strana 1/7
Bezpečnostní list
podle 1907/2006/ES, Článek 31
Datum vydání: 17.03.2013
Revize: 14.03.2013
1 Identifikace látky/směsi a společnosti/podniku
· Identifikátor výrobku
· Obchodní označení: EQAS Therapeutic Drug Monitoring Program
· Číslo výrobku: BC05, BC10, QC05
· Příslušná určená použití látky nebo směsi a nedoporučená použití Další relevantní informace nejsou k dispozici.
· Použití látky / přípravku Reagens nebo komponenta pro laboratorní zkoušky prováděné metodou in vitro
· Podrobné údaje o dodavateli bezpečnostního listu
· Identifikace výrobce/dovozce:
Bio-Rad spol sr.o.
Nad Ostrovem 1119\7
Praha 4 147 00 420-2-41430532
Email:[email protected]
· Obor poskytující informace:
Technical services, customer support.
[email protected]
· Telefonní číslo pro naléhavé situace: 224 919 293
*
35.0.25
2 Identifikace nebezpečnosti
· Klasifikace látky nebo směsi
· Klasifikace podle směrnice Rady 67/548/EHS nebo směrnice 1999/45/ES Odpadá.
· Nejzávažnější nepříznivé účinky na zdraví člověka a životní prostředí při používání látky/přípravku
Výrobek nepodléhá povinnému označování na základě výpočtové metody "Všeobecné směrnice Evropského společenství
pro zařazování přípravků" v posledním platném znění.
· Klasifikační systém:
Klasifikace odpovídá aktuálním směrnicím ES, je však doplněna údaji z odborné literatury a firemními údaji.
· Prvky označení
· Označení podle právních směrnic EHS:
Musí se dodržovat obvyklé předpisy pro zacházení s chemikáliemi.
Podle směrnic ES/nařízení o nebezpečných látkách není nutno produkt označovat.
· S-věty:
35 Tento materiál a jeho obal musí být zneškodněny bezpečným způsobem.
· Další nebezpečnost
· Výsledky posouzení PBT a vPvB
· PBT: Nedá se použít.
· vPvB: Nedá se použít.
3 Složení/informace o složkách
· Chemická charakteristika: Směsi
· Popis: Směs obsahuje následné látky bez nebezpečných příměsí.
· Výrobek obsahuje tyto nebezpečné látky:
EINECS: 268-338-3 Human Source Material
Proprietary Reagent A
Proprietary Reagent KT
Xi R36/38
Xi R36/37/38
50-100%
5-10%
5-10%
(pokračování na straně 2)
CZ
strana 2/7
Bezpečnostní list
podle 1907/2006/ES, Článek 31
Datum vydání: 17.03.2013
Revize: 14.03.2013
Obchodní označení: EQAS Therapeutic Drug Monitoring Program
(pokračování strany 1)
· Dodatečná upozornění:
Obsahuje komponenty lidského původu a/nebo potenciálně infekční komponenty.
Znění uvedených údajů o nebezpečnosti látky je uvedeno v kapitole 16.
*
4 Pokyny pro první pomoc
· Popis první pomoci
· Všeobecné pokyny: Nejsou nutná žádná zvláštní opatření.
· Při nadýchání: Přívod čerstvého vzduchu, při obtížích vyhledat lékaře.
· Při styku s kůží: Tento produkt nemá všeobecně dráždicí účinek na pokožku.
· Při zasažení očí: Oči s otevřenými víčky několik minut vyplachovat proudem tekoucí vody.
· Při požití:
Vypláchněte si ústa vodou. Vyhledejte lékařské ošetření s odpovídajícím následným sledováním zdravotního stavu.
· Upozornění pro lékaře:
· Nejdůležitější akutní a opožděné symptomy a účinky
Závrať
Dráždí oči.
· Pokyn týkající se okamžité lékařské pomoci a zvláštního ošetření Další relevantní informace nejsou k dispozici.
