Položkový rozpočet
Rozpočet:
01 NABíDKA
Základní rozpočet
02
Stavba:
Název objektu:
SOCIÁLNĚ HYGIENICKÉ ZÁZEMí
Název stavby:
120014
HALA,SENETÁŘOV
Objekt:
Projektant:
JKSO:
SKP:
I Počet měmých jednotek:
MJ:
Objednatel:
Náklady na MJ:
Počet listů:
Zakázkové číslo: 120014
Zpracovatel projektu:
Zhotovtel:
STAVKOM, spol.s r.o.
0,0000
503456,00
Rozpočtové náklady
Základní rozpočtové náklady
Z
R
N
Ostatní rozpočtové náklady
HSV celkem
196307,00
PSV celkem
307149,00
M práce celkem
0,00
M dcdáwy celkem
0,00
ZRN celkem
HZS
ZRN + ostatní náklady + HZS
503456,00
0,00
503456,00
Ostatní náklady neuvedené:
Ostatní náklady celkem:
Vypracoval:
Za zhotovtele:
Za objednatele:
Jméno: Petra Dvořáčková
Jméno:
Jméno:
Datum:
Datum:
Datum:
Podpis:
Podpis:
Podpis:
Základ pro DPH
20,0% činí:
503456,00 Kč
DPH
20,0% činí:
100691,00 Kč
Cena za objekt celkem:
604 147,00 Kč
Zpracováno
programem BUILDpower
firrrtý RTS a.s.
Stavba:
120014
HALA, SENETÁŘOV
Objekt:
02
SOCIÁLNĚ
Rozpočet:
01
NABíDKA
List Č. 2
Základní rozpočet
HYGIENICKÉ
ZÁZEMi
Datum tisku:
Rekapitulace stavebních dílů
Stavební
HSV
díl
PSV
Dodávka
Montáž
HZS
111871,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Vodorovné konstrukce
13297,00
0,00
0,00
0,00
0,00
6
Úpravy povrchů, podlahy a osazování
výplní
10846,00
0,00
0,00
0,00
0,00
61
Upravy povrchů vnitřní
50031,00
0,00
0,00
0,00
0,00
9
Ostatní konstrukce a práce-bourání
4295,00
0,00
0,00
0,00
0,00
99
Přesun hmot
5968,00
0,00
0,00
0,00
0,00
711
Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům
0,00
1 857,00
0,00
0,00
0,00
713
Izolace tepelné
0,00
7721,00
0,00
0,00
0,00
762
Konstrukce tesařské
0,00
27121,00
0,00
0,00
0,00
763
Konstrukce montované zdesek, dllců a
panelů
0,00
122017,00
0,00
0,00
0,00
766
Konstrukce truhlářské
0,00
29437,00
0,00
0,00
0,00
767
Konstrukce zámečnické
0,00
5953,00
0,00
0,00
0,00
771
Podlahy z dlaždic
0,00
51 453,00
0,00
0,00
0,00
781
Dokončovací práce - obklady keram ické
0,00
47467,00
0,00
0,00
0,00
783
Dokončovací práce - nátěry
0,00
3552,00
0,00
0,00
0,00
784
Dokončovací práce - malby
0,00
10573,00
0,00
0,00
0,00
307149,00
0,00
0,00
0,00
3
Svislé a kompletní konstrukce
4
Kč
196307,00
Zpracováno
prograrrem
BUILDpowerfirTTlý
RTS a.s.
Stavoa:
Objekt:
Rozpočet:
