LABORATORNÍ CHEMIKÁLIE
Kat. č.
Cena Kč
Naše firma dodává kompletní sortiment chemikálií potřebných v laboratořích. V následující části jsou uvedeny základní laboratorní
chemikálie, převážně od tuzemských výrobců. Pokud zde Vámi požadovaná chemikálie není uvedena, obraťte se na nás, rádi Vám
vypracujeme nabídku.
Kromě základních chemikálií dodáváme také kompletní sortiment výrobců ze skupiny Thermo Fisher Scientific, tedy
Acros Organics, Fisher Chemical, Fisher Bioreagents a Maybridge. Na požádání Vám rádi zašleme katalogy, podrobné informace
jsou rovněž k dispozici na www.acros.com.
Chemikálie neprodáváme soukromým osobám, pouze firmám nebo organizacím. Dodací lhůta je u většiny položek v rozmezí
7-14 dnů od obdržení objednávky.
Všechny ceny jsou uvedeny bez DPH. Na požádání dodáme ke všem chemikáliím atest, u chemikálií ze skupiny
Thermo Fisher Scientific jsou veškeré atesty, stejně jako bezpečnostní listy, k dispozici na www.acros.com.
GHS - Globálně harmonizovaný systém klasifikace a označování chemikálií
Označování nebezpečnosti a pokyny pro bezpečné zacházení
+ EUH prohlášení na základě evropské legislativy CLP
GHS01
Výbušné látky
GHS04
Plyny pod tlakem
GHS07
Dráždivé látky
GHS02
Hořlavé látky
GHS05
Korozivní, žíravé látky
GHS08
Látky nebezpečné pro
zdraví
GHS03
Oxidující látky
GHS06
Toxické látky
GHS09
Látky nebezpečné
pro životní prostředí
P - věty
P101
P102
P103
P201
P202
P210
P211
P220
P221
P222
P223
P230
P231
P232
P233
P234
P235
P240
P241
P242
P243
P244
Je-li nutná lékařská pomoc, mějte po ruce obal nebo štítek výrobku.
Uchovávejte mimo dosah dětí.
Před použitím si přečtěte údaje na štítku.
Před použitím si obstarejte speciální instrukce.
Nepoužívejte, dokud jste si nepřečetli všechny bezpečnostní pokyny
a neporozuměli jim.
Chraňte před teplem/jiskrami/otevřeným plamenem/horkými povrchy.
– Zákaz kouření.
Nestříkejte do otevřeného ohně nebo jiných zdrojů zapálení.
Uchovávejte/skladujte odděleně od oděvů /.../hořlavých materiálů.
Proveďte preventivní opatření proti smíchání s hořlavými materiály...
Zabraňte styku se vzduchem.
Chraňte před možným stykem s vodou kvůli prudké reakci a možnému
náhlému vzplanutí.
Uchovávejte ve zvlhčeném stavu ...
Manipulace pod inertním plynem.
Chraňte před vlhkem.
Uchovávejte obal těsně uzavřený.
Uchovávejte pouze v původním obalu.
Uchovávejte v chladu.
Uzemněte obal a odběrové zařízení.
Používejte elektrické/ventilační/osvětlovací/…/ zařízení do výbušného
prostředí.
Používejte pouze nářadí z nejiskřícího kovu.
Proveďte preventivní opatření proti výbojům statické elektřiny.
Udržujte redukční ventily bez maziva a oleje.
P250
P251
P260
P261
P262
P263
P264
P270
P271
P272
P273
P280
P281
P282
P283
P284
P285
P301
P302
P303
P304
P305
Nevystavujte obrušování/nárazům/…/tření.
Tlakový obal: nepropichujte nebo nespalujte ani po použití.
Nevdechujte prach/dým/plyn/mlhu/páry/aerosoly.
Zamezte vdechování prachu/dýmu/plynu/mlhy/par/aerosolů.
Zabraňte styku s očima, kůží nebo oděvem.
Zabraňte styku během těhotenství/kojení.
Po manipulaci důkladně omyjte ....
Při používání tohoto výrobku nejezte, nepijte ani nekuřte.
Používejte pouze venku nebo v dobře větraných prostorách.
Kontaminovaný pracovní oděv neodnášejte z pracoviště.
Zabraňte uvolnění do životního prostředí.
Používejte ochranné rukavice/ochranný oděv/ochranné brýle/
obličejový štít.
Používejte požadované osobní ochranné prostředky.
Používejte ochranné rukavice proti chladu/obličejový štít/ochranné
brýle.
Používejte ohnivzdorný/nehořlavý oděv.
Používejte vybavení pro ochranu dýchacích cest.
V případě nedostatečného větrání používejte vybavení pro ochranu
dýchacích cest.
PŘI POŽITÍ:
PŘI STYKU S KŮŽÍ:
PŘI STYKU S KŮŽÍ (nebo s vlasy):
PŘI VDECHNUTÍ:
PŘI ZASAŽENÍ OČÍ:
Všechny ceny jsou uvedeny bez DPH. Uvedené symboly nebezpečnosti jsou informativní, aktuální naleznete v bezpečnostních listech.
745
LABORATORNÍ CHEMIKÁLIE
Kat. č.
P306
P307
P308
P309
P310
P311
P312
P313
P314
P315
P320
P321
P322
P330
P331
P332
P333
P334
P335
P336
P337
P338
P340
P341
P342
P350
P351
P352
P353
P360
PŘI STYKU S ODĚVEM:
PŘI expozici:
PŘI expozici nebo podezření na ni:
PŘI expozici nebo necítíte-li se dobře:
Okamžitě volejte TOXIKOLOGICKÉ INFORMAČNÍ STŘEDISKO nebo lékaře.
Volejte TOXIKOLOGICKÉ INFORMAČNÍ STŘEDISKO nebo lékaře.
Necítíte-li se dobře, volejte TOXIKOLOGICKÉ INFORMAČNÍ STŘEDISKO nebo
lékaře.
Vyhledejte lékařskou pomoc/ošetření.
Necítíte-li se dobře, vyhledejte lékařskou pomoc/ošetření.
Okamžitě vyhledejte lékařskou pomoc/ošetření.
Je nutné odborné ošetření (viz … na tomto štítku).
Odborné ošetření (viz ... na tomto štítku).
Specifické opatření (viz ... na tomto štítku).
Vypláchněte ústa.
NEVYVOLÁVEJTE zvracení.
Při podráždění kůže:
Při podráždění kůže nebo vyrážce:
Ponořte do studené vody/zabalte do vlhkého obvazu.
Volné částice odstraňte z kůže.
Omrzlá místa ošetřete vlažnou vodou. Postižené místo netřete.
Přetrvává-li podráždění očí:
Vyjměte kontaktní čočky, jsou-li nasazeny a pokud je lze vyjmout
snadno. Pokračujte ve vyplachování.
Přeneste postiženého na čerstvý vzduch a ponechte jej v klidu v poloze
usnadňující dýchání.
Při obtížném dýchání přeneste postiženého na čerstvý vzduch
a ponechte jej v klidu v poloze usnadňující dýchání.
Při dýchacích potížích:
Jemně omyjte velkým množstvím vody a mýdla.
Několik minut opatrně oplachujte vodou.
Omyjte velkým množstvím vody a mýdla.
Opláchněte kůži vodou/osprchujte.
Kontaminovaný oděv a kůži okamžitě omyjte velkým množstvím vody
a potom oděv odložte.
P361
P362
P363
P370
P371
P372
P373
P374
P375
P376
P377
P378
P380
P381
P390
P391
P401
P402
P403
P404
P405
P406
P407
P410
P411
P412
P413
P420
P422
P501
Veškeré kontaminované části oděvu okamžitě svlékněte.
Kontaminovaný oděv svlékněte a před opětovným použitím ho vyperte.
Kontaminovaný oděv před opětovným použitím vyperte.
V případě požáru:
V případě velkého požáru a velkého množství:
Nebezpečí výbuchu v případě požáru.
Požár NEHASTE, dostane-li se k výbušninám.
Haste z přiměřené vzdálenosti a dodržujte běžná opatření.
Kvůli nebezpečí výbuchu haste z dostatečné vzdálenosti.
Zastavte únik, můžete-li tak učinit bez rizika.
Požár unikajícího plynu: Nehaste, nelze-li únik bezpečně zastavit.
K hašení použijte ….
Vykliďte prostor.
Odstraňte všechny zdroje zapálení, můžete-li tak učinit bez rizika.
Uniklý produkt absorbujte, aby se zabránilo materiálním škodám.
Uniklý produkt seberte.
Skladujte …
Skladujte na suchém místě.
Skladujte na dobře větraném místě.
Skladujte v uzavřeném obalu.
Skladujte uzamčené.
Skladujte v obalu odolném proti korozi/ ... obalu s odolnou vnitřní
vrstvou.
Mezi stohy/paletami ponechte vzduchovou mezeru.
Chraňte před slunečním zářením.
Skladujte při teplotě nepřesahující …°C/…°F.
Nevystavujte teplotě přesahující 50 °C/ 122 °F.
Množství větší než … kg/… liber skladujte při teplotě nepřesahující
…°C/…°F.
Skladujte odděleně od ostatních materiálů.
Skladujte pod …
Odstraňte obsah/obal ...
H - věty
H200
H201
H202
H203
H204
H205
H220
H221
H222
H223
H224
H225
H226
H228
H240
H241
H242
H250
H251
H252
H260
H261
H270
H271
H272
H280
746
Nestabilní výbušnina.
Výbušnina; nebezpečí masivního výbuchu.
Výbušnina; vážné nebezpečí rozletu částic.
Výbušnina; nebezpečí požáru, tlakové vlny nebo rozletu částic.
Nebezpečí požáru nebo rozletu částic.
Při požáru může způsobit masivní výbuch.
Extrémně hořlavý plyn.
Hořlavý plyn.
