за да избегнете
загубата им.
• Не оставяйте USB устройство в колата,
изложено на пряка слънчева светлина
или висока температура, за да избегнете
влошаване, или причиняване на повреди на
устройството.
• Някои USB устройства може да не
сработят веднага след като прикачите USB
устройство, или включите захранването.
• Вж. стр. 19 за повече подробности относно
USB операциите.
БЪЛГАРСКИ
BU10-17_KD-R412[EY]f.indd 10
10/16/09 6:01:36 PM
Слушане на други външни компоненти
Можете да свързвате външен компонент
към входния AUX (спомагателен) жак на
контролния пулт.
Подготовка: Уверете се, че е избрано <AUX
ON> за настройката <SRC SELECT> =
16)
<AUX IN>. (
• За подробности вж. също инструкциите,
доставени с адаптера или външните
компоненти.
~
Ÿ
!
⁄
] “AUX IN”
Включете свързания компонент
и започнете възпроизвеждане от
източника.
] Регулира силата на звука.
Регулира звука както
искате. ( 13)
Свързване на външен компонент към входния AUX (спомагателен) жак
Портативен аудио
плейър и т.н.
3,5 мм стерео мини
куплунг (не се доставя)
БЪЛГАРСКИ
BU10-17_KD-R412[EY]f.indd 11
11
10/16/09 6:01:36 PM
Използване на дистанционния
контролер (За KD-R412/KD-R411)
KD-R412/KD-R411 може да се управлява
дистанционно съгласно инструкциите тук
(с допълнително закупен дистанционен
контролер). Препоръчваме ви да използвате
дистанционен контролер RM-RK50 с вашия
уред.
Поставяне на литиево-йонна батерия
(CR2025)
Внимание:
• Неправилното поставяне на батерията води
до опасност от експлозия. Заменяйте само
със същия или еквивалентен тип.
• Батерията не трябва да се излага на
прекомерна топлина, например слънчеви
лъчи, огън и подобни.
Подменете батерията, ако се намали
ефективността на дистанционния
контролер.
Преди да използвате дистанционния
контролер:
• Насочете дистанционния контролер
директно към дистанционния сензор на
уреда.
• НЕ излагайте дистанционния сензор на
ярка светлина (пряка слънчева светлина
или изкуствено осветление).
12
Дистанционен сензор
БЪЛГАРСКИ
BU10-17_KD-R412[EY]f.indd 12
1 • Включва захранването, ако се натисне
за кратко. Когато захранването е
включено, натискането на бутона
заглушава също така и звука или
паузите. Натиснете отново същия бутон,
за да отмените заглушаването или
възобновите възпроизвеждането.
• Изключва захранването, ако се натисне
и задържи натиснат.
2 • Сменя предварително настроена станция.
• Сменя папката на MP3/WMA.
3 Регулира силата на звука.
4 Избира режима на звук.
5 Избира източника.
6 • Търси за станции, ако се натисне за
кратко.
• Превърта бързо напред или назад, ако
се натисне и задържи натиснат.
• Сменя записите, ако се натисне за кратко.
Предупреждение (за предотвратяване
на аварии и повреда):
• Не поставяйте батерия, различна от CR2025,
или равностойна на нея.
• Не оставяйте дистанционния контролер на
място (като табла например), изложено на
пряка слънчева светлина продължително
време.
• Съхранявайте батерията на място, което не
може да бъде достигнато от деца.
• Не презареждайте, окъсявайте,
разглобявайте, нагрявайте батерията и не я
изхвърляйте в огън.
• Не оставяйте батерията с други метални
материали.
• Не мушкайте батерията с пинсети или
подобни инструменти.
• Увивайте батерията с лента и я изолирайте,
когато я изхвърляте или запазвате.
10/16/09 6:01:36 PM
Избиране на предварително зададен
режим на звук
Можете да избирате предварително зададен
режим на звук, подходящ за музикалния
жанр.
FLAT = NATURAL = DYNAMIC = VOCAL
BOOST = BASS BOOST = USER = (назад
към началото)
Можете да регулирате нивото на тона на
избрания режим на звук докато слушате.
1
Запаметяване на ваш собствен
режим на звук
Можете да съхранявате свои собствени
настройки в паметта.
1
[Задържане]
2
] <PRO EQ> ] <BASS> / <MIDDLE> /
<TREBLE>
[Задържане]
3
2
Регулирайте нивото (–06 до +06) на
избрания тон (BASS / MIDDLE / TREBLE).
Режимът на звука автоматично се
запаметява и променя на “USER”.
Регулирайте звуковите елементи на
избрания тон. (
19)
стъпки 2 и 3, за да
4 Повторете
регулирате останалите тонове.
Направените настройки ще се
съхранят автоматично в “USER”.
Текущият режим на звук се сменя
автоматично на “USER”.
Операции в менюто
1
[Задържане]
2
CLOCK
DEMO
Категория Елемент на меню
DEMO
Показване на
демонстрация
CLOCK SET
Сверяване на
часовника
3
Повторете стъпка 2, ако е
необходимо.
• За да се върнете към
предишното меню,
натиснете BACK.
• За да излезете от менюто,
натиснете DISP или MENU.
Избираема настройка, [ Първоначална: Подчертана ]
• DEMO ON
: Показването на демонстрацията ще
се активира автоматично, ако не се
извърши операция в течение на около
20 секунди. (
4)
• DEMO OFF : Отменя.
[ 0:00 ]
: Сверете часа и след това минутите.
(
4)
БЪЛГАРСКИ
BU10-17_KD-R412[EY]f.indd 13
13
10/16/09 6:01:37 PM
PRO EQ
CLOCK
Категория Елемент на меню
BASS
MIDDLE
TREBLE
DIMMER
DISPLAY
SCROLL *2
TAG DISPLAY
14
SSM *3
Последователна
памет за силни
станции
AF-REG *4
Приемане с
променлива
честота/
регионализация
• OFF
—
: За настройките,
4.
: Вграденият часовник се сверява
автоматично с помощта на данните
CT (clock time) (време на часовника) в
сигнала от Radio Data System.
: Отменя.
: За настройките,
13.
• DIMMER ON
: Затъмнява дисплея и осветлението на
бутоните.
• DIMMER OFF : Отменя.
• SCROLL ONCE : Превърта веднъж показваната
информация.
• SCROLL AUTO : Повтаря превъртането (през
интервали от по 5 секунди).
• SCROLL OFF : Отменя.
Натискането на DISP за повече от една секунда може да
превърта дисплея независимо от настройката.
• TAG ON
: Показва информация за таговете по
време на възпроизвеждане на MP3/
WMA записи.
• TAG OFF
: Отменя.
• SSM 01 – 06 : За настройките,
6.
• SSM 07 – 12
• SSM 13 – 18
: Когато приеманите в момента сигнали
отслабнат, уредът превключва на
друга станция (програмата може да се
различава от приеманата в момента).
(Светва индикаторът AF.)
• AF-REG ON
: Когато приеманите в момента сигнали
отслабнат, уредът превключва на
друга станция, предаваща същата
програма. (Светват индикаторите AF и
REG.)
• OFF
: Отменя.
PTY-STANDBY *3, *4 • PTY OFF, PTY : Активира приемане на PTY в режим
кодове
на готовност с един от PTY кодовете
(
17).
Има ефект само когато се приемат данни за CT (clock time) (време на часовника).
Някои знаци или символи няма да се показват правилно (или ще бъдат празни) на дисплея.
Показва се на дисплея само когато източникът е “FM”.
Само за станции от FM Radio Data System.
TUNER
*1
*2
*3
*4
Избираема настройка, [ Първоначална: Подчертана ]
24H/12H
• 24 HOUR
Режим на показване • 12 HOUR
на часа
CLOCK ADJ *1
• AUTO
Регулиране на
часовника
• AF ON
БЪЛГАРСКИ
BU10-17_KD-R412[EY]f.indd 14
10/19/09 11:32:39 AM
Категория Елемент на меню
TA VOLUME *5
Сила на звука на
обявата за трафик
TUNER
P-SEARCH *5
Търсене на
програми
MONO *7
Моно режим
IF BAND
Междинен
честотен диапазон
Избираема настройка, [ Първоначална: Подчертана ]
• VOLUME 00
– VOLUME 50
(или
VOLUME 00 –
VOLUME 30) *6
[ VOLUME 15 ]
• SEARCH ON
• SEARCH OFF
• MONO ON
• MONO OFF
• AUTO
• WIDE
FADER *8
AUDIO
BALANCE *9
LOUD
Гръмкост
R06 – F06
[ 00 ]
L06 – R06
[ 00 ]
• LOUD ON
• LOUD OFF
AUX ADJUST *10
Допълнителна
настройка
(За KD-R312/
KD-R311)
AUX ADJ 00 —
AUX ADJ 05
: —
: Активира търсенето на програми.
(
8)
: Отменя.
: Активира моно режима за
подобряване на приемането на FM,
но се губи стерео ефектът.
: Възстановете стерео ефекта. (
6)
: Увеличава селективността на тунера,
за да намали шумовите смущения
между съседни станции. (Може да се
загуби стерео ефектът.)
: Подлежи на шумови смущения от
съседни станции, но качеството на
звука няма да се влоши и ще се запази
стерео ефектът.
: Регулиране на изходния баланс на
предния и задния високоговорители.
: Регулиране на изходния баланс на
левия и десния високоговорители.
: Усилва ниските и високите честоти за
създаване на добре балансиран звук
при ниско ниво на усилване на звука.
: Отменя.
: Настройте допълнителното входно
ниво, за да избегнете увеличаване на
изходното ниво, когато превключвате
източника на външен компонент,
свързан към входния жак AUX на
контролното табло.
*5
*6
*7
*8
*9
Само за станции от FM Radio Data System.
Зависи от управлението на усилването от усилвателя.
Показва се на дисплея само когато източникът е “FM”.
Ако използвате система с два високоговорителя, задайте нивото на затихване на “00”.
За KD-R412/KD-R411/KD-R312/KD-R311: Тази настройка няма да се отрази на изходната
мощност на събуфъра.
*10 Показва се на дисплея само когато <AUX IN> е зададен на <AUX ON>.
БЪЛГАРСКИ
BU10-17_KD-R412[EY]f.indd 15
15
10/19/09 11:08:03 AM
Категория Елемент на меню
Избираема настройка, [ Първоначална: Подчертана ]
SRC SELECT
AUDIO
VOL ADJUST
VOL ADJ –05 — : Предварително задаване на нивото на
Регулиране силата
VOL ADJ +05
усилване на звука от всеки източник (освен
на звука
[ VOL ADJ 00 ]
FM) в сравнение с нивото на сила на звука от
(За KD-R412/KD-R411/
FM. Нивото на сила на звука ще се увеличава
KD-R35)
или намалява автоматично при смяна на
източника.
• Преди да направите настройка, изберете
източника, който искате да регулирате.
• На дисплея се появява “VOL ADJ FIX”, ако
като източник е избрано “FM”.
• SUB.W
: Изберете, ако клемите REAR LINE OUT (ЗАДЕН
L/O MODE *11
Режим на линеен
ЛИНЕЕН ИЗХОД) се използват за свързване на
изход
събуфър (през външен усилвател).
• REAR
: Изберете, ако клемите REAR LINE OUT (ЗАДЕН
ЛИНЕЕН ИЗХОД) се използват за свързване на
високоговорители (през външен усилвател).
: По-ниските от 72 Хц честоти се изпращат към
SUB.W FREQ *11, *12 • LOW
Разделяща честота на
събуфъра.
събуфъра
• MID
: По-ниските от 111 Хц честоти се изпращат
към събуфъра.
• HIGH
: По-ниските от 157 Хц честоти се изпращат
към събуфъра.
: Регулиране изходното ниво на събуфъра.
SUB.W LEVEL *11, *12 SUB.W 00 —
Ниво на събуфъра
SUB.W 08
[ SUB.W 04 ]
• BEEP ON
: Активира тона за натискане на клавиш.
BEEP
• BEEP OFF
: Деактивира тона за натискане на клавиш.
TEL MUTING
• MUTING 1/
: Изберете някой от тях, който заглушава
Заглушаване на
MUTING 2
звуците докато използвате мобилен телефон.
телефона
• MUTING OFF : Отменя.
• LOW POWER : VOLUME 00 – VOLUME 30 (Изберете, ако
AMP GAIN *13
Управление на
мощността на всеки от високоговорителите
усилването от
е по-малка от 50 Вт, за да ги предпазите от
усилвателя
повреда.)
• HIGH POWER : VOLUME 00 – VOLUME 50
AM *14
• AM ON
: Разрешаване на “AM” при избора на
AM станция
източник.
• AM OFF
: Забраняване на “AM” при избора на източник.
• AUX ON
: Разрешаване на “AUX IN” при избора на
AUX IN *15
Спомагателен вход
източник.
• AUX OFF
: Забраняване на “AUX IN” при избора на
източник.
*11 За KD-R412/KD-R411/KD-R312/KD-R311.
*12 Показва се на дисплея само когато <L/O MODE> е зададен на <SUB.W>.
*13 Нивото на силата на звука се сменя автоматично на “VOLUME 30”, ако превключите на
<LOW POWER> при зададено ниво на силата на звука, по-високо от “VOLUME 30”.
*14 Показва се на дисплея само когато е избран източник, различен от “AM”.
*15 Показва се на дисплея само когато е избран източник, различен от “AUX IN”.
16
БЪЛГАРСКИ
BU10-17_KD-R412[EY]f.indd 16
10/16/09 6:01:37 PM
Повече за този уред
Основни операции
Операции с диск
Общи
Предупреждение за възпроизвеждане
от DualDisc (двоен диск)
• Ако изключите захранването докато слушате
запис, възпроизвеждането ще започне оттам,
откъдето е било спряно, когато включите
захранването следващия път.
• Ако не се извърши операция в течение
на около 60 секунди след като се натисне
бутонът MENU, операцията ще бъде отменена.
• Не-DVD страната на един “DualDisc” (двоен
диск) не отговаря на стандарта “Compact
Disc Digital Audio” (Компактдиск с цифрово
аудио). Затова може да не се препоръчва
употребата на не-DVD страната на двоен
диск с този продукт.
Операции на тунера
Общи
Запаметяване на станции в паметта
• Този уред е конструиран да възпроизвежда
компактдискове/текстове от
компактдискове и CD-R (на които може
да се записва)/CD-RW (на които може да
се записва многократно) дискове в аудио
формати CD (CD-DA), MP3 и WMA.
• Ако смените източника докато слушате
диск, възпроизвеждането спира.
Когато изберете “CD” като източник
на възпроизвеждане следващия път,
възпроизвеждането ще започне оттам,
откъдето е било спряно преди това.
• Когато един диск се вкара обърнат
обратно, на дисплея започват да се сменят
съобщенията “PLEASE” и “EJECT”. Натиснете
0, за да извадите диска.
• Ако изваденият диск не се махне в течение
на 15 секунди, той ще се вкара автоматично
в отвора за зареждане, за да го предпазва
от прах.
• MP3 и WMA “записите” (думите “файл” и
“запис” се използват взаимозаменяемо) се
записват в “папки”.
• Докато превъртате бързо напред или назад
един MP3 или WMA диск, можете да чувате
само звуци с прекъсвания.
• По време на SSM търсене...
– Изтриват се всички запаметени отпреди
станции и се запаметяват наново.
– Когато завърши SSM, се включва
автоматично станцията, запаметена в наймалкия предварително зададен номер.
• При ръчно запаметяване на станция се
изтрива предварително настроената
отпреди станция, когато в същия
предварително зададен номер се
запаметява нова станция.
Операции на FM Radio Data System
• Приемането с мрежово проследяване
изисква два вида сигнали от FM Radio
Data System—PI (Programme Identification)
(идентификация на програма) и AF
(Alternative Frequency) (променлива
честота), за да работи правилно.
• Ако се приеме обява за трафик чрез
приемане на TA в режим на готовност,
нивото на силата на звука се сменя
автоматично на предварително
настроеното ниво (TA VOLUME),
ако текущото ниво е по-ниско от
предварително настроеното.
• Когато се активира приемане с променлива
честота (с избрана AF), автоматично
се активира също така и приемането с
мрежово проследяване.
• PTY кодове: NEWS, AFFAIRS, INFO, SPORT,
EDUCATE, DRAMA, CULTURE, SCIENCE,
VARIED, POP M (музика), ROCK M (музика),
EASY M (музика), LIGHT M (музика), CLASSICS,
OTHER M (музика), WEATHER, FINANCE,
CHILDREN, SOCIAL, RELIGION, PHONE IN,
TRAVEL, LEISURE, JAZZ, COUNTRY, NATION
M (музика), OLDIES, FOLK M (музика),
DOCUMENT
Възпроизвеждане на CD-R или
CD-RW
• Използвайте само “завършени” CD-R или
CD-RW дискове.
• Този уред може да възпроизвежда само
файлове от един и същ тип като онези,
открити най-напред, ако дискът включва и
CD (CD-DA), и MP3/WMA файлове.
• Този уред може да възпроизвежда
дискове с много сесии, но по време на
възпроизвеждането ще се прескачат
незатворените сесии.
БЪЛГАРСКИ
BU10-17_KD-R412[EY]f.indd 17
17
10/19/09 11:25:35 AM
• Някои CD-R или CD-RW дискове може да
не се възпроизвеждат на този уред поради
техните характеристики, или поради
следните причини:
– Замърсени или надраскани дискове.
– Поява на конденз от влага по лещата във
вътрешността на уреда.
– Замърсена приемна леща във
вътрешността на уреда.
– Записани на CD-R/CD-RW дисковете
файлове с помощта на метода “Packet
Write” (Пакетно записване).
– Има неподходящи условия за запис
(липсващи данни и т.н.) или състояния на
носителя (зацапан, надраскан, изкривен и
т.н.).
• CD-RW дисковете може да изискват
по-дълго време за прочитане, тъй като
отражателната им способност е по-ниска от
тази на обикновените компактдискове.
• Не използвайте следните CD-R или CD-RW
дискове:
– Дискове със залепени на повърхността им
стикери, етикети или предпазни обложки.
– Дискове, на които етикетите могат да са
директно отпечатани с мастилено-струен
принтер.
Употребата на тези дискове при висока
температура или висока влажност може
да причини неизправности и повреда на
уреда.
Възпроизвеждане на MP3/WMA диск
• Този уред може да възпроизвежда MP3/
WMA файлове с разширения <.mp3> или
<.wma> (без оглед на буквите —главни/
малки).
• Този уред може да показва имената на
албумите, певците (изпълнителите) и
таговете (версия 1,0, 1,1, 2,2, 2,3 или 2,4) за
MP3 и WMA файлове.
• Този уред може да показва само
еднобайтови знаци. Не могат да се показват
правилно никакви други знаци.
