V. mezinárodní konference
11. – 12. dubna 2013, Brno, hotel Holiday Inn
PROGRAM KONFERENCE / SBORNÍK ABSTRAKT
KONFERENCE/KONGRESY/SYMPOZIA
VÁŠ OSVĚDČENÝ PARTNER PŘI REALIZACI
w KONGRESŮ
w KONFERENCÍ
w SYMPOZIÍ
w FIREMNÍCH PREZENTACÍ
w SPOLEČENSKÝCH AKCÍ
w DOPROVODNÝCH PROGRAMŮ
w VZDĚLÁVACÍCH KURZŮ
w PR SLUŽEB
WWW.SYMMA.CZ
Národní Tkáňové Centrum a.s.
ve spolupráci se
Společností pro bioimplantologii ČLS JEP
pořádají
V. mezinárodní konferenci
BIOIMPLANTOLOGIE 2013
11. – 12. dubna 2013
Brno, hotel Holiday Inn
PROGRAM KONFERENCE
Partner konference
BIOIMPLANTOLOGIE 2013
Vědecký výbor konference
prof. MUDr. Roman Hájek, CSc.
Přednosta kliniky hematoonkologie Fakultní nemocnice Ostrava
MUDr. Barbara Kubešová
Výkonná ředitelka a primářka Národního Tkáňového Centra a.s.
MUDr. Petr Vališ
Ortopedická klinika LF MU a Fakultní nemocnice Brno
Organizační výbor konference
MUDr. Barbara Kubešová
RNDr. Eva Matějková
MUDr. Jaroslav Peprla
Hlavní témata konference
n Kmenové buňky
n Somatobuněčná terapie
n Tkáňové inženýrství
n Buněčné transplantáty
n Tkáňové transplantáty
n Validace a jejich úskalí
n Legislativa a systém kvality
Organizační garant konference
SYMMA, spol. s r.o.
Aleš Martinek
Kounicova 13
602 00 Brno
E-mail: [email protected]
www.symma.cz
BIOIMPLANTOLOGIE 2013
Partner a vystavovatel
Trigon Plus, spol. s r.o., Říčany u Prahy
Vystavovatelé
BARIA s.r.o., Psáry
DINA HITEX, spol. s r.o., Bučovice
Eppendorf Czech & Slovakia s.r.o., Říčany u Prahy
I.T.A.-Intertact s.r.o., Praha
I.T.A.- Intertact s.r.o.
K Horkám
23
Praha 10
102 00
Czech
Republic
Tel. +420 224 810 196
Fax +420 222 314 055
[email protected]
www.ita-intertact.com
CHROMSPEC, spol. s r.o., Brno
SCINTILA, s.r.o., Jihlava
Schoeller Pharma Praha, s.r.o., Praha
VIVACOM s.r.o., Praha
World Courier Czech Republic, s.r.o., Praha
Prezentující se firma
AMBULANCE MEDITRANS s.r.o., Praha
BioTech a.s., Praha
INFORMACE PRO TKÁŇOVÁ ZAŘÍZENÍ IV/2012
Nestátní zdravotnické zařízení – zdravotnická záchranná služba
Ambulance Meditrans s. r. o. zabezpečí nepřetržitě Vaše požadavky přeprav
lidských tkání a buněk kdykoliv po dobu 24 hodin na území ČR i zahraničí:
n Lidských tkání a buněk
n Orgánů k transplantaci
n dopravu lékaře nebo jiného zdravotnického pracovníka ke
specializovanému a nezbytnému výkonu (např. odběru LTB)
Ambulance Meditrans s.r.o. je držitelem rozhodnutí o povolení činnosti tkáňového
zařízení SÚKL z 13.4.2011 pro: Tkáně a buňky přepravované v rozsahu teplot kapalného
dusíku do teploty okolního prostředí v souladu s požadavky tkáňového zařízení
Technické zabezpečení:
n speciální zdravotnická vozidla , se zvláštními výstražnými znameními
n vybavení standardními uzavíratelnými isotermickými boxy, s validovaným
teplotním průběhem SÚKL
n kompresorové chladící boxy s definovanou teplotou v rozmezí +4° C až -18° C
s registrací teplotního průběhu, validované SÚKL o objemu 50 – 110 l
n Kryokontejnery CX 500
Organizační zabezpečení:
n zdravotnické dispečerské pracoviště s 24 hod. provozem
n elektronická evidence požadavků, záznamové zařízení
n sledování vozidel GPS
n přepravu realizují výlučně zdravotničtí pracovníci
Vyhrazené telefonní číslo pro požadavky transplantačních přeprav
AMBULANCE MEDITRANS
2 4140 5640
ODBORNÝ PROGRAM KONFERENCE
11. dubna 2013
9.00 – 9.15 hod Zahájení konference
9.00 – 10.30 hod Přednáškový blok I.
Předsednictvo: Vališ P., Kaláb M.
1. Současné možnosti řešení chondrálních defektů nosných kloubů. Srovnání
techniky implantace solidního chondrograftu a metody prostých návrtů při řešení
defektů chrupavky nosných kloubů
Vališ P., Rouchal M., Novák. J.,Otaševič T.
Ortopedická klinika LF MU a Fakultní nemocnice Brno
2. Transplantace hepatocytů jako terapie v rámci akutního jaterního selhání
u potkana
Koblihová E., Lukšan O., Mrázová I., Červenka L., Ryska M.
Ústřední vojenská nemocnice - Vojenská fakultní nemocnice Praha
3. Transplantace allogenního kostního štěpu při řešení rozsáhlých poststernotomických defektů hrudní stěny – kam jsme pokročili?
Kaláb M.1, Kubešová B.2, Kamínek M.3, Lonský V.1
Kardiochirurgická klinika LF UP a Fakultní nemocnice Olomouc1
Národní Tkáňové Centrum a.s.2
Klinika nukleární medicíny LF UP a Fakultní nemocnice Olomouc3
Diskuze
10.30 – 11.00 hod Cofeebreak
11.00 – 12.30 hod Přednáškový blok II.
Předsednictvo: Dragúňová J., Bačáková M.
4. Současné možnosti kožních náhrad u popálených pacientů
Gregorová N.1, Lipový B.1,2, Brychta P.1,2 , Kubešová B.3
Klinika popálenin a rekonstrukční chirurgie LF MU a Fakultní nemocnice Brno1
Lékařská fakulta Masarykovy Univerzity Brno2
Národní Tkáňové Centrum a.s.3
5. Polylaktidová nanovlákna v kožním tkáňovém inženýrství
Bačáková M.1, Varga M.2, Riedel T.3, Stránská D.4, Bačáková L.1
Fyziologický ústav AV ČR, v.v.i.1
Fyzikální ústav AV ČR, v.v.i.2
Ústav makromolekulární chemie AV ČR3
Elmarco Ltd.4
ODBORNÝ PROGRAM KONFERENCE
11. dubna 2013
6. Kultivácia chondrocytov pomocou explantátovej kultúry
Dragúňová J.1, Vojtaššák J.2,3, Daniheľ Ľ.4, Boháč P5. Koller J.1, Varchulová Nováková Z.3
Centrálna tkanivová banka pri Klinike popálenín Lekárskej fakulty UK, Bratislava, Slovenská republika1
Fakulta zdravotníctva a sociálnej práce Trnavskej Univerzity, Trnava, Slovenská republika2
Ústav lekárskej biológie, genetiky a klinickej genetiky Lekárskej fakulty UK,Bratislava, Slovenská republika3
Ústav patologickej anatómie Lekárskej fakulty UK, Bratislava, Slovenská republika4
Ústav histológie a embryológie Lekárskej fakulty UK, Bratislava, Slovenská republika5
7. Kultivácia buniek na rôznych typoch matríc vhodných pre prípravu trojrozmerných
kožných náhrad
Vitteková M.1, Dragúňová J.2, Csönge L.3, Koller J.2, Bakoš D.1
Slovenská Technická Univerzita v Bratislave, Fakulta chemickej a potravinárskej technológie STU
v Bratislave, Slovenská republika1
Klinika popálenín Lekárskej fakulty Univerzity Komenského Bratislava, Slovenská republika2
West Hungarian Tissue Bank, Györ, Hungary3
Diskuze
12.30 – 13.30 hod Oběd
13.30 – 15.00 hod Přednáškový blok III.
Předsednictvo: Kubešová B., Jajtner P.
8. Současné varianty autologní léčby onemocnění pohybového aparátu používané
v Nemocnici Znojmo
Jajtner P., Komzák M.
Nemocnice Znojmo, p.o.
9. Vliv dynamické zátěže na expresi mRNAconnexinu 43 v hladkých svalových
buňkách hrudní aorty
Musílková J.1, Riedel T.2, Brynda E.2, Bačáková L.1
Fyziologický ústav AV ČR, v.v.i.1
Ústav makromolekulární chemie AV ČR2
10.Vliv zpracování destičkového lyzátu na hladinu vybraných destičkových faktorů
Kubešová B., Karkošková L.
Národní Tkáňové Centrum a.s.
11.Validace systému Mirasol PRT pro inaktivaci patogenů v plazmě bohaté na destičky
Karkošková L.1, Kubešová B.1, Kocmanová I.2, Vrba M.2
Národní Tkáňové Centrum a.s.1
Fakultní nemocnice Brno, OKM2
ODBORNÝ PROGRAM KONFERENCE
11. dubna 2013
12.Rekonštrukcie alveolárnych výbežkov maxilly autológnymi kmeňovými bunkami,
biodegradovateľnou matrix, hydroxiapatitom a trombocytárnym lyzátom
Mračna J.1, Vojtaššák J.2,3, Stanko P.1,Danišovič L.3, Galbavý Š.4
Klinika stomatológie a maxillofaciálnej chirurgie Lekárskej fakulty UK a OÚSA, Bratislava,
Slovenská republika1
Fakulta zdravotníctva a sociálnej práce Trnavskej Univerzity, Trnava, Slovenská republika2
Ústav lekárskej biológie, genetiky a klinickej genetiky Lekárskej fakulty UK, Bratislava, Slovenská republika3
Ústav súdneho lekárstva Lekárskej fakulty UK, Bratislava, Slovenská republika4
Diskuze
15.00 – 15.30 hod Cofeebreak
15.30 – 17.00 hod Přednáškový blok IV.
Předsednictvo: Lysák D., Matějková E.
13.Vliv neurotransplantace na motoriku myší s olivocerebelární degenerací
Babuška V., Cendelín J., Houdek Z., Kulda V., Čedíková M., Králíčková M., Vožeh F.
Lékařská fakulta v Plzni, Univerzita Karlova v Praze
14.Validace výroby léčivého přípravku z mesenchymálních stromální buněk pro léčbu
reakce štěpu proti hostiteli
Lysák D., Holubová M., Jindra P.
Hematologicko- onkologické oddělení, Fakultní nemocnice Plzeň
15.Jak připravit uvedení nového produktu na trh
Studnička T.
16.Úskalí vývoje léčivých přípravků pro moderní terapie
Matějková E.
Národní Tkáňové Centrum a.s.
Diskuze
20.00 – 24.00 hod Společenský večer ve vinném sklepě v Čejkovicích
ODBORNÝ PROGRAM KONFERENCE
12. dubna 2013
9.00 – 10.30 hod Přednáškový blok V.
Předsednictvo: Filová E., Kuklík M.
17.Engineered trachea. Time to rob the Bank!
Vondrys D.
Innsbruck Medical University, Rakousko
18.Nanostrukturované biomateriály pro implantologii a tkáňové inženýrství – přehled
Bačáková L.