Extrémně hořlavý aerosol.
Hořlavý aerosol.
Extrémně hořlavá kapalina a páry.
Vysoce hořlavá kapalina a páry.
Hořlavá kapalina a páry.
Hořlavá tuhá látka.
Zahřívání může způsobit výbuch.
Zahřívání může způsobit požár nebo výbuch.
Zahřívání může způsobit požár.
Při styku se vzduchem se samovolně vzněcuje.
Samovolně se zahřívá: může se vznítit.
Ve velkém množství se samovolně zahřívá; může se vznítit.
Při styku s vodou uvolňuje hořlavé plyny, které se mohou
samovolně vznítit.
Při styku s vodou uvolňuje hořlavé plyny.
Může způsobit nebo zesílit požár; oxidant.
Může způsobit požár nebo výbuch; silný oxidant.
Může zesílit požár; oxidant.
Obsahuje plyn pod tlakem; zahřívání může způsobit výbuch.
H281
H290
H300
H301
H302
H304
H310
H311
H312
H314
H315
H317
H318
H319
H330
H331
H332
H334
H335
H336
H340
H341
Obsahuje zchlazený plyn; může způsobit popáleniny nebo
poškození chladem.
Může být žíravý pro kovy.
Smrtelně nebezpečný při požití.
Toxický při požití.
Zdraví škodlivý při požití.
Při požití a vniknutí do dýchacích cest může být smrtelně
nebezpečný.
Smrtelně nebezpečný při styku s kůží.
Toxický při styku s kůží.
Zdraví škodlivý při styku s kůží.
Způsobuje těžké popálení kůže.
Dráždí kůži.
Může způsobit alergickou kožní reakci.
Způsobuje vážné poškození očí.
Způsobuje vážné podráždění očí.
Smrtelně nebezpečný při vdechování.
Toxický při vdechování.
Zdraví škodlivý při vdechování.
Při vdechování může vyvolat příznaky alergie nebo astmatu nebo
dýchací potíže.
Může způsobit podráždění dýchacích cest.
Může způsobit ospalost nebo závratě.
Může vyvolat genetické poškození (uveďte cestu expozice,
je-li přesvědčivě prokázáno, že ostatní cesty expozice nejsou
nebezpečné).
Podezření na genetické poškození (uveďte cestu expozice,
je-li přesvědčivě prokázáno, že ostatní cesty expozice nejsou
nebezpečné).
Všechny ceny jsou uvedeny bez DPH. Uvedené symboly nebezpečnosti jsou informativní, aktuální naleznete v bezpečnostních listech.
Cena Kč
LABORATORNÍ CHEMIKÁLIE
Kat. č.
Může vyvolat rakovinu (uveďte cestu expozice, je-li přesvědčivě
H350
prokázáno, že ostatní cesty expozice nejsou nebezpečné).
Podezření na vyvolání rakoviny (uveďte cestu expozice, je-li
H351 přesvědčivě prokázáno, že ostatní cesty expozice nejsou
nebezpečné).
Může poškodit reprodukční schopnost nebo plod v těle matky
(uveďte specifický účinek, je-li znám) (uveďte cestu expozice,
H360
je-li přesvědčivě prokázáno, že ostatní cesty expozice nejsou
nebezpečné).
Podezření na poškození reprodukční schopnosti nebo plodu
v těle matky (uveďte specifický účinek, je-li znám) (uveďte cestu
H361
expozice, je-li přesvědčivě prokázáno, že ostatní cesty expozice
nejsou nebezpečné).
H362 Může poškodit kojené dítě.
Způsobuje poškození orgánů (nebo uvést všechny postižené
H370 orgány, jsou-li známy) (uveďte cestu expozice, je-li přesvědčivě
prokázáno, že ostatní cesty expozice nejsou nebezpečné).
Může způsobit poškození orgánů (nebo uvést všechny postižené
H371 orgány, jsou-li známy) (uveďte cestu expozice, je-li přesvědčivě
prokázáno, že ostatní cesty expozice nejsou nebezpečné).
Při prodloužené nebo opakované expozici způsobuje poškození
orgánů (nebo uvést všechny postižené orgány, jsou-li známy)
H372
(uveďte cestu expozice, je-li přesvědčivě prokázáno, že ostatní cesty
expozice nejsou nebezpečné).
Při prodloužené nebo opakované expozici může způsobit
poškození orgánů (nebo uvést všechny postižené orgány, jsou-li
H373
známy)(uveďte cestu expozice, je-li přesvědčivě prokázáno, že
ostatní cesty expozice nejsou nebezpečné).
H400 Vysoce toxický pro vodní organismy.
H410 Vysoce toxický pro vodní organismy,s dlouhodobými účinky.
H411 Toxický pro vodní organismy, s dlouhodobými účinky.
H412 Škodlivý pro vodní organismy, s dlouhodobými účinky.
H413 Může vyvolat dlouhodobé škodlivé účinky pro vodní organismy.
EUH 001 Výbušný v suchém stavu.
EUH 006 Výbušný za přístupu i bez přístupu vzduchu.
Cena Kč
EUH 014 Prudce reaguje s vodou.
Při používání může vytvářet hořlavé nebo výbušné směsi par se
EUH 018
vzduchem.
EUH 019 Může vytvářet výbušné peroxidy.
EUH 044 Nebezpečí výbuchu při zahřátí v uzavřeném obalu.
EUH 029 Uvolňuje toxický plyn při styku s vodou.
EUH 031 Uvolňuje toxický plyn při styku s kyselinami.
EUH 032 Uvolňuje vysoce toxický plyn při styku s kyselinami.
EUH 066 Opakovaná expozice může způsobit vysušení nebo popraskání kůže.
EUH 070 Toxický při styku s očima.
EUH 071 Leptá dýchací cesty.
EUH 059 Nebezpečný pro ozonovou vrstvu.
Obsahuje olovo. Nemá se používat na povrchy, které mohou
EUH 201
okusovat nebo olizovat děti.
EUH 201A Pozor! Obsahuje olovo.
Kyanakrylát. Nebezpečí. Okamžitě lepí kůži a oči. Uchovávejte
EUH 202
mimo dosah dětí.
EUH 203 Obsahuje chrom (VI). Může vyvolat alergickou reakci.
EUH 204 Obsahuje isokyanáty. Může vyvolat alergickou reakci.
EUH 205 Obsahuje epoxidové složky. Může vyvolat alergickou reakci.
Pozor! Nepoužívejte společně s jinými přípravky. Může uvolňovat
EUH 206
nebezpečné plyny (chlor).
Pozor! Obsahuje kadmium. Při použití vznikají nebezpečné
EUH 207 výpary. Viz informace dodané výrobcem. Dodržujte bezpečnostní
pokyny.
Obsahuje (název senzibilizující látky). Může vyvolat alergickou
EUH 208
reakci.
EUH 209 Při používání se může stát vysoce hořlavým.
EUH 209A Při používání se může stát hořlavým.
EUH 210 Na žádost je k dispozici bezpečnostní list.
Dodržujte pokyny pro používání, abyste se vyvarovali rizik pro
EUH 401
lidské zdraví a životní prostředí.
Odměrné roztoky - ampule
Dodáváme přednostně v originálním balení, lze objednat i jednotlivě.
Symboly nebezpečnosti stejně jako P a H věty jsou uvedeny dále v abecedním seznamu chemikálií.
Popis
bromičnan draselný N/10
komplexon 0.01 M
komplexon 0.05 M
komplexon 0.1 M
chlorid barnatý N/10
chlorid draselný N/10
chlorid sodný N/10
dusičnan olovnatý N/10
dusičnan rtuťnatý N/10
dusičnan stříbrný N/10
dusičnan stříbrný N/100
dvojchroman draselný N/10
hydroxid sodný N/1
hydroxid sodný N/10
kyselina chlorovodíková N/1
kyselina chlorovodíková N/10
kyselina chlorovodíková N/100
kyselina dusičná N/10
kyselina sírová N/1
kyselina sírová N/10
kyselina šťavelová N/10
kyselina šťavelová N/100
manganistan draselný N/10
manganistan draselný N/100
rhodanid amonný N/10
síran hořečnatý N/10
síran železnato-amonný N/10
thiosíran sodný N/10
uhličitan sodný N/10
ks v balení
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
Všechny ceny jsou uvedeny bez DPH. Uvedené symboly nebezpečnosti jsou informativní, aktuální naleznete v bezpečnostních listech.
10020-10
10050-10
10060-10
10070-10
10080-10
10100-10
10110-10
10120-10
10130-10
10150-10
10160-10
10180-10
10260-10
10270-10
10360-10
10370-10
10380-10
10420-10
10440-10
10450-10
10500-10
10510-10
10540-10
10550-10
10560-10
10580-10
10590-10
10630-10
10680-10
Kč za kus
158,132,132,163,133,108,108,159,212,465,159,152,122,122,122,99,122,125,133,108,122,122,122,133,126,133,133,128,116,-
747
LABORATORNÍ CHEMIKÁLIE
Kat. č.
