Základní charakteristika konvektomatù
•Široká øada elektrických a plynových konvektomatù s pøímým nástøikem nebo
s bojlerem - vývin páry v parním generátoru - nízkoteplotní peèení a vaøení.
Pro gastronomii èi pro cukráøe a pekaøe. Rùzné ovládací panely:
elektro-mechanický, elektronicko-analogický èi digitální s LCD displayem
- jen modely "DRIVE". Vaøení: pára, horký vzduch, kombinovaný provoz.
•Modely "DRIVE" plnì programovatelné, 99 programù v 10 krocích. Verze "L"
s automatomat. mytím komory. Nízkoteplotní peèení a vaøení. Funkce DELTA T.
•Dveøe s dvojitým tepluvzdorným sklem, ergonomické madlo. Dvourychlostní
ventilátor. Akustická signalizace. Automatické nastavení teploty komory. Vnitøní
halogenové osvìtlení. Možnost dokoupení teplotních sond "SC".
•Bezpeènostní systémy a termostaty regulující úroveò vody, páry, pøetlak èi
podtlak, pøehøátí bojleru èi varného prostoru. Samodiagnostika poruch.
•Plynové verze s nerez hoøáky, elektronické zapalování ionizovaným plamenem.
•Celá øada pøíslušenství: podstavce, vyhøívané skøíòky, rošty, plechy, zavážecí
vozíky, rámy, sondy, sprchy, pravé otvírání dveøí, komínky, digestoøe, atd.
GASTRONOMIE
VERZE
(vývin páry)
DRIVE - s bojlerem
MODELY
G plyn./E elektr.
KAPACITA
OVLÁDÁNÍ
ROZMÌRY
v mm
PØÍKON - NAPÌTÍ PLYN
kW - V
kW
FGM610-610L
FGM110-110L
FGM210-210L
FEM610-610L
FEM110-110L
FEM210-210L
FEM220L
6x GN 1/1-60
10x GN 1/1-60
10x GN 2/1-60
6x GN 1/1-60
10x GN 1/1-60
10x GN 2/1-60
20x GN 1/1-60
digitální, LCD display
digitální, LCD display
digitální, LCD display
digitální, LCD display
digitální, LCD display
digitální, LCD display
digitální, LCD display
940x900x805
940x900x1050
1340x995x1010
940x850x805
940x900x1050
1340x995x1010
900x860x1790
0,55 - 230
0,6 - 230
1 - 230
9,5 - 400
15,5 - 400
24 - 400
36 - 400
20
27,4
28
x
x
x
x
FGM67
FGM107
FGM207
FEM67
FEM107
FEM207
6x GN 1/1-60
10x GN 1/1-60
10x GN 2/1-60
6x GN 1/1-60
10x GN 1/1-60
10x GN 2/1-60
elektronicko-analogické
elektronicko-analogické
elektronicko-analogické
elektronicko-analogické
elektronicko-analogické
elektronicko-analogické
940x900x805
940x900x1050
1340x995x1010
940x850x805
940x900x1050
1340x995x1010
0,55 - 230
0,6 - 230
1 - 230
9,5 - 400
15,5 - 400
24 - 400
20
27,4
28
x
x
x
6x GN 1/1-60
10x GN 1/1-60
10x GN 2/1-60
4x GN 2/3-65
6x GN 1/1-60
10x GN 1/1-60
10x GN 2/1-60
elektronicko-analogické
elektronicko-analogické
elektronicko-analogické
elektromechanické
elektronicko-analogické
elektronicko-analogické
elektronicko-analogické
870x750x805
940x900x1050
1340x995x1010
600x563x560
870x750x805
940x900x1050
1340x995x1010
0,6 - 230
0,65 - 230
1 - 230
2,25 - 230
8 - 400
15,5 - 400
24 - 400
11,4
16
28
x
x
x
x
KAPACITA
OVLÁDÁNÍ
ROZMÌRY
v mm
5x 600x400-80
8x 600x400-80
8x 600x800-80
5x 600x400-80
8x 600x400-80
8x 600x800-80
digitální, LCD display
digitální, LCD display
digitální, LCD display
digitální, LCD display
digitální, LCD display
digitální, LCD display
940x900x805
940x900x1050
1340x995x1010
940x850x805
940x900x1050
1340x995x1010
0,55 - 230
0,6 - 230
1 - 230
9,5 - 400
15,5 - 400
24 - 400
20
27,4
28
x
x
x
8x 600x400-80
8x 600x800-80
8x 600x400-80
8x 600x800-80
elektronicko-analogické
elektronicko-analogické
elektronicko-analogické
elektronicko-analogické
940x900x1050
1340x995x1010
940x900x1050
1340x995x1010
0,65 - 230
1 - 230
15,5 - 400
24 - 400
16
28
x
x
s bojlerem
s pøímým nástøikem
FGMD67
FGMD107
FGMD207
FEMD023
FEMD67
FEMD107
FEMD207
CUKRÁØSKÉ, PEKAØSKÉ
VERZE
MODELY
(vývin páry)
G plyn./E elektr.
