ŽILINSKÁ UNIVERZITA V ŽILINE
FAKULTA ŠPECIÁLNEHO INŽINIERSTVA
MINISTERSTVO HOSPODÁRSTVA SR
ODBOR BEZPEČNOSTI A KRÍZOVÉHO RIADENIA
PROGRAM
Ž
E
IL
A
INS KÁ
V Ž ILIN
17. medzinárodnej vedeckej konferencie
U
N
IVERZI
T
ŽILINA
30. - 31. máj 2012
PROGRAM
17. MEDZINÁRODNEJ KONFERENCIE
„RIEŠENIE KRÍZOVÝCH SITUÁCIÍ V ŠPECIFICKOM PROSTREDÍ“
30. – 31.5. 2012
30. 5. 2012 STREDA
9.00 – 10.00
10.00 – 10.20
10.20 – 11.00
11.00 – 11.20
11.20 – 12.40
12.40 – 14.00
14.00 – 15.30
15.30 – 16.00
16.00 – 18.00
19.00
Prezentácia účastníkov konferencie
Otvorenie konferencie
Plenárna časť konferencie
Prestávka
Plenárna časť konferencie
Obed
Plenárna časť konferencie
Prestávka
Plenárna časť konferencie
Banket
31.5. 2012 ŠTVRTOK
9.00 – 10.20
10.20 – 10.45
10.45 – 12.30
12.30
Rokovanie v sekciách
Prestávka
Rokovanie v sekciách
Obed
PROGRAM ROKOVANIA
30.5.2012
Budova NR 1
Plénum
Moderátori pléna: prof. Ing. Ladislav Šimák, PhD., Ing. Jozef Ristvej, PhD.
10:00
Šimák Ladislav, prof. Ing. PhD.
dekan FŠI ŽU
10:10
Čorejová Tatiana, prof. Ing. PhD.
rektorka ŽU v Žiline
Čas
Autor
OTVORENIE KONFERENCIE
Pracovisko
PRÍHOVOR REKTORKY ŽILINSKEJ UNIVERZITY V ŽILINE
Príspevok
10:20
Zagorecki Adam
Defence Academy of the
United Kingdom, Cranfield
University
10:40
Loveček Tomáš, Ristvej Jozef
FŠI ŽU
11:20
Gamboa Roberto
Instituto Politécnico de Leiria , EXPERIENCES LEARNED FROM CIVIL PROTECTION
Portugal
EDUCATION IN PORTUGAL
11:40
Berník Igor
University Maribor – Slovenia
12:00
Hadáček Libor
F.S.C Bezpečnostní poradenství, RISK ASSESSMENT OF CRITICAL INFRASTRUCTURES
a.s.
ELEMENTS
12:20
Gordillo Carlos Garcia
Management consultant - CGG
LEARNING FROM YOUR MISTAKES
Management, Madrid
COMPETENCY BASED E-PORTAL OF SECURITY AND
SAFETY ENGINEERING (ESEC)"
Prestávka
11:00
12:40
AUTOMATED DATA ANALYSIS IN THE CONTEXT OF
CRISIS AND DISASTER MANAGEMENT
Obed
CYBER CRIME FEAR AND MEDIA INFLUENCE
30.5.2012
Budova NR 1
Plenárne rokovanie
Moderátori pléna: doc. Ing. Tomáš Loveček, PhD., Ing. Jozef Ristvej, PhD.
Čas
Autor
Pracovisko
Príspevok
14:00
Petz Igor
Lynx, a.s.
APLIKÁCIA SIMULAČNÝCH TECHNOLÓGIÍ PRI
PRÍPRAVE KRÍZOVÝCH ŠTÁBOV
14:20
Kubíková Danka
MH SR – Odbor bezpečnosti a
krízového riadenia
AKTUÁLNE OTÁZKY HOSPODÁRSKEJ MOBILIZÁCIE
14:40
Cígler Jaroslav
F.S.C Bezpečnostní
poradentství, a.s
15:00
Petrovič Peter
MV SR
15:15
Pecková, Ľubomíra
VUJE, a.s.