Abecední systém chemikálií
ACETON
(dimetylketon, propanon)
Mr 58.08
C3H6O
CAS: 67-64-1
P: 210, 261, 305, 338, 351
H: 225, 319, 336, EUH 066
Čistota
čistý
p.a.
pro UV
pro HPLC
ACETONITRIL
(nitril kyseliny octové)
Balení
1l
1l
1l
2.5 l
Mr 41.05
P: 280, 302, 352, 301, 312, 304, 340, 305,
351, 338, 210, 240
AKTIVNÍ UHLÍ
(odbarvující)
CAS: 7440-44-0
Balení
1 kg
Mr 473.44
C22H23N3O9
CAS: 569-58-4
P: 301,310,302,352,280,305,351,338
H: 319,300,315
Čistota
86,88,365,645,-
60015-2500
60016-2500
61010-1000
61010-2500
695,990,1 440,2 940,-
17153-1000
1 531,-
10306-0025
1 048,-
60022-1000
60023-1000
63,88,-
60025-1000
429,-
60040-0100
845,-
22960-0100
902,-
15134-0025
1 451,-
60061-0250
585,-
H: 309, 332, 302, 312, 225
Balení
2.5 l
2.5 l
1l
2.5 l
ALUMINON
(Aurintricarboxylic acid, triammonium salt)
60004-1000
60005-1000
60008-1000
60007-2500
C2H3N
CAS: 75-05-8
Čistota
pro HPLC
pro HPLC gradient grade
Optima LC/MS Grade
Optima LC/MS Grade
Čistota
Cena Kč
Balení
25 g
4-AMINOBENZENSULFONAMID viz SULFANILAMID
AMONIAK p.a. vodný roztok 26%
(čpavek)
Mr 17.03
NH3
CAS: 1336-21-6
P: 273,280,305,351,338,310
H: 314,400
Čistota
čistý
p.a.
Balení
1l
1l
n-AMYLALKOHOL
(1-pentanol)
Mr 88.15
C5H12O
CAS: 71-41-0
P: 261,302,352
H: 226,332,315,335
Čistota
p.a.
Balení
1l
AZID SODNÝ 99%
Mr 65.01
NaN3
CAS: 26628-22-8
P: 273,301,310
H: 300,410,EUH 032
Čistota
p.a.
Balení
100 g
BRILANTNÍ ZELEŇ
(Brilliant Green, Ethyl Green)
Mr 482,64
P: 301,312,280,305,351,338
Čistota
čistý
Mr 669.96
Čistota
čistý
C19H10Br4O5S
CAS: 115-39-9
Balení
25 g
BROMIČNAN DRASELNÝ
748
H: 302,319
Balení
100 g
BROMFENOLOVÁ MODŘ indikátor
(Bromophenol Blue)
Čistota
p.a.
C27H34N2O4S
CAS: 633-03-4
Mr 167.01
KBrO3
CAS: 7758-01-2
P: 201,210,221,309,331
H: 271,350,301
Balení
250 g
Všechny ceny jsou uvedeny bez DPH. Uvedené symboly nebezpečnosti jsou informativní, aktuální naleznete v bezpečnostních listech.
LABORATORNÍ CHEMIKÁLIE
Kat. č.
BROMID DRASELNÝ
Mr 119.00
KBr
CAS: 7758-02-3
P: 261,281,305,351,338
H: 315,319,335
Čistota
p.a.
pro IR spektroskopii
Balení
500 g
100 g
BROMID SODNÝ
Mr 102.89
Čistota
p.a.
BROMKRESOLOVÁ ČERVEŇ indikátor
(Bromocresol Purple)
BROMKRESOLOVÁ ZELEŇ indikátor
(Bromocresol Green)
Mr 540.22
C21H16Br2O5S
CAS: 115-40-2
P: 261,302,352,280,305,351,338
H: 315,319,335
Balení
5g
25 g
Mr 698.01
C21H14Br4O5S
CAS: 76-60-8
P: 261,302,352,280,305,351
H: 335,315,319
Čistota
čistý
čistý
BROMTHYMOLOVÁ MODŘ indikátor
(Bromothymol Blue)
Balení
5g
25 g
Mr 624.38
Čistota
čistý
n-BUTANOL
(n-butylalkohol, 1-butanol)
Mr 74.12
C4H10O
CAS: 71-36-3
P: 261,305,351,338,280
H: 226,302,318,315,335,336
Balení
1l
CITRONAN SODNÝ 2H2O
Mr 294.05
Čistota
p.a.
Mr 84.16
P: 210,243,273,301,310,331
Čistota
p.a.
pro HPLC
60072-0500
549,-
15133-0005
15133-0025
520,1 599,-
15131-0005
15131-0025
1 750,5 070,-
60647-0010
1 390,-
60079-1000
178,-
60095-1000
138,-
60103-1000
60105-2500
183,2 250,-
60128-0900
218,-
60130-0100
730,-
C6H5Na3O7.2H2O
CAS: 6132-04-3
Balení
1 kg
CYKLOHEXAN
230,1 344,-
C27H28Br2O5S
CAS: 76-59-5
Balení
10 g
Čistota
p.a.
60068-0500
20639-0100
NaBr
CAS: 7647-15-6
Balení
500 g
Čistota
čistý
čistý
Cena Kč
C6H12
CAS: 110-82-7
H: 225,304,315,336,410
Balení
1l
2.5 l
ČPAVEK viz AMONIAK
DIETYLENOXID viz DIOXAN
DIETYLETER
(etyleter)
Mr 74.12
C4H10O
CAS: 60-29-7
P: 210,243,403,235
H: 224,302,336,EUH 019,EUH 066
Čistota
p.a.
Balení
1000 ml
DIFENYLAMIN
Mr 169.23
C12H11N
CAS: 122-39-4
P: 280,302,350,304,340,301,312,260,273
H: 331,311,373,410,301
Čistota
p.a.
Všechny ceny jsou uvedeny bez DPH. Uvedené symboly nebezpečnosti jsou informativní, aktuální naleznete v bezpečnostních listech.
Balení
100 g
749
LABORATORNÍ CHEMIKÁLIE
Kat. č.
DIHYDROGENFOSFOREČNAN AMONNÝ
(fosforečnan amonný primární)
Mr 115.03
Čistota
p.a.
Balení
1 kg
DIHYDROGENFOSFOREČNAN DRASELNÝ
(fosforečnan draselný primární)
Mr 136.09
Čistota
p.a.
Mr 156.01
NaH2PO4.2H2O
CAS: 13472-35-0
P: 280,305,351,338
H: 319
Čistota
p.a.
Balení
1 kg
1,2-DICHLORETAN
(etylenchlorid)
Mr 98.96
P: 308,313,261,302,352,280,305,351,
338,210
Čistota
p.a.
Mr 219.95
P: 210,261,273,233,301,312,280,305,
351,338
Čistota
98%
279,-
60148-1000
245,-
60151-1000
388,-
20411-0500
1 204,-
60152-1000
60154-2500
162,420,-
20435-0025
1 651,-
11706-0025
723,-
60162-1000
305,-
60167-1000
265,-
C3Cl2N3O3Na
CAS: 2893-78-9
H: 302,,319,335,400,410,272,EUH 031
Mr 84.93
CH2Cl2
CAS: 75-09-2
P: 281,308,313
H: 351
Čistota
p.a.
pro HPLC
60145-1000
H: 350,319,335,315,225,302
Balení
500 g
DICHLORMETAN
(metylenchlorid)
269,-
C2H4Cl2
CAS: 107-06-2
Balení
1l
DICHLORISOKYANURATAN SODNÝ
(Dichloroisocyanuric acid sodium salt)
60143-1000
KH2PO4
CAS: 7778-77-0
Balení
1 kg
DIHYDROGENFOSFOREČNAN SODNÝ 2H2O
(fosforečnan sodný primární dihydrát)
Cena Kč
NH4H2PO4
CAS: 7722-76-1
Balení
1l
2.5 l
DICHROMAN DIDRASELNÝ viz DVOJCHROMAN DRASELNÝ
N,N-DIMETYL-p-FENYLENDIAMIN 2HCl
(N,N-Dimethyl-p-phenylenediamine dihydrochloride)
Čistota
99%
C8H12N2.2HCl
Mr 209.12
CAS: 536-46-9
P: 301,310,280,312,302,350,301,330,331,
H: 314,318,311,335,301,331
280,305,351,338,310,304,340,261
Balení
25 g
DIMETYLKETON viz ACETON
Mr 198.14
C6H6N4O4
CAS: 119-26-6
P: 281,301,312,304,340
H: 228,351,302,EUH 001
2,4-DINITROFENYLHYDRAZIN (asi 30% H2O)
Čistota
Balení
25 g
DIOXAN
(1,4-dietylenoxid)
Mr 88.11
C4H8O2
CAS: 123-91-1
P: 210,261,281,305,351,338,310
H: 225,351,319,335,EUH 019,EUH 066
Čistota
p.a.
Balení
1l
DISIŘIČITAN DRASELNÝ
(pyrosiřičitan draselný)
Čistota
p.a.
750
Mr 222.33
K2S2O5
CAS: 16731-55-8
P: 280,305,351,338
H: 315,319,335,EUH 031
Balení
1 kg
Všechny ceny jsou uvedeny bez DPH. Uvedené symboly nebezpečnosti jsou informativní, aktuální naleznete v bezpečnostních listech.
LABORATORNÍ CHEMIKÁLIE
Kat. č.
DISIŘIČITAN SODNÝ
(pyrosiřičitan sodný)
Mr 190.10
Na2S2O5
CAS: 7681-57-4
P: 280,305,351,338
H: 302,318,EUH 031
Čistota
p.a.
Balení
1 kg
Cena Kč
60169-1000
280,-
60171-1000
195,-
21869-0100
952,-
60180-1000
296,-
60183-1000
250,-
60184-0500
395,-
60186-0500
1 190,-
60191-0500
676,-
60195-0500
389,-
60198-1000
199,-
60200-0100
2 190,-
DODECYLSÍRAN SODNÝ viz LAURYLSÍRAN SODNÝ
DUSIČNAN AMONNÝ
Mr 80.04
P: 220,261,280,305,351,338
Čistota
p.a.
DUSIČNAN CERITÝ 6H2O
(Cerium (III) nitrate hexahydrate)
NH4NO3
CAS: 6484-52-5
H: 272,315,319,335
Balení
1 kg
Mr 434.23
P: 210,273,302,352,280,305,351,338
Čistota
99,50%
Ce(NO3)3.6H2O
CAS: 10294-41-4
H: 315,412,319,272
Balení
100 g
DUSIČNAN DRASELNÝ
Mr 101.11
KNO3
CAS: 7757-79-1
P: 220
H: 272
Čistota
p.a.
