T.C.
Eskişehir Osmangazi Üniversitesi
Sanat ve Tasarım Fakültesi
2014-2015 Eğitim-Öğretim Yılı
Özel Yetenek Sınavı Kılavuzu
2014-2015 eğitim öğretim yılı için alınacak öğrenci sayıları aşağıda gösterilmiştir:
Bölüm
Görsel Sanatlar
Görsel İletişim Tasarımı
Alınacak Öğrenci sayısı
20
30
1. Ön Kayıt Koşulları ve Gerekli Belgeler
a- Ön Kayıt Koşulları
1) Lise veya dengi bir okuldan mezun olmak
2) 2014 Yüksek Öğrenime Geçiş Sınavı’nın (YGS) herhangi bir türünden en az 180 puan
almak.
3) Başvurular internet üzerinden çevrimiçi olarak yapılır; http://stf.ogu.edu.tr/onkayıt
adresinde belirtilen bağlantı önkayıt için kullanılır.
4) Eksik belge ile veya ilan edilen süre dışında yapılacak başvurular kesinlikle kabul
edilmez.
b- Başvuru İçin Gerekli Belgeler
1) Başvuru Dilekçesi (çevrimiçi doldurulacak.)
2) 2014-YGS sonuç belgesi
3) Adayın mezun olduğu kurumdan alınan diplomanın 100 dpi çözünürlükle renkli veya gri
taranmış JPG formatlı belgesi (çevrim içi yüklemek için)
4) Adayın nüfus cüzdanındaki fotoğrafının 100 dpi çözünürlükle renkli veya gri taranmış
JPG formatlı belgesi (çevrim içi yüklemek için)
5) Adayın çalışmalarını içeren bir portfolyo (Görsel İletişim Tasarımı Bölümü’ne girmek
isteyen adaylar dördüncü aşamada yanlarında getireceklerdir.)
2. Başvuru Tarihi ve Yeri
Başvuru Tarihi ve Yeri: Başvurular 11-15 Ağustos 2014 tarihleri arasında internet üzerinden
çevrimiçi olarak kabul edilecektir. http://stf.ogu.edu.tr/onkayit
1
3. Sınav Tarihi ve Yeri
Birinci Aşama: 21Ağustos 2014, Perşembe, Saat: 09:30 (90 dak.) (Ortak Desen Sınavı)
İkinci Aşama: İmgesel Desen Sınavı
22 Ağustos 2014, Cuma Saat: 9:30 (90 dak.) (Görsel İletişim Tasarımı Bölümü)
22 Ağustos 2014, Cuma Saat 14:00 (90 dak.) (Görsel Sanatlar Bölümü)
Üçüncü Aşama: 22 Ağustos 2013, Cuma Saat: 16:00 (45 dak.) (Görsel Algı Sınavı)
Dördüncü Aşama: Portfolyo değerlendirme 23 Ağustos 2014, Cumartesi Saat: 9:30
Sınav Yeri: Eskişehir Osmangazi Üniversitesi, Sanat ve Tasarım Fakültesi, Dede Mahallesi
Bademlik Yerleşkesi 26030, Odunpazarı,/ESKİŞEHİR
Adayların sınava girecekleri salon listeleri sınav günü ilan edilecektir.
3. Sınav İçin Adayların Yanlarında Getirmesi Gerekenler





Özel Yetenek Sınavı giriş belgesi (Başvuru sırasında çevrimiçi üretilir)
Nüfus cüzdanının aslı
35x50 cm boyutlarında duralit veya sert kartondan yapılmış resim altlığı,
2 adet kıskaç veya mandal,
Yumuşak ve sert uçlu kurşun kalemler, yumuşak silgi, kalemtıraş, tükenmez kalem.
4. Sınavların Yapılması
Özel Yetenek Sınavı, ilan edilen yer, tarih ve saatte yapılacaktır. Adaylar sınav yerinde
sınavlardan yarım saat önce hazır bulunmalıdır. İlan edilen yer, gün ve saat dışında sınava
girilmez. Sınavların ilk 30 dakikasında sınava geç kalan adaylar sınava alınacak, ancak ek
süre verilmeyecektir. Adaylar sınava giriş belgelerini ve kimlik belgelerini yanlarında
bulundurmak zorundadır. Eksik belgesi olanlar sınavlara alınmaz. Özel Yetenek Sınavı Canlı
Modelden Desen Sınavı, İmgesel Desen Sınavı, Görsel Algı Sınavı ve portfolyo
değerlendirme olmak üzere dört aşamada gerçekleşir. Her üç sınavda da adaylar isimlerinin
yer aldığı sınav salonunda toplu halde sınava alınırlar.
Birinci aşamada başarılı sayılan tüm adaylar İkinci Aşama Sınavına gireceklerdir. İkinci
Aşama Sınavı, her bölüm için ayrı yapılır. Birden fazla bölüme başvuran adaylar ilgili
bölümlerin tüm sınavlarına girerler. Her iki aşama sınavında kullanılacak malzemenin cinsi
ve kullanım şekli sınavların Jürileri tarafından belirlenir. Her sınav 100 puan üzerinden
değerlendirilir.
Sınav için gerekli olan resim kâğıtları sınav görevlilerince adaylara dağıtılacaktır. Aday, sınav
kâğıtlarının üzerinde yer alan kimlik bilgilerini tükenmez kalem ile eksiksiz dolduracak ve
imza için ayrılan yeri imzalayacaktır. Kimlik bilgileri sınav bitiminde kapatılacaktır.
