04417003001V9
ACP
Kyselá fosfatáza
Vyznačuje Roche/Hitachi analyzátory, na kterých lze soupravy použít
Kat. č.
902
Obsahuje
Nádobka
MODULAR
P
04375351 190
1
1a
2
3
REAGENT 8 x 17 mL
REAGENT → 8 x 17 mL
REAGENT → 4 x 17 mL
REAGENT 2 x 10 mL
04375335 190
1
1a
2
3
REAGENT → 8 x 10 mL
REAGENT 1 x 82 mL
REAGENT → 4 x 10 mL
REAGENT 1 x 10 mL
D
Některé analyzátory a soupravy nejsou dostupné ve všech zemích. Pro další systémové aplikace kontaktujte místní zastoupení Roche Diagnostics.
Česky
Zacházení s reagenciemi
04375351 190
Celková kyselá fosfatáza
R1:
Spojte jednu nádobku 1 s jednou nádobkou 1a přiloženým adaptérem
a nechte úplně rozpustit směs substrát/chromogen v pufru.
Systémové informace
Roche/Hitachi MODULAR P analyzátor:
ACN 021; ACN 022 (neprostatická ACP).
Použití
In vitro test pro kvantitativní stanovení kyselé fosfatázy a
prostatické kyselé fosfatázy v lidském séru na automatizovaných
analyzátorech klinické chemie Roche.
Souhrn1,2,3
Sérová kyselá fosfatáza zahrnuje 5 izoenzymů, které pocházejí především
z erytrocytů, destiček, slinivky a jaterních retikuloendoteliálních buněk,
ledvin kostí a epiteliálních buněk prostaty. Prostatická kyselá fosfatáza,
izoenzym 2, je vytvářena především, ale ne výlučně, v prostatě.
Obecně lze říci, že hladina celkové a prostatické kyselé fosfatázy se zvyšuje
při progresivních, metastazujících karcinomech prostaty, u 80 % pacientů
s metastázami je zvýšení závislé na stádiu rozvoje onemocnění. Procenta
zvýšení u každého stádia jsou závislé na klasifikaci (patologické nebo klinické).
Zvýšení hladiny kyselé fosfatázy lze pozorovat při Gaucherově
a Niemann-Pickově chorobě, 1-2 dny po chirurgickém zákroku
na prostatě, biopsii nebo katetrizaci a rovněž při benigní hypertrofii
prostaty, prostatitidě a infarktu prostaty.
V této soupravě je použita modifikovaná metoda popsaná Hillmannem.
Přídavek 1,5-pentanediolu zvyšuje aktivitu prostatické kyselé fosfatázy.
Princip testu3
Kolorimetrická metoda
• Napipetování vzorku a přidání R1 a zahájení reakce:
1-naftylfosfát + H2O
1-naftol + fast red
TRa
kyselina
1-naftol + fosfát
fosfatáza
azobarvivo
1-naftol, uvolňovaný během enzymové hydrolýzy 1-naftylfosfátu, je převáděn
na azobarvivo kopulací s diazotovanou fast red TRa. Vinan je užíván
jako specifický inhibitor prostatické kyselé fosfatázy.
a) Fast red TR = 2-amino-5-chlorotoluen
Reagencie - pracovní roztoky
R1
(Nádobky 1, 1a a 2)
Citrátový pufr: 150 mmol/L, pH 4.8; 1-naftylfosfát: 12.1 mmol/L;
fast red TR sůl: 1.2 mmol/L; 1,5-pantanediol: 220 mmol/L;
detergent: 3.3 ml/L; konzervans.
(Navíc pro stanovení neprostatické kyselé fosfatázy:
vinan sodný: 100 mmol/L)
3
Kys. octová: 0.8 mol/L
Bezpečnostní opatření a varování
Pro diagnostické použití in vitro.
Dodržujte běžná bezpečnostní opatření, nutná pro nakládání
se všemi reagenciemi.
Bezpečnostní listy jsou pro odborné uživatele dostupné na vyžádání.
Likvidace všech odpadních materiálů musí probíhat v souladu
s místními předpisy.
