MĚSTSKÝ ÚŘAD
V POBĚŽOVICÍCH
odbor výstavby a životního prostředí
náměstí Míru č.p. 47, 345 22 Poběžovice
e – mail: [email protected]
379 497 877, 379 497 281 - 2
fax. 379 497 211
Č.j. : STAV/312/10
Spis. zn.: ZN/87/STAV/10
Vyřizuje : Prajzent
V Poběžovicích dne 22.6. 2010
ÚZEMNÍ ROZHODNUTÍ
Městský úřad v Poběžovicích, odbor výstavby a životního prostředí, jako stavební úřad
příslušný podle § 13 odst. 1 písm. f) zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a
stavebním řádu (stavební zákon), v platném znění (dále jen „stavební zákon“), v územním
řízení přezkoumal ve smyslu § 90 stavebního zákona žádost o územní rozhodnutí o umístění
stavby parkoviště pro penzion na pozemcích parc. č. st. 111/1, st. 111/3 a 516/2 v kat.
území Železná u Smolova,
Smolova kterou dne 28.4. 2010 podala právnická osoba B & L
COMPANY s.r.o, se sídlem Železná
Železná 49, 345 25 Hostouň, IČO: 261 21 191,
191 (dále jen
„stavebník“), a na základě toho vydává podle § 92 stavebního zákona
územní rozhodnutí
o umístění stavby parkoviště pro penzion na pozemcích parc. č. st. 111/1, st. 111/3 a
516/2 v kat. území Železná u Smolova.
Smolova.
V souladu s ustanovením § 78 odst. 2 stavebního zákona, stavební úřad stanovuje, že
se pro provedení terénních úprav pro zřízení zpevněných ploch parkoviště nevyžaduje
ohlášení anebo stavební povolení.
Pro umístění a provedení stavby se stanoví tyto podmínky:
1. Stavba bude umístěna na pozemcích parc. č. st. 111/1, st. 111/3 a 516/2 v kat. území
Železná u Smolova tak, jak je zakresleno v situaci v měřítku 1:200, která je součástí
projektové dokumentace.
2. Budou splněny podmínky souhlasu s odnětím zemědělské půdy ze zemědělského
půdního fondu, který vydal MěÚ Domažlice, odbor ŽP, dne 3.5. 2010 pod č.j. OŽP-DS4566/10-22086/2010/SLA-201.1.1, které zní:
• Na základě předložené žádosti a dokumentace provést vytýčení hranice odnětí půdy
a zajistit její nepřekročení.
• Odděleně bude skryta svrchní kulturní vrstva půdy, případně i hlouběji uložené
zúrodnění schopné zeminy na celé ploše odnímané zemědělské půdy, která bude
zastavěna.
• Získaná ornice bude využita při sadových a vegetačních úpravách okolí stavby na
dotčeném pozemku.
• Při výstavbě nepoškozovat okolní zemědělské pozemky.
• Učinit opatření k zabránění úniku pevných a kapalných látek poškozujících
zemědělský půdní fond a jeho vegetační kryt.
3. Stavebník zajistí vytýčení prostorové polohy stavby subjektem k tomu oprávněným.
2
4. Při provádění stavby je nutno dodržovat předpisy týkající se bezpečnosti práce a
technických zařízení a dbát o ochranu zdraví osob na staveništi.
5. Stavba bude prováděna dodavatelsky. Stavebník oznámí stavebnímu úřadu termín
zahájení stavby a název a sídlo stavebního podnikatele, který bude stavbu provádět.
6. Stavba bude dokončena nejpozději do 31.12. 2011.
7. Před zahájením výkopových prací si zhotovitel stavby zjistí trasy všech podzemních
inženýrských sítí v zájmovém území stavby a zajistí si jejich vytýčení od jejich majitelů
popř. provozovatelů.
8. Při stavbě budou respektovány již uložené inženýrské sítě a jejich ochranná pásma.
9. V případě dotčení ochranného pásma vodovodu a kanalizačních stok, budou prováděny
zemní práce a stavby jen s písemným souhlasem vlastníka nebo provozovatele těchto
staveb.