5 Opatření pro hašení požáru
· Hasiva
· Vhodná hasiva:
CO2, hasící prášek nebo rozestřikované vodní paprsky. Větší ohně zdolat rozestřikovanými vodními paprsky nebo pěnou
odolnou vůči alkoholu.
· Zvláštní nebezpečnost vyplývající z látky nebo směsi Další relevantní informace nejsou k dispozici.
· Pokyny pro hasiče
· Zvláštní ochranné prostředky pro hasiče: Nejsou nutná žádná zvláštní opatření.
*
6 Opatření v případě náhodného úniku
· Opatření na ochranu osob, ochranné prostředky a nouzové postupy
Zacházet jako s potenciálně infekčním materiálem.
· Opatření na ochranu životního prostředí:
Znečistěnou vodu z mytí zadržet a zneškodnit.
Nenechat proniknout do kanalizace/povrchových vod/podzemních vod.
· Metody a materiál pro omezení úniku a pro čištění:
Místo nehody starostlivě očistit, vhodné jsou:
Dezinfekční prostředek účinný proti předmětnému původci.
Kontaminovaný materiál odstranit jako odpad podle bodu 13.
· Odkaz na jiné oddíly Neuvolní se žádné nebezpečné látky.
*
35.0.25
7 Zacházení a skladování
· Pokyny pro zacházení:
· Opatření pro bezpečné zacházení Při odborném zacházení nejsou nutná žádná zvláštní opatření.
· Upozornění k ochraně před ohněm a explozí: Produkt není hořlavý.
(pokračování na straně 3)
CZ
strana 3/7
Bezpečnostní list
podle 1907/2006/ES, Článek 31
Datum vydání: 17.03.2013
Revize: 14.03.2013
Obchodní označení: EQAS Therapeutic Drug Monitoring Program
(pokračování strany 2)
· Podmínky pro bezpečné skladování látek a směsí včetně neslučitelných látek a směsí
· Pokyny pro skladování:
· Požadavky na skladovací prostory a nádoby: Podle označení produktu
· Upozornění k hromadnému skladování: Není nutné.
· Další údaje k podmínkám skladování: Další informace o podmínkách skladování najdete v příbalovém letáku.
· Specifické konečné / specifická konečná použití Další relevantní informace nejsou k dispozici.
*
8 Omezování expozice / osobní ochranné prostředky
· Technická opatření: Žádné další údaje,viz bod 7.
· Kontrolní parametry
· Kontrolní parametry:
Produkt neobsahuje žádná relevantní množství látek, u kterých se musí kontrolovat hraniční hodnoty na pracovišti.
· Další upozornění: Jako podklad sloužily při zhotovení platné listiny.
· Omezování expozice
· Osobní ochranné prostředky:
· Všeobecná ochranná a hygienická opatření:
Dodržujte bezpečné postupy, které jsou obvyklé při zacházení s potenciálně nebezpečnými biologickými infekčními
materiály.
· Ochrana rukou: Ochranné rukavice
· Materiál rukavic
Správný výběr rukavic nezávisí jen na materiálu, ale také na dalších kriteriích, která se liší podle výrobce. Protože je
výrobek směs více látek, nelze materiál rukavic předem vypočítat a je nutno udělat před použitím zkoušku.
Rukavice ze syntetické gumy
· Doba průniku materiálem rukavic
Je nutno u výrobce rukavic zjistit a dodržovat přesné časy průniku materiálem ochranných rukavic.
· Ochrana očí: Ochranné brýle
· Ochrana kůže: Pracovní ochranné oblečení
*
35.0.25
9 Fyzikální a chemické vlastnosti
· Informace o základních fyzikálních a chemických vlastnostech
· Všeobecné údaje
· Vzhled:
Pevné
Skupenství:
Žlutavá
Barva:
· Zápach (vůně):
Lehký
· Hodnota pH při 20°C:
7,3-7,9
· Změna stavu
Teplota (rozmezí teplot) tání: Není určeno.
Teplota (rozmezí teplot) varu: Není určena.
· Bod vzplanutí:
Nedá se použít.
· Samozápalnost:
Produkt není samozápalný.