• Този уред може да възпроизвежда MP3/
WMA файлове, които удовлетворяват
условията по-долу:
– Скорост на битовия поток:
MP3: 32 Кбит/с — 320 Кбит/с
WMA: 32 Кбит/с — 192 Кбит/с
18
– Честота на семплиране на MP3:
32 кХц, 44,1 кХц, 48 кХц (за MPEG-1)
16 кХц, 22,05 кХц, 24 кХц (за MPEG-2)
– Честота на семплиране на WMA:
22,05 кХц, 32 кХц, 44,1 кХц, 48 кХц
– Формат на дисковете: ISO 9660 ниво 1/
ниво 2, Romeo, Joliet, дълги имена на
файлове в Windows разширение
• Максимален брой знаци за имената
на файлове/папки (включва 4 знака за
разширения—<.mp3> или <.wma>): 12 —
128 знака (в зависимост от използвания
носител и т.н.).
• Този уред може да разпознава общо 512
файла, 255 папки и 8 йерархични нива.
• Този уред може да възпроизвежда
файлове, записани с VBR (variable bit rate)
(променлива скорост на битовия поток).
Записаните с VBR файлове имат
несъответствие в показването на изтеклото
време и не показват действителното
изтекло време. По-конкретно, тази разлика
става забележима след изпълнението на
функцията за търсене.
• Този уред не може да възпроизвежда
следните файлове:
– MP3 файлове, кодирани в MP3i и MP3 PRO
формат.
– MP3 файлове, кодирани в неподходящ
формат.
– MP3 файлове, кодирани с Layer 1/2.
– MP3 файлове, кодирани във формат без
загуби, професионален и гласов формат.
– WMA файлове, които не са базирани на
Windows Media® Audio.
– WMA файлове, защитени срещу копиране
с DRM.
– Файлове с данни като AIFF, ATRAC3 и т.н.
• Функцията за търсене работи, но скоростта
на търсене не е постоянна.
БЪЛГАРСКИ
BU18-25_KD-R412[EY]f.indd 18
10/19/09 11:26:20 AM
Възпроизвеждане на MP3/WMA
записи от USB устройство (За
KD-R412/KD-R411/KD-R35)
• При възпроизвеждане от USB устройство,
редът на възпроизвеждането може да се
различава от този на другите плейъри.
• Този уред може да не е в състояние да
възпроизвежда от някои USB устройства
или някои файлове поради техните
характеристики или условия на запис.
• В зависимост от формата на USB
устройството и съединителните портове,
някои USB устройства може да не се
прикачват правилно, или връзката да е
хлабава.
• Свързвайте само едно USB устройство
от клас за съхранение на данни с уреда
в даден момент. Не използвайте USB
концентратор.
• Ако на свързаното USB устройство
няма правилните файлове, се появява
съобщение “CANNOT PLAY”.
• Този уред може да показва таговете (версия
1,0, 1,1, 2,2, 2,3 или 2,4) за MP3 и WMA
файлове.
• Този уред може да възпроизвежда MP3/
WMA файлове, които удовлетворяват
условията по-долу:
– Скорост на битовия поток на MP3/WMA:
32 Кбит/с— 320 Кбит/с
– Честота на семплиране на MP3:
32 кХц, 44,1 кХц, 48 кХц (за MPEG-1)
16 кХц, 22,05 кХц, 24 кХц (за MPEG-2)
– Честота на семплиране на WMA:
22,05 кХц, 32 кХц, 44,1 кХц, 48 кХц
• Този уред може да възпроизвежда MP3
файлове, записани с VBR (variable bit rate)
(променлива скорост на битовия поток).
• Максимален брой знаци за:
– Имена на папки: 32 знака
– Имена на файлове: 32 знака
– MP3 таг: 64 знака
– WMA таг: 32 знака
• Този уред може да разпознава общо
5 000 файла, 255 папки (255 файла на папка,
включително папките без неподдържаните
файлове) и 8 йерархии.
• Този уред не поддържа четец на SD карти с
памет.
• Този уред не може да разпознава USB
устройство, чийто номинални данни
са различни от 5 В и консумацията му
превишава 500 мА.
• USB устройствата, снабдени със специални
функции като такива за сигурност на
данните, не могат да се използват с уреда.
• Не използвайте USB устройство с 2 или
повече дяла.
• Този уред може да не разпознае USB
устройство, свързано през USB четец на
карти.
• Този уред не може да възпроизвежда
правилно файлове в USB устройство, когато
се използва USB удължителен кабел.
• Този уред не може да възпроизвежда
следните файлове:
– MP3 файлове, кодирани с MP3i и MP3 PRO
формат.
– MP3 файлове, кодирани в неподходящ
формат.
– MP3 файлове, кодирани с Layer 1/2.
– MP3 файлове, кодирани във формат без
загуби, професионален и гласов формат.
– WMA файлове, които не са на базата на
Windows Media® Audio.
Предварително зададен режим
на звук
Тон
BASS
MIDDLE
TREBLE
Звуков елемент
Честота
Ниво
60 Hz
80 Hz
100 Hz
200 Hz
0.5 kHz
1.0 kHz
1.5 kHz
2.5 kHz
10.0 kHz
12.5 kHz
15.0 kHz
17.5 kHz
–06 до
+06
–06 до
+06
–06 до
+06
Q
Q1.0
Q1.25
Q1.5
Q2.0
Q0.75
Q1.0
Q1.25
Q FIX
БЪЛГАРСКИ
BU18-25_KD-R412[EY]f.indd 19
19
10/16/09 6:01:18 PM
Поддръжка
Как се почистват съединителите
Поддържане на дисковете чисти
Честото разкачване влошава съединителите.
За да сведете до минимум тази възможност,
периодично изтривайте съединителите с
памучен тампон или навлажнена с алкохол
кърпа, като внимавате да не повредите
съединителите.
Един замърсен диск може да
не възпроизвежда правилно.
Ако един диск се замърси, го
изтрийте с мека кърпа в права
линия от центъра към края.
• Не използвайте каквито и да било
разредители (като например
конвенционален препарат за почистване,
спрей, разтворител, бензин и т.н.) за
почистване на дисковете.
Съединители
Конденз от влага
По лещата във вътрешността на уреда може
да кондензира влага в следните случаи:
• След пускане на отоплението в колата.
• Ако стане много влажно във вътрешността
на колата.
Ако това стане, уредът може да откаже. В
този случай извадете диска и оставете уреда
включен в течение на няколко часа докато се
изпари влагата.
Как се работи с дискове
Когато изваждате
Централен държач
диск от обложката му,
натиснете централния
държач на обложката
надолу и извадете диска,
като го държите за
краищата.
• Винаги дръжте диска за краищата. Не
пипайте повърхността му за запис.
Когато съхранявате един диск в
обложката му, внимателно поставете диска
около централния държач (с отпечатаната
страна обърната нагоре).
• Съхранявайте дисковете в обложки след
употреба.
20
Възпроизвеждане на нови дискове
Новите дискове може да
имат някакви груби петна по
вътрешния и външния край.
Ако се използва такъв диск,
това може да го бракува.
За да отстраните грубите петна,
натъркайте краищата с молив, химикалка и
т.н.
Не използвайте следните дискове:
Единичен
компактдиск (8 см
Изкривен диск
диск)
Със стикери или
остатъци от стикери
Със залепен етикет
С необичайна форма
C-проходен диск
(полупрозрачен
диск)
С прозрачни или
полупрозрачни
части по неговата
зона за запис
БЪЛГАРСКИ
BU18-25_KD-R412[EY]f.indd 20
10/16/09 6:01:18 PM
Откриване и отстраняване на
неизправности
Симптом
Начин на отстраняване/Причина
Общи
Не се чува звук от
високоговорителите.
• Настройте силата на звука на оптималното
ниво.
• Уверете се, че уредът не е заглушен/в пауза
(
5).
• Проверете кабелите и свързванията.
На дисплея се появява “PROTECT” Проверете, за да се уверите, че клемите на
и не могат да се извършат
изводите на високоговорителите са покрити
никакви операции.
както трябва с изолационна лента, след което
3).
нулирайте уреда (
Ако не изчезне съобщението “PROTECT”, се
обърнете към вашия доставчик на JVC аудио за
коли, или фирма, която доставя комплекти.
Уредът изобщо не работи.
Нулирайте уреда. (
3)
Възпроизвеждане на диск
FM/AM
Не може да се избере “AUX”.
Автоматичното SSM
предварително настройване не
работи.
Статичен шум по време на
слушане на радио.
Не може да се избере “AM”.
Дискът не може да се
възпроизвежда.
• Не могат да се възпроизвеждат
CD-R/CD-RW дискове.
• Не могат да се прескачат записи
на CD-R/CD-RW дискове.
Дискът нито може да се
възпроизвежда, нито да се
изважда.
Звукът от диска понякога
прекъсва.
На дисплея се появява “NO DISC”.
На дисплея се сменят
съобщенията “PLEASE” и “EJECT”.
Проверете настройката <SRC SELECT> =
<AUX IN>. (
16)
Ръчно запаметете станциите.
Свържете здраво антената.
Проверете настройката <SRC SELECT> = <AM>.
(
16)
Вкарайте диска правилно.
• Вкарайте завършен CD-R/CD-RW диск.
• Завършете CD-R/CD-RW диска с компонента,
който сте използвали за записването.
8)
• Отключете диска. (
• Извадете диска принудително. (
3)
• Спрете възпроизвеждането докато шофирате
по груби пътища.
• Сменете диска.
• Проверете кабелите и свързванията.
Вкарайте изправен диск в отвора за зареждане.
Натиснете 0, след което вкарайте диска
правилно.
БЪЛГАРСКИ
BU18-25_KD-R412[EY]f.indd 21
21
10/16/09 6:01:19 PM
Симптом
Дискът не може да се
възпроизвежда.
Възпроизвеждане на MP3/WMA
Създава се шум.
Необходимо е по-дълго време
за прочитане (на дисплея
продължава да мига “READING”).
Записите не се
възпроизвеждат в реда, който
сте задали.
За KD-R412/KD-R411/KD-R35: На
дисплея се появява “NO FILE”.
Начин на отстраняване/Причина
• Използвайте диск с MP3/WMA записи, записани
във формат, който е съвместим с ISO 9660 ниво 1,
ниво 2, Rоmeo или Joliet.
• Добавете разширението <.mp3> или <.wma> към
имената на файловете.
Прескочете към друг запис, или сменете диска. (Не
добавяйте разширението <.mp3> или <.wma> към
записи, които не са MP3 или WMA).
Не използвайте твърде много йерархични нива и
папки.
Редът за възпроизвеждане се определя когато се
записват файловете.
Избраната папка е празна*. Изберете друга папка,
която съдържа MP3/WMA записи.
* Папка, която е физически празна, или папка която
съдържа данни, но не съдържа валиден MP3/WMA
запис.
На дисплея се появява “NOT
Прескочете към следващия запис, кодиран в
SUPPORT” (НЕ СЕ ПОДДЪРЖА) и подходящ формат, или към следващия незащитен
записът се прескача.
срещу копиране WMA запис.
Изтеклото време на
възпроизвеждане не е вярно.
Не се показват правилните
знаци (например име на
албум).
22
Понякога това се случва по време на
възпроизвеждане. Причинява се от това как са
записани записите на диска.
Този уред може да показва само букви (главни),
цифри и ограничен брой символи.
БЪЛГАРСКИ
BU18-25_KD-R412[EY]f.indd 22
10/19/09 11:26:20 AM
Симптом
Създава се шум.
Възпроизвеждане от USB устройство (За KD-R412/KD-R411/KD-R35)
На дисплея продължава да
мига “READING”.
На дисплея се появява “NO
FILE”.
Начин на отстраняване/Причина
Възпроизвежданият запис не е MP3/WMA
запис. Прескочете към друг файл. (Не добавяйте
разширението <.mp3> или <.wma> към записи,
които не са MP3 или WMA.)
• Времето за четене варира в зависимост от USB
устройството.
• Не използвайте твърде много йерархии или папки.
• Изключете и отново включете захранването.
• Прикачете отново USB устройството.
Избраната папка е празна*. Изберете друга папка,
която съдържа MP3/WMA записи.
* Папка, която е физически празна, или папка която
съдържа данни, но не съдържа валиден MP3/WMA
запис.
На дисплея се появява “NOT
SUPPORT” (НЕ СЕ ПОДДЪРЖА)
и записът се прескача.
Прескочете към следващия запис, кодиран в
подходящ формат, или към следващия незащитен
срещу копиране WMA запис.
Записите/папките не се
възпроизвеждат в реда, който
сте задали.
Редът за възпроизвеждане се определя от
времевото клеймо на записване. Първият записан в
USB устройството запис/папка ще бъде пръв запис/
папка за възпроизвеждане.
• Прикачете USB устройство, което съдържа записи,
кодирани в подходящ формат.
• Прикачете отново USB устройството.
• На дисплея продължава да
мига “CANNOT PLAY”.
• На дисплея се появява “NO
USB”.
• Уредът не може да открие
USB устройството.
Не се показват правилните
знаци (например име на
албум).
Звукът прекъсва понякога по
време на възпроизвеждане
на запис.
Този уред може да показва само букви (главни),
цифри и ограничен брой символи.
MP3/WMA записите не са копирани правилно в USB
устройството.
Копирайте отново MP3/WMA записите в USB
устройството и опитайте отново.
JVC не носи отговорност за каквато и да било загуба на данните в USB устройството с
външна памет докато се използва тази система.
БЪЛГАРСКИ
BU18-25_KD-R412[EY]f.indd 23
23
10/16/09 6:01:19 PM
Спецификации
СЕКЦИЯ НА ТУНЕРА
СЕКЦИЯ НА АУДИО УСИЛВАТЕЛЯ
Максимална изходна мощност:
24
Отпред/ 50 Вт на канал
Отзад:
Непрекъсната изходна мощност
Отпред/ 19 Вт на канал към 4 Ω, 40 Хц до
(RMS):
Отзад:
20 000 Хц при не повече от 0,8% общо
хармонично изкривяване.
Импеданс на товара:
4 Ω (с допуск от 4 Ω до 8 Ω)
Обхват на регулиране на тона:
Ниски:
±12 дБ (60 Хц, 80 Хц, 100 Хц, 200 Хц)
Q1,0, Q1,25, Q1,5, Q2,0
Средни: ±12 дБ (0,5 кХц, 1,0 кХц, 1,5 кХц,
2,5 кХц)
Q0,75, Q1,0, Q1,25
Високи: ±12 дБ (10,0 кХц, 12,5 кХц, 15,0 кХц,
17,5 кХц)
Q (фиксирано)
Честотна лента:
40 Хц до 20 000 Хц
Съотношение “сигнал-шум”:
70 дБ
Ниво/Импеданс на изходната
Освен
2,5 В/20 kΩ товар (пълна скала)
линия:
KD-R35:
Ниво/Импеданс на събуфъра:
Освен
2,5 В/20 kΩ товар (пълна скала)
KD-R35:
Изходен импеданс:
1 kΩ
Друга клема:
• AUX (спомагателен) входен жак, антенен вход
• За KD-R412/KD-R411: дистанционен вход за
волана, Входен USB жак
• За KD-R35: Входен USB жак
Честотен обхват:
FM:
87,5 МХц до 108,0 МХц
AM:
MW:
522 кХц до 1 620 кХц
LW:
144 кХц до 279 кХц
FM тунер:
Полезна
9,3 dBf (0,8 мкрВ/75 Ω)
чувствителност:
50 дБ чувствителност
16,3 dBf (1,8 мкрВ/75 Ω)
на затихване:
Селективност по
65 дБ
алтернативен канал
(400 кХц):
Честотна лента:
40 Хц до 15 000 Хц
Стерео разделение:
40 дБ
MW тунер:
Чувствителност:
20 мкрВ
Селективност:
40 дБ
LW тунер:
Чувствителност:
50 мкрВ
БЪЛГАРСКИ
BU18-25_KD-R412[EY]f.indd 24
10/16/09 6:01:19 PM
ОБЩИ
USB РАЗДЕЛ
(за KD-R412/KD-R411/
KD-R35)
СЕКЦИЯ НА CD ПЛЕЙЪРА
Тип:
Система за откриване на сигнала:
Брой канали:
Честотна лента:
Динамичен обхват:
Съотношение “сигнал-шум”:
Детонация и трептене:
Формат за декодиране на MP3: (MPEG1/2 Audio
Layer 3)
Формат за декодиране на WMA (Windows
Media® Audio):
Стандартен USB:
Скорост на пренасяне на данни (пълна
скорост):
Съвместимо устройство:
Съвместима файлова система:
Аудио формат, който може да се
възпроизвежда:
Макс. ток:
Изискване към
Работно
захранването:
напрежение:
Система за заземяване:
Допустима работна температура:
Размери (Ш х В х Д):
Размери за монтаж:
(прибл.)
Размер на пулта:
Маса:
Плейър за компактдискове
Безконтактно оптично приемане
(полупроводников лазер)
2 канала (стерео)
5 Хц до 20 000 Хц
93 дБ
98 дБ
По-малки от границата на
измерване
Макс. скорост на битовия поток:
320 Кбит/с
Макс. скорост на битовия поток:
192 Кбит/с
USB 1.1, USB 2.0
Maкс. 12 Мб/сек
От клас за съхранение на данни
FAT 32/16/12
MP3/WMA
500 мА
Пост. ток. 5 В
Постояннотоково 14,4 В (с
допуск от 11 В до 16 В)
Отрицателно заземяване
0°C до +40°C
182 мм × 52 мм × 160 мм
188 мм × 58 мм × 13 мм
1,3 кг (с изключение на
принадлежностите)
Конструкцията и спецификациите подлежат на промяна без предизвестие.
Microsoft и Windows Media са регистрирани търговски марки или търговски марки на
Microsoft Corporation в САЩ и/или други страни.
БЪЛГАРСКИ
BU18-25_KD-R412[EY]f.indd 25
25
10/16/09 6:01:19 PM
Děkujeme vám za zakoupení výrobku JVC.
Než začnete přístroj používat, přečtěte si pozorně celý návod, abyste si zajistili úplné porozumění a
dostali co nejlepší možný výkon z tohoto přístroje.
DŮLEŽITÉ PRO LASEROVÉ VÝROBKY
1. LASEROVÝ PRODUKT TŘÍDY 1
2. UPOZORNĚNÍ: Neotvírejte vrchní kryt. Přistroj neobsahuje žádné součástky, které by mohl
opravit sám uživatel, veškeré opravy přenechte kvalifikovaným odborníkům.
3. UPOZORNĚNÍ: Při otevření vydává viditelné popř.neviditelné laserové záření třídy 1M.
Nedívejte se do otvoru přímo s optickými nástroji.
4. OZNAČENÍ ŠTÍTKY: ŠTÍTEK VAROVÁNÍ UMÍSTĚNÝ NA VNĚJŠÍ STRANĚ PŘÍSTROJE.
Varování:
Baterie
Produkty
Informace pro uživatele k likvidaci
starého zařízení a baterií
[Pouze pro Evropskou unii]
Tyto symboly znamenají, že produkt a
baterie s tímto symbolem nesmí být po
skončení životnosti likvidovány jako běžný
odpad.