Fyziologický ústav AV ČR, v.v.i., Odd. biomateriálů a tkáňového inženýrství
19.Růst kostních buněk MG 63 in vitro s nanočásticemi apatitu
Filová E.1, N.L.M. der Kinderen J.1,2, Šupová M.3, Suchý T.3, Sucharda Z.3, Balík K.3, Simha
Martynková G.4, Machoviča V.3, Bačáková L.1
Fyziologický ústav AV ČR, v.v.i., Oddělení biomateriálů a tkáňového inženýrství1
Fakulta matematiky a přírodních věd, Rijksuniversiteit Groningen, Groningen, Holandsko2
Ústav struktury a mechaniky hornin, AV ČR, v.v.i., Praha, Oddělení kompozitních a uhlíkových
materiálů3
Centrum nanotechnologií, Vysoká škola baňská, Technická univerzita Ostrava4
20.Adheze a růst osteoblastů SAOS-2 na površích modifikovaných nanotrubičkami
z TiO2
Krýslová M.1, Filová E.1, Joska L.2, Fojt J.2, Moravec H.2, Bačáková L.1
Fyziologický ústav AV ČR, v.v.i., Oddělení biomateriálů a tkáňového inženýrství1
Ústav kovových materiálů a korozního inženýrství, Fakulta chemické technologie, VŠCHT v Praze2
21.Kandidátní kostní choroby vhodné pro buněčnou terapii: Mukopolysacharidózy,
mukolipidózy, osteopetrózy a osteogenesisimperfecta
Kuklík M., Hyánek J., Mařík I.
Genetické pracoviště, 1. a 3. LF UK Praha
Diskuze
10.30 – 11.00 hod Cofeebreak
11.00 – 12.30 hod Přednáškový blok VI.
Předsednictvo: Procházka V., Matějková E.
22.Soup to Nuts (Polévka pro Blazny): Harvesting the Therapeutic Potential of Adult
Stem Cell-Free Therapy
Johnstone B.
Center for Vascular Biology and Medicine, Center for Regenerative Medicine, Department of
Cardiology, Indiana University School of Medicine, Indianapolis, Indiana, USA
10
ODBORNÝ PROGRAM KONFERENCE
12. dubna 2013
23.Adipose-Derived Mesenchymal Stem Cells in Regenerative Medicine
March K.
Indiana University, Indianapolis, USA
24.Úspěchy moderních kultivačních technologií ve vědě i buněčné terapii
Držík O.
25.Cytocentric research tools for cell therapy
Korbel M.
Diskuze
12.30 – 12.40 hod Závěr konference
12.40 – 14.00 hod Oběd
15.00 – 16.30 hod Výroční schůze členů Společnosti
pro Bioimplantologii ČLS JEP
POSTEROVÁ SEKCE:
1. Příprava 3D rekonstruované epidermis
Franková J., Pivodová V., Ulrichová J.
Ústav Lékařské chemie a biochemie, Lékařská fakulta, Univerzita Palackého v Olomouci
2. Analýza CD34+/CD133+ progenitorových buniek v kostnej dreni vhodnej pre
aplikáciu pri terapii kritickej kočatinovej ischemii
Mlynárová J., Musil P., Klepanec A., Maďarič J., Višňanský M., Kyselovič J.
Farmaceutická fakulta UK v Bratislave
3. In Vitro Testing of Modified Collagen/Hyaluronan/ Beta-Glucan Scaffold for Tissue
Engineering Application
Varchulova Novakova Z., Vojtassak J., Bakos D., Bohac M., Polak S., Danisovic L.
Lekárska fakulta UK v Bratislave
4. Kolagenní vlákna obohacená o laktoferin a adsorbovaná na polymerní materiál
zlepšují růst a diferenciaci kostních buněk
Vandrovcova M.1, Bacakova L.1, Heinemann S.2, Scharnweber D.2, Dubruel P.3, Douglas T.E.L.3
Fyziologický ústav AV ČR, v.v.i., Oddělení biomateriálů a tkáňového inženýrství, Praha1
Max Bergmann Center of Biomaterials, Technische Universität Dresden, Německo2
Polymer Chemistry and Biomaterials (PBM) Group, Ghent University, Belgie3
11
VŠEOBECNÉ INFORMACE
Místo konání
Hotel Holiday Inn, Křížkovského 20, 602 00 Brno /naproti areálu BVV/.
Registrační poplatky
Lékaři
do 4. dubna 2013 Kč 1 400,-
na místě Kč 1 600,NLZP
do 4. dubna 2013 Kč 900,-
na místě Kč 1 100,V registračním poplatku je zahrnuto vstupné na konferenci, občerstvení v průběhu akce,
vstupenka na společenský večer, sborník přednášek, konferenční materiály a DPH.
Parkování
Možnost parkování v areálu hotelu Holiday Inn, cena Kč 300,– / den nebo v okolí areálu BVV
bezplatně.
Registrace účastníků
11. dubna 2013
08.00 – 14.00 hod
12. dubna 2013
09.00 – 10.00 hod
Registrující osoby Vám rádi odpoví Vaše event. dotazy.
Konferenční materiály
Program konference vč.sborníku abstrakt, konferenční set a jmenovka.
Oběd
Obědy formou menu zajistí zájemcům organizátor akce v hotelové restauraci Brasserie,
cena a´ Kč 230,–. Zájemce o bezmasé jídlo žádáme, aby svůj požadavek sdělili registrujícím
osobám.
Společenský večer
Společenský večer se koná dne 11. dubna 2013 ve vinném sklepě „U Templářských rytířů“
v Čejkovicích. Odjezd autobusů v 18.45 hod od hotelu Holiday Inn. Předpokládaný návrat do
Brna ve 23.00 hod.
Vstupenka na společenský večer je zahrnuta v registračním poplatku.
Konferenční technika
n Dataprojektor
n PC
n Bezdrátová myš vč. laserpointu
n Náhledový monitor
Techniku je možné si vyzkoušet před zahájením konference nebo v průběhu přestávek.
Prezentace
Prezentace, které od Vás převezme technická obsluha v přednáškovém sále, prosíme dodat na
CD/DVD nebo USB Flash disku.
12
SBORNÍK ABSTRAKT
BIOIMPLANTOLOGIE 2013
11. – 12. dubna 2013
Abstrakta neprošla jazykovou úpravou.
13
BIOIMPLANTOLOGIE 2013
SBORNÍK ABSTRAKT
Obsah:
Současné možnosti řešení chondrálních defektů nosných kloubů. Srovnání techniky
implantace solidního chondrograftu a metody prostých návrtů při řešení defektů
chrupavky nosných kloubů .......................................................................................................................................18
Transplantace hepatocytů v terapii akutního jaterního selhání u potkana..............................................19
Transplantace allogenního kostního štěpu při řešení rozsáhlých post-sternotomických
defektů hrudní stěny – kam jsme pokročili?.........................................................................................................20
Současné možnosti kožních náhrad u popálených pacientů .......................................................................21
Polylaktidová nanovlákna v kožním tkáňovém inženýrství . .........................................................................22
Kultivácia chondrocytov pomocou explantátovej kultúry ............................................................................23
Kultivácia buniek na rôznych typoch matríc vhodných pre prípravu trojrozmerných
kožných náhrad .............................................................................................................................................................24
Současné varianty autologní léčby onemocnění pohybového aparátu používané
v Nemocnici Znojmo, p.o.............................................................................................................................................25
Vliv dynamické zátěže na expresi mRNA connexinu 43 v hladkých svalových buňkách
hrudní aorty ....................................................................................................................................................................27
Vliv zpracování destičkového lyzátu na hladinu vybraných destičkových faktorů ...............................28
Validace systému MIRASOL PRT pro inaktivaci patogenů v plazmě bohaté na destičky.....................29
Rekonštrukcie alveolárnych výbežkov maxilly autológnymi kmeňovými bunkami,
biodegradovateľnou matrix, hydroxiapatitom a trombocytárnym lyzátom............................................30
Vliv neurotransplantace na motoriku myší s olivocerebelární degenerací . ............................................31
Validace výroby léčivého přípravku z mesenchymálních stromální buněk pro léčbu
reakce štěpu proti hostiteli ........................................................................................................................................32
Jak připravit uvedení nového produktu na trh...................................................................................................33
Úskalí vývoje léčivých přípravků pro moderní terapie ....................................................................................34
Engineered trachea. Time to rob the Bank! .........................................................................................................35
Nanostrukturované biomateriály pro implantologii a tkáňové inženýrství - přehled .........................36
Růst kostních buněk MG 63 in vitro s nanočásticemi apatitu........................................................................37
Adheze a růst osteoblastů SAOS-2 na površích modifikovaných nanotrubičkami z TiO2...................38
Kandidátní kostní choroby vhodné pro buněčnou terapii: Mukopolysacharidózy,
mukolipidózy, osteopetrózy a osteogenesis imperfecta . ..............................................................................39
Soup to Nuts (Polévka pro Blazny): Harvesting the Therapeutic Potential of Adult
Stem Cell-Free Therapy................................................................................................................................................40
Příprava 3D rekonstruované epidermis ................................................................................................................41
14
BIOIMPLANTOLOGIE 2013
SBORNÍK ABSTRAKT
Analýza CD34+/CD133+ progenitorových buniek v kostnej dreni vhodnej pre aplikáciu
pri terapii kritickej kočatinovej ischemii................................................................................................................42
In Vitro Testing of Modified Collagen/Hyaluronan/ Beta-Glucan Scaffold for Tissue
Engineering Application . ...........................................................................................................................................43
Kolagenní vlákna obohacená o laktoferin a adsorbovaná na polymerní materiál
zlepšují růst a diferenciaci kostních buněk . ........................................................................................................44
15
BIOIMPLANTOLOGIE 2013
SBORNÍK ABSTRAKT
Rejstřík autorů:
Babuška Václav, Ing., Ph.D.; [email protected]
Lékařská fakulta v Plzni, Univerzita Karlova v Praze
Bačáková Markéta, Ing.; [email protected]
Fyziologický ústav AV ČR, v. v. i.
Bačáková Markéta, Ing.; [email protected]
Fyziologický ústav AV ČR, v. v. i.
Bačáková Lucie, doc., MUDr., CSc.; [email protected]
Fyziologický ústav AV ČR, v. v. i.
Dragúňová Jana, Mgr, CSc.; [email protected]
Centrálna tkanivová banka pri Klinike popálenín LF UK Bratislava
Filová Elena, Mgr., Ph.D.; [email protected]
Fyziologický ústav AV ČR, v. v. i.
Franková Jana, Mgr., Ph.D.; [email protected]
Univerzita Palackého v Olomouci, LF, Ústav lékařské chemie a biochemie
Gregorová Nora, MUDr.; [email protected]
Fakultní nemocnice Brno
Jajtner Pavel, MUDr., MBA; [email protected]
Nemocnice Znojmo, p.o.
Johnstone Brian H., dr.
Center for Vascular Biology and Medicine, Center for Regenerative Medicine,
Department of Cardiology, Indiana University School of Medicine, Indianapolis
Kaláb Martin, MUDr.; [email protected]
Kardiochirurgická klinika LF UP a Fakultní nemocnice Olomouc
Karkošková Lucie, Bc.; [email protected]
Národní Tkáňové Centrum a.s.
Koblihová Eva, MUDr.; [email protected]
Ústřední vojenská nemocnice - Vojenská fakultní nemocnice Praha
Krýslová Markéta; [email protected]
Oddělení biomaterálů a tkáňového inženýrství, Fyziologický ústav AV ČR, v.v.i.,
Kubešová Barbara, MUDr.; [email protected]
Národní Tkáňové Centrum a.s.