P. č.
HALA, SENETÁŘOV
120014
02
01
Položka
SOCIÁLNĚ
Základní rozpočet
HYGIENICKÉ
ZÁZEMí
NABíDKA
Popis
MJ
3
Svislé a kompletní konstrukce
31714-1221.UOO
A'eklady ploché z pórobetonu Ytong
š
31714-2121.UOO
31714-3421.UOO
317 14-3522.UOO
31714-3622.UOO
6
7
34029-1132.UOO
1,0000
390,00
kus
9,0000
227,00
kus
1,0000
883,00
883,00
kus
1,0000
1243,00
1243,00
kus
2,0000
1483,00
2966,00
0,1350
32340,00
4365,90
Dodatečné ukotveni přcek k betonovým konstrukcim
plochým nerezovýrn
341 27-2612.UOO
kotvám ti přcky přes 100 rrm
Stěny nosné ti 200 rrrn
Z
pórobetonových
34127-2622.UOO
Stěny nosné ti 250 rrm
Z
pórobetonových
34127-2631.UOO
Stěny nosné 11300 rrm
Z
pórobetonových
34227-2248.UOO
A'cky ti 75 rrm
Z
pórobetonových
34227-2523.UOO
A'cky ti 150 rrrn Z pórobetonových
34229-1112.UOO
Ukotveni příček montážní polyuretanovou
14
51,0000
721,00
36 771,00
rn2
19,0000
866,00
16454,00
rn2
6,0000
1011,00
6066,00
rn2
51,0000
373,00
19023,00
rn2
29,0000
600,00
17400,00
m
36,0000
59,00
pěnou ti
přcky přes 100 rrm
3
rn2
přesných
hladkých příčkovek objemové hmotnosti 500 kg/m3
13
2142,00
přesných hladkých
příčkovek objemové hmotnosti 500 kg/m3
12
178,50
přesných
hladkých tvárnic Ytong hmotnosti 400 kg/m3
11
12,0000
přesných
hladkých tvárnic Ytong hmotnosti 500 kg/m3
10
m
přesných
hladkých tvárnic Ytong hmotnosti 500 kg/m3
9
a kompletní konstrukce
Svislé
4
Vodorovné konstrukce
Ztužujíci pásy a věnce ze ŽB tř. C 25/30
m3
1,2670
27,8400
245,00
27,8400
51,50
15
41735-1115.ROO
Zřízeni bednění ztužujících věnců
rn2
16
41735-1116.ROO
Odstranění bednění ztužujících věnců
rn2
17
41736-1821.ROO
výztuž
61
61232-1141.UOO
0,0790
6
24770,00
Vodorovné konstrukce
3085,15
6820,80
1 433,76
Upravy povrchů vnitřní
omítka štuková
Vápenocerrentová
dvouvrstvá
rn2
306,0000
163,50
Upravy povrchů vnitřní
Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní
rárrů a kerarnckých soklů lepici páskou
m
61999-1021.UOO
Oblepeni
20
622 14-2012.UOO
Potažení vnějš ich stěn rabicovým pletivem
21
63245-1021.ROO
Vyrovnávací
Z ~
21,8000
2,90
63,22
rn2
0,8000
60,00
48,00
rn2
3,1550
140,00
441,70
15 provedený v
pásu
rárrů
50031,00
50031,00
19
potěr ti do 20 rrrn
1 956,83
13296,54
vnítřnch stěn nanášená ručně
61
2435,00
ztužujících pásů a věnců betonářskou ocelí
10505
18
2 124,00
111870,90
41732-1515.UOO
4
2043,00
Válcované nosníky č.14 až 22 dodatečně osazované
do připravených otvorů
8
390,00
A'eklady nosné z pórobetonu Ytong ve zdech ti 300
rrrn pro světlost otvoru do 1350 rrm
31794-4323.UOO
kus
A'eklady nosné z pórobetonu Ytong ve zdech ti 250
rrrn pro světlost otvoru do 1350 rrm
5
Cena
A'eklady nosné z pórobetonu Ytong ve zdech ti 200
rrm pro světlost otvoru do 1100 rrm
4
Cena/MJ
A'eklady nenosné přirré z pórobetonu Ytong v
přčkáct: ti 75 rrrn pro světlost otvoru do 1010 rrrn
3
Množstvi
150 rrm pro
světlost otvoru do 900 rrrn
2
List Č. 3
Datum tisku:
642 94-2611.UOO
Osazováni zárubní nebo
,5 rn2 na montáž ni pěnu
kus
11,0000
259,00
2849,00
23
553-313480
zárubeň ocelová pro porobeton YH 100 700 UP
kus
6,0000
512,00
3072,00
24
553-313500
zárubeň ocelová pro porobeton YH 100 800 UP
kus
2,0000
523,00
1046,00
25
553-313520
zárubeň ocelová pro porobeton YH 100 900 UP
kus
3,0000
532,00
1 596,00
22
dveřních kovových do 2
Zpracováno prograrrem BUILDpowerfírmy RTS a.s.