Přejete-li si zlikvidovat tento produkt a
baterii, proveďte to prosím v souladu s
příslušnými národními zákony nebo jinými
předpisy platnými ve vaší zemi a obci.
Správnou likvidací tohoto produktu
pomůžete zachovat přírodní zdroje a
napomáháte prevenci potenciálních
negativních dopadů na životní prostředí a
lidské zdraví.
Upozornění:
Značka Pb pod symbolem pro baterie
znamená, že tato baterie obsahuje olovo.
2
Pokud potřebujete ovládat přehrávač během
jízdy, dívejte se pozorně na cestu, jinak byste
mohli způsobit dopravní nehodu.
Pro bezpečnost...
• Nezesilujte příliš hlasitost, aby nepřehlušila
venkovní zvuky a neučinila jízdu
nebezpečnou.
• Zastavte před prováděním všech
komplikovanějších úkonů.
Teplota ve voze...
Pokud jste parkovali váš vůz po dlouhou dobu
v horkém nebo studeném počasí, než spustíte
přehrávač, počkejte, dokud se teplota ve voze
neustálí.
Přehrávač KD-R412/KD-R411 je vybaven funkcí
dálkového ovládání na volantu.
Před ovládáním zapojte JVC OE adaptér
dálkového ovladače (není součástí dodávky),
který odpovídá vstupnímu konektoru
dálkového ovladače na volantu do zadní části
zařízení.
• Více informací naleznete v pokynech
dodávaných s adaptérem dálkového ovládání.
ČESKY
CZ02-09_KD-R412[EY]f.indd 2
10/16/09 9:35:23 AM
Jak číst tuto příručku
Pro indikaci se používají následující ikony/
symboly:
OBSAH
3
3
3
3
Stiskněte a podržte
[Podržet] tlačítko(a), dokud se nespustí
požadovaná operace.
Otočte otočný ovladač.
Otočte otočný
ovladač na
požadovaný výběr,
následně jej stiskněte
pro potvrzení.
(
XX)
<XXXX>
Referenční číslo stránky
Menu nastavení položek
4
4
5
6
8
10
Zrušení ukázky displeje
Nastavení hodin
Základy ovládání
Poslouchání rádia
Poslechu disku
Přehrávání USB zařízení
(Pro KD-R412/KD-R411/KD-R35)
11
Přehrávání z jiných externích
zařízení
12
Použití dálkového ovládání
Pokračování na další straně
Jak upevnit/uvolnit ovládací
panel
Jak číst tuto příručku
Jak upevnit/uvolnit ovládací panel
Jak resetovat váš přehrávač
Jak nuceně vysunout disk
(Pro KD-R412/KD-R411)
13
13
17
20
21
24
Výběr nastaveného režimu zvuku
Ovládání nabídky
Více o tomto přehrávači
Údržba
Řešení problémů
Specifikace
Jak resetovat váš přehrávač
Vaše nastavení v paměti
budou rovněž vymazána.
Jak nuceně vysunout disk
[Podržet]
• Můžete vynuceně vysunout vložený disk, i
když je zamknutý. Uzamčení/odemčení disku,
8.
• Neupusťte disk, když vyjede ven.
• Pokud to nefunguje, zkuste resetovat váš
přehrávač.
ČESKY
CZ02-09_KD-R412[EY]f.indd 3
3
10/16/09 9:35:25 AM
Zrušení ukázky displeje
1 Zapnutí přehrávače.
4 Vyberte <DEMO OFF>.
2
5
[Podržet]
(Výchozí nastavení)
3
6 Dokončení úkonu.
Nastavení hodin
1 Zapnutí přehrávače.
2
6 Nastavte minuty.
[Podržet]
(Výchozí nastavení)
3 Vyberte <CLOCK>.
7 Vyberte <24H/12H>.
4 Vyberte <CLOCK SET>.
8 Vyberte <24 HOUR> nebo
<12 HOUR>.
5 Nastavte hodiny.
9 Dokončení úkonu.
4
ČESKY
CZ02-09_KD-R412[EY]f.indd 4
10/16/09 9:35:25 AM
Základy ovládání
Zaváděcí štěrbina
Ovládací kolečko pro vkládání CD Displej
Vysunutí disku
Sejmutí panelu
Přídavný vstupní konektor
Senzor dálkového ovládání (pro KD-R412/
KD-R411)
Toto zařízení můžete ovládat pomocí
volitelného dálkového ovládání, RM-RK50
12).
(
Pro KD-R412/
KD-R411/KD-R35
Vstupní USB port
(Universal Serial Bus)
Pokud stiskněte nebo podržíte následující tlačítko(a)...
Tlačítko
Obecný provoz
• Zapnutí.
• Vybere dostupné zdroje (pokud je napájení zapnuto). Pokud je zdroj připraven,
přehrávání se také spustí.
• Vypnutí, pokud je tlačítko stlačeno a podrženo.
• Nastavuje úroveň hlasitosti.
• Výběr položek.
• Potlačíte zvuk během poslechu zdroje. Pokud je zdroj zvuku „CD“ nebo „USB“,
přehrávání se pozastaví. Opětovným stisknutím otočného ovladače zrušíte
potlačení zvuku nebo opětovně spustíte přehrávání.
• Potvrzení výběru.
• Výběr režimu zvuku.
• Pokud je stlačeno a podrženo tlačítko (
Přímý přístup do menu režimu přehrávání (
13) nastaví se přímo úroveň tónů.
9).
• Návrat do předcházející nabídky
• Zapnutí/vypnutí pohotovostního příjmu hlášení o dopravní situaci TA
• Po stlačení a podržení vstoupí do režimu vyhledávání PTY
Vypnuto: Zkontrolujte aktuální čas na hodinách
Zapnuto: Změňte informace na displeji
ČESKY
CZ02-09_KD-R412[EY]f.indd 5
5
10/16/09 9:35:26 AM
Poslouchání rádia
~
] „FM“ nebo „AM“
Ÿ
„ST“ svítí při příjmu FM stereo vysílání s dostatečně silným signálem.
Ruční vyhledávání
„M“ bliká, poté
opakovaně stiskněte
tlačítko.
[Podržet]
Při zhoršeném příjmu signálu
FM stereo
1
[Podržet]
2
] <TUNER> ] <MONO> ]
<MONO ON>
Příjem se zlepší, ale stereo efekt bude
ztracen.
Chcete-li obnovit stereo efekt, opakujte
stejný postup a vyberte <MONO OFF>.
Automatické naladění stanic
(FM)—SSM (Sekvenční paměť silných
stanic)
Pro pásmo FM můžete předvolit až 18 stanic.
Během poslouchání rozhlasové stanice...
1
[Podržet]
2
] <TUNER> ] <SSM> ]
<SSM 01 – 06> / <SSM 07 – 12> /
<SSM 13 – 18>
„SSM“ bliká a jsou vyhledány a
automaticky uloženy lokální stanice s
nejsilnějším signálem.
Pro přednastavení dalších 6 stanic, opakujte
postup uvedený výše pomocí výběru jednoho
ze 6 dalších rozsahů SSM nastavení.
Změna informací na displeji
Frekvence = Hodiny = (zpět
na začátek)
6
ČESKY
CZ02-09_KD-R412[EY]f.indd 6
10/16/09 9:35:26 AM
Ruční uložení předvoleb (FM/
AM)
Můžete předvolit až 18 stanic FM a 6 stanic AM.
Příklad: Uložení stanice FM o kmitočtu 92,50
MHz do předvolby „04“.
1
] „92,50MHz“
2
Následující funkce jsou dostupné pouze
pro stanice FM Radio Data System.
Vyhledávání oblíbeného
programu FM Radio Data
System—Vyhledávání PTY
Naladit stanici, vysílající váš oblíbený program,
je možné vyhledáním kódu PTY.
1
[Podržet]
[Podržet]
Objeví se poslední zvolený kód PTY.
Bliká „PRESET MODE“.
3
] Vyberte číslo předvolby „04“.
„P04“ bliká a na displeji se objeví nápis
„MEMORY“ paměť.
Výběr předvolené stanice
1
nebo
2
2
] Vyberte jeden z vašich oblíbených
typů programu nebo PTY kód (
17), a
opětovně spusťte hledání.
Pokud je v dosahu stanice, vysílající
program se stejným kódem PTY, jako jste
vybrali, je tato stanice naladěna.
Pohotovostní příjem
Pohotovostní příjem hlášení o dopravní
situaci TA
Pohotovostní příjem TA umožňuje přehrávači
přepnout se do hlášení o dopravní situaci (TA) z
každého zdroje s výjimkou AM.
• Hlasitost se změní na přednastavenou úroveň
hlasitosti dopravních informací (TA), pokud
je aktuální úroveň nižší než přednastavená
úroveň (
15).
Zapnutí pohotovostního příjmu hlášení o
dopravní situaci TA
Když indikátor TP svítí,
pohotovostní příjem TA je
aktivní.
Když indikátor TP bliká,
pohotovostní příjem TA ještě
není aktivován.
• Pro aktivaci příjmu nalaďte jinou stanici
poskytující Radio Data System signály
vyžadující TA pohotovostní příjem.
• Pro vypnutí příjmu opakovaně stiskněte
tlačítko T/P BACK.
ČESKY
CZ02-09_KD-R412[EY]f.indd 7
7
10/16/09 11:15:42 AM
Pohotovostní příjem kódů PTY
Pohotovostní příjem kódů PTY umožňuje
přehrávači dočasně se přepnout na váš
oblíbený program PTY z jakéhokoli zdroje s
výjimkou AM.
Pro aktivaci a výběr vašeho oblíbeného
PTY kódu pro PTY pohotovostní příjem, viz
14)
„Ovládání nabídky: <PTY-STANDBY>.“ (
Když indikátor PTY svítí, pohotovostní příjem
kódů PTY je aktivní.
Když indikátor PTY bliká, pohotovostní příjem
kódů PTY ještě není aktivován.
• Pro aktivaci příjmu je nutné přeladit na jinou
stanici, poskytující tyto signály.
• Pro odpojení , vyberte <PTY OFF> pro PTY
kód (
14). Indikátor PTY zhasne.
Sledování stejného programu—
Sledování příjmu v síti
Při jízdě v oblasti, kde není signál FM
dostatečně silný, se tento přehrávač
automaticky přeladí na jiné stanice FM Radio
Data System ve stejné síti, eventuálně vysílající
tentýž program se silnějším signálem.
Program A, vysílaný na různých kmitočtech
(01 – 05)
Pro změnu nastavení Síť-Sledování příjmu,
viz „Ovládání nabídky: <AF-REG>.“ (
14)
Automatická volba stanice—
Vyhledávání programu
Když vyberete číslo předvolby, obvykle se
naladí stanice přiřazená k danému číslu.
Pokud signály z předvolené stanice FM Radio
Data System nejsou dostatečné pro dobrý
příjem, naladí se tento přístroj pomocí dat AF
na jinou frekvenci, na které se možná vysílá
stejný program, jaký nabízí původní předvolená
rozhlasová stanice.
• Viz „Ovládání nabídky: <P-SEARCH>.“ (
15)
Změna informací na displeji
Název stanice (PS) =
Kmitočet stanice = Typ
programu (PTY) = Hodiny =
(zpět na začátek)
Poslechu disku
~
] Zapnutí přehrávače.
Ÿ
Všechny skladby se budou opakovaně
přehrávat, dokud nezměníte zdroj nebo
nevysunete disk.
Zastavení přehrávání a vysunutí
disku
Objeví se „NO DISC“.
Abyste přehrávali z jiného zdroje,
stiskněte tlačítko / SOURCE.
8
Zákaz vysunutí disku
[Podržet]
Zrušení zákazu se dosáhne opakováním
stejného postupu.
ČESKY
CZ02-09_KD-R412[EY]f.indd 8
10/16/09 4:46:03 PM
Výběr režimu přehrávání
Výběr složky MP3/WMA
Současně lze použít pouze jeden z
následujících režimů přehrávání.
1
Výběr stopy
[Podržet]
Zrychlené
přehrávání dopředu
a dozadu
2
] „REPEAT“
„RANDOM“
3
Výběr stopy/složky
1
2
U MP3/WMA disků vyberte požadovanou
složky, poté požadovanou skladbu pomocí
opakování kroku 2.
• Pro návrat k předchozí nabídce stiskněte BACK.
Varování k nastavení hlasitosti:
REPEAT
TRACK RPT : Opakuje aktuální stopu
FOLDER RPT : Opakuje aktuální složku
RANDOM
FOLDER RND : Náhodně přehrává
všechny stopy v aktuální
složce, poté stopy v
následující složce
ALL RND
: Náhodně přehrává
všechny stopy
Pro zrušení opakovaného či náhodného
přehrávání zvolte „RPT OFF“ nebo „RND OFF“.
V porovnání s jinými zdroji produkují
disky velmi málo šumu. Snížení hlasitosti
před spuštěním disku zabrání poškození
reproduktorů náhlým zvýšením výkonu.
Změna informací na displeji
Titul disku/název alba/umělec (název
složky)* = Název skladby (název souboru )*
= Aktuální číslo skladby s přehraným
časem = Aktuální číslo skladby s hodinami
= (zpět na začátek)
* Když je aktuální disk audio CD, objeví se „NO
NAME“.
Pokud soubor MP3/WMA neobsahuje popiskové
informace nebo pokud je parametr <TAG
DISPLAY> nastaven na hodnotu <TAG OFF>
(
14), zobrazí se název složky a souboru.
ČESKY
CZ02-09_KD-R412[EY]f.indd 9
9
10/16/09 9:35:27 AM
Přehrávání USB zařízení (Pro KD-R412/KD-R411/KD-R35)
Tato jednotka může přehrávat skladby MP3/WMA uložené na USB zařízení.
~
Ÿ
Vstupní zdířka USB
Paměť USB
] Zapnutí přehrávače.
Všechny skladby se budou opakovaně přehrávat, dokud
nezměníte zdroj nebo neodpojíte USB zařízení.
Jestliže bylo připojeno zařízení USB...
Stisknutím tlačítka / SOURCE zapnete napájení
a přehrávání se spustí z místa, kde bylo předtím
zastaveno.
• Pokud bylo připojeno jiné zařízení USB,
přehrávání začne od začátku.
Zastavení přehrávání a odpojení
USB zařízení
Prostě zařízení z přístroje vytáhněte.
Objeví se „NO USB“. Abyste přehrávali z jiného
zdroje, stiskněte tlačítko / SOURCE.
S USB zařízení můžete pracovat stejným
způsobem, jako pracujete se soubory na
disku.
Varování k nastavení hlasitosti:
USB zařízení produkuje velmi málo hluku v
porovnání s ostatními zdroji zvuku. Nastavením
nižší hlasitosti před přehráváním z USB zařízení
se vyvarujete poškození reproduktorů pomocí
náhlého zvýšení výstupní úrovně.
10
Upozornění:
• Nepoužívejte zařízení USB, pokud by vám to
mohlo překážet v bezpečném řízení.
• Dokud se na displeji zobrazuje „READING“,
opakovaně nevyjímejte ani nepřipojujte USB
zařízení.
• Nespouštějte motor vozidla, pokud je USB
zařízení připojeno.
• Tento přístroj nemusí být schopen přehrávat
soubory, záleží na typu USB zařízení.
• U některých zařízení USB nemusí ovládání a
napájení fungovat podle očekávání.
• Není možné připojit k USB vstupu přístroje
počítač.
• Abyste předešli ztrátě dat, ujistěte se, že
všechna důležitá data byla zálohována.
• Nenechávejte USB zařízení ve svém vozidle,
nevystavujte je přímému slunečnímu světlu
ani vysokým teplotám, mohlo by tak dojít
k deformaci či poškození zařízení.
• Některá USB zařízení nemusí pracovat
okamžitě po připojení nebo po zapnutí
napájení.
• Další podrobnosti o operacích USB viz str. 19.
ČESKY
CZ10-17_KD-R412[EY]f.indd 10
10/16/09 9:35:40 AM
Přehrávání z jiných externích zařízení
Externí zařízení můžete připojit pomocí vstupní
zdířky AUX (externí zařízení) na ovládacím
panelu.
Příprava: Ujistěte se, že je vybrán <AUX ON>
pro <SRC SELECT> = <AUX IN> nastavení.
(
16)
• Více informací naleznete v pokynech
dodávaných s adaptérem nebo vnějšími
komponenty.
~
Ÿ
!
⁄
] „AUX IN“
Zapnutí připojeného zařízení a
spuštění přehrávání.
] Nastavení hlasitosti.
Nastavte hlasitost podle
svých potřeb. ( 13)
Připojení externí komponenty ke vstupní zdířce AUX
Přenosný
audiopřehrávač atd.
Stereofonní minikonektor 3,5 mm
(není součástí dodávky)
ČESKY
CZ10-17_KD-R412[EY]f.indd 11
11
10/16/09 9:35:40 AM
Použití dálkového ovládání (Pro KD-R412/KD-R411)
Přehrávač KD-R412/KD-R411 můžete ovládat
jakýmkoli zakoupeným dálkovým ovládáním,
jak je zde uvedeno. Pro tento přehrávač
doporučujeme používat dálkové ovládání
RM-RK50.
Instalace lithiové knoflíkové baterie
(CR2025)
Pokud se sníží účinnost dálkového
ovladače, vyměňte baterii.
1 • Při lehkém stisknutí zapne napájení. Pokud
je napájení zapnuto, stisknutím tlačítka
také aktivujete potlačení zvuku nebo
přerušení přehrávání. Chcete-li zrušit
potlačení zvuku nebo opětovně spustit
přehrávání, stiskněte znovu stejné tlačítko.
• Při stisknutí a přidržení vypne napájení.
2 • Mění přednastavené stanice.
• Přepíná mezi složkami na discích MP3/
WMA.
3 Nastavuje úroveň hlasitosti.
4 Výběr režimu zvuku.
5 Vybírá zdroj.
6 • Při krátkém stisknutí vyhledává stanice.
• Při stisku a přidržení zrychleně přehrává
vpřed a vzad.
• Krátkým stisknutím lze změnit
přehrávanou stopu.
Před použitím dálkového ovladače:
Pozor (aby nedošlo k nehodám a
poškození):
Upozornění:
• Nebezpečí exploze, pokud je baterie špatně
vyměněna. Vyměňte pouze za stejný nebo
ekvivalentní typ.
• Baterie chraňte před vystavením vysokým
teplotám způsobených slunečním zářením,
ohněm atd.
• Nasměrujte dálkový ovladač přímo na čidlo na
jednotce.
• NEVYSTAVUJTE senzor dálkového ovládání
jasnému světlu (přímé sluneční nebo umělé
světlo).
