HABILITAČNÉ KONANIE
JUDr. Ing. Michal Radvan, Ph.D.
Právnická fakulta, Masarykova univerzita, Brno
Študijný odbor: 3.4.10 obchodné a finančné právo
Dátum doručenia žiadosti: 19.02. 2013
Údaje z profesijného životopisu uchádzača habilitačného konania:
1.
2.
3.
4.
meno, priezvisko, rodné priezvisko: Michal Radvan
akademické tituly: JUDr., Ing., Ph.D.
rok narodenia: 1978
údaje o vysokoškolskom vzdelaní, ďalšom akademickom raste
a absolvovanom ďalšom vzdelávaní:

2000: Bakalářské studium, obor daňové poradenství, bakalářská práce
na téma Reklamní kampaň Pinelli, s.r.o., Vysoké učení technické v
Brně, Fakulta podnikatelská

2002: Magisterské studium, obor právo, diplomové práce na téma
Ochrana osobnosti při jejím užití v reklamě, Masarykova univerzita v
Brně, Fakulta právnická

2003: Inženýrské studium, obor podnikové finance a obchod, diplomové
práce na téma Nekalá soutěž v reklamě s důrazem na ochranu
osobnosti, Vysoké učení technické v Brně, Fakulta podnikatelská

2004: Rigorózní zkouška, obor finanční právo, rigorózní práce na téma
Daň z nemovitostí - komparace s právní úpravou v Evropě, Masarykova
univerzita v Brně, Fakulta právnická

2006: Doktorské studium, obor finanční právo, disertační práce na téma
Majetkové daně v Evropě, Masarykova univerzita, Fakulta právnická
5. údaje o priebehu zamestnaní a priebehu pedagogickej činnosti:

2002 - 2006: asistent pro obor finanční právo na katedře správní vědy,
správního a finančního práva PrF MU

2006 - 2008: odborný asistent pro obor finanční právo na katedře
správní vědy, správního a finančního práva PrF MU

2008 - : odborný asistent pro obor finanční právo na katedře finančního
práva a národního hospodářství PrF MU
Pedagogická činnosť


vedení přednášek, seminářů a konzultací pro magisterské, bakalářské,
doktorské a celoživotní (vč. LL.M. a MPA) studijní programy vč.
programů mezifakultních

cca 30 předmětů v doktorském studiu v akademickém roce

cca 10 předmětů v magisterském studiu v akademickém roce

cca 15 předmětů v bakalářském studiu v akademickém roce

1 předmět pro přijíždějící výměnné studenty v akademickém
roce

cca 5 předmětů v LL.M. a MPA studiích v akademickém roce
garantování předmětů v magisterských, bakalářských a doktorských
studijních programech

2 předměty v doktorském studiu

2 předměty v magisterském studiu

5 předmětů v bakalářském studiu

1 předmět pro přijíždějící výměnné studenty

vedení a oponování kvalifikačních prací ve všech studijních
programech vč. programů mezifakultních

člen státnicových komisí

v bakalářských a magisterských studijních programech vč.
programů mezifakultních, v programech LL.M. a MPA a u
rigorózních zkoušek v oboru finanční právo na Masarykově
univerzitě

u rigorózních zkoušek v oboru finanční právo na Právnické
fakultě Univerzity Palackého v Olomouci

u doktorských zkoušek v oboru finanční právo na Právnické
fakultě Karlovy univerzity v Praze

příprava studijních materiálů (učebnice, skripta, prezentace a další
studijní materiály v tištěné či elektronické podobě)

školitel studentů v doktorském studijním programu

JUDr. Bc. Libor Kyncl, Ph.D.

JUDr. Michaela Moždiáková

JUDr. Michal Janovec
6. údaje o odbornom alebo umeleckom zameraní: 7. údaje o publikačnej činnosti:
AAB - Vedecké monografie vydané v domácich vydavateľstvách
ABA - Štúdie v časopisoch a zborníkoch charakteru vedeckej monografie vydané v
zahraničných vydavateľstvách
ACB - Vysokoškolské učebnice vydané v domácich vydavateľstvách
ACD - Kapitoly vo vysokoškolských učebniciach vydané v domácich
vydavateľstvách
ADE - Vedecké práce v zahraničných nekarentovaných časopisoch
ADF - Vedecké práce v domácich nekarentovaných časopisoch
AEC - Vedecké práce v zahraničných recenzovaných vedeckých zborníkoch,
monografiách
AED - Vedecké práce v domácich recenzovaných vedeckých zborníkoch,
monografiách
AEE - Vedecké práce v zahraničných nerecenzovaných vedeckých zborníkoch,
monografiách
AFC - Publikované príspevky na zahraničných vedeckých konferenciách
AFD - Publikované príspevky na domácich vedeckých konferenciách
AFG - Abstrakty príspevkov zo zahraničných konferencií
BAB - Odborné monografie vydané v domácich vydavateľstvách
BBB - Kapitoly v odborných monografiách vydané v domácich vydavateľstvách
BCI - Skriptá a učebné texty
BDE - Odborné práce v zahraničných nekarentovaných časopisoch
BDF - Odborné práce v domácich nekarentovaných časopisoch
BED - Odborné práce v domácich recenzovaných zborníkoch (konferenčných aj
nekonferenčných)
BEF - Odborné práce v domácich nerecenzovaných zborníkoch (konferenčných aj
nekonferenčných)
DAI - Dizertačné a habilitačné práce
EDI - Recenzie v časopisoch a zborníkoch
EDJ - Prehľadové práce, odborné preklady v časopisoch a zborníkoch
FAI - Redakčné a zostavovateľské práce knižného charakteru (bibliografie,
časopisy, encyklopédie, katalógy, slovníky, zborníky...)
GII - Rôzne publikácie a dokumenty, ktoré nemožno zaradiť do žiadnej z
predchádzajúcich kategórií
CELKOM
2
1
7
1
7
11
11
5
4
8
22
2
3
1
6
1
5
3
24
1
3
2
7
1
138
8. ohlasy na vedeckú prácu:
[3] Citácie v zahraničných publikáciách neregistrované v citačných indexoch
[4] Citácie v domácich publikáciách neregistrované v citačných indexoch
[6] Recenzie v domácich publikáciách
CELKOM
9. počet doktorandov, ktorým je alebo bol školiteľom s určením, koľkí z nich
štúdium ku dňu vyhotovenia životopisu skončili: -
27
85
3
115
Download

H A B I L I T A Č N É K O N A N I E JUDr. Ing. Michal Radvan, Ph.D