STOMP® 330 E
Postřikový herbicidní přípravek ve formě emulgovatelného koncentrátu k hubení jednoletých
dvouděložných plevelů, prosovitých trav a chundelky metlice v kukuřici, ozimých obilninách,
tabáku, cibuli, česneku, fazolích, hrachu, slunečnici, jahodách , sóji, mrkvi, petrželi a celeru,
výsadbách košťálové zeleniny, ve vinicích a ovocných sadech, ve výsadbě rajčat a papriky.
Účinná látka :
pendimethalin 330 g/l
MŮŽE OHROZIT ZDRAVÍ PŘI POŽITÍ, NADÝCHÁNÍ, STYKU S POKOŽKOU A
SLIZNICEMI!
I V MALÉM MNOŽSTVÍ ZNEHODNOCUJE VODU A POTRAVINY!
PRO VČELY A LOVNOU ZVĚŘ RELATIVNĚ NEŠKODNÝ!
PRO RYBY A OSTATNÍ VODNÍ ORGANISMY RELATIVNĚ NEJEDOVATÝ!
CHRAŇTE PŘED PŘÍMÝM SLUNEČNÍM SVITEM A MRAZEM!
HOŘLAVINA III. TŘÍDY!
PŘÍPRAVEK NESMÍ BÝT POUŽIT JINAK, NEŽ JAK JE UVEDENO V NÁVODU
K POUŽITÍ!
CHRAŇTE PŘED DĚTMI A NEPOUČENÝMI OSOBAMI!
Registrační číslo: 3269-0
Výrobce : American Cyanamid Company, USA
Působení :
Stomp 330 E inhibuje počáteční růst a vývoj klíčících citlivých druhů rostlin. Zasažené
rostliny hynou krátce po vyklíčení nebo po vzejití. Klíčení samotné není ovlivněno. Stomp
330 E hubí široké spektrum jednoletých plevelů, nepůsobí na vytrvalé plevele. Mělké
zapravení přípravku do půdy (2-3cm) zvyšuje účinnost především za sušších podmínek na
prosovité trávy.
Stomp 330 E může být také použit při časně postemergentní aplikaci, kdy jednoděložné
plevele jsou v maximální růstové fázi 1,5 listu a dvouděložné plevele max. ve fázi 1. páru
pravých listů. Na plevele v pokročilejší růstové fázi již Stomp 330 E nepůsobí.
Stomp 330 E hubí následující plevele :
Citlivé jednoděložné plevele :
Psárka polní, chundelka metlice, rosička krvavá, ježatka kuří noha, proso vláknité, proso
obecné, lipnice obecná, béry, čirok halepský ze semene
Citlivé dvouděložné plevele :
Mračňák Theoprastův, hlaváček letní, nepatrnec rolní, laskavce, drchnička rolní, rmeny,
lebeda rozkladitá, kokoška pastuší tobolka, vesnovka obecná, ostrokvět, hulevníkovec
lékařský, merlíky, zemědým lékařský, svízele, hluchavky, bažanka roční, heřmánky,
pomněnka rolní, mák vlčí, rdesna, šrucha zelná, pryskyřníky, ohnice hořčice rolní, lilek černý,
mléč, ptačinec žabinec, vratič obecný, kopřiva žahavka, rozrazily, violka rolní
Návod k použití :
Plodina
Druh plevele
Kukuřice
jednoleté
dvouděložné plevele a
pros.trávy
Oz. obilniny
(oz.pšenice
oz.ječmen,
tritikale)
Hrách
Slunečnice
Kmín
chundelka metl., psárka
polní a jednoleté
dvouděložné plevele
Dávka na 1 ha
Poznámka
4-5 l+(1,5-2 kg,l) (TM) přípravky s obsahem 50 %
atrazinu (NA) přípravky s
obsahem 50 % atrazinu
4-5 l+(1,5-2 l)
(TM) GESAPRIM 500 FW
(NA) ) GESAPRIM 500 FW
4-5 l+(2-2,5 l)
(TM) Zeazin S 40
(NA) Zeazin S 40
4-5 l
3-4 l+(1l)
(TM) preparáty na bázi IPU
jednoleté dvouděložné a 5 l
lipnicovité plevele
3-4 l+(2 kg)
5 l+ (2-2,5 l)
5 l+ (1,6-2,2 l)
jednoleté dvouděložné a 6 l
lipnicovité plevele
5 l+ (2 l)
5 l+ (1 l)
5 l+ (1 l)
jednoleté dvouděložné a 4-5 l
lipnicovité plevele
Cibule,
jednoleté dvouděložné a 4-5 l
česnek,
lipnicovité plevele
fazole, sója,
mrkev,
jahody, pór,
výsadby
rajčat, paprik,
tabáku a
košťálové
zeleniny
Sady a vinice jednoleté dvouděložné a 5-6 l
lipnicovité plevele
5-6 l +(3 l)
5-6 l +(2 l)
Lipnice luční jednoleté dvouděložné a 4-5 l
na semeno
lipnicovité plevele
Tabák
inhibice bočních
1,5 %
výhonů
jednoleté dvouděložné a 4-5 l
lipnicovité plevele
(TM)Topogard 50 WP
(NA) Basagran
(NA) Basagran 600
(TM)Treflan 24 EC
(TM)Synfloran 48 EC
(TM)Triflurex 48 EC
čisté výsevy, podsevy obilnin,
kukuřice, luskovin
PRE; časně POST
(TM)Gramoxon
(TM)Roundup
Dávkování postřikové kapaliny 400-600 l/ha
V kukuřici se Stomp 330 E používá samotný nebo ve směsi s přípravky s obsahem atrazinu
do 2 dnů po zasetí na dobře připravenou půdu bez hrud.
