prezentace konceptu navrhovaného řešení
11/2012
REGULAČNÍ PLÁN
územně plánovací dokumentace
Cíl:
• vytvoření dokumentu který bude schvalován
• důraz na legislativní správnost
• navrhnout optimální způsob zástavby v řešené lokalitě
• komplexní prověření navrženého využití vzhledem k
veřejnému vybavení a obslužným systémům
• potvrzení ÚPmB z hlediska navržených intenzit využití
území
• prezentace záměru nové výstavby obyvatelům Holásek a
m ě s t s k é č á s t i Tu ř a n y
VEŘEJNOST
základní připomínky k nové výstavbě:
• snížit IPP na 0,5
• Zastupitelstvo MČ 2009 – nesouhlas s navýšením IPP
• Z a s t u p i t e l s t v o M Č 2 0 11 – s o u h l a s s k o n c e p t e m Ú P M B
• chránit Holásecká jezera
• nežádoucí je zahušťování cyklostezek
• reagovat na hluk z letiště
• v ulici Aleji dodržet stavební čáru
• kanalizace nesmí být svedena do Holáseckých jezer
STÁVAJÍCÍ DOKUMENTACE
Územní plán města Brna
Bilanční plocha bydlení – 57 850 m 2
IPP – 0,7
Dosažitelné HPP – 40 500 m 2
řešené území
STÁVAJÍCÍ DOKUMENTACE
Urbanistická studie – Obytný soubor Holásecká jezera
atelier KOSA, 2008
STÁVAJÍCÍ DOKUMENTACE
DPS – Tuřany, Holásky, atelier ERA, 2006
STÁVAJÍCÍ PODKLADY
Posouzení intenzity využití území – lokalita V Aleji, Doc. Ing. arch. Mužík, 2010
ANALÝZA STAVU
Problémový výkres
ANALÝZA STAVU
Problémový výkres
BILANCE ŠIRŠÍHO ÚZEMÍ
Rozvojové plochy bydlení
RD stav – 37
RD potenciál - 94
390 obyvatel
Lokalita V Aleji
800 – 950 obyvatel
Lokalita DPS
100 - 170 obyvatel
CELKEM
1 300 – 1 500 obyvatel
VEŘEJNÉ OBČANSKÉ VYBAVENÍ
Mateřské školy
MŠ V Aleji 2
22 dětí
MŠ Holásecká 11
100 dětí
MŠ U Lípy Svobody 3
45 dětí
MŠ – návrh
počet obyvatel v docházkové vzdálenosti (400 m) – 1 050 - 1 250
potřeba míst – 26 – 38
nová MŠ – 40 dětí
VEŘEJNÉ OBČANSKÉ VYBAVENÍ
Základní školy
ZŠ Měšťanská
OŠMT MMB – 480 žáků – rezerva 40 žáků
skutečnost – 600 žáků
ZŠ Měšťanská - Měšťanská
II. stupeň – 5 - 9 třída
rezerva na rozšíření
ZŠ Měšťanská - Dvorecká
I. stupeň – 1 - 4 třída
družina
rezerva na rozšíření
ZŠ Měšťanská - Požární
I. stupeň – 1 - 4 třída
družina
rezerva na rozšíření - tělocvična
ZŠ – návrh
počet obyvatel – 1 050 - 1 250
potřeba míst – cca 125
• předpoklad – pokrytí v rámci MČ Tuřany, rozvoj ZŠ Požární, zvyšování počtu dětí žádoucí
• alternativa – nová škola v Chrlicích (pro MČ konkurence)
POUŽÍVANÉ FORMY ZÁSTAVBY
intenzivní kobercová zástavba rodinnými domy
Brno Holásky - Nenovická
Česká u Brna
MOŽNÉ FORMY ZÁSTAVBY
prověřovací varianty
NÁVRH ZÁSTAVBY
atelier KOSA
Bilanční plocha bydlení – 58 000 m 2
IPP – 0,7
Dosažitelné HPP – 45 600 m 2
NÁVRH ZÁSTAVBY
varianta - 01
Marie Majerové
Bilanční plocha bydlení – 56 870 m 2
IPP – 0,6
Dosažitelné HPP – 33 160 m 2
NÁVRH ZÁSTAVBY
varianta - 02
Náměstí Vojtěšky Matyášové
Bilanční plocha bydlení – 56 870 m 2
IPP – 0,7
Dosažitelné HPP – 40 120 m 2
NÁVRH PROSTOROVÉHO USPOŘÁDÁNÍ
varianta – 01
Marie Majerové -Lesná
CELKOVÁ VIZUALIZACE - 01
CELKOVÁ VIZUALIZACE - 01
VIZUALIZACE - 01
Kuba & Pilař architekti s.r.o
VIZUALIZACE - 01
Kuba & Pilař architekti s.r.o
NÁVRH PROSTOROVÉHO USPOŘÁDÁNÍ
varianta – 02
Náměstí Vojtěšky Matyášové - Řečkovice
CELKOVÁ VIZUALIZACE - 02
CELKOVÁ VIZUALIZACE - 02
VIZUALIZACE - 02
Kuba & Pilař architekti s.r.o
VIZUALIZACE - 02
Kuba & Pilař architekti s.r.o
OBSLUHA ÚZEMÍ VEŘEJNOU INFRASTRUKTUROU
Technická infrastruktura
vodovod
splašková kanalizace
dešťová kanalizace
plyn STL
venkovní vedení VN
OBSLUHA ÚZEMÍ VEŘEJNOU INFRASTRUKTUROU
Doprava
komunikace sběrná
komunikace obslužné
zastávka MHD
cyklotrasy
pěší tahy
Generel cyklistické dopravy
cyklotrasa dopravní
cyklotrasa rekreační
cyklotrasa dopravní klidná
SROVNÁNÍ VARIANT
varianta – 01
varianta – 02
Download

Veřejná prezentace návrhů lokality Vinohrad