Senzor dálkového ovládání
12
• Neinstalujte žádné baterie jiné než CR2025
nebo ekvivalentní.
• Nenechávejte dálkové ovládání dlouho
na místě (například na palubní desce)
vystaveném přímému slunečnímu záření.
• Baterii ukládejte mimo dosah dětí.
• Baterii nenabíjejte, nerozebírejte nebo
nezahřívejte. Nevyhazujte ji do ohně.
• Neukládejte baterii s jinými kovovými
materiály.
• Nepíchejte do baterie pinzetou ani jinými
podobnými nástroji.
• Při uložení nebo vyhození zalepte baterii
páskou a izolujte ji.
ČESKY
CZ10-17_KD-R412[EY]f.indd 12
10/16/09 9:35:41 AM
Výběr nastaveného režimu zvuku
Uložení vlastního režimu zvuku
Můžete vybrat přednastavený zvukový režim
pro hudební žánr.
Můžete si uložit vlastní nastavení do paměti.
1
FLAT = NATURAL = DYNAMIC = VOCAL
BOOST = BASS BOOST = USER = (zpět na
začátek)
2
] <PRO EQ> ] <BASS> / <MIDDLE> /
<TREBLE>
Během poslechu můžete nastavit úroveň zvuku
vybraného zvukového režimu.
1
[Podržet]
3
[Podržet]
2
Nastavení úrovně zvuku (–06 do +06)
vybraných tónů (BASS / MIDDLE /
TREBLE).
Zvukový režim se automaticky uloží a
změní na „USER“ (UŽIVATELSKÝ).
4
Upravte zvukové parametry vybraného
tónu. (
19)
Zopakujte kroky 2 a 3 pro nastavení
ostatních tónů.
Provedené nastavení bude uloženo
automaticky do nastavení „USER“.
Aktuální zvukový režim se změní na „USER“
nastavení automaticky.
Ovládání nabídky
1
[Podržet]
2
3
CLOCK
DEMO
Kategorie Položka menu
DEMO
Ukázka displeje
Podle potřeby opakujte krok 2.
• Pro návrat k předchozí nabídce
stiskněte BACK.
• Chcete-li nabídku opustit,
stiskněte DISP nebo MENU.
Volitelné nastavení, [ Úvodní: Podtržené ]
• DEMO ON
: Ukázková sekvence displeje bude automaticky
aktivována, pokud nebude během 20 sekund
proveden žádný úkon. (
4)
• DEMO OFF : Vypnutí.
CLOCK SET
[ 0:00 ]
Nastavení hodin
: Nastavte hodiny a pak minuty. (
4)
ČESKY
CZ10-17_KD-R412[EY]f.indd 13
13
10/16/09 4:47:21 PM
PRO EQ
CLOCK
Kategorie Položka menu
24H/12H
• 24 HOUR
Režim zobrazení • 12 HOUR
času
CLOCK ADJ *1
• AUTO
Nastavení hodin
BASS
MIDDLE
TREBLE
DIMMER
DISPLAY
SCROLL *2
TUNER
TAG DISPLAY
SSM *3
Sekvenční
paměť silných
stanic
AF-REG *4
Alternativní
frekvence/
regionalizace
příjmu
PTYSTANDBY *3, *4
*1
*2
*3
*4
14
Volitelné nastavení, [ Úvodní: Podtržené ]
: Pro nastavení,
4.
• OFF
—
: Zabudované hodiny se automaticky seřídí
pomocí CT (časových dat) v signálu Radio Data
System.
: Vypnutí.
13.
: Pro nastavení,
• DIMMER ON
• DIMMER OFF
• SCROLL ONCE
• SCROLL AUTO
:
:
:
:
Ztlumí podsvětlení displeje a tlačítek.
Vypnutí.
Zobrazená informace roluje na displeji jednou.
Opakuje rolování (v 5 sekundových
intervalech).
• SCROLL OFF : Vypnutí.
Stisk tlačítka DISP po dobu delší než jedna sekunda, vyvolá rolování
na displeji bez ohledu na nastavení.
• TAG ON
: Při přehrávání stop MP3/WMA zobrazuje
informace Tag.
• TAG OFF
: Vypnutí.
• SSM 01 – 06 : Pro nastavení,
6.
• SSM 07 – 12
• SSM 13 – 18
• AF ON
: Pokud stávající přijímaný signál zeslábne,
přístroj přepne na jinou stanici (program se
může lišit od stávajícího přijímaného). (Rozsvítí
se indikátor AF.)
• AF-REG ON
: Pokud stávající přijímaný signál zeslábne,
přístroj přepne na jinou stanici vysílající stejný
program. (Rozsvítí se indikátory AF a REG.)
• OFF
: Vypnutí.
• PTY OFF, Kódy : Aktivuje pohotovostní příjem PTY s jedním z
PTY
kódů PTY (
17).
Uplatní se, pouze když jsou přijímány data CT (hodiny).
Některé znaky nebo symboly se na displeji nezobrazí správně (nebo budou slepé).
Zobrazí se jen v případě, že zdrojem je „FM“.
Pouze pro stanice FM Radio Data System.
ČESKY
CZ10-17_KD-R412[EY]f.indd 14
10/16/09 9:35:41 AM
TUNER
Kategorie Položka menu
Volitelné nastavení, [ Úvodní: Podtržené ]
TA VOLUME *5
• VOLUME 00
– VOLUME 50
Hlasitost hlášení
o dopravní situaci (nebo
VOLUME 00 –
VOLUME 30)*6
[ VOLUME 15 ]
: —
P-SEARCH *5
Vyhledávání
programu
: Aktivuje vyhledávání programu. (
: Vypnutí.
• SEARCH ON
• SEARCH OFF
MONO *7
• MONO ON
Monofonní režim
AUDIO
• MONO OFF
8)
: Aktivace monofonního režimu pro lepší
příjem FM, dochází však ke ztrátě stereo
efektu.
: Obnovení stereo efektu. (
6)
IF BAND
• AUTO
Střední
frekvenční pásmo
• WIDE
: Zvyšuje selektivitu tuneru a snižuje tak šum
mezi sousedními stanicemi. (Může potlačit
stereo efekt.)
: Rušivý šum sousedních stanic má vliv, ale
kvalita zvuku se nesnižuje a stereo efekt je
zachován.
FADER *8
R06 – F06
[ 00 ]
: Vyvážení předních a zadních reproduktorů.
BALANCE *9
L06 – R06
[ 00 ]
: Vyvážení levých a pravých reproduktorů.
LOUD
Hlasitost
• LOUD ON
: Zvýšení nízkých a vysokých frekvencí pro
dosažení dobře vyváženého zvuku při nízké
hlasitosti.
: Vypnutí.
• LOUD OFF
AUX ADJUST *10
Pokročilé
nastavení
(Pro KD-R312/
KD-R311)
AUX ADJ 00 —
AUX ADJ 05
: Nastavte vstupní úroveň externího zařízení
tak, aby nedocházelo k prudkému zvýšení
hlasitosti při změně zdroje na externí
komponentu připojenou do vstupní zdířky
AUX na ovládacím panelu.
*5
*6
*7
*8
*9
Pouze pro stanice FM Radio Data System.
Závisí na nastavení úrovně zesílení.
Zobrazí se jen v případě, že zdrojem je „FM“.
Pokud používáte systém s dvěma reproduktory, nastavte úroveň utlumení FAD na „00“.
Pro KD-R412/KD-R411/KD-R312/KD-R311: Nastavení nemůže ovlivnit výstup pro reproduktor
subwoofer.
*10 Zobrazí se pouze při nastavení režimu <AUX IN> na <AUX ON>.
ČESKY
CZ10-17_KD-R412[EY]f.indd 15
15
10/16/09 9:35:41 AM
Kategorie
Položka menu
Volitelné nastavení, [ Úvodní: Podtržené ]
SRC
SELECT
AUDIO
VOL ADJUST
Seřízení hlasitosti
(Pro KD-R412/
KD-R411/KD-R35)
VOL ADJ –05 — : Předvolte stupeň hlasitosti každého zdroje
VOL ADJ +05
(kromě FM) vzhledem k úrovni hlasitosti FM.
[ VOL ADJ 00 ] Úroveň hlasitosti se bude při změně zdroje
automaticky zvyšovat či snižovat.
• Než provedete nastavení, vyberte zdroj,
který chcete nastavit.
• Je-li jako zdroj zvoleno „FM“, zobrazí se na
displeji „VOL ADJ FIX“.
• SUB.W
: Vyberte, pokud se koncovky REAR LINE
L/O MODE *11
Režim výstupu
OUT používají pro připojení subwooferu
(prostřednictvím externího zesilovače).
• REAR
: Vyberte, pokud se koncovky REAR LINE
OUT používají pro připojení reproduktorů
(prostřednictvím externího zesilovače).
: Do subwooferu jsou posílány frekvence nižší
SUB.W FREQ *11, *12 • LOW
Omezení frekvence
než 72 Hz.
subwooferu
• MID
: Do subwooferu jsou posílány frekvence nižší
než 111 Hz.
• HIGH
: Do subwooferu jsou posílány frekvence nižší
než 157 Hz.
SUB.W LEVEL *11, *12 SUB.W 00 — : Nastavení výstupní úrovně subwooferu.
Hlasitost
SUB.W 08
subwooferu
[ SUB.W 04 ]
• BEEP ON
: Aktivuje zvukovou signalizaci stisknutí
BEEP
tlačítka.
• BEEP OFF
: Deaktivuje zvukovou signalizaci stisknutí
tlačítka.
• MUTING 1/
: Vyberte jeden z nich, který potlačí zvuk
TEL MUTING
MUTING 2
během používání mobilního telefonu.
Vypnutí zvuku
během telefonování • MUTING OFF : Vypnutí.
AMP GAIN *13
• LOW POWER : VOLUME 00 – VOLUME 30 (Vyberte, pokud
Nastavení zisku
je maximální výkon každého reproduktoru
zesilovače
menší než 50 W, aby nedošlo k poškození
reproduktorů).
• HIGH POWER : VOLUME 00 – VOLUME 50
AM*14
• AM ON
: Aktivuje „AM“ ve výběru zdroje.
Stanice AM
• AM OFF
: Deaktivuje „AM“ ve výběru zdroje.
• AUX ON
: Aktivuje „AUX IN“ ve výběru zdroje.
AUX IN*15
Externí vstup
• AUX OFF
: Deaktivuje „AUX IN“ ve výběru zdroje.
*11 Pro KD-R412/KD-R411/KD-R312/KD-R311.
*12 Zobrazí se pouze při nastavení režimu <L/O MODE> na <SUB.W>.
*13 Hlasitost se automaticky změní na „VOLUME 30“, pokud nastavíte <LOW POWER> a hlasitost je
přitom nastavena na víc než „VOLUME 30“.
*14 Zobrazí se pouze tehdy, když je vybrán jiný zdroj než „AM“.
*15 Zobrazí se pouze tehdy, když je vybrán jiný zdroj než „AUX IN“.
16
ČESKY
CZ10-17_KD-R412[EY]f.indd 16
10/16/09 9:35:41 AM
Více o tomto přehrávači
Základy ovládání
Ovládání disku
Obecné
Upozornění pro přehrávaní disků typu
DualDisc
• Pokud během poslechu skladby vypnete
napájení, při příštím zapnutí napájení bude
přehrávání obnoveno na místě, kde bylo
naposled zastaveno.
• Pokud není během asi 60 sekund od stisku
tlačítka MENU provedena žádná operace, bude
operace zrušena.
Ovládání tuneru
Uložení stanic do paměti
• Během vyhledávání SSM...
– Všechny dříve uložené stanice jsou
vymazány a ukládají se nově.
– Jakmile je SSM dokončeno, stanice,
uložená do nejnižší předvolené pozice se
automaticky spustí.
• Při ručním ukládání stanic se ve chvíli, kdy je
nová stanice uložena pod číslo již existující
stanice, dříve uložená stanice vymaže.
Ovládání FM Radio Data System
• Sledování sítě vyžaduje pro správnou funkci
dva typy signálů Radio Data System—PI
(Identifikace programu) a AF (Alternativní
frekvence).
• Pokud je hlášení o dopravní situaci přijato
pohotovostním příjmem TA, pak se v případě,
že je aktuální úroveň hlasitosti nižší než ta
přednastavená, hlasitost automaticky změní
na přednastavenou úroveň (TA VOLUME).
• Když je aktivován alternativní příjem (při
vybraném režimu AF), je sledování sítě
aktivováno automaticky.
• Kódy PTY: NEWS, AFFAIRS, INFO, SPORT,
EDUCATE, DRAMA, CULTURE, SCIENCE, VARIED,
POP M (hudba), ROCK M (hudba), EASY M
(hudba), LIGHT M (hudba), CLASSICS, OTHER
M (hudba), WEATHER, FINANCE, CHILDREN,
SOCIAL, RELIGION, PHONE IN, TRAVEL, LEISURE,
JAZZ, COUNTRY, NATION M (hudba), OLDIES,
FOLK M (hudba), DOCUMENT
• Strana disku „DualDisc“, která není DVD
stranou, neodpovídá standardu „Compact
Disc Digital Audio“. Nedoporučujeme
přehrávaní strany DVD, která není DVD
stranou disku DualDisc, ve vašich JVC.
Obecné
• Tento přehrávač je určen pro přehrávání CD/
CD Text a CD-R (zapisovatelný disk)/CD-RW
(přepisovatelný disk) ve formátech audio CD
(CD-DA), MP3 a WMA.
• Jestliže během přehrávání disku změníte
zdroj, přehrávání se zastaví. Při příštím výběru
„CD“ jako zdroje přehrávání začne přehrávání
od místa, kde bylo předtím zastaveno.
• Pokud je disk vložen obráceně, na displeji se
zobrazí střídavě „PLEASE“ a „EJECT“. Stiskněte
0 pro vysunutí disku.
• Pokud není vysunutý disk během 15 sekund
odebrán, je automaticky zasunut zpět do
přehrávače na ochranu před prachem.
• „Skladby“ MP3 a WMA (slova „soubor“ a
„skladba“ jsou zde zaměnitelná), jsou nahrány
ve „složkách“.
• Během zrychleného přehrávání vpřed i vzad u
disků MP3 a WMA je slyšet pouze nesouvislé
zvuky.
Přehrávání CD-R a CD-RW
• Používejte pouze „uzavřené“ disky CD-R a CDRW.
• Pokud disk obsahuje soubory audio CD
(CD-DA) i soubory MP3/WMA, může zařízení
přehrávat pouze soubory stejného typu, jako
je první nalezený soubor.
• Přehrávač může přehrávat disky, nahrané
metodou multisession, nicméně neuzavřené
sekce budou během přehrávání přeskočeny.
ČESKY
CZ10-17_KD-R412[EY]f.indd 17
17
10/16/09 9:35:41 AM
• Některá CD-R a CD-RW nemusí být možné
v této jednotce přehrát, a to díky jejich
vlastnostem nebo v následujících případech:
– Disky jsou špinavé nebo poškrábané.
– Na čočce uvnitř přehrávače zkondenzovala
vlhkost.
– Snímací čočka v přehrávači je špinavá.
– Soubory na CD-R/CD-RW jsou zapsány
metodou paketového záznamu.
– Špatné nahrávací podmínky (chybějící data
atd.) nebo stav médií (znečištění, poškrábání,
deformace atd.).
• CD-RW mohou vyžadovat delší načítací dobu
díky odrazivosti, která je u CD-RW nižší, než u
běžných CD.
• Nepoužívejte následující disky CD-R a CD-RW:
– Disky s nálepkami, etiketami nebo
ochrannou pečetí přichycenou k povrchu.
– Disky, jejichž etikety lze přímo potiskovat na
inkoustové tiskárně.
Používání těchto disků při vysokých teplotách
nebo vysoké vlhkosti může způsobit chybnou
funkci nebo poškození jednotky.
Přehrávání disků MP3/WMA
• Tento přehrávač může přehrávat soubory
MP3/WMA s extenzí <.mp3> nebo <.wma>
(bez ohledu na velikost písma—velké/malé).
• Přehrávač může zobrazit název alba,
interpreta (zpěváka) a tag (verze 1,0, 1,1, 2,2,
2,3 a 2,4) pro soubory MP3 a WMA.
• Přehrávač umí zpracovat pouze znaky o
délce 1 byte. Žádné jiné znaky nemohou být
správně zobrazeny.
• Přehrávač může přehrávat soubory MP3/
WMA, splňující následující požadavky:
– Datový tok:
MP3: 32 kbps — 320 kbps
WMA: 32 kbps — 192 kbps
18
– Vzorkovací kmitočet MP3:
32 kHz, 44,1 kHz, 48 kHz (pro MPEG-1)
16 kHz, 22,05 kHz, 24 kHz (pro MPEG-2)
– Vzorkovací kmitočet WMA:
22,05 kHz, 32 kHz, 44,1 kHz, 48 kHz
– Formát disku: ISO 9660 Level 1/ Level 2,
Romeo, Joliet, rozšíření Windows
• Maximální počet znaků pro název souboru/
složky (včetně 4 znaků pro příponu —<.mp3>
nebo <.wma>): 12 — 128 znaků (v závislosti
na typu použitého média, atd.).
• Tato jednotka dokáže rozpoznat maximálně
512 souborů ve 255 složkách a v 8 úrovních.
• Přehrávač umí přehrávat soubory, nahrané ve
VBR (variabilní datový tok).
Soubory nahrané ve VBR mají rozdíl v
zobrazení přehraného času a neukazují
skutečný přehraný čas. Tento rozdíl se stane
výrazným zejména po provedení vyhledávání.
• Tento přehrávač neumí přehrávat následující
soubory:
– MP3 soubory kódované ve formátech MP3i a
MP3 PRO.
– Soubory MP3 kódované v nevhodném
formátu.
– Soubory MP3, kódované do formátu Layer
1/2.
– WMA soubory kódované do formátů
bezeztrátového, profesionálního a
hlasového.
– Soubory WMA, které nejsou založeny na
technologii Windows Media® Audio.
– Soubory WMA, chráněné pomocí DRM proti
kopírování. .
– Soubory, které obsahují taková data, jako
AIFF, ATRAC3, atd.
• Vyhledávací funkce funguje, ale rychlost
vyhledávání není konstantní.
ČESKY
CZ18-25_KD-R412[EY]f.indd 18
10/16/09 9:36:05 AM
Přehrávání skladeb MP3/WMA ze
zařízení USB (pro KD-R412/KD-R411/
KD-R35)
• Při přehrávání z USB zařízení se může pořadí
přehrávání lišit od pořadí u jiných přehrávačů.
• Tato jednotka nemusí přehrávat některá
USB zařízení nebo soubory v důsledku jejich
charakteristik nebo podmínek nahrávání.
• V závislosti na tvaru USB zařízení a
připojovacích zdířek se některá USB zařízení
nemusí řádně připojit nebo může být
připojení nedokonalé.
