MĚSTSKÝ ÚŘAD KLATOVY
Odbor životního prostředí
nám. Míru 62, 339 20 Klatovy
tel.: 376 347 111, fax: 376 347 360
ID datové schránky: 24ebrt5
Spisová zn.:
Číslo jednací:
ZN/ŽP/1381/12
ŽP/5443/12/Mi
Vyřizuje:
Telefon:
E-mail
Ing. Michálková
376 347 382
[email protected]
Datum:
10. 7. 2012
Dle rozdělovníku
Oznámení o zahájení stavebního a vodoprávního řízení s upuštěním od ústního jednání pro
stavbu vodního díla „Nýrsko - Chodská ulice“ s umístěním na p.p.č. 249/2, 301/3, 301/5,
1615/1, 1619/3 a 301/215 (KN) v k.ú. Nýrsko
Město Nýrsko, Náměstí 122, 340 22 Nýrsko, IČ 00255921, požádalo Městský úřad Klatovy,
Odbor životního prostředí, podáním doručeným dne 15. 6. 2012 o vydání stavebního povolení podle
ust. § 15 zákona číslo 254/2001 Sb., o vodách a o změně některých zákonů (vodní zákon), ve znění
pozdějších předpisů (dále jen „vodní zákon“) pro stavbu vodního díla „Nýrsko - Chodská ulice“
s umístěním na p.p.č. 249/2, 301/3, 301/5, 1615/1, 1619/3 a 301/215 (KN) v k.ú. Nýrsko.
Projektová dokumentace řeší rekonstrukci a prodloužení vodovodního řadu v Chodské ulici
v Nýrsku. Stavební objekt S.O.2 - rekonstruovaný vodovod v délce 503 m je navržen z trub PVC
DN 100, PN 10 a bude uložen do levé poloviny rekonstruované vozovky ve směru na Hadravu. Ve
staničení 0,039, 0178 a 0,477 budou osazeny nadzemní požární hydranty DN 80 mm. Stavební
objekt S.O.3 - prodloužený vodovod v délce 11 m je navržen z trub PVC DN 100, DN 10 a bude
uložen do pravé poloviny rekonstruované vozovky ve směru na Hadravu - pokračování v umístění
stávajícího vodovodu. Na konci prodlouženého vodovodního řadu bude osazen nadzemní požární
hydrant DN 80 mm, který bude sloužit pro odkalení vodovodního řadu.
Projektovou dokumentaci stavby vypracoval v květnu 2011 Ladislav Moulík - ČKAIT 0201454.
Uvedeným dnem podání bylo zahájeno stavební a vodoprávní řízení.
Městský úřad Klatovy, Odbor životního prostředí, jako věcně a místně příslušný vodoprávní úřad
dle ust. §§ 104 a 106 vodního zákona, v souladu s ust. § 11 zákona číslo 500/2004 Sb., správní řád,
ve znění pozdějších právních úprav (dále jen „správní řád“) a podle ust. § 15 odst. 1 písm. d) zákona
číslo 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších
předpisů
oznamuje zahájení stavebního a vodoprávního řízení
podle ust. § 115 odst. 1 vodního zákona a dle ust. § 112 odst. 1 citovaného stavebního zákona.
Jelikož jsou mu dobře známy poměry staveniště a žádost poskytuje dostatečný podklad pro
posouzení navrhované stavby, upouští ve smyslu ust. § 112 odst. 2 citovaného stavebního zákona od
místního šetření a ústního jednání.
Účastníci řízení mohou uplatnit své námitky nejpozději do 10 dnů od doručení tohoto
oznámení, jinak k nim nebude přihlédnuto. Ve stejné lhůtě sdělí svá stanoviska dotčené orgány.
č. ú.: 19- 0821048319/0800
IČ: 00255661
DIČ: CZ00255661
www.klatovy.cz
[email protected]
ŽP/5443/12/Mi
- 2/3 -
Do podkladů rozhodnutí lze nahlédnout v kanceláři zdejšího speciálního stavebního úřadu oddělení vodního hospodářství Odboru životního prostředí Městského úřadu Klatovy, ve lhůtě shora
uvedené, a to ve dnech Po a St 8,00-17,00 hodin a Pá 8,00-14,00 hodin (v ostatních dnech
po telefonické dohodě).