Stavoa:
120014
HALA, SENETÁŘOV
Objekt:
02
SOCIÁLNĚ
Rozpočet:
01
NABíDKA
e.
HYGIENICKÉ
ZÁZEMI
Základní rozpočet
Datum tisku:
List Č. 4
Cena/MJ
Cena
Položka
Popis
26
644 94-1112.lXlO
Osazováni ventilačnich lTŤižek velikosti do 300 x
300mn
kus
7,0000
27
553-414120
průvětrni< lTŤižový s klapkam 15x30 cm
kus
7,0000
P.
6
MJ
Úpravy povrchů, podlahy
a
osazování
Ostatní konstrukce
aštěni budov I1lftim vnějšich ploch oken a dveři
29
95290-2110.ROO
aštěni budov zarretánrn v rristnostech, chodbách,
na schodištich nebo půdách
na MoJ nebo MoJe
31
979 08-1111. ROD
Odvoz suti a vybouraných
32
97908-2111.ROO
Vnřtrostaveništnl
vybouraných
97908-2121.ROO
979 09-8201.lXlO
10845,62
m2
15,0000
26,40
396,00
m2
109,2000
2,55
278,46
m3
2,4300
518,00
1 258,74
hmot na skládku do 1 km
t
4,3740
217,00
949,16
4,3740
175,00
765,45
4,3740
19,50
85,29
4,3740
128,50
562,06
vodorovná doprava suti a
hmot do 10 m
Vnitrostavenlšínl
vybouraných
34
vodorovná doprava suti a
hmot ZKD 5 m přes 10m
Poplatek za uloženi stavebního betonového odpadu
na skládce (skládkovné)
9
99
35
Ostatnl konstrukce
a práce-bourání
4295,16
Přesun hmot
99802-1021.ROO
Ffesun hmot pro haly s nosnou kcí zděnou nebo
rronojuckou v do 20 m
99
36
27,6920
a plynům
711
Izolace proti vodě, vlhkosti
A"ovedení izolace proli zemní vlhkosti pásy
37
628-321340
pás těžký asfaitovaný
38
99871-1101.ROO
Ffesun hmot tonážni pro izolace proti vodě,
BTTAGTT40 MNffiÁL
(V60S40)
m2
12,5750
63,50
798,51
m2
14,4620
70,50
1 019,57
0,0610
632,00
38,55
vlhkosti a plynům v objektech výšky do 6 m
Izolace proti vodě, vlhkosti
a plynům
713
Izolace tepelné
713 15-2214.lXlO
Iv'ontáž foukané tepelné izolace z rrinerálnich
1856,63
vláken ti do 180 mn střech šikmých sklon do 45·
m2
64,8650
50,50
3275,68
m3
2,8370
1 530,00
4340,61
0,1840
568,00
40
631 51-1000.
vata rrinerální foukaná IZOSpol
41
99871-3101.ROO
Ffesun hmot tonážní tonážní pro izolace tepelné v
objektech v do 6 m
713
42
762
Konstrukce
76242-1022.lXlO
Obloženi stropu z desek OSB 1112 mn nebroušených
76249-5000.ROO
tesařsJcé
m2
54,6000
215,00
11 739,00
m2
54,6000
13,80
753,48
průřezové plochy do 144 cm2 s výrněnarri
m
143,0580
34,10
m3
1,5120
m3
1,5120
145,50
220,00
1,2600
1 036,00
1305,36
Spojovací prostředky pro montáž olištování,
obložení stropů, střešnich podhledů a stěn
44
76282-2110.ROO
Iv'ontáž stropního trámu z hraněného řeziva
45
605-120010
řezivo jehličnaté hranol jakost I do 120 cm2
46
76289-5000.ROO
Spojovací prostředky pro montáž zaklepu. stropnice
a podbijení
47
99876-2102.ROO
104,51
7720,80
Izolace tepelné
na pero a drážku šroubovaných
43
5967,63
5967,63
711 14-1559.ROO
711
215,50
Přesun hmot
přitavenim vodorovné NAIP
39
206,50
Bourání zdiva z cihel pálených nebo
vápenopískových
33
284,20
1445,50
a práce-bourání
9
95290-1110.ROO
962 03-2231.ROO
40,60
výplni
28
30
Množstvi
5440,00
4878,28
8225,28
Ffesun hmot tonážnl pro kce tesařské v objektech v
do 12 m
Zpracováno programem BUILDpowerfirl1lf
RTS a.s.