• K jednotce připojujte vždy pouze jedno
zařízení třídy velkokapacitních paměťových
USB zařízení. Nepoužívejte multiplikátor portu
USB.
• Pokud se na připojeném USB zařízení
nenacházejí správné soubory, objeví se
„CANNOT PLAY“.
• Tato jednotka může zobrazit popisek (tag
verze 1,0, 1,1, 2,2, 2,3, nebo 2,4) u souborů
MP3 a WMA.
• Přehrávač může přehrávat soubory MP3/
WMA, splňující následující požadavky:
– Přenosová rychlost MP3/WMA: 32 kbps —
320 kbps
– Vzorkovací kmitočet MP3:
32 kHz, 44,1 kHz, 48 kHz (pro MPEG-1)
16 kHz, 22,05 kHz, 24 kHz (pro MPEG-2)
– Vzorkovací kmitočet WMA:
22,05 kHz, 32 kHz, 44,1 kHz, 48 kHz
• Tato jednotka umí přehrávat soubory MP3
nahrané s proměnným datovým tokem (VBR).
• Maximální počet znaků pro:
– Názvy složek : 32 znaků
– Názvy souborů : 32 znaků
– Značku MP3 : 64 znaků
– Značku WMA : 32 znaků
• Tato jednotka dokáže rozpoznat
maximálně 5 000 souborů ve 255 složkách
(255 souborů na složku, včetně složek
bez nepodporovaných souborů) a 8
hierarchických úrovní.
• Toto zařízení nepodporuje čtečku karet SD.
• Tato jednotka nedokáže rozpoznat zařízení
USB, jehož jmenovité napětí je jiné, než 5 V, a
jehož jmenovitý proud přesahuje 500 mA.
• S touto jednotkou nelze používat zařízení USB
vybavená speciálními funkcemi, jako například
funkce zabezpečení dat.
• Nepoužívejte zařízení USB s 2 nebo více
oddíly.
• Tato jednotka nemusí rozpoznat USB zařízení
připojené prostřednictvím USB čtečky karet.
• Tato jednotka nemusí správně přehrávat
soubory USB zařízení, když se používá
prodlužovací kabel USB.
• Tento přehrávač neumí přehrávat následující
soubory:
– Soubory MP3, kódované ve formátech MP3i
a MP3 PRO.
– Soubory MP3 kódované v nevhodném
formátu.
– Soubory MP3, kódované do formátu Layer
1/2.
– WMA soubory kódované do formátů
bezeztrátového, profesionálního a
hlasového.
– WMA soubory neodpovídající standardu
Windows Media® Audio.
Přednastavený zvukový režim
Tón
BASS
MIDDLE
TREBLE
Zvukový prvek
Frekvence Úroveň
60 Hz –06 až +06
80 Hz
100 Hz
200 Hz
0.5 kHz –06 až +06
1.0 kHz
1.5 kHz
2.5 kHz
10.0 kHz –06 až +06
12.5 kHz
15.0 kHz
17.5 kHz
Q
Q1.0
Q1.25
Q1.5
Q2.0
Q0.75
Q1.0
Q1.25
Q FIX
ČESKY
CZ18-25_KD-R412[EY]f.indd 19
19
10/16/09 9:36:06 AM
Údržba
Čištění konektorů
Udržování disků v čistotě
Časté vyjímání panelu opotřebovává konektory.
Aby se omezila tato možnost, pravidelně
otřete konektory kusem bavlněné látky, nebo
hadříkem, napuštěným alkoholem.
Špinavý disk se může přehrávat
špatně. Pokud se disk zašpiní,
otřete jej suchým hadříkem
směrem od středu ke krajům.
• Na čištění disků nepoužívejte žádná
rozpouštědla (například čistič LP desek, spreje,
ředidla, benzín atd.).
Konektory
Kondenzace vlhkosti
Vlhkost se může kondenzovat na čočkách
zařízení v následujících případech:
• Po zapnutí topení ve voze.
• Když vzduch v kabině velmi zvlhne.
Pokud dojde ke kondenzaci, zařízení nemusí
fungovat správně. V tomto případě vyjměte
disk a ponechte přehrávač zapnutý po dobu
několika hodin, dokud se vlhkost nevypaří.
Přehrávání nových disků
Nové disky mohou mít někdy
drsné body poblíž vnitřní a
vnější hrany. Při použití takového
disku přehrávač disk vysune.
Drsná místa odstraníte třením hran tužkou
nebo kuličkovým perem, atd.
Nepoužívat následující disky:
Jeden disk CD (8 cm)
Zkroucený disk
Zacházení s disky
Středový držák
Při vyjímání disku z
krabičky stiskněte středový
držák v krabičce a zvedněte
disk za jeho okraje.
• Vždy držte disk za jeho okraje.
Nedotýkejte se datové plochy.
Při uložení disku do krabičky jemně vložte
disk na středový držák (potištěnou stranou
nahoru).
• Po použití disky vždy uložte do krabiček.
Samolepící štítek
a zbytky po
samolepícím štítku
Samolepící viněta
Neobvyklý tvar
Průhledný disk
(částečně
transparentní disk)
Transparentní nebo
částečně
transparentní části v
oblasti pro nahrávání
20
ČESKY
CZ18-25_KD-R412[EY]f.indd 20
10/16/09 9:36:06 AM
Řešení problémů
Obecné
Příznak
Náprava/Příčiny
Z reproduktorů není slyšet zvuk.
• Nastavte optimální úroveň hlasitosti.
• Ujistěte se, že zařízení není v režimu potlačení
zvuku/přerušení (
5).
• Zkontrolujte kabely a konektory.
Na displeji se objeví nápis
„PROTECT“ (CHRÁNĚNO), a žádná
operace nemůže být provedena.
Zkontrolujte, zda jsou konektory vodičů
reproduktorů pokryty izolační páskou, poté
resetujte zařízení (
3).
Pokud se nápis „PROTECT“ na displeji neobjeví,
kontaktujte autorizovaného zástupce JVC nebo
dodavatele sady.
Přehrávač vůbec nefunguje.
Resetujte přístroj. (
Není možno volit „AUX“.
Zkontrolujte, zda je parametr <SRC SELECT>
nastaven na hodnotu <AUX IN>.
(
16)
3)
Přehrávání disku
FM/AM
Automatické ladění SSM nefunguje. Nastavte stanice ručně.
Při poslouchání rádia je slyšet
statický šum.
Připojte anténu pevně.
Není možno volit „AM“.
Zkontrolujte, zda je parametr <SRC SELECT>
nastaven na hodnotu <AM>. (
16)
Disk nejde přehrát.
Vložte disk správně.
• CD-R/CD-RW nelze přehrát.
• Skladby na CD-R/CD-RW nelze
přeskočit.
• Vložte uzavřený disk CD-R/CD-RW.
• Uzavřete CD-R/CD-RW pomocí prostředku, který
jste použili pro nahrání.
Disk se nedá přehrát, ani vysunout.
• Odemkněte disk. (
8)
• Vysuňte disk nuceně. (
3)
Zvuk z disku je občas přerušen.
• Zastavte přehrávání při jízdě po nerovných
cestách.
• Vyměňte disk.
• Zkontrolujte kabely a konektory.
Na displeji se zobrazuje „NO DISC“.
Vložte disk do zaváděcí štěrbiny.
Na displeji se střídavě zobrazuje
„PLEASE“ a „EJECT“.
Stiskněte 0, poté vložte disk správně.
ČESKY
CZ18-25_KD-R412[EY]f.indd 21
21
10/16/09 9:36:06 AM
Přehrávání MP3/WMA
Příznak
Náprava/Příčiny
Disk nejde přehrát.
• Použijte disk se stopami MP3/WMA nahranými ve
formátu splňujícím normu ISO 9660 Level 1, Level 2,
Romeo, nebo Joliet.
• Přidejte k názvu souboru příponu <.mp3> nebo
<.wma>.
Je generován šum.
Skočte na další skladbu nebo vyměňte disk.
(Nepřidávejte extenzi <.mp3> nebo <.wma> ke
skladbám, které nejsou v tomto formátu).
Je vyžadován delší čas pro
načtení (na displeji se objevuje
nápis „READING“).
Nepoužívejte příliš mnoho úrovní a složek.
Stopy se nepřehrávají v pořadí, v Pořadí přehrávání je dáno tím, kdy jsou soubory
jakém je chcete poslouchat.
nahrány.
Pro KD-R412/KD-R411/KD-R35:
Na displeji se zobrazuje „NO
FILE“.
Vybraná složka je prázdná*. Vyberte jinou složku, která
obsahuje skladby MP3/WMA.
* Složka, která je fyzicky prázdná, nebo která obsahuje
data, nikoli však platnou stopu ve formátu MP3/WMA.
Na displeji se zobrazí „NOT
Přeskočte na další stopu kódovanou ve vhodném
SUPPORT“ a stopa je přeskočena. formátu nebo na dalšístopu WMA nechráněnou proti
kopírování.
22
Uplynulý čas přehrávání není
správný.
To se během přehrávání občas stává. Je to způsobeno
tím, jak jsou skladby nahrány na disk.
Nezobrazují se správné znaky
(například název alba).
Zařízení zobrazuje pouze písmena (velká), čísla a
omezený počet symbolů.
ČESKY
CZ18-25_KD-R412[EY]f.indd 22
10/16/09 4:48:17 PM
Přehrávání ze zařízení USB (pro KD-R412/KD-R411/KD-R35)
Příznak
Náprava/Příčiny
Je generován šum.
Přehrávaná skladba není ve formátu MP3/WMA.
Přeskočte na jiný soubor. (Nepřidávejte extenzi <.mp3>
nebo <.wma> ke skladbám, které nejsou v tomto
formátu).
Na displeji se objevuje nápis
„READING“.
• Doba načítání se mění v závislosti na USB zařízení.
• Nepoužívejte příliš mnoho úrovní nebo složek.
• Vypněte a znovu zapněte napájení.
• Znovu připojte zařízení USB.
Na displeji se zobrazuje „NO
FILE“.
Vybraná složka je prázdná*. Vyberte jinou složku, která
obsahuje skladby MP3/WMA.
* Složka, která je fyzicky prázdná, nebo která obsahuje
data, nikoli však platnou stopu ve formátu MP3/WMA.
Na displeji se zobrazí
„NOT SUPPORT“ a stopa je
přeskočena.
Přeskočte na další stopu kódovanou ve vhodném
formátu nebo na dalšístopu WMA nechráněnou proti
kopírování.
Skladby/složky se nepřehrávají
ve vámi požadovaném pořadí.
Pořadí přehrávání je určeno značkou času zápisu. První
skladba/složka zapsaná v zařízení USB bude první
skladba/značka pro přehrávání.
• Na displeji bliká „CANNOT
PLAY“.
• Na displeji se zobrazuje „NO
USB“.
• Tato jednotka nemůže
rozpoznat zařízení USB.
• Připojte zařízení USB, které obsahuje skladby
zakódované ve správném formátu.
• Znovu připojte zařízení USB.
Nezobrazují se správné znaky
(například název alba).
Zařízení zobrazuje pouze písmena (velká), čísla a
omezený počet symbolů.
Během přehrávání skladby je
zvuk občas přerušován.
Skladby MP3/WMA nebyly do zařízení USB správně
nakopírovány.
Zkopírujte skladby MP3/WMA do zařízení USB znovu a
opakujte přehrávání.
Společnost JVC nenese žádnou odpovědnost za ztráty dat ve velkokapacitním paměťovém
zařízení USB při používání s tímto systémem.
ČESKY
CZ18-25_KD-R412[EY]f.indd 23
23
10/16/09 4:48:17 PM
Specifikace
Maximální výkon:
Přední/
Zadní:
Přední/
Zadní:
Průběžný výkon (RMS):
ZESILOVAČ
Vstupní impedance:
Tónový rozsah ovládání:
Vysoké
tóny:
Kmitočtový rozsah:
Poměr Signál/Šum:
Výstup/Impedance:
Subwoofer-Výstup/Impedance:
Výstupní impedance:
Další koncová zařízení:
Kmitočtový rozsah:
TUNER
FM Tuner:
MW Tuner:
LW Tuner:
24
Basové
tóny:
Střední
tóny:
Mimo
KD-R35:
Mimo
KD-R35:
50 W na kanál
19 W na kanál, impedance 4 Ω, 40 Hz až
20 000 Hz s harmonickým zkreslením
menším než 0,8 %.
4 Ω (přípustná hodnota je 4 Ω až 8 Ω)
±12 dB (60 Hz, 80 Hz, 100 Hz, 200 Hz)
Q1,0, Q1,25, Q1,5, Q2,0
±12 dB (0,5 kHz, 1,0 kHz, 1,5 kHz, 2,5
kHz)
Q0,75, Q1,0, Q1,25
±12 dB (10,0 kHz, 12,5 kHz, 15,0 kHz,
17,5 kHz)
Q (Neměnná)
40 Hz až 20 000 Hz
70 dB
2,5 V/20 kΩ (plný rozsah)
2,5 V/20 kΩ (plný rozsah)
1 kΩ
• AUX (auxiliary) vstupní zdířka externího zařízení,
Anténní vstup
• Pro KD-R412/KD-R411: Vstup dálkového ovládání
na volantu, Vstupní zdířka USB
• Pro KD-R35: Vstupní zdířka USB
FM:
87,5 MHz až 108,0 MHz
AM:
MW:
522 kHz až 1 620 kHz
LW:
144 kHz až 279 kHz
Použitelná citlivost:
9,3 dBf (0,8 μV/75 Ω)
50 dB citlivost ztlumení: 16,3 dBf (1,8 μV/75 Ω)
Kanálová selektivita
65 dB
(400 kHz):
Kmitočtový rozsah:
40 Hz až 15 000 Hz
Stereo separace:
40 dB
Citlivost:
20 μV
Selektivita:
40 dB
Citlivost:
50 μV
ČESKY
CZ18-25_KD-R412[EY]f.indd 24
10/16/09 9:36:06 AM
OBECNÉ
USB SEKCE
(pro KD-R412/KD-R411/
KD-R35)
CD PŘEHRÁVAČ
Typ:
Systém detekce signálu:
Přehrávač kompaktních disků
Bezkontaktní optický snímač
(polovodičový laser)
Počet kanálů:
2 kanály (stereo)
Kmitočtový rozsah:
5 Hz až 20 000 Hz
Dynamický rozsah:
93 dB
Poměr Signál/Šum:
98 dB
Kolísání a chvění:
Méně než měřitelný limit
Formát dekódování MP3: (MPEG1/2 Audio Layer 3) Max. datový tok: 320 kbps
Formát dekódování WMA (Windows Media®
Max. datový tok: 192 kbps
Audio):
USB Standard:
USB 1.1, USB 2.0
Rychlost přenosu (plná rychlost):
Max. 12 Mbps
Kompatibilní zařízení:
Třída velkokapacitních
paměťových zařízení
Kompatibilní systém souborů:
FAT 32/16/12
Audio formáty použitelné k přehrávání:
MP3/WMA
500 mA
Max. proud:
DC 5 V
Napájení:
Provozní napětí:
DC 14,4 V (povolená odchylka 11
V až 16 V)
Typ uzemnění:
Uzemnění záporného pólu
Provozní teplota:
0°C až +40°C
Rozměry (š × v × h):
Velikost pro instalaci: 182 mm × 52 mm × 160 mm
(přibližně)
Velikost ovládacího
188 mm × 58 mm × 13 mm
panelu:
Hmotnost:
1,3 kg (bez příslušenství)
Konstrukce a technické údaje podléhají změnám bez předchozího upozornění.
Microsoft a Windows Media jsou registrované ochranné známky společnosti Microsoft
Corporation ve Spojených státech a/nebo dalších zemích.
ČESKY
CZ18-25_KD-R412[EY]f.indd 25
25
10/16/09 9:36:06 AM
Köszönjük, hogy JVC terméket vásárolt.
Kérjük, hogy a készülék használatba vétele előtt figyelmesen olvassa el az összes utasítást, hogy
teljesen megértse a készülék működését, és a lehető legjobban kihasználhassa a szolgáltatásait.
FONTOS TUDNIVALÓ A LÉZERBERENDEZÉSEKKEL KAPCSOLATBAN
1. AZ 1 OSZTÁLYBA SOROLT LÉZERBERENDEZÉS
2. FIGYELMEZTETÉS: Ne nyissa ki a berendezés felső boritását. A készüléknek nincs a felhasználó
által megszerelhető része. A szerelési munkákat hagyja a szakemberekre.
3. FIGYELMEZTETÉS: Látható és/vagy láthatatlan 1M osztályú sugárzás nyitott állapotban. Ne
nézze közvetlenül optikai műszerekkel.
4. A CÍMKEK MÁSOLATA: FIGYELMESZETŐ CÍMKE A KESZŰLÉK KÜLSEJÉN ELHELYEZVE.
Figyelmeztetés:
Akkumulátor
Termékek
Felhasználói információ az elhasznált
berendezések és akkumulátorok
elhelyezéséről
[Csak Európai Unió]
Ezek a szimbólumok azt jelzik, hogy az ilyen
jelzéssel ellátott terméket és akkumulátort
hasznos élettartama végén nem szabad
háztartási szemétként kezelni.
A jelen termék és akkumulátor hulladékként
kezelésekor járjunk el az idevágó országos
rendelkezések vagy az adott országban,
illetve helyhatósági körzetben érvényes
egyéb előírások szerint.
A termék megfelelő ártalmatlanításával segít
megőrizni a természetes erőforrásokat, és
megelőzheti a környezetre és az egészségre
gyakorolt ártalmas hatásokat.
Megjegyzés:
Az alábbi Pb szimbólum - ha az
akkumulátoron megtalálható - azt jelzi, hogy
az akkumulátor ólmot tartalmaz.
2
Ha vezetés közben kell kezelnie a
vevőkészüléket, kérjük, hogy figyelmesen nézze
az utat, mert különben közlekedési balesetet
szenvedhet!
A biztonság érdekében...
• Ne növelje túlságosan a hangerőt, mert
ekkor nem hallhatók a külső zajok, ez pedig
veszélyezteti a gépkocsivezetést.
• Bonyolult művelet végzése előtt álljon meg a
gépkocsival.
Belső hőmérséklet a gépkocsiban...
Ha a gépkocsi hosszabb ideig állt meleg
vagy hideg időben, akkor a vevőkészülék
bekapcsolása előtt várja meg, amíg a
gépkocsiban a hőmérséklet normalizálódik.
A KD-R412/KD-R411 kormánykerékre szerelt
vezérlőfunkcióval rendelkezik.
A használat előtt csatlakoztassa a JVC OE
hátuljához az önálló távirányító adaptert (a
csomag nem tartalmazza), amely illeszkedik
a gépjármű kormányának távirányító
csatlakozójához.
• A részletekkel kapcsolatban lásd a távirányító
adapterhez mellékelt használati utasításokat.