METODIKA SPRACOVANIA PLÁNOV KRÍZOVEJ
PRIPRAVENOSTI SUBJEKTOV KRITICKEJ
INFRAŠTRUKTÚRY
AKTUÁLNE INFORMÁCIE Z OBLASTI OCHRANY
KRITICKEJ INFRAŠTRUKTÚRY Z ROKOVANÍ V BRUSELI,
STAV V IMPLEMENTÁCII SMERNICE
2008/114/ES,PRÍPRAVA NA REVÍZIU SMERNICE
SÚČASNÝ STAV A SMEROVANIE VÝVOJA
APLIKAČNÉHO PROGRAMU EPSIS® JISHM
Prestávka
15:30
Moderátori pléna: doc. Ing. Jozef Klučka, PhD., doc. Ing. Josef Reitšpís, PhD.,
16:00
Sabol Jozef, Navrátil Leoš, Šesták
Bedřich, Hudzietzová Jana
16:20
Brehovská Lenka
16:40
Nejtek Pavel
17:00
Kešetović Želimir, Melita Mihalić
Fakultet bezbecnosti Beograd
17:20
Mlađan Dragan, Subošić Dane,
Jakovljević Vladimir
The Academy of Criminalistic
and Police Studies, Beograd
17:40
Bałuszyński Sławomir
Štatna Pożarna Slużba Krynica- BEZPIECZEŃSTWO POŻAROWE W ŚWIETLE DEFINICJI
Zdrój
INTELIGENTNEGO BUDYNKU
Policejní akademie ČR v Praze
EVROPSKÁ UNIE A RADIOLOGICKÝ TERORISMUS
Jihočeská univerzita v Českých
Budějovicích
Zdravotně sociální fakulta
Hasičský záchranný sbor
Pardubického kraje
NOUZOVÉ ZÁSOBOVÁNÍ ELEKTRICKOU ENERGIÍ U
NEMOCNIC
VYŠETŘOVÁNÍ PŘÍČIN VZNIKU POŽÁRU V ČR
A SPOLUPRÁCE PŘI TÉTO ČINNOSTI SE SLOŽKAMI IZS
IMPORTANCE OF FACILITY DESIGN FOR SCHOOL
SAFETY
FIRE AND RESCUE SERVICE IN THE WORLD: STATUS
AND NEW CHALLENGES
31.5.2012
Budova NR 1
Sekcia č.1: Všeobecné zásady krízového riadenia
Čas
Autor
Pracovisko
9:00
Filip Stanislav
VŠ ekononómie a manaž.
verejnej správy, Bratislava
9:10
Burdová Lenka
Policejní akademie České
republiky v Praze
9:20
Horák Rudolf, Danielová Lenka
9:30
Kozera Andrzej
9:40
Krbata Roman
Vojenské zdravotnícke
zariadenia, a. s. Piešťany
9:50
Kyselák Jan
Univerzita obrany,Brno
10:00
Frianová Viera
AOSgen. M. R. Štefánika v
Liptovskom Mikuláši
10:10
Hlaváč Juraj
Ministerstvo životného
prostredia SR
Vysoká škola K. Engliše, a.s.,
Brno
Uniwersytet Pedagogiczny w
Krakowie
Príspevok
ÚČASŤ SLOVENSKEJ REPUBLIKY NA AKCIÁCH SZBP
EÚ
ZÁKON Č. 84/1990 ZB., O ZHROMAŽĎOVACOM
PRÁVE JAKO INSPIRACE PRO ČR V BOJI PROTI
PROJEVŮM EXTREMISMU?
STRATEGICKÝ MANAGEMENT
ZARZĄDZANIE KRYZYSOWE NA POZIOMIE REGIONU I
LOKALNYM
APLIKÁCIA ŠTATISTICKÝCH ZÁVISLOSTÍ
V KRÍZOVOM PLÁNOVANÍ
PĚŠÍ EVAKUACE JAKO JEDEN ZE ZPŮSOBŮ EVAKUACE
PŘI OHROŽENÍ NÁSTRAŽNÝMI VÝBUŠNÝMI
SYSTÉMY
PRÍPRAVA OZBROJENÝCH SÍL NA PLNENIE
ASISTENČNÝCH ÚLOH NA ÚZEMÍ SR
NÚDZOVÉ ZÁSOBOVANIE PITNOU VODOU V
KRÍZOVÝCH SITUÁCIÁCH
Prestávka
10:20
INTEGRACE DAT OCHRAŇOVATELŮ SSHR ČR V
INFORMAČNÍM SYSTÉMU KISKAN
10:45
Kasal Radan, Kopčák Petr
10:55
Klír Robert
11:05
Líbal Libor
11:15
Marchevka Peter, Slaviček Milan
11:25
Morong Stanislav
11:35
Nejtková Miroslava
11:45
Novák Jaromír
Univerzita Palackého v
Olomouci
KRIZOVÉ ŘÍZENÍ A PROJEKTOVÁNÍ
11:55
Nováková Jaroslava, Krulík Oldřich
Policejní akademie České
republiky v Praze
AKTUÁLNÍ TRENDY V OBLASTI VYTVÁŘENÍ
NÁRODNÍCH STRATEGICKÝCH MATERIÁLŮ PRO
OBLAST BEZPEČNOSTI
12:05
Rylková Žaneta
Slezská univerzita Opava
PUBLIC ADMINISTRATION AND CRISIS SITUATIONS
12:15
Šín Robin
Zdravotnická záchranná služba ČINNOST ZDRAVOTNICKÉ ZÁCHRANNÉ SLUŽBY
Plzeňského kraje
PŘI HROMADNÉM POSTIŽENÍ ZDRAVÍ
12:25
Wałek Tomasz
Akademia Wychowania
Fizycznego w Krakowie
WIELOWYMIAROWOŚĆ BEZPIECZEŃSTWA – ZARYS
PROBLEMATYKI
12:35
Navrátil L., Hon Z., Rosina J., Zölzer F.,
Sabol J., Brádka S.