Kuklík Miloslav, MUDr., CSc.; [email protected]
Genetické pracoviště, 1. a 3. LF UK, Praha
Lysák Daniel, MUDr., Ph.D.; [email protected]
Hematologicko- onkologické oddělení, Fakultní nemocnice Plzeň
Matějková Eva, RNDr.; [email protected]
Národní Tkáňové Centrum a.s.
16
BIOIMPLANTOLOGIE 2013
SBORNÍK ABSTRAKT
Mlynárová Jana; [email protected]
Farmaceutická fakulta UK v Bratislave
Musílková Jana, RNDr., CSc.; [email protected]
Fyziologický ústav AV ČR, v. v. i.
Vališ Petr, MUDr., Ph.D.; [email protected]
Ortopedická klinika LF MU a Fakultní nemocnice Brno
Vandrovcová Marta, Ph.D.; [email protected]
Fyziologický ústav AV ČR, v. v. i.
Varchulová Nováková Zuzana, RNDr.; [email protected]
Lekárska fakulta UK v Bratislave
Vitteková Miroslava, RNDr.; [email protected]
Fakulta chemickej a potravinárskej technológie STU v Bratislave
Vojtaššák Ján, prof., RNDr., CSc.; [email protected]
Lekárska fakulta UK v Bratislave
Vondrys David; [email protected]
Innsbruck Medical University
17
BIOIMPLANTOLOGIE 2013
SBORNÍK ABSTRAKT
Současné možnosti řešení chondrálních defektů nosných kloubů. Srovnání
techniky implantace solidního chondrograftu a metody prostých návrtů při
řešení defektů chrupavky nosných kloubů
Vališ P., Rouchal M., Novák. J.,Otaševič T.
Ortopedická klinika LF MU a Fakultní nemocnice Brno
Úvod: Vzhledem k nárůstu poškození na nosných kloubech je v posledních desetiletích
v popředí řešení chondrálních defektů, které jsou nedílnou součástí těchto poškození.
V první části poukazujeme na současné možnosti řešení chondrálních defektů.
Ve druhé části jsme v našem souboru srovnávali metodu implantace solidního chondrograftu
s prostými návrty při řešení chondrálních defektů.
Materiál a metodika: Principem naší práce bylo srovnání morfologických, biochemických
a klinických výsledků při použití solidního chondrograftu a návrtů spodiny defektů kloubní
chrupavky v místě původního defektu. Při kontrolních ASK jsme odebrali z místa původního
defektu vzorky, které jsme dále hodnotili. Náš soubor byl 35 pacientů. 4 vzorky byli
nehodnotitelé pro malé množství odebraného materiálu. Proto bylo nakonec vyhodnoceno
31 tkáňových vzorků. 24 pacientů bylo po implantaci solidního chondrograftu a 7 byl po
ošetření defektů prostými návrty. Uvedené vzorky jsme hodnotili na přítomnost matrixmetallo­
proteináz (MMP-1, MMP-3 a MMP-13).
Závěr: Na podkladě výsledků našeho hodnocení jsme vytvořili doporučení pro praxi při řešení
chondrálních defektů nosných kloubů.
18
BIOIMPLANTOLOGIE 2013
SBORNÍK ABSTRAKT
Transplantace hepatocytů v terapii akutního jaterního selhání u potkana
Koblihová E¹, Lukšan O², Mrázová I², Červenka L² a Ryska M¹
Ústřední vojenská nemocnice-Vojenská fakultní nemocnice Praha, Chirurgická klinika 2. LFUK
a ÚVN, Praha, Česká republika¹
Institut klinické a experimentální medicíny, Pracoviště experimentální medicíny, Praha, Česká
republika²
Úvod:
Transplantace jater představuje jedinou kauzální terapeutickou metodu v léčbě akutního
jaterního selhání (AJS). Celosvětovým problémem stále zůstává nedostatek dárců orgánů, což
vede k intenzivnímu hledání alternativních způsobů terapie. Jednou z nich je transplantace
jaterních buněk. V naší studii jsme se zaměřili na sledování úspěšnosti transplantační terapie
na modelu laboratorního potkana po chemicky indukovaném akutním jaterním selhání.
Metodika:
Soubor 60 potkanů inbredního kmene Lewis jsme rozdělili do tří skupin: 20 zdravých zvířat
s transplantovanými hepatocyty, 20 zvířat po AJS léčených transplantací hepatocytů a 20
zvířata po AJS bez léčby. Akutní jaterní selhání jsme vyvolali intraperitoneálním podáním
thioacetamidu (TAA). Jaterní buňky určené k transplantaci jsme získali izolací modifikovanou
metodou dle Seglena z laboratorního kmene LEW-Tg(Gt(ROSA)26Sor-luc)11Jmsk nesoucího
gen pro luciferázu s ubikvitní expresí. U všech skupin jsme sledovali přežívání, dále jsme
u všech zvířat prováděli vyšetření krve na jaterní testy (bilirubin, ALT, AST, GMT) a vyšetření
koncentrace amoniaku a albuminu v krevním séru. Ke sledování distribuce a viability
transplantovaných hepatocytů jsme použili in-vivo zobrazení na přístroji IVIS Lumina XR
(Perkin Elmer, Waltham, MA).
Výsledky:
Jako základní srovnávací kriterium úspěšnosti léčby jsme zvolili mortalitu. Zatímco v neléčené
skupině selhaných zvířat dosáhla úmrtnost úrovně 70% do 48 hodin po první aplikaci TAA
a 100% do 54 hodin, u léčené skupiny to bylo 60%. Vysoké úspěšnosti bylo dosaženo i přes
to, že terapie byla v počáteční fázi narušena chováním zvířat při encefalopatii v rámci AJS.
U všech přeživších transplantovaných zvířat došlo k normalizaci sledovaných laboratorních
hodnot krve.
Přítomnost transplantovaných transgenních buněk v játrech příjemce jsme monitorovali invivo po dobu 7 dnů u skupiny zdravých a selhaných potkanů. Úspěšnost transplantace jsme
prokázali u všech zvířat detekcí aktivity luciferázy bezprostředně po aplikaci buněk. Zatímco
u zdravých příjemců intenzita signálu po dobu sledování kontinuálně klesala a po 7 dnech
dosáhla prahu detekce, úroveň signálu u zvířat po AJS setrvávala na stabilních hodnotách. Při
dlouhodobém sledování jsme prokázali přítomnost transplantovaných hepatocytů ještě za
více než dva měsíce po transplantaci.
Závěr:
Léčba chemicky vyvolaného AJS u laboratorního potkana pomocí transplantace hepatocytů
vedla k významnému snížení mortality a k normalizaci jaterních testů a hladiny amoniaku.
Pomocí in-vivo zobrazovacích technik jsme prokázali inkorporaci transplantovaných
hepatocytů v játrech příjemce. Přítomnost funkčních transgenních buněk byla detekována
v časovém odstupu více než dvou měsíců po transplantaci.
19
BIOIMPLANTOLOGIE 2013
SBORNÍK ABSTRAKT
Transplantace allogenního kostního štěpu při řešení rozsáhlých
post-sternotomických defektů hrudní stěny – kam jsme pokročili?
Kaláb M.1, Kubešová B.2, Kamínek M.3, Lonský V.1
Kardiochirurgická klinika LF UP a Fakultní nemocnice Olomouc1
Národní Tkáňové Centrum a.s.2
Klinika nukleární medicíny LF UP a Fakultní nemocnice Olomouc3
Rozsáhlé dehiscence sternotomie, provázené velkou ztrátou kostního materiálu sterna
a přilehlých žeber, představují pro kardiochirurgii velký problém a jsou stále zatíženy vysokou
pooperační mortalitou. Na základě zkušeností ortopedické chirurgie jsme k výplni těchto
defektů hrudního skeletu začali používat allogenní kostní štěp sterna připravený ve spolupráci
s Národním tkáňovým centrem v Brně. Vyvinuli jsme zcela novou, a v kardiochirurgické
literatuře před námi doposud nepublikovanou, techniku transplantace allogenního kostního
štěpu, která umožňuje opětovné dosažení stability hrudní stěny. Stabilita hrudního koše je
přitom zásadním předpokladem pro další hojení měkkých tkání. Tento postup používáme
již 3 roky a ve sdělení předkládáme přehled výsledků, které jsme touto inovativní metodou
dosáhli.
20
BIOIMPLANTOLOGIE 2013
SBORNÍK ABSTRAKT
Současné možnosti kožních náhrad u popálených pacientů
Gregorová N.1, Lipový B.1,2, Brychta P.1,2, Kubešová B.3
Klinika popálenin a rekonstrukční chirurgie LF MU a Fakultní nemocnice Brno1
Lékařská fakulta Masarykovy Univerzity Brno2
Národní Tkáňové Centrum a.s.3
Termické trauma je charakterizováno různě rozsáhlou kožní ztrátou. Základním předpokladem
úspěšné léčby u těchto pacientů je, v případě hlubokých popálenin, časná nekrektomie
s následným uzávěrem vzniklého defektu. Tento proces minimalizuje riziko rozvoje infekce
v oblasti popálené plochy. Vhodný wound-management představuje jeden ze základních
principů popáleninové péče. Nedílnou součástí péče o ránu jsou kožní náhrady (biologické,
syntetické).
Přednáška je koncipovaná jako průřez historií a současností používaných dočasných a trvalých
krytů v popáleninové medicíně.
Klíčové slova:
Kožní náhrady, popáleniny
21
BIOIMPLANTOLOGIE 2013
SBORNÍK ABSTRAKT
Polylaktidová nanovlákna v kožním tkáňovém inženýrství
Bačáková M.1, Varga M.2, Riedel T.3, Stránská D.1, Bačáková L.1
Fyziologický ústav AV ČR, v.v.i.1
Fyzikální ústav AV ČR, v.v.i.2
Ústav makromolekulární chemie AV ČR3
Elmarco Ltd.4
Nanovlákenné materiály mohou být v kožním tkáňovém inženýrství vhodné pro konstrukci
kožních náhrad a sloužit tak jako dočasné nosiče kožních buněk – fibroblastů a keratinocytů.
Svojí strukturou mohou dobře simulovat architekturu přirozené extracelulární matrix.
Navíc nanovlákenné membrány mohou být využity pro konstrukci dvojvrstvy fibroblastů
a keratinocytů, kde membrána odděluje oba buněčné typy, ale přesto díky svým pórům může
zajišťovat jejich humorální a fyziologickou komunikaci, tudíž vrstva fibroblastů může plnit
svoji fyziologickou vyživující funkci pro keratinocyty. Vhodným materiálem pro vytvoření
nanovlákenné strukturu jsou biodegradabilní polymery (např. polymléčná kyselina, PLA),
neboť mohou být z organismu postupně odstraňovány a nahrazovány plnohodnotnou
regenerovanou tkání, a tudíž mohou plnit pouze dočasnou funkci nosné struktury. Adhese
a růst buněk na materiálu může být dále podpořena vhodnou fyzikální (ozáření plasmou)
nebo chemickou modifikací (potažení nanovláken molekulami extracelulární matrix ?
kolagen, hyaluronan, fibrin). Slibným přístupem v tkáňovém inženýrství kůže se také jeví
využití kmenových buněk a jejich diferenciace do buněk kožní tkáně.
Práce se zabývá sledováním adhese a růstu lidských keratinocytů linie HaCaT, myších
embryonálních fibroblastů linie 3T3 a lidských mesenchymálních kmenových buněk kostní
dřeně (MSC) na nanovláknech z PLA modifikovaných v plasmě nebo potažených kolagenem.
