· Diagnostika ložisek a mazání
· Diagnostika mechanických poruch strojů
· Provozní vyvažování strojů
· Přístroje pro prediktivní a pro-aktivní řízení údržby
A4900 - Vibrio III
Mnohem více než jste čekali!
Přístroj A4900 - Vibrio III umožňuje provádět všechna potřebná základní
vibrodiagnostická měření, tzn. měření stavu ložisek, mazání a mechanických
poruch strojů. Mnoho úkonů provádí přístroj zcela automaticky. Je vybaven
unikátním experním systémem, vyvinutým firmou Adash, pro automatickou
detekci poruch strojů.
Přístroj A4900 - Vibrio III je dodáván jako kompletní měřící sada s kvalitním
piezoelektrickým snímačem, magnetem a krouceným kabelem pro průmyslové
použití. Umožňuje seriózní opakovatelné měření, čímž se výrazně odlišuje ode
všech „měřicích sond a měřících per“ s ručním přítlakem.
Velmii jed
Vel
Ve
dnoduché
d hé použi
žití
tí:
• Obsluha třemi tlačítky
• Všechna
a na
nastavení
nast
s avení jsou předdefinována
předdefinována
• Exp
xper
ertn
er
tn
ní sy
syst
stém
st
ém pro
o detekci poruch
• Bar
arev
evnýý gra
evný
rafifick
cký
ký di
d sp
sple
ej
Přístroj A4900 - Vibrio III je určen zejména pro pracovníky přímo v údržbě
nebo pro servisní a inspekční činnost. Lze ho díky své jednoduchosti použít jako
standardní výbavu techniků a pracovníků údržby, kteří samostatně měří stav
přidělených strojů.
FFT sp
pekt
ektrum
rum
Výc
ý hyl
y ka
Ložisk
Lož
isko
isk
o
Základní měření:
• ISO hodnota - [mm
m/s
s]
• Stav ložiska - [g]
Obálka
Obá
lka
Tep
plot
lota
a
Čelní panel obsah
Čel
Če
b huje:
je
• ACC IC
CP® vstup pro snímačč
• IR bezzko
ontaktníí te
tepl
plot
pl
otní senzo
ot
zorr
zo
• LED
D strob
obos
ob
osko
os
kop
ko
p
• Výs
ýstu
tup
up st
stet
e os
et
osko
kopu
ko
p - jac
pu
ackk pr
p o sl
sluc
uchá
uchá
áttk
tka
a
Ext
E
xterníí sníímač
č vib
ibrací
cíí:
cí:
• Kvalitní, kalibrovanýý sn
sním
ím
ímač
mač
• Snadné umístění sn
níma
mače
če
e
• Pohodlný odečet hod
dno
nott
• Ro
Robu
b stní kroucený ka
bu
abe
el
• Silln
ná
á mag
agne
netitick
cká
á př
přííc
chyytk
tka
a
P vn
Pe
vné
é a od
odol
o né pou
ol
ouzd
zdro:
• Hl
Hliiník
iník
íkov
ovýý ob
ball
• 2 AA nabíjecí
bíj í nebo
b alkalické
lk li ké b
baterie
t i
• 8 hodin provozu
A4900 - Vibrio III
obsahuje expertní systém
pro snadné zjištění stavu stroje
Nevyváženost
Žádná porucha
Mechanické
uvolnění
Nesouosost
Vadné
ložisko
A4910 - Lubri
Snižuje náklady na proces mazání!
Přístroj A4910 - Lubri se uplatní především během procesu doplňování maziv.
V jeho průběhu přístroj měří skutečné mazání ložisek a obsluze přesně sdělí,
kdy je domazání optimální. Je tak zajištěno, že nedochází ani k nedomazání, ani
k přemazání.
Používáním přístroje A4910 - Lubri se prodlouží životnost ložisek a zajistí
úspora mazacích materiálů. Přístroj umožňuje zpřehlednit celý proces mazání
a v konečném důsledku snížit náklady na mazivo a opravy. K přístroji lze připojit
sluchátka pro poslech vibračního signálu. Přístroj umožňuje i základní měření
a diagnostiku stavu ložisek. Vyznačuje se velice jednoduchým ovládáním.
Přístroj A4910 – Lubri je dodáván jako kompletní měřící sada s kvalitním
piezoelektrickým snímačem, magnetem a krouceným kabelem pro průmyslové
použití. Přístroj A4910 – Lubri je určen zejména pro pracovníky přímo v údržbě.