Stavba:
Objekt:
Rozpočet:
P. č.
HALA, SENETÁŘOV
120014
02
01
SOCIÁLNĚ
HYGIENICKĚ
ZÁZEMí
762
List Č. 5
Cena/MJ
Cena
NABíDKA
Popis
Položka
Základní rozpočet
Datum tisku:
MJ
Konstrukce
tesařské
montované
Množství
27121,39
z desek, dílců a panelů
763
Konstrukce
48
763 11-1333.LQO
SOK příčka tl100 rrrn profil OJV+lJN 75 desky 1xH2 12
,5 TI 60 rrm El 30 Rw 45 dB
m2
41,0000
673,00
27593,00
49
763 11-1717.LQO
SOK příčka základní penetrační nátěr
m2
41,0000
34,30
1406,30
50
76311-1718.LQO
SOK příčka úprava styku příčky a podhledu
separační páskou a silikonovánim
m
15,7750
41,00
646,78
51
76311-1741.LQO
Mmtáž parotěsné zábrany do SOK příčky
m2
41,0000
14,70
602,70
52
283-292100
zábrana parotěsná PK-BAR SPECLA.Lrole 1,5 x 50 m
m2
45,1000
19,70
888,47
53
76311-1742.LQO
M:mtáž jedné vrstvy tepelné izolace do SOK příčky
m2
59,3750
17,50
1039,06
54
631-509680
m2
60,5630
107,00
6480,24
m2
54,6000
758,00
41 386,80
462,7250
80,00
37018,00
54,6000
19,40
1059,24
plsť přjčková
ISOVER P\l\NO lVVIN 10/5 100 rrm
6000x625 rrrn
SOK podhled deska 1xH2 12,5 TI 100 rrmjednovrstvá
55
76313-1552.LQO
56
763 13-1713.LQO
SOK podhled napojeni na obvodové konstrukce
profilem
m
57
76313-1714.LQO
SOK podhled základní penetrační nátěr
m2
spodní kce profil CO+-UD
58
763 13-1751.LQO
tv'ontáž parotěsné zábrany do SOK podhledu
m2
54,6000
16,30
889,98
59
283 29-2100.
zábrana parotěsná PK-BAR SPECLA.Lrole 1,5 x 50 m
m2
60,0600
19,70
1183,18
60
76313-1761.LQO
A'platek k SOK podhledu za plochu do 3 m2
m2
11,0000
32,90
361,90
61
998 76-3301.LQO
2,4230
603,00
1 461,07
jednotlivě
Přesun hmot tonážní pro sádrokar1onové konstrukce
v objektech v do 6 m
763
62
Konstrukce
montované
766
Konstrukce
truhlářské
76662-1212.LQO
tv'ontáž oken zdvojených
z desek, dflců a panelů
oteviravých
výšky přes 1,5
do 2,5m s rárrem do zdiva
m2
7,5000
298,00
m2
7,5000
1 551,00
kus
8,0000
411,50
kus
1,0000
446,50
kus
6,0000
1006,00
6036,00
kus
2,0000
1 066,00
2132,00
kus
1,0000
1101,00
1101,00
kus
3,0000
135,50
406,50
kus
3,0000
650,00
1 950,00
0,4240
484,00
205,22
63
611r1
okna a dveře vnější - Euro- plast
64
76666-0001.LQO
tv'ontáž dveřních křídel otvíravých 1křidlových
65
76666-0002.LQO
tv'ontáž dveřních křidel otviravých
66
611-601620
dveře dřevěné
š
1křidlových
dveře dřevěné vnitřní hladké plné 1křidlové bié
80x197 cm
68
611-602220
dveře dřevěné vnitřni hladké plné 1křidlové 90x 197
Prefa C
69
76666-0717.LQO
tv'ontáž dveřních křídel sarrozavrače
na ocelovou
zárubeň
70
549-172550
sarmz avrač dveří hydraulický K214 č.12 zlatá
71
99876-6101.ROO
Přesun hmot tonážní pro konstrukce truhlářské v
bronz
objektech v do 6 m
766
446,50
hladké plné 1křidlové bié
70x197 cm
611-601920
3292,00
š
přes 0,8 m do ocelové zárubně
vnítřnl
2235,00
11 632,50
do
0,8 m do ocelové zárubně
67
122016,72
Konstrukce
truhlářské
zámečnické
767
Konstrukce
72
76799-5101.ROO
tv'ontáž atypických zárrečnických
73
998 76-71 01.ROO
29436,72
konstrukcí
hmotností do 5 kg
A'esun hmot tonážní pro zárrečnické
kg
50,0000
119,00
5950,00
konstrukce v
Zpracováno prograrrem BUILDpower firmy RTS a.s.