Nanovlákenné membrány byly modifikovány v kyslíkové plasmě a byl sledován vliv výkonu
a doby modifikace na vlastnosti membrán a na chování buněk. Poškození nanovlákenné
struktury po modifikaci bylo pozorováno skenovací elektronovou mikroskopií (SEM).
Výsledky ukazují, že polylaktidové nanovlákenné membrány podporují adhesi a růst kožních
buněk, což bylo dále významně podpořeno plasmovou modifikací. S rostoucím výkonem
a zejména dobou plasmování ovšem roste míra poškození (degradace) nanovláken. Potažení
vláken kolagenem podporuje růst kožních i MSC buněk.
Podporováno Grantovou agenturou České republiky (grant č. P108/10/1106)
22
BIOIMPLANTOLOGIE 2013
SBORNÍK ABSTRAKT
Kultivácia chondrocytov pomocou explantátovej kultúry
Dragúňová J.1, Vojtaššák J.2,3, Daniheľ Ľ.4, Boháč P.5, Koller J.1
Centrálna tkanivová banka pri Klinike popálenín Lekárskej fakulty UK, Bratislava1
Fakulta zdravotníctva a sociálnej práce Trnavskej Univerzity, Trnava2
Ústav lekárskej biológie, genetiky a klinickej genetiky Lekárskej fakulty UK, Bratislava3
Ústav patologickej anatómie Lekárskej fakulty UK, Bratislava4
Ústav histológie a embryológie Lekárskej fakulty UK, Bratislava5
Pri liečení defektov chrupavky pomocou chondrocytov je problém izolovať dostatočný
počet buniek. Pre získanie väčšieho množstva buniek je potrebná rozsiahla biopsia, alebo je
potrebná kultivácia chondrocytov in vitro. Pri kultivácii často strácajú svoj chondrocytárny
fenotyp a bunky konvertujú na fibroblasty.
V Centrálnej tkanivovej banke sme vyvinuli metódu získavania chondrocytov vo väčších
objemoch z explantátovej kultúry. Jej výhodou je, že umožňuje získať chondrocyty aj zo
zvyškov po enzymatickej izolácii a umožňuje kultivovať chondrocyty po niekoľko pasáží bez
zmeny ich fenotypu.
Materiál a Metódy:
Biopsia chrupavky po enzymatickej separácii bola umiestnená na dno kultivačnej nádoby
(Petriho miska, priemer 6 cm), fixovaná, prekrytá kultivačným médiom (D-MEM + 10%
fetálneho teľacieho séra, ATB + kyselina askorbová 1ug/ml) a kultivovaná štandardným
spôsobom (370 C, humidovaná atmosféra s 5%CO2 v atmosfére).
Výsledky:
Bunky začali z explantátu vyrastať po 3 ? 10 dňoch kultivácie. Po 14 dňoch bunky dosiahli
konfluenciu, bunky sme separovali a bioptický explantát použili na ďalšiu kultiváciu.
V našom laboratóriu sme boli schopní preniesť biopsiu 5×. Na fixovanie biopsie na povrch
kultivačnej nádoby sme použili fibrínové lepidlo Tissucol. Bunky z biopsie prerastali do
Tissucolu a postupne boli schopné pokryť celý povrch kultivačnej nádoby. pričom výťažok
z jednej kultivačnej nádoby bol približne 3–4 miliónov buniek a bunky si uchovávajú svoj
chondrogénny charakter, produkujú kolagén II.
Záver:
Metóda kultivácie explantátu umožňuje získať dostatočné množstvo chondrocytov. Môže
teda slúžiť ako alternatívna metóda klasickej kultivácie v jednovrstve. Biopsiu môžeme použiť
opakovane. Takto získané bunky nemenia ani po niekoľkonásobnom prenesení biopsie svoj
chondrocytárny fenotyp.
23
BIOIMPLANTOLOGIE 2013
SBORNÍK ABSTRAKT
Kultivácia buniek na rôznych typoch matríc vhodných pre prípravu
trojrozmerných kožných náhrad
Vitteková M.1, Dragúňová J.2, Csönge L.3, Koller J.2, Bakoš D.1
Slovenská Technická Univerzita v Bratislave, Fakulta chemickej a potravinárskej technológie,
Slovenská republika1
Klinika popálenín Lekárskej fakulty Univerzity Komenského Bratislava, Slovenská republika2
West Hungarian Tissue Bank, Györ, Maďarsko3
Úvod: Príprava trojrozmerných náhrad kože pre pacientov s rozsiahlymi popáleninami by
umožnila zlepšenie prežívania i kvality života pacientov. Dodnes neexistuje plnohodnotná
náhrada plnej hrúbky kože. Takáto náhrada by mohla byť prínosom nielen v popáleninovej,
ale i plastickej chirurgii.
V Centrálnej tkanivovej banke sme pripravili acelulárne dermy alogénneho a xenogénneho
pôvodu. Do prípravy sme zahrnuli aj Coladerm H a L, pripravené v spolupráci s FCHPT STU
v Bratislave. V predchádzajúcich pokusoch sme dokázali, že žiadna z pripravených acelulárnych
deriem nevykazuje cytotoxický efekt.
V tejto práci sme sa zamerali na sledovanie rastovej aktivity rôznych typov buniek na
membránach. Vypracovali sme jednoduchú metódu, ktorá umožňuje trojrozmernú kultiváciu
na nami sledovaných membránach.
Materiál a metódy: Pripravené membrány sme umiestnili na kultivačné sitko a prekryli
kultivačným médiom. Na druhý deň sme pridali testované bunky (myšie 3T3 fibroblasty,
dermálne fibroblasty izolované z explantátovej kultúry kože a mezenchymálne kmeňové
bunky izolované z lipoaspirátu. Rast buniek sme sledovali mikroskopicky, testom MTT a po 14
dňoch kultivácie sme kultúry fixovali formalínom a farbili hematoxylín-eozínom.
Výsledky: Mikroskopické pozorovania i výsledky farbenia potvrdili, že bunky rastú na
povrchu všetkých testovaných matríc. Zistili sme, že nami vypracovaná metóda umožňuje
úspešnú kultiváciu všetkých typov buniek. Metóda simuluje podmienky v organizme, pretože
membrána je umiestnená na rozhraní fázy médium/vzduch, matrica je vyživovaná zospodu
a bunky rastú na povrchu vo vzdušnej fáze.
Záver: Metóda kultivácie, vyvinutá v CTB, umožňuje úspešne kultivovať viaceré druhy buniek
na pripravených acelulárnych dermách (alogénneho aj xenogénneho pôvodu) ako aj na
matriciach Coladerm H a L. Metóda umožňuje trojrozmernú kultiváciu a simuluje podmienky
v organizme. Môže sa preto stať východiskom pre prípravu plnohodnotnej náhrady kože a to
i vo väčšom rozsahu, pretože metóda umožňuje pripraviť aj náhrady s rozsiahlou plochou.
24
BIOIMPLANTOLOGIE 2013
SBORNÍK ABSTRAKT
Současné varianty autologní léčby onemocnění pohybového aparátu
používané v Nemocnici Znojmo, p.o.
Jajtner P.1 , Komzák M.2
Hematologicko-transfúzní oddělení Nemocnice Znojmo, p.o.1
Ortopedicko-traumatologické oddělení Nemocnice Znojmo, p.o.2
Úvod: PRP – plazma se dvou či vícenásobnou koncentrací trombocytů oproti normální
plazmě. BMC – získáván centrifugaci aspirátu KD, obsahuje MSCs – pozitivní vliv na regeneraci
chrupavky a akceleraci kostního hojení.
Myšlenka využití PRP ke stimulaci regenerace chrupavky vychází z fyziologických vlastností
trombocytů. Růstové faktory jsou uloženy v alfa granulích, řada z nich má prokázaný vliv na
regeneraci chrupavky ( PDGF, TGF-β, IGF, FGF, VEGF ). Z α-granulí – uvolnění faktorů trombinem
– podstatná je aktivace trombocytů, nikoli množství vyplavených působků. Han et al. prokázali
lepší efekt PRP in vivo bez předchozí aktivace PRP trombinem.
BMC – je získán centrifugací aspirátu KD, jedná se o koncentrát obsahující : MSCs - multipotentní
nehemopoetické progenitorové buňky schopné diferenciace do různých mezodermálních
linií, hemopoetické progenitory s angiogenním potenciálem, charakterizovány přítomností
CD34+ a CD45+, trombocyty jako donory růstových faktorů a další. MSCs – byl prokázán
jednoznačný pozitivní vliv na regeneraci chrupavky, tak na osteogenní diferenciaci.
Metody: Aplikace PRP při léčbě chondromalacie kolenního kloubu. Před léčbou je provedeno
MR vyšetření pro zhodnocení výšky chrupavky v degenerované oblasti kloubu a je provedeno
zhodnocení funkčnosti kloubů, bolestivosti dle příslušných skórovacích systémů ( Lysholm,
Tegner, Cincinnati, IKDC subj., obj. ), toto hodnocení následuje po 6 a 9 aplikacích PRP. 4-6 ml
PRP jsou získány z 20 – 30 ml autologní krve specifickou centrifugací. Po skončení centrifugace
se zkumavky opatrně vyjmou a přenesou se do aplikační místnosti, kde lékař či laborantka
sterilně pomocí obyčejné vysterilizované laboratorní pipety odebere 5-6 ml PRP, které jsou
následně aplikovány za aseptických podmínek do kolenního kloubu ortopedem. Zbývající
1 ml PRP je použit pro hematologickou kontrolu - porovnání PRP a plné krve. Harmonogram
aplikací je následující: jednou týdně po dobu šesti týdnů a pak jednou za tři měsíce po dobu
devíti měsíců, tj. celkem 9 injekcí. Rok po první aplikaci je provedeno druhé MR vyšetření
a stav chrupavky ve stejné části kloubu je znovu zhodnocen.
Použití BMC u posterolaterálních fúzí páteře. Po odběru kostní dřeně na operačním sále
Yamshidiho technikou připravíme štěp jednoduchou technikou denzitní-gradientní
centrifugace. Jsou separovány elementy bílé řady a destičky od erytrocytů. Leukocyty
a reziduální trombocyty kostní dřeně jsou koncentrovány 5 – 10x společně s MSCs. Po
centrifugaci je dále použit pouze buffy coat s maximálním obsahem jaderných elementů
kostní dřeně, erytrocyty a plazma jsou odděleny. Předpokládaný získaný objem koncentrátu
leukocytů vč. kmenových buněk je 1 – 2,0ml na 1 zkumavku, celkový objem je 10 – 20 ml
ze 100ml aspirátu. Koncentrovaný separát (BMC) obsahující MSCs následně na operačním
sále ex vivo smíchán s alogenními spongiózními štěpy, které jsou použity právě u laterálních
páteřních fúzí, Obsah MSC v separátu je 0,01 – 0,02 % jaderných elementů kostní dřeně,
absolutně 1-10x10na6/l. Hodnocení prováděna na průtkovém cytometru firmy BeckmanCoulter Cytomics FC 500, je použit 4 znakový protokol ( fenotyp CD45- CD34- a koexprese
CD90+ CD105+ ). Vlastní rentgenologické hodnocení hojení je uvedeno níže.
Výsledky a závěr: Aplikace PRP, zhodnoceno máme 50 pacientů. Studie demonstrovala
signifikantní elevaci v klinickém hodnocení u Lysholmova skóre (p < 0,05), Tegner skóre
25
BIOIMPLANTOLOGIE 2013
SBORNÍK ABSTRAKT
(p < 0,05), IKDC (p < 0,05) a Cincinnati skóre (p < 0,05) po aplikaci 9 injekcí PRP do kolenního
kloubu. Magnetická rezonance však nepotvrdila zvětšení šíře chrupavky (p o 0,05).