Mazání
Maz
ání OK
Je tře
Je
třeba
ba dom
domaza
azatt
aza
Suché
Suc
hé lož
ložisk
isko
isk
o
Velm
Ve
lmii je
jedn
dnod
oduc
uc
chá
áo
ob
bs
slu
l ha
ha::
• Je
Jedn
dno
no tltlač
ačít
ítko
ko - ON
N//OF
O F
OF
• Žá
Ž dn
dné
é na
nast
stav
avvov
o án
ání př
přís
ísttroj
ís
oje
oj
e
• Bar
arev
rev
e nýý grafifickký d
diisp
disp
plej
le
ej
Pevn
P
e né a od
o olné pouzdro
o
o:
• Hliník
íkov
kovýý obal
• 2 AA nabíjecí
b
nebo alkka
alické baterie
• 8 hodin
n provo
v zu
A4400 - VA4 Pro
Všechno co můžete potřebovat!
Přístroj A4400 - VA4 Pro je špičkovým přístrojem pro provádění měření
v oblasti vibrační diagnostiky strojů. Poslední verze obsahuje rovněž modul pro
provádění akustických měření. Přístroj obsahuje základní moduly analyzátoru,
datakolektoru a rekordéru měřených signálů. Kromě toho přístroj je vybaven
moduly pro provozní vyvažování strojů, měření rozběhů a doběhů, kontrolu
mazání a poslech vibračního signálu. Přístroj je rovněž vybaven zcela unikátním
expertním systémem, vyvinutým firmou Adash, pro automatickou detekci poruch
strojů.
Novink
Nov
vinka!
a!!
• Okt
ktáv
ávov
ová
á an
anal
alýz
ý a
ýz
Přístroj A4400 - VA4 Pro je dodáván s volitelným příslušenstvím jako jsou
snímače různých velikostí a provedení, kabely, magnety pro upevnění snímačů,
otáčkové sondy, atd.
Přístroj A4400 - VA4 Pro je určen zejména pro pracovníky zabývající se
diagnostikou strojů, provozním vyvažováním a rovněž pro servisní a inspekční
činnost.
Možnost připojení sluchátek:
• Poslech signálu
USB 2.0:
• Rychlýý přenos
ř
dat
Velký
ý barevn
ný disp
disp
di
sple
lejj:
le
• 800 x 600
0 bo
bodů
dů
dů
• Pohodlné vyhodnocení dat
Ob
O
Obsah
b hujje experttníí sy
yst
sté
ém:
ém:
• Snadné zjištění sku
ute
tečn
č éh
ho stta
avu stroje
e
• Aut
utom
omat
atic
tiiccká det
etek
tek
ekce
c typu
ce
u poruchy
u
• Obs
bsah
ahuj
uje
e no
norm
rmu
u IS
ISO
O 1081
16-3
• Obs
bsah
ahuj
ah
ujje data
data
da
tabá
báz
bá
ázi
zi lož
ožisek
ekk
Pevný
ý hlin
hlin
i ík
íkov
ov
vý ob
ball
Vstupní kanály:
• 4 AC, ICP® (On/Off), +/- 12 V pp
p
• 4 DC procesní, +/- 24 V
• 1 TACHO
Zpracování dat:
• FFT 25 600 čar v reálném čase
• Frekvenční rozsah max. 76,8 kHz
• Obálková analýza,
ý , řádová analýza
ý
• ACM
CMT
T® - ana
nalý
lýza
lý
za pom
mal
alob
lob
o ěž
ěžný
ných
ný
ých
ch ložisek
• Uživatelskyy volitelná pásm
ma
ma
A/D ko
A/D
A/
konv
nver
nv
erze
er
ze::
ze
• Konverze signálu 24 bitů
• Zpracování signálu 64 bitů
• Dynamika 120 dB
• Nevyž
y adujje AutoGain
Analyzá
An
l átor:
át
• 4 kanály simultánně
• 25 600 čar FFT
• Měření odezvy, koherence
• Ana
nalý
lýýza orb
bitt
Pochů
Po
hůzk
ka:
• Uložení více pochůzek
• 8 GB - 8 000 měřicích bodů
ů
• Zobrazení trendu
• DDS
S 201
0 1 Pr
Pro
o so
soft
ftwa
ft
ware
wa
re
Re
R
Rek
ekordé
dér:
• Záznam 4 kanálů
• Záznam TACHO signálu
• Max. vzorkování 196 kHz
• Max
ax.. ča
čass zá
ázn
znam
amu
am
u 45
5 hod
Rozběh
Ro
běh
ěhy / Době
běh
bě
hy:
• Řízení časovým intervalem
• Řízení změnou RPM
• Ruční řízení
• Aut
utom
omat
om
atic
at
iccké
é říz
ízen
eníí
en
Vy
V
Vyvaž
y žová
ání:
í
• Grafický průvodce
• Generátor výstupní zprávy
• Automatická detekce
nev
e yv
y áh
á y
Ex
E
Expe
x rttníí systé
tém:
té
• Detekce nevyváženosti