FBI ČVUT Praha
12:45
Martišková Mariana
Vysoká škola manažmentu,
Trenčín
12:55
Ondrušek Miloš
FŠI ŽU
13:05
Šimák Ladislav, Németh Ľudovít
FŠI ŽU
MOŽNOSTI BIODOZIMETRIE PŘI POSTIŽENÍ
OBYVATELSTVA V DŮSLEDKU RADIAČNÍ HAVÁRIE
VYMEDZENIE POJMU, NÁSTROJOV A AKTIVÍT
CIVILNÉHO KRÍZOVÉHO MANAŽMENTU
ABSENCIA GLOBÁLNÉHO MANAŽMENTU
PRÍRODNÝCH ZDROJOV AKO ZDROJ RASTU
DÔLEŽITOSTI KOMUNÁLNEJ BEZPEČNOSTI
NIEKTORÉ TERMINOLOGICKÉ PROBLÉMY
MANAŽMENTU ZÁVAŽNÝCH PRIEMYSELNÝCH
HAVÁRIÍ
13:15
Macurová Ľudmila
FŠI ŽU
RIEŠENIE KRÍZOVEJ SITUÁCIE SPOJENEJ SO VZNIKOM
ĽADOCHODU NA RIEKE KYSUCA
V ROKU 2012
13:25
Mráziková Jana
FŠI ŽU
ZÁSADY A PRINCÍPY POSKYTOVANIA
HUMANITÁRNEJ POMOCI
ANAKAN s.r.o.
Technická univerzita v
Košiciach
Jihočeská univerzita v Českých
Budějovicích
KRÍZOVÝ MANAŽMENT NA POZADÍ DEJÍN
PLÁNY KRIZOVÉ PŘIPRAVENSTI SUBJEKTŮ PLNÍCÍ
ÚKOLY Z KRIZOVÉHO PLÁNU KRAJE
Ministerstvo obrany Slovenskej BEZPEČNOSTNÝ SYSTÉM SLOVENSKEJ REPUBLIKY, 10
republiky
ROKOV OD ZAČIATKU
AOS generála M. R. Štefánika v BEZPEČNOSTNÉ PROSTREDIE A AKCIESCHOPNOSŤ
L. Mikuláši
OZBROJENÝCH SÍL SR
Institut ochrany obyv., Lázně JEDNOTKY HASIČSKÉHO ZÁCHRANNÉHO SBORU
Bohdaneč
PODNIKU V PRŮMYSLOVÝCH AREÁLECH
31.5.2012
Budova NR 2
Sekcia č.2: Bezpečnostný manažment - ochrana osôb a majetku
Čas
Autor
Pracovisko
Policejní akademie České
republiky v Praze
Príspevok
„PRIVATIZACE BEZPEČNOSTI“ V EVROPĚ – NEJEN
OPTIKOU SOUKROMÝCH BEZPEČNOSTNÍCH SLUŽEB
9:00
Harazin Lukáš, Krulík Oldřich
9:10
Brvnišťan Miroslav, Hnat Vladimír
9:20
Korzeniowski Leszek F., Piwowarski
Juliusz
9:30
Šuty Ladislav
9:40
Vaculík Juraj, Loveček Tomáš
9:50
Vasilev Detelin
10:00
Boc Kamil, Holiačová Silvia
10:10
Madara Milan
FŠI ŽU
10:45
Dworzecki Jacek
Wyższa Szkoła Bezpieczeństwa
Publicznego i Indywidualnego
Apeiron w Krakowie
CRISIS MANAGEMENT SYSTEM IN POLAND
10:55
Štofko Stanislav, Berník Matej
FŠI ŽU
MOŽNOSTI ZLEPŠENIA NIEKTORÝCH OPRÁVNENÍ
PRÍSLUŠNÍKOV OBECNEJ POLÍCIE V SR
11:05
Zvada Róbert, Štofko Stanislav
FŠI ŽU
NIEKTORÉ ASPEKTY FINANCOVANIA BEZPEČNOSTI
OSÔB A MAJETKU SAMOSPRÁVAMI
11:15
Berník Matej
OR PZ OKP OEK Martin
DONUCOVACIE PROSTRIEDKY, ICH POUŽITIE A
POVINNOSTI PO ICH POUŽITÍ PRÍSLUŠNÍKMI
OBECNEJ POLÍCIE V SR
11:25
