UŞAK ÜNİVERSİTESİ
MEVLANA DEĞİŞİM PROGRAMI
2014/2015 AKADEMİK YILI BAŞVURULARI
Mevlana Değişim Programı 2014/2015 Akademik Yılı Takvimi:
23/08/2011 tarih ve 28034 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan “Mevlana Değişim
Programı’na İlişkin Yönetmelik” ve 07/07/2011 tarihli Yükseköğretim Genel Kurulu
Toplantısında kabul edilen “Mevlana Değişim Programı Kapsamında Yükseköğretim
Kurumlarına Aktarılacak Tutarların Kullanımı, Muhasebeleştirilmesi, Yapılacak Ödemelerle
İlgili Diğer Hususlara İlişkin Esas ve Usuller” çerçevesinde 2014-2015 eğitim-öğretim yılı
için Programa katılan imzacı yurtiçi yükseköğretim kurumlarının, protokol yaptıkları yurtdışı
yükseköğretim kurumları ile öğrenci ve öğretim elemanı değişimi için aşağıda belirtilen
değişim takvimine uygun şekilde değişim programını yürütmeleri uygun görülmüştür.
Değişim İlanlarının Yükseköğretim Kurumlarında Duyurulması
Değişim İçin Başvuruların Alınması
Başvuruların Değerlendirilmesi
Değerlendirme Sonuçlarının YÖK’e İletilmesi
Değerlendirme Sonuçlarının Duyurulması
30 Mart-14Nisan 2014
15 Nisan-22 Nisan 2014
24 Nisan-2 Mayıs 2014
5 Mayıs 2014
12 Mayıs 2014
Öğrenciler İçin Başvuru Şartları:
1-Mevlana Değişim Programı, Avrupa Birliği üyesi ve KKTC dışındaki ülkeleri
kapsamaktadır.
2-Mevlana Değişim Programından; açık, dışarıdan, yaygın veya uzaktan eğitim-öğretime
kayıtlı olan öğrenciler faydalanamazlar.
3-Yabancı uyruklu öğrenciler programdan faydalanabilir.
4-Ön lisans ve lisans programlarının hazırlık sınıfında okuyan öğrenciler ile hazırlık ve
bilimsel hazırlık dönemlerinde bulunan yüksek lisans ve doktora öğrencileri, bu programdan
faydalanamazlar. Doktora öğrencileri doktora yeterlilik sınavına girilmesi gereken son
dönemde ve tez önerisi savunmasına girilmesi gereken dönemde programdan
faydalanamazlar.
5-Öğrencinin, örgün eğitim verilen yükseköğretim programlarında kayıtlı ön lisans, lisans,
yüksek lisans ve doktora öğrencisi olması gerekmektedir.
6-İkinci öğretimde okuyan öğrenciler programdan faydalanabilir.
7-ÖYP’liler programdan faydalanabilir.
8-Araştırma görevlileri programdan öğrenci olarak faydalanabilir.
9-Daha önce Mevlana Öğrenim Görme Faaliyetinden faydalanmış öğrenciler programdan
burssuz olarak faydalanabilinir.
10-Daha önce Erasmus faaliyetinden faydalanmış öğrenciler programdan burslu olarak
faydalanabilir.
11-Üniversitemizde Farabi öğrencisi olarak bulunan öğrenciler ancak kendi kurumlarından
başvuru yapabilir.
12-Ön lisans ve lisans öğrencilerinin genel akademik not ortalamasının dört üzerinden en az
iki buçuk olması (2.5/4.00)
13-Yüksek lisans ve doktora öğrencilerinin genel akademik not ortalamasının dört üzerinden
en az üç olması (3.00/4.00)
Başvuru İçin Gerekli Belgeler:
1. Aday Öğrenci Başvuru formunun imzalı çıktısı (2 adet)
(Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı Mevlana Değişim Programı web sayfası belgeler
bölümünde bulunan “Aday Öğrenci Başvuru Formu” bilgisayar ortamında eksiksiz olarak
doldurulacaktır.)
2. Transkript (2 adet)
3. Yabancı dil belgesi (1 adet)
Başvurularla İlgili Önemli Hususlar:
Yabancı dil seviyelerini gösteren sınav sonuç belgelerini getirmeleri (YDS, KPDS, ÜDS,
TOEFL vb. ) gerekmektedir. ÖSYM Yönetim Kurulu tarafından yeniden düzenlenen 14
Şubat 2014 tarihli Yabancı Dil Sınavları Eşdeğerlikleri tablosuna aşağıdaki bağlantıdan
ulaşılabilinir.
http://dokuman.osym.gov.tr/pdfdokuman/2014/GENEL/YabanciDilSinavlariEsdegerlikleri14
0214.pdf
İlgili dil puanının “Aday Öğrenci Başvuru Formuna” işlenmiş olması gerekmektedir.