Za sušších podmínek účinnost přípravku příznivě ovlivňuje mělké zapravení do půdy do
hloubky 2-3 cm lehkými branami.Za těchto podmínek lze Stomp 330 E sólo nebo v
kombinaci s přípravky na bázi atrazinu aplikovat před setím kukuřice do růstové fáze
prosovitých trav 1-1,5 listu a dvouděložných plevelů maximálně dvou pravých listů.
V ozimých obilninách se Stomp 330 E aplikuje do 2 dnů po zasetí na dobře připravenou
půdu bez hrud. Stomp 330 E se může aplikovat také postemergentně po vzejití ozimých
obilnin, kdy chundelka metlice je maximálně v růstové fázi 1-2 listů.
Při předpokládaném výskytu psárky rolní, svízele přítuly a heřmánkovce přímořského lze k
dosažení dobré účinnosti použít preemergentně Stomp 330 E v dávce 5 l/ha.
Ideální termín pro aplikaci Stompu 330 E + IPU je časné postemergentní ošetření v době od
prvního listu obilniny.
V hrachu, fazolích, sóji a mrkvi se Stomp 330 E používá preemergentně do 2-3 dnů po
zasetí na dobře připravenou půdu bez hrud. Při aplikaci je třeba dbát na rovnoměrné rozdělení
postřikové kapaliny.
Ve slunečnici je nejvhodnější použití zejména za sušších podmínek, aplikace před setím s
následným mělkým zapravením. Za příznivých vlhkostních podmínek lze aplikovat
postemergentně.
Ve výsevech kmínu se Stomp 330 E aplikuje preemergentně (čisté výsevy, podsevy obilnin,
kukuřice, luskovin). Kmín velmi dobře snáší postemergentní aplikaci v prvním roce i ve
druhém roce pěstování, plevele však nesmí být přerostlé.
V póru a cibuli seté se Stomp 330 E aplikuje po zasetí až do doby těsně před vzejitím.
Jedním z předpokladů dobré účinnosti je dobře připravená půda bez hrud a dostatečná půdní
vlhkost.
U cibule sazečky a v česneku se aplikuje po výsadbě před vzejitím. Stomp 330 E je možno
použít i po vzejití cibule a česneku, které musí mít vytvořeny minimálně 2,5-3 listy.
Ve výsadbách jahodníku je nejvhodnější termín aplikace na jaře před vzejitím plevelů nebo
před výsadbou jahodníku s mělkým zapravením do půdy.
Ve výsadbách rajčat a papriky se Stomp 330 E aplikuje 2-3 dny před výsadbou. Za sušších
podmínek je vhodné provést po aplikaci mělké zapravení.
Ve výsadbách košťálové zeleniny se Stomp 330 E aplikuje 2-3 dny před výsadbou bez
zapravení nebo s mělkým zapravením do půdy.
Ve výsadbách tabáku - aplikace 2 dny před výsadbou bez zapravení nebo s mělkým
zapravením do půdy.Stomp 330 E může být také použit k ničení fazochů u tabáku. Stomp 330
E ničí mladé úžlabní pupeny (fazochy), aniž by poškozoval starší listová pletiva.
Počáteční aplikace u rostlin s plně vyvinutými listy se provádí po objevení prvních květů.
Druhá aplikace je vhodná jen u rostlin s velmi bujným růstem, než délka fazochů překročí
1cm.
V lipnici luční se Stomp 330 E aplikuje preemergentně do tří dnů po setí lipnice před vzejitím
plevelů.
Při postemergentní aplikaci musí být jednoleté dvouděložné plevele v rané růstové fázi,
nejlépe v děložních lístcích. Při aplikaci v pokročilejší růstové fázi výrazně klesá účinnost
přípravku.
Dávkování Stompu 330 E je nutno volit podle druhu půdy a obsahu organické hmoty. Na
lehkých písčitých půdách s nízkým obsahem organické hmoty se Stomp 330 E nedoporučuje.
® registrovaná ochranná známka AMERICAN CYANAMID Co.
Download

STOMP® 330 E - cibuloviny.sk