Balení
1 kg
DUSIČNAN HLINITÝ 9H2O
Mr 375.13
Al(NO3)3.9H2O
CAS: 7784-27-2
P: 220,280,305,351,338
H: 272,315,319
Čistota
p.a.
Balení
1 kg
DUSIČNAN HOŘEČNATÝ 6H2O
Mr 256.41
Mg(NO3)2.6H2O
CAS: 13446-18-9
P: 305,351,338
H: 319
Čistota
p.a.
Balení
500 g
DUSIČNAN KOBALTNATÝ 6H2O
Mr 291.03
Co(NO3)2.6H2O
CAS: 10026-22-9
P: 220,280,273
H: 272,351,302,317,400
Čistota
p.a.
Balení
500 g
DUSIČNAN MĚĎNATÝ 3H2O
Mr 241.60
P: 220,273,280,305,351,338
Čistota
p.a.
Cu(NO3)2.3H2O
CAS: 10031-43-3
H: 272,302,315,318,400
Balení
500 g
DUSIČNAN OLOVNATÝ
Mr 331.20
Pb(NO3)2
CAS: 10099-74-8
P: 201,220,281,273,308,313
H: 272,360,332,302,373,410
Čistota
p.a.
Balení
500 g
DUSIČNAN SODNÝ
Mr 84.99
NaNO3
CAS: 7631-99-4
P: 220,261,280,305,351,338
H: 272,302,315,319,335
Čistota
p.a.
Balení
1 kg
DUSIČNAN STŘÍBRNÝ
Mr 169.88
P: 220,273,280,305,351,338,301,330,
331,310
Čistota
p.a.
Všechny ceny jsou uvedeny bez DPH. Uvedené symboly nebezpečnosti jsou informativní, aktuální naleznete v bezpečnostních listech.
AgNO3
CAS: 7761-88-8
H: 272,314,410
Balení
100 g
751
LABORATORNÍ CHEMIKÁLIE
Kat. č.
DUSIČNAN VÁPENATÝ 4H2O
Mr 236.15
Ca(NO3)2.4H2O
CAS: 13477-34-4
P: 220,305,351,338
H: 272,319
Čistota
p.a.
Balení
1 kg
DUSITAN SODNÝ
Mr 69.00
NaNO2
CAS: 7632-00-0
P: 220,273,280
H: 272,301,400
Čistota
p.a.
Balení
500 g
DVOJCHROMAN DRASELNÝ
(dichroman didraselný)
Mr 294.19
P: 280,312,302,350,305,351,338,
310,261,304,341,342,311,201,308,
313,260,273,301,352,340
Čistota
p.a.
Mr 536.4
Čistota
čistý
60209-0500
159,-
60212-0500
465,-
21515-0005
309,-
60114-0100
146,-
60214-1000
60215-1000
60216-1000
619,696,955,-
60218-1000
60217-1000
99,120,-
60220-1000
60221-1000
99,118,-
60227-0025
838,-
C23H15O9SNa3
CAS: 3564-18-9
Mr 461.38
C20H12N3O7SNa
CAS: 1787-61-7
P: 280,305,351,338
H: 319
Čistota
čistý
348,-
H: 340,411,350,302,372,318,315,317,334,
360,272
Balení
5g
ERIOCHROMČERŇ T indikátor
(Eriochrome® Black T)
60203-1000
K2Cr2O7
CAS: 7778-50-9
Balení
500 g
ERIOCHROMCYANIN R
(Chromoxane Cyanine R)
Cena Kč
Balení
100 g
1,2-ETANDIOL viz ETYLENGLYKOL
ETANOL
(etylalkohol)
Mr 46.07
C2H6O
CAS: 64-17-5
P: 210,233
H: 225
Čistota
p.a. (96%)
p.a. (absolutní)
pro UV
ETYLENGLYKOL p.a.
(1,2-etandiol, glykol)
Balení
1l
1l
1l
Mr 62.07
C2H6O2
CAS: 107-21-1
P:
H: 302
Čistota
čistý
p.a.
Balení
1l
1l
ETYLENCHLORID viz 1,2-DICHLORETAN
ETYLESTER KYSELINY OCTOVÉ
(etylacetát, octan etylnatý)
Mr 88.11
C4H8O2
CAS: 141-78-6
P: 210,240,261,305,351,338
H: 225,319,336,EUH 066
Čistota
čistý
p.a.
Balení
1l
1l
ETYLETER viz DIETYLETER
1,10-FENANTROLIN 1H2O
Čistota
p.a.
752
Mr 198.23
C12H8N2.H2O
CAS: 5144-89-8
P: 301,310,273
H: 301,410
Balení
25 g
Všechny ceny jsou uvedeny bez DPH. Uvedené symboly nebezpečnosti jsou informativní, aktuální naleznete v bezpečnostních listech.
LABORATORNÍ CHEMIKÁLIE
Kat. č.
FENOLFTALEIN indikátor
(Phenolphthalein)
Mr 318.33
C20H14O4
CAS: 77-09-8
P: 201,281,308,313
H: 350,341,361
Čistota
čistý
Balení
100 g
FENOL
Mr 318.33
P: 261,280,301,310,303,361,353,305,
351,338
Čistota
p.a.
Cena Kč
14771-0100
491,-
60229-0750
216,-
60245-0500
556,-
60251-1000
79,-
60254-1000
887,-
60256-1000
232,-
60263-0500
186,-
60268-1000
160,-
60270-1000
175,-
C6H6O
CAS: 108-95-2
H: 301,373,311,331,341
Balení
750 g
FLUOREXON viz KALCEIN
FLUORID DRASELNÝ
Mr 58.10
P: 301,310,280,312,302,350,304,340
Čistota
p.a.
KF
CAS: 7789-23-3
H: 311,331,301
Balení
500 g
FORMALDEHYD (36-38% roztok)
Mr 30.03
CH2O
CAS: 50-00-0
P: 280,302,352,311,405
H: 301,311,331,351,314,317
Čistota
p.a.
Balení
1l
FOSFOREČNAN AMONNÝ PRIMÁRNÍ viz DIHYDROGENFOSFOREČNAN AMONNÝ
FOSFOREČNAN DRASELNÝ PRIMÁRNÍ viz DIHYDROGENFOSFOREČNAN DRASELNÝ
FOSFOREČNAN SODNÝ PRIMÁRNÍ viz DIHYDROGENFOSFOREČNAN SODNÝ
FOSFOREČNAN AMONNÝ SEKUNDÁRNÍ viz HYDROGENFOSFOREČNAN AMONNÝ
FOSFOREČNAN DRASELNÝ SEKUNDÁRNÍ viz HYDROGENFOSFOREČNAN DRASELNÝ
FOSFOREČNAN SODNÝ SEKUNDÁRNÍ viz HYDROGENFOSFOREČNAN SODNÝ
FOSFOREČNAN TRIDRASELNÝ BEZVODÝ
Mr 230.29
P: 280,305,351,338
Čistota
čistý
K3PO4.H2O
CAS: 27176-10-9
H: 315,318
Balení
500 g
FOSFOREČNAN TRISODNÝ 12 H2O
Mr 380.12
P: 261,280,305,351,338,302,352
Čistota
p.a.
Na3PO4.12H2O
CAS: 10101-89-0
H: 315,319,335
Balení
1 kg
D-FRUKTÓZA
Mr 180.16
Čistota
p.a.
C6H12O6
CAS: 57-48-7
Balení
500 g
D-GLUKÓZA 1H2O
Mr 198.17
Čistota
p.a.
C6H12O6.H2O
CAS: 5996-10-1
Balení
500 g
GLYCERIN bezvodý
Mr 92.10
Čistota
p.a.
Všechny ceny jsou uvedeny bez DPH. Uvedené symboly nebezpečnosti jsou informativní, aktuální naleznete v bezpečnostních listech.
C3H8O3
CAS: 56-81-5
Balení
1l
753
LABORATORNÍ CHEMIKÁLIE
Kat. č.
GLYKOL viz ETYLENGLYKOL
n-HEPTAN
Mr 100.21
P: 210,243,273,301,310,331
Čistota
p.a.
HEXAKYANOŽELEZNATAN DRASELNÝ 3H2O
(ferrokyanid draselný, žlutá krevní sůl)
Mr 422.21
P: 260
Čistota
p.a.
HEXAMETYLENTETRAMIN 99% nestabilizovaný
(Urotropin)
60275-1000
328,-
K4[Fe(CN)6] .3H2O
CAS: 14459-95-1
H: EUH 032
Balení
1 kg
60282-1000
819,-
12061-1000
780,-
60287-1000
60288-0900
60292-2500
60294-2500
226,508,790,1 530,-
60305-0500
214,-
60307-1000
240,-
60311-0500
198,-
60311-0100
135,-
22307-1000
705,-
60316-0500
230,-
60318-0500
196,-
P: 280,210,233
H: 317,228
Balení
1 kg
Mr 86.18
P: 281,261,260,301,310,331,273,302,
352,210,240
Čistota
čistý
p.a.
pro HPLC (95%)
pro HPLC (99%)
HYDROGENFOSFOREČNAN DRASELNÝ
(fosforečnan draselný sekundární)
C6H14
CAS: 110-54-3
H: 304,336,315,373,411,361,225
Balení
1l
900 ml
2.5 l
2.5 l
Mr 174.18
Čistota
p.a.
K2HPO4
CAS: 7758-11-4
Balení
500 g
HYDROGENFOSFOREČNAN SODNÝ 12H2O
(fosforečnan sodný sekundární)
Mr 358.14
Čistota
p.a.
Na2HPO4.12H2O
CAS: 10039-32-4
Balení
1 kg
HYDROGENFTALÁT DRASELNÝ
(ftalan draselný kyselý)
Mr 204.23
Čistota
p.a.