MAGYAR
HU02-09_KD-R412[EY]f.indd 2
10/16/09 10:35:32 AM
A kézikönyv olvasása
Az ikonokat/szimbólumokat a következők
jelöléséhez használjuk:
TARTALOMJEGYZÉK
3 A kézikönyv olvasása
3 A vezérlőpanel rögzítése/
Nyomja le és tartsa lenyomva a
[Tartás] gombot/gombokat a megfelelő
művelet elkezdéséig.
Forgassa el a vezérlőtárcsát.
Forgassa el a
vezérlőtárcsát a
választáshoz, majd
nyomja meg a
megerősítéshez.
(
XX)
<XXXX>
Referencia oldalszám
Menü beállító elem
Folytatás a következő oldalon
A vezérlőpanel rögzítése/
leválasztása
leválasztása
3 A vevőkészülék alaphelyzetbe
állítása (nullázása)
3 A lemez erővel történő kivétele
4
A kijelző-bemutatóprogram
megszakítása
4
5
6
8
10
Az óra beállítása
Általános műveletek
Rádióhallgatás
CD hallgatása
USB-eszközök használata
(KD-R412/KD-R411/KD-R35
készülékeknél)
11
További külső eszközök
használata
12
A távirányító használata
(KD-R412/KD-R411 készülékeknél)
A vevőkészülék alaphelyzetbe
állítása (nullázása)
Ilyenkor a programozott
beállítások is törlődnek.
13
Előre beállított hangzásmód
kiválasztása
13
17
Menüműveletek
20
21
24
Karbantartás
További részletek a
vevőkészülékről
Hibaelhárítás
Műszaki adatok
A lemez erővel történő kivétele
[Tartás]
• A betöltött lemez még zárolt állapotban is
kidobható. A lemez zárolása/zárolásának
oldása,
8.
• Vigyázzon, hogy a kiadáskor ne essen le a
lemez.
• Ha ez sem segít, akkor próbálja meg
alaphelyzetbe állítani a vevőkészüléket.
MAGYAR
HU02-09_KD-R412[EY]f.indd 3
3
10/16/09 10:35:32 AM
A kijelző-bemutatóprogram megszakítása
1 A készülék bekapcsolása.
4 Válassza ki, hogy <DEMO OFF>.
2
5
[Tartás]
(Kezdeti beállítás)
3
6 Fejezze be a műveletet.
Az óra beállítása
1 A készülék bekapcsolása.
2
6 Állítsa be a percet.
[Tartás]
(Kezdeti beállítás)
3 Válassza ki, hogy <CLOCK>.
7 Válassza ki, hogy <24H/12H>.
4 Válassza ki, hogy <CLOCK SET>.
8 Válassza ki, hogy <24 HOUR>
vagy <12 HOUR>.
5 Állítsa be az órát.
9 Fejezze be a műveletet.
4
MAGYAR
HU02-09_KD-R412[EY]f.indd 4
10/16/09 10:35:33 AM
Általános műveletek
Kiadja a lemezt
Szabályozótárcsa
Kijelzőablak
Betöltő nyílás
Az előlap levétele
Segéd bemeneti csatlakozó
Távérzékelő (KD-R412/KD-R411
készülékeknél)
A készüléket opcionális távvezérlővel
12).
vezérelheti, RM-RK50 (
KD-R412/
KD-R411/KD-R35
esetén
USB (Universal Serial
Bus) bemeneti
csatlakozó
A következő gomb(ok) megnyomásakor és lenyomva tartásakor...
Gomb
Általános használat
• Bekapcsol.
• Kiválasztja az elérhető forrásokat (ha be van kapcsolva). Ha a forrás készen áll,
akkor elkezdődik a lejátszás.
• Megnyomásra és lenyomva tartásra kikapcsol.
• A hangerőszintet állítja be.
• Elemeket választ ki.
• Elnémítja a hangot a forrás hallgatása közben. Ha a forrás a „CD” vagy az „USB”,
akkor a lejátszás szünetel. Nyomja meg újra a vezérlőtárcsát az elnémítás
megszüntetéséhez, ill. a lejátszás folytatásához.
• Megerősíti a kiválasztást.
• A hangzás kiválasztása.
• Megnyomásra és lenyomva tartásra közvetlenül belép a hangszín állításba
(
13).
Közvetlenül belép a lejátszás módba (
9).
• Visszalép az előző menübe
• A TA készenléti vétel be-/kikapcsolása
• Megnyomásra és lenyomva tartásra belép a PTY keresési módba
Kikapcsolva: A beállított idő ellenőrzése
Bekapcsolva: A kijelzés információinak megváltoztatása
MAGYAR
HU02-09_KD-R412[EY]f.indd 5
5
10/16/09 10:35:33 AM
Rádióhallgatás
~
] „FM“ vagy „AM“
Ÿ
Az „ST“ akkor világít, ha megfelelő, jó minőségű FM sztereoadást fogad a készülék.
Manuális keresés
Az „M“ elkezd villogni,
majd nyomja meg a
gombot többször.
[Tartás]
Ha nehezen vehető az FM sztereo
adás
1
[Tartás]
2
] <TUNER> ] <MONO> ]
<MONO ON>
A vétel javul, a sztereo hatás azonban
megszűnik.
A sztereó hatás visszaállításához ismételje
meg ugyanezt az eljárást, és válassza a
<MONO OFF> pontot.
Rádióállomások automatikus
beprogramozása—SSM (Nagy
jelerősségű állomás sorrendi memóriája)
Akár 18 FM-állomást is beállíthat előre.
Állomás hallgatása közben...
1
[Tartás]
2
] <TUNER> ] <SSM> ]
<SSM 01 – 06> / <SSM 07 – 12> /
<SSM 13 – 18>
Az „SSM” elkezd villogni, majd
automatikusan megkeresi és tárolja a
legerősebb jelű helyi állomásokat.
Ha további 6 állomást szeretne
beprogramozni, akkor ismételje meg a
fenti eljárást, ehhez válassza ki a többi 6 SSM
beállítási tartomány egyikét.
A kijelző-információk megváltoztatása
Frekvencia = Óra = (vissza az
elejére)
6
MAGYAR
HU02-09_KD-R412[EY]f.indd 6
10/16/09 10:35:33 AM
Kézi programozás (FM/AM)
Legfeljebb 18 FM- és 6 AM-állomást állíthat be.
Példa: A 92,50 MHz-es FM-állomás tárolása a
„04“ előválasztó helyre.
A következő lehetőségek csak FM Radio
Data System-állomások esetében
érhetők el.
A kedvenc FM Radio Data
System műsor megkeresése—
1
] „92,50MHz“
2
[Tartás]
Az „PRESET MODE“ villog.
PTY-keresés
A PTY kód megkeresésével arra az állomásra
hangolhatja a készüléket, amely az Ön kedvenc
műsorát sugározza.
1
3
] Válassza ki a „04” programhelyet.
A „P04” villog és megjelenik a
„MEMORY” felirat.
Válassza ki a beállítandó
állomást
1
vagy
2
[Tartás]
A legutoljára kiválasztott PTY kód jelenik
meg.
2
] Válasszon ki egy kedvenc
programtípust vagy egy PTY kódot
(
17) és kezdje el a keresést.
Ha van olyan állomás, amely az Ön
által kiválasztott PTY kóddal rendelkező
műsort sugározza, akkor az az állomás
kapcsolódik be.
Fogadás készenlétben
TA készenléti vétel
A TA készenléti vétel révén a vevőkészülék az
AM hullámsáv kivételével bármelyik jelforrásból
ideiglenesen átkapcsolhat a közlekedési
információkra (TA).
• Ha az aktuális szint alacsonyabb az előre
beállított szintnél (
15), a hangerő az előre
beállított TA szintre vált.
A TA készenléti vétel bekapcsolása
Ha a TP kijelző kigyullad, akkor
a TA készenléti vétel be van
kapcsolva.
Ha a TP kijelző villog, akkor a
TA készenléti vétel még nincs
bekapcsolva.
• A TA készenléti fogadás aktiválásához
hangoljon egy másik Radio Data System jelet
adó állomásra.
• A fogadás kikapcsolásához nyomja meg újra a
T/P BACK gombot.
MAGYAR
HU02-09_KD-R412[EY]f.indd 7
7
10/20/09 10:54:07 AM
PTY készenléti vétel
A PTY készenléti vétel révén a vevőkészülék az
AM-hullámsáv kivételével bármelyik jelforrásról
ideiglenesen átkapcsolhat az Ön kedvenc PTYműsorára.
A PTY készenléti fogadás aktiválásával
és a kedvenc PTY kód megadásával
kapcsolatban lásd „Menüműveletek: <PTY14)
STANDBY>.“ (
Ha a PTY kijelző kigyullad, akkor a PTY készenléti
vétel be van kapcsolva.
Ha a PTY kijelző villog, akkor a PTY készenléti
vétel még nincs bekapcsolva.
• A vétel aktiválásához hangoljon át egy ilyen
jeleket továbbító másik állomásra.
• A fogadás kikapcsolásához válassza ki a <PTY
OFF> opciót a PTY kódhoz (
14). A PTYkijelző kialszik.
Egy adott műsor követése—
Hálózatkövető vétel
Ha olyan területen tartózkodik a gépkocsijával,
ahol nem megfelelő az FM-vétel, akkor a
készülék automatikusan áthangol a hálózat egy
másik FM Radio Data System állomására, amely
valószínűleg ugyanazt a műsort sugározza,
erősebb jelekkel.
Különböző frekvenciájú területeken (01 – 05)
vehető „A“ műsor
A hálózat-követő fogadási beállításokkal
kapcsolatban lásd „Menüműveletek:
<AF-REG>.“ (
14)
Automatikus állomásválasztás—
Programkeresés
Általában amikor kiválaszt egy beállított számot,
az adott számhoz rendelt állomás jön be.
Ha a beállított állomás Radio Data System-jelei
nem megfelelőek a jó vételhez, ez az egység
(az AF-adatok felhasználásával) átáll egy másik,
az eredetileg beállított állomással esetlegesen
megegyező programot sugárzó frekvenciára.
• Lásd „Menüműveletek: <P-SEARCH>.“ (
15)
A kijelző-információk megváltoztatása
Az állomás neve (PS) = Az
állomás frekvenciája =
Műsorfajta (PTY) = Óra =
(vissza az elejére)
CD hallgatása
~
] A készülék bekapcsolása.
Ÿ
Minden számot mindaddig ismétel, míg
ki nem cseréli a lemezt vagy ki nem nyitja
lejátszót.
Lejátszás megállítása és a lemez
kiadása
A „NO DISC“ üzenet jelenik meg.
Másik lejátszó eszköz
kiválasztásához nyomja meg az
/ SOURCE gombot.
8
A lemez kiadásának tiltása
[Tartás]
A tiltás törléséhez ismételje meg ugyanezt a
műveletet.
MAGYAR
HU02-09_KD-R412[EY]f.indd 8
10/16/09 10:35:34 AM
A lejátszási mód kiválasztása
Az MP3/WMA könyvtárat választja
ki
Az alábbiak közül egyszerre csak egy lejátszási
mód használható.
1
Válassza ki a
műsorszámot
[Tartás]
2
Gyors előrelépés
vagy a műsorszám
újrajátszása
Műsorszám/mappa kiválasztása
1
2
MP3/WMA lemezeknél válassza ki a megfelelő
könyvtárat, majd a keresett zeneszámot a 2.
lépés megismétlésével.
• Az előző menühöz történő visszatéréshez
nyomja meg a BACK gombot.
A hangerő beállításával kapcsolatos
figyelmeztetés:
Más jelforrásokhoz képest a CD-lemeznek
nagyon kicsi a zaja. A lemez lejátszása előtt
csökkentse hangerőt, nehogy a hangszórók
károsodjanak a kimenő jelszint hirtelen
növekedése miatt.
] „REPEAT“
„RANDOM“
3
REPEAT
TRACK RPT
: Jelenlegi műsorszám
ismételt lejátszása
FOLDER RPT : Jelenlegi mappa ismételt
lejátszása
RANDOM
FOLDER RND : A jelenlegi mappa
valamennyi
zeneszámának
véletlenszerű lejátszása,
majd ugrás a következő
mappára
ALL RND
: Valamennyi zeneszám
véletlenszerű lejátszása
Az ismételt vagy véletlenszerű lejátszás
kikapcsolásához válassza az „RPT OFF“ vagy
„RND OFF“ parancsot.
A kijelző-információk megváltoztatása
Lemezcím/album neve/előadó (könyvtár
neve)* = A műsorszám címe (fájlnév )* =
Aktuális program száma az eddig eltelt
lejátszási idővel = Aktuális program száma
a pontos idővel = (vissza az elejére)
* Ha az aktuális lemez audio CD, akkor a „NO
NAME“ jelenik meg.
Ha az MP3/WMA fájl nem tartalmaz
kódinformációkat vagy a <TAG DISPLAY>
14), a mappa
<TAG OFF> értékre van állítva (
és a fájl neve jelenik meg.
MAGYAR
HU02-09_KD-R412[EY]f.indd 9
9
10/16/09 10:35:34 AM
USB-eszközök használata (KD-R412/KD-R411/KD-R35 készülékeknél)
A készülék képes USB memórián tárolt MP3/WMA műsorszámok lejátszására.
~
Ÿ
USB bemeneti csatlakozó
USB memória
] A készülék
bekapcsolása.
A sávok lejátszása mindaddig ismétlődik, amíg meg nem
változtatja a jelforrást, vagy le nem választja az USB-eszközt.
Az USB memória csatlakoztatása után:
A(z) / SOURCE megnyomása bekapcsolja a
készüléket és a lejátszás onnan folytatódik, ahol
az korábban megszakadt.
• Ha jelenleg egy másik USB-eszköz van
csatlakoztatva, a lejátszás elölről kezdődik.
Lejátszás megállítása és az USB
eszköz leválasztása
Határozott mozdulattal húzza ki az egységből
A „NO USB“ üzenet jelenik meg. Másik lejátszó
eszköz kiválasztásához nyomja meg az
/ SOURCE gombot.
Az USB-eszközt ugyanolyan módon
működtetheti, ahogy a lemezen levő
fájlokat.
A hangerő beállításával kapcsolatos
figyelmeztetés:
Az USB eszközök a többi eszközzel
összehasonlítva nagyon kevés zajt generálnak.
Csökkentse a hangerősséget az USB eszköz
lejátszása előtt, nehogy a hangszórók
megsérüljenek a hirtelen megnövekedett
kimeneti jeltől.
10
Figyelem:
• Az USB-eszköz használata zavarhatja a
biztonságos vezetésben!
• Miközben a „READING“ (olvasás) felirat látható
a kijelzőn, tilos az USB-eszközt kihúzni, illetve
ismételten csatlakoztatni.
• Az USB-eszköz csatlakoztatása után ne indítsa
el az autó motorját.
• Az USB-eszköz típusától függően előfordulhat,
hogy az egység nem tudja lejátszani a
zeneszámokat.
• Lehetséges, hogy a kezelés és a tápegység
működése más, mint egyes USB-eszközök
esetén várható.
• Az egység USB bemeneti csatlakozójához
nem csatlakoztathat számítógépet.
• Az adatvesztés elkerülése végett ügyeljen arra,
hogy az összes fontos adatról legyen másolat.
• Az USB-eszközt ne hagyja az autóban,
ne tegye ki közvetlen napfénynek vagy
magas hőmérsékletnek, különben az eszköz
károsodhat.
• Egyes USB eszközök nem működnek
azonnal az USB eszköz csatlakoztatása vagy a
bekapcsolás után.
• Az USB műveletek további részleteit lásd a 19.
oldalon.
MAGYAR
HU10-17_KD-R412[EY]f.indd 10
10/20/09 2:14:58 PM
További külső eszközök használata
A vezérlőpanel AUX (kiegészítő) bemeneti
csatlakozójára külső eszközt csatlakoztathat.
Előkészület: Győződjön meg arról, hogy az
<AUX ON> lett kiválasztva az <SRC SELECT> =
<AUX IN> beállításhoz (
16)
• A részletekkel kapcsolatban lásd az
adapterhez vagy a külső eszközhöz mellékelt
használati utasításokat.
~
Ÿ
!
⁄
] „AUX IN“
Kapcsolja be a külső készüléket és
indítsa el a lejátszást.
] A hangerő beállítása.
Szabályozza be igény
szerint a hangzást. (
13)
Külső eszköz csatlakoztatása az AUX bemeneti csatlakozóhoz
Hordozható
audiolejátszó stb.
3,5 mm-es sztereó mini
csatlakozó (külön rendelhető)
MAGYAR
HU10-17_KD-R412[EY]f.indd 11
11
10/16/09 10:40:58 AM
A távirányító használata (KD-R412/KD-R411 készülékeknél)
A KD-R412/KD-R411 az itt leírtak szerint
távirányítható (külön beszerezhető
távirányítóval). Javasoljuk, hogy a készülékhez
RM-RK50 típusú távirányítót használjon.
A lítium gombelem behelyezése
(CR2025)
Vigyázat:
• Robbanásveszély, ha az akkumulátort nem
megfelelően cseréli. Csak ugyanilyen, vagy
ennek megfelelő típusú akkumulátorra
cserélje.
• Az elemet nem szabad kitenni túlzott hőnek,
mint napfény, tűz vagy ehhez hasonló
hőforrás.
Ha a távvezérlő hatótávolsága vagy
teljesítménye csökken, cserélje az elemet.
Távvezérlő használata előtt:
• A távvezérlőt közvetlenül az egység
távérzékelője felé irányítja.
• A távérzékelőt NE tegye ki erős fénynek
(közvetlen napfénynek vagy mesterséges
fénynek).
Távérzékelő
12
1 • Rövid megnyomása bekapcsolja
a készüléket. A gomb bekapcsolt
készüléknél való megnyomása elnémítja
a hangot vagy szünetelteti a lejátszást.
Az elnémítás megszakításához vagy a
lejátszás folytatásához nyomja meg újra
ugyanezt a gombot.
• Lenyomott és nyomva tartott állapotban
kikapcsolja a berendezést.
2 • A programozott állomások között
kapcsolgat.
• Az MP3/WMA mappájának módosítása.
3 A hangerőszintet állítja be.
4 A hangzás kiválasztása.
5 A jelforrást választja ki.
6 • Egy pillanatra megnyomva állomást keres.
• Nyomva tartáskor gyorsan előre- vagy
visszafelé lép a műsorszámban.
• Ha röviden megnyomja, műsorszámot
vált.
Figyelmeztetés (balesetek és sérülések
elkerülése érdekében):
• Kizárólag CR2025 típusú vagy azzal
egyenértékű elemet használjon.
• A távirányítót ne hagyja olyan helyen (például
a műszerfalon), ahol sokáig közvetlen
napfénynek lehet kitéve.
• Olyan helyen tárolja az akkumulátort, ahol a
gyermekek nem érhetik el.