· Nebezpečí exploze:
U produktu nehrozí nebezpečí exploze.
(pokračování na straně 4)
CZ
35.0.25
strana 4/7
Bezpečnostní list
podle 1907/2006/ES, Článek 31
Datum vydání: 17.03.2013
Revize: 14.03.2013
Obchodní označení: EQAS Therapeutic Drug Monitoring Program
(pokračování strany 3)
· Hustota:
Není určena.
· Rozpustnost ve / směsitelnost s
Úplně mísitelná.
vodě:
· Obsah ředidel:
Organická ředidla:
0,0 %
Obsah netěkavých složek:
· Další informace
100 %
Další relevantní informace nejsou k dispozici.
10 Stálost a reaktivita
· Reaktivita
· Chemická stabilita
· Termický rozklad / Podmínky, kterých je nutno se vyvarovat: Nedochází k rozkladu při doporučeném způsobu použití.
· Možnost nebezpečných reakcí Žádné nebezpečné rekce nejsou známy.
· Podmínky, kterým je třeba zabránit Další relevantní informace nejsou k dispozici.
· Neslučitelné materiály: Další relevantní informace nejsou k dispozici.
· Nebezpečné produkty rozkladu: Nejsou známy žádné nebezpečné produkty při rozkladu.
11 Toxikologické informace
· Informace o toxikologických účincích
· Akutní toxicita:
· Primární dráždivé účinky:
· na kůži: Žádné dráždivé účinky
· na zrak: Žádné dráždivé účinky
· Senzibilizace: Není známo žádné senzibilizující působení.
· Doplňující toxikologická upozornění:
Produkt není nutno označit na základě výpočtů všeobecných zařazovacích směrnic ES pro přípravky v posledním platném
znění.
Při správném zacházení a správném použití nezpůsobuje produkt podle našich zkušeností a na základě nám předložených
informací, žádné škody na zdraví.
12 Ekologické informace
· Toxicita
· Aquatická toxicita: Další relevantní informace nejsou k dispozici.
· Perzistence a rozložitelnost Další relevantní informace nejsou k dispozici.
· Chování v ekologickém prostředí:
· Bioakumulační potenciál Další relevantní informace nejsou k dispozici.
· Mobilita v půdě Další relevantní informace nejsou k dispozici.
· Další ekologické údaje:
· Všeobecná upozornění:
Třída ohrožení vody 1 (Samozařazení):slabé ohrožení vody
Nesmí se dostat nezředěný nebo ve větším množství do spodní vody, povodí nebo kanalizace.
(pokračování na straně 5)
CZ
strana 5/7
Bezpečnostní list
podle 1907/2006/ES, Článek 31
Datum vydání: 17.03.2013
Revize: 14.03.2013
Obchodní označení: EQAS Therapeutic Drug Monitoring Program
(pokračování strany 4)
· Výsledky posouzení PBT a vPvB
· PBT: Nedá se použít.
· vPvB: Nedá se použít.
· Jiné nepříznivé účinky Další relevantní informace nejsou k dispozici.
*
35.0.25
13 Pokyny pro odstraňování
· Metody nakládání s odpady
· Doporučení:
Likvidaci odpadu provádějte v souladu s platnými národními, regionálními nebo místními předpisy.
Nesmí se odstraňovat společně s odpady z domácnosti. Nepřipustit únik do kanalizace.
· Kontaminované obaly:
· Doporučení: Odstranění podle příslušných předpisů.
· Doporučený čistící prostředek: Voda, případně s přísadami čistících prostředků.
14 Informace pro přepravu
· Číslo OSN
· DOT, ADR, ADN, IMDG, IATA
odpadá
· Náležitý název OSN pro zásilku
· DOT, ADR, ADN, IMDG, IATA
odpadá
· Třída/třídy nebezpečnosti pro přepravu
· ADR, ADN, IMDG, IATA
· třída
odpadá
· Obalová skupina
· DOT, ADR, IMDG, IATA
odpadá
· Nebezpečnost pro životní prostředí:
· Látka znečišťující moře:
Ne
· Zvláštní bezpečnostní opatření pro uživatele
Nedá se použít.