Sýkora Vlastimil, Hylák Čestmír, Cabal
Jíři, Novotný Ladislav
Institut ochrany obyvatelstva
Lázně Bohdaneč
JSOU DĚTSKÉ OCHRANNÉ VAKY FUNKČNÍ?
11:35
Kurpaš Tomáš, Sivák Jaroslav
Veliteľstvo vzdušných síl OS SR,
VZDUŠNÉMU NARUŠITEĽOVI POMOCOU STROMU
Zvolen, QUADRIQ, a.s.
BEZPEČNOSTNÝ ŠTANDARD V SYSTÉME OCHRANY
UTAJOVANÝCH SKUTOČNOSTÍ
Wyzsa Szkola Bezpieczenstwa
OBJEKTÍVNE A SUBJEKTÍVNE ASPEKTY VNÍMANIA
Publicznego i Indywidualnego
POCITU BEZPEČIA AKO PREDMET VÝSKUMU
"Apeiron" w Krakowie
SECUROTOLÓGII
KVALITA AKO KĽÚČOVÝ FAKTOR PRI VÝBERE
FŠI ŽU
POSKYTOVATEĽA SÚKROMNÝCH BEZPEČNOSTNÝCH
SLUŽIEB
KOMPARÁCIA VÝSTUPNÝCH PARAMETROV PRI
FŠI ŽU
HODNOTENÍ ÚČINNOSTI BEZPEČNOSTNÝCH
SYSTÉMOV
Todor Kableshkov University of SIMULATION MODELING OF AN ESSENTIALLY NONTransport Sofia
LINEAR DYNAMIC SYSTEM
SÚČASNÝ POHĽAD NA MIESTO A VÝZNAM ETIKY V
FŠI ŽU
SBS
Národný bezpečnostný úrad,
Bratislava
MOŽNOSTI VYUŽITIA METÓD HODNOTENIA
EFEKTÍVNOSTI INVESTÍCIÍ V BEZPEČNOSTNEJ PRAXI
Prestávka
10:20
TESTOVANIE BEZPEČNOSTI OBJEKTOV VOČI
PORÚCH
11:45
Mach Vlastimil
FŠI ŽU
ZISŤOVANIE PRIELOMOVEJ ODOLNOSTI
MECHANICKÝCH ZÁBRANNÝCH PROSTRIEDKOV
11:55
Selinger Petr
FŠI ŽU
ETICKÉ PRINCÍPY V NEŠTÁTNYCH BEZPEČNOSTNÝCH
SLUŽBÁCH
31.5.2012
Budova NR 3
Sekcia č. 3: Riadenie rizík a riešenie kríz v hospodárskom prostredí
Sekcia č. 4: Sociálne a psychologické súvislosti riešenia krízových situácií
Čas
Autor
Pracovisko
Príspevok
VLASTNÍCKY PRÍSTUP K RIADENIU RIZÍK VO VEĽKOM
PODNIKU – NOVÉ VÝZVY
9:00
Okruhlica František
Univerzita Komenského
Bratislava
9:10
Blaha Jaroslav, Krejčí Miroslav
Vysoká škola finanční a správní,
MOŽNÝ VÝVOJ BEZPEČNOSTNÍ SITUACE V EVROPĚ
o.p.s. Praha
9:20
Czarnecki Paweł
Instytut Studiów
Miedzynarodowych i Edukacji
Humanum, Varsava
UBÓSTWO I WYKLUCZENIE SPOŁECZNE W PRACY
SOCJALNEJ Z POLSKIEJ PERSPEKTYWY
9:30
Roupska Teodora
University of National and
World Economy, Sofia
SOME OPTIONS FOR APPLYING THE MANAGEMENT
ACCOUNTING TOOLS DURING AN ECONOMIC CRISIS
(ON THE BASIS OF A STUDY CARRIED IN THE REPUBLIC
OF BULGARIA)
9:40
Spurný Joža, Matoušková Ingrid
Policejní akademie ČR
Bankovní institut vysoká škola,
a.s., Praha
METODOLOGICKÉ OTÁZKY POSUZOVÁNÍ
SPOLEHLIVOSTI LIDSKÉHO VÝKONU
Todorova Daniela