10. Po dokončení prací budou pozemky a stavby dotčené stavbou uvedeny do původního,
nebo náležitého stavu. Případné škody, které majitelům staveb nebo pozemků vzniknou
při provádění stavby, jim budou ihned po jejím dokončení nahrazeny.
11. Budou splněny podmínky pro provádění stavebních prací v blízkosti vedení Sítě
elektronických komunikací společnosti Telefónica O2 Czech Republic a.s., uvedené ve
vyjádření o existenci SEK č.j. 13034/10/CPN/VVM ze dne 9.2. 2010, které je součástí
dokladové části projektové dokumentace.
12. Po dokončení stavby požádá stavebník o vydání kolaudačního souhlasu (§122
stavebního zákona).
Rozhodnutí o námitkách účastníků
Stavební úřad neobdržel v průběhu řízení žádné námitky účastníků řízení.
Účastníkem řízení podle § 27 odst. 1 správního řádu je právnická osoba B & L
COMPANY s.r.o, se sídlem Železná 49, 345 25 Hostouň, IČO: 261 21 191.
Odůvodnění
Dne 28.4. 2010 podal stavebník žádost o vydání územního rozhodnutí o umístění výše
uvedené stavby, uvedeným dnem bylo zahájeno územní řízení.
Stavební úřad oznámil zahájení územního řízení známým účastníkům řízení, dotčeným
orgánům a veřejnosti. K projednání žádosti současně nařídil veřejné ústní jednání na den
8.6. 2010, o jehož výsledku byl sepsán protokol.
Okruh účastníků územního řízení byl stanoven podle § 85 stavebního zákona, přičemž
s přihlédnutím k nálezu Ústavního soudu publikovaným pod č. 96/2000 Sb. stavební úřad
zkoumal možnou dotčenost i u pozemků a staveb, které nemají s pozemky dotčenými
stavbou mezující hranici. Dále stavební úřad při stanovování okruhu účastníků územního
řízení zkoumal, zda mohou být územním rozhodnutím přímo dotčena existující jiná věcná
práva k dotčeným pozemkům a stavbám a sousedním stavbám anebo sousedním
pozemkům a stavbám na nich.
Stavební úřad v provedeném územním řízení přezkoumal předloženou žádost z
hledisek uvedených v 90 stavebního zákona.
3
Umístění stavby je v souladu se schválenou územně plánovací dokumentací obce Bělá
nad Radbuzou, část Železná, a vyhovuje obecným požadavkům na výstavbu stanoveným
vyhláškou č. 501/2006 Sb., o obecných požadavcích na využití území a vyhláškou č.
268/2009 Sb., o technických požadavcích na stavby.
K návrhu vydaly rozhodnutí , souhlasy a stanoviska:
• MěÚ Domažlice, odbor dopravy – stan. č.j. OD-65/10-3083/2010/San ze dne 19.1. 2010 a
povolení přímého připojení č.j. OD-1320/10-5861/2010/San ze dne 15.2. 2010
• CHVAK Domažlice a.s. – vyj. k existenci podz. zařízení ze dne 10.3. 2010
• ČEZ Distribuce a.s. – vyj. k existenci distribučních sítí č.j. 241/2010/Ku ze dne 5.2. 2010
• Telefónica O2 CZ a.s. – vyj. o existenci SEK č.j. 13034/10/CPN/VVM ze dne 9.2. 2010
• MěÚ Domažlice, odbor ŽP – souhlas s vynětím půdy ze ZPF č.j. OŽP-DS-4566/1022086/2010/SLA-201.1.1 ze dne 3.5. 2010
• Správa CHKO Český les – záv. stan. č.j. 00401/CL/2010 ze dne 22.4. 2010
• Policie ČR, DI Domažlice – vyj. č.j. KRPP-39477-1/ČJ-2009-030107 ze dne 11.12. 2009
• SÚS Domažlice – vyj. č.j. 1196/981- TSÚp ze dne 8.6. 2009
Stavební úřad zajistil vzájemný soulad předložených stanovisek dotčených orgánů
vyžadovaných zvláštními předpisy a tato stanoviska a požadavky zahrnul do podmínek
rozhodnutí.
