Štětovnice Sheet piles Spundbohlen
Základní parametry štětovnicových stěn
Dimensions and properties of Sheet Pile Wall
Průřezový modul odporu
Elastic Section Modulus
Elastisches
Widerstandsmoment
Abmessungen und statische Werte für Stahlspundwände
Hmota | Mass | Gewicht
Profil
Single Section
Einzelbohle
Stěna
Wall
Wand
Wy
g
G
3
cm /m
IIIn
VL 503
VL 503K
VL 503Z 3)
VL 601
VL 602L
VL 602
VL 603A
VL 603
VL 603K
VL 603Z 3)
VL 603Z11+ 3)
VL 604
VL 605A
VL 605
VL 605K
VL 606A
VL 606 3)
Profil
Section
Profil
Šířka
Width
Profilbreite
Výška stěny
Height
Wandhöhe
Tloušťka hřbetu
Thickness Back
Rückendicke
Tloušťka stojiny
Thickness Web
Stegdicke
Šířka hřbetu
Width Back
Rückenbreite
Plocha stěna
průřezu
Section Area Wall
Querschnittsfläche
Moment setrvačnosti
Moment of Inertia
Trägheitsmoment
Poloměr setrvačnosti
Radius of Inertia
Trägheitsradius
Statický moment
Static Moment
Statistiches Moment
Plastický modul průřezu
Plastic Section Modulus
Plastisches
Widerstandsmoment
Plocha povrchu stěny
Coating Area
Beschichtungfläche
B
H
t
s
b
A
Iy
ry
Sy
Wpl,y
S 2)
kg/m
2
kg/m
mm
mm
mm
mm
mm
2
cm /m
4
cm /m
cm/m
3
cm /m
3
cm /m
m2/m
1 600
62,2
155,5
400
290
13,0
9,0
253,4
197,2
23 200
10,9
878
1 756
1 250
1 300
1 336
742
800
845
1 121
1 180
1 220
1 265
1 386
1 620
1 808
2 006
2 000
2 200
2 506
58,7
61,4
65,3
46,3
51,3
54,3
61,5
64,8
68,1
71,8
80,4
74,1
76,9
82,4
84,5
86,2
94,8
117,3
122,8
130,6
77,2
85,4
90,5
102,5
108,0
113,5
119,7
134,0
123,5
128,1
137,3
140,9
143,7
158,0
340
340
340
310
310
310
310
310
310
310
310
380
410
410
410
420
420
9,7
10,0
10,0
7,5
8,0
8,2
9,2
9,7
10,0
10,0
11,0
10,5
11,0
12,8
12,2
14,0
16,5
8,4
9,0
10,0
6,4
7,2
8,0
8,0
8,4
9,0
10,0
11,0
9,0
9,0
9,0
10,0
9,0
9,2
266,1
266,0
264,6
253,4
252,0
250,1
384,1
383,7
382,7
380,3
379,8
379,8
349,5
367,9
357,1
347,7
347,6
149,4
156,4
166,4
98,3
108,8
115,4
130,6
137,6
144,8
152,8
170,7
157,3
163,2
174,9
179,5
183,1
201,3
21 191
22 054
22 719
11 496
12 404
13 075
17 381
18 251
18 900
19 584
21 489
30 726
37 065
41 127
41 008
46 217
52 631
11,9
11,9
11,7
10,8
10,7
10,6
11,5
11,5
11,4
11,3
11,2
14,0
15,1
15,3
15,1
15,9
16,2
715
747
775
429
465
495
623
654
680
705
781
911
1 024
1 128
1 135
1 238
1 403
1 430
1 494
1 550
858
930
990
1 246
1 308
1 360
1 410
1 562
1 822
2 048
2 256
2 270
2 476
2 806
1) Klasifikace průřezu dle ENV 1993-5 1) Classification according to ENV 1993-5
1) Querschnittsklassifikation nach ENV 1993-5
500
600
IIIn
VL 503
VL 503K
VL 503Z
VL 601
VL 602L
VL 602
VL 603A
VL 603
VL 603K
VL 603Z
VL 603Z11+
VL 604
VL 605A
VL 605
VL 605K
VL 606A
VL 606
4
Jakost oceli | Steel Grade | Stahlsorte
S240
S270
S320
S355
S390
S430
3,15
2
2
2
2
2
2
2,85
2,84
2,85
2,49
2,48
2,49
2,71
2,65
2,65
2,65
2,66
2,85
2,88
2,95
2,89
2,90
2,90
2
2
2
2
2
2
3
3
3
3
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
3
3
3
3
3
3
2
2
2
2
2
2
2
2
3
2
2
3
3
3
3
3
3