C8H5KO4
CAS: 877-24-7
Balení
100 g
HYDROGENSÍRAN DRASELNÝ
(síran draselný kyselý)
Mr 136.17
P: 261,280,305,351,338,310
Čistota
p.a.
KHSO4
CAS: 7646 93-7
H: 314,335
Balení
500 g
HYDROGENSIŘIČITAN SODNÝ
(Sodium bisulfite)
Mr 104.06
NaHSO3
CAS: 7631-90-5
P: 233,301,312
H: 302, EUH 031
Čistota
p.a.
Balení
1 kg
HYDROGENUHLIČITAN AMONNÝ
(uhličitan amonný kyselý)
Mr 79.06
NH4HCO3
CAS: 1066-33-7
P:
H: 302
Čistota
p.a.
Balení
500 g
HYDROGENUHLIČITAN DRASELNÝ
(uhličitan draselný kyselý)
754
H: 225,304,315,336,410
Balení
1l
C6H14N4
CAS: 100-97-0
n-HEXAN
Čistota
p.a.
C7H16
CAS: 142-82-5
Mr 140.19
Čistota
Mr 100.12
Cena Kč
KHCO3
CAS: 298-14-6
Balení
500 g
Všechny ceny jsou uvedeny bez DPH. Uvedené symboly nebezpečnosti jsou informativní, aktuální naleznete v bezpečnostních listech.
LABORATORNÍ CHEMIKÁLIE
Kat. č.
HYDROGENUHLIČITAN SODNÝ
(uhličitan sodný kyselý)
Mr 84.01
Čistota
p.a.
HYDROGENVINAN DRASELNÝ
(vinan draselný kyselý)
Balení
1 kg
Mr 188.18
Čistota
p.a.
Mr 56.11
KOH
CAS: 1310-58-3
P: 280,310,305,351,338
H: 302,314
Čistota
čistý
p.a.
Balení
1 kg
1 kg
HYDROXID SODNÝ pecky
Mr 40.00
NaOH
CAS: 1310-73-2
P: 280,310,305,351,338
H: 314,290
Čistota
čistý
p.a.
Balení
1 kg
1 kg
HYDROXYLAMIN HYDROCHLORID
Mr 69.49
P: 260,273,280,305,351,338,301,310
Čistota
p.a.
Mr 372.24
Čistota
p.a.
Mr 53.49
P: 305,351,338,261
Čistota
p.a.
CHLORID ANTIMONITÝ
Čistota
p.a.
BaCl2.2H2O
CAS: 10326-27-9
P: 405,301,310
H: 301,332
Balení
500 g
Mr 225.63
P: 280,305,351,338,310
Čistota
p.a.
Mr 74.56
Čistota
p.a.
Všechny ceny jsou uvedeny bez DPH. Uvedené symboly nebezpečnosti jsou informativní, aktuální naleznete v bezpečnostních listech.
60340-1000
60341-1000
85,94,-
60349-0500
480,-
60354-0500
265,-
60369-1000
197,-
60372-0100
495,-
60373-0500
296,-
60379-0500
725,-
60383-1000
159,-
SnCl2.2H2O
CAS: 10025-69-1
H: 302,314
Balení
500 g
CHLORID DRASELNÝ
129,139,-
H: 302,319
Mr 244.28
CHLORID CÍNATÝ 2H2O
60332-1000
60333-1000
NH4Cl
CAS: 12125-02-9
SbCl3
Mr 228.11
CAS: 10025-91-9
P: 301,330,331,280,305,351,338,310,261,
H: 314,411,261
273,301,312,304,340
Balení
100 g
Čistota
p.a.
155,-
C10H14N2Na2O8.2H2O
CAS: 6381-92-6
Balení
1 kg
CHLORID BARNATÝ 2H2O
60324-0100
H: 290,351,312,302,373,319,315,317,400
Balení
500 g
CHLORID AMONNÝ
128,-
NH2OH.HCl
CAS: 5470-11-1
Balení
500 g
EDTA, DISODNÁ SŮL (Komplexon III)
60320-1000
C4H5KO6
CAS: 868-14-4
Balení
100 g
HYDROXID DRASELNÝ pecky
Cena Kč
NaHCO3
CAS: 144-55-8
KCl
CAS: 7447-40-7
Balení
1 kg
755
LABORATORNÍ CHEMIKÁLIE
Kat. č.
CHLORID HOŘEČNATÝ 6H2O
Mr 203.31
Čistota
p.a.
Balení
1 kg
CHLORID KOBALTNATÝ 6H2O
Mr 237.93
P: 201,261,281,308,313,273
Čistota
p.a.
LiCl
CAS: 7447-41-8
P: 280,302,352,301,312,280,305,351,338
H: 319,315,302,312
Balení
100 g
CHLORID MANGANATÝ 4H2O
Mr 197.91
MnCl2.4H2O
CAS: 13446-34-9
P: 273
H: 302,412
Čistota
p.a.
Balení
1 kg
CHLORID MĚĎNATÝ 2H2O
Mr 170.48
CuCl2.2H2O
CAS: 10125-13-0
P: 261,280,305,351,338
H: 302,319,335,315,410
Čistota
p.a.
Balení
500 g
CHLORID OLOVNATÝ
Mr 278.10
PbCl2
CAS: 7758-95-4
P: 281,260,273,308,313
H: 332,302,373,410,360
Čistota
p.a.
Balení
100 g
CHLORID RTUŤNATÝ
Mr 271.50
P: 273,280,301,310,305,351,338
Čistota
p.a.
Mr 58.44
Čistota
p.a.
CaCl2
CAS: 10043-52-4
P: 301,312,280,305,351,338
H: 319
Balení
1 kg
CHLORID ZINEČNATÝ bezvodý
Mr 136.29
P: 273,281,305,351,338
Čistota
p.a.
Mr 270.30
P: 302,315,318,280,302,352,305,351,338
Čistota
p.a.
756
681,-
60407-1000
760,-
60409-0500
589,-
60415-0100
189,-
60416-0500
1 090,-
60423-1000
76,-
60428-1000
99,-
60435-0500
398,-
60439-0500
420,-
ZnCl2
CAS: 7646-85-7
H: 314,302,410
Balení
500 g
CHLORID ŽELEZITÝ 6H2O
19988-0100
NaCl
CAS: 7647-14-5
Mr 110.99
Čistota
p.a.
378,-
H: 341,361,300,372,314,410
Balení
1 kg
CHLORID VÁPENATÝ granulovaný
60395-0100
HgCl2
CAS: 7487-94-7
Balení
500 g
CHLORID SODNÝ
225,-
H: 350,341,360,302,334,317,410
Mr 42.39
Čistota
p.a.
60390-1000
CoCl2.6H2O
CAS: 7791-13-1
Balení
100 g
CHLORID LITHNÝ 99%
(Lithium chloride)
Cena Kč
MgCl2.6H2O
CAS: 7791-18-6
FeCl3.6H2O
CAS: 10025-77-1
H: 302,315,318
Balení
500 g
Všechny ceny jsou uvedeny bez DPH. Uvedené symboly nebezpečnosti jsou informativní, aktuální naleznete v bezpečnostních listech.
LABORATORNÍ CHEMIKÁLIE
Kat. č.
CHLORISTAN DRASELNÝ
Mr 138.55
KClO4
CAS: 7778-74-7
P: 210,220,301,312
H: 302,271
Čistota
p.a.
CHLOROFORM
(trichlormetan)
Balení
500 g
Mr 119.38
P: 281,260,301,312,302,352
Čistota
p.a.
Mr 194.20
P: 201,273,280,305,351,338,308,313,
302,352
Čistota
p.a.
ISOBUTYLALKOHOL
(isobutanol, 2-metyl-1-propanol)
P: 280,403,233,305,351,338
Čistota
p.a.
ISOPROPANOL
(isopropylalkohol, 2-propanol)
H: 225,319,336
Balení
1l
1l
1l
2.5 l
Mr 253.81
I2
CAS: 7553-56-2
P: 280,273
H: 312,332,400
Balení
500 g
Mr 214.00
KIO3
CAS: 7758-05-6
P: 305,351,338
H: 315,319,335,272
Čistota
p.a.
Balení
100 g
JODID DRASELNÝ
Mr 166.01
Čistota
p.a.
p.a.
Mr 454.40
HgI2
CAS: 7774-29-0
P: 302,350,310,273,280
H: 330,310,300,373,410
Čistota
p.a.
Balení
100 g
JODID SODNÝ
Mr 149.89
NaI
CAS: 7681-82-5
P: 305,351,338
H: 315,319
Čistota
p.a.
Všechny ceny jsou uvedeny bez DPH. Uvedené symboly nebezpečnosti jsou informativní, aktuální naleznete v bezpečnostních listech.
60465-1000
289,-
60469-1000
60470-1000
61014-1000
61014-2500
110,140,790,1 680,-
60473-0500
1 475,-
60476-0100
495,-
60482-0250
60482-0500
645,1 182,-
60485-0100
456,-
60488-0500
770,-
KI
CAS: 7681-11-0
Balení
250 g
500 g
JODID RTUŤNATÝ červený
445,-
H: 226,315,335,318,336
P: 210,233,305,351,338
JODIČNAN DRASELNÝ
60458-0500
C4H10O
CAS: 78-83-1
C3H8O
CAS: 67-63-0
Čistota
p.a.
150,-
H: 350,340,319,335,315,317,410
Mr 60.10
JOD
60450-1000
K2CrO4
CAS: 7789-00-6
Balení
1l
Čistota
čistý
p.a.
Optima LC/MS Grade
Optima LC/MS Grade
1 550,-
H: 302,315,351,373
Balení
500 g
Mr 74.12
60444-0500
CHCl3
CAS: 67-66-3
Balení
1l
CHROMAN DRASELNÝ
Cena Kč
Balení
500 g
757
LABORATORNÍ CHEMIKÁLIE
Kat. č.