Todor Kableshkov University of КОНКУРЕНТОСПОСОБНОСТИ ТРАНСПОРТНЫХ
Transport, Sofia
ПРЕДПРИЯТИЙ В УСЛОВИЯХ ЭКОНОМИЧЕСКОГО
10:00
Zabłocka-Kluczka Anna
Wrocław University of
Technology
CONTEMPORARY TRENDS IN CRISIS MANAGEMENT
10:10
Nováková Jaroslava, Slabý Antonín,
Tarčáni Ondrej
Policejní akademie České
republiky v Praze
ZPŮSOBILOSTI MANAŽERA INTEGROVANÉHO
ZÁCHRANNÉHO SYSTÉMU
10:45
Stodola Petr, Stodola Jíři
Univerzita obrany Brno
10:55
Vaysilova Emilia
Todor Kableshkov University of ACCOUNTING ANALYSIS – TOOL AND NECESSITY FOR
Transport, Sofia
MANAGEMENT OF THE COMPANY IN A CRISIS
11:05
Šugár Ján
11:15
Svoboda Emil, Bittner Libor, Svoboda
Patrik
11:25
Kawka Inga
11:35
Harazin Lukáš, Krulík Oldřich
Policejní akademie České
republiky v Praze
11:45
Georgiev Nikolay
Todor Kableshkov University of THE FIELD OF TRANSPORT AND POSSIBILITIES OF THEIR
Transport, Sofia
UNDERSTANDING AND PREDICTION IN A CRUCIAL
11:55
Furman Łukasz
Wyższa Szkoła Handlowa w
Kielcach
TAX RISK MANAGEMENT
12:05
Żak Dariusz Gregorz
Wyższa Szkoła Handlowa w
Kielcach
PRAWNE UWARUNKOWANIA ZARZĄDZANIA
KRYZYSOWEGO W POLSCE
12:15
Shynkaryuk Irina
Bukovyna University, Chernivtsi «ЄКОНОМИКИ ОБРАЗОВАНИЯ»КАК ВИДА
ВОЗМОЖНОСТИ ПОВЫШЕНИЯ
9:50
КРИЗИСА
Prestávka
10:20
MODELS OF ENTERPRISE RISK MANAGEMENT
VLIV SOCIÁLNÍCH FAKTORŮ NA BEZPEČNOST
OBČANŮ
SOLUTION OF ECONOMIC CRISIS IN BUSINESS
Ústav managementu a Ústav
účetnictví a daní PEF MU v Brně MANAGEMENT
The Pedagogical University in BETTER GOVERNANCE OF THE SINGLE MARKET Krakow
EUROPEAN WAY TO OVERCOME THE ECONOMIC
Policejní akademie ČR v Praze
ZÁKLADNÍ ZÁKONITOSTI ROPNÉ BEZPEČNOSTI
CHARACTERISTICS OF HUMAN-OPERATOR ERRORS IN
SITUATION
ОПРЕДЕЛЕНИЕ СУЩНОСТИ И СОДЕРЖАНИЯ
ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
12:25
Kelíšek Alexander
FŠI ŽU
12:35
Kučák Marek
FŠI ŽU
12:45
Klučka Jozef
FŠI ŽU
RIADENIE RIZÍK PRI INVESTOVANÍ
NA FINANČNÝCH TRHOCH
VPLYV HAVÁRIE JADROVÉHO REAKTORA VO
FUKUSHIME NA EKONOMIKU JAPONSKA A
MOŽNOSŤ VZNIKU VÁŽNEJ HOSPODÁRSKEJ KRÍZY
JAPONSKÉHO HOSPODÁRSTVA
PRÍSTUPY KU KVANTIFIKÁCII DÔSLEDKOV
DISFUNKCIE KRITICKEJ INFRAŠTRUKTÚRY
31.5.2012
Budova NS 15
Sekcia č.5: Ochrana kritickej infraštruktúry v sektore doprava
Autor
Čas
Pracovisko
Príspevok
9:00