2012-06, V 9 Česky
Neprostatická kyselá fosfatáza
R1:
Spojte jednu nádobku 1 s jednou nádobkou 1a přiloženým
adaptérem a nechte úplně rozpustit směs substrát/chromogen
v pufru. Přidejte reagenční tabletu z nádobky č. 2 a rozpusťte
při opatrném míchání. Nalepte jeden z přiložených štítků
s čárovým kódem na předchozí štítek.
Pečlivě opláchněte adapter po použití vodou.
04375335 190
Celková kyselá fosfatáza
R1:
Rozpusťte obsah nádobky 1 po přidání pufru po rysku
z nádobky 1a (10 mL).
Neprostatická kyselá fosfatáza
R1:
Rozpusťte obsah nádobky 1 po přidání pufru po rysku
z nádobky 1a (10 mL). Přidejte reagenční tabletu z nádobky
č. 2 a rozpusťte při opatrném míchání.
Uskladnění a stabilita
Součásti neotevřené soupravy: Do data exspirace při 2-8 °C
04375351 190
R1:
5 dní otevřená v chlazeném prostoru analyzátoru
04375335 190
R1:
5 dní otevřená v chlazeném prostoru analyzátoru
24 hodin otevřená bez chlazení.
Reagencie chraňte před světlem.
Odběr vzorků a příprava
Pro odběr a přípravu vzorků používejte vhodné zkumavky
nebo odběrové nádobky.
Jen uvedené vzorky byly testovány a jsou vhodné ke stanovení.
Sérum.
Uvedené druhy vzorků byly testovány s vybranými typy odběrových zkumavek,
které byly komerčně dostupné v té době, tzn. že do testu nebyly zařazeny
všechny typy zkumavek všech výrobců. Systémy odběru vzorků různých
výrobců mohou obsahovat různé materiály, které mohou mít v některých
případech vliv na výsledky. Při zpracování vzorků v primárních zkumavkách
(systémy odběru vzorků) dodržujte pokyny jejich výrobce.
Stanovení provádějte bezodkladně. Vzorky, které nelze stanovit
ihned, by měly být stabilizovány: Přidejte 1 kapku (30 µL) roztoku
z nádobky 3 na 1.0 mL vzorku a zamíchejte.
Stabilita:4 8 dní při 15-25 °C
8 dní při 2-8 °C
4 měsíce při (–15)–(–25) °C
Vzorky, obsahující precipitáty, centrifugujte před provedením testu.
Dodávaný materiál
• Reagencie jsou uvedeny v části "Reagencie - pracovní roztoky".
1/4
Roche/Hitachi
ACP
Kyselá fosfatáza
Potřebný materiál (ale nedodávaný se soupravou)
• Kalibrátor: C.f.a.s. (Calibrator for automated systems),
Kat. č. 10759350 190, 10759350 360 (pro USA)
• Kontroly: Precinorm U, např. Kat. č. 10171743 122 nebo
Precinorm U plus, Kat. č. 12149435 122, 12149435 160 (pro USA);
Precipath U, např. Kat. č. 10171778 122 nebo
Precipath U plus, Kat. č. 12149443 122, 12149443 160 (pro USA);
PreciControl ClinChem Multi 1, Kat. č. 05117003 190,
05947626 160 (pro USA),
PreciControl ClinChem Multi 2, Kat. č. 05117216 190,
05947774 160 (pro USA)
• 0.9% NaCl
• Celkové vybavení laboratoře
Stanovení
Optimálního využití stanovení dosáhnete, budete-li dodržovat pokyny, uvedené
v dokumentaci pro analyzátory. Instrukce, specifické pro jednotlivé
analyzátory, vyhledejte v uživatelské příručce.
Provádění aplikací, které nejsou schváleny Roche, je bez záruky
a musí být definováno uživatelem.
Kalibrace
Návaznost: Tato metoda byla standardizována podle reagencií Roche
pomocí kalibrovaných pipet na manuálním fotometru, stanovením
absolutních hodnot a specifické absorptivity substrátu, ε.
Celková kyselá fosfatáza
S1:
0.9% NaCl
S2:
C.f.a.s. Použijte určenou hodnotu pro ACP.