JODISTAN DRASELNÝ
Mr 230.00
KIO4
CAS: 7790-21-8
P: 305,351,338,220,280
H: 315,319,335,272
Čistota
p.a.
Balení
100 g
JODISTAN SODNÝ
Mr 213.89
NaIO4
CAS: 7790-28-5
P: 305,351,338,220,380
H: 315,319,335,272,302
Čistota
p.a.
Balení
100 g
KALCEIN indikátor
(fluorexon)
Mr 688.48
Čistota
Cena Kč
60491-0100
479,-
60493-0100
998,-
34820-0025
3 460,-
60522-0500
435,-
60525-0500
150,-
60528-1000
60529-1000
119,168,-
60536-1000
60537-1000
119,139,-
60541-1000
60542-1000
93,88,-
60547-1000
219,-
60550-1000
60551-1000
150,173,-
C30H23Na3N2O13.xH2O
CAS: 336616-50-3
Balení
25 g
KARBAMID viz MOČOVINA
KYSELINA 4-AMINOBENZENSULFONOVÁ viz KYSELINA SULFANILOVÁ
KYSELINA ASKORBOVÁ
(vitamin C)
Mr 176.13
Čistota
p.a.
Balení
500 g
KYSELINA BENZOOVÁ
Mr 122.12
C7H6O2
CAS: 65-85-0
P: 305,351,338
H: 302,319
Čistota
p.a.
Balení
500 g
KYSELINA BORITÁ
Mr 61.83
H3BO3
CAS: 10043-35-3
P: 201,308,313
H: 360
Čistota
čistá
p.a.
Balení
1 kg
1 kg
KYSELINA CITRONOVÁ 1H2O p.a.
Mr 210.14
C6H8O7.H2O
CAS: 5949-29-1
P: 260,280,305,351,338
H: 315,318,335
Čistota
čistá
p.a.
Balení
1 kg
1 kg
KYSELINA DUSIČNÁ
(65%ní)
Mr 63.01
P: 260,280,305,351,338,301,330,331
Čistota
čistá
p.a.
Mr 20.01
P: 260,280,305,351,338,301,310,302,
350,304,340
Čistota
p.a.
H: 272,314
HF
CAS: 7664-39-3
H: 330,310,300,314
Balení
1l
KYSELINA o-FOSFOREČNÁ
(85%ní)
758
HNO3
CAS: 7697-37-2
Balení
1l
1l
KYSELINA FLUOROVODÍKOVÁ
(38-40%ní)
Čistota
čistá
p.a.
C6H8O6
CAS: 50-81-7
Mr 98.00
H3PO4
CAS: 7664-38-2
P: 280,305,351,338,301,330,331,310
H: 314
Balení
1l
1l
Všechny ceny jsou uvedeny bez DPH. Uvedené symboly nebezpečnosti jsou informativní, aktuální naleznete v bezpečnostních listech.
LABORATORNÍ CHEMIKÁLIE
Kat. č.
Cena Kč
KYSELINA 2-HYDROXYBENZOOVÁ viz KYSELINA SALICYLOVÁ
KYSELINA CHLORISTÁ
(70%ní)
Mr 100.45
P: 260,280,305,351,338,301,330,331,
304,340
Čistota
p.a.
KYSELINA CHLOROVODÍKOVÁ
(35-38%ní)
Mr 36.46
P: 261,280,305,351,338,304,340,310
Mr 227.94
P: 220,280,305,351,338,310
P: 260,280,305,351,338,301,330,331,310
Čistota
čistá
p.a.
KYSELINA SALICYLOVÁ
(2-hydroxybenzoová kyselina)
H: 226,314
Balení
1l
1l
Mr 138.12
C7H6O3
CAS: 69-72-7
P: 280,305,351,338
H: 302,318
Balení
500 g
Mr 98.08
H2SO4
CAS: 7664-93-9
P: 280,305,351,338,301,330,331,310
H: 314
Čistota
čistá
p.a.
chem. čistá
KYSELINA SULFAMIDOVÁ
(kyselina aminosírová, kyselina aminosulfonová)
Balení
1l
1l
1l
Mr 97.09
P: 280,305,351,338,273,302,350
Čistota
99%
KYSELINA SULFANILOVÁ
(kyselina 4-aminobenzensulfonová)
P: 280,302,352,305,351,338
Čistota
99%
98,115,-
60600-0500
281,-
60604-1000
60606-1000
60605-1000
85,97,100,-
22207-1000
1 916,-
15071-1000
3 214,-
60616-1000
427,-
H: 319,317,315
C2H2O4.2H2O
CAS: 6153-56-6
P: 302,352
H: 302,312
Všechny ceny jsou uvedeny bez DPH. Uvedené symboly nebezpečnosti jsou informativní, aktuální naleznete v bezpečnostních listech.
60590-1000
60591-1000
C6H7NO3S
CAS: 121-57-3
Mr 126.07
Čistota
p.a.
98,208,-
H: 412,315,319
Balení
1 kg
KYSELINA ŠŤAVELOVÁ 2H2O
60586-1000
60587-1000
H3NO3S
CAS: 5329-14-6
Balení
1 kg
Mr 173.18
1 407,7 062,-
H: 314
P: 260,280,305,351,338,301,330,331,310
KYSELINA SÍROVÁ
19840-0100
19840-0500
CH2O2
CAS: 64-18-6
C2H4O2
CAS: 64-19-7
Čistota
p.a.
85,-
H: 272,314
Mr 60.05
Čistota
čistá
p.a.
60565-1000
H5IO6
CAS: 10450-60-9
Balení
1l
1l
KYSELINA OCTOVÁ
2 493,-
H: 314,335
Balení
100 g
500 g
Mr 46.03
22331-1000
HCl
CAS: 7647-01-0
Balení
1l
Čistota
99+%
99+%
KYSELINA MRAVENČÍ
(98-100%)
H: 271,314
Balení
1l
Čistota
p.a.
KYSELINA JODISTÁ
(Periodic acid)
HClO4
CAS: 7601-90-3
Balení
1 kg
759
LABORATORNÍ CHEMIKÁLIE
Kat. č.
KYSELINA VINNÁ
Mr 150.09
C4H6O6
CAS: 87-69-4
P: 305,351,338,280
H: 315,319,335
Čistota
p.a.
Balení
500 g
LAURYLSÍRAN SODNÝ
(dodecylsíran sodný)
Mr 288.38
C12H25NaO4S
CAS: 151-21-3
P: 210,261,305,351,338,280,312
H: 228,311,319,335
Čistota
p.a.
Balení
500 g
MANGANISTAN DRASELNÝ
Mr 158.04
KMnO4
CAS: 7722-64-7
P: 220,270,273,303,361,353,305,351,338
H: 272,314,410
Čistota
p.a.
Balení
1 kg
D-MANNIT
Mr 182.18
Čistota
p.a.
Mr 32.04
P: 210,260,233,280,301,310,307,311
Čistota
čistý
p.a.
pro UV
pro HPLC
pro HPLC gradient grade
Optima LC/MS Grade
Optima LC/MS Grade
METOL pro foto
(4-metylaminofenol síran)
C14H18N2O2.H2SO4
CAS: 55-55-0
P: 280,260,273,301,312
H: 410,317,373,302
Balení
500 g
Mr 269.31
Čistota
Mr 291.29
Čistota
335,-
60632-1000
280,-
60635-1000
358,-
60636-1000
60637-1000
60638-1000
60639-2500
60640-2500
61012-1000
61012-2500
65,77,333,295,495,590,980,-
60641-0500
990,-
60119-0100
1 330,-
60118-0100
1 340,-
60648-0100
498,-
15142-0100
710,-
C15H15N3O2
CAS: 493-52-7
Balení
100 g
METYLČERVEŇ SODNÁ SŮL indikátor
60628-0500
H: 225,301,311,331,370,
Mr 344.39
METYLČERVEŇ indikátor
428,-
CH4O
CAS: 67-56-1
Balení
1l
1l
1l
2.5 l
2.5 l
1l
2.5 l
Čistota
60624-0500
C6H14O6
CAS: 69-65-8
Balení
1 kg
METANOL
(metylalkohol)
Cena Kč
C15H14N3NaO2
CAS: 845-10-3
Balení
100 g
METYLENCHLORID viz DICHLORMETAN
METYLENOVÁ MODŘ indikátor
Mr 373.90
C16H18ClN3S.xH2O
CAS: 122965-43-9
P:
H: 302
Čistota
Balení
100 g
METYLORANŽ indikátor
(Methyl Orange)
Čistota
čistý
760
Mr 327.33
C14H14N3O3SNa
CAS: 547-58-0
P: 301,310
H: 301
Balení
100 g
Všechny ceny jsou uvedeny bez DPH. Uvedené symboly nebezpečnosti jsou informativní, aktuální naleznete v bezpečnostních listech.
LABORATORNÍ CHEMIKÁLIE
Kat. č.
MOČOVINA
(karbamid)
Mr 60.06
Čistota
p.a.
Balení
1 kg
MOLYBDENAN AMONNÝ 4H2O
Mr 1235.86
P: 305,351,338,280
Čistota
p.a.
Mr 284.19
Čistota
C10H8
CAS: 91-20-3
P: 273,281
H: 302,351,410
Balení
500 g
N-(1-NAFTYL)-ETYLENDIAMIN DIHYDROCHLORID
Mr 259.17
C12H14N2.2HCl
CAS: 1465-25-4
P: 261,301,312,302,352,280,305,338
H: 315,302,319,335
Čistota
p.a.
NITROPRUSID SODNÝ
(Sodium nitroferricyanide dihydrate)
Balení
25 g
Mr 297.95
P: 301,310,280,312,302,350,310,304,
340,233
Čistota
p.a.
Mr 77.08
Čistota
p.a.
Mr 98.14
Čistota
p.a.