Stavba:
Objekt:
Rozpočet:
P. Č.
HALA, SENETÁŘOV
120014
02
01
SOCIÁLNĚ
Základní rozpočet
HYGIENICKÉ
ZÁZEMí
NABíDKA
Popis
Položka
MJ
74
771
Podlahy z dlaždic
Iv'ontáž soklíků z dlaždic keranických
Iv'ontáž podlah z keranických
59761-0060.
obkládačky keranické RAKO - koupelny COfvPARlSON
77
771 57-9191.lXJO
A'~latek k montáž podlah keranických
78
771 57-9195.lXJO
A'~latek k montáž podlah keranických
(bié i barevné) 25 x 33 x 0,7 cm I.j.
A'~latek k montáž podlah keranických
98,50
4604,88
m2
54,6000
355,00
19383,00
m2
67,0730
320,50
21496,90
m2
15,8000
7,30
115,34
m2
54,6000
7,70
420,42
m2
54,6000
24,50
1 337,70
m2
54,6000
24,50
1 337,70
m2
54,6000
31,50
1 719,90
3,1610
328,00
za spárováni
tmelem dvousložkovým
A'~latek k montáž podlah keranických
dvousložkovým
46,7500
za spárování
biým cementem
771 57-9197.lXJO
m
za plochu do
5m2
80
za lepeni
lepidlem
81
771 59-1111.lXJO
Podlahy penetrace podkladu
82
99877-1101.ROO
A'esun hmot tonážni pro podlahy z dlaždic v
objektech v do 6 m
771
83
Podlahy z dlaždic
781
Dokončovací
781 47-3113.lXJO
Iv'ontáž obkladů vntřnch keranických
59761-0060.
práce - obklady keramické
hladkých do
998 78-11 01.ROO
m2
89,5000
205,00
18347,50
m2
89,5000
320,50
28684,75
1,3250
328,00
obkládačky keranické RAKO - koupelny COfvPARlSON
(bié i barevné) 25 x 33 x 0,7 cm I. j.
85
A'esun hmot tonážni pro obklady kerarrícké
v
objektech v do 6 m
Dokončovací
práce - obklady keramické
783
Dokončovací
práce - nátěry
783 78-3321.lXJO
Nátěry tesařských
781
86
87
Dokončovací
práce - nátěry
784
Dokončovací
práce - malby
784 44-1 001.lXJO
Iv'elby latexové bné DOFA otěruvzdorné
784 45-3501.lXJO
68,3050
52,00
3551,86
3551,86
dvojnásobné
m2
54,6000
49,70
2713,62
m2
216,5000
36,30
7858,95
Iv'alby směsi MISTRAL bné omývatelné a otěruvzdorné
dvojnásobné s penetrací místnost v do 3,8 m
784
47466,85
m2
s penetrací v místnostech v do 3,8 m
88
434,60
konstrukcí proti dřevokazným
houbám, hmýzu a plisnim sanační
783
1 036,81
51452,64
19 ks/m2 lepených standardním lepidlem
84
2,88
dlaždic režných
76
771 57-9196.lXJO
Cena
rovných do
hladkých do malty do 12 ks/m2
79
721,00
Konstrukce zámečnické
77147-1113.lXJO
77157-1113.lXJO
Cena/MJ
5952,88
malty v do 120 mm
75
Množství
0,0040
objektech v do 6 m
767
List Č. 6
Datum tisku:
Dokončovacf
práce - malby
10572,57
Zpracováno programem BUILDpower firmy RTS a.s.
Download

Rozpočet II.