Zpráva statutárního orgánu emitenta 2010
Obsah:
POPISNÁ ÁST .............................................................................................................................................3
1.
Popis podnikatelské innosti..............................................................................................................3
2.
D ležité události a transakce a jejich dopad na finan ní situaci nebo výsledky hospoda ení emitenta
jím ovládaných osob ..........................................................................................................................5
TALBULKOVÁ ÁST...................................................................................................................................6
Nekonsolidovaná rozvaha dle IFRS (v tis. K ) ...........................................................................................6
Nekonsolidovaný výkaz zisku a ztráty dle IFRS (v tis. K ) ........................................................................8
2
Zpráva statutárního orgánu emitenta 2010
POPISNÁ ÁST
1. Popis podnikatelské innosti
Obchodní firma:
Lé ebné lázn Jáchymov a.s.
Sídlo:
T.G. Masaryka 415, 362 51 Jáchymov
I :
45 35 92 29
Zápis v obchodním rejst íku:
Krajský soud v Plzni, oddíl B, vložka 207
Internetová adresa:
http://www.laznejachymov.cz
P edm t podnikání
Podle lánku 3 platných stanov spole nosti z 31.5.2007 je p edm t podnikání definován takto:
a) komplexní preventivn kurativní ústavní a ambulantní láze ská pé e, balneologie, fyziatrie,
interní léka ství, diagnostika, kosmetická plastická chirurgie, rehabilitace;
b) provád ní zdravotní preventivn kurativní ambulantní i ústavní pé e, láze ské a lé ebné,
poradenské, ošet ovatelské, rehabilita ní a diagnostické pro zam stnance a rodinné p íslušníky
spole nosti a jiné osoby na základ smluv se zdravotnickými pojiš ovnami, v etn dopravní
zdravotnické služby sloužící k p eprav nemocných;
c) správa a využití p írodních lé ivých zdroj v sou innosti s eským inspektorátem lázní a z ídel,
v etn jejich ochrany;
d) t žba a jímání p írodních lé ivých a stolních minerálních vod v d lních dílech;
e) ubytovací služby v etn provozování hostinské innosti;
f) koup zboží za ú elem jeho prodeje a prodej v rámci živnosti volné;
g) silni ní motorová doprava (p íležitostná mezinárodní a vnitropodniková ve ejná p eprava,
vnitrostátní nákladní doprava);
h) rekvalifika ní innost;
i) sm nárenská innost;
j) provozování cestovní agentury;
k) poskytování telekomunika ních služeb;
l) podniky zajiš ující ostrahu majetku a osob;
m) pronájem a p j ování v cí movitých
Ovládaná osoba
Obchodní firma:
Sídlo:
I :
P edm t podnikání:
Energie Jáchymov s.r.o.
T. G. Masaryka 415, 362 51 Jáchymov
263 78 752
Základní kapitál:
Základní kapitál iní 200 000 K
Výše podílu:
100 % Lé ebné lázn Jáchymov a.s., T.G. Masaryka 415,
362 51 Jáchymov, I : 45359229
Statutární orgán:
Zprost edkování obchodu
Výroba teplené energie a rozvod tepelné energie, nepodléhající licenci
realizovaná ze zdroj tepelné energie s instalovaným výkonem jednoho
zdroje nad 50 kW
Velkoobchod
MUDr. Eduard Bláha – jednatel
3
Zpráva statutárního orgánu emitenta 2010
Osoby s ídící pravomocí
Dozor í rada a p edstavenstvo Lé ebných lázní Jáchymov a.s. pracovalo do 30.09.2010 v tomto
složení:
Dozor í rada
P edseda dozor í rady
lenové dozor í rady
Ing. Zden k Kubát
Ing. Rudolf Bubla
Jind ich Loukota
P edstavenstvo
P edseda p edstavenstva
lenové p edstavenstva
MUDr. Eduard Bláha
Ing. Jana Va ková
Ing. Jaromír Florián
Uvedené složení dozor í rady a p edstavenstva spole nosti je zapsáno v obchodního rejst íku.
Složení vrcholového managementu a.s. k 30.09. 2010
Generální editel
Obchodní editelka
Ekonomická editelka
MUDr. Eduard Bláha
Ing. Jana Va ková
Ing. Iva Dvo áková
4
Zpráva statutárního orgánu emitenta 2010
2. D ležité události a transakce a jejich dopad na finan ní situaci nebo výsledky
hospoda ení emitenta jím ovládaných osob
Výsledek hospoda ení spole nosti byl ve sledovaném období o 11,8 mil. K nižší než ve stejném období
roku 2009. Vedle r stu náklad na mzdy a povinné odvody z nich, které oproti roku 2009 vzrostly díky
legislativním zm nám, jsou d vodem také vyšší odpisy díky lo ským investicím a rostoucí ceny i
spot eba energií díky zprovozn ní bazénového komplexu Agricola i díky odlišnému pr b hu zimy.
Ani p es r st návšt vnosti spole nosti nerostly tržby. Na nich se negativn podepsalo posilování koruny
v i euru a také postupná zm na pom ru zahrani ních a tuzemských návšt vník ve prosp ch tuzemc ,
hledajících levn jší produkty.