60970-0100
710,-
60658-0500
170,-
42399-0025
3 141,-
21164-0100
1 794,-
60677-1000
294,-
60679-1000
335,-
60688-1000
640,-
60691-1000
748,-
60694-1000
174,-
H: 301,311,331,EUH 032
C2H7NO2
CAS: 631-61-8
Balení
1 kg
OCTAN DRASELNÝ
1 165,-
C5FeN6Na2O.2H2O
CAS: 13755-38-9
Balení
100 g
OCTAN AMONNÝ
60652-0500
C8H8N6O6
CAS: 3051-09-0
Mr 128.18
Čistota
p.a.
235,-
H: 319,335,315
Balení
5g
NAFTALEN
60645-1000
(NH4)6Mo7O24.4H2O
CAS: 12054-85-2
Balení
500 g
MUREXID indikátor
Cena Kč
CH4N2O
CAS: 57-13-6
C2H3O2K
CAS: 127-08-2
Balení
1 kg
OCTAN ETYLNATÝ viz ETYLESTER KYSELINY OCTOVÉ
OCTAN OLOVNATÝ 3H2O
Mr 379.33
P: 201,273,308,313,314
Čistota
p.a.
C4H6O4Pb.3H2O
CAS: 6080-56-4
H: 360,373,410
Balení
1 kg
OCTAN OLOVNATÝ zásaditý dle Horna
Mr 566.50
P: 201.273,308,313,314
Čistota
p.a.
(CH3COO)2Pb.Pb(OH)2
CAS: 51404-69-4
H: 360,373,410
Balení
1 kg
OCTAN SODNÝ 3H2O
Mr 136.08
Čistota
p.a.
Všechny ceny jsou uvedeny bez DPH. Uvedené symboly nebezpečnosti jsou informativní, aktuální naleznete v bezpečnostních listech.
C2H3NaO2.3H2O
CAS: 6131-90-4
Balení
1 kg
761
LABORATORNÍ CHEMIKÁLIE
Kat. č.
OXID HOŘEČNATÝ lehký
Mr 40.31
Čistota
p.a.
Balení
250 g
OXID MĚĎNATÝ 99+%
(Copper(II) oxide)
60713-0250
138,-
22128-0100
614,-
60736-0500
178,-
60740-1000
259,-
60747-1000
169,-
60750-1000
218,-
60752-0500
355,-
60754-1000
363,-
Balení
900 ml
60756-0900
145,-
Balení
1 kg
60757-1000
210,-
Mr 79.54
CuO
CAS: 1317-38-0
P: 273,301,312
H: 302,400
Čistota
p.a.
Balení
100 g
OXID VÁPENATÝ
Mr 56.08
CaO
CAS: 1305-78-8
P: 280,305,351,338,310
H: 314
Čistota
p.a.
Balení
500 g
OXID ZINEČNATÝ
Mr 81.38
ZnO
CAS: 1314-13-2
P: 273
H: 410
Čistota
p.a.
Cena Kč
MgO
CAS: 1309-48-4
Balení
1 kg
1-PENTANOL viz n-AMYLALKOHOL
PEROXID VODÍKU
Mr 34.02
P: 280,301,312,302,352,304,340,305,
351,338
Čistota
p.a.
H2O2
CAS: 7722-84-1
H: 302,318
Balení
1l
PEROXODISÍRAN AMONNÝ
(persíran amonný)
Mr 228.20
P: 280,305,351,338,261,337,313,342,311
Čistota
p.a.
(NH4)2S2O8
CAS: 7727-54-0
H: 272,319,335,334
Balení
1 kg
PEROXODISÍRAN DRASELNÝ
(persíran draselný)
Čistota
p.a.
K2S2O8
Mr 270.33
CAS: 7727-21-1
P: 304,341,342,311,261,301,312,302,352,
H: 334,302,319,335,315,317,272
280,305,351,338,210
Balení
500 g
PEROXODISÍRAN SODNÝ
(persíran sodný)
Mr 238.10
Na2S2O8
CAS: 7775-27-1
P: 280,305,351,338,261,337,313,342,311
H: 272,302,319,335,315,334,317
Čistota
p.a.
Balení
1 kg
PETROLETER
(40-65%)
CAS: 8032-32-4
P: 201,243,281,301,310,331,370,378,
403,235,273
Čistota
p.a.
H: 225,304,315,336,350,411
PÍSEK MOŘSKÝ
Čistota
2-PROPANOL viz ISOPROPANOL
762
Všechny ceny jsou uvedeny bez DPH. Uvedené symboly nebezpečnosti jsou informativní, aktuální naleznete v bezpečnostních listech.
LABORATORNÍ CHEMIKÁLIE
Kat. č.
PYRIDIN
Mr 79.10
C5H5N
CAS: 110-86-1
P: 210
H: 225,332,312,302
Čistota
p.a.
Balení
1l
Cena Kč
60762-1000
379,-
60774-1000
125,-
60778-0500
292,-
60785-1000
122,-
60791-1000
495,-
60789-0500
268,-
60795-1000
356,-
60807-1000
165,-
60813-0500
459,-
PYROSIŘIČITAN DRASELNÝ viz DISIŘIČITAN DRASELNÝ
PYROSIŘIČITAN SODNÝ viz DISIŘIČITAN SODNÝ
RHODANID AMONNÝ viz THIOKYANATAN AMONNÝ
RHODANID DRASELNÝ viz THIOKYANATAN DRASELNÝ
SACHARÓZA
Mr 342.30
Čistota
p.a.
SALICYLAN SODNÝ
(2-hydroxybenzoan sodný)
Balení
1 kg
Mr 160.11
C7H5NaO3
CAS: 54-21-7
P: 280,305,351,338
H: 302,319,335,315
Čistota
p.a.
Balení
500 g
SÍRAN AMONNÝ
Mr 132.14
(NH4)2SO4
CAS: 7783-20-2
P: 280,305,351,338
H: 319,335,315
Čistota
p.a.
SÍRAN AMONNO-ŽELEZNATÝ 6H2O
(síran železnato-amonný, Mohrova sůl)
Balení
1 kg
Mr 392.14
(NH4)2Fe(SO4)2.6H2O
CAS: 7783-85-9
P: 280,305,351,338
H: 319,335,315
Čistota
p.a.
SÍRAN AMONNO-ŽELEZITÝ 12H2O
(síran železito-amonný)
C12H22O11
CAS: 57-50-1
Balení
1 kg
Mr 482.19
NH4Fe(SO4)2.12H2O
CAS: 7783-83-7
P: 305,351,338
H: 318,319
Čistota
p.a.
Balení
500 g
SÍRAN DRASELNÝ
Mr 174.27
Čistota
p.a.
K2SO4
CAS: 7778-80-5
Balení
1 kg
SÍRAN DRASELNÝ KYSELÝ viz HYDROGENSÍRAN DRASELNÝ
SÍRAN HOŘEČNATÝ 7H2O
Mr 246.48
Čistota
p.a.
SÍRAN HYDRAZINIA
(hydrazin sulfát)
MgSO4.7H2O
CAS: 10034-99-8
Balení
1 kg
Mr 130.12
H4N2.H2SO4
CAS: 10034-93-2
P: 201,280,308,313,273
H: 350,331,311,301,317,410
Čistota
p.a.
Všechny ceny jsou uvedeny bez DPH. Uvedené symboly nebezpečnosti jsou informativní, aktuální naleznete v bezpečnostních listech.
Balení
500 g
763
LABORATORNÍ CHEMIKÁLIE
Kat. č.
SÍRAN MANGANATÝ 1H2O
Mr 169.00
MnSO4.H2O
CAS: 10034-96-5
P: 273
H: 373,411
Čistota
p.a.
Balení
500 g
SÍRAN MĚĎNATÝ 5H2O
(modrá skalice)
60821-0500
385,-
Balení
1 kg
60826-1000
342,-
NiSO4.7H2O
CAS: 10101-98-0
H: 302,332,315,334,317,341,350,360,
372,410
Balení
1 kg
60829-1000
1 790,-
60834-1000
118,-
60839-0100
2 590,-
22527-0500
486,-
60842-1000
235,-
60847-1000
340,-
60857-1000
320,-
13285-0500
3 240,-
60863-0500
342,-
Mr 249.68
CuSO4.5H2O
CAS: 7758-99-8
P: 273,302,352,305,351,338
H: 302,319,315,410
Čistota
p.a.
SÍRAN NIKELNATÝ 7H2O
Mr 280.87
P: 260,285,261,280,281,405
Čistota
p.a.
SÍRAN SODNÝ bezvodý
Mr 142.04
Čistota
p.a.
Na2SO4
CAS: 7787-82-6
Balení
1 kg
SÍRAN STŘÍBRNÝ
Mr 311.80
P: 261,273,305,351,338
Čistota
p.a.
Ag2SO4
CAS: 10294-26-5
H: 319,335,315,400
Balení
100 g
SÍRAN VÁPENATÝ 2H2O
(Calcium sulfate dihydrate)
Mr 172.16
Čistota
p.a.
CaSO4.2H2O
CAS: 10101-41-4
Balení
500 g
SÍRAN ZINEČNATÝ 7H2O
(bílá skalice)
Mr 287.54
P: 305,351,338,280,273
Čistota
p.a.
ZnSO4.7H2O
CAS: 7446-20-0
H: 302,318,410
Balení
1 kg
SÍRAN ŽELEZNATÝ 7H2O
(zelená skalice)
Mr 278.02
FeSO4.7H2O
CAS: 7782-63-0
P: 280,302,352,305,351,338
H: 302,319,315
Čistota
p.a.
Cena Kč
Balení
1 kg
SIRNATAN SODNÝ viz THIOSÍRAN SODNÝ
SIŘIČITAN SODNÝ
Mr 126.04
Na2SO3
CAS: 7757-83-7
P: 305,351,338
H: 319,EUH 031
Čistota
p.a.