DRIVE - s bojlerem
FGMP510-510L
FGMP810-810L
FGMP1610-1610L
FEMP510-510L
FEMP810-810L
FEMP1610-1610L
s pøímým nástøikem
FGMDP87
FGMDP167
FEMDP87
FEMDP167
54
PØÍKON - NAPÌTÍ PLYN
kW - V
kW
ovládací panely
DRIVE-DIGI ELEKTRONICKO- ELEKTROLCD DISPLAY ANALOGICKÉ MECHANICKÉ
Kè bez DPH
doprava po celé ÈR zdarma !!!
Elektrické a plynové konvektomaty
MD - PROGASTRONOMII - s pøímým nástøikem
elektrické konvektomaty,
model FEMD023 - elektro-mechanické ovládání,
modely 67, 107 a 207 - elektro-analogové ovládání
model
rozmìry v cm
FEMD023 60x56,3xV.56
FEMD67
87x75xV.80,5
FEMD107
94x90xV.105
FEMD207 134x99,5xV.101
kapacita
4xGN2/3-65
6xGN1/1-60
10xGN1/1-60
10xGN2/1-60
napìtí V
230
400
400
400
pøíkon kW
2,25
8
15,5
24
cena v Kè
55.590,114.990,158.990,216.990,-
elektro kW/V plyn kW
0,6-230
11,4
0,65-230
16
1-230
28
cena v Kè
138.390,184.090,259.590,-
FEM023
MD - PROGASTRONOMII - s pøímým nástøikem
plynové konvektomaty,
modely 67, 107 a 207 - elektro-analogové ovládání
model
rozmìry v cm
FGMD67
87x75xV.80,5
FGMD107
94x90xV.105
FGMD207 1340x995x1010
kapacita
6xGN1/1-60
10xGN1/1-60
10xGN2/1-60
FGMD67
SF3
integrovaná sonda ke všem modelùm
pøidat "SC" pøi objednávce k obj. kódu, cena 10.000,- Kè
FEMD207
SFA2
MDP - CUKRÁØSKÉ, PEKAØSKÉ - s pøímým nástøikem
elektrické konvektomaty,
modely 67, 107 a 207 - elektro-analogové ovládání
vsuny na plechy 600x400
model
rozmìry v cm
FEMDP87
94x90xV.105
FEMDP167 134x99,5xV.101
kapacita
8x600x400-80
8x600x800-80
napìtí V
400
400
pøíkon kW cena v Kè
15,5
156.990,24
216.990,-
MDP - CUKRÁØSKÉ, PEKAØSKÉ - s pøímým nástøikem
plynové konvektomaty,
modely 67, 107 a 207 - elektro-analogové ovládání
vsuny na plechy 600x400
model
rozmìry v cm
FGMDP87
94x90xV.105
FGMDP167 134x99,5xV.101
kapacita
elektro kW/V plyn kW
8x600x400-80
0,65-230
16
8x600x800-80
1-230
28
cena v Kè
184.690,259.590,-
integrovaná sonda ke všem modelùm
pøidat "SC" pøi objednávce k obj. kódu, cena 10.000,- Kè
55
Kè bez DPH
doprava po celé ÈR zdarma !!!