Posterolaterální fúze páteře: Bylo hodnoceno celkem 80 pacientů, kteří byli rozděleni do 2
stejně velikých skupin. Ve skupině I ( bez BMC´s) byla popsána úplná fúze na RTG u 0 případů ve
12 měsících, ve 24 měsících ve 4 případech (10%). Ve skupině II ( s BMC´s) byla popsána úplná
fúze ve 12 měsících v 6 případech (15%), ve 14 případech (35%) ve 24 měsících po operaci.
Statistické zhodnocení těchto výsledků pro obě skupiny prokázalo statistickou významnost
na hladině pravděpodobnosti po0,05 (p = 0,041 ve 12 měsících, p = 0,011 ve 24 měsících). CT
vyšetření pak prokázalo totální fúzi u 16 případů ve skupině I a 28 případů ve skupině II.
26
BIOIMPLANTOLOGIE 2013
SBORNÍK ABSTRAKT
Vliv dynamické zátěže na expresi mRNA connexinu 43 v hladkých svalových
buňkách hrudní aorty
Musílková J.1, Riedel T.2, Brynda E.2, Bačáková L.1
Fyziologický ústav AV ČR, v.v.i.1
Ústav makromolekulární chemie AV ČR2
V moderních bioarteficiálních cévních náhradách vytvářených metodami tkáňového
inženýrství je třeba rekonstruovat přirozené složky cévní stěny, včetně tunica media obsahující
hladké svalové buňky (HSB). Jedním z účinných prostředků, jak dosáhnout v podmínkách
in vitro fenotypické maturace těchto buněk, je jejich mechanická stimulace. HSB izolované
z hrudní aorty potkana jsme proto podrobili zátěži periodického natahování podél jedné osy
v dynamickém kultivačním systému STREX. (B Bridge International, Ltd) V jednotlivých vzorcích
buněk odebraných v daných časových intervalech jsme sledovali expesi mRNA Connexinu 43.
Jako referenční gen byl použit &#946;-aktin.
Flexibilní silikonové komůrky byly pokryty kolagenem typu I a fibronektinem a osazeny HSB
(4–7 pasáž) v hustotě 45 000 buněk / cm2. Po 2 dnech statické kultivace byly komůrky vloženy
do dynamického systému STREX a natahovány s amplitudou 5% a frekvencí 0.5Hz . Vzorky
jsme odebírali v intervalech 30, 60, 90, 120 min a 48 hod. Po 2 dnech jsme zvýšili frekvenci na
1Hz a odebírali vzorky v časech 15, 30, 60, 90 a 120 min a 24 hod. Paralelně byly v komůrkách
kultivovány kontrolní buňky za statických podmínek.
Změny exprese connexinu 43 (GJA1) byly měřeny pomocí qRT-PCR. Bylo zjištěno, že
exprese GJA1 v HSB za podmínek periodického natahování statisticky významně vzrůstá.
Při počátečním natahování při frekvenci 0.5Hz bylo maxima exprese dosaženo po 60min.
Po následném zvýšení frekvence na 1Hz došlo prakticky okamžitě k opakovanému zvýšení
exprese GJA1, a to téměř 5× vůči kontrolním buňkám s maximem během prvních 30 minut.
Později opět došlo ke snížení exprese.
Connexin 43 je proteinem skupiny integrálních membránových proteinů – connexinů,
vytvářejících u obratlovců spojení typu gap junction. Jejich funkcí je vytvoření signálního
spojení mezi sousedními buňkami. Lze tedy uzavřít, že dynamická stimulace podporuje
mezibuněčnou komunikaci u HSB, a činí tak jejich fenotyp výhodnějším pro rekonstrukci
tunica media u cévních náhrad. Ke stimulaci dochází lépe při postupné zátěži kladené na
buňky.
Podporováno GAČR (granty č. P108/11/1857 a P108/10/1106).
27
BIOIMPLANTOLOGIE 2013
SBORNÍK ABSTRAKT
Vliv zpracování destičkového lyzátu na hladinu vybraných destičkových
faktorů
Kubešová B., Karkošková L.
Národní Tkáňové Centrum a.s.
Úvod: V naší práci jsme hledali vhodný proces získání obsahu alfa granulí z lidských trombocytů.
Důvodem našeho snažení jsou vysoké hojivé a biostimulační účinky destičkových faktorů, které
mají stimulační vliv na celou řadu buněk. Stimulující účinky jsou popsány na osteoblastech,
fibroblastech, cévním endotelu, buňkách získaných z periostu a na mesenchymálních
kmenových buňkách. Destičkový lyzát jsme chtěli zpracovat tak aby byl připraven k snadnému
použití a aby nedošlo k velkému snížení hladiny vybraných destičkových faktorů. Sledovali
jsme destičkové faktory, které mají mohutný biostimulační účinek. To jsou především PDGF
(platelet derived growth factor) a TGF-beta (transforming growth factor). V naší práci jsme
se rozhodli sledovat z dalších faktorů ještě IGF (insulin like growth factor) a VEGF (vascular
endothelial growth factor).
Materiál a metodika: PRP (platelet rich plazma) jsme opakovaně zmrazili a rozmrazili, pak
sérokonvertovali tak, aby došlo i k inaktivaci komplementu. Z důvodu maximální bezpečnosti
jsme provedli inaktivaci patogenů. Výsledný lyzát jsme zlyofilizovali. Na začátku procesu jsme
změřili hladiny čtyř destičkových faktorů. Získané hodnoty jsme porovnali s měřením na konci
procesu. Změřené hodnoty nevykázaly statisticky významnou odchylku.
Závěr: Naše metodika získání a zpracování destičkového lyzátu vede k bezpečnému produktu,
který lze využít jak ke kultivaci buněk, tak i ke stimulaci hojení.
Toto téma je řešeno v rámci projektu ChronosiX číslo TA02011402 za finanční podpory TA ČR.
28
BIOIMPLANTOLOGIE 2013
SBORNÍK ABSTRAKT
Validace systému MIRASOL PRT pro inaktivaci patogenů v plazmě bohaté na
destičky
Karkošková L.1, Kubešová B.1, Kocmanová I.2, Vrba M.2
Národní Tkáňové Centrum a.s.1
Fakultní nemocnice Brno2
Úvod: Mirasol? Pathogen Reduction Technology (PRT) je systém, který zajišťuje inaktivaci virů,
bakterií a parazitů v krevních destičkách a v plazmě. Mirasol PRT systém využívá jedinečné
vlastnosti riboflavinu (vitamín B2), přirozeně se vyskytující sloučeniny, a ultrafialového světla.
Molekuly riboflavinu se spojují s nukleovými kyselinami patogenů. Po následné expozici UV
zářením působí chemické změny funkčních skupin nukleových kyselin, což vede k tomu,
že patogeny se nemohou replikovat. Jelikož má být redukční systém využit pro inaktivaci
patogenů v destičkovém lyzátu, bylo nutné provést validaci systému pro tento specifický
produkt. Při nastavení procesu validace jsme vycházeli jednak z doložených postupů efektivity
inaktivace od výrobce a jednak z vědeckých publikací.
Materiál a metodika: K validaci byly použity dva lékopisné bakteriální kmeny (Escherichia
coli, Staphylococcus aureus) a jeden nelékopisný kmen (Staphylococcus epidermidis)
v koncentraci 104 a 106 CFU/ml. Z PRP (platelet rich plasma) bylo opakovaným zamražením
a rozmražením připraveno potřebné množství destičkových lyzátů, které byly před kontaminací
aplikovány do ozařovacího vaku. Destičkové lyzáty byly kontaminovány bakteriálními kmeny
v uvedených koncentracích a následně ozářeny systémem MIRASOL PRT. Příprava bakteriálních
kmenů s následnou kontaminací probíhala na Oddělení mikrobiologie Fakultní nemocnice
Brno. Vzorky destičkových lyzátu na bakteriologické vyšetření byly odebrány po provedené
kontaminaci (pro potvrzení kontaminace) a po ozáření systémem MIRASOL PRT. Vzorky byly
aplikovány do aerobních a anaerobních hemokultivačních lahviček. Kultivace probíhala
v kultivačním systému BacT/ALERT? v NTC. Při pozitivitě byly výsledky ještě potvrzeny
vyočkováním hemokutivačních lahviček na živné půdy.
Závěr: Validace prokázala, že inaktivace byla efektivní už při koncentraci 104 CFU/ml
u Escherichia coli, Staphylococcus aureus. Pro Staphylococcus epidermidis byla efektivní
inaktivace prokázána dokonce při koncentraci 106 CFU/ml. Tyto koncentrace vysoce překračují
možnou kontaminaci odebrané krve.
29
BIOIMPLANTOLOGIE 2013
SBORNÍK ABSTRAKT
Rekonštrukcie alveolárnych výbežkov maxilly autológnymi kmeňovými
bunkami, biodegradovateľnou matrix, hydroxiapatitom a trombocytárnym
lyzátom.
Mračna J.1, Vojtaššák J.2,3, Stanko P.1,Danišovič L.3, Galbavý Š.4
Klinika stomatológie a maxillofaciálnej chirurgie Lekárskej fakulty UK a OÚSA, Bratislava1
Fakulta zdravotníctva a sociálnej práce Trnavskej Univerzity, Trnava2
Ústav lekárskej biológie, genetiky a klinickej genetiky Lekárskej fakulty UK, Bratislava3
Ústav súdneho lekárstva Lekárskej fakulty UK, Bratislava4
Maxilla je často charakterizovaná nedostatkom kostného podkladu pre implantáty.
Nedostatok kostného podkladu vzniká zlými anatomickými predpokladmi, atrofiou
alveolárnych výbežkov, úrazmi a rôznymi patologickými procesmi. Na riešenie týchto
problémov sú používané rôzne techniky sínus elevácií, modifikovaná osteotómia maxily alebo
ich vzájomné kombinácie. Operačný zákrok by mal vytvoriť podmienky pre augmentáciu ako
zámku vytvorenia kostného podkladu. Na augmentáciu alveolárnych výbežkov maxily boli
použité autológne mezenchýmové kmeňové bunky pacientov, biodegradovateľná matrix na
báze kolagénu, hydroxyapatit a trombocytový koncentrát alebo trombocytový gél.
Autológne mezenchýmové kmeňové bunky boli získané z aspiračnej biopsie kostnej drene
z veľkej lopaty bedrovej kosti. Po izolovaní boli expandované v in-vitro podmienkach (37ºC,
humidifikovaná atmosféra, 5%CO2, alfa MEM + 20% BFS) a ich mezenchýmový charakter bol
verifikovaný prietokovou cytometriou (pozitivita na cd 34, 90, 105 a negativita cd 45) počas
2 - 8 týždňov (2. - 6. pasáž). Po dosiahnutí dostatočného počtu buniek (9 až 30. 106),
v závislosti od veľkosti defektu a proliferačnej aktivity buniek, bola časť buniek vysiata na
kolagénovú membránu a kultivovaná na nej počas niekoľkých dní. Posledných 24 hodín
pred zákrokom boli bunky kultivované v bez sérovom médiu, následne enzymaticky
uvoľnené z kultivačných fliaš a použité na kombinovanú aplikáciu v suspenzii v kombinácii
s trombocytovým koncentrátom alebo trombocytovým gélom a hydroxiapatitom. Súčasne,
ešte pred aplikáciou, bol opätovne verifikovaný ich MSC charakter prietokovou cytometriou.