Po et zam stnanc se prakticky nezm nil a odráží jen otev ení nových provoz .
k 30.9.2010
k 30.9.2009
Index v % 10/09
Celkové výnosy
Ukazatel
363 900
365 466
99,57%
Náklady bez dan
322 244
312 220
103,21%
41 656
53 246
78,23%
604
602
100,33%
HV p ed zdan ním
P epo tené po ty pracovník
Srovnání s odpovídajícím obdobím p edchozího roku
Po ty nástup klient
Vysilatel
k 30.9.2010
k 30.9.2009
Index v % 10/09
Tuzemci - pojišt nci
5 503
5 392
102%
Tuzemci - samoplátci
3 601
2 801
129%
Cizinci
- CK
2 356
2 444
96%
Cizinci
- samoplátci
1 569
1 561
101%
Cizinci
- sdružení
Tuzemci - hotel
Cizinci
577
554
104%
2 032
1 684
121%
462
547
84%
420
197
213%
16 520
15 180
109%
- hotel
Ambulantní klientela
Klientela celkem
Po ty ubytovacích dn
Vysilatel
Tuzemci - pojišt nci
Tuzemci - samoplátci
k 30.9.2010
k 30.9.2009
Index v % 10/09
122 800
119 555
103%
24 355
20 263
120%
Cizinci
- CK
36 854
38 661
95%
Cizinci
- samoplátci
24 102
25 634
94%
Cizinci
- sdružení
8 347
8 353
100%
Tuzemci - hotel
4 975
4 599
108%
Cizinci
2 953
3 396
87%
224 386
220 461
102%
- hotel
Ubytovací dny celkem
Ve srovnání s minulým rokem se po et klient i po et p enocování zvýšil.
Ovládaná osoba - Energie Jáchymov s.r.o.
Ovládaná osoba – Energie Jáchymov s.r.o. je výhradním dodavatelem tepla pro Lé ebné lázn
Jáchymov a.s. Za sledované období spole nost hospoda ila se ziskem 2,3 mil. K .
5
Zpráva statutárního orgánu emitenta 2010
TALBULKOVÁ ÁST
Nekonsolidovaná rozvaha dle IFRS (v tis. K )
AKTIVA
A.
Pohledávky za upsaný základní kapitál
B.
Dlouhodobý majetek
Stav k 31.12.2009
0
0
836 012
909 994
2 600
778
B.I.
Dlouhodobý nehmotný majetek
B.II.
Dlouhodobý hmotný majetek
833 212
909 016
B.III.
Dlouhodobý finan ní majetek
200
200
294 170
172 954
7 723
8 051
0
0
98 305
81 689
188 142
83 214
473
717
1 130 655
1 083 665
C.
D.
Stav k 30.9.2010
Ob žná aktiva
C.I.
Zásoby
C.II.
Dlouhodobé pohledávky
C.III.
Krátkodobé pohledávky
C.IV.
Krátkodobý finan ní majetek
asové rozlišení
AKTIVA CELKEM
6
Zpráva statutárního orgánu emitenta 2010
PASIVA
Vlastní kapitál
A.
Stav k 30.9.2010
Stav k 30.09.2009
978 027
949 314
418 531
418 531
2 862
790
56 442
54 519
458 785
422 228
41 407
53 246
Cizí zdroje
152 628
134 349
B.I.
Rezervy
634
481
B.II.
Dlouhodobé závazky
62 249
64 144
B.III.
Krátkodobé závazky
89 745
69 724
B.IV.
Bankovní úv ry a výpomoci
0
0
asové rozlišení
0
2
1 130 655
1 083 665
A.I.
Základní kapitál
A.II.
Kapitálové fondy
A.III.
Rezervní fondy, ned litelný fond a ostatní fondy
ze zisku
A.IV.
Výsledek hospoda ení minulých let
A.V.
Výsledek hospoda ení b žného ú etního období
B.
C.
PASIVA CELKEM
7
Zpráva statutárního orgánu emitenta 2010
Nekonsolidovaný výkaz zisku a ztráty dle IFRS (v tis. K )
ádek
I.
Tržby za prodej zboží
A.
Náklady vynaložené na prodané zboží
+
Obchodní marže
II.
Výkony
B.
Výkonová spot eba
+
P idaná hodnota
C.
Osobní náklady
D.
Dan a poplatky
Odpisy dlouhodobého nehmotného a hmotného
majetku
Tržby z prodeje dlouhodobého majetku a materiálu
Z statková cena prodaného dlouhodobého majetku
a materiálu
Zm na stavu rezerv a opravných položek v provozní
oblasti a komplexních náklad p íštích období
Ostatní provozní výnosy
E.
III.
F.
G.
IV.
H.
Ostatní provozní náklady
*
Provozní výsledek hospoda ení
X.
Výnosové úroky
XI.
Ostatní finan ní výnosy
O.
Ostatní finan ní náklady
*
Finan ní výsledek hospoda ení
Q.
Da z p íjm za b žnou innost
**
***
Výsledek hospoda ení za b žnou innost
Výsledek hospoda ení za ú etní období
Výsledek hospoda ení p ed zdan ním
Stav k 30.09.2010
Stav k 30.09.2009
8 355
-5 191
3 164
345 555
-121 457
227 262
-127 129
-2 263
8 915
-5 443
3 472
348 148
-110 908
240 712
-118 933
-2 236
-43 781
-42 190
243
341
0
-87
2 270
1 601
2 469
-18 335
40 736
697
6 581
-6 358
920
-249
41 407
41 407
41 656
3 301
-24 599
57 910
623
4 138
-9 425
-4 664
0
53 246
53 246
53 246
V Jáchymov dne: 16. 11. 2010
MUDr. Eduard Bláha
p edseda p edstavenstva a.s.
8
Download

Formát PDF