Neprostatická kyselá fosfatáza
S1:
0.9% NaCl
S2:
C.f.a.s. Použijte určenou hodnotu pro ACP-NPP.
Frekvence kalibrace
2bodová kalibrace je doporučena
• jestliže to vyžaduje proces kontroly kvality
Kontrola kvality
Ke kontrole kvality použijte kontrolní materiály uvedené v části "Potřebný
materiál". Navíc lze použít i jiný vhodný kontrolní materiál.
Kontrolní intervaly a meze by měly být uzpůsobeny pro každou
laboratoř dle individuálních požadavků. Naměřené hodnoty by se
měly pohybovat v definovaných mezích.
Každá laboratoř by měla mít vypracovaný postup pro případ, že
hodnoty kontrol překročí definované meze.
Sledujte příslušná vládní nařízení a lokální směrnice kontroly kvality.
Ve velmi vzácných případech může gamapatie, především u typu IgM
(Waldenströmova makroglobulinémie), způsobit nespolehlivé výsledky.
Přídavek stabilizátoru ke vzorku interferuje se stanovením jiných
parametrů než kyselé fosfatázy.
Analyzátory Roche/Hitachi 902: Jestliže je na analyzátoru vedle
ACP stanovován rovněž vápník, provádějte stanovení ACP v
sériích a ve zvláštní sadě kyvet.
Pro diagnostické účely je vždy nezbytné používat výsledky ve spojení
s anamnestickými údaji pacienta, klinickým vyšetřením a jinými nálezy.
POTŘEBNÝ KROK
Programování speciálního mytí: Při zpracovávání určitých kombinací
testů v analyzátorech Roche/Hitachi je nezbytné používat speciální mycí
cykly. Pro další pokyny čtěte nejnovější verzi Seznamu zamezení přenosu
(carry-over) a příručku pro obsluhu. Uživatelé z USA naleznou pokyny pro
speciální mycí cykly v dokumentu Special Wash Programming (umístěném na
stránce MyLabOnline) a v příručce pro obsluhu. Tam, kde je to vyžadováno,
musí být před vydáním výsledků provedeno programování speciálního
mytí/zamezení přenosu mezi vzorky (carry-over).
Limity a rozmezí
Rozsah měření
Analyzátory Roche/Hitachi MODULAR P
0.5–200 U/L (0.01–3.34 µkat/L)
Analyzátor Roche/Hitachi 902
0.5–200 U/L (0.01–3.34 µkat/L)
Vzorky s vyššími aktivitami měřte pomocí funkce rerun.
Na přístrojích bez automatického opakování (rerunu) ručně nařeďte vzorky
s vyšší aktivitou 0.9% roztokem NaCl, destilovanou nebo deionizovanou vodou
(např. 1 + 2). Výsledek vynásobte odpovídajícím faktorem (např. 3).
Analyzátor Roche/Hitachi MODULAR P
Vzorky s vyššími aktivitami měřte pomocí funkce rerun. Vzorky nařeďte
1:3 pomocí funkce rerun. Výsledky ze vzorků, naředěných funkcí
rerun, jsou automaticky vynásobeny faktorem 3.
Spodní limity měření
Spodní detekční limit testu
0.5 U/L (0.01 µkat/L)
Spodní detekční limit představuje nejnižší měřitelnou hladinu analytu, kterou
lze odlišit od nuly. Je vypočítána jako hodnota ležící 3 standardní odchylky
nad nejnižším standardem (standard 1 + 3 SD, opakovatelnost, n = 21).
Očekávané hodnoty
Celková kyselá fosfatáza (37 °C)6
Muži: <6.6 U/L (<0.110 µkat/L)
Ženy: <6.5 U/L (<0.108 µkat/L)
Výpočet
A) Celková kyselá fosfatáza: Viz výtisk přístroje.
B) Prostatická kyselá fosfatáza:
Aktivita prostatické kyselé fosfatázy =
Aktivita celkové kyselé fosfatázy - Aktivita neprostatické kyselé fosfatázy
Prostatická kyselá fosfatáza (37 °C)6
Muži: <3.5 U/L (<0.058 µkat/L)
Při stanovení celkové kyselé fosfatázy (ACP) na jednom kanálu a
neprostatické kyselé fosfatázy (NPP) na jiném, může být stanovena
prostatická kyselá fosfatáza přímo. Program přístroje vydá rozdíl mezi
oběma stanoveními jako prostatickou kyselou fosfatázu.