· Hromadná přeprava podle přílohy II MARPOL73/78 a
Nedá se použít.
předpisu IBC
· Přeprava/další údaje:
Podle výše uvedených nařízení žádný nebezpečný náklad
15 Informace o předpisech
· Nařízení týkající se bezpečnosti, zdraví a životního prostředí/specifické právní předpisy týkající se látky nebo směsi
· SARA (zákon USA z roku 1986 "Superfund Amendments and Reauthorization Act")
· Paragraf 302/304 (40CFR355.30 / 40CFR355.40):
20830-75-5 digoxin
· Paragraf 313 (40CFR372.65):
554-13-2 lithium carbonate
(pokračování na straně 6)
CZ
35.0.25
strana 6/7
Bezpečnostní list
podle 1907/2006/ES, Článek 31
Datum vydání: 17.03.2013
Revize: 14.03.2013
Obchodní označení: EQAS Therapeutic Drug Monitoring Program
(pokračování strany 5)
· TSCA (Toxic Substances Control Act - Zákon o kontrole toxických látek):
69-72-7 Kyselina salicylová
7647-14-5 sodium chloride
Proprietary Reagent BS 9
103-90-2 paracetamol
554-13-2 lithium carbonate
58-55-9 theophylline
630-93-3 Phenytoin Sodium
58-08-2 kofein
59-05-2 methotrexate
20830-75-5 digoxin
549-18-8 amitriptyline hydrochloride
· Kalifornská propozice 65:
· Chemické látky, o kterých je známo, že zpusobují rakovinu:
50-06-6 phenobarbital
630-93-3 Phenytoin Sodium
· Vývojová toxicita
554-13-2 lithium carbonate
298-46-4 Carbamazepin
1405-41-0 Gentamicin Sulfate
32986-56-4 tobramycin
59-05-2 methotrexate
· Karcinogenní kategorie
· EPA (Environmental Protection Agency - Agentura pro ochranu životního prostredí)
Žádná z obsažených látek není na seznamu.
· TLV (Mezní hodnota (Threshold Limit Value) stanovená podle ACGIH)
Žádná z obsažených látek není na seznamu.
· MAK (Maximální koncentrace na pracovišti (Maximum Workplace Concentration) - Nemecko)
Žádná z obsažených látek není na seznamu.
· NIOSH-Ca (National Institute for Occupational Safety and Health - Národní institut pro bezpecnost a ochranu zdraví
pri práci)
Žádná z obsažených látek není na seznamu.
· OSHA-Ca (Occupational Safety & Health Administration - Správa pro bezpecnost práce a ochranu zdraví)
Žádná z obsažených látek není na seznamu.
· Posouzení chemické bezpečnosti: Posouzení chemické bezpečnosti nebylo provedeno.
16 Další informace
Údaje se opírají o dnešní stav našich vědomostí, nepředstavují však záruku vlastností produktu a nevznikají tak žádné
smluvní právní vztahy.
· Relevantní věty
R36/37/38 Dráždí oči, dýchací orgány a kůži.
(pokračování na straně 7)
CZ
35.0.25
strana 7/7
Bezpečnostní list
podle 1907/2006/ES, Článek 31
Datum vydání: 17.03.2013
Revize: 14.03.2013
Obchodní označení: EQAS Therapeutic Drug Monitoring Program
(pokračování strany 6)
R36/38
Dráždí oči a kůži.
· Obor, vydávající bezpečnostní list: Hygiena a bezpecnost životního prostredí.
· Poradce:
Life Science Group, Environmental Health and Safety, 2000 Alfred Nobel Drive, Hercules, California, 94547: 1(510) 7411000
Diagnostic Group, Environmental Health and Safety, 4000 Alfred Nobel Drive, Hercules, California, 94547: 1(510) 724-7000
· * Údaje byly oproti předešlé verzi změněny
CZ
Download

Bezpečnostní list - Bio-Rad