PREDBEŽNÝ SOUHLAS S DOVOZEM ZBRANí NEBO STRELIVA
DO CESKÉ REPUBLIKY
PRIOR CONSENT WITH IMPORT OF WEAPONS OR AMMUNITION
TO THE CZECH REPUBLlC
§ 45 odst. 6 zákona C. 119/2002 Sb., o zbraních
cI. 11(4) Smernice 91/477/EHS, cI. 10(2) Smernice 93/15/EHS
Article 11(4) of Directive 91/477/EEC, Article 10(2) of Directive 93/15{EEC
I State from
1.
Ze státu
3.
OdesílatelI
12.
•
I State to
Do státu
Ceská republika / Czech Republic
o
4.
Sender
o
fyzická osoba
natural person
Jméno
a príjmení
Datum
a místo
/ First name and surname
narození
/ Date and place of birth
Císlo pasu
Passport Number
Platnost
Fírma
/ Phone
a príjmení
Datum
a místo
Firma
/ Company
Telefon
Jméno
Platnost
do / Valid until
/ Address
fyzická osoba
natural person
O
právnická osoba
legal person
/ First name and surname
narození
/ Date and place of birth
Císlo pasu
Passport Number
Vydal kdo
Issued by
Adresa
I Recipient
Príjemce
o
právnická osoba
legal person
Vydal kdo
Issued by
do / Valid unlil
/ Company
Adresa
/ Address
Telefon
/ Phone
Dodací
adresa
-- -_._------------~-
5.
Fax / Fax No.
druh zbrane
POr.C.,
kategorie
No
category
6.
Príloha
Appendix
Údaje o zbraních/munici
Description of weapons and ammunition
znacka výrobce
trade mark
type of weapon
Zadatel (je-Ií jiný než v bode
Applicant (if different from 4)
Jméno a príjmení/firma
Adresa
I Address
Datum
I Date
4)
/ First name and surname/Company
/ Delivery address
o
ano (pocet)
yes (number)
kontrolní
znacka CIP
ano/ne
control
ráže
calibre
model/vzor
model/type
7.
Fax / Fax No.
proof CIP
yes/no
ne
no
výrobní císlo
production number
Povolení
Ceské republíky
(ZPL)
Export permit of the Czech Republic
ClSlo
povolení
I
Permit no
------_.~_.~--------"--_
.._-------------_.---Vydal
Platnost
útvar Ilssued
by
I Valid
until
do
----
Razítko, podpis
Sta mp, signature
o
I
Datum
I Date
-,----Razítko, podpis
Stamp, signature
Download

o o ne - Aguns.cz