Elektrické a plynové konvektomaty
integrovaná sonda ke všem modelùm,
pøidat "SC" pøi objednávce k obj, kódu,
cena 10.000,- Kè
M - PRO GASTRONOMII - s vývinem páry v bojleru
elektrické konvektomaty,
modely 67, 107 a 207 - elektro-analogové ovládání,
modely "DRIVE" 610, 110, 210 a 230 - digitální ovládání, LCD display, vèetnì sondy,
modely L - s automatickým mycím systémem,
model FEM220L - vèetnì zavážecího vozíku a rámu
model
FEM67
FEM107
FEM207
FEM610
FEM610L
FEM110
FEM110L
FEM210
FEM210L
FEM220L
rozmìry v cm
94x85xV.80,5
94x90xV.105
134x99,5xV.101
94x85xV.80,5
94x85xV.80,5
94x90xV.105
94x90xV.105
134x99,5xV.101
134x99,5xV.101
90x86xV.179
kapacita
6xGN1/1-60
10xGN1/1-60
10xGN2/1-60
6xGN1/1-60
6xGN1/1-60
10xGN1/1-60
10xGN1/1-60
10xGN2/1-60
10xGN2/1-60
20xGN1/1-60
napìtí V
400
400
400
400
400
400
400
400
400
400
pøíkon kW
9,5
15,5
24
9,5
9,5
15,5
15,5
24
24
36
cena v Kè
143.890,193.290,250.390,168.590,181.190,224.390,236.990,293.390,305.990,399.990,-
FEM610
M - PRO GASTRONOMII - s vývinem páry v bojleru
plynové konvektomaty,
modely 67, 107 a 207 - elektro-analogové ovládání,
modely "DRIVE" 610, 110, 210 a 230 - digitální ovládání, LCD display, vèetnì sondy,
modely L - s automatickým mycím systémem,
model
rozmìry v cm
FGM67
94x90xV.80,5
FGM107
94x90xV.105
FGM207 134x99,5xV.101
FGM610
94x90xV.80,5
FGM610L
94x90xV.80,5
FGM110
94x90xV.105
FGM110L
94x90xV.105
FGM210 134x99,5xV.101
FGM210L 134x99,5xV.101
kapacita
6xGN1/1-60
10xGN1/1-60
10xGN2/1-60
6xGN1/1-60
6xGN1/1-60
10xGN1/1-60
10xGN1/1-60
10xGN2/1-60
10xGN2/1-60
elektro kW/V plyn kW
0,55-230
20
0,6-230
27,4
1-230
28
0,55-230
20
0,55-230
20
0,6-230
27,4
0,6-230
27,4
1-230
28
1-230
28
cena v Kè
169.990,215.890,305.290,199.490,211.990,250.590,263.290,350.890,363.490,-
MP - CUKRÁØSKÉ, PEKAØSKÉ - s vývinem páry v bojleru
elektrické konvektomaty,
modely "DRIVE" 510, 810 a 1610 - digitální ovládání, LCD display, vèetnì sondy,
modely L - s automatickým mycím systémem,
model
FEMP510
FEMP510L
FEMP810
FEMP810L
FEMP1610
FEMP1610L
rozmìry v cm
94x85xV.80,5
94x85xV.80,5
94x90xV.105
94x90xV.105
134x99,5xV.101
134x99,5xV.101
kapacita
5x600x400-80
5x600x400-80
8x600x400-80
8x600x400-80
8x600x800-80
8x600x800-80
napìtí V
400
400
400
400
400
400
pøíkon kW
9,5
9,5
15,5
15,5
24
24
cena v Kè
170.990,183.990,225.290,237.990,293.390,305.990,-
FEM107
SFA
AUTOMATICKÝ MYCÍ SYSTÉM
FEMP810
MP - CUKRÁØSKÉ, PEKAØSKÉ - s vývinem páry v bojleru
plynové konvektomaty,
modely "DRIVE" 510, 810 a 1610 - digitální ovládání, LCD display, vèetnì sondy,
modely L - s automatickým mycím systémem,
56
model
FGMP510
FGMP510L
FGMP810
FGMP810L
FGMP1610
FGMP1610L
rozmìry v cm
94x90xV.80,5
94x90xV.80,5
94x90xV.105
94x90xV.105
134x99,5xV.101
134x99,5xV.101
kapacita
elektro kW/V plyn kW
5x600x400-80
0,55-230
20
5x600x400-80
0,55-230
20
8x600x400-80
0,6-230
27,4
8x600x400-80
0,6-230
27,4
8x600x800-80
1-230
28
8x600x800-80
1-230
28
cena v Kè