• Detekce nesouososti
• Detekce mech. uvolnění
• Det
etek
e ce sta
ek
tavu
vu
u lož
o isska
a
Lu
L
Lub
ubrii:
• Detekce stavu mazání
• Detekce stavu ložiska
Stetosk
St
t kop:
• Poslech vibračního signálu
• Kontrola úrovně signálů
A4404 - SIGNAL ANALYZER BOX
Modul A4404 - SAB se uplatní především v servisní a analytické činnosti. Tento
modul je totožný se vstupní částí přístroje A4400 - VA4 Pro, která je určená pro
zpracování měřeného signálu. Po připojení modulu A4404 - SAB k libovolnému
počítači pomocí rozhraní USB a spuštění programu VA4 Pro získáme měřící
řetězec totožný s přístrojem A4400 - VA4 Pro. Technické parametry, počet kanálů,
možnosti měření a zpracování signálu jsou stejné jako u přístroje A4400 -VA4 Pro.
Modul je napájen přímo z USB rozhraní, takže nevyžaduje žádné další externí
napájení.
Vstupní kanály:
• 4 AC, ICP® (On/Off), +/- 12 V pp
• 4 DC p
procesní,
procesní
roce
ro
cesn
sní,
sní
í +
+//- 2
24
4V
• 1 TACHO
C O
Obrovskou výhodou modulu A4404 - SAB jsou jeho malé rozměry a plná
kompatibilita s přístrojem A4400 - VA4. Modul je možno připojit k jakémukoliv
přenosnému počítači, spustit program VA4 Pro a okamžitě zahájit měření.
Zpracování dat:
• Stejjné jako A4
4400 - VA
VA4
4 Pr
Pro
o
Snímače vibrrac
cí
Mikr
k ofon
Prog
gram VA4 Pro
o
USB př
USB
připojení k PC
DDS 2011 - DIGITAL DIAGNOSTICS SYSTEM
Softwarový systém DDS 2011 reprezentuje velmi výkonný nástroj pro sběr, archivaci
a vyhodnocení dat z oblasti vibrační a technické diagnostiky strojů. Umožňuje připojení
off-line i on-line měřících a monitorovacích systémů.
Použitím standardních technologií Windows se obsluha programu stává velice
jednoduchou a přehlednou. Volitelná přístrojová rozhraní umožňují připojení veškerých
měřících přístrojů a zařízení dodávaných firmou Adash do jediného databázového
systému. DDS 2011 plně podporuje pochůzková měření.
Databázové jádro systému DDS 2011 používá pro práci s daty standardy SQL
a ODBC. Je otevřeným systémem a umožňuje příjem a odesílání informací do jiných
informačních systémů. Systém DDS 2011 splňuje veškeré požadavky pro síťový provoz.
Několik uživatelů může současně pracovat s jedinou databázi.
V systému DDS 2011 jsou dostupné veškeré nástroje a funkce potřebné pro analýzu
signálů ve frekvenční a časové oblasti. DDS 2011 obsahuje rovněž speciální moduly pro
diagnostiku valivých ložisek, diagnostiku převodovek nebo diagnostiku elektromotorů.
A3716, A3764 MPX
On-Line monitorovací systém
A3716 je výkonný on-line monitorovací a diagnostický systém určený
pro zvýšení spolehlivosti provozu strojů. Systém A3716 může pracovat jako
samostatný monitorovací systém nebo může sloužit jako nadstavba nad
stávajícím ochranným (protection) systémem. Systém A3716 lze taky použít jako
výkonný vícekanálový analyzátor.
Modul A3764 MPX:
• umožňuje rozšíření na
64 multiplexovaných kanálů
u jed
jedné
é jednotky
jed ot y A371
3 6
Každý modul A3716 obsahuje 16 AC, 16 DC a 4 TACHO vstupy. Všechny
kanály jsou měřeny simultánně. Parametry měření a zpracování dat jsou zcela
totožné se špičkovým přístrojem A4400 - VA4 Pro. Jednotlivé moduly A3716 lze
jednoduše stavebnicově skládat a vytvářet tak mnoha-kanálové systémy.