Grohová Tereza, Sobotková Šárka
Univerzita obrany Brno
9:10
Cherneva Galina, Dimitrova Emiliya
Todor Kableshkov University of ПРИМЕНЕНИЕ ИНТЕЛЛИГЕНТНЫХ ТЕХНОЛОГИИ
Transport, Sofia
ПРИ УПРАВЛЕНИЙ КРИЗИСНЫМИ СИТУАЦИЯМИ В
9:20
Kaplan Věroslav, Maňas Pavel,
Sobotková Šárka
Univerzita obrany Brno
DIAGNOSTIKA TERÉNU Z HLEDISKA JEHO
PRŮJEZDNOSTI
9:30
Klír Robert
Letecká fakulta
Technická univerzita v
Košiciach
FAKTORY SPÔSOBUJÚCE KRÍZOVÉ JAVY V LETECKEJ
DOPRAVE
9:40
Bluhm Monika
IHK Magdeburg
BEZPEČNOSŤ V DODAVATEĽSKÝCH REŤAZCOCH V
LOGISTICKEJ FIRME DACHSER
9:50
Surowiecki Andrzej, Kozłowski
Wojciech
Wrocław University of
Environmental and Life
Sciences
PROJEKTOWANIE WZMOCNIEŃ NAWIERZCHNI DRÓG
SAMOCHODOWYCH
10:05
Knápek Vladimír
HAS komplex, s.r.o.
IDENTIFIKÁCIA RIZIKA V TECHNOLÓGIÁCH PRI
ANALÝZE NEBEZPEČENSTVA VZNIKU POŽIARU
KONTROLA KOTVENÍ MOSTNÍCH SVODIDEL
Prestávka
10:20
ОЦЕНКА И ПРОГНОЗИРОВАНИЕ ВОЗДЕЙСТВИЯ
10:45
Todor Razmov, Varadinova Julia
Todor Kableshkov University of
ПРИРОДНЫХ БЕДСТВИЙ НА ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНУЮ
Transport, Sofia
ИНФРАСТРУКТУРУ
10:55
Richter Rostislav, Kovařík František
Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně ODOLNOST KRITICKÉ INFRASTRUKTURY
11:05
Jasenovec Ján, Petrovič Peter, Dvořák
Zdeněk,
FŠI ŽU
NIEKTORÉ ASPEKTY KRITICKOSTI
KRITICKEJ INFRAŠTRUKTÚRY V SEKTORE DOPRAVA
11:15
Sedunka Jan
Univerzita Pardubice
MOŽNOSTI ŘEŠENÍ MIMOŘÁDNÉ DOPRAVY PŘI
AKCÍCH HROMADNÉHO CHARAKTERU A ELIMINACE
KRIZOVÝCH SITUACÍ
11:25
Sopóci Milan, Matta Ľubomír
Akadémia ozbrojených síl,
generála M.R.Štefánika v L.
Mikuláši
OBRANA OBJEKTOV KRITICKEJ INFRAŠTRUKTÚRY A
NIELEN PROTI TERORIZMU
11:35
Vittek Peter, Hajzler Ota
České vysoké učení technické v TVORBA A IMPLEMENTACE LETIŠTNÍCH
Praze
POHOTOVOSTNÍCH PLÁNŮ (LPP)
11:45
Jelezov Emil
Todor Kableshkov University of
BENEFITS OF ESSENTIAL RAILWAY INFRASTRUCTURE
Transport, Sofia
EX-ANTE COMPARATIVE ANALYSIS OF COST AND
11:55
Fojtíková Jana, Seidl Miloslav
FŠI ŽU
12:05
Macášková Erika
FŠI ŽU
PROJECTS IN BULGARIA
KRITICKÁ INFRAŠTRUKTÚRA LETECKEJ DOPRAVY A
PREPRAVA NEBEZPEČNÝCH TOVAROV
ZÁSOBOVANIE VRTUĽNÍKOV VYUŽÍVANÝCH PRI
RIEŠENÍ KRÍZOVEJ SITUÁCIE POHONNÝMI HMOTAMI
Download

program