Převodní faktor: U/L x 0.0167 = µkat/L
Specifické údaje o využití
Údaje o využití, typické pro analyzátory, jsou uvedeny níže. Výsledky,
získané v různých laboratořích, se mohou lišit.
Omezení - interference
Kritérium: Výtěžnost v rozmezí ±10 % počáteční hodnoty.
Ikterus:5 Bez významných interferencí do hodnoty I indexu 1 pro konjugovaný
a nekonjugovaný bilirubin (přibližná koncentrace konjugovaného a
nekonjugovaného bilirubinu: 1 mg/dL nebo 17.1 µmol/L).
Hemolýza:5 Bez významných interferencí do hodnoty H indexu 100 (přibližná
koncentrace hemoglobinu: 100 mg/dL nebo 62.1 µmol/L).
Lipémie (Intralipid):5 Bez významných interferencí do hodnoty L indexu 200.
Mezi koncentrací triglyceridů a L indexem (odpovídá zákalu) je slabá korelace.
Cefoxitin způsobuje uměle vysoké výsledky při měření kyselé fosfatázy a
neprostatické kyselé fosfatázy. Kys. askorbová a doxycyklin způsobují uměle
vysoké výsledky při měření neprostatické kyselé fosfatázy.
Roche/Hitachi
Každá laboratoř by si měla prověřit převoditelnost očekávaných hodnot na svou
populaci pacientů a je-li to nutné, stanovit si vlastní referenční rozmezí.
Preciznost
Preciznost byla stanovena použitím lidských vzorků a kontrol podle interního
postupu s opakovatelností* (n = 21) a mezilehlou precizností** (3 alikvoty
na sérii, 1 série denně, 21 dní). Byly získány následující výsledky:
Vzorek
Kontrolní sérum I
Kontrolní sérum II
Kontrolní sérum III
Opakovatelnost*
VK
Průměr
µkat/L
%
U/L
13.3
0.22
1.0
0.40
0.4
24.1
28.0
0.45
0.5
Mezilehlá preciznost**
VK
Průměr
µkat/L
%
U/L
13.0
0.22
3.5
23.9
0.40
1.4
28.0
0.47
1.3
*opakovatelnost = preciznost v sérii
**mezilehlá preciznost = celková preciznost / preciznost mezi sériemi / preciznost mezi dny
2/4
2012-06, V 9 Česky
04417003001V9
ACP
Kyselá fosfatáza
Porovnání metod
Porovnání stanovení kyselé fosfatázy za použití soupravy Roche
na analyzátoru Roche/Hitachi 917 (y) se stejnou soupravou na analyzátoru
Roche/Hitachi 717 (x) poskytlo následující korelaci (U/L):
Analyzátor Roche/Hitachi 902
No.
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
Lineární regrese
Passing/Bablok7
y = 1.008x - 0.404
y = 0.979x - 0.290
τ = 0.83
r = 0.993
Počet naměřených vzorků: 118
Aktivita vzorků byla v rozmezí 0.37 až 44.2 U/L (0.006-0.737 µkat/L).
Odkazy
1. Tietz NW. Clinical Guide to Laboratory Tests, 3rd ed. Philadelphia,
Pa: WB Saunders Company, 1995:516-519.
2. Heller JE. Prostatic acid phosphatase: Its current clinical
status. J Urol 1987;137:1091-1103.
3. Hillmann G. Z klin Chem u klin Biochem 1971;9:273.
4. Guder WG, Narayanan S, Wisser H et al. List of Analytes;
Preanalytical Variables. Brochure in: Samples: From the Patient
to the Laboratory. Darmstadt: GIT-Verlag, 1996.
5. Glick MR, Ryder KW, Jackson SA. Graphical Comparisons of Interferences
in Clinical Chemistry Instrumentation. Clin Chem 1986;32:470-475.