Balení
1 kg
SULFANILAMID
(4-AMINOBENZENSULFONAMID)
Mr 172.20
C6H8N2O2S
CAS: 63-74-1
P: 261,302,352,280,305,351,338
H: 315,335,319
Čistota
98%
Balení
500 g
ŠKROB rozpustný
Mr 162.14n
Čistota
p.a.
764
(C6H10O5)n
CAS: 9005-25-8
Balení
500 g
Všechny ceny jsou uvedeny bez DPH. Uvedené symboly nebezpečnosti jsou informativní, aktuální naleznete v bezpečnostních listech.
LABORATORNÍ CHEMIKÁLIE
Kat. č.
ŠŤAVELAN AMONNÝ 1H2O
Mr 142.12
C2H8N2O4.H2O
CAS: 6009-70-7
P: 280
H: 302,312
Čistota
p.a.
Balení
500 g
ŠŤAVELAN SODNÝ
Mr 134.00
C2Na2O4
CAS: 62-76-0
P: 280
H: 302,312
Čistota
p.a.
TETRABORITAN SODNÝ 10H2O
(borax)
Balení
500 g
Mr 381.37
Na2B4O7.10H2O
CAS: 1303-96-4
P: 201,308,313
H: 360
Čistota
p.a.
Balení
1 kg
TETRAHYDROFURAN
Mr 72.10
C4H8O
CAS: 109-99-9
P: 210,243,305,351,338
H: 225,319,335,EUH 019
Čistota
pro HPLC
N,N,N’,N’-TETRAMETYL-p-FENYLENDIAMIN 2HCl
Balení
2.5 l
Čistota
99%
C10H16N2.2HCl
Mr 237.17
CAS: 637-01-4
P: 280,302,352,261,301,312,304,340,280,
H: 312,315,302,335,319,332
305,351,338
Balení
25 g
THIOKYANATAN AMONNÝ
(rhodanid amonný)
Mr 76.12
NH4SCN
CAS: 1762-95-4
P: 273,280
H: 332,312,302,412,EUH 032
Čistota
p.a.
THIOKYANATAN DRASELNÝ
(rhodanid draselný)
Balení
500 g
Mr 97.18
KSCN
CAS: 333-20-0
P: 273,280
H: 332,312,302,412,EUH 032
Čistota
p.a.
THIOSÍRAN SODNÝ 5H2O
(sirnatan sodný)
Balení
500 g
Mr 248.18
Čistota
p.a.
THYMOLFTALEIN indikátor
(Thymolphthalein)
Čistota
čistý
Mr 92.14
C7H8
CAS: 108-88-3
P: 210,261,281,301,310,331
H: 225,361,304,373
Čistota
čistý
p.a.
pro HPLC
425,-
60868-0500
368,-
60870-1000
269,-
60875-2500
6 144,-
42060-0025
4 137,-
60888-0500
649,-
60890-0500
490,-
60896-1000
222,-
15146-0010
842,-
60901-1000
60902-1000
60906-2500
70,93,595,-
C28H30O4
CAS: 125-20-2
Balení
10 g
TOLUEN
60865-0500
Na2S2O3.5H2O
CAS: 10102-17-7
Balení
1 kg
Mr 430.54
Cena Kč
Balení
1l
1l
2.5 l
TRICHLORMETAN viz CHLOROFORM
UHLIČITAN AMONNÝ KYSELÝ viz HYDROGENUHLIČITAN AMONNÝ
Všechny ceny jsou uvedeny bez DPH. Uvedené symboly nebezpečnosti jsou informativní, aktuální naleznete v bezpečnostních listech.
765
LABORATORNÍ CHEMIKÁLIE
Kat. č.
UHLIČITAN DRASELNÝ
Mr 138.21
K2CO3
CAS: 584-08-7
P: 302,352,305,351,338
H: 302,319,335,315
Čistota
p.a.
Balení
1 kg
Cena Kč
60927-1000
169,-
60939-1000
280,-
60942-1000
220,-
60947-1000
230,-
60955-0500
250,-
60957-2500
61018-1000
61018-2500
295,550,980,-
60958-0100
935,-
60960-1000
60959-1000
82,159,-
20145-0500
1 045,-
UHLIČITAN DRASELNÝ KYSELÝ viz HYDROGENUHLIČITAN DRASELNÝ
UHLIČITAN SODNÝ bezvodý
Mr 105.99
Na2CO3
CAS: 497-19-8
P: 305,351,338
H: 319
Čistota
p.a.
Balení
1 kg
UHLIČITAN SODNÝ 10H2O
Mr 286.14
Na2CO3.10H2O
CAS: 6132-02-1
P: 305,351,338
H: 319
Čistota
p.a.
Balení
1 kg
UHLIČITAN SODNÝ KYSELÝ viz HYDROGENUHLIČITAN SODNÝ
UHLIČITAN VÁPENATÝ
Mr 100.09
Čistota
p.a.
CaCO3
CAS: 471-34-1
Balení
1 kg
VINAN DRASELNO SODNÝ 4H2O
(Seignetova sůl)
Mr 282.23
Čistota
p.a.
C4H4O6KNa.4H2O
CAS: 6381-59-5
Balení
500 g
VINAN DRASELNÝ KYSELÝ viz HYDROGENVINAN DRASELNÝ
VODA
Mr 18.015
Čistota
pro HPLC
Optima LC/MS Grade
Optima LC/MS Grade
Balení
2.5 l
1l
2.5 l
WOLFRAMAN SODNÝ 2H2O
Mr 329.87
P:
Čistota
p.a.
H: 302
Mr 106.17
C8H10
CAS: 1330-20-7
P: 302,352
H: 226,312,315,332
Čistota
čistý
p.a.
Balení
1l
1l
ZINEK granule
(Zinc)
766
Na2WO4.2H2O
CAS: 10213-10-2
Balení
100 g
XYLEN směs izomerů
Čistota
99+%
H2O
CAS: 7732-18-5
Mr 65.38
Zn
CAS: 7440-66-6
P: 273
H: 410
Balení
500 g
Všechny ceny jsou uvedeny bez DPH. Uvedené symboly nebezpečnosti jsou informativní, aktuální naleznete v bezpečnostních listech.
LABORATORNÍ CHEMIKÁLIE
Kat. č.
Cena Kč
Chemikálie Fisher Scientific
Pod značkou Fisher Scientific je vyráběno velké množství chemikálií, pro
tento katalog jsme vybrali rozpouštědla pro kapalinovou chromatografii
a odměrné roztoky
Běžná HPLC rozpouštědla
Název
Acetonitril pro HPLC
Acetonitril pro HPLC, gradient grade, conform to Eur. Ph.
Aceton pro HPLC
Metanol pro HPLC
Metanol pro HPLC, gradient grade
Tetrahydrofuran pro HPLC
Voda pro HPLC
Balení
2,5 l
2,5 l
2,5 l
2,5 l
2,5 l
2,5 l
2,5 l
60015-2500
60016-2500
60007-2500
60639-2500
60640-2500
60875-2500
60957-2500
Kč za kus
695,990,645,295,495,1 660,295,-
Balení
1l
2,5 l
1l
2,5 l
1l
2,5 l
1l
2,5 l
61010-1000
61010-2500
61014-1000
61014-2500
61012-1000
61012-2500
61018-1000
61018-2500
Kč za kus
1 440,2 940,790,1 680,590,980,550,980,-
Balení
1l
2,5 l
1l
2,5 l
1l
2,5 l
61050-1000
61050-2500
61052-1000
61052-2500
61058-1000
61058-2500
Kč za kus
1 180,2 480,580,965,465,890,-
62010-1000
62012-1000
62016-1000
62020-1000
62022-1000
62030-1000
62032-1000
62040-1000
62042-1000
62050-1000
62055-1000
62060-1000
Kč
za kus
230,230,570,230,230,210,210,220,220,240,245,290,-
Rozpouštědla Optima® pro LC/MS
Protože metoda LC/MS klade podstatně vyšší nároky na kvalitu chemikálií
vyrábí Fisher Scientific samostatnou řadu rozpouštědel, která splňuje i ty
nejvyšší požadavky.
Název
Acetonitril Optima® LC/MS Grade
Acetonitril Optima® LC/MS Grade
Isopropanol Optima® LC/MS Grade
Isopropanol Optima® LC/MS Grade
Metanol Optima® LC/MS Grade
Metanol Optima® LC/MS Grade
Voda Optima® LC/MS Grade
Voda Optima® LC/MS Grade
Rozpouštědla pro UHPLC
Samostatná řada rozpouštědel pro metodu UHPLC.
Název
Acetonitril pro UHPLC, gradient grade
Acetonitril pro UHPLC, gradient grade
Metanol pro UHPLC, gradient grade
Metanol pro UHPLC, gradient grade
Voda pro UHPLC, gradient grade
Voda pro UHPLC, gradient grade
Odměrné roztoky
Odměrné roztoky jsou připraveny pro titrační analýzy, neředí se, objem 1 litr,
faktor je stanoven a uveden na etiketě.
Název
KOMPLEXON III (EDTA disodná sůl) N/10
KOMPLEXON III (EDTA disodná sůl) N/20
Dusičnan stříbrný N/10
Hydroxid sodný N/1
Hydroxid sodný N/10
Kyselina chlorovodíková N/1
Kyselina chlorovodíková N/10
Kyselina sírová N/1
Kyselina sírová N/10
Kyselina šťavelová N/10
Manganistan draselný N/10
Thiosíran sodný N/10
Všechny ceny jsou uvedeny bez DPH. Uvedené symboly nebezpečnosti jsou informativní, aktuální naleznete v bezpečnostních listech.
Koncentrace
mol/l
0,1
0,05
0,1
1
0,1
1
0,1
0,5
0,05
0,05
0,02
0,1
767
POZNÁMKY
768
Download

LABORATORNÍ CHEMIKÁLIE - Fisher Scientific sro