3
2
2
2
2
2
2
2
3
3
3
4
3
3
3
3
3
3
2
2
2
2
2
2
2
3
3
3
4
4
4
3
3
3
3
3
3
2
2
3
2
2
3
3
3
4
4
4
4
3
3
3
3
3
2
2
2) Povrch štětovnicové stěny bez vnitřních ploch zámků
3) Dodávky po dohodě
2) Area of sheet pile wall without inside of interlocks
3) Delivered on agreement
2) Oberfläche der Spundbohlenwand ohne Innenflächen der Schlösser 3) Geliefert nach Vereinbarung
ROZMĚRY A STATICKÉ PARAMETRY JEDNOTLIVÉHO PROFILU ŠTĚTOVNICE
Dimensions and static parameters of single section
Abmessungen und statische Werte für Einzelbohlen
Profil
Section
Profil
Třída 1) | Class 1) | Klasse 1)
Plocha
Area
Querschnitt
Výška
Height
Höhe
Úhel
Angle
Winkel
Poloha těžiště
Centre of Gravity
Schwerpunkt
S
cm2
78,9
74,7
78,2
83,2
59,0
65,3
69,2
78,3
82,6
86,9
91,5
102,5
94,4
97,9
104,9
107,7
109,8
120,8
h
mm
168,0
190,0
190,0
191,0
175,5
175,5
175,5
176,8
177,0
177,0
177,0
179,0
212,0
227,0
228,0
228,0
232,0
232,7
a
°
81,9
63,4
63,4
63,4
43,5
43,5
43,5
61,2
61,2
61,2
61,2
61,2
66,5
66,5
66,5
66,5
66,5
66,5
e
mm
112,0
115,7
115,5
114,1
107,8
106,5
106,3
117,2
117,1
115,9
114,5
115,4
137,8
147,5
152,0
149,5
157,2
162,1
Průřezový modul odporu
Elastic section Modulus
Elastisches
Widerstandsmoment
Wy
Wz
cm3
cm3
271
880
324
859
337
900
363
975
223
770
251
865
259
913
281
1 065
297
1 123
317
1 196
343
1 290
375
1 425
419
1 303
462
1 309
475
1 354
493
1 430
467
1 359
500
1 427
TOLERANCE DLE ČSN EN 10 248-2
Tolerances according to en 10 248-2
Toleranzen nach en 10 248-2
Moment setrvačnosti
Moment of Inertia
Trägheitsmoment
Iy
cm4
3 041
3 752
3 895
4 148
2 401
2 669
2 749
3 298
3 482
3 679
3 921
4 331
5 777
6 815
7 223
7 371
7 653
8 103
Iz
cm4
16 820
23 014
24 121
26 227
24 419
27 461
28 947
33 868
35 766
38 043
41 015
45 537
41 439
41 774
43 206
45 548
43 343
45 370
Poloměr setrvačnosti
Radius of Inertia
Trägheitsradius
ry
cm
7,0
7,1
7,1
7,1
6,4
6,4
6,3
6,5
6,5
6,5
6,5
6,5
7,8
8,3
8,3
8,3
8,3
8,2
rz
cm
14,6
17,6
17,6
17,8
20,3
20,5
20,5
20,8
20,8
20,9
21,2
21,1
21,0
20,6
20,3
20,5
19,8
19,4
Parametr | Parameter | Parameter
Výška profilu h | Height of section h | Profilhöhe h
Rozsah platnosti
Range of Validity
Gültigkeitsbereich
h ≤ 200 mm
h > 200 mm
Šířka profilu B | Width of section B | Breite Einzelbohle B
Šířka párovaných profilů 2B | Width of double pile 2B | Breite Doppelbohle 2B
Tloušťka hřbetu, stojiny | Back, Web thickness | Dicke Rücken, Steg
Otevření zámků | Opening of interlocks | Schlossöffnung
Šířka nosu zámků | Width of interlocks toes | Hakenbreite
Délka L | Length of piles L | Länge L
Přímost | Straightness | Geradheit
Kolmost řezu | Cutting perpendicularity | Rechtwinkligkeit des Schnitts
Hmotnost | Mass | Masse
s, t ≤ 8,5 mm
s, t > 8,5 mm
Tolerance
Tolerance
Toleranzen
± 4 mm
± 5 mm
±2%B
± 3 % 2B
± 0,5 mm
± 6 % s, t
± 2 mm
± 2,5 mm
± 100 mm
q ≤ 0,2 % L
p≤2%B
±5%
5
Download

Základní parametry štětovnicových stěn