• Ne töltse fel, ne zárja rövidre, ne szedje szét,
ne melegítse fel, illetve ne dobja tűzbe az
elemet!
• Ne hagyja az elemet más fémtárgy mellett.
• Ne piszkálja az elemet csipesszel vagy hasonló
eszközzel.
• Eldobás vagy tárolás előtt csavarja be az
elemet szigetelőszalaggal.
MAGYAR
HU10-17_KD-R412[EY]f.indd 12
10/16/09 10:40:59 AM
Előre beállított hangzásmód kiválasztása
Az adott zenei stílushoz kiválaszthatja az annak
megfelelő előre beállított hangmódot.
FLAT = NATURAL = DYNAMIC = VOCAL
BOOST = BASS BOOST = USER =
(vissza az elejére)
Saját hangmód tárolása
A készülék memóriájában is tárolhatók a saját
beállítások.
1
2
A hallgatás közben módosíthatja a kiválasztott
hangmód hangszintjét.
1
[Tartás]
[Tartás]
] <PRO EQ> ] <BASS> / <MIDDLE> /
<TREBLE>
3
2
Módosítsa a kiválasztott hangszín
(BASS / MIDDLE / TREBLE) szintjét (–06
és +06 között).
A hangmódot ilyenkor a rendszer
automatikusan tárolja „USER“ néven.
4
Állítsa be a kiválasztott hangszín
hangelemeit. (
19)
Ismételje meg a 2. és a 3. lépést a többi
hangszín beállításához.
A módosításokat ilyenkor a rendszer
automatikusan tárolja „USER“ néven
Az aktuális hangmód automatikusan a „USER“ra vált.
Menüműveletek
1
Kategória
Menüelem
DEMO
2
DEMO
Kijelző
bemutatóprogram
CLOCK
[Tartás]
CLOCK SET
Óra beállítása
3
Ha szükséges, ismételje meg a 2.
lépést.
• Az előző menühöz történő
visszatéréshez nyomja meg a
BACK gombot.
• A menüből való kilépéshez
nyomja meg a DISP vagy MENU
gombot.
Kiválasztható beállítás, [ kezdőérték: Aláhúzott ]
• DEMO ON : A kijelző bemutatóprogramja automatikusan
bekapcsolódik, ha körülbelül 20 másodpercig
semmilyen műveletet nem hajt végre. (
4)
• DEMO OFF : Törlés.
[ 0:00 ]
: Állítsa be az órát, majd a percet. (
4)
MAGYAR
HU10-17_KD-R412[EY]f.indd 13
13
10/16/09 10:40:59 AM
Menüelem
CLOCK
24H/12H
Idő kijelző mód
CLOCK ADJ *1
Órabeállítás
TUNER
DISPLAY
PRO EQ
Kategória
*1
*2
*3
*4
14
BASS
MIDDLE
TREBLE
DIMMER
Kiválasztható beállítás, [ kezdőérték: Aláhúzott ]
• 24 HOUR
• 12 HOUR
• AUTO
: Beállításokhoz,
4.
• OFF
—
: A beépített óra beállítása automatikusan
történik az Radio Data System jelben lévő CT
(pontos idő) adat felhasználásával.
: Törlés.
: Beállításokhoz,
13.
• DIMMER ON
• DIMMER OFF
• SCROLL ONCE
• SCROLL AUTO
:
:
:
:
A kijelző- és gombvilágítás tompítása.
Törlés.
A lemezinformációkat egyszer görgeti végig.
SCROLL *2
Ismétli a göngyölést (5 másodperces
időközökben).
• SCROLL OFF : Törlés.
A DISP egy másodpercnél hosszabb időre történő megnyomása a
beállítástól függetlenül görgetheti a kijelzőt.
• TAG ON
: Az MP3/WMA műsorszámok lejátszása közben
TAG DISPLAY
a címkét mutatja.
• TAG OFF
: Törlés.
SSM*3
• SSM 01 – 06 : Beállításokhoz,
6.
Nagy jelerősségű • SSM 07 – 12
állomás sorrendi • SSM 13 – 18
memóriája
AF-REG *4
• AF ON
: Ha a mindenkori vett jelek túlságosan
Alternatív
gyengék, akkor az egység átkapcsol egy másik
frekvencia/
állomásra (a program eltérhet a mindenkor vett
regionális vétel
programtól). (Kigyullad az AF kijelző.)
• AF-REG ON
: Ha az éppen fogott jel leromlik, a készülék
átkapcsol egy ugyanazt a műsort sugárzó
másik állomásra. (Kigyullad az AF és a REG
kijelző.)
• OFF
: Törlés.
• PTY OFF, PTY : A PTY kód egyikével bekapcsolja a PTY
PTYkódok
készenléti vételt. (
17)
STANDBY *3, *4
Csak akkor érvényes, ha a CT (óraidő) adatait veszik.
Bizonyos karakterek vagy szimbólumok helytelenül fognak megjelenni (vagy villogni fognak).
Csak akkor jelenik meg, ha a forrás „FM“.
Csak FM Radio Data System állomások esetén.
MAGYAR
HU10-17_KD-R412[EY]f.indd 14
10/16/09 10:40:59 AM
Kategória
Menüelem
TA VOLUME *5
Közlekedési
információ
hangereje
TUNER
P-SEARCH *5
Műsorkeresés
Kiválasztható beállítás, [ kezdőérték: Aláhúzott ]
• VOLUME 00
– VOLUME 50
(vagy
VOLUME 00 –
VOLUME 30)*6
[ VOLUME 15 ]
: —
• SEARCH ON
• SEARCH OFF
: Aktiválja a műsorkeresőt. (
: Törlés.
• MONO ON
MONO *7
Mono-üzemmód
• MONO OFF
IF BAND
Középfrekvencia
sáv
• AUTO
AUDIO
• WIDE
8)
: FM-vétel javításához aktiválható a monoüzemmód, azonban ekkor a sztereóhatás
elvész.
: Állítsa vissza a sztereóhatást. (
6)
: Növeli a rádióvevő szelektivitását, hogy
csökkenjen a szomszédos adók közötti
interferenciás zaj. (Elveszhet a sztereó hatás.)
: A szomszédos állomások interferenciás
zaja megjelenhet, de a hangminőség nem
romlik és megmarad a sztereó vétel is.
FADER *8
R06 – F06
[ 00 ]
: Szabályozza be az elülső és a hátsó
hangszóró kimeneti egyensúlyát!
BALANCE *9
L06 – R06
[ 00 ]
: Szabályozza be a bal és a jobb oldali
hangszóró kimeneti egyensúlyát!
LOUD
Hangosságszint
• LOUD ON
: Kis hangerő esetén kiemeli a kis és a nagy
frekvenciákat a kiegyensúlyozott hanghatás
biztosítása végett.
: Törlés.
• LOUD OFF
AUX ADJUST *10
Segéd-beállítás
(KD-R312/
KD-R311 esetén)
AUX ADJ 00 —
AUX ADJ 05
: Állítson a külső bemeneti szinten,
hogy elkerülje a kimeneti szint hirtelen
növekedését abban az esetben, ha
megváltoztatja a forrást a vezérlőpult
bemeneti csatlakozójához (AUX) kapcsolódó
külső eszközről.
*5
*6
*7
*8
*9
Csak FM Radio Data System állomások esetén.
Az erősítő erősítési tényezőjétől függően.
Csak akkor jelenik meg, ha a forrás „FM“.
Kéthangszórós rendszer használatakor állítsa a első-hátsó hangerő egyensúlyszintet „00“-ra.
KD-R412/KD-R411/KD-R312/KD-R311 esetén: Ez a beállítás nem befolyásolhatja a mélysugárzó
kimenetet.
*10 Csak akkor jelenik meg, ha az <AUX IN> beállítása <AUX ON>.
MAGYAR
HU10-17_KD-R412[EY]f.indd 15
15
10/16/09 10:40:59 AM
Kategória
Menüelem
Kiválasztható beállítás, [ kezdőérték: Aláhúzott ]
VOL ADJ –05 — : Az egyes jelforrások hangerejének beállítása
VOL ADJ +05
(kivéve FM) az FM hangerőszinthez
[ VOL ADJ 00 ] viszonyítva. A jelforrás módosításakor a
hangerő automatikusan növekszik vagy
csökken.
• Beállítás előtt válassza ki a forrást, amelyiket
be szeretné állítani.
• Ha az FM van jelforrásként kiválasztva, a
„VOL ADJ FIX“ üzenet jelenik meg a kijelzőn.
• SUB.W
: Adja meg, hogy a REAR LINE OUT (Hátsó
L/O MODE *11
Vonalkimeneti mód
vonalkimenet) csatlakozókat használja-e
a mélysugárzó csatlakoztatására (külső
erősítőn keresztül).
• REAR
: Adja meg, hogy a REAR LINE OUT (Hátsó
vonalkimenet) csatlakozókat használja-e a
hangszórók csatlakoztatására (külső erősítőn
keresztül).
: Az 72 Hz-nél alacsonyabb frekvenciájú jelek
SUB.W FREQ *11, *12 • LOW
A mélynyomó vágási
jutnak el a mélynyomóra.
frekvenciája
• MID
: Az 111 Hz-nél alacsonyabb frekvenciájú jelek
jutnak el a mélynyomóra.
• HIGH
: Az 157 Hz-nél alacsonyabb frekvenciájú jelek
jutnak el a mélynyomóra.
SUB.W LEVEL *11, *12 SUB.W 00 — : A mélynyomó kimenőszintjének beállítása.
Mélynyomó
SUB.W 08
hangereje
[ SUB.W 04 ]
• BEEP ON
: A „Tónus gombnyomásra“ bekapcsolása.
BEEP
• BEEP OFF
: A „Tónus gombnyomásra“ kikapcsolása.
• MUTING 1/
: A mobil használata közben válassza az
TEL MUTING
MUTING 2
egyiket a hang elnémításához.
Telefonnémítás
• MUTING OFF : Törlés.
AMP GAIN *13
• LOW POWER : VOLUME 00 – VOLUME 30 (Akkor válassza a
Az erősítő erősítési
hangszórók sérülésének megakadályozására,
tényezője
ha valamelyik hangszóró max. teljesítménye
kisebb mint 50 W.)
• HIGH POWER : VOLUME 00 – VOLUME 50
AM*14
• AM ON
: Engedélyezi az „AM”-et a forrás
AM-állomás
kiválasztásában.
• AM OFF
: Letiltja az „AM“-et a forrás kiválasztásában.
• AUX ON
: Engedélyezi az „AUX IN“-et a forrás
AUX IN*15
Segédüzemi
kiválasztásában.
bemenet
• AUX OFF
: Letiltja az „AUX IN“-et a forrás
kiválasztásában.
*11 KD-R412/KD-R411/KD-R312/KD-R311 esetén.
*12 Csak akkor jelenik meg, ha az <L/O MODE> beállítása <SUB.W>.
*13 A hangerő automatikusan „VOLUME 30“ állásba áll, ha <LOW POWER> üzemmódot választ úgy,
hogy a hangerő „VOLUME 30“-nál magasabban áll.
*14 Csak akkor jelenik meg, ha a forrás nem „AM“.
*15 Csak akkor jelenik meg, ha a forrás nem „AUX IN“.
SRC SELECT
AUDIO
VOL ADJUST
Hangerő-beállítás
(KD-R412/KD-R411/
KD-R35 esetén)
16
MAGYAR
HU10-17_KD-R412[EY]f.indd 16
10/16/09 10:40:59 AM
További részletek a vevőkészülékről
Általános műveletek
A CD-játszó használata
Általános rész
A DualDisc lejátszásra vonatkozó
figyelmeztetés
• Ha zenehallgatás közben kapcsolja ki a
készüléket, akkor a következő bekapcsoláskor
a lejátszás onnan folytatódik, ahol korábban
leállította.
• Ha a MENU gomb lenyomása után kb. 60
másodpercen keresztül nincs aktivitás, a
művelet megszakad.
A rádió használata
Állomások tárolása a memóriában
• SSM kereses közben...
– Az összes korábban tárolt állomás törlődik, és
az állomások újabb tárolására kerül sor.
– Az SSM keresés végeztével automatikusan
a legalacsonyabb programhelyen tárolt
állomás szólal meg.
• Az állomások kézzel történő tárolásakor a
korábban beprogramozott állomás törlődik,
ha Ön egy új állomást tárol ugyanarra a
programhelyre.
Az FM Radio Data System használata
• A hálózatkövető vétel a megfelelő
működéshez kétféle Radio Data System jelet
igényel—a PI (műsorazonosítás) és az AF
(alternatív frekvencia) jelet.
• Ha a Tartalék Vétel (TA) veszi a Forgalmi
üzeneteket, a hangerő automatikusan az előre
beállított szintre áll (TA VOLUME) abban az
esetben, ha az aktuális szint alacsonyabb az
előre beállított szintnél.
• Ha az Alternatív Frekvenciavétel aktív
(AF kiválasztva), a Hálózatkövető Vétel is
automatikusan aktívvá válik.
• PTY kódok: NEWS, AFFAIRS, INFO, SPORT,
EDUCATE, DRAMA, CULTURE, SCIENCE,
VARIED, POP M (zene), ROCK M (zene), EASY
M (zene), LIGHT M (zene), CLASSICS, OTHER
M (zene), WEATHER, FINANCE, CHILDREN,
SOCIAL, RELIGION, PHONE IN, TRAVEL,
LEISURE, JAZZ, COUNTRY, NATION M (zene),
OLDIES, FOLK M (zene), DOCUMENT
• A „DualDisc“ nem-DVD oldala nem elégíti
ki a „Compact Disc Digital Audio“ szabvány
előírásait. Azt ajánljuk, hogy a DualDisc nemDVD oldalát ne játssza le JVC-készülékén.
Általános rész
• A vevőkészüléket audio CD (CD-DA), MP3
és WMA formátumú CD-lemezek/CD
Text lemezek, illetve CD-R (írható)/CD-RW
(újraírható) lemezek lejátszására tervezték.
• Ha lemez hallgatása közben forrást vált, a
lejátszás leáll. Ha legközelebb a „CD“-t választja
lejátszási jelforrásként, a lemez lejátszása
onnan kezdődik, ahol előzőleg leállt.
• Ha a lemezt fordítva helyezte be, a „PLEASE“
és „EJECT“ felitarok váltakozva jelennek meg a
kijelzőn. A lemez kidobásához nyomja meg a
0 gombot.
• Ha a kiadott lemezt nem veszi ki 15
másodpercen belül, akkor a készülék
– a porosodás megelőzése érdekében
– automatikusan újra behúzza a betöltő
nyílásba.
• Az MP3 és WMA „műsorszámok“ (a „fájl“ és a
„műsorszám“ kifejezés egyaránt használatos)
„mappákba“ vannak felvéve.
• MP3 vagy WMA formátumú lemez gyors
előre- vagy visszaléptetésekor csak szaggatott
hangok hallhatóak.
CD-R vagy CD-RW formátumú lemez
lejátszása
• Csakis „lezárt“ CD-R vagy CD-RW lemezt
használjon!
• Ha a lemez audio CD (CD-DA) fájlokat és
MP3/WMA fájlokat egyaránt tartalmaz, akkor
a készülék csak olyan típusú fájlt képes
lejátszani, amilyet az első alkalommal érzékel.
• A készülék több alkalommal írt lemezt is képes
lejátszani, azonban a le nem zárt egységeket
lejátszás közben átugorja.
MAGYAR
HU10-17_KD-R412[EY]f.indd 17
17
10/16/09 10:40:59 AM
• Előfordulhat, hogy bizonyos olvasható vagy
írható/olvasható CD lemezt nem lehet
lejátszani ezzel az egységgel a lemez jellemzői
vagy a következő okok miatt:
– A lemez piszkos vagy karcos.
– Pára csapódott le a készülékbe szerelt
lencsén.
– A készülékben lévő lejátszó lencse piszkos.
– A CD-R/CD-RW lemezekre ún. „Packet Write“
(adatcsomag-írási) módszerrel írták fel a
fájlokat.
– Nem megfelelőek a felvétel (pl. hiányzó adat)
vagy az adathordozó (foltos, karcolt vagy
görbült felület) feltételei.
• A CD-RW hosszabb leolvasási időt igényelhet,
mivel a CD-RW fényvisszaverési tényezője
kisebb, mint a szokásos CD lemezeké.
• Ne használja az alábbi CD-R vagy CD-RW
lemezeket:
– Matricás, címkés vagy felületi
védőbevonattal ellátott lemez.
– Az olyan lemezt, amelynek a címkéjére
közvetlenül lehet tintasugaras nyomtatóval
nyomtatni.
Ezeknek a lemezeknek magas hőmérsékletű
és páratartalmú helyeken történő használata
hibás működést és az egység károsodását
okozhatja.
MP3/WMA formátumú lemez lejátszása
• A vevőkészülék <.mp3> vagy <.wma>
kiterjesztésu MP3/WMA fájlok lejátszására
alkalmas (a kis- vagy nagybetus jelöléstol
függetlenül).
• A vevőkészülék kiírja az album, a művész (az
előadó) nevét, továbbá az MP3 és WMA fájlok
esetén az címkét (1,0, 1,1, 2,2, 2,3 vagy 2,4
verzió).
• A készülék csak egy bájtos karakterek
kezelésére képes. Más karaktereket a készülék
nem tud helyesen lejátszani.
• A készülék az alábbi feltételeknek megfelelő
MP3/WMA fájlok lejátszására alkalmas:
– Átviteli sebesség:
MP3: 32 kb/s — 320 kb/s
MP3: 32 kb/s — 192 kb/s
18
– Az MP3 mintavételi sűrűsége:
32 kHz, 44,1 kHz, 48 kHz (MPEG-1 esetén)
16 kHz, 22,05 kHz, 24 kHz (MPEG-2 esetén)
– Az WMA mintavételi sűrűsége:
22,05 kHz, 32 kHz, 44,1 kHz, 48 kHz
– Lemezformátum: ISO 9660 Level 1/ Level 2,
Romeo, Joliet, Windows kiterjesztés
• A fájl/könyvtár nevek karaktereinek max.
száma (beleérte a kiterjesztés 4 karakterét is
<.mp3> vagy <.wma>): 12 — 128 karakter (a
használt média, stb. függvényében).
• Ez az egység összesen 8 hierarchia 255
mappájának 512 fájlját képes felismerni.
• A készülék VBR (változó átviteli sebesség)
üzemmódban felvett fájlok lejátszására is
alkalmas.
A VBR (változtatható bitsebesség)
technológiával rögzített fájloknál eltérés
mutatkozik az eltelt idő megjelenítésében,
nem a ténylegesen eltelt idő látható.
Az eltérés különösen a keresési funkció
végrehajtása után válik észrevehetővé.
• A vevőkészülék az alábbi fájlok lejátszására
nem alkalmas:
– MP3i és MP3 PRO formátummal kódolt MP3
fájlok.