Ing. Libor Nebeský
vedoucí odboru ŽP
OTISK ÚŘEDNÍHO RAZÍTKA
Doručí se :
Účastníci řízení (podle ust. § 27 odst. 1 písm. a) správního řádu do vlastních rukou
Město Nýrsko, Náměstí 122, 340 22 Nýrsko
Účastníci řízení (podle ust. § 27 odst. 2 písm. a) správního řádu) veřejnou vyhláškou
Miroslav a Martina Malých, Chodská 253, 340 22 Nýrsko
Václav a Květuše Hyťhovi, Erbenova 154, 340 22 Nýrsko
Jaroslav a Hana Šedivých, Chodská 258, 340 22 Nýrsko
Josef Heidlberger, SAB 450, 417 23 Košťany
Václav Heidlberger, Koterovská 2120/75, 326 00 Plzeň - Východní Předměstí
Lenka Havlová, Bulharská 688/25, 360 01 Karlovy Vary
MUDr. Jaroslava Straková, Luční 417, 340 22 Nýrsko
Roman Straka, Luční 417, 340 22 Nýrsko
Libuše Straková, Chodská 242, 340 22 Nýrsko
Hana Burghauserová, prap. Veitla 61, 340 33 Nýrsko
Karel Sklenář, Čejkova 591, 339 01 Klatovy
Petr a Jaroslava Dvořáčkovi, Klatovská 613, 340 22 Nýrsko
AVE sběrné suroviny a.s., Cvokařská 164/3, 301 52 Plzeň 4 - Lobzy
Josef a Blanka Mixánovi, Sídliště II 703, 340 22 Nýrsko
František Raiser, Nerudova 303, 340 22 Nýrsko
Jaroslav Novák, Chodská 152, 340 22 Nýrsko
Jakub Novák, Chodská 152, 340 22 Nýrsko
Jana Bouberlová, Chodská 398, 340 22 Nýrsko
Věra Benedová, Luby 127, 339 01 Klatovy
Václav a Jiřina Kličkovi, Chodská 396, 340 22 Nýrsko
Pavel Raitmajer, Petrovice nad Úhlavou 10, 340 22 Nýrsko
Václav a Hana Faustovi, Chodská 400, 340 22 Nýrsko
č. ú.: 19- 0821048319/0800
IČ: 00255661
DIČ: CZ00255661
www.klatovy.cz
[email protected]
ŽP/5443/12/Mi
- 3/3 Josef Karlovský, Chodská 402, 340 22 Nýrsko
Jarmila Poupová, Chodská 401, 340 22 Nýrsko
Josef a Věra Preslovi, Chodská 403, 340 22 Nýrsko
Bohuslav a Marta Čudovi, Domažlická 404, 340 22 Nýrsko
Zdeněk a Alena Klímovi, Domažlická 801, 340 22 Nýrsko
Alena Hladíková, Kvapilova 600, 339 01 Klatovy
AGRICULTUR spol. s r.o., Chodská 867, 340 22 Nýrsko
UVEX ČR s.r.o., Chodská 875, 340 22 Nýrsko
Jiří a Věra Bulkovi, Rybářská 774, 340 22 Nýrsko
František Klička, Nádražní 149, 339 01 Klatovy
Václava Kličková, Chodská 396, 340 22 Nýrsko
Renata Tomanová, Mohylová 1476/94, 312 00 Plzeň 4 - Doubravka
Šárka Mejcharová, Trnovany 8, 438 01 Louny
Miloslava Procházková, Klatovská 629, 340 22 Nýrsko
Radek Hyťha, Erbenova 154, 340 22 Nýrsko
Správa a údržba silnic Plzeňského kraje, přísp. org., Škroupova 18, 306 13 Plzeň
Pozemkový fond ČR, Husinecká 11a, 130 00 Praha - Žižkov
ČEZ Distribuce a.s., Teplická 874/8, 405 02 Děčín - Podmokly IV
RWE Distribuční služby, s.r.o., Plynárenská 499/1, 657 02 Brno
Telefónica Czech Republic, a.s., Za Brumlovkou 266/2, 140 22 Praha 4 - Michle
VODOSPOL s.r.o., Ostravská 169, 339 01 Klatovy
Český hydrometeorologický ústav, pobočka Plzeň, Mozartova 41, 323 00 Plzeň
Dotčené orgány na dodejku
Krajská hygienická stanice Plzeňského kraje, Skrétova 15, 303 22 Plzeň
Hasičský záchranný sbor Plzeňského kraje, Územní odbor Klatovy, Aretinova 129, 339 13 Klatovy
Městský úřad Klatovy, Odbor školství, kultury a ČR
Městský úřad Nýrsko, Stavební úřad a Odbor životního prostředí a odbor silničního hospodářství
Městský úřad Klatovy, odbor vnitřních věcí - se žádostí o vyvěšení na úřední desce v Klatovech po
dobu 15 dnů
Městský úřad Nýrsko - se žádostí o vyvěšení na úřední desce v obci Nýrsko po dobu 15 dní
(s potvrzením o vyvěšení a sejmutí vrátit zpět na MěÚ Klatovy, OŽP)
Vyvěšeno dne :
Sejmuto dne :
Podpis a razítko orgánu, který potvrzuje vyvěšení a sejmutí.
č. ú.: 19- 0821048319/0800
IČ: 00255661
DIČ: CZ00255661
www.klatovy.cz
[email protected]
Download

Nýrsko - Chodská ulice, zahájení řízení