Başvuru aşamasında herhangi bir yabancı dil sınavı yapılmayacaktır. Başvuran
öğrencilerden yabancı dil seviyesini gösteren belgeyi Mevlana Kurum Koordinatörlüğüne
getirmeleri istenecektir. Başvurularda İngilizce sınav yapılmasıyla ilgili yoğun bir talep
olması durumunda sınavla ilgili detaylar Mevlana internet sayfamızda ilan edilecek olup
bununla ilgili tarafınıza ayrıca bir duyuru yapılmayacaktır. Öğrenciler ilanları kendileri takip
etmekle yükümlüdür.
Eğitim dili Türkçe olan okullar için bir yabancı dil sınavı notu alınmayacaktır. Öğrenci
seçimi sadece not ortalamasına göre yapılacaktır.
Eksik evrak ve imzasız başvurular geçersiz sayılacaktır.
Değerlendirmede yukarıdaki başvuru şartlarına sahip, başvuru yapan öğrencilerin not
ortalamasının % 50’si ile Mevlana Değişim Programı öğrencisi olunacak yükseköğretim
kurumunun eğitim-öğretiminde kullanılan ilgili dil seviyesini gösteren dil puanlarının %
50’sinin toplamı dikkate alınarak öğrencilerin ağırlıklı not ortalaması hesaplanır ve
sıralama yapılarak seçim gerçekleştirilir.
Yapılacak seçim 2014-2015 akademik yılı “güz ve bahar dönemleri” için olacaktır.
İlan edilen kontenjanlar öğrencilerin tercihlerine göre “güz veya bahar döneminde”
kullanılacaktır. Öğrenciler gitmek istedikleri dönemi başvuru formunda belirtmelidir.
2014-2015 yılı için başka bir seçim dönemi şu an için planlanmamıştır. YÖK Başkanlığı
gerekli gördüğü takdirde ilana tekrar çıkılabilir.
Önemli Bilgilendirme:
2014-2015 Akademik yılı için YÖK tarafından Üniversitemize tahsis edilecek olan
toplam bütçe henüz belli olmadığı için Mevlana Koordinatörlüğü tarafından YÖK'e
gönderilecek listede yer alan öğrenciler “aday öğrenci” statüsündedir.
Anlaşmalar kapsamındaki toplam kontenjanın YÖK tarafından onaylanan kısmı
Üniversitemiz için geçerli değişim sayısı olacaktır.
Öğrenciler aldıkları puanlara göre tercih ettikleri üniversitenin ilgili bölümünde bulunan
kontenjana göre sıralanacaktır.
Buna ek olarak Üniversitemizden yurtdışına gitmek için seçilen aday öğrenciler gitmek
istedikleri üniversiteden “kabul mektubu” ve “öğrenim protokolü” onaylatmalıdır. Bu iki
aşamanın tamamlanmasıyla öğrenci Mevlana Değişim Programı öğrencisi olmaya hak
kazanır.
Burslar:
Öğrencilere ödenecek burs tutarı, öğrencilerin eğitim için gittikleri ülkenin ekonomik
hayat standartları göz önünde bulundurularak farklılaşmaktadır. Aylık burs miktarı
belirtilmiştir.
• Kişi Başına Düşen GSMH 10.000 doların üzerinde olan ülkelere gidecek Mevlana
öğrencilerine 840 TL,
• Kişi Başına Düşen GSMH 5.000 ile 10.000 dolar arasında olan ülkelere gidecek Mevlana
öğrencilerine 560 TL,
• Kişi Başına Düşen GSMH 5.000 doların altında kalan ülkelere gidecek Mevlana
öğrencilerine 420 TL ödenmektedir.
AKADEMİK PERSONEL
Başvuruyla İlgili Önemli Hususlar:
Mevlana Değişim Programı, Avrupa Birliği üyesi ve KKTC dışındaki ülkeleri
kapsamaktadır.
Mevlana Değişim Programı Protokolü imzalayan yurtiçi ve yurtdışı yükseköğretim
kurumlarında görev yapan akademik personel değişim hareketliliğine katılabilir. (Bu
kapsamda araştırma görevlileri ve uzman kadrosunda olanlar ders verme hareketliğinden
faydalanamazlar. Ancak programdan öğrenci statüsünde yararlanabilirler.) Bu hareketlilik, bir
yükseköğretim kurumunda görevli akademik personelin bir başka yükseköğretim kurumunda
gerçekleştireceği ders verme faaliyetlerini kapsar.
Akademik personel hareketliliği süresi, bir eğitim-öğretim yılı içinde bir defaya mahsus
olmak üzere en az bir hafta, en çok üç ay olabilir.