Pooperačný priebeh bol u všetkých pacientov bez komplikácií. S odstupom šiestich až
dvanástich mesiacov bolo urobené kontrolné OPG alebo CT vyšetrenie pre porovnanie stavu
pred a po zákroku. U pacientov bola pozorovaná tvorba nového tkaniva, ktorého charakter
bol verifikovaný histologicky z materiálu odobratého pri osádzaní implantátov. Histológia
potvrdila prítomnosť použitého hydroxyapatitu, väzivového a chrupavkovitého tkaniva ako
aj tvorbu novej kosti.
Štúdia bola podporená grantom MZSR 2007/36-UK-07.
30
BIOIMPLANTOLOGIE 2013
SBORNÍK ABSTRAKT
Vliv neurotransplantace na motoriku myší s olivocerebelární degenerací
Babuška V., Cendelín J., Houdek Z., Kulda V., Čedíková M., Králíčková M., Vožeh F.
Lékařská fakulta v Plzni, Univerzita Karlova v Praze
Terapie založené na využití embryonálních kmenových buněk (ESC) mají ohromný
potenciál pro léčbu různých degenerativních onemocnění. Je však třeba pochopit chování
transplantovaných buněk v novém prostředí a jejich způsob ovlivňování svého okolí. Cílem
naší práce bylo srovnat chování transplantátu u zdravých myší (Wild) a myší s olivocerebelární
degenerací (Lurcher) a zjistit jeho vliv na motorické funkce.
Pro transplantaci byly použity neuroprogenitorové buňky odvozené od GFP modifikovaných
myších embryonálních kmenových buněk a embryonální tkáň mozečku ve formě suspenze
a solidní tkáně. Diferenciace neuroprogenitorů byla ověřena metodou kvantitativní RT-PCR.
Všechny transplantáty byly aplikovány do mozečků myší obou typů. Dva a šest měsíců po
transplantaci byla u všech myší testována explorační aktivita v otevřeném poli a motorické
schopnosti na rotarodu, břevně a hrazdě. Poté byly mozky histologicky vyšetřeny.
Statisticky významně častěji přežívaly neuroprogenitory u myší Wild oproti myším Lurcher.
Embryonální tkáň mozečku přežívala u obou typů stejně. U myší Wild byl transplantát lokalizován
v mozečku, zatímco u myší typu Lurcher byla tato lokalizace vzácná. Purkyňovy buňky byly
nalezeny v transplantované embryonální tkáni, u transplantovaných neuroprogenitorů
prokázány nebyly. Pozitivní vliv transplantace na motorické funkce prokázán nebyl.
31
BIOIMPLANTOLOGIE 2013
SBORNÍK ABSTRAKT
Validace výroby léčivého přípravku z mesenchymálních stromální buněk pro
léčbu reakce štěpu proti hostiteli
Lysák D., Holubová M., Jindra P.
Hematologicko- onkologické oddělení, Fakultní nemocnice Plzeň
Reakce štěpu proti hostiteli (GVHD) je jednou se závažných komplikací u pacientů po alogenní
transplantaci hemopoetických kmenových buněk. Zásadním způsobem ovlivňuje kvalitu
života i mortalitu transplantovaných nemocných. Mesenchymální stromální buňky (MSC) jsou
díky svým imunomodulačním vlastnostem slibnou metodou léčby této imunitní komplikace
zejména u příjemců špatně odpovídajících na standardní imunosupresivní terapii.
Pomocí opakovaných validačních studií jsme ověřovali postupy přípravy léčivého přípravku
(LP) z MSC pro budoucí klinické hodnocení léčby steroidně refrakterní GVHD. Cílem bylo
otestovat zvolený design výroby a bezpečnost připravených LP.
MSC byly izolovány z kostní dřeně zdravých dárců a kultivovány v kompletním mediu (&#945;MEM + 10 % destičkový lyzát). MSC ze 2. ? 3. pasáže byly komplexně charakterizovány
(imunofenotyp, viabilita, čistota, sterilita, Mycoplazma) a kryokonzervovány ve formě aliquotů
s obsahem cca 1×106 MSC/aliquot. Jako kryoprotektant byl použit 10 % roztok DMSO. Aliquoty
byly následně uchovávány v plynné fázi tekutého dusíku. S odstupem zhruba 1 měsíce byl vždy
jeden aliquot rozmražen, MSC byly několik dní kultivovány a byla opakována kontrola kvality
včetně ověření růstové schopnosti. Při splnění všech kritérií (viabilita nad 70 % po rozmražení;
sterilní, negat. Mycoplazma, typický imunofenotyp a čistota &#8805; 95 % po kultivaci) byly
MSC uvolněné jako meziprodukt pro další výrobu LP. Pro výrobu léčivého přípravku se využilo
5 kryokonzervo­vaných aliquotů, které po cca 7 ? 10 denní kultivaci umožňují získat množství
MSC dostatečné pro jednu aplikaci příjemci obvyklé hmotnosti (cca 1×106/kg). Kvalita
a bezpečnost LP byla před propuštěním znovu kontrolována. Výroba meziproduktů i finálního
LP byla prováděna v třídě čistoty A/B. Při všech výrobních procedurách byly sledovány
parametry čistoty prostředí v laminárním boxu (částice, spady) a byla prováděna pravidelná
monitorace čistého prostoru.
V rámci stabilitní studie byly ověřovány imunomodulační vlastnosti kryokonzervovaných
a znovu kultivovaných MSC (po 1 ? 3 ? 6 ? 12 měsících skladování). MSC byly po dobu 4 dnů
kokultivovány s alogenními lymfocyty stimulovanými phytohemagglu­tininem (PHA). Byla
porovnávána metabolická aktivita (MTT), proliferace (CMT) a aktivace lymfocytů (exprese
aktivačních antigenů) v závislosti na přítomnosti či absenci MSC. Přidání MSC do kultury vedlo
s poklesu počtu dělících se lymfocytů (pokles absorbance z 35 na 11, medián, p<0,0001),
snížení jejich metabolické aktivity (pokles mediánu absorbance z 1,4 na 1,0 p<0,0001).
Intenzita exprese antigenů CD 25 a CD69 na CD 4+ i CD8+ lymfocytech se bez přidání MSC
zvyšovala, zatímco při kokultivaci s MSC nedocházelo ke změnám kinetiky obou antigenů.
Také absolutní hodnota exprese těchto znaků byla po přidání MSC signifikantně nižší po
celou dobu kokultivace (<0,0001). Imunomodulační vlastnosti MSC nebyly ovlivněny dobou
skladování meziproduktu.
Ověřili jsme metodu přípravy LP z kryokonzervo­vaného meziproduktu MSC a potvrdili
trvající imunosupresivní potenciál kryokonzerovovaných a následně expandovaných MSC.
Kryokonzervované aliquoty MSC jsou optimálním východiskem přípravy LP pro léčbu GVHD,
umožňují v krátké době připravit MSC v potřebném množství a zároveň podávat pacientovi
při všech konsekutivních aplikacích MSC ze stejného meziproduktu, od stejného dárce.
Práce byla podpořena grantem Nadace pro transplantaci kostní dřeně.
32
BIOIMPLANTOLOGIE 2013
SBORNÍK ABSTRAKT
Jak připravit uvedení nového produktu na trh
Ing. Tomáš Studnička
Při uvádění nových produktů na trh je vhodné připravit realizační plán, který v sobě zahrnuje,
jak různé analýzy, tak i závěry, kalkulace a hlavně harmonogram realizace, který říká, kdy
a kdo má udělat. V prezentaci je představen způsob, jakým lze systematicky připravit plán
uvedení nového produktu na trh. Jako první jsou zde vysvětleny analytické postupy, které je
vhodné použít při plánování vývoje nového produktu a následného umístění na trh. Jedná
se o analýzu trhu a příležitostí a to jak z pohledu vnějšího tak vnitřního. To znamená pohled
na firmu jako celek se svými silnými i slabými stránkami a jak do tohoto celku zapadá nový
produkt. Vnější analýza se pak více zaobírá konkurencí, substituty, zákazníky, možností vstupu
nových konkurentů a dalšími zainteresovanými subjekty, jako je například vláda apod. Dále
pak jsou zde vysvětleny základní metody při určování ceny nového produktu a jak poznat,
která metoda je nejvhodnější. Z dalších analýz, bude vysvětlen rámcový přístup ke zdrojům,
a co je vhodné si hlídat a jakým způsobem. Za jakých podmínek se používá nákladové určení
ceny a kdy je vhodné použít hodnotové odvození ceny. Dalším tématem bude jak vytvořit
kalkulaci na základě předešlých analyzovaných dat a proč je dobré si stanovovat variantnost
a ukončovací variantu. Z posledních témat budou představeny základní strategie prodeje
a marketingu. A to z hlediska jak propagace nového produktu, tak i distribučních kanálů a ceny,
protože občas dochází k cenovým pobídkám v rámci marketingu, které nerespektují cenovou
strategii a pak následně ohrožují nedodržení finančního plánu. Zmiňovaný dokument by pak
po své analytické části měl být zakončen, částí projektovou, která jasně definuje následující
kroky a termínuje je v závazném harmonogramu.
Toto téma je řešeno v rámci projektu SulgeliX číslo TA02011313 za finanční podpory TA ČR.
33
BIOIMPLANTOLOGIE 2013
SBORNÍK ABSTRAKT
Úskalí vývoje léčivých přípravků pro moderní terapie
Matějková E.
Národní Tkáňové Centrum a.s.
Vývoj léčivých přípravků pro moderní terapie (Advanced Therapy Medicinal Products, ATMP´s)
je v poslední době na vrcholu zájmu mnoha biotechnologických firem po celém světě.
V současnosti už také je prováděno několik tisícovek klinických studií s těmito produkty.
Než se však produkt dostane do fáze klinického hodnocení, je nezbytné zvážit a dobře
naplánovat celý jeho vývoj nejen s ohledem na následné klinické využití. Je také nutno
zohlednit evropskou legislativu a případné specifické požadavky národních autorit.
Celý proces vývoje musí být zahájen důkladným seznámením se s příslušnou legislativou
a požadavky začlenit do návrhu vývoje. Následuje design jednotlivých kontrol kvality, kde
je nutné zvalidovat každou navrženou metodu použitou pro kontrolu kvality. Vzhledem
k vysoce specifickým vlastnostem ATMP´s, zejména těch autologních, je také velmi často
potřeba změnit nebo vyvinout zcela nové metody. Při zavádění těchto nových postupů se
členové validačního týmu musí vypořádat nejen s nedostupností vhodného biologického
materiálu pro účely validace, ale také s vysokou variabilitou mezi jednotlivými vzorky. U mnoha
metod se tak dají stanovit kritéria přijatelnosti jen za cenu proměření velkého počtů vzorků
a s nastavením širokého rozmezí limitů.
Vývoj produktu je však neustávající proces. I v průběhu preklinických a následně klinických
studií je potřeba sledovat charakteristiky léčivého přípravku a zvažovat jeho případné
vylepšení. Je také nezbytné sledovat aktuálnost legislativních norem a udržovat krok
s vývojem nových diagnostických metod.
Sdělení autorky je zaměřeno na praktické poznatky z vývoje léčivého přípravku NTC
chondrograft?.
Toto téma je řešeno v rámci projektu Osteograft číslo TA01010964 za finanční podpory TA ČR.
34
BIOIMPLANTOLOGIE 2013
SBORNÍK ABSTRAKT
Engineered trachea. Time to rob the Bank!
Vondrys D.