Pro řízení měření, sběr a archivaci dat je určen software A3750, ve kterém
pomocí komfortního nastavovacího programu lze snadno konfigurovat
požadovaná měření. Software A3760 umožňuje on-line zobrazení aktuálních
hodnot na předdefinovaných schématech. Pro následné zpravování a prohlížení
ý dat jje určen softwarový
ý systém
y
veškerých
DDS 2011.
A3716-2U:
• 16 kanálů A
AC
C
• 16 kanálů D
DC
• 4 nez
e ávislé TACHO vstupy
A3716-3U:
• 16 kanálů AC
• 16 kanálů DC
• 4 nezávislé
é TACHO vstupy
•1
16
6 BNC
BN výsst
stup
up
pů
ůp
prro měření
ěř í
vstu
t pníc
tu
í h sig
sig
gn
nállů
• 16 re
relé
léov
éo ýc
ých
h výstupů
ů
• 16 výstupnícch proudových
sm
myč
y ekk 4-2
-20 mA
A
A3716::
• Synchronn
y
ní měření
• Par
aram
amen
am
men
enty
ty ja
akko A4
ako
A440
440
400
0 - VA
VA4
4 Pr
Pro
o
• IInt
nterníí hardd
h dd
disk
d
i k
• OPC interfaccce pro přenos dat
• Standardn
d íS
SQL databáze
S fttware A3760
So
A3900 - II
Modul
A3900 - II
představuje
velmi
jednoduchý, ale výkonný prostředek k on-line
měření vibrací strojů. Uplatní se zejména při
on-line monitorování stavu točivých strojů, jako
jsou motory, ventilátory, čerpadla, převodovky a
malé turbíny.
Modul A3900 - II umožňuje rovněž převod
měřené veličiny vibrací na proudovou smyčku
4-20 mA a obsahuje relé pro spínání „ALARMU“
při překročení přednastavené limitní hodnoty.
Jedno-kanálový on-line systém
A39
A
A3
3900
900 - II:
• 1 kkan
nál, volitelný typ měření
• zob
bra
azení hodnoty na displeji
• pro
oudová smyčka 4-20 mA
• relé
éo
ový kontakt pro varování
• parrametryy nastavitelné po
p mocí PC
A4801
Simulátor snímače
Modul A4801 je generátor vibračního
o
signálu, který se připojuje k přístroji místo
o
snímače. Dvě generované frekvence s přesně
ě
definovanou amplitudou umožňují provádětt
kontrolu analyzátorů, datakolektorů, ochranných
h
a monitorovacích systémů. S použitím modulu
u
A4801 můžete rovněž provádět kontrolu kalibrace
e
Vašich měřících systémů
Modul A4801 generuje dva vibrační signályy
80 Hz a 8 kHz odpovídající snímači s citlivostíí
o
100 mV/g. Modul A4801 je napájen přímo
z přístroje.
Ad a s h
... Váš nejlepší partner pro vibrační diagnostiku strojů
Firma Adash byla založena v roce 1991. Jedná
á
se o soukromou společnost vybudovanou od
d
úplného počátku bez účastí zahraničního kapitálu
u
a umělých dotačních programů.
Hlavním a jediným předmětem podnikáníí
je vývoj a výroba zařízení pro oblast vibračníí
u
diagnostiky a monitorování provozního stavu
strojů.
á
Firma Adash jako službu nabízí veškerá
měření vibrací, vyhodnocení dat, provozníí
vyvažování a ustavování strojů.
ů
Firma Adash provádí kalibrace přístrojů
a pravidelná odborná školení pro oblast vibračníí
diagnostiky strojů.
Adash, spol. s r.o.
Hlubinská 1379/32
702 00 Moravská Ostrava
Česká republika
Tel.:
Fax:
Adash Slovakia, spol. s r.o.
Chmelová dolina 61
949 01 Nitra
Slovenská republika
+420 59 623 2670
+420 59 623 2687
+420 59 623 2671
www.adash.cz
e-mail: [email protected]
Konzultačné a technické stredisko:
Ing. Jozef Dávitko
Košice
Tel:
+421 556 424 730
E-mail: [email protected]
Podrobné informace o všech produktech je možno čerpat z materiálů a technických listů dostupných na www.adash.cz nebo přímo kontaktovat pracovníky firmy. Vzhledem k neustálému
vývoji a zdokonalování produktů si firma Adash vyhrazuje právo změn v technických parametrech výrobků. © Adash 2012
Download

· Diagnostika ložisek a mazání · Diagnostika