– Használhatatlan formátumban kódolt MP3
fájlok.
– Layer 1/2-vel kódolt MP3 fájlok.
– Veszteség nélküli, professzionális és
hangformátumban kódolt WMA fájlok.
– A nem a Windows Media® Audio módszeren
alapuló WMA fájlok.
– A WMA-fájlok DRM-mel védettek a másolás
ellen.
– AIFF, ATRAC3 stb. típusú adatokkal
rendelkező fájlok.
• A keresőfunkció működik, de keresési
sebesség nem állandó.
MAGYAR
HU18-25_KD-R412[EY]f.indd 18
10/20/09 2:15:57 PM
MP3/WMA műsorszámok lejátszása
USB-eszközről (KD-R412/KD-R411/
KD-R35 készülékeknél)
• USB eszközről történő lejátszáskor a lejátszási
sorrend eltérhet más lejátszók lejátszási
sorrendjétől.
• A készülék esetleg nem tud bizonyos USB
eszközöket vagy fájlokat lejátszani jellemzőik
vagy a felvétel paraméterei miatt.
• Az USB eszköz és a csatlakozó port alakjától
függően előfordulhat, hogy bizonyos USB
eszközök nem csatlakoztathatók megfelelően,
vagy az érintkezés nem eléggé szoros.
• Az egységhez egyszerre csak egy USBháttértárat csatlakoztathat. Ne használjon
USB-hubot.
• Ha a csatlakoztatott USB-eszköz nem
megfelelő fájlokat tartalmaz, a „CANNOT
PLAY“ (Nem lejátszható) üzenet jelenik meg.
• A készülék képes megjeleníteni MP3 fájlok és
WMA fájlok címkéit (1,0, 1,1, 2,2, 2,3 vagy 2,4
verzió).
• A készülék az alábbi feltételeknek megfelelő
MP3/WMA fájlok lejátszására alkalmas:
– Az MP3/WMA bitrátája: 32 kb/s — 320 kb/s
– Az MP3 mintavételi sűrűsége:
32 kHz, 44,1 kHz, 48 kHz (MPEG-1 esetén)
16 kHz, 22,05 kHz, 24 kHz (MPEG-2 esetén)
– Az WMA mintavételi sűrűsége:
22,05 kHz, 32 kHz, 44,1 kHz, 48 kHz
• A készülék VBR (változó átviteli sebességű)
üzemmódban felvett MP3 fájlok lejátszására is
alkalmas.
• A karakterek megengedett legnagyobb száma:
– Mappanevekhez : 32 karakter
– Fájlnevekhez : 32 karakter
– MP3-címkéhez : 64 karakter
– WMA-címkéhez : 32 karakter
• A készülék összesen 5 000 fájlt és 255
mappát (mappánként 255 fájlt, ideértve
a nem támogatott formátumú fájlokat
tartalmazó mappákat is) képes felismerni 8
hierarchiaszinten.
• Ez az egység nem használható SDkártyaolvasóval.
• Ez az egység csak 5 V feszültségű és 500
mA áramerősséget nem meghaladó USBeszközöket ismer fel.
• A speciális funkciókkal (mint például az
adatbiztonsági funkciók) ellátott USB-eszközök
nem használhatóak az egységhez.
• Ne használjon olyan USB-eszközt, melynek 2
vagy több partíciója van!
• USB-kártyaolvasón keresztül csatlakoztatott
USB-eszközt az egység nem minden esetben
ismer fel.
• USB-hosszabbítókábel használata esetén
előfordulhat, hogy az egység nem játszik le
minden fájlt megfelelően.
• A vevőkészülék az alábbi fájlok lejátszására
nem alkalmas:
– MP3i és MP3 PRO formátummal kódolt MP3
fájlok.
– Használhatatlan formátumban kódolt MP3
fájlok.
– Layer 1/2-vel kódolt MP3 fájlok.
– Veszteség nélküli, professzionális és
hangformátumban kódolt WMA fájlok.
– A WMA fájlok nem a Windows Media® Audio
szabványra épülnek.
Előre beállított hangmód
Tónus
BASS
MIDDLE
TREBLE
Hang-elem
Frekvencia
Szint
Q
60 Hz –06 és +06
80 Hz
között
100 Hz
200 Hz
0.5 kHz –06 és +06
1.0 kHz
között
1.5 kHz
2.5 kHz
10.0 kHz –06 és +06
12.5 kHz
között
15.0 kHz
17.5 kHz
Q1.0
Q1.25
Q1.5
Q2.0
Q0.75
Q1.0
Q1.25
Q FIX
MAGYAR
HU18-25_KD-R412[EY]f.indd 19
19
10/16/09 10:43:16 AM
Karbantartás
A csatlakozók tisztítása
A lemezek tisztántartása
Ha gyakran veszi le az előlapot, az a
csatlakozókat rongálja!
Ennek a veszélye azzal csökkenthető, ha
a csatlakozókat időnként óvatosan letörli
alkoholos vattával vagy törlőruhával.
A szennyeződött lemezt nem
mindig lehet lejátszani. A
lemezt puha textíliával tisztítsa
meg a közepétől kifelé haladó
mozdulatokkal.
• A lemez tisztításához ne használjon oldószert
(például bakelitlemez-tisztítót, spray-t, hígítót,
benzint stb.).
Csatlakozók
Páralecsapódás
A nedvesség az alábbi esetekben csapódhat le
az egységen belül a lencsetagokon:
• A gépkocsi fűtőberendezésének beindítása
után.
• Ha nagy páratartalom alakul ki a gépkocsi
belsejében.
Ha ez történik, működési zavarok
keletkezhetnek. Ebben az esetben vegye ki a
lemezt, és a nedvesség elpárolgásáig néhány
órára hagyja bekapcsolva a készüléket.
Új lemez lejátszása
Lehetséges, hogy az új lemez
belső és külső széle sorjás.
Ilyen lemez használatakor
előfordulhat, hogy a készülék
kiadja a lemezt.
A sorja eltávolításához dörzsölje a lemez
szélét ceruzával, golyóstollal stb.
Ne használja az alábbi lemezeket:
Egyetlen CD (8 cm-es
Elgörbült lemez
lemez)
A lemezek kezelése
A lemeztokból való
Középső tartórész
kivételkor nyomja le a
lemeztok középrészét, és
szélénél fogva emelje ki a
lemezt.
• Mindig a szélénél fogva tartsa a lemezt!
Ne fogja meg a felvételt tartalmazó
lemezfelületet!
A lemeznek a tokba történő behelyezésekor
óvatosan helyezze rá a lemezt a középső
tartórészre (feliratos felével felfelé).
• Használat után tegye vissza a lemezt a
tartójába.
20
Matrica és matrica
maradvány
Öntapadós címke
Szokatlan alak
Áttetsző lemez
(félig átlátszó lemez)
Átlátszó vagy félig
átlátszó részek a
felvétel helyén
MAGYAR
HU18-25_KD-R412[EY]f.indd 20
10/16/09 10:43:16 AM
Hibaelhárítás
Lemez lejátszása
FM/AM
Általános rész
Jelenség
A hiba elhárítása/Ok
Nem hallható hang a
hangszórókból.
• Szabályozza a hangerőt az optimális szintre.
• Győződjön meg arról, hogy a készülék nincs
elnémítva/a lejátszás nincs szüneteltetve (
5).
• Ellenőrizze a vezetékeket és a csatlakozásokat.
A „PROTECT“ üzenet jelenik meg a
kijelzőn és nem lehet semmilyen
műveletet sem végezni.
Győződjön meg arról ellenőrzéssel, hogy a
hangszórók vezetékeit megfelelően bevonta
szigetelőszalaggal, majd resetelje a készüléket
3).
(
Ha a „PROTECT“ üzenet nem tűnik el, akkor lépjen
kapcsolatba a JVC gépjármű-audió forgalmazóval
vagy a készletet árusító céggel.
A vevőkészülék egyáltalán nem
működik.
Állítsa alaphelyzetbe a készüléket. (
Az „AUX“ nem választható.
Válassza az <SRC SELECT> = <AUX IN> beállítást.
(
16)
Nem működik az automatikus SSM
programozás.
Tárolja kézzel az állomásokat.
Statikus zaj rádióhallgatás közben.
Csatlakoztassa stabilan az antennát.
Az „AM“ nem választható.
Válassza az <SRC SELECT> = <AM> beállítást.
(
16)
A lemez nem játszható le.
Tegye be helyesen a lemezt.
• A CD-R/CD-RW lemezek nem
játszhatók le.
• A CD-R/CD-RW lemezen lévő
műsorszámok nem ugorhatók át.
• Tegyen be egy lezárt CD-R/CD-RW lemezt.
• A felvételhez használt komponenssel végezze el a
CD-R/CD-RW lemez lezárását.
Nem lehet a lemezt sem lejátszani,
sem kivenni.
• Oldja fel a lemezreteszelést. (
8)
• Vegye ki erővel a lemezt. (
3)
A lemez hangja néha megszakad.
• Egyenetlen úton történő haladáskor kapcsolja ki a
lejátszást!
• Cserélje ki a lemezt.
• Ellenőrizze a vezetékeket és a csatlakozásokat.
A kijelzőn „NO DISC“ felirat jelenik
meg.
Tegyen be egy lejátszható lemezt a betöltő nyílásba.
A „PLEASE“ és „EJECT“ felváltva
jelenik meg a kijelzőn.
Nyomja le a 0-t, és helyezzen be egy lemezt.
3)
MAGYAR
HU18-25_KD-R412[EY]f.indd 21
21
10/16/09 10:43:16 AM
MP3/WMA formátumú lemez lejátszása
Jelenség
22
A hiba elhárítása/Ok
A lemez nem játszható le.
• Használjon olyan lemezt, amely MP3/WMA számokkal
rendelkezik, amelyek ISO 9660 Level 1, Level 2, Romeo
vagy Joliet formátumnak megfelelő formátumban
vannak felvéve.
• Egészítse ki a fájlnevet az <.mp3> vagy a <.wma>
kiterjesztéssel.
Zaj keletkezik.
Váltson egy másik sávra vagy lemezre (ne adja meg a
<.mp3> vagy a <.wma> kiterjesztési kódot a nem MP3és nem WMA-sávok esetén).
Ilyenkor a kiolvasás hosszabb
ideig tart (a folyamatot a
„READING“ villogása jelzi).
Ne használjon túlságosan sok hierarchiát és mappát.
A számok nem olyan
sorrendben játszódnak le,
amilyen sorrendben kívánja.
A lejátszási sorrendet a fájlok felvételekor határozzák
meg.
KD-R412/KD-R411/KD-R35
esetén: A kijelzőn „NO FILE“
felirat jelenik meg.
A kiválasztott könyvtár üres*. Válasszon ki egy MP3/
WMA számokat tartalmazó könyvtárat.
* Olyan mappa, amely fizikailag üres, vagy tartalmaz
ugyan adatokat, de azok nem érvényes MP3/WMAfájlok.
„NOT SUPPORT“ felirat jelenik
meg a kijelzőn és a készülék
átlépi a műsorszámot.
Ugrás a következő megfelelő formátumú, vagy a
következő zeneszámra.nem másolásvédett WMA
zeneszám.
Helytelen az eltelt játékidő.
Ez néha előfordul a lejátszás közben. Ezt a számok
lemezre történő felvételének a módja idézi elő.
Nem jelennek meg a helyes
karakterek (pl. az album neve).
A vevő csak betűket (csak nagybetűket), számokat és
korlátozott számú szimbólumot képes megjeleníteni.
MAGYAR
HU18-25_KD-R412[EY]f.indd 22
10/16/09 5:03:10 PM
USB-eszközön található fájlok lejátszása (KD-R412/KD-R411/KD-R35 készülékeknél)
Jelenség
A hiba elhárítása/Ok
Zaj keletkezik.
A játszott műsorszám nem MP3/WMA formátumú.
Ugorjon egy másik fájlra. (A nem MP3 vagy WMA
számokat ne egészítse ki az <.mp3> vagy a <.wma>
kiterjesztéssel).
A folyamatot a „READING“
villogása jelzi.
• A beolvasási idő az USB-eszköztől függ.
• Ne használjon túlságosan sok hierarchiát vagy
mappát.
• Kapcsolja ki a tápfeszültséget, majd kapcsolja be újra.
• Csatlakoztassa újra az USB-eszközt!
A kijelzőn „NO FILE“ felirat
jelenik meg.
A kiválasztott könyvtár üres*. Válasszon ki egy MP3/
WMA számokat tartalmazó könyvtárat.
* Olyan mappa, amely fizikailag üres, vagy tartalmaz
ugyan adatokat, de azok nem érvényes MP3/WMA-fájlok.
„NOT SUPPORT“ felirat jelenik
meg a kijelzőn és a készülék
átlépi a műsorszámot.
Ugrás a következő megfelelő formátumú, vagy a
következő zeneszámra.nem másolásvédett WMA
zeneszám.
A zeneszámok lejátszása nem a
kívánt sorrendben történik.
A lejátszási sorrendet az időbélyegbe beírt érték
határozza meg. Az USB-eszközbe elsőként beírt szám/
mappa lesz az elsőként lejátszott szám/mappa.
• A kijelzőn a „CANNOT PLAY“
felirat villog.
• A kijelzőn „NO USB“ felirat
jelenik meg.
• Az egység nem érzékeli az
USB-eszközt.
• Csatlakoztasson olyan USB-eszközt, amely megfelelő
formátumban kódolt műsorszámokat tartalmaz.
• Csatlakoztassa újra az USB-eszközt!
Nem jelennek meg a helyes
karakterek (pl. az album neve).
A vevő csak betűket (csak nagybetűket), számokat és
korlátozott számú szimbólumot képes megjeleníteni.
Műsorszám lejátszása közben a
hang néha megszakad.
A MP3/WMA-műsorszámokat nem másolták
megfelelően az USB-eszközre.
Másolja fel újra az MP3-/WMA-műsorszámokat az USBeszközre, és próbálkozzon újra.
A JVC nem vállal felelősséget azért, ha a rendszer használata közben az USBháttértárolóban elvesznek adatok.
MAGYAR
HU18-25_KD-R412[EY]f.indd 23
23
10/16/09 5:03:10 PM
Műszaki adatok
RÁDIÓVEV A RÉSZ
AUDIÓ ERÃSÍTÃ RÉSZ
Maximális kimenőteljesítmény:
Folyamatos kimenőteljesítmény
(RMS):
Terhelőimpedancia:
Hangszín-szabályozási tartomány:
24
Elöl/Hátul:
Elöl/Hátul:
50 W/csatorna
19 W/csatorna, 4 Ω, 40 Hz – 20 000 Hz,
legfeljebb 0,8% teljes.
4 Ω (4 Ω – 8 Ω tűréssel)
Basszus:
±12 dB (60 Hz, 80 Hz, 100 Hz, 200 Hz)
Q1,0, Q1,25, Q1,5, Q2,0
Középső:
±12 dB (0,5 kHz, 1,0 kHz, 1,5 kHz, 2,5
kHz)
Q0,75, Q1,0, Q1,25
Szoprán:
±12 dB (10,0 kHz, 12,5 kHz, 15,0 kHz,
17,5 kHz)
Q (Rögzített)
Frekvenciaátvitel:
40 Hz – 20 000 Hz
Jel/zaj viszony:
70 dB
Vonalkimenet szint/Impedancia:
KD-R35
2,5 V/20 kΩ terhelés (teljes
kivételével: skálakitérés)
Mélynyomó kimeneti szintje/
KD-R35
2,5 V/20 kΩ terhelés (teljes
Impedancia:
kivételével: skálakitérés)
Kimenőimpedancia:
1 kΩ
Egyéb csatlakozó:
• AUX (kiegészítő) bemeneti csatlakozó,
Antennabemenet
• KD-R412/KD-R411 esetén: Kormánykerék
távvezérlő bemenete, USB bemeneti csatlakozó
• KD-R35 esetén: USB bemeneti csatlakozó
Frekvenciatartomány: FM (URH):
87,5 MHz – 108,0 MHz
AM:
KH:
522 kHz – 1 620 kHz
HH:
144 kHz – 279 kHz
FM (URH) vevő:
Hasznos érzékenység:
9,3 dBf (0,8 μV/75 Ω)
50 dB zajérzékenység:
16,3 dBf (1,8 μV/75 Ω)
Alternatív
65 dB
csatornaszelektivitás
(400 kHz):
Frekvenciaátvitel:
40 Hz – 15 000 Hz
Sztereo áthallási
40 dB
csillapítás:
KH vevő:
Érzékenység:
20 μV
Szelektivitás:
40 dB
HH vevő:
Érzékenység:
50 μV
MAGYAR
HU18-25_KD-R412[EY]f.indd 24
10/16/09 10:43:17 AM
ÁLTALÁNOS RÉSZ
USB ADATAI
(KD-R412/KD-R411/
KD-R35 esetén)
CD-JÁTSZÓ RÉSZ
Jellege:
Jelérzékelő rendszer:
Csatornák száma:
Frekvenciaátvitel:
Dinamikatartomány:
Jel/zaj viszony:
Sebességingadozás:
MP3-dekódolási formátum: (MPEG1/2 Audio
Layer 3)
WMA (Windows Media® Audio) dekódolási
formátum:
USB-szabvány:
Adatátviteli sebesség (Full Speed):
Támogatott eszközök:
Támogatott fájlrendszer:
Lejátszható audióformátum:
Max. áramerősség:
Teljesítményfelvétel:
Üzemi feszültség:
Földelő rendszer:
Megengedett üzemi hőmérséklet:
Méret (sz × ma × mé):
Beszerelési méret:
(kb.)
Előlap méret:
Tömeg:
Kompaktlemez-játszó
Érintkezésmentes optikai fej
(felvezető lézer)
2 csatorna (sztereo)
5 Hz – 20 000 Hz
93 dB
98 dB
Nem mérhető
Max. átviteli sebesség: 320 kb/s
Max. átviteli sebesség: 192 kb/s
USB 1.1, USB 2.0
Max.12 Mb/s
Háttértároló
FAT 32/16/12
MP3/WMA
500 mA
5 V egyenfeszültség
14,4 V egyenfeszültség (11 V – 16
V turéshatár)
Negatív földelés
0°C és +40°C között
182 mm × 52 mm × 160 mm
188 mm × 58 mm × 13 mm
1,3 kg (tartozékok nélkül)
A kivitel és a műszaki adatok előzetes értesítés nélküli változtatásának jogát fenntartjuk.
A Microsoft és a Windows Media bejegyzett védjegyek, vagy a Microsoft Corporation védjegyei
az Amerikai Egyesült Államokban és/vagy más országokban.
MAGYAR
HU18-25_KD-R412[EY]f.indd 25
25
10/16/09 10:43:17 AM
Download

kd-r412 / kd-r411 / kd-r35 / kd-r312 / kd