Innsbruck Medical University
Stem-cell-based, tissue engineered transplants might offer new therapeutic options for
patients, including children, with failing organs. Already reported replacement of an adult
airway using stem cells on a biological scaffold supports this view. We report a boy, who was
born with long-segment congenital tracheal stenosis and pulmonary sling. His airway had been
maintained by metal stents, which unfortunately resulted in life threatening aortotracheal
fistula. Once transplanted and stented at the age of 3 years, recurrent life threatening
aortotracheal fistula occurred at the age of 10. An emergency tracheal transplantation was
necessary. A cadaveric donor tracheal scaffold was decellularised. After a short course of
granulocyte colony stimulating factor, bone marrow mesenchymal stem cells were retrieved
preoperatively and seeded onto the scaffold, with patches of autologous epithelium.
Topical human recombinant erythropoietin was applied to encourage angiogenesis,
and transforming growth factor &#946; to support chondrogenesis. Intravenous human
recombinant erythropoietin was continued postoperatively. At 2 years follow-up, he
had a functional airway and had returned to school. Our follow-up of the first paediatric, stemcell-based, tissue-engineered tracheal transplant shows potential for this technology
but also highlights the need for further research. The lack of available organs could be
managed by tissue banking of tracheal homografts. Currently a group of patients awaits a
tracheal transplantation but the lack of available organs is the main hurdle. The University
College London coordinates an international project with the aim to establish a Standard
Operating Procedures for multidisciplinary and multi centric management of tracheal
transplantations.
35
BIOIMPLANTOLOGIE 2013
SBORNÍK ABSTRAKT
Nanostrukturované biomateriály pro implantologii a tkáňové inženýrství
- přehled
Bačáková L.
Fyziologický ústav AV ČR, v.v.i., Odd. biomateriálů a tkáňového inženýrství
Nanostrukturované materiály jsou definovány tak, že alespoň jeden z jejich rozměrů
nepřesahuje 100 nm. Lze mezi ně počítat nanočástice, například uhlíkové či keramické, či
nanovlákna ze syntetických i přirozených polymerů. Z nanočástic lze konstruovat vrstvy pro
potenciální povrchové modifikace implantátů, nanovlákna ve formě sítí mohou sloužit jako
nosiče buněk pro přípravu tkáňových náhrad. Nanočástice i nanovlákna lze rovněž kombinovat
pro zlepšení mechanických vlastností i bioaktivity nanovláken. Nanostrukturované materiály
jsou všeobecně považovány za výhodné substráty pro adhezi a růst buněk, neboť napodobují
architekturu přirozené extracelulární matrix (ECM) ? například kolagenní vlákna, anorganické
částice v matrix kostí, různá zakřivení na molekulách ECM apod. Navíc se předpokládá, že na
nanostrukturované materiály se adsorbují molekuly ECM zprostředkující adhezi buněk ve
výhodných geometrických konformacích, umožňujících snadnou dosažitelnost aktivních míst
v těchto molekulách adhezními receptory buněk. V tomto sdělení je podán přehled našich
dlouhodobých praktických zkušeností týkajících se interakce kostních buněk s vrstvami
fullerenů, nanokrystalického diamantu, s nanovlákennými nosiči z PLLA či PLGA obohacenými
nanodiamanty či nanočásticemi hydroxyapatitu. Za nanostrukturované vrstvy lze považovat
i nanovlákenné vrstvy fibrinu pro vnitřní pokryv cévních protéz, usnadňující jejich endotelizaci,
či povrchy funkcionalizované syntetickými ligandy pro adhezní receptory buněk, jako např.
RGD a další oligopeptidy.
Studie zahrnuté do tohoto přehledu jsou podporovány Grantovou agenturou České Republiky
(granty P108/10/1106, P108/11/1857, P107/11/1856, P108/11/0794, P108/12/G108, P108/12/1168,
P107/12/1025).
36
BIOIMPLANTOLOGIE 2013
SBORNÍK ABSTRAKT
Růst kostních buněk MG 63 in vitro s nanočásticemi apatitu
Filová E., N.L.M. der Kinderen J.1,2, Šupová M.3, Suchý T.3, Sucharda Z.3, Balík K.3, Simha
Martynková G.4, Machoviča V.3, Bačáková L.1
Fyziologický ústav AV ČR, v.v.i., Oddělení biomateriálů a tkáňového inženýrství1
Fakulta matematiky a přírodních věd, Rijksuniversiteit Groningen, Groningen, Holandsko2
Ústav struktury a mechaniky hornin, AV ČR, v.v.i., Oddělení kompozitních a uhlíkových materiálů3
Centrum nanotechnologií, Vysoká škola baňská, Technická univerzita Ostrava4
Hydroxyapatit (HAp) v kostní tkáni obsahuje různé přídatné chemické prvky. Proto jsme
připravili materiály na bázi HAp, a sice HAp z hovězích kostí při 500, 600 a 700&#186;C (bCap),
fluorinovaný kalcium fosfát (F-Cap), brushit dopovaný hořčíkem (Mg-Cap), kalcium-deficientní
HAp (CDHA). Hodnotili jsme i HAp a tricalcium fosfát od fi. Berkeley Adv. Biomat., CA. Uvedené
materiály byly použity ve formě nanočásticových prášků (XTT a Live/dead assay, barvení
buněk), nebo výluhů prášků do kultivačního média (xCelligence) pro hodnocení adheze,
proliferace, enzymatické aktivity a osteogenní diferenciace lidských kostních buněk linie MG
63. Senzorický systém xCelligence pro kontinuální monitorování rozprostření a počtu buněk
ukázal dobrý růst buněk ve všech výluzích kromě Mg-Cap a F-Cap. XTT esej ukázala nejvyšší
enzymatickou aktivitu buněk na CDHA a bCap700. Buňky na všech hodnocených materiálech
se pozitivně barvily na osteokalcin a osteopontin. Jako nejvhodnější materiál pro tkáňové
inženýrství kostí se jeví bCap700 a CDHA.
Podporováno Grantovou Agenturou České Republiky (projekty č. 106/09/1000 a P108/12/G108),
a Ministerstvem zdravotnictví ČR (grant č. NT13297).
37
BIOIMPLANTOLOGIE 2013
SBORNÍK ABSTRAKT
Adheze a růst osteoblastů SAOS-2 na površích modifikovaných
nanotrubičkami z TiO2
Krýslová M.1, Filová E.1, Joska L.2, Fojt J.2, Moravec H.2, Bačáková L.1
Fyziologický ústav AV ČR, v.v.i., Oddělení biomateriálů a tkáňového inženýrství1
Ústav kovových materiálů a korozního inženýrství, Fakulta chemické technologie, VŠCHT v Praze2
Fyziologický ústav AV ČR, v.v.i., Oddělení biomaterálů a tkáňového inženýrství3
Titan se používá na výrobu kostních a zubních implantátů. Důležitá je úprava povrchu titanu
pro lepší porůstání kostními buňkami a pro jejich správnou diferenciaci. Nanotrubičky z TiO2
byly připraveny elektrochemickou oxidací (10V, 15V) v kyselých elektrolytech obsahujících
fluoridové ionty a naneseny na titanové podložky. Dále byl hodnocen titan tryskaný a titan
modifikovaný plasmatem. Jako referenční materiál sloužilo mikroskopické krycí sklo. Na
uvedených materiálech byla hodnocena adheze a růst lidských osteoblastů linie Saos2 in vitro. Populační hustota buněk byla nejvyšší na titanu tryskaném a plasmovaném.
Plocha rozprostření buněk, tvorba fokálních adhezních plaků s obsahem talinu a vinkulinu
a syntéza alkalické fosfatázy, tj. enzymu zúčastněného v procesu mineralizace kostní tkáně,
byly naopak podporovány na materiálech s nanotrubičkami. Povrchy s nanotrubičkami tedy
podpořily syntézu a vhodné prostorové uspořádání specifických molekul buněčné adheze
a diferenciace.
Podporováno granty MZd ČR č. NT13297 a TAČR č. TA01011141.
38
BIOIMPLANTOLOGIE 2013
SBORNÍK ABSTRAKT
Kandidátní kostní choroby vhodné pro buněčnou terapii:
Mukopolysacharidózy, mukolipidózy, osteopetrózy a osteogenesis imperfecta
Kuklík M., Hyánek J., Mařík I.
Genetické pracoviště, 1. a 3. LF UK, Praha
Referát prezentuje vlastní zkušenosti autorů s diagnostikou, etiologií, patogenezou
a fenotypickými projevy a prenatální diagnostikou různých typů mukopolysacharidóz,
mukolipidóz, chorob z poruch denzity skeletu jako je osteopetróza a osteogenesis imperfecta.
U všech těchto chorob vhodných v budoucnu pro buněčnou terapii zvažujeme možnosti
léčby a managementu.
Všechny tyto choroby mohou být letální nebo silně omezující kvalitu života. Prezentace je
doplněna demonstracemi pacientů včetně laboratorních vyšetření.
39
BIOIMPLANTOLOGIE 2013
SBORNÍK ABSTRAKT
Soup to Nuts (Polévka pro Blazny): Harvesting the Therapeutic Potential of
Adult Stem Cell-Free Therapy
Johnstone B.
Center for Vascular Biology and Medicine, Center for Regenerative Medicine, Department of
Cardiology, Indiana University School of Medicine, Indianapolis, Indiana USA
Abstract: Early exploratory clinical trials have demonstrated the promise of adult stem cells
for treating various diseases. Our understanding of how beneficial effects are promoted by
adult stem cells has evolved from the earliest notion of direct tissue replacement through
transdifferentiation. Evidence derived from research over the last decade has established
that adult stem cells function to modulate disease status through local secretion of trophic
factors that support damaged tissues, modulate inflammation and induce recruitment of
endogenous stem and progenitor cells. We have been investigating a mesenchymal stromal/
stem cell isolated from adipose tissue. These adipose stem/stromal cells (ASC) can be isolated
in numbers sufficient to provide efficacious doses from the non-adipocyte stromal vascular
fraction (SVF) of adipose tissues using minimally invasive lipoaspiration techniques. These
characteristics support the use of ASC as an autologous therapeutic. We have demonstrated
robust therapeutic effects of purified ASC and SVF in models of ischemic brain, heart and
skeletal muscle diseases. A series of studies demonstrated that these responses were induced
by secretion of beneficial factors such as hepatocyte growth factor (HGF), insulin-like growth
factor-1 (IGF-1) and vascular endothelial growth factor (VEGF). Based on these findings
we developed a cell-free product comprised of ASC-secreted factors which demonstrated
a robust activity in preventing and repairing damage from ischemic insults to the brain and
skeletal muscles. We are also testing the potency of SVF-derived factors in models of ischemic
injury with the goal of developing an autologous cell-free therapy.
40
BIOIMPLANTOLOGIE 2013
POSTEROVÁ SEKCE
Příprava 3D rekonstruované epidermis
Franková J., Pivodová V., Ulrichová J.
Ústav Lékařské chemie a biochemie, Lékařská fakulta, Univerzita Palackého v Olomouci
Kůže je největším orgánem lidského těla a její hlavní funkcí je ochrana před mikroorganismy.
Nejsvrchnější vrstva kůže, epiderma, se skládá z pěti vrstev, které jsou tvořeny převážně
keratinocyty, ale také melanocyty a Langerhansovými buňkami. Keratinocyty vznikají v bazální
membráně ze které diferencují do dalších vrstev. Po dovršení keratinizace se stávají buňkami
rohové vrstvy. Dnes je možné získat celou řadu komerčně připravených ekvivalentů celé kůže
nebo epidermis. Cílem této práce bylo připravit rekonstruovanou 3D epidermu, která by
svým složením odpovídala lidské kůži. Pro přípravu byly použity lidské keratinocyty získané
z Oddělení estetické a plastické chirurgie Fakultní nemocnice Olomouc po informovaném
souhlasu pacienta a po schválení etické komise. Keratinocyty byly izolovány a kultivovány
v autokrinních podmínkách1. Po třetí pasáži byly použity pro přípravu rekonstruované
epidermis.