202.790,215.690,251.790,264.590,350.890,363.590,-
FEM220L
Pøíslušenství ke konvektomatùm
Kè bez DPH
podstavce k horkovzdušným troubám a konvektomatùm
kód
87x70x75 cm k FCG6-FCE6-FGMD-FEMD67
SF3
vsuny na plechy k SF3
AFC0064
90x82x77 cm k FGP-FEP050/080, FCG10-FCE10, FEP-FGP050-080,
SF
FEMDP-FGMDP87, FEMP-FGMP510-810, FGM-FEM67/610, FGM-FEM107/110 a FGMD-FEMD107
vsuny na plechy k SF
AFC0083
134x93,9x77 cm k modelùm 10x GN 2/1, FEP-FGP160,
SF2
FEMDP-FGMDP167, FEMP-FGMP1610
vsuny na plechy k SF2 (20 GN 1/1)
AFC0046
vsuny na plechy k SF2 (8 600x800 mm))
AFC0047
skøíòka se vsuny, 2 dvíøka, 87x70x86 cm k FCG-FCE6-FGMD-FEMD67
SFA3
skøíòka se vsuny, 2 dvíøka, 94x86x69 cm k FGP-FEP050/080,FCG10-FCE10
SFA
FEMDP-FGMDP87, FEMP-FGMP510-810, FGM-FEM67/610, FGM-FEM107/110 a FGMD-FEMD107
skøíòka se vsuny, 2 dvíøka, 134x93,9x77 cm k modelùm 10x GN 2/1,
SFA2
FEM-FGP160, FEMDP-FGMDP167, FEMP-FGMP1610
vsuny na 12 plechù 600x400 mm k SFA, SFRU
AFC0092
vyhøívaná skøíòka se vsuny, 87x70x86 cm k FCG-FCE6-FGMD-FEMD67
SFR3
vyhøívaná skøíòka se vsuny, zvlhèování, 94x86x69 cm k FGP-FEP050/080,FCG10-FCE10
SFRU
FEMDP-FGMDP87, FEMP-FGMP510-810, FGM-FEM67/610, FGM-FEM107/110 a FGMD-FEMD107
vsuny na 12 plechù 600x400 mm k SFA, SFRU
AFC0092
vyhø.skøíòka se vsuny, zvlhèování,134x93,9x77 cm k modelùm 10x GN 2/1
SFRU2
FEP-FGP160, FEMDP-FGMDP167, FEMP-FGMP1610
cena v Kè
12.990,6.890,13.690,1.890,17.790,12.790,12.790,30.490,30.690,39.790,11.390,41.890,44.790,11.390,56.790,-
další pøíslušenství
kód
cena v Kè
zavážecí vozík , 60x60x100 cm k FGP-FEP050/080, FCG10-FCE10, FEMP-FGMP510,
AFC0061
20.290,FEMDP-FGMDP87, FEMP-FGMP810, FGM-FEM67/610/107/110, FGM-FEM107/110, FGMD-FEMD67-107
zavážecí vozík, 60x108x110 cm k modelùm 10x GN 2/1,
BFC0004
21.490,FEP-FGP160, FEMDP-FGMDP167, FEMP-FGMP1610
zavážecí vozík k modelùm 20x GN 1/1
HTT01
44.490,rám se vsuny, 63x36x43 cm k modelùm 6x GN 1/1
AFC0017
9.290,rám se vsuny, 63x41x43 cm k modelùm 5x 600x400 mm
AFC0018
9.290,rám se vsuny, 63x36x67 cm k modelùm 10x GN 1/1
AFC0019
11.190,rám se vsuny, 63x41x67 cm k modelùm 8x 600x400 mm
AFC0016
11.190,rám se vsuny, 58x70x67 cm k modelùm 10x GN 2/1
AFC0048
16.190,rám se vsuny, 63x81x67 cm k modelùm 8x 600x800 mm (16x 600x400 mm)
AFC0049
16.190,rám se vsuny k modelùm 20x GN 1/1
HRI201
22.990,sada nerez vsunù, 34,5x38x3 cm k modelùm 6x GN 1/1
AFC0006
2.999,sada nerez vsunù, 34,5x62x3 cm k modelùm 10x GN 1/1
AFC0007
4.549,sada nerez vsunù, 42x38x3 cm k modelùm 5x 600x400 mm
AFC0009
2.479,sada nerez vsunù, 42x62x3 cm k modelùm 8x 600x400 mm
AFC0063
3.359,-
externí zmìkèovaèe vody
externí zmìkèovaè vody 8 litrù ke všem modelùm
externí zmìkèovaè vody 12 litrù ke všem modelùm
externí automatický zmìkèovaè vody 5 L
57
obj.kód
AAL 0113
AAL 0115
AZF K1
cena v Kè
2.239,2.459,13.600,-
Elektrické a plynové konvektomaty
Kè bez DPH
další pøíslušenství
rošt GN 1/1, 53x32,5x3 cm
nerez rošt GN 1/1, 53x32,5x3 cm
rošt 600x400x30 mm
rošt 600x800x30 mm