Akademik personelin hareketlilik kapsamında yer alan akademik faaliyetleri haftalık
olarak toplam altı saatten daha az olamaz. Akademik personel tarafından gerçekleştirilen
faaliyetlerin saat olarak hesaplanmasında dersler esas alınır. Ders saatlerinin haftalık olarak
altı saati doldurmaması durumunda seminer, panel veya konferanslar gibi akademik
faaliyetler de bu kapsamda değerlendirilir. Ders verme faaliyeti içermeyen akademik personel
hareketliliği planları, Mevlana Değişim Programı kapsamında değerlendirilemez ve değişim
için kabul edilemez.
Akademik personel hareketliliğinin etkin ve verimli bir şekilde yürütülmesi için,
hareketliliğin kapsamı, süresi ve şartları gerekli durumlarda YÖK Yürütme Kurulu tarafından
yeniden düzenlenebilir. Seçimler yıllık olarak yapılmaktadır. 2014-2015 akademik yılı için
başka bir seçim yapılması planlanmamaktadır. YÖK Başkanlığı gerekli gördüğü takdirde
kurumlara ayrıca ilana çıkılması için duyuru yapabilir.
Mevlana Değişim Programına katılmaya hak kazanan ve mazeretsiz olarak değişime
katılmayan öğretim elemanları üç yıl içerisinde bu programdan faydalanmak için bir
daha başvuruda bulunamazlar.
Başvuru Tarihleri ve Şartları:
1. Öğretim elemanı değişimi başvuruları 15 Nisan 2014 - 22 Nisan 2014 tarihleri arasındadır.
2. Başvuru yapılmadan önce Üniversitemiz Mevlana Koordinatörlüğü web sayfasında yer alan
protokolümüz olan üniversitelerin listesi incelenerek değişimin planlandığı üniversite ile ikili
protokol olup olmadığı kontrol edilmelidir.
3. Programa başvuruda bulunmak isteyen tüm öğretim elemanlarının 22 Nisan 2014 tarihine
kadar aşağıdaki belgeleri Uşak Üniversitesi Mevlana Kurum Koordinatörlüğüne teslim
etmeleri gerekmektedir.
*Öğretim Elemanı Bilgi Formu (Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı Mevlana Değişim
Programı web sayfası belgeler bölümünde yer almaktadır.)
*YDS (KPDS, ÜDS) ile IELTS veya TOEFL sonuç belgesi.
Not: Başvuru formları bilgisayar ortamında doldurularak çıktısı alınıp imzalanacaktır.
Bilgisayar ortamında doldurulmayan belgeler kabul edilmeyecektir.
Değerlendirme Kriterleri:
Yapılacak başvurular, Uşak Üniversitesi Rektörlüğü tarafından oluşturulacak bir
komisyon tarafından değerlendirilecek olup seçim komisyonu değerlendirme sırasında
aşağıda açıkça belirtilen madde ve kriterlere göre puanlama yaparak “asil” ve “yedek”
personeli belirleyecektir. Bu kriterler, Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı tarafından
hazırlanan “Mevlana Değişim Programına İlişkin Yönetmelik”te belirlenen öncelikler göz
önüne alınarak hazırlanmıştır.
Başvuru
Kriterleri
1. Kriter Değişim gerçekleştirilmek istenen yükseköğretim kurumu ile Uşak Üniversitesi arasında ilgili +30
bölümde geçerli bir Mevlana Değişim Programı Protokolü mevcut ise ve başvurusu geçerli puan
olan bir öğretim elemanı ise
2. Kriter Daha önce programdan faydalanmamış öğretim elemanı ise
+10
puan
3. Kriter KPDS, ÜDS, YDS, TOEFL ve IELTS sınav sonuç belgesi ibraz eden öğretim elemanına ise elde
etmiş olduğu “Yabancı Dil Puanı” kadar + puan verilecektir. (Örneğin, yabancı dil puanınız 75, diğer
kriterlerden de elde etmiş olduğunuz puanınız 35 olsun. Bu durumda toplam değerlendirme puanınız
75+35=110 olarak hesaplanacaktır.
Yukarıdaki kriterler uygulandıktan sonra hala eşitlik durumu varsa uygulanacak olan öncelik, başvuruda bulunan
öğretim elemanının Uşak Üniversitesindeki hizmet süresidir.
Yabancı Dil Kriteri İçin Önemli Not:
KPDS, ÜDS veya YDS dışındaki yabancı dil sınavlarına ilişkin sınav sonuçlarında,
ÖSYM’nin 14 Şubat 2014 tarihinde yayınlamış olduğu Yabancı Dil Sınav Eşdeğerlikleri
kullanılacaktır.
Adres:
Tel:
E-mail:
Uşak Üniversitesi Rektörlüğü
Bir Eylül Kampüsü
Mevlana Kurum Koordinatörlüğü
MA3 Blok Kat:2 No:210 UŞAK
0276 221 21 64 Dahili: 4100
0276 221 21 32 Dahili: 2373
[email protected]
Download

UŞAK ÜN VERS TES MEVLANA DEĞ ŞM