6. Junge W, Thormeyer I, Schlottmann A et al. Determination of
Reference Values for Acid Phosphatase using a New Photometric
Assay. Pecs, Hungary: 3rd Alpe-Adria Congress on Clinical Chemistry
and Laboratory Medicine. September 7-9, 1994.
7. Passing H, Bablok W, Bender R, et al. A General Regression
Procedure for Method Transformation. J Clin Chem Clin
Biochem 1988;Nov:26(11);783-790.
Nastavení přístroje
Uživatelé analyzátorů Roche/Hitachi MODULAR:
Zadejte aplikační parametry prostřednictvím letáku s čárovým kódem.
Uživatelé analyzátoru Roche/Hitachi 902:
Vypočítejte prostatickou fosfatázu (ACPP) jako rozdíl dvou
stanovení: ACPP = ACP – NPP
Test calculation
No.
<Calculated Test>
1
Test Name
[ACPP]
2
3
4
5
6
7
8
Rovnice
Test A
Test B
Faktor a
Faktor b
Expect. Value (L)
Expect. Value H
[(aA–bB)]
[ACP]
[NPP]
[1]
[1]
[ _._ ]
[ _._ ]
<Chemistry>
Test Name
Assay Code (Mthd)
Assay Code (2. Test)
Reaction Time
Assay Point 1
Assay Point 2
Assay Point 3
Assay Point 4
Wavelength (SUB)
Wavelength (MAIN)
Sample Volume
R1 Volume
R1 Pos.
R1 Bottle Size
R2 Volume
R2 Pos.
R2 Bottle Size
R3 Volume
R3 Pos.
R3 Bottle Size
Calib. Type (Type)
Calib. Type (Wght)
Calib. Conc. 1
Calib. Pos. 1
Calib. Conc. 2
Calib. Pos. 2
Calib. Conc. 3
Calib. Pos. 3
Calib. Conc. 4
Calib. Pos. 4
Calib. Conc. 5
Calib. Pos. 5
Calib. Conc. 6
Calib. Pos. 6
S1 ABS
K Factor
K2 Factor
K3 Factor
K4 Factor
K5 Factor
A Factor
B Factor
C Factor
SD Limit
Duplicate Limit
Sens. Limit
S1 Abs. Limit (L)
S1 Abs. Limit (H)
Abs. Limit
Abs. Limit (D/I)
Prozone Limit
Proz. Limit (Upp/Low)
Prozone (Endpoint)
Expect. Value (L)
Expect. Value (H)
Instr. Fact. (a)
Instr. Fact. (b)
Key setting
ACP
2 Point Rate
0
10
22
35
0
0
700
415
20
250
.....
Small
0
0
Small
0
0
Small
Linear
0
0.00
.....
.....
.....
0
0
0
0
0
0
0
0
0
10000
10000
10000
10000
10000
0
0
0
0.1
50
0
–32000
32000
15000
Increase
0
Lower
35
.....
.....
1
0
.....
NPP
2 Point Rate
0
10
22
35
0
0
700
415
20
250
.....
Small
0
0
Small
0
0
Small
Linear
0
0.00
.....
.....
.....
0
0
0
0
0
0
0
0
0
10000
10000
10000
10000
10000
0
0
0
0.1
50
0
–32000
32000
10000
Increase
0
Lower
35
.....
.....
1
0
.....
..... Data vložená obsluhou
2012-06, V 9 Česky
3/4
Roche/Hitachi
ACP
Kyselá fosfatáza
Další informace naleznete v odpovídajícím návodu k použití analyzátoru, v
odpovídajících aplikačních letácích a pokynech pro použití všech potřebných
komponent.
Tečka se v tomto metodickém listu vždy používá jako desetinný
oddělovač k označení hranice mezi celými a desetinnými místy
desetinného čísla. Oddělení tisíců se nepoužívá.
Významné doplňky nebo změny jsou označeny pruhem podél textu.
© 2012, Roche Diagnostics
Roche Diagnostics GmbH, Sandhofer Strasse 116, D-68305 Mannheim
www.roche.com
Roche/Hitachi
4/4
2012-06, V 9 Česky
Download

Kyselá fosfatáza Vyznačuje Roche/Hitachi analyzátory, na kterých