2
Birinci Aşama Modelden Desen Sınavı: Sınavın bu bölümünde adaylar resim kâğıdına canlı
modelden desen çizeceklerdir. Modelin duruş şekli sınav jürisi tarafından sınavın
başlangıcından 30 dakika önce belirlenir. Bu bölümün süresi dinlenme arası dâhil 90
dakikadır. Sınav süresince 30. ve 65. dakikalarda modelin dinlenmesi için 5’er dakika ara
verilecektir. Adaylar model için verilen dinlenme aralarında zorunlu ihtiyaçlar dışında sınav
yerlerinden ayrılmayacaklardır. Birinci Aşama sınav sonuçları Fakülte binasında ve web
sayfasında ilan edilecektir. 50 ve üstü puan alan adaylar başarılı sayılarak İkinci Aşama
sınavına alınırlar.
İkinci Aşama İmgesel Sınav: Birinci Aşama sınavında başarılı olan adaylar, İkinci Aşama
"İmgesel Sınav"ına alınacaklardır. Bu bölümde adaylar kendilerine verilecek bir konuyu
resim kâğıdı üzerine çizeceklerdir. Sınav süresi 90 dakikadır. Sınav sorusu sınav jürisi
tarafından sınav başlangıcından 30 dakika önce belirlenir. İkinci Aşama sınav sonuçları
Fakülte binasında ve web sayfasında ilan edilecektir. 60 ve üstü puan alan adaylar başarılı
sayılır. Aday sadece Görsel Sanatlar Bölümü’ne başvurmak istiyorsa, üçüncü ve dördüncü
aşama sınavlara girmesi gerekmez.
Üçüncü Aşama Görsel Algı Sınavı: İkinci aşama sınavında başarılı olan adaylardan Görsel
İletişim Tasarımı Bölümü’ne başvurmayı düşünen adaylar üçüncü aşama sınavına
alınacaklardır. Bu sınavla öğrencinin dikkat, algılama, betimleme, yaratıcılık, üç boyutlu
düşünme ve yorumlama becerileri değerlendirilecektir.
Dördüncü Aşama Portfolyo Değerlendirme: Portfolyo öğrencinin daha önce yapmış olduğu
çalışmalardan oluşan özel basılı kitap ya da sunuma uygun dosyadır. Aday öğrencilerin kendi
yeteneklerini gösterebilecekleri tasarım, çizim, fotoğraf, yazılı ve diğer görsel alanlarla ilgili
yaptığı çalışmalar iş disiplini, yaratıcılık, ifade yeteneği, problem çözme ve üç boyutlu
düşünebilme gibi yetenekler kapsamında değerlendirilecektir. Değerlendirme için aday kısa
bir portfolyo sunumu yapar. Sınava gelirken portfolyo getirmeyen adaylar bu aşamadan sıfır
puan alırlar.
3
5. Başarı Puanı Hesabı
Başarılı adayların Özel Yetenek Sınav Puanı (ÖYSP), birinci, ikinci, üçüncü ve dördüncü
aşama puanlarının ağırlıklı ortalaması alınarak bulunur. Sınav ağırlıkları aşağıda verilmiştir:
Puan Türü
1. Modelden Desen Sınavı
2. İmgesel Sınav
3. Görsel Algı Sınavı
4. Portfolyo Değerlendirme
Görsel İletişim Tasarımı
Bölümü için Ağırlık
0,3
0,3
0,2
0,2
Görsel Sanatlar
Bölümü için Ağırlık
0,4
0,6
0
0
Özel yetenek sınavı ile Fakülteye yerleştirmeye esas olacak yerleştirme puanı (YP) aşağıda
gösterilen formüle göre her bölüm için ayrı hesaplanacaktır. Puan sıralaması ve tercihlere göre
her bölüm için asıl ve yedek listeler oluşturulur.
a. Aday aynı alanlardan geliyor ise; (Güzel Sanatlar ve benzeri lise mezunları)
Yerleştirme Puanı (YP) = (1,17xÖYSP)+(0,14xAOBP)+(0,22xYGSP)
b. Aday diğer alanlardan geliyor ise; (Diğer lise mezunları)
Yerleştime Puanı (YP) = (1,17xÖYSP)+(0,11xAOBP)+(0,22xYGSP)
ÖYSP= Özel Yetenek Sınavı Puanı
AOBP= Ağırlıklı Orta Öğrenim Başarı Puanı
YGSP= Yüksek Öğretime Geçiş Sınavı Puanı
6. Sınav Sonuçlarının İlan Edilmesi
Sınav sonuçları 26 Ağustos 2014 tarihinde Sanat ve Tasarım Fakültesi web sayfası ile Sanat
ve Tasarım Fakültesi panolarında asıl ve yedek listeler halinde duyurulacaktır. 1-5 Eylül 2014
tarihleri arasında ASIL LİSTE kesin kayıtları yapılacaktır. Kontenjan dolmadığı takdirde
yedek listeden yapılacak olan kayıt tarihleri Sanat ve Tasarım Fakültesi panosu ve web sayfası
ilan edilecektir. 8-9 Eylül 2014 tarihleri arasında YEDEK LİSTE kesin kayıtları yapılacaktır.
İlan edilen tarihlerde kayıt yaptırmayan adaylar, kayıt haklarından vazgeçmiş sayılacaklardır.
İlan edilen tarihler dışında yapılacak kayıt başvuruları kabul edilmeyecektir.
6. Kesin Kayıt İçin Gerekli Belgeler
Öğrenci İşleri Daire Başkanlığı’nca ilk kayıt yaptıran öğrencilerden istenen belgeler Sanat ve
Tasarım Fakültesi'ne ilk kayıt yaptıran öğrencilerden de istenir.
4
Download

T.C. Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Sanat ve Tasarım Fakültesi