Vzhledem k tomu, že se jedná o jednoduchou stavbu na stávajícím nádvoří, stanovil
stavební úřad ve výrokové části rozhodnutí, že v souladu s ustanovením § 78 odst. 2
stavebního zákona pro provedení terénních úprav pro zřízení zpevněných ploch parkoviště
nevyžaduje ohlášení anebo stavební povolení.
Stavební úřad neobdržel v průběhu řízení žádné námitky účastníků řízení.
Účastníci řízení podle stavebního zákona jsou (§ 85):
• B & L COMPANY s.r.o, Železná 49, 345 25 Hostouň
• Město Bělá nad Radbuzou, Náměstí 200, 345 26 Bělá nad Radbuzou
• Vladimíra Eliášová, Nad Dalmatinkou 896/22, 312 00 Plzeň – Lobzy
• Josef Lukáš, Plachého 1007/35, 301 25 Plzeň 3
• Pozemkový fond ČR, ú.p. Domažlice, Paroubkova 228, 344 01 Domažlice
• Marie Schejbalová, Markova 578, 345 06 Kdyně
Toto územní rozhodnutí platí 2 roky ode dne, kdy nabude právní moci. Nepozbude
platnosti, jestliže v této lhůtě bude stavba zahájena.
Poučení
Proti tomuto rozhodnutí se lze odvolat do 15 dnů ode dne doručení k odboru reg.
rozvoje Krajského úřadu Plzeňského kraje prostřednictvím zdejšího úřadu.
Odvolání se podává s potřebným počtem stejnopisů tak, aby jeden stejnopis zůstal
správnímu orgánu a aby každý účastník dostal jeden stejnopis. Nepodá-li účastník potřebný
počet stejnopisů, vyhotoví je správní orgán na náklady účastníka.
Písemnost se v souladu s § 25 zák.č. 500/2004 Sb., správní řád, v platném znění,
vyvěšuje po dobu 15 dnů způsobem v místě obvyklým.
Poslední den této lhůty je dnem doručení.
4
Vyvěšeno dne : 23.6. 2010
razítko - podpis
Sejmuto dne : 9.7.
9.7. 2010
razítko - podpis
Ve stejné lhůtě byla písemnost rovněž zveřejněna na elektronické úřední desce.
podpis……………………………………………………….
Správní poplatek ve výši 1.000,- Kč byl vyměřen podle
634/2004 Sb., v platném znění.
pol.
18 písm. a) zákona č.
Obdrží:
Účastníci řízení podle § 85 odst. 1 stavebního zákona - jednotlivě (v území vydán územní
plán)
• B & L COMPANY s.r.o, Železná 49, 345 25 Hostouň
• Město Bělá nad Radbuzou, Náměstí 200, 345 26 Bělá nad Radbuzou
Účastníci řízení podle § 85 odst. 2 stavebního zákona - veřejnou vyhláškou (v území vydán
územní plán)
• Město Bělá nad Radbuzou, Náměstí 200, 345 26 Bělá nad Radbuzou
• Vladimíra Eliášová, Nad Dalmatinkou 896/22, 312 00 Plzeň – Lobzy
• Josef Lukáš, Plachého 1007/35, 301 25 Plzeň 3
5
• Pozemkový fond ČR, ú.p. Domažlice, Paroubkova 228, 344 01 Domažlice
• Marie Schejbalová, Markova 578, 345 06 Kdyně
Dotčené orgány:
• MěÚ Domažlice, odbor ŽP, prac. U Nemocnice 579, 344 01 Domažlice
• Správa CHKO Český les, Náměstí Republiky 287, 348 06 Přimda
Na vědomí:
• vlastní
Úřad města Bělá nad Radbuzou k vyvěšení a podání zprávy stavebnímu úřadu o datu
vyvěšení a sejmutí vyhlášky.
Download

Územní rohodnutí o umístění stavby - parkoviště pro