Poděkování: institucionální podpora UP (RVO) a LF_2012_101.
Citace:
1. A. Frankart, J. Malaisse, E. De Vuyst, F. Minner, C. Lambert de Rouvroit, Y. Poumay. Epidermal
morphogenesis during progressive in vitro 3D reconstruction at the air-liquid interface.
Exp Dermatol 2012:21(11), 871-875.
41
BIOIMPLANTOLOGIE 2013
POSTEROVÁ SEKCE
Analýza CD34+/CD133+ progenitorových buniek v kostnej dreni vhodnej pre
aplikáciu pri terapii kritickej kočatinovej ischemii
Mlynárová J., Musil P., Klepanec A, Maďarič J., Višňanský M., Kyselovič J.
Farmaceutická fakulta UK v Bratislave
Úvod: CD34 a CD133 sú povrchové markery hematopoetických kmeňových bunek
a progenitorových buniek. Významná je prítomnosť týchto markerov na endoteliálnych
progenitorových bunkách. U CD34 a CD133 pozitívnych buniek bola preukázaná schopnosť
angiogenézy, čím by mohli prispievať k obnove krvného zásobenia v mieste ischémie.
Pacienti a metódy: Kostná dreň bola odobratá od 5 pacientov s kritickou končatinovou
ischémiou. Aspirácia kostnej drene bola vykonaná za aseptických podmienok v analgosedácii
z obidvoch zadných bedrových kostí. Kostná dreň (240 ml) bola zozbieraná v systéme
obsahujúcom ACD-A antikoagulant a spracovaná gradientovou centrifugáciou (SmartPreP2
Bone Marrow Aspirate Concentrate System, Harvest, Plymouth, MA, USA). CD34+/CD133+
bunky boli analyzované prietokovou cytometriou.
Výsledky: Z celkového počtu 1.99×107/ml živých leukocytov v aspiráte kostnej drene bolo
0,28% živých CD34+ a 0,15% živých CD133+ buniek. Z celkového počtu 9.01×107/ml živých
leukocytov v koncentráte kostnej drene bolo 0,34% živých CD34+ a 0,09% živých CD133+
buniek. Počet CD34+ a CD133+ buniek v koncentráte kostnej drene bol 6,24 respektíve 3,55
násobne väčší ako v aspiráte kostnej drene.
Záver: V našej práci sme analyzovali počet CD34+ a CD133+ v aspiráte kostnej drene
a koncentráte kostnej drene po gradientovej centrifugácii. Takto charakterizovaná frakcia
kostnej drene by mohla pomôcť pri sledovaní procesov prebiehajúcich pri bunkovej terapii
kritickej končatinovej ischémie v korelácii s klinickým stavom pacientov po revaskularizácii.
Poďakovanie: Práca vznikla aj vďaka podpore projektu „Vybudovanie Kompetenčného centra
pre výskum a vývoj v oblasti molekulárnej medicíny“, ktorý je spolufinancovaný Európskou úniou
z Európskeho fondu regionálneho rozvoja, ITMS: 26240220071.
42
BIOIMPLANTOLOGIE 2013
POSTEROVÁ SEKCE
In Vitro Testing of Modified Collagen/Hyaluronan/ Beta-Glucan Scaffold for
Tissue Engineering Application
Varchulova Novakova Z., Vojtassak J., Bakos D., Bohac M., Polak S., Danisovic L.
Lekárska fakulta UK v Bratislave
Cells and scaffolds belong to main components of tissue engineering. In this study we have
performed in vitro cytotoxicity and biocompatibility testing of modified collagen/hyalu­
ronan/beta-glucan scaffold. We used direct contact assay as well as MTT test. Human adipose
tissue-derived stem cells were used as biological model. According to obtained results, we
can summarize, that modified collagen/hyalu­ronan/ beta-glucan scaffold is non-toxic and
biocompatible, and after further testing it should be used as carrier of various types of cells.
This work was supported by Ministry of Health of the Slovak Republic under the project No. 2007/36UK-07 and grant VEGA No. 1/0706/11.
43
BIOIMPLANTOLOGIE 2013
POSTEROVÁ SEKCE
Kolagenní vlákna obohacená o laktoferin a adsorbovaná na polymerní
materiál zlepšují růst a diferenciaci kostních buněk
Vandrovcova M.1, Bacakova L.1, Heinemann S.2, Scharnweber D.2, Dubruel P.3, Douglas T.E.L.3
Fyziologický ústav AV ČR, v.v.i., Oddělení biomateriálů a tkáňového inženýrství, Praha1
Max Bergmann Center of Biomaterials, Technische Universität Dresden, Německo2
Polymer Chemistry and Biomaterials (PBM) Group, Ghent University, Belgie3
Laktoferin je glykoprotein, který řadíme do rodiny transferinů. Nalézá se především v mléce
a dalších vnějších sekretech. Účastní se obrany organismu proti mikroorganismům. Je rovněž
známo, že laktoferin ovlivňuje proliferaci a diferenciaci různých typů buněčných linií – působí
zde jako růstový faktor. Stimuluje i proliferaci osteoblastů a zároveň snižuje osteoklastogenesi.
Přitom nepůsobí na zralé osteoklasty. Proto se zdá, že by laktoferin mohl být slibnou látkou
pro léčbu kostních onemocnění. Působení laktoferinu jako biomateriálu, který by se používal
na potahování umělých povrchů, nebylo dosud řádně testováno.
Cílem této studie bylo připravit umělou mezibuněčnou hmotu, která by sestávala z vláken
kolagenu typu I. Tato vlákna byla použita na pokrytí plátků kopolymeru kyseliny mléčné
a glykolové (PLGA). Laktoferin byl vpraven do vláken během fibrilogenese. Vlákna pak byla
adsorbována na povrch PLGA. Testovali jsme tedy 3 typy vzorků: i) PLGA, ii) PLGA + kolagen, iii)
PLGA + kolagen + laktoferin (a porovnávali vůči kontrolnímu mikroskopickému krycímu sklu).
Pro testování jsme použili linii lidských kostních buněk Saos-2 (počáteční hustota buněk byla
přibližně 15000 buněk/cm2).
První den po nasazení byl nejvyšší počet buněk zaznamenán na vzorcích s laktoferinem (ve
srovnání s kontrolním materiálem). Podobný trend byl zjištěn 3. den po nasazení, i když rozdíly
nebyly statisticky významné.
Sedmý den po nasazení jsme hodnotili specifické markery kostní diferenciace. Buňky
kultivované na vzorcích s laktoferinem produkovaly vyšší množství kolagenu typu I. Avšak
exprese alkalické fosfatázy a osteokacinu byla vyšší jak na vzorcích s laktoferinem, tak i na
vzorcích potažených pouze kolagenem typu I (v porovnání s buňkami na kontrolním
materiálu).
Lze tedy uzavřít, že laktoferin podporuje iniciální adhesi, následný růst a časnou osteogenní
diferenciaci osteoblastů Saos-2.
Podporováno grantem Ministerstva zdravotnictví ČR (č. NT13297).
44
Poznámky:
45
46
INFORMACE PRO TKÁŇOVÁ ZAŘÍZENÍ IV/2012
Nestátní zdravotnické zařízení – zdravotnická záchranná služba
Ambulance Meditrans s. r. o. zabezpečí nepřetržitě Vaše požadavky přeprav
lidských tkání a buněk kdykoliv po dobu 24 hodin na území ČR i zahraničí:
n Lidských tkání a buněk
n Orgánů k transplantaci
n dopravu lékaře nebo jiného zdravotnického pracovníka ke
specializovanému a nezbytnému výkonu (např. odběru LTB)
Ambulance Meditrans s.r.o. je držitelem rozhodnutí o povolení činnosti tkáňového
zařízení SÚKL z 13.4.2011 pro: Tkáně a buňky přepravované v rozsahu teplot kapalného
dusíku do teploty okolního prostředí v souladu s požadavky tkáňového zařízení
Technické zabezpečení:
n speciální zdravotnická vozidla , se zvláštními výstražnými znameními
n vybavení standardními uzavíratelnými isotermickými boxy, s validovaným
teplotním průběhem SÚKL
n kompresorové chladící boxy s definovanou teplotou v rozmezí +4° C až -18° C
s registrací teplotního průběhu, validované SÚKL o objemu 50 – 110 l
n Kryokontejnery CX 500
Organizační zabezpečení:
n zdravotnické dispečerské pracoviště s 24 hod. provozem
n elektronická evidence požadavků, záznamové zařízení
n sledování vozidel GPS
n přepravu realizují výlučně zdravotničtí pracovníci
Vyhrazené telefonní číslo pro požadavky transplantačních přeprav
AMBULANCE MEDITRANS
2 4140 5640
… řešení pro vaši laboratoř
LABORATORNÍ PŘÍSTROJE SVĚTOVÝCH ZNAČEK
Thermo Scientific - Jouan, Heto, Heraeus, Forma, Labsystems, Barnstead, Sorvall, Savant
EVERMED, ERLAB, TECNIPLAST, SYNGENE
MTX 150 THERMO
nová řada mikroultracentrifug
špičkový výkon 150 tisíc RPM během 80 sec
kompaktní stolní i stojanové provedení
široká nabídka rotorů
HERASAFE KS THERMO
nová generace špičkových biohazard boxů tř. II
certifikace podle ČSNEN12469 - ochrana obsluhy
interní prostředí - třída čistoty ISO4 dle EN ISO 14644-1
dva nebo tři HEPA filtry, volitelně uhlíkové filtry
Sci-tive Ruskinn
Invivo prostředí v izolátoru
řízená atmosféra O2 0-20% a CO2 0-30%, regulace
teploty a regulace RH, HEPA filtrace a uhlíkové filtry
možnost instalace mikroskopu a jiných zařízení
ProtoCol 2 Synbiosis
automatický systém pro počítání kolonií
a analýzu inhibičních zón
rozlišení kolonií od 50 µm,
klasifikace podle barvy,
velikosti i tvaru kolonií
VARIOSKAN FLASH THERMO
multifunkční reader pro destičky 6 -1536
fotometrické, luminometrické
a fluorometrické aplikace,
kontinuální spektrum, špičková přesnost
Matrix PlateMate 2x3
GBOX SYNGENE
dávkovací automat, 6 pozic,
kompatibilní s formáty 24, 48, 96, 384
a 1536, objemy 0,1-300 µl
integrovatelný do robotických linek
i pro samostatné využití
gel imaging systémy v řadě modifikací
pro fluorescenční
i chemiluminiscenční aplikace
výběr chlazených kamer s vysokým
rozlišením a citlivostí
MULTISKAN FC THERMO
mikrodestičkový reader nové generace
96 a 384 jamkové mikrodestičky
možnost integrace s roboty THERMO
MULTIFUGE X1/X3 THERMO
nová řada univerzálních centrifug
až 4 x 750 ml, výkon do 15200 ot
unikátní systém upínání rotoru
bez klíče (Autolock®)
HERAcell 150i THERMO
inkubátor s řízenou atmosférou CO2
garantující výborné kultivační prostředí
kapacita 151 l nebo 240 l
horkovzdušná dekontaminace ContraCon
TRIGON PLUS, s. r. o., Čestlice 93, 251 01 Říčany u Prahy, ČR
tel.: 272680190, 272680370-1, 602313 570-1 fax: 272680914
e-mail: [email protected]
web: www.trigon-plus.cz
Download

V. mezinárodní konference - Společnost pro bioimplantologii ČLS JEP