rošt GN 2/1, 65x53x3 cm
nerez rošt GN 2/1, 65x53x3 cm
rošt GN 2/3, 32,5x35,2x3 cm
teflonový rošt na maso GN 1/1, 53x32,5 cm
teflonový rošt na maso GN 2/3, 32,5x35,4 cm
nerez rošt na zeleninu GN 1/1, 53x32,5 cm
nerez rošt na zeleninu GN 2/3, 32,5x35,4 cm
nerez drátìný koš na brambory GN 1/1, 53x32,5x4 cm
rošt na 4 kuøata GN 2/3, 35x32x10 cm
rošt na 8 kuøat GN 1/1, 53x31x10 cm
cukráøský hliníkový plech GN 2/3, 35,4x32,5x3 cm
cukráøský hliníkový plech 600x400x30 mm
cukráøský hliníkový plech 600X800x30 mm
smaltovaný cukráøský plech 600x400x20 mm
smaltovaný plech GN 1/1, 53x32,5x2 cm
smaltovaný cukráøský plech 600x800x20 mm
smaltovaný plech GN 2/1, 65x53x2 cm
plech na bagety 600x400x30 mm, 5 èástí
kód
cena v Kè
AFC0002
AFC0003
AFC0004
AFC0052
AFC0053
AFC0054
BFC0006
AFC0093
AFC0094
AFC0095
AFC0096
AFC0097
AFC0078
AFC0070
AFC0069
AFC0056
AFC0057
AFC0035
AFC0042
AFC0055
AFC0045
TB64
599,1.219,599,1.069,1.069,2.289,719,4.379,3.959,4.749,4.279,1.609,1.049,1.499,729,859,1.139,579,519,859,859,1.269,-
další pøíslušenství
58
tukový filtr na 1 ventilátor, 30x0,6x32,5 cm, k modelùm 6-10-20 GN 1/1
sada-sonda k modelùm 10-20 GN 1/1 - dodateènì koupená
sada-sonda k modelùm 67 - dodateènì koupená
sada-sonda k modelùm 107/207 a 87/167- dodateènì koupená
integrov. sonda ke všem modelùm - pøidat "SC" pøi objednávce k obj. kódu
vakuová sonda pr. 2 mm
"pravé otvírání" - panty vpravo - pøidat "DX" pøi objednávce k obj. kódu
4 nerezová koleèka (2 s brzdou), prùmìr 10 cm
sprcha externí pro všechny trouby a konvektomaty
sprcha pro trouby a konvektomaty 10x GN 2/1 - vyjímatelná
sprcha pro trouby a konvektomaty 5-6-8-10 GN 1/1 - vyjímatelná
komínek k horkovzd. troubám+konvektomatùm s pøímým nástø. 6 GN 1/1
komínek k troubám a konvektomatùm s bojlerem 6 GN 1/1
komínek k horkovzd. troubám+konvektomatùm s pøímým nástø. 10 GN 1/1
komínek k troubám a konvektomatùm s bojlerem 10 GN 1/1
komínek k horkovzd. troubám+konvektomatùm s pøímým nástø. 20 GN 1/1
komínek k troubám a konvektomatùm s bojlerem 20 GN 1/1
digestoø bez motoru, 94x120x40 cm, k FEP-FGP050-FEM67-610
digestoø s motorem, 94x120x40 cm, k FEP-FGP050-FEM67-610
digestoø bez motoru, 94x125x40 cm, k FEP-FGP080-FGM67/610,
FEMD/FGMD107-FEM/FGM107/110
digestoø s motorem, 94x125x40 cm, k FEP-FGP080-FGM67/610,
FEMD/FGMD107-FEM/FGM107/110
spojovací roura k CF-CFM60 ref. AFC0011, pr.10x35 cm
spojovací roura k CF-CFM10 ref. AFC0043, pr.13x35 cm
spojovací roura k CF-CFM10 ref. AFC0012, pr.13x35 cm
spojovací roura k CF-CFM10 ref. AFC0040, pr.16x35 cm
kód
cena v Kè
AFC0037
AFC0014
AFC0090
AFC0091
SC
AFC1461
DX
AFC0001
AFC0036
AFC0086
AFC0073
AFC0011
AFC0043
AFC0012
AFC0040
AFC0050
AFC0051
CF60
CFM60
CF10
1.590,9.790,9.790,9.790,10.000,3.890,7.090,5.590,3.990,7.290,7.190,2.890,3.790,3.190,4.690,3.590,5.590,33.490,46.790,33.790,-
CFM10
46.990,-
AFC0074
AFC0075
AFC0076
AFC0077
649,1.349,699,1.389,-
Download

str.54 KONVEKTOMAT.MBM.cdr